The service
Messages on page
‏‏ملحق ملف السمة غير صالح. يجب أن يكون ملحق ملف السمة '.wtm' extension.
主题文件的扩展名无效。主题文件的扩展名应为“.wtm”。
主題副檔名無效。主題檔案副檔名必須是 '.wtm'。
Přípona souboru motivu není platná. Soubory motivu musí mít příponu WTM.
Temafiltypen er ikke gyldig. Temafilen skal have filtypen '.wtm'.
De extensie voor het themabestand is ongeldig. Het themabestand moet de extensie .wtm hebben.
Teematiedoston tiedostotunniste ei kelpaa. Teematiedoston tunnisteen on oltava .wtm.
L'extension du fichier de thème n'est pas valide. Le fichier de thème doit être doté de l'extension '.wtm'.
Die Designdateierweiterung ist ungültig. Die Datei muss die Erweiterung '.wtm' haben.
Η επέκταση του αρχείου θέματος δεν είναι έγκυρη. Το αρχείο θέματος θα πρέπει να έχει επέκταση '.wtm'.
סיומת הקובץ של ערכת הנושא אינה חוקית. על קובץ ערכת הנושא לכלול סיומת '‎.wtm'.
Érvénytelen a témafájl kiterjesztése. A témafájlnak '.wtm' kiterjesztésűnek kell lennie.
Estensione del file di tema non valida. L'estensione dei file di tema deve essere wtm.
テーマ ファイルの拡張子が無効です。テーマ ファイルには '.wtm' 拡張子が必要です。
테마 파일 확장명이 잘못되었습니다. 테마 파일 확장명은 '.wtm'이어야 합니다.
Temafiltypen er ikke gyldig. Temafiler må ha filtypen WTM.
Nieprawidłowe rozszerzenie pliku kompozycji. Dla pliku kompozycji wymagane jest rozszerzenie „wtm”.
Недопустимое расширение файла темы. Файл темы должен иметь расширение WMT.
La extensión del archivo de tema no es válida. El archivo de tema debe tener una extensión '.wtm'.
Tillägget till temafilen är inte giltigt. Temafilen måste ha tillägget '.wtm'.
Tema dosyası uzantısı geçerli değil. Tema dosyasının uzantısının '.wtm' olması gereklidir.
主题文件的扩展名无效。主题文件的扩展名应为“.wtm”。
主題副檔名無效。主題檔案副檔名必須是 '.wtm'。
A extensão de arquivo de tema não é válida. O arquivo de tema deve ter a extensão '.wtm'.
‏‏الرجاء تعيين مصمم نمط الحدود.
请指定设计器边框样式。
請指定設計工具框線樣式。
Zadejte styl okraje návrháře.
Angiv designerkantens typografi.
Geef de randstijl voor het ontwerp op.
Määritä suunnittelutyökalun reunan tyyli.
Indiquez le style de bordure du concepteur.
Geben Sie den Designer-Rahmenstil an.
Καθορίστε το στυλ περιγράμματος σχεδίασης.
נא ציין את סגנון הגבול של המעצב.
Adja meg a tervező szegélyének stílusát.
Specificare lo stile del bordo dell'utilità di progettazione.
디자이너 테두리 스타일을 지정하십시오.
请指定设计器边框样式。
Angi kantlinjestil for designer.
Określ styl obramowania projektanta.
Укажите стиль границ для конструктора.
Especifique el estilo de borde del diseñador.
Ange designerns kantlinjetyp.
Lütfen tasarımcının kenarlık stilini belirtin.
デザイナの境界線のスタイルを指定してください。
請指定設計工具框線樣式。
Especifique o estilo da borda do designer.
选定的主题已被修改。是否希望保存更改?
‏‏تم تعديل السمة المحددة. هل ترغب في حفظ التغييرات؟
选定的主题已被修改。是否希望保存更改?
選取的主題已修改過。您是否要儲存變更?
Vybraný motiv byl změněn. Chcete uložit změny?
Det valgte tema er blevet ændret. Ønsker du at gemme ændringerne?
Het geselecteerde thema is gewijzigd. Wilt u de wijzigingen opslaan?
Valittua teemaa on muutettu. Haluatko tallentaa tehdyt muutokset?
Le thème sélectionné a été modifié. Souhaitez-vous enregistrer les modifications ?
Das ausgewählte Design wurde geändert. Möchten Sie die Änderungen speichern?
Το επιλεγμένο θέμα έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές;
ערכת הנושא הנבחרת השתנתה. האם ברצונך לשמור שינויים?
A kiválasztott téma módosult. Menti a módosításokat?
Il tema selezionato è stato modificato. Salvare le modifiche?
選択したテーマが変更されました。変更を保存しますか?
선택한 테마가 수정되었습니다. 변경 내용을 저장하시겠습니까?
Valgt tema er endret. Vil du lagre endringene?
Wybrana kompozycja została zmodyfikowana. Czy chcesz zapisać zmiany?
Se ha modificado el tema seleccionado. ¿Desea guardar los cambios?
Det valda temat har ändrats. Vill du spara ändringarna?
Seçili tema değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?
Выбранная тема изменена. Сохранить изменения?
選取的主題已修改過。您是否要儲存變更?
O tema selecionado foi modificado. Deseja salvar as alterações?
用于在编辑和预览模式之间切换的预览模式按钮。
在編輯和預覽模式之間切換的預覽模式按鈕。
Tlačítko režimu náhledu k přepínání mezi režimem úprav a náhledu
Knap til visningsfunktionen til skift mellem redigering og prævisning.
Met de knop Voorbeeld kunt u schakelen tussen de modus Bewerken en de voorbeeldweergave.
Painike, jolla voit siirtyä esikatselutilan ja muokkaustilan välillä.
Bouton de mode d'aperçu permettant de basculer entre les modes d'aperçu ou d'édition.
Die Vorschaumodus-Schaltfläche zum Umschalten zwischen Bearbeitungs- und Vorschaumodus.
Κουμπί λειτουργίας προεπισκόπησης για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας επεξεργασίας και προεπισκόπησης.
הצג תצוגה מקדימה של לחצן מצב כדי לעבור בין מצב עריכה למצב תצוגה מקדימה.
A szerkesztési és az előkép mód közötti váltásra szolgáló Előkép mód gomb.
Pulsante che consente di passare dalla modalità modifica all'anteprima e viceversa.
編集モードとプレビュー モードを切り替えるプレビュー モード ボタンです。
미리 보기 모드 단추는 편집 모드와 미리 보기 모드 사이를 전환합니다.
Knapp for forhåndsvisningsmodus for å bytte mellom redigeringsmodus og forhåndsvisningsmodus.
Przycisk trybu podglądu służy do przełączania między trybem edycji a trybem podglądu.
Кнопка для переключения между режимами правки и предварительного просмотра.
El botón de modo de vista previa sirve para alternar entre los modos de edición y de vista previa.
Knappen Förhandsgranskning för att växla mellan redigering och förhandsgranskning.
Düzenleme ve önizleme modları arasında geçiş yapmak için önizleme modu düğmesi.
用于在编辑和预览模式之间切换的预览模式按钮。
‏‏معاينة زر الوضع للتبديل بين وضعي التحرير والمعاينة.
在編輯和預覽模式之間切換的預覽模式按鈕。
Botão Modo de Visualização para alternar entre os modos de edição e visualização.
‏‏تعذر إنشاء ملف سمة في المسار المحدد. الرجاء التأكد من وجود المسار وأنه قابل للكتابة.
未能在指定路径中创建主题文件。 请确保该路径存在并可写。
無法在指定的路徑中建立主題檔。 請確認路徑是否存在、是否可寫入。
V zadané cestě nelze vytvořit soubor motivu. Ujistěte se, že cesta existuje a lze do ní zapisovat.
Det var ikke muligt at oprette temafilen i den angivne sti. Kontroller, at stien findes, og at der kan skrives til den.
Kan geen themabestand maken in het opgegeven pad. Controleer of het pad bestaat en dat naar de locatie kan worden geschreven.
未能在指定路径中创建主题文件。 请确保该路径存在并可写。
無法在指定的路徑中建立主題檔。 請確認路徑是否存在、是否可寫入。
Teematiedoston luominen määritettyyn polkuun epäonnistui. Varmista, että polku on olemassa ja että siihen voi kirjoittaa.
Impossible de créer le fichier de thème dans le chemin indiqué. Assurez-vous que le chemin existe et qu'il est accessible en écriture.
Die Designdatei konnte nicht im angegebenen Pfad erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass der Pfad vorhanden ist und in ihn geschrieben werden kann.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία αρχείου θέματος στην καθορισμένη διαδρομή. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή υπάρχει και ότι έχει δυνατότητα εγγραφής.
לא היתה אפשרות ליצור קובץ ערכת נושא בנתיב שצוין. נא ודא שהנתיב קיים ושהוא ניתן לכתיבה.
Nem sikerült létrehozni a témafájlt a megadott elérési úton. Győződjön meg róla, hogy az elérési út létezik és írható.
Impossibile creare il file di tema nel percorso specificato. Verificare che il percorso esista e che sia accessibile in scrittura.
指定されたパスにテーマ ファイルを作成できませんでした。 パスが存在し、書き込み可能であることを確認してください。
지정된 경로에 테마 파일을 만들 수 없습니다. 경로가 있고 쓰기 가능한지 확인하십시오.
Kan ikke opprette temafil i angitt bane. Kontroller at banen finnes og at den kan skrives til.
Nie można utworzyć pliku kompozycji w określonej ścieżce. Upewnij się, że dana ścieżka istnieje i można w niej zapisywać.
Не удалось создать файл темы по указанному пути. Убедитесь, что этот путь существует и что в указанное местоположение можно выполнить запись.
No se pudo crear el archivo de tema en la ruta de acceso especificada. Asegúrese de que la ruta existe y es modificable.
Det gick inte att skapa temafil i den angivna sökvägen. Kontrollera att sökvägen finns och att den är skrivbar.
Belirtilen yolda tema dosyası oluşturulamadı. Lütfen yolun var ve yazılabilir olduğundan emin olun.
Não foi possível criar o arquivo de tema no caminho especificado. Verifique se o caminho existe e se permite gravação.
Spécifiez si les bordures du concepteur doivent être arrondies.
Geben Sie an, ob die Designerrahmen abgerundet gezeichnet werden sollen.
Καθορίστε εάν τα περιγράμματα σχεδίασης πρέπει να σχεδιαστούν στρογγυλεμένα.
נא ציין אם יש לצייר את גבולות המעצב כשהם מעוגלים.
Adja meg, hogy kerekítve kell-e megrajzolni a tervező szegélyét.
Specificare se i bordi dell'utilità di progettazione devono essere arrotondati.
デザイナの境界線を曲線で描画するかどうかを指定してください。
디자이너 테두리의 모서리를 둥글게 그릴지 여부를 지정하십시오.
Angi om designerkantlinjene skal tegnes avrundet.
Określ, czy obramowania projektanta mają być rysowane jako zaokrąglone.
Укажите, должны ли границы конструктора быть закругленными.
Especifique si los bordes del diseñador deben dibujarse redondeados.
Ange om du vill att designerns linjer ska ritas avrundade.
Lütfen tasarımcı kenarlıklarının yuvarlatılmış olarak çizilip çizilmeyeceğini belirtin.
请指定是否需要将设计器边框绘制为圆角。
請指定設計工具框線是否要繪製成圓角。
‏‏الرجاء تعيين ما إذا كان يلزم رسم حدود المصمم بشكل دائري.
请指定是否需要将设计器边框绘制为圆角。
請指定設計工具框線是否要繪製成圓角。
Určete, zda je třeba zakreslit okraje návrháře jako zaoblené.
Angiv, om designerkanterne skal tegnes runde.
Geef op of de randen van het ontwerp afgerond moeten worden getekend.
Määritä, pyöristetäänkö suunnittelutyökalun reunat
Especifique se as bordas do designer devem ser arredondadas.
‏‏السمة الافتراضية
默认主题
預設主題
Výchozí motiv
Standardtema
Standaardthema
Oletusteema
Thème par défaut
Standarddesign
Προεπιλεγμένο θέμα
ערכת נושא המוגדרת כברירת מחדל
Alapértelmezett téma
Tema predefinito
既定のテーマ
기본 테마
Standardtema
Kompozycja domyślna
Тема по умолчанию
Tema predeterminado
Standardtema
Varsayılan Tema
默认主题
預設主題
Tema padrão
‏‏سمة تم إنشاؤها بواسطة المستخدم.
用户生成的主题。
使用者產生的主題。
Motiv generovaný uživatelem
Brugergenereret tema.
Door de gebruiker gegenereerd thema.
Käyttäjän luoma teema.
Thème généré par l'utilisateur.
Benutzergeneriertes Design
Θέμα που δημιουργείται από τον χρήστη.
ערכת נושא שנוצרה על-ידי המשתמש.
Felhasználó által generált téma.
Tema generato dall'utente.
ユーザーが生成したテーマです。
사용자가 생성한 테마입니다.
Brukergenerert tema.
Kompozycja utworzona przez użytkownika.
Тема, созданная пользователем.
Tema generado por el usuario.
Kullanıcı tarafından üretilen tema.
Tema genererat av användaren.
用户生成的主题。
使用者產生的主題。
Tema gerado pelo usuário.
Pulsante di scorrimento a sinistra
左スクロール ボタン
왼쪽 스크롤 단추
Venstre rulleknapp
Lewy przycisk przewijania
Кнопка прокрутки влево
Botón de desplazamiento a la izquierda
Vänster rullningsknapp
Sola Kaydırma Düğmesi
‏‏زر التمرير الأيمن
向左滚动按钮
向左捲動按鈕
Levé tlačítko posouvání
Venstre rulleknap
Linkerschuifblokje
Vasen vierityspainike
Bouton de défilement vers la gauche
Schaltfläche für Bildlauf nach links
Αριστερό κουμπί κύλισης
לחצן גלילה שמאלי
Bal oldali görgetőgomb
向左滚动按钮
向左捲動按鈕
Botão de Rolagem à Esquerda
‏‏لون سمة نظام التشغيل
操作系统颜色主题
作業系統色彩主題
Barevný motiv operačního systému
Farvetema for operativsystem
Kleurthema van besturingssysteem
Käyttöjärjestelmän väriteema
Thème de couleur du système d'exploitation
Betriebssystem-Farbdesign
Θέμα χρωμάτων λειτουργικού συστήματος
ערכת נושא של צבע השייכת למערכת ההפעלה
Operációs rendszer színtémája
Tema colori del sistema operativo
オペレーティング システムの色のテーマ
운영 체제 색 테마
Fargetema for operativsystem
Kompozycja kolorów systemu operacyjnego
Цветовая тема операционной системы
Tema de color del sistema operativo
Färgtema för operativsystem
İşletim Sistemi Renk Teması
操作系统颜色主题
作業系統色彩主題
Tema de Cores do Sistema Operacional
See catalog page for all messages.