The service
Messages on page
‏‏عرض معالجات الأحداث
查看事件处理程序
檢視事件處理常式
Zobrazit obslužné podprocesy událostí
Vis hændelsesbehandlere
Event Handlers weergeven
Näytä tapahtumakäsittelijät
Afficher les gestionnaires d'événements
Ereignishandler anzeigen
Προβολή δεικτών χειρισμού συμβάντων
הצג מטפלים באירועים
Eseménykezelők megtekintése
Visualizza gestori eventi
イベント ハンドラの表示
이벤트 핸들러 보기
Vis hendelsesbehandling
Wyświetl obsługę zdarzeń
Просмотр обработчиков событий
Ver controladores de eventos
Visa händelsehanterare
Olay İşleyicilerini Görüntüle
查看事件处理程序
檢視事件處理常式
Exibir Manipuladores de Eventos
‏‏لا يعد النمط المخصص نمطاً معتمداً.
自定义样式不是受支持的样式。
自訂樣式不是支援的樣式。
Vlastní styl není podporovaným stylem.
Den brugerdefinerede typografi er ikke en understøttet stil.
De aangepaste stijl is geen ondersteunde stijl.
Mukautettua tyyliä ei tueta.
Le syle personnalisé n'est pas pris en charge.
Der benutzerdefinierte Stil wird nicht unterstützt.
Το προσαρμοσμένο στυλ δεν υποστηρίζεται.
סגנון מותאם אישית אינו סגנון נתמך.
Az egyéni stílus nem támogatott stílus.
Stile personalizzato non supportato.
カスタム スタイルはサポートされていないスタイルです。
사용자 지정 스타일은 지원되지 않는 스타일입니다.
Egendefinert stil er ikke en støttet stil.
Styl niestandardowy nie jest obsługiwany.
Пользовательский стиль не поддерживается.
El estilo personalizado no es un estilo admitido.
Anpassad stil är inte en stil som stöds.
Özel stil desteklenen bir stil değil.
自定义样式不是受支持的样式。
自訂樣式不是支援的樣式。
Não há suporte para o estilo personalizado.
‏‏عرض <var>X</var>
查看 <var>X</var>
檢視 <var>X</var>
Zobrazit <var>X</var>
Visning <var>X</var>
<var>X</var> weergeven
Näytä <var>X</var>
Afficher <var>X</var>
<var>X</var> anzeigen
Προβολή <var>X</var>
הצג <var>X</var>
<var>X</var> megtekintése
Visualizza <var>X</var>
<var>X</var> の表示
<var>X</var> 보기
Vis <var>X</var>
Widok <var>X</var>
Просмотр <var>X</var>
Ver <var>X</var>
Visa <var>X</var>
<var>X</var> Görüntüle
查看 <var>X</var>
檢視 <var>X</var>
Exibir <var>X</var>
‏‏Assemblies (*.dll)|*.dll
程序集 (*.dll)|*.dll
組件 (*.dll)|*.dll
Sestavení (*.dll)|*.dll
Samlinger (*.dll)|*.dll
Assembly's (*.dll)|*.dll
Kokoonpanot (*.dll)|*.dll
Assemblys (*.dll)|*.dll
Assemblys (*.dll)|*.dll
Συγκροτήσεις (*.dll)|*.dll
Assemblies (*.dll)|*.dll
Kódösszeállítások (*.dll)|*.dll
Assembly (*.dll)|*.dll
アセンブリ (*.dll)|*.dll
어셈블리 (*.dll)|*.dll
Samlinger (*.dll)|*.dll
Zestawy (*.dll)|*.dll
Сборки (*.dll)|*.dll
Ensamblados (*.dll)|*.dll
Sammansättningar (*.dll)|*.dll
Derlemeler (*.dll)|*.dll
程序集 (*.dll)|*.dll
組件 (*.dll)|*.dll
Assemblies (*.dll)|*.dll
‏‏إضافة '<var>X</var>' فرع.
添加“<var>X</var>”分支。
新增 '<var>X</var>' 分支。
Probíhá přidání větve <var>X</var>.
Tilføjer forgreningen '<var>X</var>'.
Vertakking <var>X</var> wordt toegevoegd.
Lisätään haara <var>X</var>.
Ajout d'une branche '<var>X</var>'.
Verzweigung '<var>X</var>' wird hinzugefügt.
Προσθήκη διακλάδωσης '<var>X</var>'.
‏‏מוסיף את הסתעפות '<var>X</var>'.
A(z) '<var>X</var>' elágaztatás hozzáadása.
Aggiunta diramazione '<var>X</var>' in corso.
'<var>X</var>' 分岐を追加しています。
'<var>X</var>' 분기를 추가하는 중입니다.
Legge til <var>X</var>-gren.
Dodawanie gałęzi '<var>X</var>'.
Добавление ветви "<var>X</var>".
Agregando rama '<var>X</var>'.
Lägger till undernivå för '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' Dalı ekleniyor.
添加“<var>X</var>”分支。
新增 '<var>X</var>' 分支。
Adicionando Ramificação '<var>X</var>'
‏‏حفظ سير العمل كصورة
将工作流另存为图像
將工作流程儲存為影像
Uložit pracovní postup jako obrázek
Gem arbejdsprocessen som et billede
Workflow opslaan als afbeelding
Tallenna työnkulku kuvana
Enregistrer le workflow en tant qu'image
Workflow als Bild speichern
Αποθήκευση ροής εργασιών ως εικόνας
שמור זרימת עבודה כתמונה
A munkafolyamat mentése képként
Salva flusso di lavoro come immagine
ワークフローをイメージとして保存
워크플로를 이미지로 저장
Lagre arbeidsflyt som bilde
Zapisywanie przepływu pracy jako obrazu
Сохранить поток работ в виде изображения
Guardar flujo de trabajo como imagen
Spara arbetsflöde som bild
İş Akışını Resim Olarak Kaydet
将工作流另存为图像
將工作流程儲存為影像
Salvar Fluxo de Trabalho como Imagem
‏‏إظهار ‏‏أنواع التفويض.
显示委托类型。
顯示委派類型。
Zobrazení typů delegování
Viser delegattyper.
Gemachtigde typen weergeven.
Näytetään Delegaattityypit.
Affichage des types délégués.
Delegattypen anzeigen
Εμφάνιση τύπων παραπομπών.
מציג סוגי נציגים.
A delegált típusok mutatása.
Visualizzazione di tipi delegati.
デリゲートの型を示しています。
대리자 유형을 표시합니다.
Viser representanttyper.
Wyświetlanie typów obiektów delegowanych.
Отображение типов Delegate.
Mostrando tipos delegados.
Visar delegeringstyper.
Temsilci türleri gösteriliyor.
显示委托类型。
顯示委派類型。
Exibindo tipos delegados.
‏‏النوع <var>Type Name</var> غير صالح. يجب أن يقوم النوع بتطبيق الواجهة <var>X</var>.
无效的类型 <var>Type Name</var>。类型必须实现 <var>X</var> 接口。
無效的類型 <var>Type Name</var>。類型必須實作 <var>X</var> 介面。
Neplatný typ <var>Type Name</var>. Typ musí implementovat rozhraní <var>X</var>.
Ugyldig type <var>Type Name</var>. Typen skal implementere grænsefladen <var>X</var>.
Ongeldig type <var>Type Name</var>. Het type moet de interface <var>X</var> implementeren.
Tyyppi <var>Type Name</var> ei kelpaa. Tyypin on toteutettava liittymä <var>X</var>.
Type <var>Type Name</var> non valide. Le type doit implémenter l'interface <var>X</var>.
Der Typ "<var>Type Name</var>" ist ungültig. Er muss die Schnittstelle "<var>X</var>" implementieren.
Ο τύπος <var>Type Name</var> δεν είναι έγκυρος. Ο τύπος πρέπει να υλοποιεί τη διασύνδεση <var>X</var>.
סוג לא חוקי '<var>Type Name</var>': הסוג חייב לממש את הממשק <var>X</var>.
Érvénytelen típus: <var>Type Name</var>. A típusnak meg kell valósítania a(z) <var>X</var> illesztőfelületet.
Tipo <var>Type Name</var> non valido. Il tipo deve implementare l'interfaccia <var>X</var>.
型 <var>Type Name</var> が無効です。型は <var>X</var> インターフェイスを実装する必要があります。
<var>Type Name</var> 유형이 잘못되었습니다. 유형에서 <var>X</var> 인터페이스를 구현해야 합니다.
Ugyldig type <var>Type Name</var>. Type må implementere <var>X</var>-grensesnittet.
Nieprawidłowy typ <var>Type Name</var>. Typ musi implementować interfejs <var>X</var>.
Недопустимый тип <var>Type Name</var>. Тип должен реализовывать интерфейс <var>X</var>.
El tipo <var>Type Name</var> no es válido. El tipo debe implementar la interfaz <var>X</var>.
Ogiltig typ <var>Type Name</var>. Typen måste implementera gränssnittet <var>X</var>.
Geçersiz Tür <var>Type Name</var>. Tür <var>X</var> arabirimini uygulamalıdır.
无效的类型 <var>Type Name</var>。类型必须实现 <var>X</var> 接口。
無效的類型 <var>Type Name</var>。類型必須實作 <var>X</var> 介面。
Tipo inválido <var>Type Name</var>. O tipo deve implementar a interface <var>X</var>.
‏‏ربط الأسطر لتوصيل ActivityDesigners داخل النشاط <var>X</var>.
用于连接 <var>X</var> Activity 内的 Activity 设计器的连接线。
<var>X</var> 活動內部連接活動設計工具的連接線。
Probíhá propojování čar k připojení návrhářů aktivit v rámci aktivity <var>X</var>.
Forbindelseslinjer til at forbinde ActivityDesigner inden i aktiviteten <var>X</var>.
Lijnen verbinden om activiteitsontwerpen in Activity <var>X</var> te verbinden.
Yhdistetään viivoilla tehtävän <var>X</var> sisäiset tehtävänsuunnittelutyökalut.
Connexions permettant de relier les concepteurs d'activité au sein de l'activité <var>X</var>.
Verbindungslinien zum Verbinden von Aktivitätsdesignern innerhalb der Aktivität "<var>X</var>".
Συνδετικές γραμμές για τη σύνδεση της σχεδίασης δραστηριοτήτων εντός της δραστηριότητας <var>X</var>.
מחבר קווים כדי לחבר מעצבי פעילויות בתוך פעילות <var>X</var>.
Összekapcsoló vonalak a(z) <var>X</var> elemen belül Tevékenységtervezők összekapcsolására.
Utilizzare le linee di connessione per collegare gli ActivityDesigner nell'attività <var>X</var>.
<var>X</var> アクティビティ内のアクティビティ デザイナを接続するためのコネクタです。
<var>X</var> 활동 내에서 활동 디자이너를 연결하기 위한 연결선입니다.
Sammenkoblingslinjer for å koble aktivitetsdesignere i <var>X</var>-aktivitet.
Linie łączące projektantów działań wewnątrz działania <var>X</var>.
Соединительные линии для соединения конструкторов операций внутри операции <var>X</var>.
Líneas de conexión para unir diseñadores de actividad dentro de la actividad <var>X</var>.
Ansluter rader som används för att koppla aktivitetdesigners i en aktivitet av typen <var>X</var>.
Etkinlik Tasarımcılarını <var>X</var> etkinliği içinde bağlamak için birleştirme çizgileri.
用于连接 <var>X</var> Activity 内的 Activity 设计器的连接线。
<var>X</var> 活動內部連接活動設計工具的連接線。
Conectando linhas para conectar os Designers de Atividade na atividade <var>X</var>.
‏‏إظهار أنوع الخصائص.
显示属性类型。
顯示屬性類型。
Zobrazení typů vlastností
Viser egenskabstyper.
Eigenschapstypen weergeven.
Näytetään ominaisuuksien tyypit.
Affichage des types de propriété.
Eigenschaftstypen anzeigen
Εμφάνιση τύπων ιδιοτήτων.
מציג סוגי מאפיינים.
A tulajdonságtípusok mutatása.
Visualizzazione di tipi proprietà.
プロパティの型を示しています。
속성 유형을 표시합니다.
Viser egenskapstyper.
Wyświetlanie typów właściwości.
Отображение типов Property.
Mostrando tipos de propiedad.
Visar egenskapstyper.
Özellik türleri gösteriliyor.
显示属性类型。
顯示屬性類型。
Exibindo tipos de propriedade.
See catalog page for all messages.