The service
Messages on page
ما إذا كان المنفّذ سيقدم تقريرًا حول مستوى التقدم أم لا.
辅助线程是否报告进度。
背景工作是否將回報進度。
Určuje, zda pracovní podproces hlásí průběh zpracování.
Angiver, om arbejdsfunktionen rapporterer status.
Hiermee bepaalt u of voortgang wordt gerapporteerd vanuit de werkfunctie.
Raportoiko työprosessi edistymisen.
Indique si le thread de travail signale la progression.
Gibt an, ob der Worker den Fortschritt meldet.
Αν το βοηθητικό θα αναφέρει πρόοδο.
קביעה אם העובד ידווח על התקדמות.
A munkavégző folyamat előrehaladásra vonatkozó jelentési állapota.
Specifica se il processo di lavoro comunica lo stato.
ワーカーが進行状況を報告するかどうかです。
작업자가 진행 상황을 보고할지 여부를 나타냅니다.
Angir om arbeidsfunksjonen skal rapportere fremdrift.
Czy proces roboczy zgłosi postęp.
Se o trabalho relatará progresso.
Se o trabalho comunica o progresso.
Будет ли рабочий процесс сообщать о ходе выполнения.
Indica si el trabajo notificará el progreso.
Om arbetsrutinen har stöd för rapportering av förlopp.
Çalışanın ilerlemeyi raporlayıp raporlamayacağı.
辅助线程是否报告进度。
背景工作是否將回報進度。
De oorspronkelijke werkmap voor het proces.
Prosessin käynnistyksessä käytettävä työkansio.
Répertoire de travail d'origine pour ce processus.
Das ursprüngliche Arbeitsverzeichnis für den Prozess.
Ο αρχικός κατάλογος εργασίας για τη διαδικασία.
ספריית העבודה ההתחלתית של התהליך.
A folyamat kezdeti munkakönyvtára.
Directory di lavoro iniziale per il processo.
プロセスの初期の作業ディレクトリです。
프로세스에 대한 초기 작업 디렉터리입니다.
Prosessens første arbeidskatalog.
Początkowy katalog roboczy procesu.
O diretório de trabalho inicial para o processo.
Directório de trabalho inicial do processo.
Исходный рабочий каталог для процесса.
Directorio de trabajo inicial para el proceso.
Ursprunglig arbetskatalog för processen.
İşlemin başlangıçtaki çalışma dizini.
دليل العمل الأولي للعملية.
进程的初始工作目录。
處理序的初始工作目錄。
Počáteční pracovní adresář pro daný proces.
Processens startarbejdsmappe.
进程的初始工作目录。
處理序的初始工作目錄。
تم إغلاق الاتصال الأساسي: <var>X</var>.
基础连接已经关闭: <var>X</var>。
基礎連接已關閉: <var>X</var>。
Nadřízené připojení bylo uzavřeno: <var>X</var>.
Den underliggende forbindelse blev lukket: <var>X</var>.
De onderliggende verbinding is gesloten: <var>X</var>.
Taustalla oleva yhteys suljettiin: <var>X</var>.
La connexion sous-jacente a été fermée : <var>X</var>.
Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: <var>X</var>.
Η υποκείμενη σύνδεση έκλεισε: <var>X</var>.
ההתקשרות הבסיסית נסגרה: <var>X</var>.
Bezárták az alapul szolgáló kapcsolatot: <var>X</var>.
Connessione sottostante chiusa: <var>X</var>.
基になる接続が閉じられました: <var>X</var>
기본 연결이 닫혔습니다. <var>X</var>
Den underliggende tilkoblingen <var>X</var> ble lukket.
Połączenie podstawowe zostało zakończone: <var>X</var>.
A conexão subjacente estava fechada: <var>X</var>.
A ligação subjacente foi fechada: <var>X</var>.
Базовое соединение закрыто: <var>X</var>.
Se ha terminado la conexión: <var>X</var>.
Den underliggande anslutningen stängdes: <var>X</var>.
Temel alınan bağlantı kapatıldı: <var>X</var>.
基础连接已经关闭: <var>X</var>。
基礎連接已關閉: <var>X</var>。
تعيين Expires =<var>X</var>.
设置 Expires =<var>X</var>。
設定逾期 =<var>X</var>。
Nastavit Expires =<var>X</var>.
Angiv Udløber =<var>X</var>.
Expires instellen =<var>X</var>.
Joukko vanhenee <var>X</var>.
Définir Expires =<var>X</var>.
Ablaufdatum festlegen = <var>X</var>.
Ρύθμιση Expires =<var>X</var>.
הגדר תפוגה =<var>X</var>.
Expires tulajdonság beállítása =<var>X</var>.
Imposta Expires =<var>X</var>.
有効期限 = <var>X</var> に設定します。
Expires =<var>X</var>(으)로 설정합니다.
Angi Expires =<var>X</var>.
Ustaw Wygasa =<var>X</var>.
Definir Expirações =<var>X</var>.
Conjunto Expira =<var>X</var>.
Задать срок действия= <var>X</var>.
Establecer Expires =<var>X</var>.
Ange Expires =<var>X</var>.
Süre Sonu =<var>X</var> ayarlayın.
设置 Expires =<var>X</var>。
設定逾期 =<var>X</var>。
عدد وحدات البايت التي تستخدمها العملية من ذاكرة النظام غير القابلة لترحيل الصفحات غير المستخدمة.
进程当前使用的不可分页系统内存的字节数。
處理序正在使用中無法分頁的系統記憶體其位元組的數量。
Počet bajtů nestránkované systémové paměti, která je využívána procesem.
Antal byte ikke-udskiftelig systemhukommelse, som anvendes af processen.
Het aantal bytes niet-wisselbaar computergeheugen dat door het proces wordt gebruikt.
Prosessin käyttämän sivuttamattoman muistin kokonaismäärä tavuina.
Nombre d'octets de mémoire système non paginable actuellement utilisé par le processus.
Die Anzahl der Bytes des nicht auslagerungsfähigen Systemspeichers, den der Prozess verwendet.
Ο αριθμός των byte μη σελιδοποιημένης μνήμης συστήματος που χρησιμοποιεί η διαδικασία.
מספר הבתים של זיכרון מערכת שאינו ניתן להחלפה בהם התהליך משתמש.
A folyamat által használt nem lapozható rendszermemória mérete bájtban.
Numero di byte di memoria di sistema non paginabile utilizzati dal processo.
プロセスが使用するページ不可のシステム メモリのバイト数です。
프로세스가 사용하고 있는 페이징할 수 없는 시스템 메모리의 바이트 수입니다.
Antall byte med ikke-vekslebart systemminne prosessen bruker.
Liczba bajtów niestronicowalnej pamięci systemowej używanej przez proces.
O número de bytes de memória de sistema não-paginável que o processo está usando.
Número de bytes de memória de sistema não paginável do sistema que o processo está a utilizar.
Объем (в байтах) невыгружаемой системной памяти, используемой процессом.
Número de bytes de memoria del sistema no paginable que utiliza el proceso.
Antal byte icke-växlingsbart systemminne som processen använder.
İşlemin kullandığı, disk belleğine alınamayan sistem belleği bayt sayısı.
进程当前使用的不可分页系统内存的字节数。
處理序正在使用中無法分頁的系統記憶體其位元組的數量。
يتعذر إجراء هذه العملية بعد أن تم إرسال الطلب.
无法在提交请求后执行此操作。
這項作業無法在送出要求之後執行。
Tuto operaci nelze provést po předání požadavku.
Denne handling kan ikke udføres, efter at anmodningen er blevet sendt.
Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd nadat de aanvraag is ingediend.
Tätä toimintoa ei voi suorittaa pyynnön lähettämisen jälkeen.
Cette opération ne peut pas être effectuée après qu'une demande a été envoyée.
Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden, nachdem die Anforderung gesendet wurde.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί μετά την υποβολή της αίτησης.
אין אפשרות לבצע פעולה זו לאחר שבקשה נשלחה.
A művelet nem hajtható végre a kérelem továbbítása után.
Impossibile eseguire questa operazione dopo aver inviato la richiesta.
要求が送信された後にこの操作を実行することはできません。
요청을 전송한 후에는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
Operasjonen kan ikke utføres etter at forespørselen er sendt.
Nie można wykonać tej operacji po wysłaniu żądania.
Esta operação não pode ser executada depois que a solicitação é submetida.
Não é possível efectuar esta operação após o pedido ter sido submetido.
Эта операция не может быть выполнена после того, как был передан запрос.
No se puede realizar esta operación después de enviar la solicitud.
Det går inte att utföra den här åtgärden efter att begäran har skickats.
Bu işlem istek gönderildikten sonra gerçekleştirilemez.
无法在提交请求后执行此操作。
這項作業無法在送出要求之後執行。
Lengte komt niet overeen.
Pituus ei täsmää.
Discordance de longueur.
Längen stimmen nicht überein.
Ασυμφωνία μήκους.
אי-התאמה של אורך.
Nem egyező hosszúságok.
Lunghezza non corrispondente.
長さが一致しません。
길이가 일치하지 않습니다.
Feil lengde.
Niezgodność długości.
Incompatibilidade de tamanho.
Comprimento incompatível.
Несоответствие длины.
La longitud no coincide.
Längderna stämmer inte.
Uzunluk eşleşmiyor.
عدم تطابق الطول.
长度不匹配。
長度不符合。
Neshoda délek
Længdeuoverensstemmelse.
长度不匹配。
長度不符合。
لم يتم تعيين الخاصية Source قبل فتح سجل الأحداث في وضع الكتابة.
在以写模式打开事件日志之前未设置 Source 属性。
在寫入模式開啟事件記錄前,未設定 Source 屬性。
Před otevřením protokolu událostí v režimu pro zápis nebyla nastavena vlastnost Source.
Egenskaben Source er ikke angivet, inden hændelsesloggen åbnes med skriveadgang.
Broneigenschap is niet ingesteld voordat het gebeurtenislogboek in de schrijfmodus is geopend.
Source-ominaisuutta ei määritetty ennen tapahtumalokin avaamista kirjoitustilassa.
La propriété Source n'a pas été définie avant l'ouverture du journal des événements en mode écriture.
Die Quelleigenschaft wurde nicht festgelegt, bevor das Ereignisprotokoll im Schreibmodus geöffnet wurde.
Δεν είχε οριστεί η ιδιότητα Source πριν από το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής συμβάντων σε κατάσταση εγγραφής.
מאפיין מקור לא הוגדר לפני פתיחת יומן האירועים במצב כתיבה.
A Source tulajdonság nem lett beállítva az eseménynapló írásra való megnyitása előtt.
Proprietà Source non impostata prima dell'apertura del log eventi in modalità di scrittura.
書き込みモードでイベント ログを開く前に Source プロパティが設定されませんでした。
이벤트 로그를 쓰기 모드로 열기 전에 Source 속성을 설정하지 않았습니다.
Source-egenskapen ble ikke angitt før hendelsesloggen ble åpnet i skrivemodus.
Właściwość źródła nie została ustawiona przed otwarciem dziennika zdarzeń w trybie zapisu.
A propriedade Source não foi definida antes da abertura do log de eventos no modo de gravação.
A propriedade Source não foi definida antes da abertura do registo de eventos em modo de escrita.
Перед открытием журнала событий в режиме записи не было задано значение свойства Source.
No se estableció la propiedad Source antes de abrir el registro de eventos en modo de escritura.
Källegenskapen hade inte angetts innan händelseloggen öppnades i skrivningsläge.
Source özelliği, olay günlüğü yazma modunda açılmadan önce ayarlanmadı.
在以写模式打开事件日志之前未设置 Source 属性。
在寫入模式開啟事件記錄前,未設定 Source 屬性。
يتم السماح بهذه العملية فقط باستخدام سياق نجحت مصادقته.
只允许使用已成功验证身份的上下文执行此操作。
只允許使用成功驗證過的內容來執行這項作業。
Provedení této operace je povoleno pouze v úspěšně ověřeném kontextu.
Denne handling er kun tilladt ved brug af en kontekst, der er blevet godkendt.
Deze bewerking is alleen toegestaan als de context is geverifieerd.
Tämä toiminto sallitaan vain käytettäessä onnistuneesti todennettua kontekstia.
Cette opération est uniquement autorisée avec l'utilisation d'un contexte correctement authentifié.
Dieser Vorgang ist nur unter Verwendung eines erfolgreich authentifizierten Kontexts zulässig.
Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται μόνο όταν χρησιμοποιείται περιβάλλον όπου έχει γίνει με επιτυχία έλεγχος ταυτότητας.
פעולה זו מותרת לביצוע רק באמצעות הקשר שאומת בהצלחה.
Ez a művelet csak sikeresen hitelesített környezet használata esetén engedélyezett.
Operazione consentita solo con un contesto correttamente autenticato.
この操作は、正常に認証されたコンテキストを使用する場合のみ許可されます。
이 작업은 인증된 컨텍스트를 통해서만 수행할 수 있습니다.
Operasjonen er bare tillatt hvis du bruker en godkjent kontekst.
Ta operacja jest dozwolona tylko podczas korzystania z pomyślnie uwierzytelnionego kontekstu.
A operação somente é permitida com o uso de um contexto autenticado com êxito.
Esta operação só é permitida utilizando um contexto autenticado com êxito.
Эта операция допустима только при использовании контекста, подлинность которого успешно подтверждена.
Esta operación sólo se permite cuando se utiliza un contexto correctamente autenticado.
Denna åtgärd är endast tillåten om en autentiserad kontext används.
Bu işleme ancak kimliği başarıyla doğrulanmış bir içerik kullanıldığında izin verilir.
只允许使用已成功验证身份的上下文执行此操作。
只允許使用成功驗證過的內容來執行這項作業。
رسالة CMS غير مشفرة.
CMS 消息未加密。
CMS 訊息未加密。
Zpráva CMS není zašifrována.
CMS-meddelelsen er ikke krypteret.
Het CMS-bericht is niet gecodeerd.
CMS-viesti ei ole salattu.
Le message CMS n'est pas chiffré.
Die CMS-Nachricht ist nicht verschlüsselt.
Το μήνυμα CMS δεν είναι κρυπτογραφημένο.
הודעת ה- CMS אינה מוצפנת.
A CMS üzenet nincs titkosítva.
Il messaggio CMS non è crittografato.
CMS メッセージは暗号化されていません。
CMS 메시지가 암호화되지 않았습니다.
CMS-meldingen er ikke kryptert.
Wiadomość CMS nie jest zaszyfrowana.
A mensagem CMS não está criptografada.
A mensagem CMS não está encriptada.
Сообщение CMS не зашифровано.
El mensaje CMS no está cifrado.
CMS-meddelandet är inte krypterat.
CMS iletisi şifrelenmedi.
CMS 消息未加密。
CMS 訊息未加密。
See catalog page for all messages.