The service
Messages on page
Μια ενέργεια Update είναι έγκυρη μόνο σε πεδία ή ιδιότητες. Το πεδίο ή η ιδιότητα που πρόκειται να ενημερωθεί θα πρέπει να καθορίζεται ως "this/field" ή "this/property".
פעולת עדכון חוקית רק בשדות או במאפיינים. יש לציין את השדה או המאפיין שיש לעדכן כ"שדה/זה" או כ"מאפיין/זה".
Az Update művelet csak mezők és tulajdonságok esetében érvényes. A frissítendő tulajdonságokat a „this/mező” vagy a „this/tulajdonság” alakban kell megadni.
Un'azione Update è valida soltanto nell'ambito di campi e proprietà. Il campo o la proprietà da aggiornare deve essere specificato come "this/field" o "this/property".
更新アクションはフィールドまたはプロパティでのみ有効です。更新するフィールドまたはプロパティは、"this/field" または "this/property" として指定する必要があります。
업데이트 작업은 필드 또는 속성에서만 가능합니다. 업데이트할 필드 또는 속성은 "this/field" 또는 "this/property"로 지정해야 합니다.
En oppdateringshandling er bare gyldig på felt eller egenskaper. Feltet eller egenskapen som skal oppdateres, må angis som "dette/feltet" eller "denne/egenskapen".
Akcja Update jest prawidłowa tylko dla pól lub właściwości. Pole lub właściwość, które mają być aktualizowane, powinny być określone jako "this/field" lub "this/property".
Действие Update допустимо только с полями или свойствами. Обновляемое поле или свойство должно быть задано как this/field или this/property.
Una acción de actualización sólo es válida para campos o propiedades. El campo o propiedad que se desea actualizar debe especificarse como "este/campo" o "esta/propiedad".
En uppdateringsåtgärd är endast giltig för fält eller egenskaper. Fältet eller egenskapen du vill uppdatera måste anges som "det här/fältet" eller "den här/egenskapen".
Update eylemi yalnızca alanlar ve özellikler üzerinde geçerlidir. Güncelleştirilecek alan veya özellik "this/field" ya da "this/property" olarak belirtilmelidir.
Päivitystoimintoa voi käyttää vain kenttiin ja ominaisuuksiin. Päivitettävän kentän tai ominaisuuden määritykseksi täytyy asettaa "tämä/kenttä" tai "tämä/ominaisuus".
La mise à jour est valide uniquement sur les champs ou les propriétés. Le champ ou la propriété à mettre à jour doit être définie en tant que "ce/champ" ou "cette/propriété".
Eine "Update"-Aktion ist nur bei Feldern oder Eigenschaften gültig. Das zu aktualisierende Feld oder die Eigenschaft sollte als "dieses/Feld" bzw. "diese/Eigenschaft" angegeben werden.
‏‏يكون الإجراء "تحديث" صالحاً فقط في الحقول أو الخصائص. يجب تعيين الحقل أو الخصائص التي سيتم تحديثها كـ "this/field" أو "this/property".
“更新”操作仅对字段或属性有效。应将要更新的字段或属性指定为“this/field”或“this/property”。
Update 動作只在欄位或屬性上有效。要更新的欄位或屬性應該指定為 "this/field" 或 "this/property"。
Akce Update je platná pouze pro pole nebo vlastnosti. Pole nebo vlastnost, které mají být aktualizovány, by měly být zadány jako this/field nebo this/property.
En opdateringshandling er kun gyldig for felter eller egenskaber. Det felt eller den egenskab, der skal opdateres, skal angives som "dette/felt" eller "denne/egenskab".
Een bijwerkactie is alleen geldig voor velden of eigenschappen. Het veld of de eigenschap die moet worden bijgewerkt, moet worden opgegeven als this/field of this/property.
“更新”操作仅对字段或属性有效。应将要更新的字段或属性指定为“this/field”或“this/property”。
Update 動作只在欄位或屬性上有效。要更新的欄位或屬性應該指定為 "this/field" 或 "this/property"。
Uma ação Update é válida apenas em campos ou propriedades. O campo ou propriedade a ser atualizado deve ser especificado como "this/field" ou "this/property".
‏‏الحقل "<var>X</var>.<var>Y</var>"
字段 “<var>X</var>.<var>Y</var>”
欄位 "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Pole <var>X</var>.<var>Y</var>
Felt "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Field <var>X</var>.<var>Y</var>
Kenttä <var>X</var>.<var>Y</var>
Champ "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Feld "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Πεδίο "<var>X</var>.<var>Y</var>"
שדה "<var>X</var>.<var>Y</var>"
"<var>X</var>.<var>Y</var>" mező
Campo "<var>X</var>.<var>Y</var>"
フィールド "<var>X</var>.<var>Y</var>"
"<var>X</var>.<var>Y</var>" 필드
Felt <var>X</var>.<var>Y</var>
Pole "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Поле "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Campo "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Fält "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Alan "<var>X</var>.<var>Y</var>"
字段“<var>X</var>.<var>Y</var>”
欄位 "<var>X</var>.<var>Y</var>"
Campo "<var>X</var>.<var>Y</var>"
‏‏لا يمكن أن تكون قيمة المعلمة <var>X</var> لمُنشئ من النوع "<var>Type Name</var>" فارغة.
类型为“<var>Type Name</var>”的构造函数中,其参数 <var>X</var> 不能为空。
型別為 "<var>Type Name</var>" 之建構函式的參數 <var>X</var> 不能是 null。
Parametr <var>X</var> pro konstruktor typu <var>Type Name</var> nemůže být nulový.
Parameteren <var>X</var> for konstruktøren af typen "<var>Type Name</var>" må ikke være null.
Parameter <var>X</var> naar constructor van type "<var>Type Name</var>" kan niet null zijn.
Tyyppiä <var>Type Name</var> olevan konstruktorin parametri <var>X</var> ei voi olla null.
Le paramètre <var>X</var> du constructeur de type « <var>Type Name</var> » ne peut pas être Null.
Der Parameter <var>X</var> für den Konstruktor vom Typ "<var>Type Name</var>" darf nicht Null sein.
Η παράμετρος <var>X</var> στην κατασκευή τύπου "<var>Type Name</var>" δεν μπορεί να έχει τιμή null.
הפרמטר <var>X</var> לבנאי מסוג "<var>Type Name</var>" אינו יכול להיות null.
A(z) "<var>Type Name</var>" típus konstruktorának <var>X</var> paramétere nem lehet null.
Il parametro <var>X</var> per il costruttore di tipo "<var>Type Name</var>" non può essere nullo.
型 "<var>Type Name</var>" のコンストラクタに渡すパラメータ <var>X</var> を Null にすることはできません。
"<var>Type Name</var>" 형식의 생성자에 대한 <var>X</var> 매개 변수는 null일 수 없습니다.
Parameteren <var>X</var> for konstruktør av typen <var>Type Name</var> kan ikke være null.
Parametr <var>X</var> dla konstruktora typu „<var>Type Name</var>” nie może mieć wartości null.
Параметр <var>X</var> для конструктора типа "<var>Type Name</var>" не может иметь значение Null.
El parámetro <var>X</var> para el constructor del tipo "<var>Type Name</var>" no puede ser nulo.
Parametern <var>X</var> för konstruktorn av typen <var>Type Name</var> får inte vara null.
"<var>Type Name</var>" türünün oluşturucusuna geçirilen <var>X</var> parametresi null olamaz.
类型为“<var>Type Name</var>”的构造函数中,其参数 <var>X</var> 不能为空。
型別為 "<var>Type Name</var>" 之建構函式的參數 <var>X</var> 不能是 null。
O parâmetro <var>X</var> para o construtor do tipo "<var>Type Name</var>" não pode ser nulo.
‏‏القيمة غير صالحة. الرجاء كتابة قيمة عدد صحيح.
值无效。请键入一个整数值。
值無效。請輸入整數。
Hodnota je neplatná. Zadejte celočíselnou hodnotu.
Værdien er ugyldig. Angiv en heltalsværdi.
De waarde is ongeldig. Geef een integerwaarde op.
Arvo on virheellinen. Kirjoita kokonaisluku.
Valeur non valide. Entrez un entier.
Der Wert ist ungültig. Geben Sie eine Ganzzahl ein.
Η τιμή δεν είναι έγκυρη. Πληκτρολογήστε έναν ακέραιο αριθμό.
הערך אינו חוקי. נא הקלד ערך מספר שלם.
Érvénytelen az érték. Egész értéket írjon be.
Valore non valido. Digitare un valore intero.
値が無効です。整数値を入力してください。
값이 잘못되었습니다. 정수 값을 입력하십시오.
Verdien er ugyldig. Skriv inn et heltall.
Nieprawidłowa wartość. Wprowadź liczbę całkowitą.
Значение недопустимо. Введите целое значение.
Valor no válido. Escriba un valor entero.
Värdet är inte giltigt. Skriv in ett heltalsvärde.
Değer geçersiz. Lütfen bir tamsayı girin.
值无效。请键入一个整数值。
值無效。請輸入整數。
O valor é inválido. Digite um valor inteiro.
‏‏الرجاء تعيين التعبير الذي سيقترن باسم الشرط Rule Expression.
请指定要与规则表达式条件名关联的表达式。
請指定要與規則運算式條件名稱關聯的運算式。
Zadejte výraz, který má být spojen s názvem podmínky výrazu pravidla Rule Expression.
Angiv det udtryk, der skal knyttes til navnet på regeludtryksbetingelsen.
Geef de expressie op die moet worden gekoppeld aan de naam van de regelexpressie.
Määritä lauseke, joka liitetään sääntölausekkeen ehdon nimeen.
Spécifiez l'expression à associer au nom de la condition de l'expression de règle.
Geben Sie den Ausdruck an, der dem Namen der Bedingung des Regelausdrucks zugeordnet werden soll.
Καθορίστε την έκφραση που πρόκειται να σχετιστεί με το όνομα της συνθήκης Rule Expression.
נא ציין את הביטוי שיש לשייך לשם התנאי של ביטוי הכלל.
Adja meg azt a kifejezést, amelyet társítani kell a Szabálykifejezés feltétel nevéhez.
Specificare l'espressione da associare al nome di RuleExpressionCondition.
ルール式の条件名に関連付ける式を指定してください。
RuleExpression 조건의 이름에 연결할 식을 지정하십시오.
Angi uttrykket som skal tilknyttes navnet til regeluttrykksbetingelsen.
Określ wyrażenie, które ma być skojarzone z nazwą warunku wyrażenia reguły.
Укажите выражение, которое должно быть связано с именем условия Rule Expression.
Especifique la expresión que debe asociarse con el nombre de la condición de expresión de regla.
Ange det uttryck du vill associera med villkorsnamnet för regeluttrycket.
Lütfen Kural İfadesi koşulunun adıyla ilişkilendirilecek ifadeyi belirtin.
请指定要与规则表达式条件名关联的表达式。
請指定要與規則運算式條件名稱關聯的運算式。
Especifique a expressão a ser associada ao nome da condição Rule Expression.
‏‏فشل في التحقق من صحة قاعدة "<var>X</var>".
规则“<var>X</var>”验证失败。
規則 "<var>X</var>" 驗證失敗。
Ověření platnosti pravidla <var>X</var> se nezdařilo.
Valideringen af reglen "<var>X</var>" mislykkedes.
Validatie van regel <var>X</var> is mislukt.
Säännön <var>X</var> vahvistus epäonnistui.
Échec de la validation de la règle "<var>X</var>".
Fehler beim Überprüfen der Regel "<var>X</var>".
Η επικύρωση του κανόνα "<var>X</var>" απέτυχε.
אימות הכלל "<var>X</var>" נכשל.
A(z) "<var>X</var>" szabály érvényesség-ellenőrzése nem zárult sikerrel.
Convalida della regola "<var>X</var>" non riuscita.
ルール "<var>X</var>" の検証に失敗しました。
"<var>X</var>" 규칙 유효성 검사가 실패했습니다.
Validering mislyktes for regel <var>X</var>.
Sprawdzenie poprawności reguły "<var>X</var>" nie powiodło się.
Обнаружены ошибки при проверке правила "<var>X</var>".
Error al validar la regla "<var>X</var>".
Verifiering av regel "<var>X</var>" misslyckades.
"<var>X</var>" kuralı doğrulanamadı.
规则“<var>X</var>”验证失败。
規則 "<var>X</var>" 驗證失敗。
Falha na validação da regra "<var>X</var>".
‏‏لا يمكن أن يكون كائن الهدف لأسلوب "<var>Method name</var>" فارغاً.
方法“<var>Method name</var>”的目标对象不能为空。
方法 "<var>Method name</var>" 的目標物件不可為 Null。
Objekt pro metodu <var>Method name</var> nemůže mít hodnotu null.
Destinationsobjektet for metoden "<var>Method name</var>" kan ikke være null.
Het doelobject voor de Method <var>Method name</var> kan niet null zijn.
Menetelmän <var>Method name</var> kohdeobjektin arvo ei voi olla Null (nolla).
L'objet cible associé à la méthode "<var>Method name</var>" ne peut pas être null.
Das Zielobjekt für die Methode "<var>Method name</var>" darf nicht Null sein.
Το αντικείμενο προορισμού για τη μέθοδο "<var>Method name</var>" δεν μπορεί να είναι null.
אובייקט היעד עבור פעולת השירות "<var>Method name</var>" אינו יכול להיות null.
A(z) "<var>Method name</var>" metódus célobjektuma nem lehet null.
L'oggetto di destinazione del metodo "<var>Method name</var>" non può essere Null.
メソッド "<var>Method name</var>" の対象のオブジェクトを Null にすることはできません。
"<var>Method name</var>" 메서드의 대상 개체는 Null일 수 없습니다.
Målobjektet for metode <var>Method name</var> kan ikke være null.
Obiekt docelowy metody "<var>Method name</var>" nie może być zerowy.
Конечный объект для метода "<var>Method name</var>" не может быть неопределенным.
El objeto de destino del método "<var>Method name</var>" no puede ser nulo.
Målobjekt för metod "<var>Method name</var>" får inte vara null.
<var>Method name</var>" yönteminin hedef nesnesi null olamaz.
方法“<var>Method name</var>”的目标对象不能为空。
方法 "<var>Method name</var>" 的目標物件不可為 Null。
O objeto de destino do método "<var>Method name</var>" não pode ser nulo.
‏‏Rule Set "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
规则集“<var>X</var>”: InstanceId <var>Y</var>
規則集 "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Sada pravidel <var>X</var>: InstanceId <var>Y</var>
Regelsæt "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Rule Set <var>X</var>: InstanceId <var>Y</var>
Sääntöjoukko <var>X</var>: InstanceId <var>Y</var>
Ensemble de règles "<var>X</var>" : InstanceId <var>Y</var>
Regelsatz "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Σύνολο κανόνων "<var>X</var>": Αναγνωριστικό παρουσίας <var>Y</var>
קבוצת הכללים "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
"<var>X</var>" szabálykészlet: példányazonosító: <var>Y</var>
Set di regole "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
ルール セット "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
"<var>X</var>" 규칙 집합: InstanceID <var>Y</var>
Regelsett <var>X</var>: InstanceId <var>Y</var>
Zestaw reguł „<var>X</var>”: właściwość InstanceId <var>Y</var>
Набор правил "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Conjunto de reglas "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Regelsamling "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Kural Kümesi "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
规则集“<var>X</var>”: InstanceId <var>Y</var>
規則集 "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Conjunto de Regras "<var>X</var>": InstanceId <var>Y</var>
Update 動作的欄位或屬性不可為 Null
Pole nebo vlastnost pro akci Update nemůže mít hodnotu null.
Feltet eller egenskaben for en opdateringshandling kan ikke være null
Het veld of de eigenschap voor een bijwerkactie kan niet null zijn
Päivitystoiminnon kentän tai ominaisuuden arvo ei voi olla Null (nolla).
Le champ ou la propriété d'une action de mise à jour ne peut pas être null.
Das Feld oder die Eigenschaft für eine "Update"-Aktion darf nicht Null sein.
Το πεδίο ή η ιδιότητα για μια ενέργεια Update δεν μπορεί να είναι null
השדה או המאפיין עבור פעולת עדכון אינו יכול להיות null
Az Update műveletnek megadott mező vagy tulajdonság nem lehet null
Il campo o la proprietà per un'azione Update non può essere Null
更新アクションのフィールドまたはプロパティは Null にできません
업데이트 작업의 필드 또는 속성은 Null일 수 없습니다.
Felt eller egenskap for en oppdatering kan ikke være null
Pole lub właściwość dla akcji Update nie może być zerowe.
Поле или свойство для действия Update не может быть неопределенным
El campo o propiedad para una acción de actualización no puede ser nulo
Fältet eller egenskapen för en uppdateringsåtgärd får inte vara null
Bir Update eyleminin alanı veya özelliği null olamaz
‏‏لا يمكن أن يكون الحقل أو الخاصية لإجراء "تحديث" فارغاً
Update 操作的字段或属性不能为空
Update 操作的字段或属性不能为空
Update 動作的欄位或屬性不可為 Null
O campo ou propriedade para uma ação Update não pode ser nulo
‏‏يجب أن تعين القاعدة شرطاً صالحاً.
规则必须指定一个有效条件。
規則必須指定有效的條件。
Pravidlo musí určovat platnou podmínku.
En regel skal angive en gyldig betingelse.
Een regel moet een geldige voorwaarde bevatten.
Säännön täytyy määrittää kelvollinen ehto.
Une règle doit définir une condition valide.
Eine Regel muss eine gültige Bedingung angeben.
Ένας κανόνας πρέπει να καθορίσει μια έγκυρη συνθήκη.
כלל חייב לציין תנאי חוקי.
A szabálynak érvényes feltételt kell megadnia.
Una regola deve specificare una condizione valida.
ルールは有効な条件を指定する必要があります。
규칙이 올바른 조건을 지정해야 합니다.
En regel må angi en gyldig betingelse.
W regule musi być określony prawidłowy warunek.
Правило должно задавать допустимое условие.
Una regla debe especificar una condición válida.
En regel måste ange ett giltigt villkor.
Bir kural geçerli bir koşul belirtmelidir.
规则必须指定一个有效条件。
規則必須指定有效的條件。
Uma regra deve especificar uma condição válida.
See catalog page for all messages.