The service
Messages on page
إظهار ‏‏الأنواع المشتقة من Activity.
显示派生自 Activity 的类型。
顯示衍生自活動的類型。
Zobrazení typů odvozených z aktivity
Viser typer, som afledes af Activity.
Typen weergeven die zijn afgeleid van Activity.
Näytetään Activity-tyypistä johdetut tyypit.
Affichage de types dérivant de l'activité.
Typen anzeigen, die von der Aktivität abgeleitet werden
Εμφάνιση τύπων που προέρχονται από το Activity.
מציג סוגים הנגזרים מהפעילות.
A tevékenységből származó típusok mutatása.
Visualizzazione di tipi derivanti da Activity.
アクティビティから派生する型を表示しています。
Activity에서 파생되는 유형을 표시합니다.
Viser typer som er avledet fra aktivitet.
Wyświetlanie typów pochodzących od działania.
Отображение типов, производных от типа Activity.
Mostrando tipos que se derivan de Activity.
Visar typer som är härledda från aktivitet.
Etkinlikten türetilen türler gösteriliyor.
显示派生自 Activity 的类型。
顯示衍生自活動的類型。
Exibindo tipos derivados da Activity.
‏‏الرجاء تعيين رسالة خطأ مستخدمة عند توقف سير العمل توقفاً مرحلياً.
请指定挂起工作流时使用的错误信息。
請指定暫停工作流程時使用的錯誤訊息。
Zadejte chybovou zprávu použitou při pozastavení pracovního postupu.
Angiv en fejlmeddelelse, som skal anvendes ved afbrydelse af arbejdsprocessen.
Geef het foutbericht op dat moet worden weergegeven als de workflow wordt onderbroken.
Määritä virhesanoma, jota käytetään, kun työnkulku pysäytetään.
Spécifiez le message d'erreur utilisé lors de l'interruption du workflow.
Geben Sie eine Fehlermeldung an, die verwendet werden soll, wenn der Workflow ausgesetzt wird.
Καθορίστε ένα μήνυμα σφάλματος που χρησιμοποιείται κατά την αναστολή της ροής εργασιών.
נא ציין הודעת שגיאה שתוצג בעת השעיית זרימת העבודה.
Adja meg, hogy milyen hibaüzenetet kell használni a munkafolyamat felfüggesztése alkalmával.
Specificare un messaggio di errore utilizzato per la sospensione del flusso di lavoro.
ワークフローを一時停止するときに使用するエラー メッセージを指定してください。
워크플로를 일시 중단할 때 사용되는 오류 메시지를 지정하십시오.
Angi en feilmelding som brukes ved arbeidsflytavbrudd.
Określ komunikat o błędzie, który będzie używany podczas wstrzymywania przepływu pracy.
Укажите сообщение об ошибке, используемое при приостановке потока работ.
Especifique un mensaje de error utilizado al suspender el flujo de trabajo.
Ange ett felmeddelande du vill använda när du pausar arbetsflödet.
Lütfen iş akışı askıya alınırken kullanılacak hata iletisini belirtin.
请指定挂起工作流时使用的错误消息。
請指定暫停工作流程時使用的錯誤訊息。
Especifique uma mensagem de erro a ser usada ao suspender o fluxo de trabalho.
فئة Base
Base 类
Base 類別
Třída Base
Klassen Base
Base-klasse
Base-luokka
Classe Base
Basisklasse
Κλάση Base
מחלקה Base
Base osztály
Classe Base
Base クラス
Base Class
Base-klasse
Klasa Base
Класс Base
Clase Base
Base-klass
Base Sınıfı
Base 类
Base 類別
Classe Base
‏‏تعذر تحميل تخطيط المصمم. لا يحتوي سطح المصمم على RootDesigner.
未能加载设计器布局。设计图面不包含根设计器。
無法載入設計工具配置。設計介面未包含根目錄設計工具。
Nelze načíst rozložení návrháře. Povrh návrhu neobsahuje návrháře kořenových aktivit.
Det var ikke muligt at indlæse designerlayoutet. Designoverfladen indeholder ikke en roddesigner.
Kan de opmaak van ontwerper niet laden. Het ontwerpoppervlak bevat geen hoofdontwerp.
Suunnittelutyökalun asettelun lataaminen epäonnistui. Suunnittelutaso ei sisällä pääsuunnittelutyökalua.
Impossible de charger la disposition du concepteur. L'aire de conception ne contient pas de concepteur racine.
Das Designerlayout konnte nicht geladen werden. Die Entwurfsoberfläche enthält keinen Stammdesigner.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διάταξης σχεδίασης. Η επιφάνεια σχεδίασης δεν περιέχει ριζική σχεδίαση.
לא היתה אפשרות לטעון את פריסת המעצב. משטח העיצוב אינו מכיל מעצב בסיס.
Nem sikerült betölteni a tervező elrendezését. A tervezőfelület nem tárol gyökértervezőt.
Impossibile caricare il layout dell'utilità di progettazione. La superficie di progettazione non contiene RootDesigner.
デザイナのレイアウトを読み込めませんでした。デザイン画面には、ルート デザイナがありません。
디자이너 레이아웃을 로드할 수 없습니다. 디자인 화면에 루트 디자이너가 없습니다.
Kan ikke laste designeroppsett. Designoverflate inneholder ikke rotdesigner.
Nie można załadować układu projektanta. Powierzchnia projektu nie zawiera projektanta głównego.
Не удалось загрузить макет конструктора. Поверхность проектирования не содержит корневого конструктора.
No se pudo cargar el diseño del diseñador. La superficie de diseño no contiene ningún diseñador raíz.
Det gick inte att läsa in designeryta. Designytan innehåller inte en rotdesigner.
Tasarımcı yerleşimi yüklenemedi. Tasarım yüzeyi kök tasarımcısı içermiyor.
未能加载设计器布局。设计图面不包含根设计器。
無法載入設計工具配置。設計介面未包含根目錄設計工具。
Não foi possível carregar o layout do designer. A superfície do design não contém um designer raiz.
‏‏إحدى قيم أسماء الخصائص المخصصة لم يتم تعيينها أو أنها غير صالحة.
某个自定义属性名称值未设置或无效。
有一個自訂屬性名稱值未設定或者無效。
Jedna z hodnot názvu vlastních vlastností není nastavena nebo je neplatná.
En af værdierne for de brugerdefinerede egenskabsnavne er enten ikke angivet eller ugyldig.
De naamwaarde voor een van de aangepaste eigenschappen is niet ingesteld of is ongeldig.
Jompaakumpaa mukautettujen ominaisuuksien nimiarvoista ei ole määritetty, tai se ei kelpaa.
L'un des noms des propriétés personnalisées n'est pas défini ou n'est pas valide.
Einer der Namenswerte der benutzerdefinierten Eigenschaften ist nicht festgelegt oder ungültig.
Μια από τις τιμές ονόματος προσαρμοσμένων ιδιοτήτων είτε δεν έχει οριστεί είτε δεν είναι έγκυρη.
אחד מערכי שמות המאפיינים המותאמים אישית אינו מוגדר או אינו חוקי.
Nincs beállítva vagy érvénytelen egy egyéni tulajdonság nevének értéke.
Uno dei valori dei nomi proprietà personalizzati non è stato impostato o non è valido.
カスタム プロパティの 1 つの名前値が設定されていないか無効です。
사용자 지정 속성 이름 값 중 하나가 설정되어 있지 않거나 잘못되었습니다.
En av navneverdiene for egendefinerte egenskaper er enten ikke satt eller er ugyldig.
Jedna z wartości nazw właściwości niestandardowych nie jest ustawiona lub jest nieprawidłowa.
Одно из значений имен пользовательских свойств не установлено или недопустимо.
Uno de los valores de nombre de propiedades personalizadas no está establecido o no es válido.
Ett av de anpassade egenskapernas namnvärden är antingen inte inställt eller så är det ogiltigt.
Özel özeliklerin birinin ad değeri ayarlı değil veya geçersiz.
某个自定义属性名称值未设置或无效。
有一個自訂屬性名稱值未設定或者無效。
O valor de um dos nomes de propriedades personalizadas não está definido ou é inválido.
Mukautetun ominaisuuden <var>Property Name</var> arvo ei kelpaa. Ominaisuuden tyyppiä ei ole määritetty tai se ei kelpaa.
La propriété personnalisée '<var>Property Name</var>' comporte une valeur non valide. Le type de cette propriété n'est pas défini ou n'est pas valide.
Die benutzerdefinierte Eigenschaft '<var>Property Name</var>' hat einen ungültigen Wert. Der Eigenschaftentyp ist nicht festgelegt oder ungültig.
Η τιμή της προσαρμοσμένης ιδιότητας '<var>Property Name</var>' δεν είναι έγκυρη. Ο τύπος της ιδιότητας δεν έχει οριστεί ή δεν είναι έγκυρος.
המאפיין המותאם אישית '<var>Property Name</var>' כולל ערך לא חוקי. סוג המאפיין אינו מוגדר או אינו חוקי.
A(z) '<var>Property Name</var>' egyéni tulajdonság értéke érvénytelen. Nincs beállítva vagy érvénytelen a tulajdonság típusa.
La proprietà personalizzata '<var>Property Name</var>' ha un valore non valido. Il tipo proprietà non è stato impostato o non è valido.
カスタム プロパティ '<var>Property Name</var>' の値が無効です。プロパティの型が設定されていないか無効です。
사용자 지정 속성 '<var>Property Name</var>'에 잘못된 값이 있습니다. 속성 유형이 설정되어 있지 않거나 잘못되었습니다.
Egendefinert egenskap <var>Property Name</var> har en ugyldig verdi. Egenskapstypen er enten ikke angitt eller ugyldig.
Nieprawidłowa wartość niestandardowej właściwości '<var>Property Name</var>'. Typ właściwości nie jest ustawiony lub jest nieprawidłowy.
Недопустимое значение пользовательского свойства "<var>Property Name</var>". Тип свойства не установлен или недопустим.
La propiedad personalizada '<var>Property Name</var>' tiene un valor no válido. El tipo de propiedad no está establecido o no es válido.
Den anpassade egenskapen '<var>Property Name</var>' har ett ogiltigt värde. Egenskapstypen är antingen inte inställd eller ogiltig.
'<var>Property Name</var>' özel özelliğinin değeri geçersiz. Özellik türü ayarlı değil veya geçersiz.
‏‏تحتوي الخاصية مخصص '<var>Property Name</var>' على قيمة غير صالحة. لم يتم تعيين نوع الخاصية أو أنها غير صالحة.
自定义属性“<var>Property Name</var>”的值无效。属性类型未设置或无效。
自訂屬性 '<var>Property Name</var>' 有無效的值。屬性類型未設定或者無效。
Vlastní vlastnost <var>Property Name</var> má neplatnou hodnotu. Typ vlastnosti není nastavený nebo je neplatný.
Den brugerdefinerede '<var>Property Name</var>' har en ugyldig værdi. Egenskabstypen er enten ikke angivet eller ugyldig.
Aangepaste eigenschap <var>Property Name</var> heeft een ongeldige waarde. Het type eigenschap is niet ingesteld of is ongeldig.
自定义属性“<var>Property Name</var>”的值无效。属性类型未设置或无效。
自訂屬性 '<var>Property Name</var>' 有無效的值。屬性類型未設定或者無效。
A propriedade personalizada '<var>Property Name</var>' possui um valor inválido. O tipo da propriedade não está definido ou é inválido.
‏‏لا يمكن تحديد النشاط كنشاط ملغي في حالته الحالية.
在 Activity 的当前状态下无法将其标记为已取消。
無法在活動的目前狀態下標記為取消。
Aktivitu nelze v aktuálním stavu označit jako zrušenou.
Det er ikke muligt at markere en aktivitet som annulleret i dens aktuelle tilstand.
Kan de activiteit in de huidige status niet markeren als geannuleerd.
Tehtävää ei voi merkitä peruutetuksi sen nykyisessä tilassa.
Impossible de marquer l'activité comme annulée dans son état actuel.
Die Aktivität kann in ihrem derzeitigen Status nicht als abgebrochen gekennzeichnet werden.
Δεν είναι δυνατή η σήμανση του activity ως Canceled στην τρέχουσα κατάστασή του.
אין אפשרות לסמן פעילות כפעילות שבוטלה במצבה הנוכחי.
Jelenlegi állapotában nem lehet megszakítottként megjelölni a tevékenységet.
Impossibile contrassegnare l'attività come annullata nello stato attuale.
現在の状態では、アクティビティをキャンセル済みに設定できません。
현재 상태에서 활동을 취소된 것으로 표시할 수 없습니다.
Kan ikke merke en aktivitet som avbrutt i gjeldende tilstand.
W bieżącym stanie działanie nie może zostać oznaczone jako anulowane.
Невозможно пометить операцию как отмененную, пока она находится в текущем состоянии.
La actividad no puede marcarse como cancelada en su estado actual.
Det går inte att markera aktiviteten som avbruten i dess aktuella tillstånd.
Etkinlik şu anki durumunda iptal edildi olarak işaretlenemiyor.
在 Activity 的当前状态下无法将其标记为已取消。
無法在活動的目前狀態下標記為取消。
Não é possível marcar atividade como cancelada em seu estado atual.
‏‏تم الكشف عن طلب متكرر: <var>X</var>
检测到递归调用: <var>X</var>
偵測到遞迴呼叫: <var>X</var>
Bylo zjištěno rekurzivní volání: <var>X</var>
Rekursivt kald registreret: <var>X</var>
Recursieve aanroep aangetroffen: <var>X</var>
Rekursiivinen kutsu havaittu: <var>X</var>
Appel récurrent détecté : <var>X</var>
Rekursiver Aufruf gefunden: <var>X</var>
Εντοπίστηκε επαναλαμβανόμενη κλήση: <var>X</var>
זוהתה קריאה רקורסיבית: <var>X</var>
Rekurzív hívás észlelhető: <var>X</var>
Chiamata ricorsiva rilevata: <var>X</var>
再帰呼び出しが検出されました: <var>X</var>
재귀 호출이 감지되었습니다. <var>X</var>
Rekursivt kall oppdaget: <var>X</var>
Wykryto rekursję: <var>X</var>
Обнаружен рекурсивный вызов: <var>X</var>
Detectada llamada recursiva: <var>X</var>
Rekursivt anrop upptäcktes: <var>X</var>
Özyinelemeli çağrı algılandı: <var>X</var>
检测到递归调用: <var>X</var>
偵測到遞迴呼叫: <var>X</var>
Chamada recursiva detectada: <var>X</var>
تنفيذ الأنشطة التي تم احتواؤها بشكل تسلسلي وفي المعاملة.
在事务中顺序执行所包含的 Activity。
在交易中以循序方式執行包含的活動。
Provádí obsažené aktivity postupně a v transakci.
Udfører indeholdte aktiviteter sekventielt og i transaktion.
De opgenomen activiteiten worden sequentieel en in de transactie uitgevoerd.
Suorittaa sisällytetyt tehtävät järjestyksessä tapahtuman aikana.
Exécute les activités contenues de manière séquentielle et dans une transaction.
Führt enthaltene Aktivitäten sequenziell und in Transaktionen aus.
Εκτελεί περιεχόμενες δραστηριότητες διαδοχικά και σε συναλλαγή.
ביצוע פעילויות כלולות ברצף בטרנזקציה.
Szekvenciálisan és tranzakciósan végrehajtja a tárolt tevékenységeket.
Esegue attività contenute in sequenza e in transazione.
含まれているアクティビティを順番にトランザクション単位で実行します。
포함된 활동을 트랜잭션에서 순차적으로 실행합니다.
Utfører inkluderte aktiviteter sekvensielt og i transaksjon.
Wykonuje zawarte działania sekwencyjnie oraz w transakcji.
Выполняет вложенные операции последовательно и в транзакции.
Ejecuta actividades contenidas secuencialmente y en transacción.
Kör befintliga aktiviteter sekventiellt och i transaktion.
İçerilen etkinlikleri sırayla ve işlemle yürütür.
在事务中顺序执行所包含的 Activity。
在交易中以循序方式執行包含的活動。
Executa atividades contidas sequencialmente e em transação.
Ottaa käyttöön tiettyyn poikkeukseen perustuvien toimintojen suorittamisen.
Permet l'exécution des activités contenues, en fonction de l'exception spécifiée.
Ermöglicht die Ausführung von enthaltenen Aktivitäten auf der Grundlage einer angegebenen Ausnahme.
Επιτρέπει την εκτέλεση των περιεχόμενων δραστηριοτήτων που βασίζονται σε καθορισμένη εξαίρεση.
הפעלת ביצוע של פעילויות כלולות המבוססות על חריג שצוין.
Megadott kivétel alapján lehet vele végrehajtani a tárolt tevékenységeket.
Consente l'esecuzione di attività contenute in base all'eccezione specificata.
指定された例外を基に、含まれているアクティビティの実行を有効にします。
지정된 예외에 따라 포함된 활동을 실행할 수 있습니다.
Aktiverer utføring av inkluderte aktiviteter basert på angitt unntak.
Umożliwia wykonanie zawartych działań na podstawie określonego wyjątku.
Разрешает выполнение вложенных операций по указанному исключению.
Habilita la ejecución de actividades contenidas basadas en la excepción especificada.
Aktiverar körning av befintliga aktiviteter baserat på angivet undantag.
Belirtilen özel duruma bağlı olarak içerilen etkinliklerin yürütülmesini sağlar.
‏‏تمكين تنفيذ الأنشطة المضمنة استناداً إلى استثناء معين.
允许根据指定的异常执行包含的 Activity。
啟用依據指定的例外狀況執行包含的活動。
Povolí provedení obsažených aktivit na základě zadané výjimky.
Muliggør udførelse af indeholdte aktiviteter på basis af en angivet undtagelse.
De opgenomen activiteiten kunnen worden uitgevoerd op basis van de opgegeven uitzondering.
允许根据指定的异常执行包含的 Activity。
啟用依據指定的例外狀況執行包含的活動。
Permite a execução de atividades contidas com base na exceção especificada.
See catalog page for all messages.