The service
Messages on page
‏‏الرجاء تعيين التحديد الخاص بلون النقش.
请指定选定内容的图案颜色。
請指定選取範圍的圖樣色彩。
Zadejte barvu vzorku výběru.
Angiv markeringsmønsterfarven.
Geef de patroonkleur voor de selectie op.
Määritä valinnan kuvion väri
Spécifiez la couleur du modèle de la sélection.
Geben Sie die Auswahl-Musterfarbe an.
Καθορίστε το χρώμα μοτίβου επιλογής.
נא ציין את צבע התבנית של הפריט הנבחר.
Adja meg a kijelölési minta színét.
Specificare il colore motivo per le operazioni di selezione.
選択範囲のパターンの色を指定してください。
선택 영역의 패턴 색을 지정하십시오.
Angi mønsterfarge for merket område.
Określ kolor desenia zaznaczenia.
Укажите цвет узора.
Especifique el color de patrón de la selección.
Ange urvalets mönsterfärg.
Lütfen seçimin desen rengini belirtin.
请指定选定内容的图案颜色。
請指定選取範圍的圖樣色彩。
Especifique a cor do padrão da seleção.
‏‏الرجاء تحديد لون مؤشر الإفلات.
请指定拖放指示符的颜色。
請指定置放指示器的色彩。
Zadejte barvu indikátoru umístění.
Angiv farven for slip-indikatoren.
Geef de kleur op van de druppelindicator
Määritä pudottamisen ilmaisimen väri.
Spécifiez la couleur de l'indicateur de dépôt.
Geben Sie die Farbe des Ablageanzeigers an.
Καθορίστε το χρώμα της ένδειξης απόθεσης.
נא ציין את הצבע של מחוון השחרור.
Adja meg a húzásjelző színét.
Specificare il colore dell'indicatore di rilascio.
ドロップ インジケータの色を指定してください。
드롭 표시기 색을 지정하십시오.
Angi fargen på slippindikatoren.
Określ kolor wskaźnika upuszczania.
Укажите цвет индикатора перетаскивания.
Especifique el color del indicador de colocación.
Lütfen bırakma göstergesinin rengini belirtin.
请指定拖放指示符的颜色。
Ange färgen på bakgrundsindikatorn.
請指定置放指示器的色彩。
Especifique a cor do indicador de posicionamento.
‏‏الرجاء تعيين لون الحد للمعاينة.
请为预览指定边框颜色。
請指定預覽的框線色彩。
Zadejte barvu okraje náhledu.
Angiv kantfarven for visning.
Geef de randkleur voor het voorbeeld op.
Määritä tarkasteltava reunan väri
Spécifiez la couleur des bordures de l'aperçu.
Geben Sie die Rahmenfarbe für die Vorschau an.
Καθορίστε το χρώμα περιγράμματος για προεπισκόπηση.
נא ציין את צבע הגבול שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.
Adja meg az előkép szegélyének színét.
Specificare il colore del bordo per l'anteprima.
プレビューの境界線の色を指定してください。
미리 볼 테두리 색을 지정하십시오.
Angi kantfarge for forhåndsvisning.
Określ kolor obramowania podglądu.
Укажите цвет границ для предварительного просмотра.
Especifique el color de borde de la vista previa.
Välj kantlinjefärg för förhandsgranskningen.
Lütfen önizlemenin kenarlık rengini belirtin.
请为预览指定边框颜色。
請指定預覽的框線色彩。
Especifique a cor da borda da visualização.
主题名称无效。请输入有效的主题名称。
主題名稱無效。請輸入有效的主題名稱。
Název motivu není platný. Zadejte platný název motivu.
Temanavnet er ikke gyldigt. Angiv et gyldigt temanavn.
De themanaam is ongeldig. Geef een geldige themanaam op.
Teeman nimi ei kelpaa. Kirjoita kelvollinen teeman nimi.
Le nom du thème n'est pas valide. Entrez un nom valide.
Der Designname ist ungültig. Geben Sie einen gültigen Designnamen ein.
Το όνομα θέματος δεν είναι έγκυρο. Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο όνομα θέματος.
שם ערכת הנושא אינו חוקי. נא הזן שם חוקי של ערכת נושא.
Érvénytelen a téma neve. Adjon egy érvényes nevet a témának.
Nome tema non valido. Digitare un nome valido per il tema.
テーマ名が無効です。有効なテーマ名を入力してください。
테마 이름이 잘못되었습니다. 올바른 테마 이름을 입력하십시오.
Temanavn er ikke gyldig. Angi et gyldig temanavn.
Nieprawidłowa nazwa kompozycji. Wprowadź prawidłową nazwę kompozycji.
Недопустимое имя темы. Введите правильное имя темы.
El nombre del tema no es válido. Escriba un nombre de tema válido.
Temanamnet är inte giltigt. Ange ett giltigt temanamn.
Tema adı geçerli değil. Lütfen geçerli bir Tema adı girin.
‏‏اسم السمة غير صالح. الرجاء إدخال اسم "سمة" صالح.
主题名称无效。请输入有效的主题名称。
主題名稱無效。請輸入有效的主題名稱。
O nome de arquivo de tema não é válido. Digite um nome de Tema válido.
‏‏تحتوي خاصية ClassName لنشاط '<var>X</var>' على قيمة غير صالحة.
“<var>X</var>”Activity 的 ClassName 属性的值无效。
'<var>X</var>' 活動的 ClassName 屬性有無效的值。
Vlastnost ClassName aktivity <var>X</var> má neplatnou hodnotu.
Egenskaben ClassName for Activity '<var>X</var>' har en ugyldig værdi.
Eigenschap ClassName voor Activity <var>X</var> heeft een ongeldige waarde.
Tehtävän <var>X</var> ClassName-ominaisuuden arvo ei kelpaa.
La propriété ClassName associée à l'activité '<var>X</var>' n'est pas valide.
Die Eigenschaft 'ClassName' für die Aktivität '<var>X</var>' hat einen ungültigen Wert.
Η τιμή της ιδιότητας ClassName για τη δραστηριότητα '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη.
המאפיין ClassName עבור הפעילות '<var>X</var>' כולל ערך לא חוקי.
A(z) '<var>X</var>' tevékenység ClassName tulajdonságának érvénytelen az értéke.
La proprietà ClassName per l'attività '<var>X</var>' ha un valore non valido.
'<var>X</var>' アクティビティの ClassName プロパティの値が無効です。
'<var>X</var>' 활동의 ClassName 속성에 잘못된 값이 있습니다.
ClassName-egenskap for <var>X</var>-aktivitet har ugyldig verdi.
Nieprawidłowa wartość właściwości ClassName dla działania '<var>X</var>'.
Недопустимое значение свойства ClassName для операции "<var>X</var>".
La propiedad ClassName para la actividad '<var>X</var>' tiene un valor no válido.
Egenskapen ClassName för aktivitet av typen '<var>X</var>' har ett ogiltigt värde.
'<var>X</var>' etkinliğinin ClassName özelliği geçersiz değere sahip.
“<var>X</var>”Activity 的 ClassName 属性的值无效。
'<var>X</var>' 活動的 ClassName 屬性有無效的值。
A propriedade ClassName da atividade '<var>X</var>' possui um valor inválido.
‏‏يجب إضافة الموصلات في الحاوية الأعلى.
必须将 Connector 添加到最顶端的任意多边形容器中。
連接器必須新增至最上層手繪多邊形容器。
Je třeba přidat konektory do nejvýše umístěného kontejneru volných tvarů.
Forbindelseslinjerne skal føjes til den øverste freeform-container.
Verbindingslijnen moeten worden toegevoegd in de bovenste vrije-vormcontainer.
Yhdysviivat on lisättävä ylimpään vapaamuotoiseen säilöön.
Les connecteurs doivent être ajoutés dans le conteneur de forme libre supérieur.
Verbindungen müssen im obersten formfreien Container hinzugefügt werden.
Πρέπει να προστεθούν Connector στο ανώτερο κοντέινερ ελεύθερης μορφής.
יש להוסיף מחברים לגורם המכיל העליון ביותר של הצורות החופשיות.
A csatlakozókat a legfelső szabadkézi tárolóban kell hozzáadni.
I connettori devono essere aggiunti nel contenitore freeform superiore.
コネクタは、最上位の自由形式のコンテナに追加する必要があります。
Koblinger må legges til i øverste frihåndsformbeholder.
Łączniki muszą zostać dodane w kontenerze dowolnych kształtów znajdującym się na górze.
Соединители необходимо добавлять в самом верхнем контейнере свободной формы.
Deben agregarse conectores en el contenedor de forma libre superior.
Kopplingar måste läggas till i den översta behållaren för frihandsfigurer.
Bağlayıcılar en üstte yer alan serbest formdaki kapsayıcıya eklenmelidir.
必须将 Connector 添加到最顶端的任意多边形容器中。
連接器必須新增至最上層手繪多邊形容器。
커넥터는 맨 위 자유형 컨테이너에 추가해야 합니다.
Os conectores devem ser adicionados no contêiner de forma livre de nível superior.
‏‏يجب أن يكون المصمم هو المصمم الأصل للمصممين الذين تم ربطهم بواسطة الرابط.
設計工具必須是連接器所連接設計工具的父系。
Návrhář musí být nadřazený návrhářům přidávaným konektorem.
Designer skal være overordnet til de designere, der forbindes med forbindelseslinjen.
Het ontwerp moet een bovenliggend ontwerp van de ontwerpen zijn die worden verbonden via verbindingslijnen.
Suunnittelutyökalun on oltava yhdysviivojen yhdistämien suunnittelutyökalujen isäntä.
Le concepteur doit être le parent des concepteurs reliés par le connecteur.
Der Designer muss den Designern übergeordnet sein, die mit der Verbindung verbunden werden.
Η σχεδίαση πρέπει να είναι γονικό στοιχείο των σχεδιάσεων που συνδέονται από μια σύνδεση.
המעצב צריך להיות רכיב אב של המעצבים המחוברים למחבר.
A tervezőnek a csatlakozóval összekötött tervezők szülőjének kell lennie.
L'utilità di progettazione deve essere padre delle utilità di progettazione collegate mediante il connettore.
デザイナは、コネクタで接続されているデザイナの親である必要があります。
디자이너는 커넥터로 연결되는 디자이너의 부모여야 합니다.
Designer må være overordnet for designerne som kobles sammen av koblingen.
Projektant musi być elementem nadrzędnym projektantów łączonych przy użyciu łącznika.
Конструктор должен быть родителем конструкторов, соединяемых с помощью соединителя.
El diseñador debe ser primario con respecto a los diseñadores que se están conectando mediante el conector.
Designern måste vara överordnad de designers som ansluts av kopplingen.
Tasarımcı bağlayıcı tarafından bağlanmakta olan tüm tasarımcılarının üst öğesi olmalıdır.
设计器必须是通过 Connector 连接的设计器的父项。
設計工具必須是連接器所連接設計工具的父系。
设计器必须是通过 Connector 连接的设计器的父项。
O designer deve ser pai daqueles que estão sendo conectados.
‏‏يوجد بالفعل موصل متصل بنفس ConnectionPoint.
Konektor, který se připojuje ke stejnému bodu připojení, již existuje.
Tähän yhteyspisteeseen liitetty yhdysviiva on jo olemassa.
Il existe déjà un connecteur relié au même point de connexion.
Es ist bereits eine Verbindung mit diesem Verbindungspunkt vorhanden.
To Connector συνδέει το ίδιο σημείο σύνδεσης που υπάρχει ήδη.
כבר קיים מחבר המתחבר לאותה נקודת חיבור.
Már létezik olyan csatlakozó, amely ugyanehhez a csatlakozási ponthoz kapcsolódik.
Esiste già un collegamento di connettori nello stesso punto di connessione.
同じ接続ポイントに接続しているコネクタが既に存在します。
동일한 연결점에 연결하는 커넥터가 이미 있습니다.
Det finnes allerede en kobling som kobler til samme koblingspunkt.
Łącznik łączący ten sam punkt połączenia już istnieje.
Соединитель, соединяющий с той же точкой, уже существует.
Ya hay un conector que conecta al mismo punto de conexión.
Koppling som ansluter till samma anslutningspunkt finns redan.
Aynı bağlantı noktasına bağlanan bağlayıcı zaten var.
已经存在连接到同一连接点的 Connector。
已有連接到同一個連接點的連接器。
Der findes allerede en forbindelseslinje til det samme forbindelsespunkt.
Er bestaat al een verbindingslijn voor een verbinding met hetzelfde verbindingspunt.
已经存在连接到同一连接点的 Connector。
已有連接到同一個連接點的連接器。
Conector conectando ao mesmo ponto já existe.
‏‏الرجاء تعيين جودة النص المستخدم لتقديم سير العمل.
请指定用于呈现工作流的文本的质量。
請指定用於呈現工作流程的文字品質。
Zadejte kvalitu textu použitého k vykreslení pracovního postupu.
Angiv kvaliteten af den tekst, som skal anvendes ved gengivelse af arbejdsprocessen.
Geef de kwaliteit op voor de tekst die wordt gebruikt om de workflow weer te geven.
Määritä työnkulun kuvanluonnissa käytettävän tekstin laatu.
Spécifiez la qualité de texte utilisée pour générer le rendu du workflow.
请指定用于呈现工作流的文本的质量。
請指定用於呈現工作流程的文字品質。
Geben Sie die Qualität des Textes an, der zur Wiedergabe des Workflows verwendet wird.
Καθορίστε την ποιότητα του κειμένου που χρησιμοποιείται για την απόδοση της ροής εργασιών.
נא ציין את איכות הטקסט המשמש לעיבוד זרימת העבודה.
Adja meg a munkafolyamat megjelenítésére használt szöveg minőségét.
Specificare la qualità del testo utilizzata per il rendering del flusso di lavoro.
ワークフローを描画するテキストの描画品質を指定してください。
워크플로를 렌더링하는 데 사용할 텍스트의 품질을 지정하십시오.
Angi kvalitet på teksten som brukes til å gjengi arbeidsflyten.
Określ jakość tekstu używanego do renderowania przepływu pracy.
Укажите качество текста, используемого для отображения потока работ.
Especifique la calidad del texto utilizado para representar el flujo de trabajo.
Ange kvaliteten på den text du använder för att återge arbetsflödet.
Lütfen iş akışını göstermek için kullanılacak metnin kalitesini belirtin.
Especifique a qualidade do texto utilizada para processar o fluxo de trabalho.
未能添加一个或多个 Activity。
無法新增一或多項活動。
‏‏تعذر إضافة نشاط واحد أو أكثر.
未能添加一个或多个 Activity。
無法新增一或多項活動。
Nelze přidat jednu nebo více aktivit.
Det var ikke muligt at tilføje en eller flere aktiviteter.
Kan één of meer activiteiten niet toevoegen.
Yhden tai usean tehtävän lisääminen epäonnistui.
Impossible d'ajouter une ou plusieurs activités.
Mindestens eine Aktivität konnte nicht hinzugefügt werden.
Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων.
לא היתה אפשרות להוסיף פעילות אחת או יותר.
Egy vagy több tevékenységet nem sikerült hozzáadni.
Impossibile aggiungere una o più attività.
1 つ以上のアクティビティを追加できませんでした。
활동을 하나 이상 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til en eller flere aktiviteter.
Nie można dodać jednego lub większej liczby działań.
Не удалось добавить одну или несколько операций.
No se pudo agregar una o más actividades.
Det gick inte att lägga till en eller flera aktiviteter.
Bir veya daha fazla etkinlik eklenemedi.
Não foi possível adicionar uma ou mais atividades.
See catalog page for all messages.