The service
Messages on page
لم يتم العثور على العنصر '<var>X</var>'.
找不到元素“<var>X</var>”。
找不到項目 '<var>X</var>'。
Element <var>X</var> nebyl nalezen.
Elementet '<var>X</var>' blev ikke fundet.
Element <var>X</var> is niet gevonden.
Elementtiä <var>X</var> ei löytynyt.
L'élément '<var>X</var>' est introuvable.
Das Element '<var>X</var>' wurde nicht gefunden.
Το στοιχείο '<var>X</var>' δεν βρέθηκε.
האלמנט '<var>X</var>' לא נמצא.
A(z) „<var>X</var>” elem nem található.
Impossibile trovare l'elemento '<var>X</var>'.
要素 '<var>X</var>' が見つかりませんでした。
요소 '<var>X</var>'을(를) 찾을 수 없습니다.
Finner ikke elementet <var>X</var>.
Nie można odnaleźć elementu '<var>X</var>'.
Elemento '<var>X</var>' não encontrado.
Элемент "<var>X</var>" не найден.
No se puede encontrar el elemento '<var>X</var>'.
Elementet <var>X</var> hittades inte.
'<var>X</var>' öğesi bulunamadı.
找不到元素“<var>X</var>”。
找不到項目 '<var>X</var>'。
لا يمكن عرض QName المسمى '<var>X</var>' كسلسلة. لا يمكن العثور على بادئة لمساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
QName“<var>X</var>”无法表示为字符串。找不到命名空间“<var>namespace</var>”的前缀。
QName '<var>X</var>' 無法代表 String。無法找到命名空間 '<var>namespace</var>' 的前置詞。
Název QName <var>X</var> nemůže být reprezentován jako typ String. Předponu pro obor názvů <var>namespace</var> nelze najít.
QName '<var>X</var>' kan ikke repræsenteres som en streng. Et præfiks for navneområdet '<var>namespace</var>' kan ikke findes.
De QName <var>X</var> kan niet worden weergegeven cannot als een String. Er is geen naamruimte gevonden voor voorvoegsel <var>namespace</var>.
Kohdetta QName <var>X</var> ei voi esittää merkkijonona. Nimitilan <var>namespace</var> etuliitettä ei löydy.
Le QName '<var>X</var>' ne peut pas être représenté en tant que chaîne. Aucun préfixe correspondant à l'espace de noms '<var>namespace</var>' n'a été trouvé.
Der 'QName' '<var>X</var>' kann nicht als Zeichenfolge dargestellt werden. Es wurde kein Präfix für den Namespace '<var>namespace</var>' gefunden.
Το QName '<var>X</var>' δεν μπορεί να απεικονιστεί ως String. Δεν μπορεί να βρεθεί πρόθεμα για το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
לא ניתן לייצג את QName '<var>X</var>' כ- String. קידומת עבור טווח השמות '<var>namespace</var>' לא נמצאה.
A(z) „<var>X</var>” QName nem jeleníthető meg karakterláncként. A(z) „<var>namespace</var>” névtérhez nem található előtag.
QName '<var>X</var>' non può essere rappresentato come una stringa. Impossibile trovare un prefisso per lo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
QName '<var>X</var>' を String として表すことはできません。名前空間 '<var>namespace</var>' のプレフィックスが見つかりません。
QName '<var>X</var>'은(는) 문자열로 나타낼 수 없습니다. 네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 접두사를 찾을 수 없습니다.
QName <var>X</var> kan ikke representeres som en String. Finner ikke prefiks for navneområdet <var>namespace</var>.
Nazwa QName '<var>X</var>' nie może być reprezentowana przez ciąg. Nie można znaleźć prefiksu dla obszaru nazw '<var>namespace</var>'.
Não é possível representar QName '<var>X</var>' como seqüência de caracteres . Não é possível encontrar um prefixo para o espaço para nome '<var>namespace</var>'.
QName "<var>X</var>" не может быть представлено в виде строки. Не удается найти префикс для пространства имен "<var>namespace</var>".
No se puede representar QName '<var>X</var>' como String. No se puede encontrar un prefijo para el espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
QName <var>X</var> kan inte representeras som ett String-värde. Det går inte att hitta ett prefix för namnområdet <var>namespace</var>.
QName '<var>X</var>' Dize olarak gösterilemez. '<var>namespace</var>' ad alanına yönelik önek bulunamıyor.
QName“<var>X</var>”无法表示为 String。找不到命名空间“<var>namespace</var>”的前缀。
QName '<var>X</var>' 無法代表 String。無法找到命名空間 '<var>namespace</var>' 的前置詞。
لأسباب أمنية تم منع DTD في مستند XML هذا. لتمكين معالجة DTD قم بتعيين خاصية ProhibitDtd الموجودة في XmlReaderSettings على false ثم قم بإدخال الإعدادات إلى الأسلوب XmlReader.Create.
因为安全原因,此 XML 文档中禁用 DTD。要启用 DTD 处理,将 XmlReaderSettings 上的 ProhibitDtd 属性设置为 false,并将该设置传递给 XmlReader.Create 方法。
為了安全起見,在此 XML 文件中禁止使用 DTD。若要啟用 DTD 程序,請將在 XmlReaderSettings 上的 ProhibitDtd 內容設定為 False 並將設定傳遞至 XmlReader.Create 方法。
Z bezpečnostních důvodů je deklarace DTD v tomto dokumentu XML zakázána. Chcete-li povolit zpracování deklarace DTD, nastavte vlastnost ProhibitDtd u třídy XmlReaderSettings na hodnotu false a nastavení předejte metodě XmlReader.Create.
Af sikkerhedsmæssige årsager er DTD ikke tilladt i dette XML-dokument. Hvis du vil aktivere DTD-behandling, skal du angive egenskaben ProhibitDtd på XmlReaderSettings til falsk og sende indstillingerne til metoden XmlReader.Create.
Om veiligheidsredenen is DTD verboden in dit XML-document. U kunt de DTD-verwerking inschakelen door de eigenschap ProhibitDtd voor XmlReaderSettings in te stellen op false en de instellingen door te geven aan de methode XmlReader.Create.
DTD on estetty suojaussyistä tässä XML-asiakirjassa. Ota DTD-käsittely käyttöön määrittämällä XmlReaderSettings-asetuksen ProhibitDtd-ominaisuuden arvoksi false ja vie asetukset XmlReader.Create-menetelmään.
Pour des raisons de sécurité, DTD interdite dans ce document XML. Pour activer le traitement DTD, définissez sur faux la propriété ProhibitDtd sur XmlReaderSettings et transmettez les paramètres à la méthode XmlReader.Create.
DTD ist in diesem XML-Dokument aus Sicherheitsgründen unzulässig. Zum Aktivieren der DTD-Verarbeitung müssen Sie die 'ProhibitDtd'-Eigenschaft für 'XmlReaderSettings' auf 'false' festlegen und die Einstellungen an die 'XmlReader.Create'-Methode übergeben.
Για λόγους ασφαλείας το DTD είναι απαγορευμένο σε αυτό το έγγραφο XML. Για ενεργοποίηση της επεξεργασίας DTD ορίστε την ιδιότητα ProhibitDtd στο XmlReaderSettings σε false και διαβιβάστε τις ρυθμίσεις στη μέθοδο XmlReader.Create.
מסיבות הקשורות לאבטחה, DTD אסור במסמך XML זה. כדי לאפשר עיבוד DTD, הגדר את המאפיין ProhibitDtd ב- XmlReaderSettings כ- false והעבר את ההגדרות לפעולת השירות XmlReader.Create.
Biztonsági okokból a DTD tiltott ebben az XML-dokumentumban. A DTD feldolgozásának engedélyezéséhez állítsa a ProhibitDtd tulajdonságot az XmlReaderSettings elemben false (hamis) értékre, és adja át a beállításokat az XmlReader.Create metódusnak.
Per motivi di sicurezza la DTD non è consentita in questo documento XML. Per abilitare l'elaborazione DTD impostare la proprietà ProhibitDtd in XmlReaderSettings su false e passare le impostazioni nel metodo XmlReader.Create.
セキュリティ上の理由から、DTD はこの XML ドキュメントでは使用できません。DTD 処理を有効にするには、XmlReaderSettings の ProhibitDtd プロパティを False に設定し、XmlReader.Create メソッドにその設定を渡してください。
보안상의 이유로 이 XML 문서에서는 DTD를 사용할 수 없습니다. DTD 처리를 사용하려면 XmlReaderSettings에서 ProhibitDtd 속성을 false로 설정하고 해당 설정을 XmlReader.Create 메서드로 전달하십시오.
Av sikkerhetshensyn er det forbudt med DTD i dette XML-dokumentet. Angi ProhibitDtd-egenskapen for XmlReaderSettings til False og send innstillingene i XmlReader.Create-metoden for å aktivere DTD-behandling.
Ze względów bezpieczeństwa w tym dokumencie XML nie można używać elementu DTD. Aby włączyć przetwarzanie DTD, ustaw właściwość ProhibitDtd dla elementu XmlReaderSettings na false (fałsz) i przekaż ustawienia do metody XmlReader.Create.
Por motivo de segurança, o DTD é proibido neste documento XML. Para habilitar o processamento do DTD, defina a propriedade ProhibitDtd em XmlReaderSettings como falsa e passe as configurações no método XmlReader.Create.
По соображениям безопасности DTD запрещен в этом документе XML. Чтобы разрешить обработку DTD, присвойте свойству ProhibitDtd для XmlReaderSettings значение false и передайте параметры методу XmlReader.Create.
Por razones de seguridad DTD está prohibido en este documento XML. Para habilitar el procesamiento DTD establezca la propiedad ProhibitDtd en XmlReaderSettings como false y pásela al método XmlReader.Create.
DTD är inte tillåtet i detta XML-dokument av säkerhetsskäl. Du aktiverar DTD-behandling genom att ange ProhibitDtd-egenskapen på XmlReaderSettings till 'false' och skicka inställningarna till metoden XmlReader.Create.
Güvenlik açısından bu XML belgesinde DTD'ye izin verilmiyor. DTD işlemeyi etkinleştirmek için XmlReaderSettings üzerindeki ProhibitDtd özelliğini yanlış olarak ayarlayın ve ayarları XmlReader.Create yöntemine aktarın.
出于安全原因,此 XML 文档中禁止了 DTD。若要启用 DTD 处理,请将 XmlReaderSettings 上的 DtdProcessing 属性设置为 Parse,并将设置传递到 XmlReader.Create 方法中。
為了安全起見,在此 XML 文件中禁止使用 DTD。若要啟用 DTD 程序,請將 XmlReaderSettings 上的 DtdProcessing 屬性設為 [剖析],並將設定傳遞至 XmlReader.Create 方法。
Odvozený element <var>X</var> na pozici (<var>Y</var>, <var>Z</var>) není platné omezení základní částice sequence na pozici (<var>A</var>, <var>B</var>) podle Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Det afledte element <var>X</var> ved (<var>Y</var>, <var>Z</var>) er ikke en gyldig begrænsning af sequence-basispartiklen ved (<var>A</var>, <var>B</var>) ifølge Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Het afgeleide element <var>X</var> bij (<var>Y</var>, <var>Z</var>) is geen geldige beperking van het basispartikel sequence bij (<var>A</var>, <var>B</var>) volgens Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Johdettu elementti <var>X</var> kohteessa (<var>Y</var>, <var>Z</var>) ei ole kelvollinen perusjakso-osan rajoitus kohteessa (<var>A</var>, <var>B</var>) kohteen Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup mukaan.
L'élément dérivé <var>X</var> sur (<var>Y</var>, <var>Z</var>) n'est pas une restriction valide de la partie Sequence de base sur (<var>A</var>, <var>B</var>), selon Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Das abgeleitete Element <var>X</var> bei (<var>Y</var>,<var>Z</var>) ist gemäß Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup keine gültige Einschränkung des Basispartikels 'sequence' bei (<var>A</var>, <var>B</var>).
Το παραγόμενο στοιχείο <var>X</var> στο (<var>Y</var>, <var>Z</var>) δεν είναι έγκυρος περιορισμός του τμήματος ακολουθίας βάσης στο (<var>A</var>, <var>B</var>) σύμφωνα με το Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
האלמנט שנגזר <var>X</var> ב- (<var>Y</var>, <var>Z</var>) אינו מגבלה חוקית של החלק sequence הבסיסי ב- (<var>A</var>, <var>B</var>) בהתאם ל- Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
A(z) „<var>X</var>” származtatott elem a(z) (<var>Y</var>, <var>Z</var>) helyen nem érvényes korlátozása a(z) (<var>A</var>, <var>B</var>) helyen lévő alap sequence alkotóelemnek a következő miatt: Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup.
L'elemento derivato <var>X</var> in (<var>Y</var>,<var>Z</var>) non è una restrizione valida della particella sequence di base in (<var>A</var>, <var>B</var>) in base a Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup により、(<var>Y</var>, <var>Z</var>) にある派生型の要素 <var>X</var> は、(<var>A</var>, <var>B</var>) にある基本型の sequence パーティクルの有効な制限とは認められません。
(<var>Y</var>, <var>Z</var>)에 있는 파생 요소 <var>X</var>은(는) Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup에 따라 (<var>A</var>, <var>B</var>)에 있는 기본 sequence 파티클의 올바른 제한이 아닙니다.
Det avledede elementet <var>X</var> for (<var>Y</var>, <var>Z</var>) er ikke en gyldig begrensning av basispartikkelen "sequence" for (<var>A</var>, <var>B</var>) i henhold til Elt:All/Choice/Sequence - RecurseAsIfGroup.
Element pochodny <var>X</var> w lokalizacji (<var>Y</var>, <var>Z</var>) nie jest prawidłowym ograniczeniem podstawowej cząstki sequence w lokalizacji (<var>A</var>, <var>B</var>) zgodnie z następującą regułą: Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
O elemento derivado <var>X</var> em (<var>Y</var>, <var>Z</var>) não é uma restrição válida da partícula sequence base em (<var>A</var>, <var>B</var>) de acordo com Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Производный элемент <var>X</var> в (<var>Y</var>, <var>Z</var>) не является действительным ограничением для базовой части sequence в (<var>A</var>, <var>B</var>) в соответствии с Elt:All/Choice/Sequence — RecurseAsIfGroup.
El elemento derivado <var>X</var> en (<var>Y</var>,<var>Z</var>) no es una restricción válida de la partícula sequence base en (<var>A</var>, <var>B</var>) según Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Det härledda elementet <var>X</var> vid (<var>Y</var>, <var>Z</var>) är inte en giltig begränsning för bassekvenspartikeln vid (<var>A</var>, <var>B</var>), enligt Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
(<var>Y</var>, <var>Z</var>) konumundaki <var>X</var> türetilen öğesi, Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup kuralına göre (<var>A</var>, <var>B</var>) konumundaki temel sequence parçacığının geçerli bir kısıtlaması değil.
العنصر المشتق <var>X</var> في (<var>Y</var>, <var>Z</var>) قيد غير صالح لجسيم التسلسل الأساسي في (<var>A</var>, <var>B</var>) وفقًا لـ Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup.
根据 Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup,位于(<var>Y</var>,<var>Z</var>)的派生元素 <var>X</var> 不是位于(<var>A</var>, <var>B</var>)的基本 sequence 粒子的有效限制。
根據 Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup,(<var>Y</var>, <var>Z</var>) 中的衍生項目 <var>X</var> 不是 (<var>A</var>, <var>B</var>) 中基底 Sequence 物件的有效限制。
根据 Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup,位于(<var>Y</var>,<var>Z</var>)的派生元素 <var>X</var> 不是位于(<var>A</var>, <var>B</var>)的基本 sequence 粒子的有效限制。
根據 Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup,(<var>Y</var>, <var>Z</var>) 中的衍生項目 <var>X</var> 不是 (<var>A</var>, <var>B</var>) 中基底 Sequence 物件的有效限制。
根據 Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup,(<var>Y</var>, <var>Z</var>) 中的衍生項目 <var>X</var> 不是 (<var>A</var>, <var>B</var>) 中基底 Choice 物件的有效限制。
Odvozený element <var>X</var> na pozici (<var>Y</var>, <var>Z</var>) není platné omezení základní částice choice na pozici (<var>A</var>, <var>B</var>) podle Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Det afledte element <var>X</var> ved (<var>Y</var>, <var>Z</var>) er ikke en gyldig begrænsning af choice-basispartiklen ved (<var>A</var>, <var>B</var>) ifølge Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Het afgeleide element <var>X</var> bij (<var>Y</var>, <var>Z</var>) is geen geldige beperking van het basispartikel choice bij (<var>A</var>, <var>B</var>) volgens Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Johdettu elementti <var>X</var> kohteessa (<var>Y</var>, <var>Z</var>) ei ole kelvollinen perusvalintaosan rajoitus kohteessa (<var>A</var>, <var>B</var>) kohteen Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup mukaan.
L'élément dérivé <var>X</var> sur (<var>Y</var>, <var>Z</var>) n'est pas une restriction valide de la partie Choice de base sur (<var>A</var>, <var>B</var>), selon Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Das abgeleitete Element <var>X</var> bei (<var>Y</var>,<var>Z</var>) ist gemäß Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup keine gültige Einschränkung des Basispartikels 'choice' bei (<var>A</var>, <var>B</var>).
Το παραγόμενο στοιχείο <var>X</var> στο (<var>Y</var>, <var>Z</var>) δεν είναι έγκυρος περιορισμός του τμήματος επιλογής βάσης στο (<var>A</var>, <var>B</var>) σύμφωνα με το Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
האלמנט שנגזר <var>X</var> ב- (<var>Y</var>, <var>Z</var>) אינו מגבלה חוקית של החלק choice הבסיסי ב- (<var>A</var>, <var>B</var>) בהתאם ל- Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
A(z) „<var>X</var>” származtatott elem a(z) (<var>Y</var>, <var>Z</var>) helyen nem érvényes korlátozása a(z) (<var>A</var>, <var>B</var>) helyen lévő alap choice alkotóelemnek a következő miatt: Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup.
L'elemento derivato <var>X</var> in (<var>Y</var>,<var>Z</var>) non è una restrizione valida della particella choice di base in (<var>A</var>, <var>B</var>) in base a Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup により、(<var>Y</var>, <var>Z</var>) にある派生型の要素 <var>X</var> は、(<var>A</var>, <var>B</var>) にある基本型の choice パーティクルの有効な制限とは認められません。
(<var>Y</var>, <var>Z</var>)에 있는 파생 요소 <var>X</var>은(는) Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup에 따라 (<var>A</var>, <var>B</var>)에 있는 기본 choice 파티클의 올바른 제한이 아닙니다.
Det avledede elementet <var>X</var> for (<var>Y</var>, <var>Z</var>) er ikke en gyldig begrensning av basispartikkelen "choice" for (<var>A</var>, <var>B</var>) i henhold til Elt:All/Choice/Sequence - RecurseAsIfGroup.
Element pochodny <var>X</var> w lokalizacji (<var>Y</var>, <var>Z</var>) nie jest prawidłowym ograniczeniem podstawowej cząstki choice w lokalizacji (<var>A</var>, <var>B</var>) zgodnie z następującą regułą: Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
O elemento derivado <var>X</var> em (<var>Y</var>, <var>Z</var>) não é uma restrição válida da partícula choice base em (<var>A</var>, <var>B</var>) de acordo com Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Производный элемент <var>X</var> в (<var>Y</var>, <var>Z</var>) не является действительным ограничением для базовой части choice в (<var>A</var>, <var>B</var>) в соответствии с Elt:All/Choice/Sequence — RecurseAsIfGroup.
El elemento derivado <var>X</var> en (<var>Y</var>,<var>Z</var>) no es una restricción válida de la partícula choice base en (<var>A</var>, <var>B</var>) según Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Det härledda elementet <var>X</var> vid (<var>Y</var>, <var>Z</var>) är inte en giltig begränsning för basvalpartikeln vid (<var>A</var>, <var>B</var>), enligt Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
(<var>Y</var>, <var>Z</var>) konumundaki <var>X</var> türetilen öğesi, Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup kuralına göre (<var>A</var>, <var>B</var>) konumundaki temel choice parçacığının geçerli bir kısıtlaması değil.
العنصر المشتق <var>X</var> في (<var>Y</var>, <var>Z</var>) قيد غير صالح لجسيم الاختيار الأساسي في (<var>A</var>, <var>B</var>) وفقًا لـ Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup.
根据 Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup,位于(<var>Y</var>,<var>Z</var>)的派生元素 <var>X</var> 不是位于(<var>A</var>, <var>B</var>)的基本 choice 粒子的有效限制。
根据 Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup,位于(<var>Y</var>,<var>Z</var>)的派生元素 <var>X</var> 不是位于(<var>A</var>, <var>B</var>)的基本 choice 粒子的有效限制。
根據 Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup,(<var>Y</var>, <var>Z</var>) 中的衍生項目 <var>X</var> 不是 (<var>A</var>, <var>B</var>) 中基底 Choice 物件的有效限制。
العنصر المشتق <var>X</var> في (<var>Y</var>, <var>Z</var>) قيد غير صالح لجسيم الكل الأساسي في (<var>A</var>, <var>B</var>) وفقًا لـ Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup.
根据 Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup,位于(<var>Y</var>,<var>Z</var>)的派生元素 <var>X</var> 不是位于(<var>A</var>, <var>B</var>)的基本 all 粒子的有效限制。
根據 Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup,(<var>Y</var>, <var>Z</var>) 中的衍生項目 <var>X</var> 不是 (<var>A</var>, <var>B</var>) 中基底 All 物件的有效限制。
Odvozený element <var>X</var> na pozici (<var>Y</var>, <var>Z</var>) není platné omezení základní částice all na pozici (<var>A</var>, <var>B</var>) podle Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Det afledte element <var>X</var> ved (<var>Y</var>, <var>Z</var>) er ikke en gyldig begrænsning af all-basispartiklen ved (<var>A</var>, <var>B</var>) ifølge Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Het afgeleide element <var>X</var> bij (<var>Y</var>, <var>Z</var>) is geen geldige beperking van het basispartikel all bij (<var>A</var>, <var>B</var>) volgensElt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Johdettu elementti <var>X</var> kohteessa (<var>Y</var>, <var>Z</var>) ei ole kelvollinen base all -osan rajoitus kohteessa (<var>A</var>, <var>B</var>) kohteen Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup mukaan.
L'élément dérivé <var>X</var> sur (<var>Y</var>, <var>Z</var>) n'est pas une restriction valide de la partie All de base sur (<var>A</var>, <var>B</var>), selon Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Das abgeleitete Element <var>X</var> bei (<var>Y</var>,<var>Z</var>) ist gemäß Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup keine gültige Einschränkung des Basispartikels 'all' bei (<var>A</var>, <var>B</var>).
Το παραγόμενο στοιχείο <var>X</var> στο (<var>Y</var>, <var>Z</var>) δεν είναι έγκυρος περιορισμός όλων των τμημάτων βάσης στο (<var>A</var>, <var>B</var>) σύμφωνα με το Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
האלמנט שנגזר <var>X</var> ב- (<var>Y</var>, <var>Z</var>) אינו מגבלה חוקית של החלק all הבסיסי ב- (<var>A</var>, <var>B</var>) בהתאם ל- Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
A(z) „<var>X</var>” származtatott elem a(z) (<var>Y</var>, <var>Z</var>) helyen nem érvényes korlátozása a(z) (<var>A</var>, <var>B</var>) helyen lévő alap all alkotóelemnek a következő miatt: Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup.
L'elemento derivato <var>X</var> in (<var>Y</var>,<var>Z</var>) non è una restrizione valida della particella all di base in (<var>A</var>, <var>B</var>) in base a Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup により、(<var>Y</var>, <var>Z</var>) にある派生型の要素 <var>X</var> は、(<var>A</var>, <var>B</var>) にある基本型の all パーティクルの有効な制限とは認められません。
(<var>Y</var>, <var>Z</var>)에 있는 파생 요소 <var>X</var>은(는) Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup에 따라 (<var>A</var>, <var>B</var>)에 있는 기본 all 파티클의 올바른 제한이 아닙니다.
Det avledede elementet <var>X</var> for (<var>Y</var>, <var>Z</var>) er ikke en gyldig begrensning av basispartikkelen "all" for (<var>A</var>, <var>B</var>) i henhold til Elt:All/Choice/Sequence - RecurseAsIfGroup.
Element pochodny <var>X</var> w lokalizacji (<var>Y</var>, <var>Z</var>) nie jest prawidłowym ograniczeniem podstawowej cząstki all w lokalizacji (<var>A</var>, <var>B</var>) zgodnie z następującą regułą: Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
O elemento derivado <var>X</var> em (<var>Y</var>, <var>Z</var>) não é uma restrição válida da partícula all base em (<var>A</var>, <var>B</var>) de acordo com Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Производный элемент <var>X</var> в (<var>Y</var>, <var>Z</var>) не является действительным ограничением для базовой части all в (<var>A</var>, <var>B</var>) в соответствии с Elt:All/Choice/Sequence — RecurseAsIfGroup.
El elemento derivado <var>X</var> en (<var>Y</var>,<var>Z</var>) no es una restricción válida de la partícula all base en (<var>A</var>, <var>B</var>) según Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
Det härledda elementet <var>X</var> vid (<var>Y</var>, <var>Z</var>) är inte en giltig begränsning för allbaspartikeln vid (<var>A</var>, <var>B</var>), enligt Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup.
(<var>Y</var>, <var>Z</var>) konumundaki <var>X</var> türetilen öğesi Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup kuralına göre (<var>A</var>, <var>B</var>) konumundaki temel all parçacığının geçerli bir kısıtlaması değil.
根据 Elt:All/Choice/Sequence -- RecurseAsIfGroup,位于(<var>Y</var>,<var>Z</var>)的派生元素 <var>X</var> 不是位于(<var>A</var>, <var>B</var>)的基本 all 粒子的有效限制。
根據 Elt:All/Choice/Sequence – RecurseAsIfGroup,(<var>Y</var>, <var>Z</var>) 中的衍生項目 <var>X</var> 不是 (<var>A</var>, <var>B</var>) 中基底 All 物件的有效限制。
حرف اسم غير صالح في '<var>X</var>'. لا يمكن تضمين كل من الحرف '<var>Y</var>' والقيمة السداسية العشرية 0x<var>Z</var> في اسم.
“<var>X</var>”中的名称字符无效。名称中不能包含“<var>Y</var>”字符(十六进制值 0x<var>Z</var>)。
在 '<var>X</var>' 中有無效的名稱字元。'<var>Y</var>' 字元、十六進位值 0x<var>Z</var>,無法包含在名稱中。
Název <var>X</var> obsahuje neplatný znak. Znak <var>Y</var> (šestnáctková hodnota 0x<var>Z</var>) nelze v názvu použít.
Ugyldigt navnetegn i '<var>X</var>'. Tegnet '<var>Y</var>', hexadecimal værdi 0x<var>Z</var>, kan ikke medtages i et navn.
Ongeldig naamteken in <var>X</var>. Het teken <var>Y</var>, hexadecimale waarde 0x<var>Z</var>, mag geen deel uitmaken van een naam.
Virheellinen nimimerkki kohteessa <var>X</var>. Merkki <var>Y</var>, jonka heksadesimaaliarvo on 0x<var>Z</var>, ei voi olla nimessä.
Caractère de nom non valide dans '<var>X</var>'. Le caractère '<var>Y</var>', valeur hexadécimale 0x<var>Z</var>, ne peut pas être inclus dans un nom.
Ungültiges Namenszeichen in '<var>X</var>'. Das Zeichen '<var>Y</var>', hexadezimaler Wert 0x<var>Z</var>, darf nicht in einem Namen enthalten sein.
Μη έγκυρος χαρακτήρας ονόματος στο '<var>X</var>'. Ο χαρακτήρας '<var>Y</var>', δεκαεξαδική τιμή 0x<var>Z</var>, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο όνομα.
תו ‏‏שם לא חוקי ב- '<var>X</var>'.‏ אין אפשרות לכלול בשם את התו '<var>Y</var>', ערך הקסדצימאלי 0x<var>Z</var>.
Érvénytelen névkarakter a következőben: „<var>X</var>”. A(z) „<var>Y</var>” karakter (hexadecimális érték: 0x<var>Z</var>) nem szerepelhet névben.
"<var>X</var>" contiene un carattere non valido per un nome. Il carattere "<var>Y</var>", valore esadecimale 0x<var>Z</var>, non può essere utilizzato in un nome.
'<var>X</var>' の名前に無効な文字が使用されています。'<var>Y</var>' (16 進数値 0x<var>Z</var>) を名前に使用することはできません。
'<var>X</var>'에 잘못된 이름 문자가 있습니다. '<var>Y</var>' 문자, 16진수 값 0x<var>Z</var>은(는) 이름에 포함할 수 없습니다.
Ugyldig navnetegn i <var>X</var>. Tegnet <var>Y</var> , heksadesimalverdi 0x<var>Z</var>, kan ikke inkluderes i et navn.
Nieprawidłowy znak nazwy w elemencie '<var>X</var>'. Znak '<var>Y</var>' (wartość szesnastkowa 0x<var>Z</var>) nie może zostać uwzględniony w nazwie.
Caractere de nome inválido em '<var>X</var>'. O caractere '<var>Y</var>', valor hexadecimal 0x<var>Z</var>, não pode ser incluído em um nome.
Недопустимый для имени знак в "<var>X</var>". Знак "<var>Y</var>", шестнадцатеричное значение 0x<var>Z</var>, не может использоваться в именах.
Carácter de nombre no válido en '<var>X</var>'. El carácter '<var>Y</var>', con valor hexadecimal 0x<var>Z</var>, no puede incluirse en un nombre.
Ogiltigt namntecken i <var>X</var>. Tecknet <var>Y</var>, hexadecimalt värde 0x<var>Z</var>, kan inte ingå i ett namn.
'<var>X</var>' içinde geçersiz bir ad karakteri. '<var>Y</var>' karakteri, 0x<var>Z</var> onaltılık değeri ada eklenemez.
“<var>X</var>”中的名称字符无效。名称中不能包含“<var>Y</var>”字符(十六进制值为 <var>Z</var>)。
在 '<var>X</var>' 中有無效的名稱字元。'<var>Y</var>' 字元、十六進位值 <var>Z</var>,不能包含在名稱中。
<var>X</var> وكذلك
<var>X</var> 以及
<var>X</var>一如
<var>X</var> a také
<var>X</var>samt
<var>X</var>evenals
<var>X</var>sekä
<var>X</var> ainsi que
<var>X</var> sowie
<var>X</var>καθώς και
<var>X</var>וכן
<var>X</var>és
<var>X</var>e anche
<var>X</var> および
<var>X</var> 및
<var>X</var> i tillegg til
<var>X</var>, a także
<var>X</var> bem como
<var>X</var>, а также
<var>X</var>así como
<var>X</var> samt
<var>X</var> ile birlikte
<var>X</var> 以及
<var>X</var>一如
Johdettu vaiheen minExclusive arvo ei voi olla suurempi tai yhtä suuri kuin ylemmän tason vaiheen maxExclusive arvo.
La valeur de la facette du 'minExclusive' dérivé ne doit pas être supérieure ou égale à la valeur de la facette du 'maxExclusive' parent.
Wenn der abgeleitete Wert des Aspekts 'minExclusive' größer gleich dem übergeordneten Wert des Aspekts 'maxExclusive' ist, tritt ein Fehler auf.
Είναι σφάλμα αν η τιμή του παραγόμενου 'minExclusive' είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή του γονικού 'maxExclusive'.
אם ערך ההיבט 'minExclusive' שנגזר גדול או שווה לערך ההיבט של 'maxExclusive' האב, זוהי שגיאה.
Hiba, ha a származtatott „minExclusive” dimenzióérték megegyezik a szülő „maxExclusive” dimenzióértékkel vagy nagyobb annál.
Il valore del facet derivato 'minExclusive' non può essere maggiore o uguale al valore del facet 'maxExclusive' padre.
派生型の 'minExclusive' ファセットの値が、親の 'maxExclusive' ファセットの値以上の場合はエラーです。
파생된 'minExclusive' 패싯 값이 부모 'maxExclusive' 패싯 값보다 크거나 같으면 오류가 발생합니다.
Det er en feil hvis den avledede egenskapsverdien minExclusive er større enn eller lik den overordnede egenskapsverdien maxExclusive.
Jeśli pochodna wartość aspektu 'minExclusive' jest większa lub równa nadrzędnej wartości aspektu 'maxExclusive', występuje błąd.
É um erro quando o valor do aspecto 'minExclusive' derivado é maior do que ou igual ao valor do aspecto 'maxExclusive' pai.
Является ошибкой то, что значение производного аспекта "minExclusive" больше или равно значению родительского аспекта "maxExclusive".
Es incorrecto que el valor de aspecto 'minExclusive' derivado sea igual o mayor que el valor de aspecto 'maxExclusive' primario.
Det uppstår ett fel om det härledda aspektvärdet 'minExclusive' är större än eller lika med det överordnade aspektvärdet 'maxExclusive'.
Türetilen 'minExclusive' tarafı değerinin üst 'maxExclusive' tarafı değerinden büyük veya bu değere eşit olması hatadır.
من الخطأ أن تكون قيمة الواجهة المشتقة 'minExclusive' أكبر من قيمة الواجهة الأصلية 'maxExclusive' أو مساوية لها.
如果派生的“minExclusive”方面值大于或等于父级“maxExclusive”方面值,则是错误的。
如果衍生 'minExclusive' Facet 的值大於或等於父 'maxExclusive' Facet 的值,就會發生錯誤。
Jedná se o chybu, pokud je odvozená hodnota podmínky minExclusive větší nebo rovna hodnotě nadřazené podmínky maxExclusive.
Det er en fejl, hvis den afledte facetværdi 'minExclusive' er større end eller lig med den overordnede facetværdi 'maxExclusive'.
Als de afgeleide facetwaarde van minExclusive groter is dan of gelijk is aan de facetwaarde van de bovenliggende maxExclusive, treedt er een fout op.
如果派生的“minExclusive”方面值大于或等于父级“maxExclusive”方面值,则是错误的。
如果衍生 'minExclusive' Facet 的值大於或等於父 'maxExclusive' Facet 的值,就會發生錯誤。
يجب أن يحتوي العنصر على معلومات مخطط مسبقة لاستدعاء هذا الأسلوب.
元素应该具有优先架构信息,以调用该方法。
項目應有優先的結構描述資訊以呼叫此方法。
Element musí před voláním této metody obsahovat informace o schématu.
Element skal have tidligere skemaoplysninger for at kalde denne metode.
Element moet eerdere schema-informatie bevatten om deze methode te kunnen aanroepen.
Elementillä tulee olla aiempi rakennetieto, jotta se voisi kutsua tätä menettelyä.
L'élément doit disposer au préalable des informations de schéma pour pouvoir appeler cette méthode.
Das Element muss über vorherige Schemainformationen verfügen, um diese Methode aufrufen zu können.
Το στοιχείο πρέπει να έχει προηγούμενες πληροφορίες σχήματος για κλήση αυτής της μεθόδου.
האלמנט צריך לכלול פרטי סכימה קודמים כדי לקרוא לפעולת שירות זו.
A metódus meghívásához az elemnek előzetes sémainformációkkal kell rendelkeznie.
Per chiamare questo metodo è necessario che l'elemento disponga di precedenti informazioni sullo schema.
このメソッドを呼び出すには、前のスキーマ情報が要素に保持されている必要があります。
이 메서드를 호출하려면 요소에 이전 스키마 정보가 있어야 합니다.
Elementet bør ha skjemainformasjon før denne metoden kan kalles.
Aby wywołanie tej metody było możliwe, element musi zawierać informacje o poprzednim schemacie.
O elemento deve ter informações de esquema anteriores para chamar esse método.
Для вызова этого метода элементу необходимы данные о схеме.
Para llamar a este método, el elemento debe tener información previa del esquema.
Elementet ska ha tidigare schemainformation för att anropa denna metod.
Bu yöntemi çağırmak için öğede önceki şema bilgisi olmalı.
元素应该具有优先架构信息,以调用该方法。
項目應有優先的結構描述資訊以呼叫此方法。
See catalog page for all messages.