The service
Messages on page
تعذر استخراج معرف المثيل للملف الدفعي الحالي.
无法从当前批中提取实例 ID。
無法擷取目前批次的執行個體 ID。
Nelze extrahovat ID instance pro aktuální dávku.
Det er ikke muligt at udtrække Instance ID for den aktuelle batch.
Exemplaar-id voor de huidige batch kan niet worden opgehaald.
Tämänhetkisen erän esiintymän tunnuksen poimiminen ei onnistu.
Impossible d'extraire l'ID d'instance pour le lot actuel.
Die Instanz-ID kann für den aktuellen Stapel nicht extrahiert werden.
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αναγνωριστικού παρουσιών για την τρέχουσα δέσμη.
אין אפשרות לחלץ מזהה מופע עבור האצווה הנוכחית.
Nem nyerhető ki a jelenlegi köteg példányazonosítója.
Impossibile estrarre l'ID istanza per il batch corrente.
現在のバッチのインスタンス ID を抽出できません。
현재 일괄 처리를 위한 인스턴스 ID를 추출할 수 없습니다.
Kan ikke trekke ut forekomst-ID for gjeldende batch.
Nie można wyodrębnić identyfikatora wystąpienia dla bieżącego wsadu.
Невозможно извлечь идентификатор экземпляра для текущего пакета.
No se puede extraer Id. de instancia para el lote actual.
Det går inte att extrahera instans-ID för aktuell batch.
Geçerli toplu iş için Örnek Kimliği ayıklanamıyor.
无法从当前批中提取实例 ID。
無法擷取目前批次的執行個體 ID。
Não foi possível extrair a ID de Instância do lote atual.
لا يحتفظ مؤشر الترابط حالياً بقفل القارئ
线程当前不持有读取器锁
執行緒目前未持有讀取器鎖定
Podproces aktuálně nemá zámek čtecího modulu.
Tråden har ikke i øjeblikket en reader-lås
Thread bevat momenteel geen lezervergrendeling
Säikeessä ei ole lukijalukkoa tällä hetkellä.
Actuellement, le thread n'applique pas de verrouillage de lecteur.
Der Thread enthält im Moment keine Lesersperre.
Το νήμα δεν έχει αυτήν τη στιγμή κλείδωμα ανάγνωσης
הליך המשנה (thread) אינו מכיל כעת מנעול של קורא
A szálra jelenleg nem vonatkozik olvasási zárolás.
Nessun blocco in lettura attualmente nel thread
スレッドは現在リーダー ロックを保持していません。
스레드가 현재 판독기를 잠금으로 유지하지 않습니다.
Tråd har ingen leserlås for øyeblikket
W wątku nie jest aktualnie stosowana blokada czytnika.
Поток в настоящее время не является владельцем блокировки чтения
El subproceso no tiene ningún bloqueo de lector actualmente.
Tråden har för tillfället inget läslås
İş parçacığı şu anda bir okuyucu kilidi içermiyor
线程当前不持有读取器锁
執行緒目前未持有讀取器鎖定
No momento, o segmento não contém um bloqueio de leitor
تعذر فتح اتصال قاعدة البيانات
无法打开数据库连接
無法開啟資料庫連接
Nelze otevřít databázové připojení.
Det er ikke muligt at åbne databaseforbindelsen
De databaseverbinding kan niet worden geopend
Yhteyden muodostaminen tietokantaan ei onnistu.
Impossible d'activer la connexion à la base de données.
Die Datenbankverbindung kann nicht geöffnet werden.
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της σύνδεσης στη βάση δεδομένων
אין אפשרות לפתוח חיבור למסד נתונים.
Az adatbázis-kapcsolat nem nyitható meg.
Impossibile aprire la connessione al database
データベース接続を開けません
데이터베이스 연결을 열 수 없습니다.
Kan ikke åpne databasetilkobling
Nie można otworzyć połączenia z bazą danych.
Невозможно открыть подключение к базе данных
No se puede abrir la conexión de base de datos.
Det går inte att öppna databasanslutning
Veritabanı bağlantısı açılamıyor
无法打开数据库连接
無法開啟資料庫連接
Não é possível abrir a conexão com o banco de dados
لا يمكن إنشاء تعريف سير العمل. علامة الإدخال غير صالحة.
无法创建工作流定义。输入标记无效。
無法建立工作流程定義。輸入標記無效。
Nelze vytvořit definici pracovního postupu. Vstupní kód je neplatný.
Der kan ikke oprettes en arbejdsprocesdefinition. Inputkoden er ugyldig.
De workflowdefinitie kan niet worden gemaakt. De invoeropmaak is ongeldig.
Työnkulun määrityksen luominen ei onnistu. Syötekoodi ei kelpaa.
Impossible de créer la définition de workflow. La balise d'entrée n'est pas valide.
Die Workflowdefinition kann nicht erstellt werden. Das Eingabemarkup ist ungültig.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ορισμού ροής εργασίας. Η σήμανση εισαγωγής δεν είναι έγκυρη.
לא ניתן ליצור הגדרת זרימת עבודה. סימון הקלט אינו חוקי.
Nem sikerült munkafolyamat-definíciót létrehozni. A bemeneti jelölés érvénytelen.
Impossibile creare la definizione del flusso di lavoro. Tag di input non validi.
ワークフロー定義を作成できません。入力マークアップが無効です。
워크플로 정의를 만들 수 없습니다. 입력 마크업이 잘못되었습니다.
Kan ikke opprette arbeidsflytdefinisjon. Inndatakode er ugyldig.
Nie można utworzyć definicji przepływu pracy. Znacznik wejściowy jest nieprawidłowy.
Не удается создать определение потока работ. Недопустимая входная разметка.
No se puede crear la definición de flujo de trabajo. Marcado de entrada no válido.
Det går inte att skapa arbetsflödesdefinitionen. Indatakoden är inte giltig.
İş akışı tanımı oluşturulamıyor. Giriş işaretleme geçersiz.
无法创建工作流定义。输入标记无效。
無法建立工作流程定義。輸入標記無效。
Não é possível criar a definição do fluxo de trabalho. A marcação de entrada é inválida.
無效的參數 - 可能 InstanceId 為空白或者記錄為 Null
Neplatné parametry – buď je prázdný identifikátor InstanceId, nebo má záznam hodnotu null.
Ugyldige parametre - enten er InstanceId tom, eller posten er null
Ongeldige parameters: InstanceId is leeg of record is null
Virheelliset parametrit - InstanceId on tyhjä tai tietueen arvo on Null (nolla).
Paramètres non valides - InstanceId est vide ou l'enregistrement est null.
Ungültige Parameter: "InstanceId" ist leer oder der Datensatz ist Null.
Μη έγκυρες παράμετροι - είτε η παράμετρος InstanceId είναι κενή είτε η εγγραφή είναι null
פרמטרים לא חוקיים - InstanceId ריק או שהרשומה היא null
Érvénytelen paraméterek - vagy az InstanceId üres, vagy a rekord null
Parametri non validi: InstanceId è vuoto o il record è Null
パラメータが無効です。InstanceId が空か、レコードが Null です
잘못된 매개 변수 - InstanceId가 비어 있거나 레코드가 Null입니다.
Ugyldige parametere - enten er InstanceId tom eller post er null
Nieprawidłowe parametry — wartość InstanceId jest pusta lub rekord jest zerowy.
Недопустимые параметры: либо идентификатор InstanceId пуст, либо запись имеет неопределенное значение
Parámetros no válidos: InstanceId está vacío o el registro es nulo
Ogiltiga parametrar - antingen är instans-ID tomt eller så är posten null
Geçersiz parametreler - InstanceId boş ya da kayıt null
معلمات غير صالحة - إما InstanceId خالي أو السجل فارغ
无效参数 - InstanceId 为空或者记录为 null
无效参数 - InstanceId 为空或者记录为 null
無效的參數 - 可能 InstanceId 為空白或者記錄為 Null
Parâmetros inválidos - InstanceId está vazia ou o registro é nulo
ملف التعريف ليس خاصاً
配置文件不是私有的
設定檔不是私用
Profil není privátní.
Profilen er ikke privat
Profiili ei ole yksityinen
Le profil n'est pas privé.
Το προφίλ δεν είναι ιδιωτικό
הפרופיל אינו פרטי
A profil nem privát
Il profilo non è privato
プロファイルはプライベートではありません。
프로필이 전용이 아닙니다.
Profil er ikke privat
Профиль не является частным
El perfil no es privado
Profilen är inte privat
Profil özel değil
Profiel is niet persoonlijk
Profil ist nicht privat.
Profil nie jest prywatny.
配置文件不是私有的
設定檔不是私用
O perfil não é privado
لا يمكن حل مالك النشاط من الخاصية CorrelationToken.
无法解析 CorrelationToken 属性的所有者 Activity。
無法解析 CorrelationToken 屬性的擁有人活動。
Nelze přeložit aktivitu vlastníka vlastnosti CorrelationToken.
Det er ikke muligt at udregne ejeraktiviteten for egenskaben CorrelationToken.
Kan de eigenaar van de eigenschap CorrelationToken niet omzetten.
CorrelationToken-ominaisuuden omistajatehtävän selvittäminen ei onnistu.
Impossible de résoudre l'activité propriétaire de la propriété CorrelationToken.
Die Besitzeraktivität der Eigenschaft "CorrelationToken" kann nicht aufgelöst werden.
Δεν είναι δυνατή η επίλυση της δραστηριότητας κατόχου της ιδιότητας CorrelationToken.
אין אפשרות לזהות פעילות בעלים של המאפיין CorrelationToken.
Nem lehet feloldani a tevékenységet, amely a CorrelationToken tulajdonság tulajdonosa.
Impossibile risolvere l'attività del proprietario della proprietà CorrelationToken.
CorrelationToken プロパティの所有者のアクティビティを解決できません。
CorrelationToken 속성의 소유자 활동을 확인할 수 없습니다.
Kan ikke løse eieraktivitet for CorrelationToken-egenskap.
Nie można rozpoznać działania właściciela właściwości CorrelationToken.
Невозможно определить операцию-владельца для свойства CorrelationToken.
No se puede resolver la actividad de propietario de la propiedad CorrelationToken.
Det går inte att matcha ägaraktivitet för CorrelationToken-egenskap.
CorrelationToken özelliğinin sahip etkinliği çözümlenemiyor.
无法解析 CorrelationToken 属性的所有者 Activity。
無法解析 CorrelationToken 屬性的擁有人活動。
Não é possível resolver atividade de proprietário da propriedade CorrelationToken.
فشل التحقق من صحة المخطط.
架构验证失败。
結構描述驗證失敗。
Ověření platnosti schématu se nezdařilo.
Skemavalideringen mislykkedes.
De schemavalidatie is mislukt.
Rakennetietojen vahvistus epäonnistui.
Échec de la validation du schéma.
Schemaüberprüfungsfehler
Η επικύρωση του σχήματος απέτυχε.
אימות הסכימה נכשל.
A séma érvényesség-ellenőrzése nem zárult sikerrel.
Convalida dello schema non riuscita.
スキーマの検証に失敗しました。
스키마 유효성 검사가 실패했습니다.
Skjemavalidering mislyktes.
Sprawdzenie poprawności schematu nie powiodło się.
Сбой проверки схемы.
No se pudo validar el esquema.
Schemavalidering misslyckades.
Şema doğrulama başarısız.
架构验证失败。
結構描述驗證失敗。
Falha ao validar esquema.
لا يمكن أن تكون سلسلة الاتصال فارغة أو خالية
连接字符串不能为 null 也不能为空。
連接字串不可為 Null 或空白
Řetězec připojení nemůže mít hodnotu null nebo být prázdný.
Forbindelsesstrengen må ikke være null eller tom.
Verbindingsreeks kan niet null of leeg zijn
Yhteysmerkkijonon arvo ei voi olla Null (nolla) tai tyhjä.
La chaîne de connexion ne peut pas être null ou vide.
Die Verbindungszeichenfolge darf nicht Null oder leer sein.
Η συμβολοσειρά σύνδεσης δεν μπορεί να είναι null ή κενή
מחרוזת החיבור אינה יכולה להיות null או ריקה
A kapcsolódási karakterlánc értéke nem lehet null vagy üres
La stringa di connessione non può essere Null o vuota
接続文字列を Null または空にすることはできません
연결 문자열은 Null이거나 비워 둘 수 없습니다.
Tilkoblingsstreng kan ikke være null eller tom
Ciąg połączenia nie może być zerowy lub pusty.
Строка подключения не может быть неопределенной или пустой
La cadena de conexión no puede ser nula ni estar vacía
Anslutningssträngen får inte vara null eller tom
Bağlantı dizesi null veya boş olamaz
连接字符串不能为 null 也不能为空。
連接字串不可為 Null 或空白
A cadeia de conexão não pode ser nula ou vazia
فشل العملية Event Queue باستخدام MessageQueueErrorCode <var>X</var> لقائمة الانتظار '<var>Y</var>'.
事件队列操作失败,队列“<var>Y</var>”的 MessageQueueErrorCode 为 <var>X</var>。
事件佇列作業失敗,佇列 '<var>Y</var>' 的 MessageQueueErrorCode 為 <var>X</var>。
Operace fronty událostí se nezdařila a došlo k chybě s kódem MessageQueueErrorCode <var>X</var> pro frontu <var>Y</var>.
Handlingen Event Queue mislykkedes med MessageQueueErrorCode <var>X</var> for køen '<var>Y</var>'.
De bewerking voor de gebeurteniswachtrij is mislukt: MessageQueueErrorCode <var>X</var> voor wachtrij <var>Y</var>.
Event Queue -toiminto epäonnistui ja antoi MessageQueueErrorCode-koodin <var>X</var> jonolle <var>Y</var>.
Échec de l'opération de mise en file d'attente de l'événement avec MessageQueueErrorCode <var>X</var> pour la file d'attente '<var>Y</var>'.
Ereigniswarteschlangen-Vorgang fehlgeschlagen mit 'MessageQueueErrorCode' <var>X</var> für die Warteschlange '<var>Y</var>'.
Η λειτουργία "Ουρά συμβάντων" απέτυχε με κωδικό σφάλματος MessageQueueErrorCode <var>X</var> για την ουρά '<var>Y</var>'.
פעולת תור האירועים נכשלה עם קוד השגיאה MessageQueueErrorCode <var>X</var> עבור התור '<var>Y</var>'.
A(z) Event Queue művelet a(z) <var>X</var> MessageQueueErrorCode hibakóddal zárult a(z) '<var>Y</var>' sor esetében.
Operazione di accodamento eventi non riuscita con MessageQueueErrorCode <var>X</var> per la coda '<var>Y</var>'.
イベント キューの操作に失敗しました。キュー '<var>Y</var>' の MessageQueueErrorCode <var>X</var>。
'<var>Y</var>' 큐의 MessageQueueErrorCode <var>X</var>(으)로 이벤트 큐 작업을 수행하지 못했습니다.
Hendelseskøoperasjon mislyktes med MessageQueueErrorCode <var>X</var> for kø <var>Y</var>.
Operacja dotycząca kolejki zdarzeń nie powiodła się i został zwrócony kod błędu MessageQueueErrorCode <var>X</var> dla kolejki '<var>Y</var>'.
Сбой операции Event Queue с кодом MessageQueueErrorCode <var>X</var> для очереди "<var>Y</var>".
Error en operación de cola de eventos con MessageQueueErrorCode <var>X</var> para la cola '<var>Y</var>'.
Åtgärd för händelsekö misslyckades med MessageQueueErrorCode <var>X</var> för kö '<var>Y</var>'.
'<var>Y</var>' sırası için Olay Sırası işlemi MessageQueueErrorCode <var>X</var> ile başarısız oldu.
事件队列操作失败,队列“<var>Y</var>”的 MessageQueueErrorCode 为 <var>X</var>。
事件佇列作業失敗,佇列 '<var>Y</var>' 的 MessageQueueErrorCode 為 <var>X</var>。
Operação Event Queue falhou com MessageQueueErrorCode <var>X</var> para a fila '<var>Y</var>'.
See catalog page for all messages.