The service
Messages on page
‏‏سلسلة الهروب '\<var>X</var>' غير صالحة.
转义序列“\<var>X</var>”无效。
逸出序列 '\<var>X</var>' 無效。
Řídicí sekvence \<var>X</var> není platná.
Escape-sekvensen '\<var>X</var>' er ikke gyldig.
De escape-tekenreeks \<var>X</var> is niet geldig.
Ohjaussekvenssi \<var>X</var> ei kelpaa.
Séquence d'échappement '\<var>X</var>' non valide.
Die Escape-Zeichenfolge '\<var>X</var>' ist ungültig.
Η ακολουθία διαφυγής '\<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη.
רצף escape '\<var>X</var>' אינו חוקי.
A(z) '\<var>X</var>' escape-szekvencia érvénytelen.
Sequenza di escape '\<var>X</var>' non valida.
エスケープ シーケンス '\<var>X</var>' は有効ではありません。
이스케이프 시퀀스 '\<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다.
Avbruddssekvens \<var>X</var> er ikke gyldig.
Sekwencja specjalna '\<var>X</var>' jest nieprawidłowa.
Escape-последовательность \<var>X</var> недопустима.
La secuencia de escape '\<var>X</var>' no es válida.
Avbrottssekvensen '\<var>X</var>' är inte giltig.
Çıkış sırası '\<var>X</var>' geçerli değil.
转义序列“\<var>X</var>”无效。
逸出序列 '\<var>X</var>' 無效。
A sequência de escape '\<var>X</var>' não é válida.
De toewijzing kan niet worden uitgevoerd als het veld of de eigenschap waaraan wordt toegewezen, null is.
Varausta ei voitu suorittaa, koska määritettävän kentän tai ominaisuuden arvo on Null (nolla).
Échec de l'exécution de l'attribution, car la propriété ou le champ à attribuer est null.
Die Zuweisung konnte nicht ausgeführt werden, da das Feld oder die Eigenschaft, zu dem bzw. der es zugewiesen werden soll, Null ist.
Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της αντιστοίχισης επειδή το πεδίο ή η ιδιότητα που πρόκειται να αντιστοιχιστεί είναι null.
לא היתה אפשרות לבצע את ההקצאה מאחר שהשדה או המאפיין שיש להקצות לו הם null.
A hozzárendelés nem hajtható végre, mert a hozzárendelendő mező vagy tulajdonság null.
Impossibile eseguire l'assegnazione perché il campo o la proprietà da assegnare è Null.
割り当て先のフィールドまたはプロパティが Null であるため、割り当てを実行できませんでした。
할당할 필드 또는 속성이 Null이므로 할당을 실행할 수 없습니다.
Tilordning kan ikke utføres, siden feltet eller egenskapen den skal tilordnes til, er null.
Nie można wykonać instrukcji przypisania, ponieważ przypisywane pole lub właściwość są zerowe.
Назначение не выполнено, так как не определено поле или свойство, которому присваивается выражение.
No se pudo ejecutar la asignación; el campo o la propiedad a los que se debía asignar son nulos.
Tilldelningen kunde inte köras eftersom fältet eller egenskapen du vill tilldela till är null.
Atanacak alan veya özellik null olduğu için atama yürütülemedi.
‏‏تعذر تنفيذ التعيين لأن الحقل أو الخاصية المراد تعيينها فارغة.
无法执行赋值,因为要赋值的字段或属性为空。
無法執行設定,因為要設定的欄位或屬性為 Null。
Přiřazení nelze provést, protože pole nebo vlastnost, vůči které má být přiřazení provedeno, má hodnotu null.
Tilknytningen kunne ikke udføres, da det felt eller den egenskab, der skal tilknyttes, er null.
无法执行赋值,因为要赋值的字段或属性为空。
無法執行設定,因為要設定的欄位或屬性為 Null。
A atribuição não pôde ser executada porque o campo ou propriedade a ser atribuído(a) é nulo(a).
‏‏ملف تكوين التطبيق إما أن يكون مفقوداً أو لا يحتوي على AuthorizedType متعلق بمعلومات التكوين.
应用程序配置文件丢失或者不包含与 authorizedTypes 相关的配置信息。
遺漏應用程式組態檔,或該檔未包含 authorizedTypes 相關的組態資訊。
Konfigurační soubor aplikace chybí nebo neobsahuje informace o konfiguraci související s hodnotou authorizedTypes.
Programkonfigurationsfilen mangler eller indeholder ikke authorizedTypes-relaterede konfigurationsoplysninger.
Het configuratiebestand van de toepassing ontbreekt of het bevat geen configuratiegegevens voor authorizedTypes.
Sovelluksen määritystiedosto puuttuu tai ei sisällä authorizedTypes-määritystietoja.
Le fichier de configuration de l'application est manquant ou il ne contient pas les informations de configuration associées aux types autorisés.
Die Konfigurationsdatei der Anwendung fehlt oder enthält keine Konfigurationsinformationen zu autorisierten Typen.
Το αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής είτε λείπει είτε δεν περιέχει πληροφορίες ρυθμίσεων που να σχετίζονται με authorizedTypes.
קובץ התצורה של היישום חסר או שאינו מכיל מידע תצורה קשור מסוג authorizedTypes.
Vagy hiányzik az alkalmazás konfigurációs fájlja, vagy nem tartalmaz a konfigurációs adatokhoz kapcsolódó authorizedTypes elemeket.
Il file di configurazione dell'applicazione è mancante o non contiene informazioni sulla configurazione relative ad authorizedTypes.
アプリケーションの構成ファイルがないか authorizedTypes 関連の構成情報が含まれていません。
응용 프로그램 구성 파일이 없거나 authorizedTypes 관련 구성 정보를 포함하지 않습니다.
Programkonfigurasjonsfilen mangler eller inneholder ikke authorizedTypes-relatert konfigurasjonsinformasjon.
Brak pliku konfiguracyjnego aplikacji lub plik nie zawiera informacji konfiguracyjnych dotyczących typów autoryzowanych.
Файл конфигурации приложения отсутствует или не содержит информации, связанной с разрешенными типами.
El archivo de configuración de la aplicación no se encuentra o no contiene información de configuración relacionada con authorizedTypes.
Antingen saknas programmets konfigurationsfil eller så innehåller den inte konfigurationsinformation som är relaterad till authorizedTypes.
Uygulama yapılandırma dosyası eksik veya authorizedTypes ile ilişkili yapılandırma bilgilerini içermiyor.
应用程序配置文件丢失或者不包含与 authorizedTypes 相关的配置信息。
遺漏應用程式組態檔,或該檔未包含 authorizedTypes 相關的組態資訊。
O arquivo de configuração do aplicativo está ausente ou não contém informações de configuração relativas a tipos autorizados.
‏‏تعذر تنفيذ مجموعة القواعد "<var>X</var>" لأن هناك أخطاء في التحقق من الصحة.
无法执行规则集“<var>X</var>”,因为存在验证错误。
發生驗證錯誤,無法執行規則集 "<var>X</var>"。
Nelze provést sadu pravidel <var>X</var>, protože došlo k chybám při ověření.
Regelsættet "<var>X</var>" kan ikke udføres, da der er valideringsfejl.
Regelinstellingen <var>X</var> kan wegens validatiefouten niet worden uitgevoerd.
Sääntöjoukkoa <var>X</var> ei voi suorittaa vahvistusvirheen vuoksi.
Impossible d'exécuter l'ensemble de règles "<var>X</var>", car il existe des erreurs de validation.
Der Regelsatz "<var>X</var>" kann aufgrund von Überprüfungsfehlern nicht ausgeführt werden.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του συνόλου κανόνων "<var>X</var>" καθώς υπάρχουν σφάλματα επικύρωσης.
אין אפשרות לבצע את קבוצת הכללים "<var>X</var>" מאחר שישנן שגיאות אימות.
Nem lehet végrehajtani a(z) "<var>X</var>" szabálykészletet, mert érvényesség-ellenőrzési hibák állnak fenn.
Impossibile eseguire il set di regole "<var>X</var>" perché sono presenti errori di convalida.
検証エラーがあるため、ルール セット "<var>X</var>" を実行できません。
유효성 검사 오류가 있기 때문에 규칙 집합 "<var>X</var>"을(를) 실행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre regelsettet <var>X</var> siden det finnes valideringsfeil.
Nie można wykonać zestawu reguł „<var>X</var>”, ponieważ wystąpiły błędy podczas sprawdzania poprawności.
Выполнение набора правил "<var>X</var>" невозможно из-за обнаруженных ошибок.
No se puede ejecutar el conjunto de reglas "<var>X</var>"; hay errores de validación.
Det går inte att köra regelsamlingen "<var>X</var>" eftersom det finns valideringsfel.
Doğrulama hataları olduğu için "<var>X</var>" kural kümesi yürütülemiyor.
无法执行规则集“<var>X</var>”,因为存在验证错误。
發生驗證錯誤,無法執行規則集 "<var>X</var>"。
Não é possível executar o conjunto de regras "<var>X</var>" porque há erros de validação.
Vlastnost <var>Property Name</var> má neplatnou hodnotu. Název podmínky je neplatný.
Property "<var>Property Name</var>" har en ugyldig værdi. Betingelsesnavnet er ugyldigt.
Property <var>Property Name</var> heeft een ongeldige waarde. De voorwaardenaam is ongeldig.
Ominaisuuden <var>Property Name</var> arvo ei kelpaa. Ehdon nimi ei kelpaa.
La valeur de la propriété "<var>Property Name</var>" n'est pas valide. Nom de condition non valide.
Die Eigenschaft "<var>Property Name</var>" hat einen ungültigen Wert. Der Bedingungsname ist ungültig.
Η τιμή της ιδιότητας "<var>Property Name</var>" δεν είναι έγκυρη. Το όνομα της συνθήκης δεν είναι έγκυρο.
המאפיין "<var>Property Name</var>" כולל ערך לא חוקי. שם התנאי אינו חוקי.
Érvénytelen a(z) "<var>Property Name</var>" tulajdonság értéke. Érvénytelen a feltétel neve.
La proprietà "<var>Property Name</var>" ha un valore non valido. Nome della condizione non valido.
プロパティ "<var>Property Name</var>" の値が無効です。条件名が無効です。
"<var>Property Name</var>" 속성에 잘못된 값이 있습니다. 조건 이름이 잘못되었습니다.
Egenskap <var>Property Name</var> har ugyldig verdi. Betingelsesnavn er ugyldig.
Nieprawidłowa wartość właściwości "<var>Property Name</var>". Nazwa warunku jest nieprawidłowa.
Недопустимое значение свойства "<var>Property Name</var>". Имя условия недопустимо.
La propiedad "<var>Property Name</var>" tiene un valor no válido. Nombre de condición no válido.
Egenskap "<var>Property Name</var>" har ett ogiltigt värde. Villkorsnamnet är ogiltigt.
"<var>Property Name</var>" özelliği geçersiz değere sahip. Koşul adı geçersiz.
‏‏تحتوي الخاصية "<var>Property Name</var>" على قيمة غير صالحة. اسم الشرط غير صالح.
属性“<var>Property Name</var>”的值无效。条件名无效。
屬性 "<var>Property Name</var>" 有無效的值。條件名稱無效。
属性“<var>Property Name</var>”的值无效。条件名无效。
屬性 "<var>Property Name</var>" 有無效的值。條件名稱無效。
A propriedade "<var>Property Name</var>" possui valor inválido. O nome da condição é inválido.
‏‏إعادة تسمية شرط
重命名条件
重新命名條件
Přejmenovat podmínku
Omdøb betingelse
Naam voorwaarde wijzigen
Nimeä ehto uudelleen
Renommer la condition
Bedingung umbenennen
Μετονομασία συνθήκης
שינוי שם של תנאי
Feltétel átnevezése
Rinomina condizione
条件の名前の変更
조건 이름 바꾸기
Gi nytt navn på betingelse
Zmienianie nazwy warunku
Переименовать условие
Cambiar nombre de condición
Byt namn på villkor
Koşulu Yeniden Adlandır
重命名条件
重新命名條件
Renomear Condição
‏‏تم تجاهل الأحرف الزائدة.
已忽略额外的字符。
已忽略額外的字元。
Znaky navíc jsou ignorovány.
Ekstra tegn ignoreret.
De extra tekens zijn genegeerd.
Ylimääräiset merkit jätettiin huomiotta.
Les caractères supplémentaires sont ignorés.
Zusätzliche Zeichen wurden ignoriert.
Επιπλέον χαρακτήρες που παραβλέφθηκαν.
המערכת התעלמה מתווים מיותרים.
A további karakterek mellőzve.
Caratteri aggiuntivi ignorati.
余分な文字は無視されます。
여분의 문자는 무시됩니다.
Ekstra tegn ignorert.
Dodatkowe znaki zostały zignorowane.
Дополнительные знаки пропускаются.
Se omiten los caracteres extra.
Extra tecken ignoreras.
Fazla karakterler yoksayıldı.
已忽略额外的字符。
已忽略額外的字元。
Caracteres extras ignorados.
‏‏حرف غير صالح '<var>X</var>' في عدد سداسي عشري.
十六进制数中存在无效字符“<var>X</var>”。
十六進位數中有無效的字元 '<var>X</var>'。
Neplatný znak <var>X</var> v hexadecimálním čísle
Ugyldigt tegn '<var>X</var>' i hexadecimalt tal.
Ongeldig teken in <var>X</var> in hexadecimaal getal.
Heksadesimaaliluvun merkki <var>X</var> ei kelpaa.
Caractère '<var>X</var>' non valide dans le nombre hexadécimal.
Das Zeichen '<var>X</var>' ist in hexadezimaler Zahl ungültig.
Μη έγκυρος χαρακτήρας '<var>X</var>' σε δεκαεξαδικό αριθμό.
תו לא חוקי '<var>X</var>' במספר הקסדצימאלי.
'<var>X</var>' érvénytelen karakter a hexadecimális számban.
Carattere '<var>X</var>' non valido nel numero esadecimale.
16 進数の文字 '<var>X</var>' が無効です。
16진수 숫자에 잘못된 문자 '<var>X</var>'이(가) 있습니다.
Ugyldig tegn <var>X</var> i heksadesimalnummer.
Nieprawidłowy znak '<var>X</var>' w liczbie szesnastkowej.
Недопустимый знак "<var>X</var>" в шестнадцатеричном числе.
Carácter '<var>X</var>' no válido en número hexadecimal.
Tecknet '<var>X</var>' är ogiltigt i hexadecimalt nummer.
Onaltılık sayıda geçersiz '<var>X</var>' karakteri.
十六进制数中存在无效字符“<var>X</var>”。
十六進位數中有無效的字元 '<var>X</var>'。
Caractere inválido '<var>X</var>' em número hexadecimal.
‏‏لم يتم تنفيذ موضوع التعليمات.
未实现帮助主题。
未實作說明主題。
Téma nápovědy není implementováno.
Emnet i hjælpen er ikke implementeret.
Help-onderwerp is niet geïmplementeerd.
Ohjeen aihe ei ole käytettävissä.
La rubrique d'aide n'est pas implémentée.
Das Hilfethema ist nicht implementiert.
Το θέμα της βοήθειας δεν έχει υλοποιηθεί.
נושא העזרה אינו ממומש.
Nem létezik ilyen súgótémakör.
Argomento della Guida non implementato.
ヘルプ トピックが実装されていません。
도움말 항목이 구현되지 않았습니다.
Hjelpeemnet er ikke implementert.
Temat Pomocy nie jest zaimplementowany.
Раздел справки не реализован.
Tema de ayuda no implementado.
Hjälpavsnitt är inte implementerat.
Yardım konusu uygulanmadı.
未实现帮助主题。
未實作說明主題。
O tópico da Ajuda não está implementado.
<var>X</var>: Ehto <var>Y</var> arvioitiin muotoon <var>Z</var>.
<var>X</var> : la condition de la règle "<var>Y</var>" a pris la valeur <var>Z</var>.
<var>X</var>: Bedingung für die Regel "<var>Y</var>" ergibt <var>Z</var>.
<var>X</var>: Η συνθήκη του κανόνα "<var>Y</var>" αξιολογήθηκε σε <var>Z</var>.
<var>X</var>: התנאי של כלל "<var>Y</var>" הוערך כ- <var>Z</var>.
<var>X</var>: A(z) "<var>Y</var>" szabályhoz tartozó feltétel eredménye <var>Z</var>.
<var>X</var>: regola "<var>Y</var>" con condizione con valore <var>Z</var>.
<var>X</var>: ルール "<var>Y</var>" の条件が <var>Z</var> に評価されました。
<var>X</var>: <var>Z</var>(으)로 평가된 규칙 "<var>Y</var>" 조건입니다.
<var>X</var>: Betingelse for regel <var>Y</var> evaluert til <var>Z</var>.
<var>X</var>: Warunek reguły „<var>Y</var>” został oszacowany jako <var>Z</var>.
<var>X</var>: Результат вычисления условия правила "<var>Y</var>" равен <var>Z</var>.
<var>X</var>: La condición de la regla "<var>Y</var>" se evaluó como <var>Z</var>.
<var>X</var>: Regel "<var>Y</var>" villkor utvärderat till <var>Z</var>.
<var>X</var>: Rule "<var>Y</var>" koşulu <var>Z</var> olarak değerlendirildi.
<var>X</var>: تم تقييم شرط القاعدة "<var>Y</var>" إلى <var>Z</var>.
<var>X</var>: 计算为 <var>Z</var> 的规则“<var>Y</var>”条件。
<var>X</var>: 規則 "<var>Y</var>" 條件評估為 <var>Z</var>。
<var>X</var>: Podmínka pravidla <var>Y</var> byla vyhodnocena jako <var>Z</var>.
<var>X</var>: Betingelsen for reglen "<var>Y</var>" evalueret til <var>Z</var>.
<var>X</var>: voorwaarde regel <var>Y</var> resulteert in <var>Z</var>.
<var>X</var>: 计算为 <var>Z</var> 的规则“<var>Y</var>”条件。
<var>X</var>: 規則 "<var>Y</var>" 條件評估為 <var>Z</var>。
<var>X</var>: condição da regra "<var>Y</var>" avaliada como <var>Z</var>.
See catalog page for all messages.