The service
Messages on page
‏‏تحتوي الخاصية '<var>Property Name</var>' على قيمة غير صالحة. الخاصية 'X' لا يمكن الوصول إليها.
属性“<var>Property Name</var>”的值无效。属性“X”不可访问。
屬性 '<var>Property Name</var>' 有無效的值。無法存取屬性 'X'。
Vlastnost <var>Property Name</var> má neplatnou hodnotu. K vlastnosti X nelze získat přístup.
Property '<var>Property Name</var>' har en ugyldig værdi. Der er ikke adgang til Property 'X'.
Property <var>Property Name</var> heeft een ongeldige waarde. Property X is niet toegankelijk.
Ominaisuuden <var>Property Name</var> arvo ei kelpaa. Ominaisuus X ei ole käytettävissä.
La valeur de la propriété '<var>Property Name</var>' n'est pas valide. La propriété 'X' n'est pas accessible.
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' hat einen ungültigen Wert. Der Zugriff auf die Eigenschaft 'X' ist nicht möglich.
Η τιμή της ιδιότητας '<var>Property Name</var>' δεν είναι έγκυρη. Η ιδιότητα 'X' δεν είναι προσπελάσιμη.
המאפיין '<var>Property Name</var>' כולל ערך לא חוקי. המאפיין 'X' אינו נגיש.
Érvénytelen a(z) '<var>Property Name</var>' tulajdonság értéke. A(z) 'X' tulajdonság nem érhető el.
La proprietà '<var>Property Name</var>' ha un valore non valido. Impossibile accedere alla proprietà 'X'.
プロパティ '<var>Property Name</var>' の値が無効です。プロパティ 'X' にアクセスできません。
'<var>Property Name</var>' 속성에 잘못된 값이 있습니다. 'X' 속성에 액세스할 수 없습니다.
Egenskap <var>Property Name</var> har ugyldig verdi. Egenskap X er ikke tilgjengelig.
Nieprawidłowa wartość właściwości '<var>Property Name</var>'. Właściwość 'X' jest niedostępna.
Недопустимое значение свойства "<var>Property Name</var>". Свойство "X" недоступно.
La propiedad '<var>Property Name</var>' tiene un valor no válido. La propiedad 'X' es inaccesible.
Egenskap '<var>Property Name</var>' har ett ogiltigt värde. Egenskap 'X' är inte tillgänglig.
'<var>Property Name</var>' özelliğinin değeri geçersiz. 'X' özelliği erişilebilir değil.
属性“<var>Property Name</var>”的值无效。属性“X”不可访问。
屬性 '<var>Property Name</var>' 有無效的值。無法存取屬性 'X'。
O valor da propriedade '<var>Property Name</var>' é inválido. A propriedade 'X' não está acessível.
‏‏الرجاء تعيين المتغير الذي سيقوم باستخراج القيمة من الاستثناء.
请指定用于获得异常值的变量。
請指定用來取得例外狀況值的變數。
Určete proměnnou, která načte hodnotu výjimky.
Angiv den variabel, som skal indeholde værdien af undtagelsen.
Geef de variabele op die de waarde van de uitzondering krijgt.
Määritä muuttuja, joka saa poikkeuksen arvon.
Spécifiez la variable qui obtiendra la valeur de l'exception.
Geben Sie die Variable an, die den Wert der Ausnahme erhält.
Καθορίστε τη μεταβλητή που θα λάβει την τιμή της εξαίρεσης.
נא ציין את המשתנה שיקבל את הערך של החריג.
Adja meg azt a változót, amely be fogja olvasni a kivétel értékét.
Specificare la variabile per il recupero del valore dell'eccezione.
例外の値を取得する変数を指定してください。
예외 값을 가져오는 변수를 지정하십시오.
Angi variabelen som får verdien for unntaket.
Określ zmienną, w której będzie przechowywana wartość wyjątku.
Укажите переменную, которая получит значение исключения.
Especifique la variable que recibirá el valor de la excepción.
Ange den variabel som du vill ska hämta värdet för undantaget.
Lütfen özel durumun değerini alacak değişkeni belirtin.
请指定用于获得异常值的变量。
請指定用來取得例外狀況值的變數。
Especifique a variável que receberá o valor da exceção.
Hændelsen '<var>X</var>' har en ugyldig værdi. Hændelser kan ikke være fælles for flere arbejdsprocesforekomster.
Gebeurtenis <var>X</var> heeft een ongeldige waarde. Gebeurtenissen kunnen niet door verschillende workflows worden gedeeld.
Tapahtuman <var>X</var> arvo ei kelpaa. Tapahtumia ei voi jakaa työnkulun esiintymien kesken.
La valeur de l'événement '<var>X</var>' n'est pas valide. Les événements ne peuvent pas être partagés entre les instances de workflow.
Das Ereignis '<var>X</var>' hat einen ungültigen Wert. Ereignisse können nicht über Workflowinstanzen hinweg freigegeben werden.
Η τιμή του συμβάντος '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη. Τα συμβάντα δεν είναι δυνατό να μπορούν να είναι κοινόχρηστα σε παρουσίες ροής εργασιών.
אירוע '<var>X</var>' כולל ערך לא חוקי. לא ניתן לשתף אירועים בין מופעי זרימת עבודה.
Érvénytelen a(z) '<var>X</var>' esemény értéke. Több munkafolyamat-példány között nem lehet megosztani az eseményeket.
L'evento '<var>X</var>' ha un valore non valido. Gli eventi non possono essere condivisi tra istanze del flusso di lavoro.
イベント '<var>X</var>' の値が無効です。イベントはワークフロー インスタンス間で共有できません。
'<var>X</var>' 이벤트에 잘못된 값이 있습니다. 워크플로 인스턴스에서 이벤트를 공유할 수 없습니다.
Hendelse <var>X</var> har ugyldig verdi. Hendelser kan ikke deles på tvers av arbeidsflytforekomster.
Nieprawidłowa wartość zdarzenia '<var>X</var>'. Zdarzenia nie mogą być udostępniane między wystąpieniami przepływu pracy.
Событие "<var>X</var>" имеет недопустимое значение. События не могут совместно использоваться в нескольких экземплярах потока работ.
El evento '<var>X</var>' tiene un valor no válido. No pueden compartirse eventos entre instancias de flujo de trabajo.
Händelse '<var>X</var>' har ett ogiltigt värde. Händelser kan inte delas mellan arbetsflödesinstanser.
'<var>X</var>' olayının değeri geçersiz. Olaylar iş akışları arasında paylaşılamaz.
‏‏يحتوي الحدث '<var>X</var>' على قيمة غير صالحة. لا يمكن مشاركة الأحداث عبر مثيلات سير العمل.
事件“<var>X</var>”的值无效。无法在工作流实例之间共享事件。
事件 '<var>X</var>' 有無效的值,因此無法在工作流程執行個體間共用事件。
Událost <var>X</var> má neplatnou hodnotu. Události nelze sdílet mezi instancemi pracovního postupu.
事件“<var>X</var>”的值无效。无法在工作流实例之间共享事件。
事件 '<var>X</var>' 有無效的值,因此無法在工作流程執行個體間共用事件。
O evento '<var>X</var>' possui valor inválido. Os eventos não podem ser compartilhados em instâncias do fluxo de trabalho.
‏‏لم يتم تحديد الخاصية نشاط.
未指定 Activity 属性。
未指定活動屬性。
Vlastnost Activity není zadána.
Aktivitetsegenskaben er ikke angivet.
Er is geen eigenschap voor de activiteit opgegeven.
Activity-tyypin ominaisuutta ei ole määritetty.
Propriété de l'activité non spécifiée.
Die Eigenschaft "Activity" ist nicht angegeben.
Η ιδιότητα δραστηριότητας δεν έχει καθοριστεί.
מאפיין הפעילות לא צוין.
Nincs megadva az Activity tulajdonság.
Proprietà dell'attività non specificata.
アクティビティ プロパティが指定されていません。
활동 속성이 지정되지 않았습니다.
Activity-egenskap ikke angitt.
Nie określono właściwości działania.
Не задано свойство Activity.
Propiedad de actividad no especificada.
Ingen aktivitetsegenskap angiven.
Etkinlik özelliği belirtilmedi.
未指定 Activity 属性。
未指定活動屬性。
A propriedade da atividade não foi especificada.
Suorituksenaikaiset vahvistusvirheet.
Erreurs de validation d'exécution.
Laufzeitüberprüfungsfehler
Σφάλματα επικύρωσης χρόνου εκτέλεσης.
שגיאות אימות זמן ריצה.
Hibák tapasztalhatók a futás közbeni érvényesség-ellenőrzés közben.
Errori di convalida in fase di esecuzione.
ランタイム検証エラー。
런타임 유효성 검사 오류입니다.
Kjøretidsvalideringsfeil.
Błędy sprawdzania poprawności w czasie wykonywania.
Ошибки проверки во время выполнения.
Errores de validación de tiempo de ejecución.
Valideringsfel under körning.
Çalışma Zamanı Doğrulama Hataları.
‏‏أخطاء في التحقق من صحة وقت التشغيل.
运行时验证错误。
執行階段驗證錯誤。
Chyby ověřování při běhu
Valideringsfejl på kørselstidspunktet.
Runtime-validatiefouten.
运行时验证错误。
執行階段驗證錯誤。
Erros de Validação em Tempo de Execução.
نوع نشاط الجذر غير صالح.
根 Activity 类型无效。
根活動類型無效。
Typ kořenové aktivity je neplatný.
Rodaktivitetstypen er ugyldig.
Het type hoofdactiviteit is ongeldig.
Päätehtävän tyyppi ei kelpaa.
Type d'activité racine non valide.
Der Stammaktivitätstyp ist ungültig.
Ο τύπος κεντρικού activity δεν είναι έγκυρος.
סוג פעילות הבסיס אינו חוקי.
Érvénytelen a gyökértevékenység típusa.
Tipo di RootActivity non valido.
ルート アクティビティの種類が無効です。
루트 활동 유형이 잘못되었습니다.
Rotaktivitetstypen er ugyldig.
Nieprawidłowy typ działania głównego.
Недопустимый тип корневой операции.
El tipo de actividad raíz no es válido.
Rotaktivitetstypen är inte giltig.
Kök etkinlik türü geçersiz.
根 Activity 类型无效。
根活動類型無效。
O tipo de atividade raiz é inválido.
‏‏يجب أن يتم توريث Companion Type '<var>Type Name</var>' من '<var>X</var>' والذي يعد نوع رفيق لنشاط أساسي.
伴生类型“<var>Type Name</var>”需要派生自“<var>X</var>”,后者是基本 Activity 的伴生类型。
附屬類型 '<var>Type Name</var>' 必須從基底活動的附屬類型 '<var>X</var>' 衍生。
Doprovodný typ <var>Type Name</var> musí dědit z <var>X</var>, což je doprovodný typ základní aktivity.
Companion-typen '<var>Type Name</var>' skal arve fra '<var>X</var>', som er companion-typen for basisaktiviteten.
Aanvullend type <var>Type Name</var> moet worden overgenomen van <var>X</var>. Dit is een aanvullend type voor de basisactiviteit.
Kumppanityypin <var>Type Name</var> on perittävä tyypistä <var>X</var>, joka on perustehtävän kumppanityyppi.
Le type de compagnon '<var>Type Name</var>' doit hériter de '<var>X</var>' qui correspond au type de compagnon de l'activité de base.
Der Begleittyp '<var>Type Name</var>' muss von '<var>X</var>', dem Begleittyp der Basisaktivität, erben.
Ο συνοδευτικός τύπος '<var>Type Name</var>' θα πρέπει να μεταβιβαστεί από το '<var>X</var>' που είναι συνοδευτικός τύπος της βασικής δραστηριότητας.
סוג הרכיב הנלווה '<var>Type Name</var>' צריך לעבור בירושה מ- '<var>X</var>' שהוא סוג נלווה של פעילות בסיס.
A(z) '<var>Type Name</var>' társtípusnak a(z) '<var>X</var>' elemtől kell öröklődnie, amely az alaptevékenység társtípusa.
Il tipo complementare '<var>Type Name</var>' deve ereditare da '<var>X</var>' che è il tipo complementare dell'attività di base.
コンパニオンの型 '<var>Type Name</var>' は、基本アクティビティのコンパニオンの型 '<var>X</var>' から継承する必要があります。
도우미 유형 '<var>Type Name</var>'은(는) 기본 활동의 도우미 유형인 '<var>X</var>'에서 상속해야 합니다.
Følgetype <var>Type Name</var> må arve fra <var>X</var>, som er følgetype for basisaktivitet.
Typ pomocniczy '<var>Type Name</var>' musi dziedziczyć po typie '<var>X</var>', który jest typem pomocniczym działania podstawowego.
Тип-компаньон "<var>Type Name</var>" должен наследовать от "<var>X</var>" (типа-компаньона базовой операции).
El tipo complementario '<var>Type Name</var>' debe heredar de '<var>X</var>', que es el tipo complementario de la actividad base.
Den medföljande typen '<var>Type Name</var>' måste ärva från '<var>X</var>' vilken är medföljande typ för basaktivitet.
'<var>Type Name</var>' İlgili Türü, temel etkinliğin ilgili türü olan '<var>X</var>' türünden devralınmalıdır.
伴生类型“<var>Type Name</var>”需要派生自“<var>X</var>”,后者是基本 Activity 的伴生类型。
附屬類型 '<var>Type Name</var>' 必須從基底活動的附屬類型 '<var>X</var>' 衍生。
O tipo complementar '<var>Type Name</var>' deve herdar de '<var>X</var>' que é o tipo complementar da atividade base.
‏‏فشل CreateInstance للنوع '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
类型“<var>Type Name</var>”的 CreateInstance 失败。<var>X</var>。
對於類型 '<var>Type Name</var>',CreateInstance 失敗。<var>X</var>。
Metoda CreateInstance pro typ <var>Type Name</var> se nezdařila. <var>X</var>.
CreateInstance mislykkedes for typen '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
CreateInstance is mislukt voor type <var>Type Name</var>. <var>X</var>.
CreateInstance tyypille <var>Type Name</var> epäonnistui. <var>X</var>.
Échec de CreateInstance pour le type '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
'CreateInstance' ist für den Typ '<var>Type Name</var>' nicht möglich. <var>X</var>.
Αποτυχία CreateInstance για τον τύπο '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
CreateInstance נכשל עבור סוג '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
A(z) '<var>Type Name</var>' típus esetében sikertelen volt a CreateInstance. <var>X</var>.
CreateInstance non riuscito per il tipo '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
型 '<var>Type Name</var>' の CreateInstance に失敗しました。<var>X</var>。
'<var>Type Name</var>의 유형의 CreateInstance가 실패했습니다. <var>X</var>.
CreateInstance mislyktes for type <var>Type Name</var>. <var>X</var>.
Działanie CreateInstance dla typu '<var>Type Name</var>' nie powiodło się. <var>X</var>.
Сбой CreateInstance для типа "<var>Type Name</var>". <var>X</var>.
Error de CreateInstance para el tipo '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
CreateInstance misslyckades för typen '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
'<var>Type Name</var>' türü için CreateInstance başarısız. <var>X</var>.
类型“<var>Type Name</var>”的 CreateInstance 失败。<var>X</var>。
對於類型 '<var>Type Name</var>',CreateInstance 失敗。<var>X</var>。
Falha de CreateInstance para tipo '<var>Type Name</var>'. <var>X</var>.
‏‏لا يمكن أن تقوم أداة تسلسل القاموس بعملية تسلسل الكائنات التي لا تقوم بدعم IDictionary.
字典序列化程序无法序列化不支持 IDictionary 的对象。
字典序列化程式無法將不支援 IDictionary 的物件序列化。
Modul pro serializaci adresáře nemůže serializovat objekty, které nepodporují adresář IDictionary.
Dictionary Serializer kan ikke serialisere objekter, som ikke understøtter IDictionary.
De woordenboekserialisatiefunctie kan geen objecten serialiseren die IDictionary niet ondersteunen.
Sanakirjan sarjoittaja ei voi sarjoittaa objekteja, jotka eivät tue IDictionarya.
Le sérialiseur de dictionnaire ne peut pas sérialiser des objets ne prenant pas en charge IDictionary.
Die Wörterbuchserialisierung kann keine Objekte serialisieren, die "IDictionary" nicht unterstützen.
Το πρόγραμμα σειριοποίησης λεξικών δεν μπορεί να σειριοποιεί αντικείμενα που δεν υποστηρίζουν IDictionary.
לעורך הסדרות של המילון אין אפשרות לערוך בסידרה אובייקטים שאינם תומכים ב- IDictionary.
A szótárszerializáló nem tud olyan objektumokat szerializálni, amelyek nem támogatják az IDictionaryt.
Impossibile per il serializzatore del dizionario serializzare oggetti che non supportano IDictionary.
ディクショナリのシリアライザは、IDictionary をサポートしないオブジェクトをシリアル化できません。
사전 serializer가 IDictionary를 지원하지 않는 개체를 serialize할 수 없습니다.
Ordlisteserialisering kan ikke serialisere objekter som ikke støtter IDictionary.
Serializator słownika nie może serializować obiektów nieobsługujących elementu IDictionary.
Сериализатор словаря не может сериализовать объекты, не поддерживающие IDictionary.
El serializador de diccionario no puede serializar objetos que no admitan IDictionary.
Ordlisteserialiserare kan inte serialisera objekt som inte stöder IDictionary.
Sözlük seri hale getiricisi IDictionary'yi desteklemeyen nesneleri seri hale getiremez.
字典序列化程序无法序列化不支持 IDictionary 的对象。
字典序列化程式無法將不支援 IDictionary 的物件序列化。
O serializador de dicionário não pode serializar objetos sem suporte a IDictionary.
يعد <var>X</var> '<var>Y</var>' المحدد لـ CompensateActivity '<var>Z</var>' غير صالح إما أن النشاط غير موجود داخل النطاق الحالي القابل للتعويض أو أنه لا يعتمد معالج التعويض.
为 CompensateActivity“<var>Z</var>”指定的 <var>X</var>“<var>Y</var>”无效,或者该 Activity 不在当前的可补偿范围内,或者它不支持补偿处理程序。
對 CompensateActivity '<var>Z</var>' 指定的 <var>X</var> '<var>Y</var>' 無效,可能該活動不在目前的可補償範圍內,或者不支援補償處理常式。
<var>X</var> <var>Y</var> zadané pro aktivitu CompensateActivity <var>Z</var> je neplatné. Aktivita se buď nenachází v aktuálním kompenzovatelném rozsahu, nebo nepodporuje obslužný podproces kompenzace.
<var>X</var> '<var>Y</var>', der er angivet for CompensateActivity '<var>Z</var>', er ikke gyldig. Enten er aktiviteten ikke i det aktuelle kompenserbare område, eller den understøtter ikke kompensationsbehandleren.
De <var>X</var> <var>Y</var> die is opgegeven voor CompensateActivity <var>Z</var> is niet geldig. De activiteit bevindt zich momenteel niet in het compensatiebereik of de compensatiehandler wordt niet ondersteund.
CompensateActivity-tyypille <var>Z</var> määritetty kohde <var>X</var> <var>Y</var> ei kelpaa. Tehtävä ei ole nykyisessä kompensoitavassa alueessa, tai se ei tue kompensoinninkäsittelijää.
La valeur <var>X</var> '<var>Y</var>' spécifiée pour CompensateActivity '<var>Z</var>' n'est pas valide. Soit l'activité ne se trouve pas dans l'étendue compensable actuelle, soit elle ne prend pas en charge le gestionnaire de compensation.
Vom für "CompensateActivity" "<var>Z</var>" <var>X</var> "<var>Y</var>" (angegeben) ist ungültig. Entweder befindet sich die Aktivität nicht im derzeit kompensierbaren Bereich oder sie unterstützt keine Kompensationshandler.
Το <var>X</var> '<var>Y</var>' που καθορίστηκε για το CompensateActivity '<var>Z</var>' δεν είναι έγκυρο. Η δραστηριότητα δεν ανήκει στην τρέχουσα εμβέλεια αντιστάθμισης ή δεν υποστηρίζει δείκτη χειρισμού αντιστάθμισης.
<var>X</var> '<var>Y</var>' שצוין עבור CompensateActivity '<var>Z</var>' אינו חוקי, ייתכן שהפעילות לא נמצאת בטווח הניתן לפיצוי כעת או שאינה תומכת במטפל ברכיבי פיצוי.
A(z) "<var>Z</var>" CompensateActivity típushoz megadott <var>X</var> '<var>Y</var>' érvénytelen. Vagy a tevékenység nincs benne az aktuális kompenzálási hatókörben, vagy az nem támogatja a kompenzációs kezelőt.
<var>X</var> '<var>Y</var>' specificato per CompensateActivity '<var>Z</var>' non è valido. L'attività non è in ambito di compensazione corrente oppure non supporta il gestore compensazione.
CompensateActivity '<var>Z</var>' に指定された <var>X</var> '<var>Y</var>' が無効なため、アクティビティは現在の補正可能なスコープに存在しないか、補正ハンドラをサポートしません。
CompensateActivity '<var>Z</var>'에 대해 지정된 <var>X</var> '<var>Y</var>'이(가) 잘못되었습니다. 활동이 현재 보정 가능한 범위에 없거나 보정 핸들러를 지원하지 않습니다.
<var>X</var> <var>Y</var> angitt for CompensateActivity <var>Z</var> er ugyldig. Enten er ikke aktiviteten i gjeldende område for kompensering eller så støtter den ikke kompenseringsbehandling.
Zdarzenie <var>X</var> „<var>Y</var>” określone dla działania CompensateActivity „<var>Z</var>” jest nieprawidłowe — działanie nie znajduje się w bieżącym zakresie kompensacji lub nie obsługuje mechanizmu kompensacji.
Для операции CompensateActivity "<var>Z</var>" задан недопустимый <var>X</var> "<var>Y</var>". Операция либо не находится в текущей области, доступной для компенсации, либо не поддерживает обработчик компенсации.
<var>X</var> '<var>Y</var>' especificado para CompensateActivity '<var>Z</var>' no válido. La actividad no se encuentra en el ámbito compensable actual o no admite un controlador de compensación.
<var>X</var> '<var>Y</var>' som du angett för Compensate Activity '<var>Z</var>' är inte giltig. Antingen är aktiviteten inte i det område som kan kompenseras för tillfället eller så stöder den inte kompensationshanteraren.
CompensateActivity '<var>Z</var>' için belirtilen <var>X</var> '<var>Y</var>' geçersiz, etkinlik geçerli dengeleme kapsamında değil veya dengeleme işleyicisini desteklemiyor.
为 CompensateActivity“<var>Z</var>”指定的 <var>X</var>“<var>Y</var>”无效,或者该 Activity 不在当前的可补偿范围内,或者它不支持补偿处理程序。
對 CompensateActivity '<var>Z</var>' 指定的 <var>X</var> '<var>Y</var>' 無效,可能該活動不在目前的可補償範圍內,或者不支援補償處理常式。
O <var>X</var> '<var>Y</var>' especificado para CompensateActivity '<var>Z</var>' não é válido, ou a atividade não está no escopo de compensável atual ou não possui suporte a manipulador de compensação.
See catalog page for all messages.