The service
Messages on page
اسم الخاصية المحدد موجود بالفعل.
指定的属性名称已经存在。
指定的屬性名稱已存在。
Zadaný název vlastnosti již existuje.
Det angivne egenskabsnavn findes allerede.
De opgegeven eigenschapsnaam bestaat al.
Määritetty ominaisuusnimi on jo olemassa.
Le nom de propriété spécifié existe déjà.
Der angegebene Eigenschaftenname ist bereits vorhanden.
Το όνομα ιδιότητας που καθορίστηκε υπάρχει ήδη.
שם המאפיין שצוין כבר קיים.
A megadott tulajdonságnév már létezik.
Il nome di proprietà specificato esiste già.
指定されたプロパティ名は既に存在します。
지정한 속성 이름이 이미 있습니다.
Egenskapsnavnet finnes allerede.
Wprowadzona nazwa właściwości już istnieje.
O nome de propriedade especificado já existe.
O nome da propriedade especificada já existe.
Указанное имя свойства уже существует.
El nombre de la propiedad especificado ya existe.
Egenskapsnamnet finns redan.
Belirtilen özellik adı zaten var.
指定的屬性名稱已存在。
指定的属性名称已经存在。
Αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία άλλων ρυθμίσεων παραμέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν πριν να επεξεργαστείτε αυτήν την θέση. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στα άλλα παράθυρα, να τα κλείσετε και να ανοίξετε νέο παράθυρο;
אתה עורך כרגע תצורות אחרות אותן נדרש להחיל לפני עריכת מיקום זה. האם ברצונך לשמור את השינויים שנעשו בחלונות אחרים, לסגור אותם ולפתוח חלון חדש?
Jelenleg más konfigurációk beállításait módosítja, amelyeket érvényre kell juttatnia e hely szerkesztése előtt. Menti a többi ablakban végzett módosításokat, bezárja azokat az ablakokat, majd megnyit egy új ablakot?
Si stanno modificando altre configurazioni che devono essere applicate prima di poter modificare questo percorso. Salvare le modifiche eseguite nelle altre finestre e aprire una nuova finestra?
この場所を編集する前に適用しなければならない別の構成を現在編集しています。他のウィンドウで行った変更を保存して閉じ、新しいウィンドウを開きますか?
이 위치를 편집하기 전에 적용해야 할 다른 구성을 지금 편집하고 있습니다. 다른 창에서 변경한 내용을 저장하고 창을 닫은 후 새 창을 여시겠습니까?
Du redigerer andre konfigurasjoner som må brukes før du redigerer plasseringen. Vil du lagre endringene som ble gjort i andre vinduer, lukke dem og åpne et nytt vindu?
Aktualnie edytujesz inne konfiguracje, które należy zastosować przed rozpoczęciem edycji tej lokalizacji. Czy chcesz zapisać zmiany wprowadzone w innych oknach, zamknąć te okna i otworzyć nowe okno?
Você está editando outras configurações que devem ser aplicadas antes da edição deste local. Deseja salvar as alterações feitas em outras janelas, fechá-las e abrir uma nova janela?
Está actualmente a editar outras configurações que têm de ser aplicadas antes de editar esta localização. Pretende guardar as alterações efectuadas nas outras janelas, fechá-las e abrir uma nova janela?
В данный момент выполняется изменение других конфигураций. Эти изменения необходимо принять, прежде чем можно будет изменить эту конфигурацию. Сохранить изменения, сделанные в других окнах, закрыть окна и открыть новое окно?
Está modificando otras configuraciones que deben aplicarse antes de editar esta ubicación. ¿Desea guardar los cambios realizados en las otras ventanas, cerrarlas y abrir una nueva?
Du redigerar andra konfigurationer som måste tillämpas innan du kan redigera den här sökvägen. Vill du spara ändringarna som gjorts i andra fönster, stänga dem och öppna ett nytt fönster?
Bu konumu düzenlemeden önce uygulanması gereken yapılandırmalardan farklı yapılandırmaları düzenlemektesiniz. Diğer pencerelerde yapılan değişiklikleri kaydetmek, pencereleri kapatmak ve yeni bir pencere açmak istiyor musunuz?
يتم في الوقت الحالي تحرير التكوينات الأخرى التي يجب تطبيقها قبل تحرير هذا الموقع. هل تريد حفظ التغييرات التي تم إجراؤها في الإطارات الأخرى ثم إغلاقها ثم فتح إطار جديد؟
您当前编辑的其他配置必须在编辑此位置之前应用。是否保存在其他窗口中所做的更改,然后关闭这些窗口并打开一个新窗口?
您必須先套用目前編輯的其他組態,才能編輯此位置。您要儲存其他視窗中所做的變更、關閉視窗,然後開啟新視窗嗎?
Nyní upravujete jiné konfigurace, které musí být použity před úpravou tohoto umístění. Chcete uložit změny provedené v jiných oknech, zavřít je a otevřít nové okno?
Du redigerer i øjeblikket andre konfigurationer, der skal anvendes, før du kan redigere denne lokation. Vil du gemme ændringerne, der er foretaget i de andre vinduer, lukker vinduerne og åbne et nyt vindue?
U bent momenteel andere configuraties aan het bewerken, die moeten worden toegepast voordat deze locatie wordt bewerkt. Wilt u de wijzigingen die u in andere vensters hebt aangebracht opslaan, deze vensters sluiten en een nieuw venster openen?
Muokkaat määrityksiä, jotka on otettava käyttöön ennen tämän sijainnin muokkaamista. Haluatko tallentaa muissa ikkunoissa tehdyt muutokset, sulkea ne ja avata uuden ikkunan?
Vous modifiez actuellement d'autres configurations qui doivent être appliquées avant la modification de cet emplacement. Souhaitez-vous enregistrer les modifications effectuées dans les autres fenêtres, fermer ces dernières, puis ouvrir une nouvelle fenêtre ?
Sie bearbeiten gerade andere Konfigurationen, die angewendet werden müssen, bevor Sie diesen Speicherort bearbeiten. Möchten Sie die in den anderen Fenstern vorgenommenen Änderungen speichern, die Fenster schließen und ein neues Fenster öffnen?
您必須先套用目前編輯的其他組態,才能編輯此位置。您要儲存其他視窗中所做的變更、關閉視窗,然後開啟新視窗嗎?
您当前编辑的其他配置必须在编辑此位置之前应用。是否保存在其他窗口中所做的更改,然后关闭这些窗口并打开一个新窗口?
تحرير/إضافة إعدادات الوحدة النمطية
编辑/添加模块设置
編輯/加入模組設定
Upravit nebo přidat nastavení modulu
Rediger/tilføj modulindstillinger
Module-instellingen bewerken/toevoegen
Muokkaa moduulin asetuksia tai lisää niitä
Modifier/ajouter des paramètres de module
Moduleinstellungen bearbeiten/hinzufügen
Επεξεργασία/Προσθήκη ρυθμίσεων λειτουργικής μονάδας
ערוך/הוסף הגדרות מודול
Modulbeállítások szerkesztése/felvétele
Modifica/Aggiungi impostazioni modulo
モジュールの設定の編集と追加
모듈 설정 편집/추가
Rediger / legg til modulinnstillinger
Edytuj/dodaj ustawienia modułu
Editar ou Adicionar Configurações de Módulo
Editar/Adicionar Definições do Módulo
Изменить/Добавить параметры модуля
Agregar o editar configuración del módulo
Redigera/lägg till modulinställningar
Modül Ayarları Düzenle/Ekle
編輯/加入模組設定
编辑/添加模块设置
Hodnota minLocalRequestFreeThreads nesmí přesahovat hodnotu minFreeThreads. Budou obnoveny původní hodnoty.
Værdien for 'minLocalRequestFreeThreads' må ikke være større end værdien for 'minFreeThreads'. De oprindelige værdier gendannes.
De waarde voor minLocalRequestFreeThreads kan niet hoger zijn dan de waarde voor minFreeThreads. De oorspronkelijke waarden worden hersteld.
Asetuksen minLocalRequestFreeThreads-arvo ei voi olla minFreeThreads-arvoa suurempi. Alkuperäiset arvot palautetaan.
La valeur de 'minLocalRequestFreeThreads' ne peut pas dépasser celle de 'minFreeThreads'. Les valeurs d'origine seront restaurées.
Der Wert für minLocalRequestFreeThreads darf nicht größer als der Wert für minFreeThreads sein. Die Originalwerte werden wiederhergestellt.
Η τιμή για το 'minLocalRequestFreeThreads' δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την τιμή για το 'minFreeThreads'. Θα γίνει επαναφορά των αρχικών τιμών.
הערך עבור 'minLocalRequestFreeThreads' אני יכול לעלות על הערך עבור 'minFreeThreads'. יתבצע שחזור של הערכי המקוריים.
A „minLocalRequestFreeThreads” értéke nem haladhatja meg a „minFreeThreads” értékét. Vissza lesznek állítva az eredeti értékek.
Il valore di 'minLocalRequestFreeThreads' non può essere maggiore di quello di 'minFreeThreads'. Verranno ripristinati i valori originali.
'minLocalRequestFreeThreads' の値は 'minFreeThreads' の値を超えることはできません。元の値を復元します。
'minLocalRequestFreeThreads'의 값은 'minFreeThreads'의 값을 초과할 수 없습니다. 원래 값이 복원됩니다.
Verdien for minLocalRequestFreeThreads kan ikke overskride verdien for minFreeThreads. Gjenoppretter den opprinnelige verdien.
Wartość parametru 'minLocalRequestFreeThreads' nie może być większa od wartości parametru 'minFreeThreads'. Zostaną przywrócone wartości początkowe.
O valor de 'minLocalRequestFreeThreads' não pode ultrapassar o valor de 'minFreeThreads'. Os valores originais serão restaurados.
O valor para 'minLocalRequestFreeThreads' não pode exceder o valor para 'minFreeThreads'. Os valores originais vão ser restaurados.
Значение параметра minLocalRequestFreeThreads не может превышать значение minFreeThreads. Будут восстановлены исходные значения.
El valor de 'minLocalRequestFreeThreads' no puede superar el valor de 'minFreeThreads'. Se restaurarán los valores originales.
Värdet för minLocalRequestFreeThreads kan inte överskrida värdet för minFreeThreads. De ursprungliga värdena återställs.
'minLocalRequestFreeThreads' değeri, 'minFreeThreads' değerini aşamaz. Özgün değerler geri yüklenecek.
قيمة 'minLocalRequestFreeThreads' لا يمكن أن تتجاوز قيمة 'minFreeThreads'. ستتم استعادة القيم الأصلية.
“minLocalRequestFreeThreads”的值不能超过“minFreeThreads”的值。将还原为原始值。
'minLocalRequestFreeThreads' 的值不能超出 'minFreeThreads' 的值。將還原為原始值。
'minLocalRequestFreeThreads' 的值不能超出 'minFreeThreads' 的值。將還原為原始值。
“minLocalRequestFreeThreads”的值不能超过“minFreeThreads”的值。将还原为原始值。
القاعدة التي تحاول إضافتها أو تحريرها موجودة بالفعل. لن يتم إجراء أي تغيير.
您试图添加或编辑的规则已经存在。将不进行任何更改。
您嘗試加入或編輯的規則已存在。將不會進行任何變更。
Pravidlo, které se pokoušíte přidat, již existuje. Nebudou provedeny žádné změny.
Den regel, du forsøger at tilføje eller redigere, findes allerede. Der bliver ikke foretaget nogen ændringer.
De regel die u probeert toe te voegen of te bewerken, bestaat al. Er wordt geen wijziging doorgevoerd.
Lisättävä tai muokattava sääntö on jo olemassa. Muutosta ei tehdä.
La règle que vous essayez d'ajouter ou de modifier existe déjà. Aucune modification ne sera effectuée.
Die Regel, die Sie hinzufügen oder bearbeiten möchten, ist bereits vorhanden. Es wird keine Änderung vorgenommen.
Ο κανόνας προ προσπαθείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε υπάρχει ήδη. Δεν θα γίνει αλλαγή.
הכלל שאתה מנסה להוסיף או לערוך קיים כבר. לא יתבצע כל שינוי.
A felvenni vagy szerkeszteni kívánt szabály már létezik. Nem lesz módosítás.
La regola che si sta tentando di aggiungere o modificare esiste già. Non verrà apportata alcuna modifica.
追加または編集しようとしている規則は、既に存在します。変更は反映されません。
추가하거나 편집하려는 규칙이 이미 있습니다. 아무 것도 변경되지 않습니다.
Regelen du prøver å legge til eller redigere, finnes allerede. Ingen endringer utføres.
Zasada, którą próbujesz dodać, już istnieje. Zmiany nie zostaną wprowadzone.
A regra que você está tentando adicionar ou editar já existe. Nenhuma alteração será feita.
A regra que está a tentar adicionar ou editar já existe. Não vai ser efectuada qualquer alteração.
Правило, которое вы пытаетесь добавить или изменить, уже существует. Изменения не будут сохранены.
La regla que intenta agregar o editar ya existe. No se realizará ningún cambio.
Regeln som du försöker lägga till finns redan. Ingen ändring görs.
Eklemeye veya düzenlemeye çalıştığınız kural zaten var. Değişiklik yapılmayacak.
您嘗試加入或編輯的規則已存在。將不會進行任何變更。
您尝试添加或编辑的规则已经存在。将不进行任何更改。
Indstillingen Repræsenter blev valgt, men der blev ikke angivet nogen adgangskode. Du skal angive en adgangskode for repræsentationen. Ændringerne af repræsentationen anvendes ikke.
De imitatieoptie is geselecteerd, maar er is geen wachtwoord opgegeven. U dient het wachtwoord voor imitatie in te stellen. De wijzigingen voor imitatie worden niet toegepast.
Tekeytyminen on valittu, mutta salasanaa ei ole määritetty. Tekeytymisessä käytettävä salasana on määritettävä. Tekeytymisen muutoksia ei oteta käyttöön.
L'option impersonate a été sélectionnée mais aucun mot de passe n'a été fourni. Vous devez définir le mot de passe de l'emprunt d'identité. Les modifications apportées à l'emprunt d'identité ne seront pas appliquées.
Sie haben die impersonate-Option ausgewählt, aber kein Kennwort angegeben. Sie müssen das Kennwort für den Identitätswechsel einstellen. Die Änderungen am Identitätswechsel werden nicht angewendet.
Η επιλογή impersonate ήταν επιλεγμένη αλλά δεν είχε οριστεί κωδικός πρόσβασης. Πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης της μίμηση. Οι αλλαγές στη μίμηση δεν θα εφαρμοστούν.
אפשרות ההתחזות נבחרה אך לא סופקה סיסמה. לצורך התחזות, נדרש להגדיר את הסיסמה. המערכת לא תחיל את השינויים בהתחזות.
Kiválasztotta a megszemélyesítési beállítást, de nincs megadva jelszó. A megszemélyesítéshez meg kell adni egy jelszót. A megszemélyesítés módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
È stata selezionata l'opzione relativa alla rappresentazione ma non è stata specificata la password da utilizzare. Impostare la password per la rappresentazione. Le modifiche alla rappresentazione non verranno applicate.
偽装オプションが選択されましたが、パスワードが指定されませんでした。偽装にはパスワードを指定しなければなりません。偽装への変更は適用されません。
가장 옵션을 선택했지만 암호를 지정하지 않았습니다. 가장을 사용하려면 암호를 지정해야 합니다. 가장에 대한 변경 내용이 적용되지 않습니다.
Alternativet for representasjon ble valgt, men det ble ikke angitt et passord. Du må angi passordet for representasjonen. Endringene for representasjonen lagres ikke.
Wybrano opcję personifikacji, ale nie wprowadzono hasła. Musisz ustawić hasło personifikacji. Zmiany w personifikacji nie zostaną zastosowane.
A opção impersonate foi selecionada, mas nenhuma senha foi fornecida. Você deve fornecer a senha para a representação. As alterações de representação não serão aplicadas.
A opção de representação foi seleccionada, mas não foi fornecida qualquer palavra-passe. Tem de definir a palavra-passe para representação. As alterações efectuadas na representação não vão ser aplicadas.
Выбрано олицетворение, но не предоставлен пароль. Для выполнения олицетворения необходимо задать пароль. Изменения не будут сохранены.
Se seleccionó la opción de suplantación, pero no se especificó ninguna contraseña. Especifique la contraseña para la suplantación. Los cambios realizados en la suplantación no se aplicarán.
Personifieringsalternativet har valts men inget lösenord har angetts. Du måste ange lösenord för personifieringsalternativet. Personifieringsändringarna tillämpas inte.
Özelliklerini al seçeneği belirtildi ancak parola sağlanmadı. Özelliklerini alma için parola sağlamalısınız. Özelliklerini almada yapılan değişiklikler uygulanmayacak.
تم تحديد خيار التمثيل ولكن لم يتم إدخال كلمة مرور. يجب تعيين كلمة المرور لعملية التمثيل. لن يتم تطبيق التغييرات على عملية التمثيل.
选择了模拟选项,但未提供密码。必须设置密码才能进行模拟。不会应用对模拟的更改。
已選取模擬選項,但未提供密碼。您必須為模擬設定密碼。將不會套用模擬的變更。
Byla vybrána možnost zosobnění, ale nebylo zadáno žádné heslo. Pro zosobnění je nutné zadat identitu a heslo. Změny zosobnění nebudou uplatněny.
已選取模擬選項,但未提供密碼。您必須為模擬設定密碼。將不會套用模擬的變更。
选择了模拟选项,但未提供密码。必须设置密码才能进行模拟。不会应用对模拟的更改。
تم تعيين 'اسم المستخدم' ولكن لم يتم إدخال كلمة مرور. يجب تعيين كلمة المرور عند تغيير 'اسم المستخدم' إلى أي شيء غير جهاز 'machine' أو 'ASPNET' أو نظام 'SYSTEM'. لن يتم تطبيق التغييرات على اسم المستخدم.
设置了“用户名”,但未提供密码。将“用户名”设置为“machine”、“ASPNET”或“SYSTEM”外的其他值时,必须设置密码。不会应用对“用户名”的更改。
已設定 'Username',但未提供密碼。您將 'Username' 變更為 'machine'、'ASPNET' 或 'SYSTEM' 以外的任何內容時,必須設定密碼。將不會套用 Username 的變更。
Bylo nastaveno uživatelské jméno, ale nebylo zadáno heslo. Měníte-li uživatelské jméno na jinou hodnotu než machine, ASPNET nebo SYSTEM, musíte zadat heslo. Změny uživatelského jména nebudou použity.
Brugernavnet blev angivet, men der blev ikke angivet nogen adgangskode. Du skal angive en adgangskode, når du ændrer Brugernavn til alt andet end 'machine', 'ASPNET' eller 'SYSTEM'. Ændringerne af brugernavnet anvendes ikke.
De gebruikersnaam is ingesteld, maar er is geen wachtwoord opgegeven. U dient het wachtwoord in te stellen wanneer u de gebruikersnaam wijzigt in een andere waarde dan machine, ASPNET of SYSTEM. De wijzigingen in de gebruikersnaam worden niet toegepast.
Käyttäjänimi on määritetty, mutta salasanaa ei ole määritetty. Salasana on määritettävä, jos käyttäjänimeksi ollaan muuttamassa muu kuin machine, ASPNET tai SYSTEM. Käyttäjänimen muutoksia ei oteta käyttöön.
Le 'nom d'utilisateur' a été défini mais aucun mot de passe n'a été fourni. Vous devez définir le mot de passe lorsque vous remplacez le 'nom d'utilisateur' par un nom autre que 'machine', 'ASPNET' et 'SYSTEM'. Les modifications apportées au nom d'utilisateur ne seront pas appliquées.
Sie haben den Benutzernamen festgelegt, aber kein Kennwort angegeben. Sie müssen das Kennwort festlegen, wenn Sie den Benutzernamen in einen anderen Namen als "machine", "ASPNET" oder "SYSTEM" ändern. Die Änderungen am Benutzernamen werden nicht angewendet.
Το 'Όνομα χρήστη' ορίστηκε αλλά δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης. Πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την αλλαγή του πεδίου 'Όνομα χρήστη' σε οτιδήποτε άλλο εκτός από 'machine', 'ASPNET' ή 'SYSTEM'. Οι αλλαγές στο όνομα χρήστη δεν θα εφαρμοστούν.
שם המשתמש' הוגדר אך לא סופקה סיסמה. יש להגדיר את הסיסמה בעת שינוי 'שם המשתמש' לכל שם שאינו 'machine'‏, 'ASPNET' או 'SYSTEM'. המערכת לא תחיל את השינויים בשם המשתמש.
A „Felhasználónév” meg van adva, de a jelszó nem. Ha a felhasználónév nem a „machine”, „ASPNET” vagy „SYSTEM” értékek egyike, akkor meg kell adnia a jelszót. A felhasználónév módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
È stato impostato 'Username' ma non è stata specificata la password corrispondente. Quando si imposta 'Username' su un valore diverso da 'machine', 'ASPNET' o 'SYSTEM', è necessario specificare una password. Le modifiche a 'Username' non verranno applicate.
'Username' は設定されましたが、パスワードが指定されませんでした。'Username' を 'machine'、'ASPNET'、または 'SYSTEM' 以外の名前に変更する場合、パスワードを設定しなければなりません。Username への変更は適用されません。
'Username'을 설정했지만 암호를 지정하지 않았습니다. 'machine', 'ASPNET' 또는 'SYSTEM' 이외의 이름으로 'Username'을 변경하려면 암호를 설정해야 합니다. Username에 대한 변경 내용이 적용되지 않습니다.
Username var angitt, men ikke passord. Du må angi passordet når du endrer Username til noe annet enn machine, ASPNET eller SYSTEM. Endringene for Username lagres ikke.
Ustawiono nazwę użytkownika, ale nie wprowadzono hasła. Musisz ustawić hasło, zmieniając nazwę użytkownika na inną niż „machine”, „ASPNET” lub „SYSTEM”. Zmiany nazwy użytkownika nie zostaną zastosowane.
'Username' foi definido mas nenhuma senha foi fornecida. Você deve definir a senha quando alterar 'Username' para algo diferente de 'machine', 'ASPNET' ou 'SYSTEM'. As alterações em Username não serão aplicadas.
O 'Nome de utilizador' foi definido, mas não foi fornecida qualquer palavra-passe. Tem de definir a palavra-passe quando alterar o 'Nome de utilizador' para outro nome que não 'computador', 'ASPNET' ou 'SYSTEM'. As alterações efectuadas ao Nome de utilizador não vão ser aplicadas.
Задано имя пользователя, но не предоставлен пароль. При изменении параметра Username на значение, отличное от machine, ASPNET или SYSTEM, необходимо задать пароль. Изменения в имени пользователя не будут сохранены.
Se estableció el nombre de usuario, pero no se especificó ninguna contraseña. Especifique la contraseña al cambiar el nombre de usuario por cualquier nombre que no sea 'machine', 'ASPNET' o 'SYSTEM'. No se aplicarán los cambios realizados en el nombre de usuario.
Användarnamnet har angetts men inte lösenordet. Du måste ange lösenordet när du ändrar användarnamnet till något annat "machine", "ASPNET" eller "SYSTEM". Ändringarna för användarnamnet tillämpas inte.
'Kullanıcıadı' ayarlandı ancak parola sağlanmadı. 'Kullanıcıadı' öğesini 'machine', 'ASPNET' veya 'SYSTEM' dışında bir değerle değiştirirken parola ayarlamalısınız. Kullanıcıadı'ndaki değişiklikler uygulanmayacak.
已設定 'Username',但未提供密碼。您將 'Username' 變更為 'machine'、'ASPNET' 或 'SYSTEM' 以外的任何內容時,必須設定密碼。將不會套用 Username 的變更。
设置了“用户名”,但未提供密码。将“用户名”设置为“machine”、“ASPNET”或“SYSTEM”外的其他值时,必须设置密码。不会应用对“用户名”的更改。
تم تحديد خيار التمثيل ولكن لم يتم إدخال هوية. يجب إدخال الهوية وكلمة المرور لعملية التمثيل. لن يتم تطبيق التغييرات على عملية التمثيل.
选择了模拟选项,但未提供标识。必须提供标识和密码才能进行模拟。不会应用对模拟的更改。
已選取模擬選項,但未提供識別。您必須提供模擬的識別和密碼。將不會套用模擬的變更。
Byla vybrána možnost zosobnění, ale nebyla zadána žádná identita. Pro zosobnění je nutné zadat identitu a heslo. Změny zosobnění nebudou uplatněny.
Indstillingen Repræsenter blev valgt, med der blev ikke angivet nogen identitet. Du skal angive identiteten og adgangskoden for repræsentationen. Ændringerne af repræsentationen anvendes ikke.
De imitatieoptie is geselecteerd, maar er is geen identiteit opgegeven. U dient de identiteit en het wachtwoord voor imitatie op te geven. De wijzigingen voor imitatie worden niet toegepast.
Tekeytyminen on valittu, mutta käyttäjätietoja ei ole määritetty. Määritä tekeytymisessä käytettävät käyttäjätiedot ja salasana. Tekeytymisen muutoksia ei oteta käyttöön.
L'option impersonate a été sélectionnée mais aucune identité n'a été fournie. Vous devez fournir l'identité et le mot de passe d'emprunt d'identité. Les modifications apportées à l'emprunt d'identité ne seront pas appliquées.
Sie haben die impersonate-Option ausgewählt, aber keine Identität angegeben. Sie müssen die Identität und das Kennwort für den Identitätswechsel angeben. Die Änderungen am Identitätswechsel werden nicht angewendet.
Η επιλογή impersonate ήταν επιλεγμένη αλλά δεν είχε οριστεί ταυτότητα. Πρέπει να ορίσετε ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης της μίμηση. Οι αλλαγές στη μίμηση δεν θα εφαρμοστούν.
אפשרות ההתחזות נבחרה אך לא סופקה זהות. לצורך התחזות, נדרש לספק את הזהות והסיסמה. המערכת לא תחיל את השינויים בהתחזות.
Kiválasztotta a megszemélyesítési beállítást, de nincs megadva identitás. A megszemélyesítéshez meg kell adni egy identitást és egy jelszót. A megszemélyesítés módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
È stata selezionata l'opzione relativa alla rappresentazione ma non è stata specificata l'identità da utilizzare. Specificare l'identità e la password per la rappresentazione. Le modifiche alla rappresentazione non verranno applicate.
偽装オプションが選択されましたが、ID が指定されませんでした。偽装には ID とパスワードを指定しなければなりません。偽装への変更は適用されません。
가장 옵션을 선택했지만 ID를 지정하지 않았습니다. 가장을 사용하려면 ID와 암호를 지정해야 합니다. 가장에 대한 변경 내용이 적용되지 않습니다.
Alternativet for representasjon ble valgt, men det ble ikke angitt en identitet. Du må angi identiteten og passordet for representasjonen. Endringene for representasjonen lagres ikke.
Wybrano opcję personifikacji, ale nie podano tożsamości. Musisz podać tożsamość i hasło personifikacji. Zmiany w personifikacji nie zostaną zastosowane.
A opção impersonate foi selecionada, mas nenhuma opção identidade foi fornecida. Você deve fornecer a identidade e a senha para a representação. As alterações de representação não serão aplicadas.
A opção de representação foi seleccionada, mas não foi fornecida qualquer identidade. Tem de definir a identidade e palavra-passe para representação. As alterações efectuadas na representação não vão ser aplicadas.
Выбрано олицетворение, но не предоставлены учетные данные. Для выполнения олицетворения необходимо указать имя и пароль. Изменения не будут сохранены.
Se seleccionó la opción de suplantación, pero no se especificó ninguna identidad. Especifique la identidad y la contraseña para la suplantación. Los cambios realizados en la suplantación no se aplicarán.
Personifieringsalternativet har valts men ingen identitet har angetts. Du måste ange identitet och lösenord för personifieringsalternativet. Personifieringsändringarna tillämpas inte.
Özelliklerini al seçeneği belirtildi ancak kimlik sağlanmadı. Özelliklerini alma için kimlik ve parola sağlamalısınız. Özelliklerini almada yapılan değişiklikler uygulanmayacak.
已選取模擬選項,但未提供識別。您必須提供模擬的識別和密碼。將不會套用模擬的變更。
选择了模拟选项,但未提供标识。必须提供标识和密码才能进行模拟。不会应用对模拟的更改。
إضافة تجميع جديد
添加新程序集
加入新組件
Přidat nové sestavení
Tilføj en ny assembly
Een nieuwe assembly toevoegen
Lisää kokoonpano
Ajouter un nouvel assembly
Neue Assembly hinzufügen
Προσθήκη νέας συγκρότησης
הוסף הרכבה חדשה
Új kódösszeállítás felvétele
Aggiungi nuovo assembly
新しいアセンブリの追加
새 어셈블리 추가
Legg til en ny samling
Dodaj nowy zestaw
Adicionar um novo Assembly
Adicionar uma nova Assemblagem
Добавить новую сборку
Agregar un nuevo ensamblado
Lägg till en ny sammansättning
Yeni Derleme ekle
加入新組件
添加新程序集
Lisättävä sijainti on jo olemassa. <var>X</var>
L'emplacement que vous essayez d'ajouter existe déjà. <var>X</var>
Das Verzeichnis, das Sie hinzufügen möchten, ist bereits vorhanden. <var>X</var>
Η θέση που επιχειρείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη. <var>X</var>
המיקום שאתה מנסה להוסיף קיים כבר. <var>X</var>
A felvenni kívánt hely már létezik. <var>X</var>
Il percorso che si sta tentando di aggiungere esiste già. <var>X</var>
追加しようとしている場所は既に存在します。<var>X</var>
추가하려는 위치가 이미 있습니다. <var>X</var>
Plasseringen du prøver å legge til, finnes allerede. <var>X</var>
Lokalizacja, którą próbujesz dodać, już istnieje. <var>X</var>
O local que você está tentando adicionar já existe. <var>X</var>
A localização que está a tentar adicionar já existe. <var>X</var>
Местоположение, которое вы пытаетесь добавить, уже существует. <var>X</var>
La ubicación que se intenta agregar ya existe. <var>X</var>
Sökvägen som du försöker lägga till finns redan: <var>X</var>
Eklemeye çalıştığınız konum zaten var. <var>X</var>
الموقع الذي تحاول إضافته موجود بالفعل. <var>X</var>
您试图添加的位置已经存在。<var>X</var>
您嘗試加入的位置已存在。<var>X</var>
Umístění, které se pokoušíte přidat, již existuje. <var>X</var>
Den placering, du forsøger at tilføje, findes allerede. <var>X</var>
De locatie die u probeert toe te voegen, bestaat al. <var>X</var>
您嘗試加入的位置已存在。<var>X</var>
您尝试添加的位置已经存在。<var>X</var>
See catalog page for all messages.