The service
Messages on page
Implementuje operaci služby Windows Communication Foundation.
Implementerer en Windows Communication Foundation-tjenestehandling.
Implementeert een servicebewerking van Windows Communication Foundation.
Toteuttaa Windows Communication Foundation -palvelutoiminnon.
Implémente une opération de service Windows Communication Foundation.
Implementiert einen Windows Communication Foundation-Dienstvorgang.
Υλοποιεί μια λειτουργία υπηρεσίας της Υποδομής επικοινωνιών των Windows.
מיישם פעולת שירות של Windows Communication Foundation.
Windows Communication Foundation szolgáltatásművelet megvalósítása.
Implementa un'operazione di servizio di Windows Communication Foundation.
Windows Communication Foundation サービスの操作を実装します。
Windows Communication Foundation 서비스 작업을 구현합니다.
Implementerer en Windows Communication Foundation-tjenesteoperasjon.
Implementuje operację usługi funkcji Windows Communication Foundation.
Implementa uma operação de serviço da Base de Comunicação do Windows.
Реализует операцию службы Windows Communication Foundation.
Implementa una operación del servicio Windows Communication Foundation.
Implementerar en Windows Communication Foundation-tjänståtgärd.
Bir Windows Communication Foundation hizmet işlemi uygular.
يعمل على تنفيذ عملية خدمة Windows Communication Foundation.
实现 Windows Communication Foundation 服务操作。
實作 Windows Communication Foundation 服務作業。
实现 Windows Communication Foundation 服务操作。
實作 Windows Communication Foundation 服務作業。
لا يحتوي الوصف الذي تم إدخاله على مجموعات نقاط نهاية.
传入的说明中没有终结点集合。
傳入的描述沒有端點集合。
Předaný popis nemá kolekce koncových bodů.
Der er ikke nogen slutpunktsamlinger for den overførte beskrivelse.
De doorgegeven beschrijving heeft geen eindpuntverzamelingen.
Välitetyllä kuvauksella ei ole päätepistekokoelmia.
La description passée ne possède pas de collections de points de terminaison.
Die übergebene Beschreibung hat keine Endpunktsammlungen.
Η περιγραφή που διαβιβάστηκε δεν περιέχει συλλογές τελικών σημείων.
התיאור שהועבר אינו כולל אוספים של נקודת קצה.
Az átadott leírás nem rendelkezik végpontgyűjteményekkel.
La descrizione passata non ha insiemi di endpoint.
渡された説明に Endpoint コレクションがありません。
전달된 설명에 끝점 컬렉션이 없습니다.
Inngående beskrivelse har ikke endepunktsamlinger.
Przekazany opis nie zawiera kolekcji punktów końcowych.
Passado na descrição não tem coleções de Pontos de extremidade.
Переданное в описание не содержит семейств конечных точек.
La descripción pasada no tiene colecciones de extremos.
Den överförda beskrivningen saknar slutpunktsamlingar.
Geçirilen açıklamada Endpoint koleksiyonları yok.
传入的说明中没有终结点集合。
傳入的描述沒有端點集合。
يمكن استدعاء الأعضاء الثابتين لـ <var>X</var> فقط من داخل خدمة عليها علامة <var>Y</var>.
只能从标记为 <var>Y</var> 的服务内部调用 <var>X</var> 的静态成员。
只能從已使用 <var>Y</var> 標示的服務中呼叫 <var>X</var> 的靜態成員。
Statické členy třídy <var>X</var> lze volat pouze ze služby s označením <var>Y</var>.
Der kan kun foretages kald til de statiske medlemmer i <var>X</var> fra en tjeneste, der er markeret med <var>Y</var>.
De statische leden van <var>X</var> kunnen alleen worden aangeroepen vanuit een service die is gemarkeerd met <var>Y</var>.
Kohteen <var>X</var> staattisia jäseniä voidaan kutsua vain sellaisen palvelun sisältä, jolla on merkintä <var>Y</var>.
Les membres statiques de <var>X</var> peuvent être appelés uniquement à partir d’un service marqué avec <var>Y</var>.
Die statischen Member von <var>X</var> können nur aus einem Dienst heraus aufgerufen werden, der mit '<var>Y</var>' gekennzeichnet ist.
Η κλήση των στατικών μελών του <var>X</var> είναι δυνατή μόνο από το εσωτερικό μιας υπηρεσίας με σήμανση <var>Y</var>.
ניתן לקרוא לחברים הסטטיים של <var>X</var> רק מתוך שירות המסומן ב- <var>Y</var>.
A(z) <var>X</var> statikus elemei csak <var>Y</var> jelölésű szolgáltatásból hívhatók.
È possibile chiamare i membri statici di <var>X</var> solo dall'interno di un servizio contrassegnato con <var>Y</var>.
<var>X</var> の静的メンバは、<var>Y</var> でマークされたサービス内からのみ呼び出すことができます。
<var>Y</var>(으)로 표시된 서비스 내부에서만 <var>X</var>의 정적 멤버를 호출할 수 있습니다.
De statiske medlemmene i <var>X</var> kan bare kalles innenfor en tjeneste som er merket med <var>Y</var>.
Statyczne elementy członkowskie <var>X</var> można wywoływać tylko z wewnątrz usługi oznaczonej za pomocą <var>Y</var>.
Os membros estáticos de <var>X</var> só podem ser chamados de dentro de um serviço marcado com <var>Y</var>.
Статические участники <var>X</var> могут вызываться только из службы, помеченной <var>Y</var>.
Los miembros estáticos de <var>X</var> sólo se pueden llamar desde dentro de un servicio marcado con <var>Y</var>.
De statiska medlemmarna i <var>X</var> kan endast anropas inifrån en tjänst markerad med <var>Y</var>.
Statik <var>X</var> üyeleri yalnızca <var>Y</var> ile işaretlenmiş bir hizmet içinden çağrılabilir.
只能从标记为 <var>Y</var> 的服务内部调用 <var>X</var> 的静态成员。
只能從已使用 <var>Y</var> 標示的服務中呼叫 <var>X</var> 的靜態成員。
فشل التحقق من صحة سير العمل.
Workflow 验证失败。
Workflow 驗證失敗。
Ověření pracovního postupu se nezdařilo.
Arbejdsprocessen blev ikke valideret.
Workflowverificatie is mislukt.
Työnkulun tarkistus epäonnistui.
Échec de la validation du workflow.
Fehler bei der Workflowüberprüfung.
Αποτυχία επικύρωσης ροής εργασίας.
אימות זרימת עבודה נכשל.
A munkafolyamat ellenőrzése sikertelen.
Convalida del flusso di lavoro non riuscita.
ワークフローの検証に失敗しました。
Workflow 유효성을 검사하지 못했습니다.
Arbeidsflytvalidering mislyktes.
Sprawdzanie poprawności przepływu pracy nie powiodło się.
Falha na Validação do Fluxo de Trabalho.
Сбой проверки рабочего процесса.
Error en la validación del Workflow.
Validering av arbetsflöde misslyckades.
İş Akışı Doğrulanamadı.
工作流验证失败。
Workflow 驗證失敗。
作業 '<var>X</var>' 不屬於在 ServiceOperationInfo 中指定的合約 '<var>Contract Name</var>'。
Operace <var>X</var> nepatří ke kontraktu <var>Contract Name</var> zadanému v ServiceOperationInfo.
Handlingen '<var>X</var>' tilhører ikke kontrakten '<var>Contract Name</var>', som angivet i ServiceOperationInfo.
Bewerking '<var>X</var>' behoort niet tot contract '<var>Contract Name</var>' dat is opgegeven in ServiceOperationInfo.
Toiminto <var>X</var> ei kuulu kohteessa ServiceOperationInfo määritettyyn sopimukseen <var>Contract Name</var>.
L’opération « <var>X</var> » n’appartient pas au contrat « <var>Contract Name</var> » spécifié dans ServiceOperationInfo.
Der Vorgang '<var>X</var>' gehört nicht zu dem in ServiceOperationInfo angegebenen Vertrag '<var>Contract Name</var>'.
Η λειτουργία '<var>X</var>' δεν ανήκει στη σύμβαση '<var>Contract Name</var>' που έχει οριστεί στο ServiceOperationInfo.
הפעולה '<var>X</var>' לא שייכת לחוזה '<var>Contract Name</var>' שצוין ב- ServiceOperationInfo.
A(z) „<var>X</var>” művelet nem tartozik a ServiceOperationInfo információban megadott „<var>Contract Name</var>” szerződéshez.
L'operazione '<var>X</var>' non appartiene al contratto '<var>Contract Name</var>' specificato in ServiceOperationInfo.
操作 '<var>X</var>' は、ServiceOperationInfo で指定されたコントラクト '<var>Contract Name</var>' に属していません。
'<var>X</var>' 작업이 ServiceOperationInfo에 지정된 '<var>Contract Name</var>' 계약에 속하지 않습니다.
Operasjon '<var>X</var>' tilhører ikke kontrakt '<var>Contract Name</var>' som angitt i ServiceOperationInfo.
Operacja „<var>X</var>” nie należy do kontraktu „<var>Contract Name</var>” określonego we właściwości ServiceOperationInfo.
A operação '<var>X</var>' não pertence ao contrato '<var>Contract Name</var>' especificado em ServiceOperationInfo.
Операция "<var>X</var>" не принадлежит контракту "<var>Contract Name</var>", указанному в ServiceOperationInfo.
La operación '<var>X</var>' no pertenece al contrato '<var>Contract Name</var>' especificado en ServiceOperationInfo.
Åtgärden <var>X</var> hör inte till kontraktet <var>Contract Name</var> som är angivet i ServiceOperationInfo.
'<var>X</var>' işlemi ServiceOperationInfo içinde belirtilen '<var>Contract Name</var>' sözleşmesine ait değil.
لا تنتمي العملية '<var>X</var>' إلى العقد '<var>Contract Name</var>' المحدد في ServiceOperationInfo.
操作“<var>X</var>”不属于 ServiceOperationInfo 中指定的约定“<var>Contract Name</var>”。
操作“<var>X</var>”不属于 ServiceOperationInfo 中指定的约定“<var>Contract Name</var>”。
作業 '<var>X</var>' 不屬於在 ServiceOperationInfo 中指定的合約 '<var>Contract Name</var>'。
يمكن استدعاء DurableOperationContext.AbortInstance فقط داخل الخدمات باستخدام ConcurrencyMode.Single.
只能在使用 ConcurrencyMode.Single 的服务内调用 DurableOperationContext.AbortInstance。
只能在服務中使用 ConcurrencyMode.Single 呼叫DurableOperationContext.AbortInstance。
DurableOperationContext.AbortInstance lze volat pouze ve službách používajících režim ConcurrencyMode.Single.
Der kan kun foretages kald til DurableOperationContext.AbortInstance i de tjenester, der bruger ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance kan alleen worden aangeroepen binnen services met ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance-kutsu voidaan tehdä vain kohdetta ConcurrencyMode.Single käyttävien palveluiden sisällä.
L’instance DurableOperationContext.AbortInstance peut être appelée uniquement dans des services utilisant ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance kann nur innerhalb von Diensten mithilfe von ConcurrencyMode.Single aufgerufen werden.
Η κλήση του DurableOperationContext.AbortInstance μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε υπηρεσίες με χρήση του ConcurrencyMode.Single.
ניתן לקרוא ל- DurableOperationContext.AbortInstance רק בתוך שירותים המשתמשים ב- ConcurrencyMode.Single.
A DurableOperationContext.AbortInstance metódus csak a ConcurrencyMode.Single osztályt használó szolgáltatásokból hívható.
DurableOperationContext.AbortInstance può essere chiamata solo all'interno di servizi utilizzando ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance は ConcurrencyMode.Single を使用しているサービス内でのみ呼び出すことができます。
DurableOperationContext.AbortInstance는 ConcurrencyMode.Single을 사용하여 서비스 내부로 호출할 수 있습니다.
DurableOperationContext.AbortInstance kan bare kalles innenfor tjenester som bruker ConcurrencyMode.Single.
Metodę DurableOperationContext.AbortInstance można wywołać tylko wewnątrz usługi, używając właściwości ConcurrencyMode.Single.
O DurableOperationContext.AbortInstance só pode ser chamado dentro de serviços que usam o ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance может вызываться только внутри служб, использующих ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance sólo se puede llamar en los servicios que utilizan ConcurrencyMode.Single.
DurableOperationContext.AbortInstance kan endast anropas med ConcurrencyMode.Single i tjänster.
DurableOperationContext.AbortInstance, yalnızca ConcurrencyMode.Single kullanılarak hizmetlerin içinde çağrılabilir.
只能在使用 ConcurrencyMode.Single 的服务内调用 DurableOperationContext.AbortInstance。
只能在服務中使用 ConcurrencyMode.Single 呼叫DurableOperationContext.AbortInstance。
السماح للمستخدمين بإضافة منطق مخصص يتم تنفيذه قبل إرسال الرسالة.
允许用户添加在发送消息前执行的自定义逻辑。
允許使用者新增自訂邏輯,以便在傳送訊息之前執行。
Umožňuje uživatelům přidávat vlastní logiku, která se spustí před odesláním zprávy.
Tillad, at brugere tilføjer brugerdefineret logik, der udføres inden meddelelsen sendes.
Stelt gebruikers in staat om aangepaste regels toe te voegen die voor verzending van het bericht worden uitgevoerd.
Antaa käyttäjien lisätä mukautetun logiikan, joka suoritetaan ennen sanoman lähettämistä.
Permet aux utilisateurs d’ajouter une logique personnalisée qui s’exécute avant l’envoi du message.
Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen einer benutzerdefinierten Logik, die vor dem Senden der Nachricht ausgeführt wird.
Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν την προσαρμοσμένη λογική που εκτελείται πριν την αποστολή του μηνύματος.
מאפשר למשתמשים להוסיף לוגיקה מותאמת אישית המופעלת לפני שההודעה נשלחת.
Az üzenet elküldése előtt végrehajtott egyéni logika hozzáadásának engedélyezése a felhasználók számára.
Consente agli utenti di aggiungere una logica personalizzata che viene eseguita prima dell'invio del messaggio.
ユーザーがメッセージの送信前に実行されるカスタム ロジックを追加できるようにします。
사용자가 메시지를 보내기 전에 실행되는 사용자 지정 논리를 추가할 수 있습니다.
Lar brukerne angi egendefinert logikk som kjøres før meldingen sendes.
Umożliwia użytkownikom dodanie logiki niestandardowej, która jest wykonywana przed wysłaniem komunikatu.
Permite que os usuários adicionem uma lógica personalizada que é executada antes do envio da mensagem.
Разрешает пользователям добавлять настраиваемую логику, которая выполняется перед отправкой сообщения.
Permite a los usuarios agregar una lógica personalizada que se ejecute antes de que se envíe el mensaje.
Tillåter användare att lägga till egen kod som körs innan meddelandet skickas.
Kullanıcıların ileti gönderilmeden önce sonra yürütülen özel mantık eklemesini sağlar.
允许用户添加在发送消息前执行的自定义逻辑。
允許使用者新增自訂邏輯,以便在傳送訊息之前執行。
System.Void ei ole kelvollinen parametrityyppi.
System.Void n’est pas un type de paramètre valide.
System.Void ist kein gültiger Parametertyp.
Το System.Void δεν είναι έγκυρος τύπος παραμέτρου.
System.Void אינו סוג פרמטר חוקי.
A System.Void nem érvényes paramétertípus.
System.Void non è un tipo di parametro valido.
System.Void は、有効なパラメータ型ではありません。
System.Void는 올바른 매개 변수 형식이 아닙니다.
System.Void er ikke en gyldig parametertype.
Typ System.Void nie jest prawidłowym typem parametru.
System.Void não é um tipo de parâmetro válido.
System.Void не является допустимым типом параметра.
System.Void no es un tipo de parámetro válido.
System.Void är inte en giltig parametertyp.
System.Void geçerli bir parametre türü değil.
System.Void نوع معلمة غير صالح.
System.Void 不是有效的参数类型。
System.Void 不是有效的參數型別。
System.Void není platný typ parametru.
System.Void er ikke en gyldig parametertype.
System.Void is geen geldig type parameter.
System.Void 不是有效的参数类型。
System.Void 不是有效的參數型別。
موضع معلمة غير صحيح للمعلمة '<var>X</var>' في العملية '<var>Y</var>' والعقد '<var>Contract Name</var>'
在约定“<var>Contract Name</var>”的操作“<var>Y</var>”中,参数“<var>X</var>”的参数位置不正确。
作業 '<var>Y</var>'、合約 '<var>Contract Name</var>' 之參數 '<var>X</var>' 的參數位置不正確。
Nesprávná pozice parametru pro parametr <var>X</var> v operaci <var>Y</var> (kontrakt <var>Contract Name</var>)
Parameteren '<var>X</var>' i handlingen '<var>Y</var>' i kontrakten '<var>Contract Name</var>' er placeret forkert
Onjuiste parameterpositie voor parameter '<var>X</var>' in bewerking '<var>Y</var>', contract '<var>Contract Name</var>'
Sopimuksen <var>Contract Name</var> toiminnon <var>Y</var> parametrin <var>X</var> sijainti on virheellinen
Position du paramètre incorrecte pour le paramètre « <var>X</var> » de l’opération « <var>Y</var> » du contrat « <var>Contract Name</var> »
מיקום פרמטר שגוי עבור הפרמטר '<var>X</var>' בפעולה '<var>Y</var>', חוזה '<var>Contract Name</var>'
A(z) „<var>Contract Name</var>” szerződés „<var>Y</var>” műveletében a(z) „<var>X</var>” paraméter pozíciója helytelen.
コントラクト '<var>Contract Name</var>' の操作 '<var>Y</var>' のパラメータ '<var>X</var>' に対するパラメータの位置が不適切です
'<var>Contract Name</var>' 계약의 '<var>Y</var>' 작업에서 '<var>X</var>' 매개 변수에 대한 매개 변수 위치가 잘못되었습니다.
Feil parameterposisjon for parameteren '<var>X</var>' i operasjon '<var>Y</var>', kontrakt '<var>Contract Name</var>'
Niepoprawna pozycja parametru „<var>X</var>” w operacji „<var>Y</var>” i kontrakcie „<var>Contract Name</var>”
Posição de parâmetro incorreta para o parâmetro '<var>X</var>' na operação '<var>Y</var>', contrato '<var>Contract Name</var>'
Неправильная позиция параметра для параметра "<var>X</var>" в операции "<var>Y</var>", контракт "<var>Contract Name</var>"
Felaktig parameterposition för parametern <var>X</var> i åtgärden <var>Y</var>, kontrakt <var>Contract Name</var>
'<var>Contract Name</var>' sözleşmesindeki '<var>Y</var>' işleminde bulunan '<var>X</var>' parametresinin parametre konumu yanlış
Falsche Parameterposition für den Parameter '<var>X</var>' in Vorgang '<var>Y</var>', Vertrag '<var>Contract Name</var>'.
Μη έγκυρη θέση παραμέτρου για την παράμετρο '<var>X</var>' στη λειτουργία '<var>Y</var>', σύμβαση '<var>Contract Name</var>'
Posizione non corretta per il parametro '<var>X</var>' nell'operazione '<var>Y</var>', contratto '<var>Contract Name</var>'
La posición del parámetro '<var>X</var>' de la operación '<var>Y</var>', contrato '<var>Contract Name</var>' no es correcta
在约定“<var>Contract Name</var>”的操作“<var>Y</var>”中,参数“<var>X</var>”的参数位置不正确。
作業 '<var>Y</var>'、合約 '<var>Contract Name</var>' 之參數 '<var>X</var>' 的參數位置不正確。
تم تحديد قيمة مُرجعة خالية لنشاط الاستلام '<var>X</var>' والتي تعتبر غير صالحة لنوع الإرجاع '<var>Type Name</var>'.
接收活动“<var>X</var>”为返回值指定了一个 Null 值,而该值对返回类型“<var>Type Name</var>”无效。
接收活動 '<var>X</var>' 為傳回值指定 null 值,這對於傳回型別 '<var>Type Name</var>' 而言是無效的。
Aktivita příjmu <var>X</var> má jako návratovou hodnotu zadanou hodnotu null, která je pro typ návratu <var>Type Name</var> neplatná.
Der er angivet en null-værdi for returværdien for modtageaktiviteten '<var>X</var>', hvilket er ugyldigt for returtypen '<var>Type Name</var>'.
Ontvangstactiviteit '<var>X</var>' heeft voor retourwaarde een null opgegeven, wat ongeldig is voor het retourtype '<var>Type Name</var>'.
Vastaanottotehtävällä <var>X</var> on null-arvo määritetty palautusarvolle. Tämä on virhe palautustyypille <var>Type Name</var>.
L’activité de réception « <var>X</var> » a une valeur de retour null non valide pour le type de retour « <var>Type Name</var> ».
In der Empfangsaktivität '<var>X</var>' ist eine Null für den Rückgabewert angegeben. Dies ist für den Rückgabetyp '<var>Type Name</var>' ungültig.
Στη δραστηριότητα λήψης '<var>X</var>' έχει οριστεί τιμή null για τον τύπο επιστροφής. Η τιμή αυτή δεν είναι έγκυρη για τον τύπο επιστροφής '<var>Type Name</var>'.
פעילות קבלה '<var>X</var>' כוללת ערך Null שצוין עבור ערך החזרה שאינו חוקי עבור סוג ההחזרה '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” fogadási tevékenység megadott visszatérési értéke null, ami a(z) „<var>Type Name</var>” visszatéréstípusnál érvénytelen.
L'attività di ricezione '<var>X</var>' ha un valore nullo specificato per il valore restituito che non è valido per il tipo restituito '<var>Type Name</var>'.
受信アクティビティ '<var>X</var>' では、戻り値に対して NULL が指定されています。この値は、戻り値の型 '<var>Type Name</var>' に対して無効です。
수신 동작 '<var>X</var>'에는 반환 형식 '<var>Type Name</var>'에 올바르지 않은 반환 값에 대해 지정된 null이 있습니다.
Mottaksaktiviteten '<var>X</var>' har en nullverdi angitt for returverdi, som er ugyldig for returtypen '<var>Type Name</var>'.
Działanie odbierania „<var>X</var>” ma określoną wartość null dla wartości zwracanej, która jest nieprawidłowa dla typu zwracanych danych „<var>Type Name</var>”.
A atividade de recebimento '<var>X</var>' tem valor de retorno especificado como nulo, o que é inválido para o tipo de retorno '<var>Type Name</var>'.
Действие получения "<var>X</var>" содержит значение Null, заданное для значения возврата, которое недопустимо для возврата типа "<var>Type Name</var>".
La actividad de recepción '<var>X</var>' tiene un valor nulo especificado para el valor de retorno que no es válido para el tipo de retorno '<var>Type Name</var>'.
Mottagningsaktiviteten <var>X</var> har null som returvärde, vilket är ogiltigt för returtypen <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' alma etkinliğinin dönüş değeri için null belirtilmiş ve bu '<var>Type Name</var>' dönüş türü için geçersizdir.
接收活动“<var>X</var>”为返回值指定了一个 Null 值,而该值对返回类型“<var>Type Name</var>”无效。
接收活動 '<var>X</var>' 為傳回值指定 null 值,這對於傳回型別 '<var>Type Name</var>' 而言是無效的。
See catalog page for all messages.