The service
Messages on page
‏‏حرف حرفي غير منته.
未终止的字符文本。
未結束的字元常值。
Neukončený znakový literál
Uafsluttet tegnkonstant.
Onbeëindigd letterlijk teken
Päättämätön merkkiliteraali.
Littéral de caractère inachevé.
Nicht abgeschlossenes Zeichenliteral
Κείμενο χαρακτήρων που δεν έχει τερματιστεί.
ליטרל תו קטוע.
Lezáratlan karakterkonstans.
Valore letterale di caratteri senza terminazione.
未終了の文字リテラルです。
종결되지 않은 문자 리터럴입니다.
Ikke avsluttet tegnlitteral.
Niezakończony literał znakowy.
Символьный литерал без признака конца.
Literal de carácter no finalizado.
Oavslutad teckenlitteral.
Sonlandırılmamış karakter sabit değeri.
未终止的字符文本。
未結束的字元常值。
Valor literal de caractere não finalizado.
Il existe plusieurs constructeurs pour le type "<var>Type Name</var>" susceptibles de correspondre aux paramètres spécifiés.
Den angegebenen Parametern entsprechen mehrere Konstruktoren für den Typ "<var>Type Name</var>".
Υπάρχουν περισσότερες από μία κατασκευές για τον τύπο "<var>Type Name</var>" που θα συμφωνούσαν με τις καθορισμένες παραμέτρους.
קיים יותר מבנאי אחד עבור הסוג "<var>Type Name</var>" שעשוי להתאים לפרמטרים שצוינו.
A(z) "<var>Type Name</var>" típushoz egynél több olyan konstruktor található, amely megfelelő a megadott paramétereknek.
Più Contructor per il tipo "<var>Type Name</var>" corrispondenti ai parametri specificati.
指定されたパラメータに一致する、型 "<var>Type Name</var>" のコンストラクタが複数あります。
지정된 매개 변수와 일치하는 유형 "<var>Type Name</var>"에 대해 둘 이상의 생성자가 있습니다.
Mer enn en konstruktør for typen <var>Type Name</var> som vil samsvare med de angitte parameterne.
Dla typu „<var>Type Name</var>” istnieje więcej niż jeden konstruktor odpowiadający określonym parametrom.
Существует более одного конструктора для типа "<var>Type Name</var>", соответствующего указанным параметрам.
Más de un constructor para el tipo "<var>Type Name</var>" que coincidiría con los parámetros especificados.
Fler än en konstruktör för typen "<var>Type Name</var>" som matchar de angivna parametrarna.
"<var>Type Name</var>" türü için belirtilen parametrelerle eşleşen birden fazla oluşturucu var.
‏‏يوجد أكثر من منشئ من نوع "<var>Type Name</var>" يمكن أن يتطابق مع المعلمات المحددة.
类型“<var>Type Name</var>”的多个构造函数将与指定参数匹配。
針對類型 "<var>Type Name</var>",有超過一個符合指定參數的建構函式。
Bylo nalezeno více konstruktorů pro typ <var>Type Name</var>, které odpovídají zadaným parametrům.
Der blev fundet mere end én konstruktør for typen "<var>Type Name</var>", som matcher de angivne parametre.
Er zijn meerdere constructors voor type <var>Type Name</var> die overeenkomen met de opgegeven parameters.
Useampi kuin yksi tyypin <var>Type Name</var> konstruktori vastaa määritettyjä parametreja.
类型“<var>Type Name</var>”的多个构造函数将与指定参数匹配。
針對類型 "<var>Type Name</var>",有超過一個符合指定參數的建構函式。
Há mais de um construtor para o tipo "<var>Type Name</var>" que corresponde aos parâmetros especificados.
‏‏يكون المعرف متوقعاً بعد مشغل النقطة (.).
点 (.) 运算符后应有标识符。
點 (.) 運算子後面應該有識別項。
Po operátoru . (tečka) byl očekáván identifikátor.
Der forventes en identifikator efter operatoren punktum (.).
Er wordt een id verwacht na het bewerkingsteken (.).
Tunnistetta odotettiin piste (.) -operaattorin perään.
Un identificateur était attendu après l'opérateur point (.).
Hinter dem Punkt-Operator (.) muss ein Bezeichner stehen.
Αναμενόταν ένα αναγνωριστικό μετά τον τελεστή (.).
נדרש מזהה לאחר אופרטור נקודה (.).
A pont (.) operátor után azonosítónak kellene állnia.
È previsto un identificatore dopo l'operatore (.).
ドット (.) 演算子の後に識別子が必要でした。
점(.) 연산자 다음에 식별자가 필요합니다.
Det ble forventet en ID etter punktum-operatoren (.).
Po operatorze kropki (.) był oczekiwany identyfikator.
За оператором "точка" (.) должен был следовать идентификатор.
Se esperaba un identificador tras el operador punto (.).
En identifierare förväntades efter punktoperatorn (.).
Nokta (.) işlecinden sonra bir tanımlayıcı bekleniyordu.
点 (.) 运算符后应有标识符。
點 (.) 運算子後面應該有識別項。
Um identificador era esperado depois do operador ponto (.).
‏‏يكون "." متوقعاً بعد مسافة اسم.
命名空间后应有“.”。
命名空間後面應該有 "."。
Po oboru názvů je očekáván znak . (tečka).
Der forventes "." efter et namespace.
Er wordt een '.' verwacht na een naamruimte.
Nimitilan perään odotettiin "." -merkkiä.
Un "." doit être ajouté après un espace de noms.
Hinter einem Namespace muss ein "." stehen.
Αναμένεται ένα σύμβολο "." μετά τον χώρο ονομάτων.
נדרש תו "." לאחר טווח שמות.
Névtér után "." karakternek kellene szerepelnie.
È previsto un carattere "." dopo uno spazio dei nomi.
名前空間の後には "." が必要です。
네임스페이스 다음에 "."가 필요합니다.
Et . forventes etter et navneområde.
Znak „.” jest oczekiwany po obszarze nazw.
После пространства имен обязательна точка.
Se espera un signo "." tras un espacio de nombres.
Tecknet "." förväntas efter ett namnområde.
Ad alanından sonra bir "." bekleniyor.
命名空间后应有“.”。
命名空間後面應該有 "."。
É esperado "." depois de um namespace.
未結束的字串常值。
Neukončený řetězcový literál
Uafsluttet strengkonstant.
Onbeëindigde letterlijke tekenreeks.
Päättämätön merkkijonoliteraali.
Littéral de chaîne inachevé.
Nicht abgeschlossenes Zeichenfolgenliteral.
Συμβολοσειρά κειμένου που δεν έχει τερματιστεί.
ליטרל תו קטוע.
Lezáratlan karakterlánckonstans.
Valore letterale stringa senza terminazione.
未終了の文字列リテラルです。
종결되지 않은 문자열 리터럴입니다.
Ikke avsluttet strenglitteral.
Niezakończony literał ciągu znaków.
Строковый литерал без признака конца.
Literal de cadena no finalizado.
Oavslutad stränglitteral.
Sonlandırılmamış dize sabit değeri.
‏‏سلسلة حرفية غير منتهية.
未终止的字符串文本。
未终止的字符串文本。
未結束的字串常值。
Valor literal de cadeia de caracteres não finalizado.
‏‏لم يتم التحقق من صحة التعبير.
表达式未验证。
運算式未經驗證。
Výraz nebyl ověřen.
Udtrykket blev ikke valideret.
De expressie is niet gevalideerd.
Lauseketta ei vahvistettu.
L'expression n'a pas été validée.
Der Ausdruck wurde nicht überprüft.
Η έκφραση δεν επικυρώθηκε.
הביטוי לא אומת.
Nem történt meg a kifejezés érvényesség-ellenőrzése.
Espressione non convalidata.
式は検証されませんでした。
식의 유효성이 확인되지 않았습니다.
Uttrykket ble ikke validert.
Nie sprawdzono poprawności wyrażenia.
Выражение не прошло проверку.
La expresión no se validó.
Uttrycket har inte validerats.
İfade doğrulanmadı.
表达式未验证。
運算式未經驗證。
A expressão não foi validada.
‏‏لا يمكن استخدام مشغل الترابط "<var>X</var>" على معاملات من النوع "<var>Y</var>" و "<var>Z</var>".
关系运算符“<var>X</var>”不能用于“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”类型的操作数。
關係運算子 "<var>X</var>" 不可使用於 "<var>Y</var>" 和 "<var>Z</var>" 類型的運算元。
Relační operátor <var>X</var> nelze použít u operandů typu <var>Y</var> a <var>Z</var>.
Relationsoperatoren "<var>X</var>" kan ikke anvendes på operander af typerne "<var>Y</var>" og "<var>Z</var>".
Relationele operator <var>X</var> kan niet worden gebruikt voor operanden van het type <var>Y</var> en <var>Z</var>.
Vertailuoperaattoria <var>X</var> ei voi käyttää tyyppien <var>Y</var> ja <var>Z</var> operandeille.
L'opérateur de relation "<var>X</var>" ne peut pas être utilisé avec des opérandes de types "<var>Y</var>" et "<var>Z</var>".
Der relationale Operator "<var>X</var>" kann für Operanden vom Typ "<var>Y</var>" und "<var>Z</var>" nicht verwendet werden.
Ο σχεσιακός τελεστής "<var>X</var>" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τελεστέους τύπου "<var>Y</var>" και "<var>Z</var>".
אין אפשרות להשתמש באופרטור היחסי "<var>X</var>" באופרנדים מסוג "<var>Y</var>" ו- "<var>Z</var>".
A(z) "<var>X</var>" relációs operátor nem alkalmazható "<var>Y</var>" és "<var>Z</var>" típusú operandusokra.
Impossibile utilizzare l'operatore relazionale "<var>X</var>" per operandi di tipo "<var>Y</var>" e "<var>Z</var>".
"<var>Y</var>" 型と "<var>Z</var>" 型のオペランドには関係演算子 "<var>X</var>" を使用できません。
관계 연산자 "<var>X</var>"은(는) "<var>Y</var>" 및 "<var>Z</var>" 유형의 피연산자에 사용할 수 없습니다.
Relasjonsoperator <var>X</var> kan ikke brukes på operander av type <var>Y</var> og <var>Z</var>.
Operator relacyjny "<var>X</var>" nie może być używany w argumentach operacji typu "<var>Y</var>" i "<var>Z</var>".
Оператор отношения "<var>X</var>" не может применяться к операндам типа "<var>Y</var>" и "<var>Z</var>".
El operador relacional "<var>X</var>" no puede usarse en operandos de los tipos "<var>Y</var>" y "<var>Z</var>".
Relationsoperator "<var>X</var>" kan inte användas för operander av typen "<var>Y</var>" och "<var>Z</var>".
"<var>X</var>" ilişkisel işleci "<var>Y</var>" ve "<var>Z</var>" türündeki işlenenlerle kullanılamaz.
关系运算符“<var>X</var>”不能用于“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”类型的操作数。
關係運算子 "<var>X</var>" 不可使用於 "<var>Y</var>" 和 "<var>Z</var>" 類型的運算元。
O operador relacional "<var>X</var>" não pode ser usado em operandos dos tipos "<var>Y</var>" e "<var>Z</var>".
‏‏ConditionName غير صالح
无效的条件名
無效的條件名稱
Neplatný název podmínky
Ugyldigt betingelsesnavn
Ongeldige voorwaardenaam
Ehdon nimi ei kelpaa
Nom de condition non valide
Ungültiger Bedingungsname
Μη έγκυρο όνομα συνθήκης
שם תנאי לא חוקי
Érvénytelen feltételnév
Nome della condizione non valido
無効な条件名
조건 이름이 잘못되었습니다.
Ugyldig betingelsesnavn
Nieprawidłowa nazwa warunku
Недопустимое имя условия
Nombre de condición no válido
Ogiltigt villkorsnamn
Geçersiz Koşul Adı
无效的条件名
無效的條件名稱
O Nome de Condição é Inválido
‏‏لا يمكن تحديد حجم الصفيف مرتين.
不能重複指定陣列的大小。
Velikost pole nemůže být určena dvakrát.
Størrelsen på en matriks kan ikke angives to gange.
De grootte van een matrix kan niet twee maal worden opgegeven.
Taulukon kokoa ei voi määrittää kahdesti.
La taille d'un tableau ne peut pas être spécifiée deux fois.
Die Größe eines Arrays kann nicht zweimal angegeben werden.
Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί το μέγεθος του πίνακα δύο φορές.
לא ניתן לציין פעמיים גודל של מערך.
A tömb mérete nem adható meg kétszer.
Le dimensioni di una matrice non possono essere specificate due volte.
配列のサイズを 2 回指定することはできません。
배열의 크기를 두 번 지정할 수 없습니다.
Størrelsen på en matrise kan ikke angis to ganger.
Nie można dwa razy określić rozmiaru tablicy.
Размер массива нельзя задавать дважды.
El tamaño de las matrices no se puede especificar dos veces.
Det går inte att ange storleken på en matris två gånger.
Dizinin boyutu iki kez belirtilemez.
数组大小不能指定两次。
数组大小不能指定两次。
不能重複指定陣列的大小。
O tamanho de uma matriz não pode ser especificado duas vezes.
<var>X</var>: 规则“<var>Y</var>”副作用启用规则“<var>Z</var>”重新计算。
<var>X</var>: 規則 "<var>Y</var>" 副作用會啟用規則 "<var>Z</var>" 重新評估。
<var>X</var>: Vedlejší efekty pravidla <var>Y</var> umožňují opakované vyhodnocení pravidla <var>Z</var>.
<var>X</var>: Sideeffekterne for reglen "<var>Y</var>" aktiverer reglen "<var>Z</var>"
<var>X</var>: door de neveneffecten van regel <var>Y</var> wordt regel <var>Z</var> opnieuw geëvalueerd.
<var>X</var>: Säännön <var>Y</var> sivuvaikutukset ottavat käyttöön säännön <var>Z</var> uudelleenarvioinnin.
<var>X</var> : les effets secondaires de la règle "<var>Y</var>" permettent de réévaluer la règle "<var>Z</var>".
<var>X</var>: Die Nebeneffekte der Regel "<var>Y</var>" ermöglichen die erneute Überprüfung der Regel "<var>Z</var>".
<var>X</var>: Οι επιπτώσεις του κανόνα "<var>Y</var>" ενεργοποιούν την επαναξιολόγηση του κανόνα "<var>Z</var>".
<var>X</var>: תוצאי לווי של הכלל "<var>Y</var>" אפשרו הערכה מחדש של הכלל "<var>Z</var>".
<var>X</var>: A(z) "<var>Y</var>" szabály mellékhatásai engedélyezik a(z) "<var>Z</var>" szabály újbóli kiértékelését.
<var>X</var>: regola "<var>Y</var>" con effetti collaterali attiva la nuova valutazione della regola <var>Z</var>.
<var>X</var>: ルール "<var>Y</var>" の副作用によりルール "<var>Z</var>" の再評価を有効にします。
<var>X</var>: 규칙 "<var>Y</var>" 파생 효과를 통해 규칙 "<var>Z</var>"을(를) 다시 평가할 수 있습니다.
<var>X</var>: Regel <var>Y</var>-bivirkninger aktiverer reevaluering av regel <var>Z</var>.
<var>X</var>: Побочные эффекты правила "<var>Y</var>" разрешают переоценку правила "<var>Z</var>".
<var>X</var>: Los efectos secundarios de la regla "<var>Y</var>" habilitan la reevaluación de la regla "<var>Z</var>".
<var>X</var>: Regel "<var>Y</var>" sidoeffekter påverkar omvärdering av aktivera regel "<var>Z</var>".
<var>X</var>: Rule "<var>Y</var>" yan etkileri "<var>Z</var>" kuralının yeniden değerlendirilmesini etkinleştiriyor.
<var>X</var>: Efekty uboczne reguły „<var>Y</var>” włączają ponowne oszacowanie reguły „<var>Z</var>”.
‏‏<var>X</var>: تأثيرات جانبية للقاعدة "<var>Y</var>" تُمكن إعادة تقييم للقاعدة "<var>Z</var>".
<var>X</var>: 规则“<var>Y</var>”副作用启用规则“<var>Z</var>”重新计算。
<var>X</var>: 規則 "<var>Y</var>" 副作用會啟用規則 "<var>Z</var>" 重新評估。
<var>X</var>: efeitos colaterais da regra "<var>Y</var>" habilitam a reavaliação da regra "<var>Z</var>".
See catalog page for all messages.