The service
Messages on page
Jakson odotettiin sisältävän vain elementtejä. Rakennetta ei ole luotu tällä työkalulla.
sequence doit contenir uniquement des éléments. Le schéma n'a pas été créé à l'aide de cet outil.
Erwartet wurde, dass die Sequenz nur Elemente enthält. Das Schema wurde nicht mit diesem Tool erstellt.
Αναμένεται η ακολουθία να περιέχει μόνο στοιχεία. Το σχήμα δεν δημιουργήθηκε με αυτό το εργαλείο.
sequence צפוי להכיל אלמנטים בלבד. הסכימה לא נוצרה באמצעות כלי זה.
A sorozat várt értékei csak elemek. Nem jött létre séma ezzel az eszközzel.
la sequenza deve contenere solo elementi. Lo schema non è stato creato utilizzando questo strumento.
シーケンスのコンテンツは要素のみである必要があります。このツールを使用してスキーマは作成されませんでした。
sequence는 요소만 포함해야 하는데 스키마가 이 도구를 사용하여 생성되지 않았습니다.
sekvens var forventet å bare inneholde elementer. Skjemaet er ikke opprettet ved hjelp av dette verktøyet.
Oczekiwano, że sekwencja będzie zawierać wyłącznie elementy. Schemat nie został utworzony za pomocą tego narzędzia.
espera-se que a seqüência contenha apenas elementos. O esquema não foi criado com essa ferramenta.
Ожидалось, что sequence содержит только элементы. Схема не была создана с помощью этого средства.
Se esperaba que la secuencia contuviese sólo elementos. El esquema no se ha creado con esta herramienta.
sekvensen förväntades endast innehålla element. Schemat skapades inte med detta verktyg.
sıralamasının yalnızca öğe içermesi bekleniyordu. Şema bu araç kullanılarak oluşturulamadı.
من المتوقع أن يحتوي التسلسل على عناصر فقط. لم يتم إنشاء المخطط باستخدام هذه الأداة.
Sequence 应仅包括元素。架构不是用此工具创建的。
必須是僅包含項目的序列,並非使用此工具來建立結構描述。
Očekávalo se, že sekvence bude obsahovat pouze elementy. Schéma nebylo vytvořeno pomocí tohoto nástroje.
Det forventes, at sequence kun indeholder elementer. Skemaet blev ikke oprettet med dette værktøj.
Er werd verwacht dat sequence alleen elementen zou bevatten. Schema is niet gemaakt met dit programma.
Sequence 应仅包括元素。架构不是用此工具创建的。
必須是僅包含項目的序列,並非使用此工具來建立結構描述。
لا يمكن استدعاء الأسلوب 'EndValidation' عندما تكون كافة العناصر لم يتم التحقق من صحتها. قد تكون استدعاءات 'ValidateEndElement' المطابقة لاستدعاءات 'ValidateElement' مفقودة.
尚未验证完所有元素时,不能调用“EndValidation”方法。可能会缺少与“ValidateElement”调用相应的“ValidateEndElement”调用。
當所有項目尚未驗證前,無法呼叫 'EndValidation' 方法。與 'ValidateElement' 呼叫相同的 'ValidateEndElement' 呼叫可能會遺失。
Metodu EndValidation nelze volat, pokud nebyly ověřeny všechny elementy. Je možné, že chybí volání metody ValidateEndElement odpovídající voláním metody ValidateElement.
Metoden 'EndValidation' kan ikke kaldes, når alle elementerne ikke er valideret. 'ValidateEndElement'-kald, der svarer til 'ValidateElement'-kald, mangler muligvis.
De methode EndValidation kan niet worden aangeroepen als niet alle elementen zijn gevalideerd. Mogelijk ontbreken aanroepen ValidateEndElement die overeenkomen met aanroepen ValidateElement.
Menetelmää EndValidation ei voi kutsua, ennen kuin kaikki elementit on vahvistettu. ValidateElement-kutsuja vastaavat ValidateEndElement-kutsut saattavat puuttua.
La méthode 'EndValidation' ne peut pas être appelée tant que tous les éléments n'ont pas été validés. Les appels 'ValidateEndElement' correspondant aux appels 'ValidateElement' sont peut-être manquants.
Die 'EndValidation'-Methode darf nicht aufgerufen werden, wenn noch nicht alle Elemente validiert wurden.
Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου 'EndValidation' όταν δεν έχουν επικυρωθεί όλα τα στοιχεία. Οι κλήσεις 'ValidateEndElement' που αντιστοιχούν στο 'ValidateElement' μπορεί να μην υπάρχουν.
אין אפשרות לקרוא לפעולת השירות 'EndValidation' לפני שכל האלמנטים מאומתים. ייתכן שקריאות ל- 'ValidateEndElement' שמתאימות ל- 'ValidateElement' יחסרו.
Az „EndValidation” metódus nem hívható, ha nem lett az összes elem érvényesítve. Lehet, hogy hiányoznak a „ValidateElement” hívásoknak megfelelő „ValidateEndElement” hívások.
Impossibile chiamare il metodo 'EndValidation' quando tutti gli elementi non sono stati convalidati. È possibile che le chiamate 'ValidateEndElement' corrispondenti alle chiamate 'ValidateElement' siano mancanti.
すべての要素の検証が完了する前に 'EndValidation' メソッドを呼び出すことはできません。'ValidateElement' 呼び出しに対応する 'ValidateEndElement' 呼び出しが失われている可能性があります。
일부 요소의 유효성을 검사하지 않으면 'EndValidation' 메서드를 호출할 수 없습니다. 'ValidateElement' 호출에 대응하는 'ValidateEndElement' 호출이 없을 수 있습니다.
EndValidation-metoden kan ikke kalles når ikke alle elementene er validert. Det kan hende at det mangler ValidateEndElement-kall som tilsvarer ValidateElement-kall.
Jeśli nie sprawdzono poprawności wszystkich elementów, nie można wywołać metody 'EndValidation'. Prawdopodobnie brakuje wywołań 'ValidateEndElement' odpowiadających wywołaniom 'ValidateElement'.
Não é possível não chamar o método 'EndValidation' quando nem todos os elementos são validados. Chamadas 'ValidateEndElement' que correspondem a chamadas 'ValidateElement' podem ser inexistentes.
Нельзя вызвать метод "EndValidation", если не были проверены все элементы. Возможно отсутствие вызовов "ValidateEndElement", соответствующих вызовам "ValidateElement".
No se puede llamar al método 'EndValidation' si no se han validado todos los elementos. Pueden faltar las llamadas 'ValidateEndElement' correspondientes a las llamadas 'ValidateElement'.
Det går inte att anropa metoden 'EndValidation' om inte alla element har verifierats. Anrop av 'ValidateEndElement' som motsvarar anrop av 'ValidateElement' kan saknas.
'EndValidation' yöntemi, tüm öğeler doğrulanmadıysa çağrılamaz. 'ValidateElement' çağrılarına karşılık gelen 'ValidateEndElement' çağrıları eksik olabilir.
當所有項目尚未驗證前,無法呼叫 'EndValidation' 方法。與 'ValidateElement' 呼叫相同的 'ValidateEndElement' 呼叫可能會遺失。
尚未验证完所有元素时,不能调用“EndValidation”方法。可能会缺少与“ValidateElement”调用相应的“ValidateEndElement”调用。
Na aktuální pozici navigátoru chybí platná nadřazená položka.
Navigatorens aktuelle position mangler en gyldig overordnet.
In de huidige positie van de navigator ontbreekt een geldig bovenliggend element.
Siirtymistoiminnon nykyisellä asemalla ei ole kelvollista ylemmän tason kohdetta.
Un parent valide est manquant pour la position actuelle du navigateur.
Der aktuellen Position des Navigators fehlt ein gültiges übergeordnetes Element.
Για την τρέχουσα θέση του navigator λείπει έγκυρο γονικό στοιχείο.
במיקום הנוכחי של הנווט חסר הורה חוקי.
A navigátor aktuális pozíciója nem rendelkezik érvényes szülővel.
Elemento padre valido mancante nella posizione corrente dello strumento di selezione.
ナビゲータの現在の位置に、有効な親がありません。
탐색 창의 현재 위치에 유효한 부모가 없습니다.
Navigatorens gjeldende posisjon mangler en gyldig overordnet.
W bieżącej pozycji nawigatora brak prawidłowego elementu nadrzędnego.
Falta um pai válido na posição atual do navegador.
Текущая позиция навигатора не имеет действительного предка.
La posición actual del explorador no incluye un elemento primario válido.
Navigatorns aktuella position saknar ett giltigt överordnat objekt.
Gezginin şu andaki konumunda geçerli bir üst öğe eksik.
الموضع الحالي للمتنقل لا يحتوي على أصل صالح.
导航器的当前位置缺少有效的父对象。
目前的瀏覽器位置遺失有效的父項。
导航器的当前位置缺少有效的父对象。
目前的瀏覽器位置遺失有效的父項。
Kan vooraf geen onderdeel voor serialisatie genereren voor assembly {0}. Het vooraf genereren van assembly's voor serialisatie wordt niet ondersteund voor dynamische assembly's. Sla de assembly op en laad het van schijf voor gebruik met XmlSerialization.
Sarjan muuntamiskokoonpanoa ei voitu luoda valmiiksi kokoonpanolle {0}. Dynaamisten kokoonpanojen sarjan muuntamiskokoonpanojen valmiiksi luontia ei tueta. Tallenna kokoonpano ja lataa se levyltä, jos haluat käyttää sitä menetelmässä XmlSerialization.
Impossible de pré-générer un assembly de sérialisation pour l'assembly {0}. La pré-génération d'assemblies de sérialisation n'est pas prise en charge pour les assemblies dynamiques. Enregistrez l'assembly, puis chargez-le à partir du disque pour pouvoir l'utiliser avec XmlSerialization.
Für Assembly {0} kann keine Serialisierungs-Assembly vorab generiert werden. Dynamische Assemblys unterstützen nicht die Vorabgenerierung von Serialisierungs-Assemblys. Speichern Sie die Assembly, und laden Sie sie vom Datenträger, um sie mit XmlSerialization zu verwenden.
Δεν είναι δυνατή η προπαραγωγή της συγκρότησης σειριοποίησης για τη συγκρότηση {0}. Η προπαραγωγή συγκροτήσεων σειριοποίησης δεν υποστηρίζεται για δυναμικές συγκροτήσεις. Αποθηκεύστε τη συγκρότηση και φορτώστε την από το δίσκο για να την χρησιμοποιήσετε με το XmlSerialization.
אין אפשרות ליצור מראש הרכבת עריכה בסידרה עבור ההרכבה {0}. יצירה מראש של הרכבות עריכה בסידרה אינה נתמכת עבור הרכבות דינמיות. שמור את ההרכבה, וטען אותה מדיסק לשימוש ב- XmlSerialization.
لا يمكن إجراء إنشاء مسبق لتجميع التسلسل للتجميع {0}. الإنشاء المسبق لتجميعات التسلسل غير معتمد للتجميعات الحيوية. احفظ التجميع وقم بتحميله من القرص لاستخدامه مع XmlSerialization.
无法为程序集 {0} 预生成序列化程序集。动态程序集不支持预生成序列化程序集。请保存并从磁盘加载程序集,以便与 XmlSerialization 一起使用。
無法預先產生 {0} 組件的序列化組件。動態組件不支援預先產生序列化組件。儲存組件並從磁碟機中載入以運用 XmlSerialization 來使用。
Nelze předběžně generovat sestavení serializace pro sestavení {0}. Předběžné generování sestavení serializace není podporováno pro dynamická sestavení. Uložte sestavení a načtěte jej z disku, aby jej bylo možné použít ve funkci XmlSerialization.
Der kan ikke forudoprettes en serialiseringsassembly for assemblyen {0}. Forudoprettelse af serialiseringsassemblyer understøttes ikke for dynamiske assemblyer. Gem assemblyen, og indlæs den fra disken for at bruge den med XmlSerialization.
A(z) {0} szerelvényhez nem hozható létre előre a szerializálási szerelvény. A szerializálási szerelvények előre történő létrehozása nem támogatott a dinamikus szerelvényekhez. Mentse a szerelvényt és töltse be lemezről az XmlSerialization szerializáláshoz történő használatra.
Impossibile pregenerare l'assembly di serializzazione per l'assembly {0}. La pregenerazione degli assembly di serializzazione non è supportata per gli assembly dinamici. Salvare l'assembly e caricarlo dal disco per utilizzarlo con XmlSerialization.
アセンブリ {0} のシリアライゼーション アセンブリを事前生成できません。動的アセンブリのシリアライゼーション アセンブリの事前生成はサポートされていません。アセンブリを保存し、このアセンブリを使用するディスクから XmlSerialization を付けて読み込んでください。
어셈블리 {0}에 대한 직렬화를 미리 생성할 수 없습니다. 동적 어셈블리에 대해서는 직렬화 어셈블리의 미리 생성이 지원되지 않습니다. XmlSerialization에서 사용하려면 어셈블리를 저장하고 디스크에서 로드하십시오.
Kan ikke forhåndsgenerere serialiseringssamling for samlingen {0}. Forhåndsgenerering av serialiseringssamlinger støttes ikke for dynamiske samlinger. Lagre samlingen, og last den inn fra disken til bruk med XmlSerialization.
Nie można wstępnie wygenerować zestawu serializacji dla zestawu {0}. Wstępne generowanie zestawów serializacji nie jest obsługiwane w przypadku zestawów dynamicznych. Aby użyć zestawu z elementem XmlSerialization, zapisz go, a następnie załaduj z dysku.
Não é possível pré-gerar conjunto de módulos (assembly) de serialização para o conjunto de módulos {0}. Os conjuntos de módulos dinâmicos não dão suporte à pré-geração de conjuntos de módulos de serialização. Salve o conjunto de módulos e carregue-o do disco para uso com XmlSerialization.
Не удается создать предварительную сборку сериализации для сборки {0}. Создание предварительных сборок сериализации для динамических сборок не поддерживается. Сохраните сборку и загрузите ее с диска для использования с XmlSerialization.
No se puede generar previamente el ensamblaje de serialización {0}. La generación previa de ensamblajes de serialización no es compatible con los ensamblajes dinámicos. Para utilizarlo con XmlSerialization, guarde el ensamblaje y cárguelo desde el disco.
Det går inte att förgenerera en serialiseringssammansättning för sammansättningen {0}. Förgenerering av serialiseringssammansättningar stöds inte för dynamiska sammansättningar. Spara sammansättningen och läs in den från hårddisken för att använda den med XmlSerialization.
{0} derlemesi için seri hale getirme derlemesi önceden oluşturulamaz. Seri hale getirme derlemelerinin önceden hazırlanması dinamik derlemelerde desteklenmez. Derlemeyi kaydedin ve XmlSerialization ile kullanmak için diskten yükleyin.
无法预先生成序列化程序集。动态程序集不支持预先生成序列化程序集。请保存程序集并从磁盘加载它,以便将其与 XmlSerialization 配合使用。
無法預先產生序列化組件。不支援針對動態組件預先產生序列化組件。請儲存組件並從磁碟機中載入,以運用 XmlSerialization 來使用。
前缀“xmlns”保留给 XML 使用。
前置詞 "xmlns" 保留供 XML 使用。
Předpona xmlns je vyhrazena pro použití v kódu XML.
Præfikset "xmlns" er reserveret til brug med XML.
Voorvoegsel "xmlns" is gereserveerd voor gebruik door XML.
Etuliite xmlns on varattu käytettäväksi XML-koodissa.
L'utilisation du préfixe "xmlns" est réservée à XML.
Das Präfix "xmlns" ist für XML reserviert.
Το πρόθεμα "xmlns" έχει κρατηθεί για χρήση από την XML.
הקידומת "xmlns" שמורה לשימוש על-ידי XML.
Az „xmlns” előtag az XML számára van fenntartva.
Il prefisso "xmlns" è riservato al linguaggio XML.
プレフィックス "xmlns" は XML 用に予約されています。
접두사 "xmlns"는 XML에서 사용하도록 예약된 것입니다.
Prefikset "xmlns" er reservert for XML-bruk.
Prefiks "xmlns" został zarezerwowany do użycia na potrzeby języka XML.
O prefixo "xmlns" é reservado para XML.
Префикс "xmlns" зарезервирован для использования XML.
El prefijo "xmlns" está reservado para su uso en XML.
Prefixet "xmlns" är reserverat för användning av XML.
"xmlns" öneki XML tarafından kullanılmak üzere ayrılmıştır.
تم حجز البادئة "xmlns" للاستخدام بواسطة XML.
前缀“xmlns”保留给 XML 使用。
前置詞 "xmlns" 保留供 XML 使用。
Nimitilan <var>namespace</var> yleisellä XML-kohteella <var>X</var> on ristiriitaiset oletusarvoiset määritteet : <var>Y</var> ja <var>Z</var>, eikä niitä voi yhdistää samaan rakennekohteeseen. Määritä toiselle kohteista toinen XML-nimi tai -nimitila XML-määritteiden avulla tai varmista, että oletusarvot vastaavat toisiaan.
L'élément XML global '<var>X</var>' de l'espace de noms '<var>namespace</var>' possède des attributs de valeur par défaut non compatibles : '<var>Y</var>' et '<var>Z</var>'. Cet élément ne peut pas être mappé au même élément de schéma. Utilisez des attributs XML afin d'indiquer un autre espace de noms ou nom XML pour l'un de ces éléments. Vous pouvez également vérifier que les valeurs par défaut sont compatibles.
Das globale XML-Element '<var>X</var>' im Namespace '<var>namespace</var>' weist nicht übereinstimmende Standardattributwerte auf: '<var>Y</var>' und '<var>Z</var>' können nicht demselben Schemaelement zugeordnet werden. Verwenden Sie XML-Attribute, um einen anderen XML-Namen oder -Namespace für eines der Elemente anzugeben, oder sorgen Sie dafür, dass die Standardwerte übereinstimmen.
Το καθολικό στοιχείο XML '<var>X</var>' από το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' έχει χαρακτηριστικά με προεπιλεγμένες τιμές που δεν συμφωνούν: '<var>Y</var>' και '<var>Z</var>' και δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στο ίδιο στοιχείο του σχήματος. Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά XML για να καθορίσετε άλλο όνομα ή χώρο ονομάτων XML για ένα από τα στοιχεία ή βεβαιωθείτε ότι οι προεπιλεγμένες τιμές συμφωνούν.
פריט XML הגלובלי '<var>X</var>' מטווח השמות '<var>namespace</var>' כולל חוסר התאמה של תכונות ערכי ברירת מחדל: '<var>Y</var>' ו- '<var>Z</var>', ולא ניתן למפותו לאותו פריט סכימה. השתמש בתכונות XML כדי לציין שם XML אחר או טווח שמועת עבור אחד מהפריטים, או ודא שערכי ברירת המחדל תואמים.
A(z) „<var>namespace</var>” névtérből származó „<var>X</var>” globális XML-elem ütköző alapértelmezett értékattribútumokkal rendelkezik („<var>Y</var>” és „<var>Z</var>”), és nem rendelhető hozzá ugyanahhoz a sémaelemhez. Az XML attribútumokkal adjon meg másik XML-nevet vagy névteret az egyik elemhez, vagy győződjön meg arról, hogy az alapértelmezett értékek nem ütköznek.
L'elemento globale XML "<var>X</var>" appartenente allo spazio dei nomi "<var>namespace</var>" ha attributi di valore predefiniti non corrispondenti, "<var>Y</var>" e "<var>Z</var>", e non possono essere mappati allo stesso elemento dello schema. Utilizzare gli attributi XML per specificare un altro nome XML o uno spazio dei nomi per uno degli elementi, oppure assicurarsi che i valori predefiniti corrispondano.
名前空間 '<var>namespace</var>' のグローバル XML アイテム '<var>X</var>' には、既定値の属性 '<var>Y</var>' と '<var>Z</var>' が含まれています。ただし、これらは一致していません。このため、これらを同じスキーマ アイテムにマップすることはできません。XML 属性を使用してこれらのアイテムのどちらかに別の XML 名または名前空間を指定するか、または既定値が一致するようにしてください。
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 전역 XML 항목 '<var>X</var>'에 일치하지 않는 기본값 특성인 '<var>Y</var>'과(와) '<var>Z</var>'이(가) 있으며 같은 스키마 항목으로 매핑할 수 없습니다. XML 특성을 사용하여 항목 중 하나에 다른 XML 이름 또는 네임스페이스를 지정하거나 기본값이 일치하는지 확인하십시오.
Det globale XML-elementet <var>X</var> fra navneområdet <var>namespace</var> har ikke samsvarende standardverdiattributter <var>Y</var> og <var>Z</var> og kan ikke tilordnes samme skjemaelement. Bruk XML-attributter til å angi et annet XML-navn eller navneområde for et av elementene, eller påse at standardverdiene samsvarer.
Globalna pozycja XML '<var>X</var>' z obszaru nazw '<var>namespace</var>' ma niezgodne atrybuty wartości domyślnych '<var>Y</var>' i '<var>Z</var>'. Nie można jej zamapować do tej samej pozycji schematu. Określ inną nazwę lub obszar nazw XML dla jednej z pozycji przy użyciu atrybutów XML lub sprawdź, czy wartości domyślne są zgodne.
O item XML global '<var>X</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>' tem atributos de valor padrão incompatíveis: '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>' e não pode ser mapeado para o mesmo item de esquema. Use atributos XML para especificar outro nome ou espaço para nome XML para um dos itens, ou verifique se os valores padrão são compatíveis.
عنصر XML العمومي '<var>X</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>' يحتوي على سمات قيم افتراضية غير مطابقة: لا يمكن تعيين '<var>Y</var>' و'<var>Z</var>' لنفس عنصر المخطط. استخدم سمات XML لتحديد اسم XML آخر أو مساحة اسم لأحد العناصر أو تأكد من مطابقة القيم الافتراضية.
来自命名空间“<var>namespace</var>”的全局 XML 项“<var>X</var>”具有不匹配的默认值属性:“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”,因此无法映射到同一架构项。请使用 XML 属性为其中一项指定另一个 XML 名称或命名空间,或确保默认值匹配。
來自命名空間 '<var>namespace</var>' 的全域 XML 項目 '<var>X</var>' 有不相符的預設值屬性: '<var>Y</var>' 與 '<var>Z</var>' 且無法對應至相同的結構描述項目。請使用 XML 屬性來為其中一個項目來指定其他 XML 名稱或命名空間,或確定預設值相符。
Globální položka XML <var>X</var> z oboru názvů <var>namespace</var> má neodpovídající atributy výchozí hodnoty: <var>Y</var> a <var>Z</var> a nelze ji namapovat na stejnou položku schématu. Pomocí atributů XML zadejte jiný název XML nebo obor názvů pro jednu z položek nebo zajistěte, aby se výchozí hodnoty shodovaly.
Det globale XML-element '<var>X</var>' fra navneområdet '<var>namespace</var>' har uoverensstemmende standardværdiattributter: '<var>Y</var>' og '<var>Z</var>' og kan ikke tilknyttes det samme skemaelement. Brug XML-attributter til at angive et andet XML-navn eller -navneområde for et af elementerne, eller sørg for, at standardværdierne passer sammen.
Het algemene XML-item <var>X</var> uit naamruimte <var>namespace</var> heeft niet-overeenkomende attributen voor standaardwaarden: <var>Y</var> en <var>Z</var> en kan niet worden toegewezen aan hetzelfde schema-item. Gebruik XML-attributen om een andere XML-naam of -naamruimte op te geven voor een van de items of zorg ervoor dat de standaardwaarden overeenkomen.
В глобальном элементе XML "<var>X</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>" имеется несоответствие атрибутов значений по умолчанию: "<var>Y</var>" и "<var>Z</var>", и он не может быть сопоставлен тому же элементу схемы. Используйте атрибуты XML, чтобы задать другое имя или пространство имен XML для этих элементов, или убедитесь, что значения по умолчанию согласованы.
El elemento XML global '<var>X</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>' incluye atributos de valores predeterminados que no coinciden: '<var>Y</var>' y '<var>Z</var>', y no puede asignarse al mismo elemento de esquema. Utilice atributos XML para especificar otro espacio de nombres o nombre XML para uno de los elementos, o asegúrese de que los valores predeterminados coincidan.
Det globala XML-objektet <var>X</var> från namnområdet <var>namespace</var> har avvikande standarvärdesattribut: <var>Y</var> och '<var>Z</var>' kan inte mappas till samma schemaobjekt. Använd XML-attribut för att ange ett annat XML-namn eller -namnområde för ett av objekten, eller kontrollera att standardvärdena överensstämmer.
'<var>namespace</var>' ad alanındaki '<var>X</var>' global XML öğesi '<var>Y</var>' ve '<var>Z</var>' varsayılan değer öznitelikleriyle uyuşmuyor ve aynı şema öğesine eşlenemez. Öğelerden biri için başka bir XML adı belirtmek üzere XML özniteliklerini kullanın veya varsayılan değerlerin eşleştiğinden emin olun.
来自命名空间“<var>namespace</var>”的全局 XML 项“<var>X</var>”具有不匹配的默认值特性:“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”,因此无法映射到同一架构项。请使用 XML 特性为其中一项指定另一个 XML 名称或命名空间,或确保默认值匹配。
來自命名空間 '<var>namespace</var>' 的全域 XML 項目 '<var>X</var>' 有不相符的預設值屬性: '<var>Y</var>' 與 '<var>Z</var>' 且無法對應至相同的結構描述項目。請使用 XML 屬性來為其中一個項目來指定其他 XML 名稱或命名空間,或確定預設值相符。
XmlAttribute 與 XmlAnyAttribute 不可用於 rpc\literal SOAP,您可使用下列屬性: XmlArray、XmlArrayItem 或單一 XmlElement。
Atributy XmlAttribute a XmlAnyAttribute nelze používat s protokolem SOAP rpc\literal. Můžete používat následující atributy: XmlArray, XmlArrayItem nebo jeden atribut XmlElement.
XmlAttribute og XmlAnyAttribute kan ikke bruges med rpc\literal SOAP. Du kan bruge følgende attributter: XmlArray, XmlArrayItem eller enkelt XmlElement.
XmlAttribute en XmlAnyAttribute kunnen niet worden gebruikt met rpc\literal SOAP. U kunt de volgende attributen gebruiken: XmlArray, XmlArrayItem of single XmlElement.
Määritteitä XmlAttribute ja XmlAnyAttribute ei voi käyttää rpc\literal SOAP -protokollassa. Voit käyttää seuraavia määritteitä: XmlArray, XmlArrayItem tai yksittäinen XmlElement.
Impossible d'utiliser XmlAttribute et XmlAnyAttribute avec le SOAP RPC\littéral. Vous pouvez utiliser les attributs suivants : XmlArray, XmlArrayItem ou XmlElement (unique).
XmlAttribute und XmlAnyAttribute können nicht mit rpc\literal SOAP verwendet werden. Sie können die folgenden Attribute einsetzen: XmlArray, XmlArrayItem oder ein einzelnes XmlElement-Attribut.
Τα XmlAttribute και XmlAnyAttribute δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με rpc\literal SOAP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: XmlArray, XmlArrayItem, ή μοναδικά XmlElement.
אין אפשרות להשתמש בתכונות XmlAttribute ו- XmlAnyAttribute עם rpc\literal SOAP, באפשרותך להשתמש בתכונות הבאות: XmlArray, XmlArrayItem, או XmlElement יחיד.
Az XmlAttribute és az XmlAnyAttribute nem használható rpc\literal metódussal SOAP esetében; a következő attribútumokat használhatja: XmlArray, XmlArrayItem vagy egyetlen XmlElement.
لا يمكن استخدام XmlAttribute وXmlAnyAttribute مع SOAP لـ rpc\literal، يمكنك استخدام السمات التالية: XmlArray أو XmlArrayItem أو XmlElement فردي.
XmlAttribute 和 XmlAnyAttribute 不能与 rpc\literal SOAP 一起使用,您可以使用以下属性: XmlArray、XmlArrayItem 或单独使用 XmlElement。
Non è possibile utilizzare XmlAttribute e XmlAnyAttribute con SOAP rpc\literal. È possibile utilizzare i seguenti attributi: XmlArray, XmlArrayItem oppure un singolo attributo XmlElement.
XmlAttribute および XmlAnyAttribute は rpc\literal SOAP を付けて使用出来ません。使用できる属性は、XmlArray、XmlArrayItem または 単一の XmlElement です。
XmlAttribute 및 XmlAnyAttribute는 rpc\literal SOAP에서 사용할 수 없으며 XmlArray, XmlArrayItem 또는 단일 XmlElement 특성을 사용할 수 있습니다.
XmlAttribute og XmlAnyAttribute kan ikke brukes med rpc\literal SOAP. Du kan bruke følgende attributter: XmlArray, XmlArrayItem eller enkle XmlElement.
Atrybuty XmlAttribute i XmlAnyAttribute nie mogą być używane z protokołem rpc\literal SOAP. Możesz użyć następujących atrybutów: XmlArray, XmlArrayItem lub pojedynczego atrybutu XmlElement.
XmlAttribute e XmlAnyAttribute não podem ser usados com SOAP rpc\literal. Você pode usar os seguintes atributos: XmlArray, XmlArrayItem ou XmlElement único.
XmlAttribute и XmlAnyAttribute не могут использоваться с rpc\literal SOAP; допустимы такие атрибуты: XmlArray, XmlArrayItem или одинарный XmlElement.
XmlAttribute y XmlAnyAttribute no son compatibles con SOAP rpc o literal, puede utilizar los siguientes atributos: XmlArray, XmlArrayItem o un XmlElement único.
XmlAttribute och XmlAnyAttribute kan inte användas med RPC literal SOAP, du kan däremot använda följande attribut: XmlArray, XmlArrayItem eller enkelt XmlElement.
XmlAttribute ve XmlAnyAttribute, rpc\literal SOAP ile kullanılamaz, aşağıdaki öznitelikleri kullanabilirsiniz: XmlArray, XmlArrayItem veya single XmlElement.
XmlAttribute 和 XmlAnyAttribute 不能与 rpc\literal SOAP 一起使用,您可以使用以下特性: XmlArray、XmlArrayItem 或单独使用 XmlElement。
XmlAttribute 與 XmlAnyAttribute 不可用於 rpc\literal SOAP,您可使用下列屬性: XmlArray、XmlArrayItem 或單一 XmlElement。
تجاوز سعة حسابي.
算术溢出。
算術溢位。
Přetečení aritmetické operace
Aritmetisk overløb.
Rekenkundige overloop.
Aritmeettinen ylivuoto.
Dépassement arithmétique.
Arithmetischer Überlauf.
Αριθμητική υπερχείλιση.
גלישה אריתמטית.
Számolási túlcsordulás.
Overflow aritmetico.
演算でオーバーフローしました。
산술 연산 오버플로가 발생했습니다.
Aritmetisk overflyt.
Przepełnienie arytmetyczne.
Estouro Aritmético.
Переполнение при арифметической операции.
Desbordamiento aritmético.
Aritmetiskt spill.
Aritmetik Taşma.
算术溢出。
算術溢位。
Elementtiä <var>X</var>, jonka nimitilan nimi on <var>Y</var>, ei löytynyt.
L'élément '<var>X</var>' doté du nom d'espace de noms '<var>Y</var>' est introuvable.
Das Element '<var>X</var>' mit dem Namespacenamen '<var>Y</var>' wurde nicht gefunden.
Το στοιχείο '<var>X</var>' με όνομα χώρου ονομάτων '<var>Y</var>' δεν βρέθηκε.
האלמנט '<var>X</var>' עם השם של טווח השמות '<var>Y</var>' לא נמצא.
A(z) „<var>Y</var>” névtérnevű „<var>X</var>” elem nem található.
Impossibile trovare l'elemento '<var>X</var>' con il nome dello spazio dei nomi '<var>Y</var>'.
名前空間の名前が '<var>Y</var>' の要素 '<var>X</var>' が見つかりませんでした。
네임스페이스 이름이 '<var>Y</var>'인 요소 '<var>X</var>'을(를) 찾을 수 없습니다.
Finner ikke elementet <var>X</var> med navneområdenavnet <var>Y</var>.
Nie można odnaleźć elementu '<var>X</var>' z nazwą obszaru nazw '<var>Y</var>'.
Elemento '<var>X</var>' com espaço para nome '<var>Y</var>' não encontrado.
Элемент "<var>X</var>" с пространством имен "<var>Y</var>" не найден.
No se puede encontrar el elemento '<var>X</var>' con nombre de espacio de nombres '<var>Y</var>'.
Elementet <var>X</var> med namnområdesnamnet <var>Y</var> hittades inte.
'<var>Y</var>' ad alanı adına sahip '<var>X</var>' öğesi bulunamadı.
لم يتم العثور على العنصر '<var>X</var>' الذي له مساحة الاسم التي تسمى '<var>Y</var>'.
找不到命名空间名称为“<var>Y</var>”的元素“<var>X</var>”。
找不到命名空間名稱 '<var>Y</var>' 的項目 '<var>X</var>'。
Element <var>X</var> s názvem oboru názvů <var>Y</var> nebyl nalezen.
Elementet '<var>X</var>' med navneområdenavnet '<var>Y</var>' blev ikke fundet.
Element <var>X</var> met naamruimtenaam <var>Y</var> is niet gevonden.
找不到命名空间名称为“<var>Y</var>”的元素“<var>X</var>”。
找不到命名空間名稱 '<var>Y</var>' 的項目 '<var>X</var>'。
لا يمكن تحميل المخطط من الموقع '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
无法从位置“<var>X</var>”加载架构 - <var>Y</var>。
無法從位置 '<var>X</var>' 載入結構描述 - <var>Y</var>。
Nelze načíst schéma z umístění <var>X</var> – <var>Y</var>.
Skemaet fra placeringen '<var>X</var>' - <var>Y</var> kan ikke indlæses.
Kan het schema niet laden vanaf de locatie <var>X</var> - <var>Y</var>.
Sijainnin <var>X</var> rakenteen lataaminen ei onnistu - <var>Y</var>.
Impossible de charger le schéma pour l'emplacement '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
Das Schema vom Speicherort '<var>X</var>' kann nicht geladen werden - <var>Y</var>.
Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί το σχήμα από τη θέση '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
אין אפשרות לטעון את הסכימה מהמיקום '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
A séma nem tölthető be a következő helyről: „<var>X</var>” – <var>Y</var>.
Impossibile caricare lo schema per la posizione '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
場所 '<var>X</var>' からスキーマを読み込めません。<var>Y</var>。
위치 '<var>X</var>'에서 스키마를 로드할 수 없습니다. <var>Y</var>
Kan ikke laste inn skjemaet fra plasseringen <var>X</var> - <var>Y</var>.
Nie można załadować schematu z lokalizacji '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
Não é possível carregar o esquema a partir do local '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
Не удается загрузить схему для расположения "<var>X</var>" — <var>Y</var>.
No se puede cargar el esquema desde la ubicación '<var>X</var>' - <var>Y</var>.
Det går inte att läsa in schemat från platsen <var>X</var> - <var>Y</var>.
Şema '<var>X</var>' konumundan yüklenemiyor - <var>Y</var>.
无法从位置“<var>X</var>”加载架构 - <var>Y</var>
無法從位置 '<var>X</var>' 載入結構描述 - <var>Y</var>
See catalog page for all messages.