The service
Messages on page
Activity-tyypin <var>X</var> tyyppitietoja ei löytynyt tietokannasta. Tyyppiä on ehkä muutettu kokoonpanon versiotietoja päivittämättä.
Les informations de type de l'activité '<var>X</var>' sont introuvables dans la base de données. Le type a peut-être été modifié sans contrôle de la version de l'assembly.
In der Datenbank wurden keine Typinformationen für die Aktivität "<var>X</var>" gefunden. Der Typ wurde möglicherweise ohne Versionsänderung der Assembly geändert.
Οι πληροφορίες τύπου για τη δραστηριότητα '<var>X</var>' δεν βρέθηκαν στη βάση δεδομένων. Ενδέχεται να έχει αλλάξει ο τύπος χωρίς να τηρηθεί το ιστορικό εκδόσεων της συγκρότησης.
פרטי הסוג עבור הפעילות '<var>X</var>' לא נמצאו במסד הנתונים. ייתכן שהסוג השתנה ללא יצירת גירסאות של ההרכבה.
A(z) '<var>X</var>' tevékenységhez tartozó típus információ nem található az adatbázisban. Lehet, hogy a típus az összeállítás verziószámozása nélkül lett módosítva.
Informazioni sul tipo relative all'attività '<var>X</var>' non trovate nel database. È possibile che il tipo sia stato modificato senza effettuare il controllo delle versioni dell'assembly.
アクティビティ '<var>X</var>' の型情報がデータベースに見つかりませんでした。アセンブリのバージョンを管理せずに、型が変更されている可能性があります。
데이터베이스에 '<var>X</var>' 활동의 유형 정보가 없습니다. 어셈블리 버전 관리 없이 유형이 변경되었을 수 있습니다.
Fant ikke typeinformasjon for aktiviteten <var>X</var> i databasen. Det kan hende typen er endret uten versjonskontroll av samling.
W bazie danych nie znaleziono informacji o typie dla działania „<var>X</var>”. Być może zmieniono typ bez przechowania wersji zestawu.
Информация о типе операции "<var>X</var>" не найдена в базе данных. Возможно, тип был изменен без изменения версии сборки.
No se encontró información de tipo en la base de datos para la actividad '<var>X</var>'. Es posible que el tipo haya cambiado sin efectuar el control de versiones del ensamblado.
Typinformation för aktiviteten '<var>X</var>' hittades inte i databasen. Typen kan ha ändrats utan att en version för sammansättningen har ställts in.
'<var>X</var>' etkinliğinin tür bilgileri veritabanında bulunamadı. Tür, derlemenin sürümü oluşturulmadan değiştirilmiş olabilir.
在数据库中找不到活动“<var>X</var>”的类型信息。此类型可能在未对程序集进行版本控制时已被更改。
لم يتم العثور على معلومات النوع للنشاط '<var>X</var>' داخل قاعدة البيانات. من المحتمل أن النوع قد تغير بدون تعيين إصدار التجميع.
在数据库中找不到活动“<var>X</var>”的类型信息。此类型可能在未对程序集进行版本控制时已被更改。
資料庫中找不到活動 '<var>X</var>' 的類型資訊。類型可能已經變更,而沒有進行組件的版本設定。
Informace o typu pro aktivitu <var>X</var> nebyly v databázi nalezeny. Typ mohl být změněn bez vytvoření záznamu verze sestavení.
Der blev ikke fundet typeoplysninger for aktiviteten '<var>X</var>' i databasen. Typen kan være ændret uden versionering af den pågældende samling.
Er is geen informatie in de database gevonden over het type voor activiteit <var>X</var>. het type is wellicht gewijzigd zonder dat de versie van de assembly is gewijzigd.
資料庫中找不到活動 '<var>X</var>' 的類型資訊。類型可能已經變更,而沒有進行組件的版本設定。
Não foram encontradas informações de tipo para a atividade '<var>X</var>' no banco de dados. Talvez o tipo tenha sido alterado sem o controle de versão da assembly.
لا يمكن إنشاء أكثر من WorkflowRuntime لكل AppDomain.
不能为每个 AppDomain 创建多个 WorkflowRuntime。
每一 AppDomain 不可建立一個以上 WorkflowRuntime。
Nelze vytvořit více aktivit typu WorkflowRuntime na jednu doménu AppDomain.
Det er ikke muligt at oprette mere end en WorkflowRuntime pr. AppDomain.
Kan niet meer dan één WorkflowRuntime per AppDomain maken.
不能为每个 AppDomain 创建多个 WorkflowRuntime。
Yhtä AppDomain-kohdetta kohti voi luoda vain yhden WorkflowRuntime-suoritusosan.
Impossible de créer plusieurs WorkflowRuntime par AppDomain.
Pro "AppDomain" kann nur eine "WorkflowRuntime" erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία περισσότερων του ενός WorkflowRuntime ανά AppDomain.
אין אפשרות ליצור יותר מ- WorkflowRuntime אחד לכל AppDomain.
Egy AppDomain tartományon belül csak egy WorkflowRuntime hozható létre.
Impossibile creare più di un WorkflowRuntime per AppDomain.
各 AppDomain に複数の WorkflowRuntime を作成できません。
AppDomain당 WorkflowRuntime을 두 개 이상 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette mer enn en WorkflowRuntime per AppDomain.
Nie można utworzyć więcej niż jednego elementu WorkflowRuntime dla domeny AppDomain.
Невозможно создать больше одной среды WorkflowRuntime для каждого домена AppDomain.
No se puede crear más de un WorkflowRuntime por AppDomain.
Det går inte att skapa mer än en WorkflowRuntime per AppDomain.
AppDomain başına birden fazla WorkflowRuntime oluşturulamaz.
每一 AppDomain 不可建立一個以上 WorkflowRuntime。
Não é possível criar mais de um WorkflowRuntime por AppDomain.
QualifiedId 已存在于 Activity 缓存中。
معرف مؤهل موجود مسبقاً في التخزين المؤقت للأنشطة.
QualifiedId 已存在于 Activity 缓存中。
QualifiedId 已在活動快取中。
Identifikátor QualifiedId již je uložen v mezipaměti aktivit.
QualifiedId er allerede i aktivitets-cache-lageret.
QualifiedId bestaat al in de activiteitencache.
QualifiedId-tunnus on jo tehtävien välimuistissa.
QualifiedId figure déjà dans le cache des activités.
"QualifiedId" befindet sich bereits im Aktivitätencache.
Το QualifiedId περιλαμβάνεται ήδη στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης δραστηριοτήτων.
QualifiedId כבר נמצא במטמון הפעילויות.
A QualifiedId már szerepel a tevékenységek gyorsítótárában.
QualifiedId già memorizzato nella cache attività.
QualifiedId は既にアクティビティのキャッシュに存在します。
QualifiedId가 활동 캐시에 이미 있습니다.
QualifiedId er allerede i aktivitetshurtigbuffer.
Element QualifiedId znajduje się już w pamięci podręcznej działań.
QualifiedId уже находится в кэше операций.
QualifiedId ya está en la caché de actividades.
QualifiedId finns redan i aktivitetscache.
QualifiedId zaten etkinlikler önbelleğinde var.
QualifiedId 已在活動快取中。
QualifiedId já está no cache de atividades.
Menetelmää voidaan kutsua vain suoritussäikeestä.
Cette méthode peut uniquement être appelée sur un thread d'exécution.
Diese Methode kann nur in einem Laufzeit-Thread aufgerufen werden.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να κληθεί μόνο σε νήμα χρόνου εκτέλεσης.
ניתן לקרוא לפעולת שירות זו בהליך משנה (thread) של זמן ריצה בלבד.
Ez a metódus csak futtatókörnyezet-szálon hívható meg.
Il metodo può essere chiamato soltanto in un thread in fase di esecuzione.
このメソッドは、ランタイム スレッドでのみ呼び出すことができます。
이 메서드는 런타임 스레드에서만 호출할 수 있습니다.
Denne metoden kan bare kalles på en kjøretidstråd.
Ta metoda może być wywołana tylko w wątku czasu wykonywania.
Этот метод может быть вызван только в потоке среды выполнения.
Sólo puede llamarse a este método en un subproceso de tiempo de ejecución.
Den här metoden kan endast anropas för en körningstråd.
Bu yöntem yalnızca çalışma zamanı iş parçacığında çağrılabilir.
只能对运行时线程调用此方法。
يمكن استدعاء هذا الأسلوب في مؤشر ترابط وقت التشغيل فقط.
只能对运行时线程调用此方法。
這個方法只能在執行階段執行緒上呼叫。
Tuto metodu lze volat pouze v podprocesu modulu runtime.
Denne metode kan kun kaldes for en runtime-tråd.
Deze methode kan alleen worden aangeroepen voor een runtimethread.
這個方法只能在執行階段執行緒上呼叫。
Esse método só pode ser chamado em um segmento em tempo de execução.
معدل مسارات العمل التي تم إنشاؤها في الثانية.
每秒创建工作流的速率。
每秒建立工作流程的速率。
Počet vytvořených pracovních postupů za sekundu
Frekvens af oprettede arbejdsprocesser pr. sekund.
Frequentie waarmee workflows per seconde worden gemaakt.
Työnkulkujen luontimäärä sekunnissa.
Taux de workflows créés par seconde.
Rate der pro Sekunde erstellen Workflows.
Ρυθμός δημιουργίας ροών εργασιών ανά δευτερόλεπτο.
קצב זרימות עבודה שנוצרו בשנייה.
A másodpercenként létrehozott munkafolyamatok száma.
Frequenza di flussi di lavoro creati al secondo.
作成したワークフローの比率 (秒単位)。
초당 생성된 워크플로 비율입니다.
Antall arbeidsflytoperasjoner opprettet per sekund.
Liczba przepływów pracy tworzonych w ciągu sekundy.
Количество потоков работ, создаваемых в секунду.
Tasa de flujos de trabajo creados por segundo.
Antal skapade arbetsflöden per sekund.
Saniyede oluşturulan iş akışı sayısı.
每秒创建工作流的速率。
每秒建立工作流程的速率。
Taxa de fluxos de trabalho criados por segundo.
و معرف الإصدار
和 versionId
和 versionId
a identifikátor versionId
og versionId
en versionId
ja versionId-tunnus
et versionId
und "VersionId"
και το αναγνωριστικό έκδοσης
ו- versionId
és verzióazonosítóhoz:
e l'ID di versione
および versionId
및 versionId
og versionId
i element versionId
и versionId
y la versionId
och versionID
ve versionId
和 versionId
和 versionId
e versionId
يجب أن تكون قيمة مهلة ملكية SqlWorkflowPersistenceService غير سالبة.
SqlWorkflowPersistenceService 所有权超时值必须为非负值。
SqlWorkflowPersistenceService 擁有權逾時值不可為負值。
Hodnota vypršení platnosti vlastnictví služby SqlWorkflowPersistenceService musí být nezáporné číslo.
Ejerskabstimeout-værdien for SqlWorkflowPersistenceService skal være ikke-negativ.
De timeoutwaarde voor het eigenaarschap van SqlWorkflowPersistenceService kan niet negatief zijn.
SqlWorkflowPersistenceService-tyypin omistajuuden aikakatkaisun arvo ei voi olla negatiivinen.
La valeur d'expiration du délai de propriété de SqlWorkflowPersistenceService ne doit pas être négative.
Der Besitztimeoutwert "SqlWorkflowPersistenceService" muss eine positive Zahl sein.
Η τιμή χρονικού ορίου κατοχής του SqlWorkflowPersistenceService δεν πρέπει να είναι αρνητική.
ערך פסק הזמן של בעלות SqlWorkflowPersistenceService חייב להיות ערך לא שלילי.
Az SqlWorkflowPersistenceService tulajdonosi várakozási ideje nem lehet negatív.
Il valore di timeout di proprietà SqlWorkflowPersistenceService non deve essere negativo.
SqlWorkflowPersistenceService 所有権のタイムアウト値には、負以外の値を指定する必要があります。
SqlWorkflowPersistenceService 소유권의 시간 제한 값은 음수가 아니어야 합니다.
Tidsavbruddverdi for SqlWorkflowPersistenceService-eierskap kan ikke være negativ.
Wartość limitu czasu dla prawa własności usługi SqlWorkflowPersistenceService nie może być ujemna.
Значение тайм-аута владения SqlWorkflowPersistenceService не должно быть отрицательным.
El valor del tiempo de espera de propiedad de SqlWorkflowPersistenceService no puede ser negativo.
Tidsgränsen för SqlWorkflowPersistenceService-ägarskap får inte vara negativ.
SqlWorkflowPersistenceService sahiplik zaman aşımı eksi olmayan bir değer olmalıdır.
SqlWorkflowPersistenceService 所有权超时值必须为非负值。
SqlWorkflowPersistenceService 擁有權逾時值不可為負值。
O valor de tempo limite de propriedade de SqlWorkflowPersistenceService não deve ser negativo.
ProfileChangeCheckInterval-arvon on oltava suurempi kuin 0.
La valeur de ProfileChangeCheckInterval doit être supérieure à 0.
Der Wert für "ProfileChangeCheckInterval" muss größer als 0 sein.
Η τιμή για το ProfileChangeCheckInterval πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 0.
על הערך עבור ProfileChangeCheckInterval להיות גדול מ- 0.
A ProfileChangeCheckInterval értékének nagyobbnak kell lennie 0-nál.
Il valore di ProfileChangeCheckInterval deve essere maggiore di 0.
ProfileChangeCheckInterval には 0 より大きい値を指定する必要があります。
ProfileChangeCheckInterval의 값은 0보다 커야 합니다.
Verdien for ProfileChangeCheckInterval må være større enn 0.
Wartość parametru ProfileChangeCheckInterval musi być większa od 0.
Значение интервала ProfileChangeCheckInterval должно быть больше 0.
El valor de ProfileChangeCheckInterval debe ser mayor que 0.
Värdet för ProfileChangeCheckInterval måste vara större än 0.
ProfileChangeCheckInterval değeri 0'dan büyük olmalıdır.
يجب أن تكون القيمة لـ ProfileChangeCheckInterval أكبر من 0.
ProfileChangeCheckInterval 的值必须大于 0。
ProfileChangeCheckInterval 的值必須大於 0。
Hodnota intervalu ProfileChangeCheckInterval musí být vyšší než 0.
Værdien af ProfileChangeCheckInterval skal være større end 0.
De waarde voor ProfileChangeCheckInterval moet groter zijn dan 0.
ProfileChangeCheckInterval 的值必须大于 0。
ProfileChangeCheckInterval 的值必須大於 0。
O valor de ProfileChangeCheckInterval deve ser maior que 0.
قيمة Status غير صالحة.
无效状态值。
無效的狀態值。
Neplatná hodnota stavu
Ugyldig statusværdi.
Ongeldige statuswaarde.
Virheellinen tila-arvo.
Valeur de statut non valide.
Ungültiger "Status"-Wert.
Μη έγκυρη τιμή κατάστασης.
ערך מצב לא חוקי.
Érvénytelen állapotérték.
Valore di stato non valido.
Status 値が無効です。
잘못된 상태 값입니다.
Ugyldig statusverdi.
Nieprawidłowa wartość stanu.
Недопустимое значение Status.
Valor de estado no válido.
Ogiltigt statusvärde.
Geçersiz Durum değeri.
无效状态值。
無效的狀態值。
Valor de Status Inválido.
لا يمكن أن يكون العضو خالياً أو فارغاً.
成员不能为 null 也不能为空。
成員不可為 Null 或空白。
Člen nemůže mít hodnotu null nebo být prázdný.
Medlemmet må ikke være null eller tomt.
Lid kan niet null of leeg zijn.
Jäsenen arvo ei voi olla Null (nolla) tai tyhjä.
Le membre ne peut pas être null ou vide.
Mitglied darf nicht Null oder leer sein.
Το μέλος δεν μπορεί να είναι null ή κενή συμβολοσειρά.
חבר אינו יכול להיות null או ריק.
A tag nem lehet null vagy üres.
Il membro non può essere Null o vuoto.
メンバを Null または空にすることはできません。
멤버는 Null이거나 비워 둘 수 없습니다.
Medlem kan ikke være null eller tom.
Członek nie może być zerowy lub pusty.
Член не может быть неопределенным или пустым.
El miembro no puede ser nulo ni estar vacío.
Medlem får inte vara null eller tom.
Üye null veya boş olamaz.
成员不能为 null 也不能为空。
成員不可為 Null 或空白。
Membro não pode ser nulo ou vazio.
See catalog page for all messages.