The service
Messages on page
Le targetNamespace '<var>namespace</var>' du schéma inclus/redéfini doit être identique au targetNamespace 'X' du schéma d'inclusion.
Der targetNamespace '<var>namespace</var>' eines hinzugefügten/neu definierten Schemas muss dem targetNamespace 'X' des hinzufügenden Schemas entsprechen.
Το targetNamespace '<var>namespace</var>' του συμπεριλαμβανόμενου/ επαναπροσδιοριζόμενου σχήματος πρέπει να είναι το ίδιο με το targetNamespace 'X' του συμπεριλαμβανόμενου σχήματος.
ה-targetNamespace '<var>namespace</var>' של סכימה כלולה/מוגדרת מחדש צריך להיות זהה ל- targetNamespace 'X' של הסכימה הכלולה.
A beillesztett/újradefiniált séma „<var>namespace</var>” targetNamespace attribútumának meg kell egyeznie a befogadó séma „X” targetNamespace attribútumával.
Il valore "<var>namespace</var>" di targetNamespace dello schema incluso/ridefinito deve essere uguale al valore "X" di targetNamespace dello schema di inclusione.
インクルードまたは再定義されたスキーマの targetNamespace '<var>namespace</var>' は、インクルードするスキーマの targetNamespace 'X' と同じである必要があります。
포함되거나 다시 정의된 스키마의 targetNamespace '<var>namespace</var>'은(는) 포함하는 스키마의 targetNamespace 'X'과(와) 같아야 합니다.
targetNamespace <var>namespace</var> for inkludert/omdefinert skjema bør være likt targetNamespace X for det inkluderende skjemaet.
Obszar nazw targetNamespace '<var>namespace</var>' schematu uwzględnionego/ponownie definiowanego powinien być taki sam jak obszar nazw targetNamespace 'X' schematu uwzględniającego.
O targetNamespace '<var>namespace</var>' do esquema incluído/redefinido deve ser igual ao targetNamespace 'X' do esquema de inclusão.
targetNamespace "<var>namespace</var>" включенной/переопределенной схемы должен иметь то же значение, что и targetNamespace "X" включающей схемы.
El elemento targetNamespace '<var>namespace</var>' de un esquema incluido/redefinido debe coincidir con el elemento targetNamespace 'X' del esquema que lo incluye.
Attributet targetNamespace <var>namespace</var> för det inkluderade/omdefinierade schemat måste vara identiskt med targetNamespace X för det inkluderade schemat.
Eklenen/yeniden tanımlanan şemadaki targetNamespace '<var>namespace</var>', eklenen şemadaki targetNamespace 'X' ile aynı olmalı.
يجب أن يكون targetNamespace '<var>namespace</var>' للمخطط المضمن/المعاد تعريفه مثل targetNamespace 'X' للمخطط المضمن.
包括的/重新定义的架构的 targetNamespace“<var>namespace</var>”应与所含架构的 targetNamespace“X”相同。
已內含的/已重新定義的結構描述 targetNamespace '<var>namespace</var>' 應與內含結構描述 targetNamespace 'X' 有相同的值。
Atribut targetNamespace <var>namespace</var> zahrnutého či předefinovaného schématu musí být stejný jako atribut targetNamespace X schématu, ve kterém je zahrnut.
targetNamespace '<var>namespace</var>' for et medtaget/omdefineret skema skal være det samme som targetNamespace 'X' for det medtagende skema.
De targetNamespace <var>namespace</var> van het opgenomen/opnieuw gedefinieerde schema moet gelijk zijn aan de targetNamespace X van het opnemende schema.
Sisällytetyn tai uudelleenmääritetyn määritteen targetNamespace <var>namespace</var> tulee olla sama kuin sisältävän rakenteen targetNamespace X.
包括的/重新定义的架构的 targetNamespace“<var>namespace</var>”应与所含架构的 targetNamespace“X”相同。
已內含的/已重新定義的結構描述 targetNamespace '<var>namespace</var>' 應與內含結構描述 targetNamespace 'X' 有相同的值。
نوع العقدة <var>Type Name</var> غير متوقع. يمكن استدعاء الأسلوب <var>X</var> فقط على العناصر ذات المحتوى البسيط أو الفارغ.
意外的节点类型 <var>Type Name</var>。只能在简单内容或空内容上调用 <var>X</var> 方法。
未預期的節點型別 <var>Type Name</var>。<var>X</var> 方法僅能由具有簡單或空白的內容項目呼叫。
Neočekávaný typ uzlu <var>Type Name</var>. Metodu <var>X</var> lze volat pouze u elementů s jednoduchým nebo prázdným obsahem.
Uventet nodetype <var>Type Name</var>. Metoden <var>X</var> kan kun kaldes på elementer med simpelt eller tomt indhold.
Onverwacht knooppunttype <var>Type Name</var>. <var>X</var>-method kan alleen worden aangeroepen voor elementen met simpele of lege inhoud.
Odottamaton solmun tyyppi <var>Type Name</var>. Menetelmää <var>X</var> voidaan kutsua vain elementeille, joiden sisältö on yksinkertainen tai tyhjä.
Types de noeud inattendu <var>Type Name</var>. La méthode <var>X</var> ne peut être appelée que pour des éléments au contenu simple ou vide.
Unerwarteter Knotentyp <var>Type Name</var>. Die <var>X</var>-Methode kann nur für Elemente mit einfachem oder leerem Inhalt aufgerufen werden.
Μη αναμενόμενος τύπος κόμβου <var>Type Name</var>. Η μέθοδος <var>X</var> μπορεί να κληθεί μόνο στα στοιχεία με απλό ή κενό περιεχόμενο.
סוג צומת לא צפוי <var>Type Name</var>. ניתן לקרוא לפעולת השירות <var>X</var> רק באלמנטים בעלי תוכן פשוט או באלמנטים ריקים.
Nem várt csomóponttípus: <var>Type Name</var>. A(z) <var>X</var> metódus csak egyszerű vagy üres tartalmú elemekhez hívható.
Tipo di nodo <var>Type Name</var> imprevisto. Il metodo <var>X</var> può essere chiamato soltanto su elementi con contenuto semplice o vuoto.
予期しないノード型 <var>Type Name</var> です。<var>X</var> メソッドは、要素がシンプル コンテンツ、または空のコンテンツの場合にのみ呼び出すことができます。
예기치 않은 노드 형식 <var>Type Name</var>입니다. <var>X</var> 메서드는 단순 콘텐츠 요소 또는 콘텐츠가 비어 있는 요소에서만 호출할 수 있습니다.
Uventet nodetype <var>Type Name</var>. <var>X</var>-metoden kan bare kalles for elementer med enkelt eller tomt innhold.
Nieoczekiwany typ węzła: <var>Type Name</var>. Metodę <var>X</var> można wywoływać tylko w przypadku elementów z zawartością prostą lub bez zawartości.
Tipo de nó inesperado <var>Type Name</var>. O método <var>X</var> só pode ser chamado em elementos com conteúdo simples ou vazio.
Непредусмотренный тип узла <var>Type Name</var>. Метод <var>X</var> может быть вызван только для элементов с простым или пустым содержимым.
Tipo de nodo <var>Type Name</var> inesperado. El método <var>X</var> sólo se puede llamar en elementos con contenido simple o vacío.
Den oväntade nodtypsmetoden <var>Type Name</var>. <var>X</var> kan endast anropas på element med enkelt eller tomt innehåll.
Beklenmeyen düğüm türü: <var>Type Name</var>. <var>X</var> yöntemi, yalnızca basit veya boş içeriğe sahip öğelerde çağrılabilir.
意外的节点类型 <var>Type Name</var>。只能在简单内容或空内容上调用 <var>X</var> 方法。
未預期的節點型別 <var>Type Name</var>。<var>X</var> 方法僅能由具有簡單或空白的內容項目呼叫。
代理项对无效。缺少低代理项字符。
代理組合無效。低代理字元遺失。
Náhradní pár je neplatný. Chybí znak z nízkého rozsahu náhradního páru.
Erstatningsparret er ugyldigt. Mangler et lavt erstatningstegn.
Het surrogaatpaar is ongeldig. Er ontbreekt een laag surrogaatteken.
Korvauspari ei kelpaa. Alempi korvausmerkki puuttuu.
La paire de substitution n'est pas valide. Il manque un caractère de substitution faible.
الزوج المركب غير صالح. هناك حرف مركب منخفض مفقود.
Das Ersatzzeichenpaar ist ungültig. Es fehlt ein niedriges Ersatzzeichen.
Το ζεύγος υποκατάστασης δεν είναι έγκυρο. Λείπει χαρακτήρας υποκατάστασης χαμηλού επιπέδου.
זוג תווי surrogate אינו חוקי. תו surrogate נמוך חסר.
A helyettesítő pár érvénytelen. Hiányzik az alacsony helyettesítő karakter.
La coppia di surrogati non è valida. Manca un carattere surrogato basso.
サロゲート ペアが無効です。下位サロゲート文字がありません。
서로게이트 쌍이 잘못되었습니다. low surrogate 문자가 없습니다.
Erstatningsparet er ugyldig. Det mangler et lavt erstatningstegn.
Para zastępcza jest nieprawidłowa. Brak znaku zastępczego niskiego poziomu.
O par substituto é inválido. Está faltando um caractere substituto baixo.
Недействительная суррогатная пара. Отсутствует нижний суррогатный знак.
El par suplente no es válido. Falta un carácter suplente bajo.
Surrogatparet är ogiltigt. Det saknas ett lågt surrogattecken.
Yedek çift geçersiz. Alt yedek karakter eksik.
代理项对无效。缺少低代理项字符。
代理組合無效。低代理字元遺失。
لا يمكن أن يكون xsi:type المسمى '<var>Type Name</var>' أن يكون مجرد.
xsi:type“<var>Type Name</var>”不能是抽象的。
xsi:type '<var>Type Name</var>' 不可為抽象。
Atribut xsi:type <var>Type Name</var> nemůže být abstraktní.
xsi:type '<var>Type Name</var>' kan ikke være abstrakt.
Het xsi:type <var>Type Name</var> kan niet abstract zijn.
Xsi:type <var>Type Name</var> ei voi olla abstrakti.
Le xsi:type '<var>Type Name</var>' ne peut pas être abstrait.
Der xsi:type '<var>Type Name</var>' kann nicht abstrakt sein.
Το xsi:type '<var>Type Name</var>' δεν μπορεί να είναι συνοπτικός.
xsi:type '<var>Type Name</var>' אינו יכול להיות מופשט.
A(z) „<var>Type Name</var>” xsi:type nem lehet absztrakt.
xsi:type "<var>Type Name</var>" non può essere astratto.
xsi:type '<var>Type Name</var>' は抽象型にはできません。
xsi:type '<var>Type Name</var>'은(는) abstract일 수 없습니다.
xsi:type <var>Type Name</var> kan ikke være "abstract".
Typ xsi:type '<var>Type Name</var>' nie może być abstrakcyjny.
O xsi:type '<var>Type Name</var>' não pode ser abstrato.
xsi:type "<var>Type Name</var>" не может быть абстрактным.
xsi:type '<var>Type Name</var>' no puede ser abstracto.
Xsi:type <var>Type Name</var> får inte vara abstrakt.
xsi:type '<var>Type Name</var>' soyut olamaz.
xsi:type“<var>Type Name</var>”不能是抽象的。
xsi:type '<var>Type Name</var>' 不可為抽象。
عنصر XML المسمى '<var>X</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>' موجود بالفعل في النطاق الحالي.
来自命名空间“<var>namespace</var>”名为“<var>X</var>”的 XML 元素已存在于当前范围内。
來自命名空間 '<var>namespace</var>' 名稱為 '<var>X</var>' 的 XML 項目在經在目前的範圍中。
Element XML s názvem <var>X</var> z oboru názvů <var>namespace</var> již existuje v aktuálním oboru.
XML-elementet med navnet '<var>X</var>' fra navneområdet '<var>namespace</var>' findes allerede i det aktuelle virkefelt.
Het XML-element met de naam <var>X</var> uit naamruimte <var>namespace</var> is al aanwezig in de huidige scope.
XML-elementti <var>X</var> nimitilasta <var>namespace</var> on jo olemassa nykyisessä tilassa.
L'élément XML nommé '<var>X</var>' à partir de l'espace de noms '<var>namespace</var>' est déjà présent dans la portée en cours.
Das XML-Element '<var>X</var>' im Namespace '<var>namespace</var>' ist bereits im aktuellen Bereich vorhanden.
Το στοιχείο XML με όνομα '<var>X</var>' από το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' υπάρχει ήδη στην τρέχουσα εμβέλεια.
אלמנט XML בשם '<var>X</var>' מטווח השמות '<var>namespace</var>' כבר קיימת בטווח הנוכחי.
A(z) „<var>namespace</var>” névtér „<var>X</var>” nevű XML-adateleme már jelen van az aktuális hatókörben.
L'elemento XML con nome "<var>X</var>" appartenente allo spazio dei nomi "<var>namespace</var>" è già presente nell'ambito corrente.
名前空間 '<var>namespace</var>' の '<var>X</var>' という名前の XML 要素は、現在のスコープに既に存在しています。
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 '<var>X</var>' XML 요소가 현재 범위에 이미 있습니다.
XML-elementet kalt <var>X</var> i navneområdet <var>namespace</var> finnes allerede i gjeldende område.
Element XML o nazwie '<var>X</var>' z obszaru nazw '<var>namespace</var>' znajduje się już w bieżącym zakresie.
O elemento XML chamado '<var>X</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>' já existe no escopo atual.
Элемент XML "<var>X</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>" уже имеется в текущей области действия.
El elemento XML denominado '<var>X</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>' ya se encuentra presente en el ámbito actual.
XML-elementet <var>X</var> från namnområdet <var>namespace</var> finns redan i det aktuella definitionsområdet.
'<var>namespace</var>' ad alanındaki '<var>X</var>' adlı XML öğesi geçerli kapsamda zaten var.
来自命名空间“<var>namespace</var>”名为“<var>X</var>”的 XML 元素已存在于当前范围内。
來自命名空間 '<var>namespace</var>' 名稱為 '<var>X</var>' 的 XML 項目在經在目前的範圍中。
لا يمكن أن يوجد الجزء مع 'ContentModel'.
粒子不能与“ContentModel”共存。
物件不可與 'ContentModel' 一同存在。
Částice nemůže existovat souběžně s vlastností ContentModel.
Partiklen kan ikke eksistere sammen med 'ContentModel'.
Partikel kan niet bestaan samen met ContentModel.
Osa ei voi olla olemassa samaan aikaan määritteen ContentModel kanssa.
La partie ne peut pas exister parallèlement à 'ContentModel'.
Das Partikel darf nicht gleichzeitig mit 'ContentModel' vorhanden sein.
החלק אינו יכול להתקיים יחד עם 'ContentModel'.
Az alkotóelem nem létezhet együtt a „ContentModel” elemmel.
La particella non può esistere insieme a 'ContentModel'.
パーティクルは 'ContentModel' と共には使用できません。
파티클은 'ContentModel'과 함께 있을 수 없습니다.
Partikkelen kan ikke finnes sammen med ContentModel.
Cząstka nie może istnieć wspólnie z elementem 'ContentModel'.
A partícula não pode existir junto com 'ContentModel'.
Часть не может существовать вместе с "ContentModel".
Esta partícula no puede existir junto con ContentModel.
Partikeln får inte förekomma med 'ContentModel'.
Parçacık, 'ContentModel' ile birlikte bulunamaz.
Το τμήμα δεν μπορεί να υπάρχει μαζί με το 'ContentModel'.
粒子不能与“ContentModel”共存。
物件不可與 'ContentModel' 一同存在。
Tunnisteen nimen kahdentuma. schemaImporterExtension, jonka nimi on <var>X</var>, on jo lisätty.
Nom d'extension en double. Le paramètre schemaImporterExtension '<var>X</var>' a déjà été ajouté.
Doppelter Erweiterungsname. schemaImporterExtension mit dem Namen '<var>X</var>' wurde bereits hinzugefügt.
Πανομοιότυπο όνομα επέκτασης. Έχει προστεθεί ήδη chemaImporterExtension με όνομα '<var>X</var>'.
שם הרחבה כפול. schemaImporterExtension עם השם '<var>X</var>' כבר נוסף.
Ismétlődő bővítménynév. A(z) „<var>X</var>” nevű schemaImporterExtension már hozzá lett adva.
Nome estensione duplicato. È già stato aggiunto schemaImporterExtension con il nome "<var>X</var>" already been added.
重複する拡張機能の名前です。'<var>X</var>' という名前の schemaImporterExtension は既に追加されています。
확장 이름이 중복됩니다. 이름이 '<var>X</var>'인 schemaImporterExtension이 이미 추가되었습니다.
Duplisert utvidelsesnavn. schemaImporterExtension med navnet <var>X</var> er allerede lagt til.
Zduplikowana nazwa rozszerzenia. Element schemaImporterExtension o nazwie '<var>X</var>' został już dodany.
Nome de extensão duplicado. O schemaImporterExtension com o nome '<var>X</var>' já foi adicionado.
Повторяющееся имя расширения. schemaImporterExtension с именем "<var>X</var>" уже добавлено.
Nombre de extensión duplicado. Ya se ha agregado schemaImporterExtension con el nombre '<var>X</var>'.
Dubblerat tilläggsnamn. En schemaImporterExtension med namnet <var>X</var> har redan lagts till.
Yinelenen uzantı adı. '<var>X</var>' adındaki schemaImporterExtension zaten eklenmiş.
اسم ملحق مكرر. تمت بالفعل إضافة schemaImporterExtension باسم '<var>X</var>'.
重复的扩展名。已添加名称为“<var>X</var>”的 schemaImporterExtension。
重複的延伸名稱。已新增包含名稱 '<var>X</var>' 的 schemaImporterExtension。
Duplicitní název rozšíření. Třída schemaImporterExtension s názvem <var>X</var> již byla přidána.
Dubleret udvidelsesnavn. schemaImporterExtension med navnet '<var>X</var>' er allerede tilføjet.
Dubbele extensienaam. schemaImporterExtension met naam <var>X</var> is al toegevoegd.
重复的扩展名。已添加名称为“<var>X</var>”的 schemaImporterExtension。
重複的延伸名稱。已新增包含名稱 '<var>X</var>' 的 schemaImporterExtension。
لا يمكن تغيير التحقق من المطابقة إلى <var>X</var>. تأكد من أنه قد تم تعيين ConformanceLevel في XmlReaderSettings على Auto لالتفاف وحدات السيناريو.
无法将顺应性检查更改为 <var>X</var>。请确保 XmlReaderSettings 中的 ConformanceLevel 已为换行方案设置为 Auto。
無法變更對 <var>X</var> 的相符檢查。請確定 XmlReaderSettings 中的 ConformanceLevel 已設定為 Auto 以包裝情節。
Nelze změnit kontrolu souladu na možnost <var>X</var>. Přesvědčte se, zda je výčet ConformanceLevel ve třídě XmlReaderSettings nastaven na možnost Auto pro scénáře obalování.
Overensstemmelseskontrol kan ikke ændres til <var>X</var>. Sørg for, at ConformanceLevel i XmlReaderSettings er angivet til Auto for ombrydningsscenarier.
Kan conformiteitscontrole niet wijzigen in <var>X</var>. Controleer of ConformanceLevel in XmlReaderSettings is ingesteld op Auto voor terugloopscenario's.
Sääntöjen noudattamisen tarkistuksen arvoksi ei voi määrittää arvoa <var>X</var>. Varmista, että paketointitapausten XmlReaderSettings-asetusten ConformanceLevel-asetuksen arvo on Auto.
Übereinstimmungsprüfung kann nicht in <var>X</var> geändert werden. Legen Sie für Wrapping-Szenarios 'ConformanceLevel' in 'XmlReaderSettings' auf 'Auto' fest.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ελέγχου συμμόρφωσης σε <var>X</var>. Βεβαιωθείτε ότι το ConformanceLevel στο XmlReaderSettings έχει οριστεί σε Auto για σενάρια εξομοίωσης.
אין אפשרות לשנות את בדיקת ההתאמה ל- <var>X</var>. ודא ש- ConformanceLevel ב- XmlReaderSettings מוגדר כ- Auto עבור תרחישי עטיפה
A megfelelésellenőrzés nem módosítható <var>X</var> értékre. Győződjön meg arról, hogy a ConformanceLevel az XmlReaderSettings beállításokban Auto értékű a burkolási esetekhez.
Impossibile modificare il controllo di conformità in <var>X</var>. Assicurarsi che ConformanceLevel in XmlReaderSettings sia impostato su Auto per scenari di ritorno a capo.
適合性テストの設定を <var>X</var> に変更することはできません。シナリオに合ったものとなるように、XmlReaderSettings の ConformanceLevel が Auto に設定されていることを確認してください。
Cannot change 규칙 검사를 <var>X</var>(으)로 변경할 수 없습니다. 래핑 시나리오에 대해 XmlReaderSettings의 ConformanceLevel이 Auto로 설정되어 있는지 확인하십시오.
Kan ikke endre samsvarskontrollen til <var>X</var>. Kontroller at ConformanceLevel i XmlReaderSettings er satt til Auto for pakkescenarier.
Nie można zmienić ustawienia sprawdzania zgodności na <var>X</var>. Sprawdź, czy ustawienie ConformanceLevel (w ramach ustawień XmlReaderSettings) ma dla scenariuszy zawijania wartość Auto.
Não é possível alterar verificação de conformidade para <var>X</var>. Verifique se ConformanceLevel em XmlReaderSettings está definido como Auto para cenários de quebra automática de texto.
Невозможно изменить проверку соответствия на <var>X</var>. Убедитесь, что ConformanceLevel в XmlReaderSettings имеет значение Auto для случаев заключения в оболочку.
No se puede cambiar la comprobación de conformidad a <var>X</var>. Asegúrese de que ConformanceLevel en XmlReaderSettings está establecido en Auto para el ajuste de escenarios.
Det går inte ändra konformitetskontrollen till <var>X</var>. Kontrollera att ConformanceLevel i XmlReaderSettings är angivet till Auto för omslutningsscenarier.
Uygunluk denetimi <var>X</var> olarak değiştirilemez. XmlReaderSettings'teki ConformanceLevel'ın kapsama senaryoları için Auto olarak ayarlandığından emin olun.
无法将顺应性检查更改为 <var>X</var>。请确保 XmlReaderSettings 中的 ConformanceLevel 已为换行方案设置为 Auto。
Impossible de remplacer la vérification de conformité par <var>X</var>. Assurez-vous que le ConformanceLevel de XmlReaderSettings est défini sur Auto pour l'habillage des scénarios.
無法變更對 <var>X</var> 的相符檢查。請確定 XmlReaderSettings 中的 ConformanceLevel 已設定為 Auto 以包裝情節。
QName ID غير صالح.
无效的 QName ID。
無效的 QName ID。
Neplatné QName ID
Ugyldigt QName-id.
Ongeldige QName-id.
Virheellinen QName-tunnus.
ID de QName non valide.
Ungültige QName ID.
Μη έγκυρο QName ID.
מזהה QName לא חוקי.
Érvénytelen QName azonosító.
ID QName non valido.
QName ID が無効です。
QName ID가 잘못되었습니다.
Ugyldig QName-ID.
Nieprawidłowy identyfikator QName.
Identificação QName inválida.
Недопустимый идентификатор QName.
Id. de QName no válido.
Ogiltigt QName-ID.
Geçersiz QName kimliği.
无效的 QName ID。
無效的 QName ID。
ReadContentAsBase64 和 ReadContentAsBinHex 方法调用不能与 ReadElementContentAsBase64 和 ReadElementContentAsBinHex 调用混在一起。
ReadContentAsBase64 與 ReadContentAsBinHex 方法呼叫無法與 ReadElementContentAsBase64 與 ReadElementContentAsBinHex 呼叫結合。
Volání metod ReadContentAsBase64 a ReadContentAsBinHex nelze směšovat s voláními metod ReadElementContentAsBase64 a ReadElementContentAsBinHex.
ReadContentAsBase64- og ReadContentAsBinHex-metodekald kan ikke blandes med kald til ReadElementContentAsBase64 og ReadElementContentAsBinHex.
Methodeaanroepen voor ReadContentAsBase64 en ReadContentAsBinHex kunnen niet worden gecombineerd met aanroepen van ReadElementContentAsBase64 en ReadElementContentAsBinHex.
ReadContentAsBase64- ja ReadContentAsBinHex-menetelmäkutsuja ei voi käyttää yhdessä menetelmien ReadElementContentAsBase64 ja ReadElementContentAsBinHex kutsujen kanssa.
L'appel des méthodes ReadContentAsBase64 et ReadContentAsBinHex ne peut pas être utilisé avec l'appel de ReadElementContentAsBase64 et de ReadElementContentAsBinHex.
Die Aufrufe der Methoden ReadContentAsBase64 und ReadContentAsBinHex können nicht mit Aufrufen von ReadElementContentAsBase64 und ReadElementContentAsBinHex kombiniert werden.
Οι κλήσεις των μεθόδων ReadContentAsBase64 και ReadContentAsBinHex δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν με κλήσεις στα ReadElementContentAsBase64 και ReadElementContentAsBinHex.
אין אפשרות לערב בין קריאות לפעולות השירות ReadContentAsBase64 ו- ReadContentAsBinHex לבין קריאות ל- ReadElementContentAsBase64 ו- ReadElementContentAsBinHex.
A ReadContentAsBase64 és a ReadContentAsBinHex metódushívások nem vegyíthetők ReadElementContentAsBase64 és ReadElementContentAsBinHex hívásokkal.
Impossibile combinare le chiamate ai metodi ReadContentAsBase64 e ReadContentAsBinHex con chiamate a ReadElementContentAsBase64 e ReadElementContentAsBinHex.
ReadContentAsBase64 メソッドおよび ReadContentAsBinHex メソッドの呼び出しと、ReadElementContentAsBase64 および ReadElementContentAsBinHex の呼び出しを混在させることはできません。
ReadContentAsBase64 및 ReadContentAsBinHex 메서드는 ReadElementContentAsBase64 및 ReadElementContentAsBinHex와 함께 호출할 수 없습니다.
Kall til metodene ReadContentAsBase64 og ReadContentAsBinHex kan ikke blandes med kall til ReadElementContentAsBase64 og ReadElementContentAsBinHex.
Wywołań metod ReadContentAsBase64 i ReadContentAsBinHex nie można łączyć z wywołaniami metod ReadElementContentAsBase64 i ReadElementContentAsBinHex.
Chamadas de método ReadContentAsBase64 e ReadContentAsBinHex não podem ser misturadas a chamadas para ReadElementContentAsBase64 e ReadElementContentAsBinHex.
Вызовы методов ReadContentAsBase64 и ReadContentAsBinHex нельзя комбинировать с вызовами методов ReadElementContentAsBase64 и ReadElementContentAsBinHex.
Las llamadas de los métodos ReadContentAsBase64 y ReadContentAsBinHex no se pueden mezclar con las llamadas a ReadElementContentAsBase64 y ReadElementContentAsBinHex.
Anrop av metoderna ReadContentAsBase64 och ReadContentAsBinHex kan inte blandas med anrop av ReadElementContentAsBase64 och ReadElementContentAsBinHex.
ReadContentAsBase64 ve ReadContentAsBinHex yöntemi çağrıları, ReadElementContentAsBase64 ve ReadElementContentAsBinHex çağrılarıyla birlikte kullanılamaz.
لا يمكن خلط استدعاءات الأساليب ReadContentAsBase64 وReadContentAsBinHex مع استدعاءات ReadChars وReadBase64 وReadBinHex.
ReadContentAsBase64 和 ReadContentAsBinHex 方法调用不能与 ReadElementContentAsBase64 和 ReadElementContentAsBinHex 调用混在一起。
ReadContentAsBase64 與 ReadContentAsBinHex 方法呼叫無法與 ReadElementContentAsBase64 與 ReadElementContentAsBinHex 呼叫結合。
See catalog page for all messages.