The service
Messages on page
Johdetun määritteen käyttöä on vaadittava, jos perusmääritteen käyttö on vaadittu.
L'utilisation de l'attribut dérivé doit être requise si vous devez utiliser l'attribut de base.
Die Verwendung des abgeleiteten Attributs muss erforderlich sein, wenn die Verwendung des Basisattributs erforderlich ist.
Η χρήση του παραγόμενου χαρακτηριστικού πρέπει να απαιτηθεί αν απαιτείται χρήση του χαρακτηριστικού βάσης.
השימוש בתכונה הנגזרת צריך להיות דרוש אם השימוש בתכונה הבסיסית דרוש.
A származtatott attribútum használatának kötelezőnek kell lennie, ha az alapattribútum használata kötelező.
L'utilizzo dell'attributo derivato deve essere obbligatorio se è necessario l'utilizzo dell'attributo base.
基本型の use 属性が 'required' である場合は、派生型の use 属性を 'required' にする必要があります。
Bruk av det avledede attributtet må være obligatorisk hvis bruk av basisattributtet er obligatorisk.
Jeśli użycie atrybutu podstawowego jest wymagane, użycie atrybutu pochodnego również musi być wymagane.
O uso do atributo derivado deverá ser solicitado se o uso do atributo base for solicitado.
Si es necesario el uso del atributo base, se debe solicitar el uso del atributo derivado.
Användningen av det härledda attributet måste krävas om användningen av basattributet krävs.
Temel alınan özniteliğin kullanılması gerekiyorsa türetilen özniteliğin de kullanılması gerekir.
يجب طلب استخدام السمة المشتقة في حالة طلب استخدام السمة الأساسية.
如果要求使用基本属性,则必须使用派生属性。
若必須使用基底屬性,則必須使用衍生屬性。
Použití odvozeného atributu musí být vyžadováno, pokud je vyžadováno použití základního atributu.
Den afledte attributs anvendelse skal være påkrævet, hvis basisattributtens anvendelse er påkrævet.
Het gebruik van het afgeledie attribuut moet vereist zijn als het gebruik van het basisattribuut is vereist.
기본 특성의 use가 필수이면 파생 특성의 use도 필수 항목이 되어야 합니다.
Использование производного атрибута должно быть обязательным, если обязательно использование базового атрибута.
如果要求使用基本特性,则必须使用派生特性。
若必須使用基底屬性,則必須使用衍生屬性。
قام ملحق مستورد المخطط <var>X</var> بإرجاع معلومات نوع غير صالح: '<var>Y</var>' هو اسم نوع غير صالح.
架构导入程序扩展 <var>X</var> 返回了无效的类型信息:“<var>Y</var>”不是有效的类型名称。
Rozšíření programu pro import schématu <var>X</var> vrátilo neplatné informace typu: <var>Y</var> není platný název typu.
Skemaimportørudvidelsen <var>X</var> returnerede ugyldige typeoplysninger: '<var>Y</var>' er ikke et gyldigt typenavn.
Extensie <var>X</var> voor schema-importprogramma heeft ongeldige type-informatie geretourneerd: <var>Y</var> is geen geldige typenaam.
結構描述延伸匯入工具 <var>X</var> 傳回無效的型別資訊: '<var>Y</var>' 不是有效的型別名稱。
Rakenteen tuonnin laajennus <var>X</var> palautti virheellisen tyyppitiedon: <var>Y</var> ei ole kelvollinen tyypin nimi.
L'extension d'importation de schéma <var>X</var> a retourné des informations de type non valides : '<var>Y</var>' n'est pas un nom de type valide.
Die Schemaimporterweiterung <var>X</var> gab ungültige Typinformationen zurück: '<var>Y</var>' ist kein gültiger Typname.
Η επέκταση εισαγωγής σχήματος <var>X</var> δεν επέστρεψε έγκυρες πληροφορίες τύπου: το '<var>Y</var>' δεν είναι έγκυρο όνομα τύπου.
הרחבת מייבא הסכימה <var>X</var> החזירה פרטי סוג לא חוקיים: ‏‏'<var>Y</var>' אינו שם סוג חוקי.‏
A(z) <var>X</var> sémaimportáló bővítmény érvénytelen típusinformációt adott vissza: a(z) „<var>Y</var>” nem érvényes típusnév.
L'utilità di importazione dello schema <var>X</var> ha restituito informazioni di tipo non valido: "<var>Y</var>" non è un nome di tipo valido.
スキーマ インポータの拡張機能 <var>X</var> から、無効な型情報が返されました。'<var>Y</var>' は有効な型名ではありません。
스키마 가져오기 확장 <var>X</var>에서 잘못된 유형 정보를 반환했습니다. '<var>Y</var>'은(는) 올바른 유형 이름이 아닙니다.
Skjemaimporteringsutvidelsen <var>X</var> returnerte ugyldig typeinformasjon: <var>Y</var> er ikke et gyldig typenavn.
Rozszerzenie importera schematów <var>X</var> zwróciło nieprawidłowe informacje dotyczące typu: '<var>Y</var>' nie jest prawidłową nazwą typu.
A extensão do importador do esquema <var>X</var> retornou informações de tipo inválidas: '<var>Y</var>' não é um nome de tipo válido.
Расширение программы импорта схем <var>X</var> вернуло сведения о недопустимом типе: "<var>Y</var>" не является допустимым именем типа.
La extensión del importador de esquemas <var>X</var> ha devuelto información de tipo no válida: '<var>Y</var>' no es un nombre de tipo válido.
Schemaimporttillägget <var>X</var> returnerade ogiltig typinformation: <var>Y</var> är inte ett giltigt typnamn.
Şema alma uzantısı <var>X</var> geçersiz tür bilgisi döndürdü: '<var>Y</var>' geçerli bir tür adı değil.
架构导入程序扩展 <var>X</var> 返回了无效的类型信息:“<var>Y</var>”不是有效的类型名称。
結構描述延伸匯入工具 <var>X</var> 傳回無效的型別資訊: '<var>Y</var>' 不是有效的型別名稱。
Yleismerkki <var>X</var> sallii osan <var>Y</var>, mikä tekee sisältömallista moniselitteisen. Sisältömalli on muodostettava siten, että elementin tietokohteiden vahvistuksen aikana suoraan, epäsuorasti tai implisiittisesti sisällytetty osa, jolla jakson kutakin kohdetta yritetään vahvistaa, voidaan yksilöllisesti määrittää kyseisen kohteen sisältöä tai määritteitä tutkimatta ja ilman mitään tietoja jakson muista kohteista.
Le caractère générique '<var>X</var>' permet de déclarer l'élément '<var>Y</var>'. Le modèle de contenu devient alors ambigu. Ce modèle doit être constitué selon un processus donné. En effet, lors de la validation de la séquence d'informations d'un élément, la partie contenue directement, indirectement ou implicitement, et avec laquelle chaque élément de la séquence doit être validé, doit pouvoir être déterminée de façon unique, sans qu'il soit nécessaire d'étudier le contenu ou les attributs de l'élément en question, et sans aucune information sur les autres éléments de la séquence.
Der Platzhalter '<var>X</var>' lässt das Element '<var>Y</var>' zu und bewirkt, dass das Inhaltsmodell mehrdeutig wird. Ein Inhaltsmodell muss so gebildet werden, dass während der Validierung einer Elementinformationssequenz das darin direkt, indirekt oder implizit enthaltene Partikel, mit dem versucht wird, jedes Element in der Sequenz zu validieren, wiederum eindeutig bestimmt werden kann, ohne den Inhalt oder die Attribute dieses Elements zu untersuchen und ohne dass beliebige Informationen zu den Elementen im Rest der Sequenz benötigt werden.
Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ '<var>X</var>' επιτρέπει το στοιχείο '<var>Y</var>' με αποτέλεσμα το μοντέλο περιεχομένου να είναι ασαφές. Πρέπει να δημιουργηθεί μοντέλο περιεχομένου ώστε κατά την επικύρωση μιας ακολουθίας πληροφοριών στοιχείου, όπου περιλαμβάνεται το τμήμα άμεσα, έμμεσα ή σιωπηρά με το οποίο θα προσπαθήσει να επικυρώσει κάθε στοιχείο στην ακολουθία να μπορεί με τη σειρά του να καθοριστεί με μοναδικό τρόπο χωρίς εξέταση του περιεχομένου ή των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου στοιχείου και χωρίς καμία πληροφορία για τα στοιχεία στο υπόλοιπο μέρος της ακολουθίας.
התו הכללי '<var>X</var>' מאפשר שימוש באלמנט '<var>Y</var>', וגורם למודל התוכן להפוך לרב-משמעי. מודל תוכן חייב להיות בנוי כך שבמהלך אימות של רצף פריטי מידע של אלמנט, ניתן לקבוע באופן ייחודי את החלק שנכלל באותו רצף בצורה ישירה, בצורה לא ישירה או בצורה מפורשת, שבאמצעותו יש לנסות לאמת כל פריט ברצף בזה אחר זה, ללא צורך בבדיקת תוכן התכונות של אותו פריט, וללא כל מידע בנוגע לשאר הפריטים שנמצאים ברצף.
萬用字元 '<var>X</var>' 允許項目 '<var>Y</var>',且會使內容模型變得模稜兩可。內容模型必須在驗證項目資訊項目順序期間形成,物件包含直接、非直接或暗示與在順序裡嘗試驗證的每個項目在其中,可以單獨地判定而無需檢查該項目內容或屬性,並且在順序餘項中不需任何該項目之相關資訊。
Zástupný znak <var>X</var> povoluje element <var>Y</var>. To způsobuje, že obsahový model není jednoznačný. Obsahový model musí být vytvořen tak, že během ověřování sekvence položek informací elementu je možné naopak částici (obsaženou přímo, nepřímo nebo implicitně), podle které se má provést pokus o ověření jednotlivých položek v sekvenci, určit jednoznačně bez prozkoumávání obsahu nebo atributů dané položky a bez jakýchkoli informací o položkách ve zbývající části sekvence.
Jokertegnet '<var>X</var>' tillader elementet '<var>Y</var>' og gør indholdsmodellen tvetydig. En indholdsmodel skal udformes således, at når et elements informationsemnesekvens valideres, vil den partikel, der direkte, indirekte eller implicit findes deri, og som forsøges anvendt til på skift at validere hvert emne i sekvensen, kunne bestemmes entydigt uden at undersøge indholdet af eller attributterne for dette emne og uden oplysninger om emnerne i den resterende del af sekvensen.
Jokerteken <var>X</var> staat element <var>Y</var> toe en heeft tot gevolg dat het inhoudsmodel dubbelzinnig wordt. Een inhoudsmodel moet zodanig worden opgesteld dat, tijdens de validatie van een reeks informatie-items voor een element, de partikels die rechtstreeks, indirect of impliciet hiervan deel uitmaken en waarmee moet worden geprobeerd elk item in de reeks te valideren op zijn beurt uniek kan worden gedetermineerd zonder de inhoud of attributen van dat item te hoeven onderzoeken en zonder dat enige informatie over de items beschikbaar is in de rest van de reeks
A(z) „<var>X</var>” helyettesítő karakter engedélyezi a(z) „<var>Y</var>” elemet, és emiatt a tartalommodell nem egyértelmű. A tartalommodellt úgy kell létrehozni, hogy egy eleminformációs sorozat érvényesítésekor a közvetlenül, közvetetten vagy implicit módon benne lévő alkotóelemet (amellyel az egyes elemeket sorban érvényesíteni kell) egyértelműen meg lehessen határozni az elem tartalmának vagy attribútumainak megvizsgálása nélkül és a sorozat többi elemére vonatkozó további információ nélkül.
Il carattere jolly '<var>X</var>' conente l'elemento '<var>Y</var>' e rende ambiguo il modello di contenuto. Il modello di contenuto deve essere formato in modo tale che durante la convalida di una sequenza di dati di informazioni sull'elemento, la particella ivi contenuta direttamente, indirettamente o implicitamente con la quale si tenta di convalidare ogni dato della sequenza può essere a sua volta determinata univocamente senza esaminare il contenuto degli attributi dei dati e senza alcuna informazione riguardo i dati nel resto della sequenza.
ワイルドカード '<var>X</var>' は要素 '<var>Y</var>' を許可しているため、コンテンツ モデルがあいまいになっています。コンテンツ モデルは、要素情報アイテム シーケンスの検証中に、そのシーケンスに直接、間接または暗黙的に含まれている、シーケンス内の各アイテムを順番に検証する際に使われるパーティクルが、各アイテムのコンテンツや属性を確認することなく、かつ、シーケンス内のその他のアイテムの情報も必要とせずに、一意に特定できるように構成される必要があります。
와일드카드 '<var>X</var>'에서 요소 '<var>Y</var>'을(를) 허용하면 콘텐츠 모델이 모호해질 수 있습니다. 콘텐츠 모델은 요소 정보 항목 시퀀스의 유효성을 검사하는 동안 파티클이 콘텐츠 모델에 직접, 간접 또는 암시적으로 포함되도록 구성해야 합니다. 그러면 이 파티클을 사용하여 시퀀스에 있는 각 항목의 유효성을 차례로 검사하려고 할 때 해당 항목의 콘텐츠나 특성을 검토하지 않고 나머지 시퀀스에 있는 항목에 대한 정보를 사용하지 않은 상태로 고유하게 확인할 수 있습니다.
Jokertegnet <var>X</var> tillater elementet <var>Y</var>, slik at innholdsmodellen blir tvetydig. En innholdsmodell må være formet slik at under valideringen av en informasjonselementsekvens skal partikkelen som direkte, indirekte eller implisitt brukes for å forsøke å validere hvert element i sekvensen etter tur, kunne bestemmes unikt uten å undersøke elementets innhold eller attributter, og uten informasjon om elementene i resten av sekvensen.
Dla symbolu wieloznacznego '<var>X</var>' dozwolony jest element '<var>Y</var>'. Powoduje to niejednoznaczność modelu zawartości. Model zawartości należy tak sformułować, aby podczas sprawdzania poprawności sekwencji pozycji informacji o elemencie cząstka uwzględniona w nim bezpośrednio, pośrednio lub niejawnie, przy użyciu której będzie przeprowadzane sprawdzanie poprawności każdej pozycji w sekwencji, mogła zostać unikatowo określona, bez konieczności sprawdzania zawartości lub atrybutów danej pozycji, a także bez korzystania z żadnych informacji o pozycjach, które podano w pozostałej części sekwencji.
O caractere curinga '<var>X</var>' permite o elemento '<var>Y</var>' e faz com que o modelo de conteúdo torne-se ambíguo. Um modelo de conteúdo deve ser formado de modo que, durante a validação de uma seqüência de itens de informações de elementos, a partícula contida nele direta, indireta ou implicitamente, com a qual será possível validar cada item por vez na seqüência, possa ser determinada de forma exclusiva sem o exame do conteúdo ou dos atributos desse item e sem informações sobre os itens do restante da seqüência.
Символ шаблона "<var>X</var>" допускает элемент "<var>Y</var>" и создает неоднозначность модели содержимого. Модель содержимого должна быть сформирована таким образом, чтобы в процессе проверки последовательности информационных единиц элемента часть, содержащаяся в ней прямо, опосредованно или неявно, с которой должна проверяться каждая единица последовательности, в свою очередь могла быть однозначно определена без изучения содержимого или атрибутов этой единицы и получения дополнительных данных об остальных единицах в последовательности.
يسمح حرف البدل '<var>X</var>' بالعنصر '<var>Y</var>'، ويؤدي إلى جعل طراز المحتوى غامضًا. يجب تشكيل طراز المحتوى بحيث يمكن بشكل فريد تحديد الجزء الذي تم احتوائه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو بشكل ضمني في هذه المسألة لمحاولة التحقق من صحة كل عنصر في التسلسل بالتتالي، وذلك أثناء التحقق من صحة تسلسل عناصر معلومات أحد العناصر،، بدون فحص محتوى ذلك العنصر أو سماته وبدون أية معلومات حول العناصر في التسلسل المتبقي.
通配府“<var>X</var>”允许使用元素“<var>Y</var>”,导致内容模型变得不明确。必须形成内容模型,这样,在验证元素信息项序列时,其中直接、间接或隐式包含的、依次试图用来验证序列中每项的粒子就可以唯一确定,而不必检查该项的内容或属性,而且无需序列中其余项的任何信息。
通配府“<var>X</var>”允许使用元素“<var>Y</var>”,导致内容模型变得不明确。必须形成内容模型,这样,在验证元素信息项序列时,其中直接、间接或隐式包含的、依次试图用来验证序列中每项的粒子就可以唯一确定,而不必检查该项的内容或特性,而且无需序列中其余项的任何信息。
萬用字元 '<var>X</var>' 允許項目 '<var>Y</var>',且會使內容模型變得模稜兩可。內容模型必須在驗證項目資訊項目順序期間形成,物件包含直接、非直接或暗示與在順序裡嘗試驗證的每個項目在其中,可以單獨地判定而無需檢查該項目內容或屬性,並且在順序餘項中不需任何該項目之相關資訊。
El comodín '<var>X</var>' permite el elemento '<var>Y</var>' y hace que el modelo de contenido sea ambiguo. Un modelo de contenido debe estar constituido de forma que durante la validación de una secuencia de elementos de información de elemento, la partícula contenida directa, indirecta o implícitamente en el mismo y con la que se debe intentar validar cada elemento de la secuencia se pueda determinar de forma exclusiva sin examinar el contenido o los atributos de dicho elemento, y sin ninguna información acerca de los elementos del resto de la secuencia.
Jokertecknet <var>X</var> tillåter elementet <var>Y</var> vilket gör innehållsmodellen tvetydig. En innehållsmodell måste utformas så att följande gäller vid verifiering av elementsekvensen: Den partikel som omfattas direkt, indirekt eller implicit i sekvensen måste kunna bestämmas unikt utan granskning av innehållet eller attributen för objektet, och utan någon information om objekten i resten av sekvensen.
'<var>X</var>' joker karakteri '<var>Y</var>' öğesine izin verir ve içerik modelinin belirsizleşmesine neden olur. İçerik modeli, öğe bilgilerinin madde sıralamasının doğrulanması sırasında, sıralamadaki her maddeyi doğrulama girişiminde doğrudan, dolaylı veya örtülü olarak içerilen parçacık, ilgili maddenin içeriğini veya özniteliklerini incelemek veya sıralamanın geri kalanında bulunan maddelerle ilgili bilgi edinmek gerekmeden, benzersiz olarak belirlenebilecek şekilde oluşturulmalıdır.
Xml-typen 'List of <var>X</var>' understøtter ikke en konvertering fra Clr-typen '<var>Type Name</var>' til Clr-typen 'X'.
Xml-type List of <var>X</var> ondersteunt geen conversie van Clr-type <var>Type Name</var> naar Clr-type X.
Xml-tyyppi List of <var>X</var> ei tue muuntamista Clr-tyypistä <var>Type Name</var> Clr-tyypiksi X.
Le type Xml 'List of <var>X</var>' ne prend en charge aucune conversion du type Clr '<var>Type Name</var>' au type Clr 'X'.
Der XML-Typ 'List of <var>X</var>' unterstützt keine Konvertierung des CLR-Typs '<var>Type Name</var>' in den CLR-Typ 'X'.
Ο τύπος Xml 'List of <var>X</var>' δεν υποστηρίζει μετατροπή από τύπο Clr '<var>Type Name</var>' σε τύπο Clr 'X'.
סוג Xml 'List of <var>X</var>' אינו תומך בהמרה מסוג Clr '<var>Type Name</var>' לסוג Clr 'X'.
A „List of <var>X</var>” XML-típus nem támogatja a(z) „<var>Type Name</var>” CLR-típusról „X” CLR-típusra történő konvertálást.
Il tipo Xml 'List of <var>X</var>' non supporta la conversione dal tipo Clr '<var>Type Name</var>' al tipo Clr 'X'.
XML 型 '<var>X</var> の一覧' は、CLR 型 '<var>Type Name</var>' から CLR 型 'X' への変換をサポートしていません。
XML 유형 '<var>X</var> 목록'은 CLR 유형 '<var>Type Name</var>'에서 CLR 유형 'X'(으)로의 변환을 지원하지 않습니다.
Xml-typen "Liste over <var>X</var>" har ikke støtte for konvertering fra Clr-typen <var>Type Name</var> til Clr-typen X.
Typ XML o nazwie 'List of <var>X</var>' nie obsługuje konwersji typu CLR '<var>Type Name</var>' na typ CLR 'X'.
O tipo xml 'Lista de <var>X</var>' não oferece suporte à conversão do tipo Clr '<var>Type Name</var>' ao tipo Clr 'X'.
Тип Xml "List of <var>X</var>" не поддерживает преобразования от типа Clr "<var>Type Name</var>" к типу Clr "X".
El tipo Xml 'Lista de <var>X</var>' no admite conversión de tipo Clr '<var>Type Name</var>' a tipo Clr 'X'.
Xml-typen 'List of <var>X</var>' stöder inte konvertering från Clr-typen <var>Type Name</var> till Clr-typen X.
'List of <var>X</var>' Xml türü, '<var>Type Name</var>' Clr türünden 'X' Clr türüne dönüştürmeyi desteklemiyor.
نوع Xml المسمى 'List of <var>X</var>' لا يعتمد التحويل من نوع Clr المسمى '<var>Type Name</var>' إلى نوع Clr المسمى 'X'.
Xml 类型“<var>X</var> 的列表”不支持从 Clr 类型“<var>Type Name</var>”转换为 Clr 类型“X”。
Xml 型別 'List of <var>X</var>' 不支援由 Clr 型別 '<var>Type Name</var>' 轉換至 Clr 型別 'X'。
Typ Xml List of <var>X</var> nepodporuje převod z typu Clr <var>Type Name</var> na typ Clr X.
Xml 类型“<var>X</var> 的列表”不支持从 Clr 类型“<var>Type Name</var>”转换为 Clr 类型“X”。
Xml 型別 'List of <var>X</var>' 不支援由 Clr 型別 '<var>Type Name</var>' 轉換至 Clr 型別 'X'。
يجب تعريف الأنواع في المستوى الأعلى في المخطط. الرجاء مراجعة نوع المخطط '<var>Type Name</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>': العنصر '<var>X</var>' يستخدم تعريف نوع مجهول، الأنواع المجهولة غير معتمدة مع SOAP المشفرة.
必须在架构的顶层声明类型。请复查来自命名空间“<var>namespace</var>”的架构类型“<var>Type Name</var>”: 元素“<var>X</var>”正在使用匿名类型声明,编码的 SOAP 不支持匿名类型。
型別必須在結構描述的第一層中宣告。請從命名空間 '<var>namespace</var>' 中檢閱結構描述型別 '<var>Type Name</var>': 項目 '<var>X</var>' 正在使用匿名的型別宣告,不支援以 SOAP 編碼匿名型別。
Typy musí být deklarovány na nejvyšší úrovni schématu. Zkontrolujte typ schématu <var>Type Name</var> z oboru názvů <var>namespace</var>: element <var>X</var> používá anonymní typ deklarace. Anonymní typy nejsou podporovány u kódovaného protokolu SOAP.
Typer skal erklæres på øverste niveau i skemaet. Gennemse skematypen '<var>Type Name</var>' fra navneområdet '<var>namespace</var>': Elementet '<var>X</var>' bruger anonym typeerklæring. Anonyme typer understøttes ikke med kodet SOAP.
Typen moeten worden gedeclareerd op het hoogste niveau in het schema. Bekijk schematype <var>Type Name</var> uit naamruimte <var>namespace</var>: element <var>X</var> maakt gebruik van declaratie van anonieme typen. Anonieme typen worden niet ondersteund met gecodeerde SOAP.
Tyypit on määritettävä rakenteen ylimmällä tasolla. Tarkista rakennetyyppi <var>Type Name</var> nimitilasta <var>namespace</var>: elementti <var>X</var> käyttää nimetöntä tyypinmääritystä. Koodattu SOAP ei tue nimettömiä tyyppejä.
Les types doivent être déclarés au niveau supérieur dans le schéma. Vérifiez le type de schéma '<var>Type Name</var>' de l'espace de noms '<var>namespace</var>' : l'élément '<var>X</var>' utilise une déclaration de type anonyme. Les types anonymes ne sont pas pris en charge avec le SOAP codé.
Typen müssen auf der obersten Schemaebene deklariert werden. Überprüfen Sie den Schematyp '<var>Type Name</var>' im Namespace '<var>namespace</var>': Element '<var>X</var>' verwendet eine anonyme Typdeklaration, die mit codiertem SOAP nicht zulässig ist.
Οι τύποι πρέπει να δηλωθούν στο ανώτατο επίπεδο του σχήματος. Ελέγξτε τον τύπο σχήματος '<var>Type Name</var>' από το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>': το στοιχείο '<var>X</var>' χρησιμοποιεί δήλωση ανώνυμου τύπου και οι ανώνυμοι τύποι δεν υποστηρίζονται με κωδικοποιημένο SOAP.
יש להצהיר על הסוגים ברמה העליונה בסכימה. נא סקור את סוג הסכימה '<var>Type Name</var>' מטווח השמות '<var>namespace</var>'. האלמנט '<var>X</var>' משתמש בהצהרה על סוג אנונימי, סוגים אנונימיים אינם נתמכים עם SOAP מקודד.
A típusokat a séma felső szintjén kell deklarálni. Ellenőrizze a(z) „<var>namespace</var>” névtérből származó „<var>Type Name</var>” sématípust: a(z) „<var>X</var>” névtelen típusdeklarációt használ, de a névtelen típusokat nem támogatja a kódolt SOAP.
I tipi devono essere dichiarati al livello superiore dello schema. Rivedere il tipo di schema "<var>Type Name</var>" appartenente allo spazio dei nomi "<var>namespace</var>": l'elemento "<var>X</var>" utilizza la dichiarazione di tipo anonimo. I tipi anonimi non sono supportati con SOAP codificato.
型は、スキーマのトップ レベルで宣言される必要があります。名前空間 '<var>namespace</var>' のスキーマの型 '<var>Type Name</var>' を確認してください。要素 '<var>X</var>' では、無名型宣言が使用されています。エンコードされた SOAP では無名型をサポートしていません。
유형은 스키마의 최상위 수준에서 선언해야 합니다. 네임스페이스 '<var>namespace</var>'에서 스키마 유형 '<var>Type Name</var>'을(를) 확인하십시오. 요소 '<var>X</var>'은(는) 비동기 유형 선언을 사용하고 있는데 비동기 유형은 인코딩된 SOAP에서 지원되지 않습니다.
Typer må deklareres på skjemaets toppnivå. Kontroller skjematypen <var>Type Name</var> fra navneområdet <var>namespace</var>: elementet<var>X</var> bruker anonyme typedeklarasjoner og støttes ikke med kodet SOAP.
Typy należy zadeklarować na najwyższym poziomie schematu. Przejrzyj typ schematu '<var>Type Name</var>' z obszaru nazw '<var>namespace</var>': dla elementu '<var>X</var>' jest używana deklaracja typu anonimowego. Typy anonimowe nie są obsługiwane przy użyciu zakodowanego protokołu SOAP.
Os tipos devem ser declarados no nível superior do esquema. Examine o tipo de esquema '<var>Type Name</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>': o elemento '<var>X</var>' está usando uma declaração de tipo anônimo; não há suporte para tipos anônimos com SOAP codificado.
Типы должны объявляться на верхнем уровне схемы. Просмотрите тип схемы "<var>Type Name</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>": элемент "<var>X</var>" использует объявление анонимного типа, а анонимные типы с кодированными SOAP не поддерживаются.
Los tipos se deben declarar en el nivel superior del esquema. Revise el tipo de esquema '<var>Type Name</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>': el elemento '<var>X</var>' está utilizando un tipo anónimo de declaración y los tipos anónimos no son compatibles con SOAP codificado.
Typer måste deklareras på översta nivån i schemat. Granska schematypen <var>Type Name</var> från namnområdet <var>namespace</var>: elementet <var>X</var> använder anonym typdeklaration, anonyma typer stöds inte med kodad SOAP.
Türler, şemadaki en üst düzeyde bildirilmeli. Lütfen '<var>namespace</var>' ad alanındaki '<var>Type Name</var>' şema türünü gözden geçirin: '<var>X</var>' öğesi anonim türü bildirimi kullanıyor, kodlanmış SOAP'da anonim türler desteklenmez.
必须在架构的顶层声明类型。请复查来自命名空间“<var>namespace</var>”的架构类型“<var>Type Name</var>”: 元素“<var>X</var>”正在使用匿名类型声明,编码的 SOAP 不支持匿名类型。
型別必須在結構描述的第一層中宣告。請從命名空間 '<var>namespace</var>' 中檢閱結構描述型別 '<var>Type Name</var>': 項目 '<var>X</var>' 正在使用匿名的型別宣告,不支援以 SOAP 編碼匿名型別。
אירעה שגיאה במהלך עיבוד סוג '<var>Type Name</var>': במספר הסוג '<var>Member</var>' שהוצהר ב- '<var>X</var>' חסר מאפיין '<var>Y</var>' דרוש. אם מחלקה אחת בהיררכיית המחלקות משתמשת בתכונת יצירת רצף מפורשת (<var>Y</var>), מחלקת הבסיס וכל המחלקות הנגזרות צריכות להשתמש באותה תכונה.
Hiba történt a(z) „<var>Type Name</var>” típus feldolgozásakor. A típus „<var>Member</var>” tagjából (deklarálásának helye: „<var>X</var>”) hiányzik a kötelezően megadandó „<var>Y</var>” tulajdonság. Ha az osztályhierarchia egyik osztálya explicit sorrendiséget (<var>Y</var>) alkalmaz, akkor alaposztálya és összes származtatott osztálya is ugyanezt kell hogy tegye.
Si è verificato un errore durante l'elaborazione del tipo '<var>Type Name</var>'. Il membro del tipo '<var>Member</var>' ha dichiarato '<var>X</var>' che manca la proprietà necessaria '<var>Y</var>'. Se una classe nella gerarchia di classi utilizza una funzione di sequenziazione esplicita (<var>Y</var>), allora la classe di base e tutte le classi derivate devono fare lo stesso.
型 '<var>Type Name</var>' の処理エラーが発生しました。'<var>X</var>' で宣言されている型メンバ '<var>Member</var>' に必要な '<var>Y</var>' プロパティが見つかりません。クラス階層内のいずれかのクラスが明示的シーケンス機能 (<var>Y</var>) を使用している場合は、その基本クラスとすべての派生クラスも同様にこれを使用する必要があります。
'<var>Type Name</var>' 형식을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. '<var>X</var>'에서 선언된 형식 멤버 '<var>Member</var>'에 필요한 '<var>Y</var>' 속성이 없습니다. 클래스 계층의 한 클래스에서 명시적 시퀀스 기능(<var>Y</var>)을 사용하면 기본 클래스와 모든 파생 클래스는 같은 기능을 수행해야 합니다.
Det oppstod en feil under behandling av typen <var>Type Name</var>. Typemedlemmet <var>Member</var> som ble deklarert i <var>X</var>, mangler nødvendig <var>Y</var>-egenskap. Hvis én klasse i klassehierarkiet bruker den eksplisitte sekvensfunksjonen (<var>Y</var>), må grunnklassen og alle avledete klasser gjøre det samme.
Wystąpił błąd podczas przetwarzania typu '<var>Type Name</var>'. Członek typu '<var>Member</var>' zadeklarowany w elemencie '<var>X</var>' nie ma wymaganej właściwości '<var>Y</var>'. Jeśli dla jednej z klas w hierarchii klas jest używana funkcja sekwencjonowania jawnego (<var>Y</var>), musi być też stosowana w przypadku jej klasy podstawowej oraz wszystkich klas pochodnych.
Erro ao processar tipo '<var>Type Name</var>'. Membro de tipo '<var>Member</var>' declarado em '<var>X</var>' não tem a propriedade '<var>Y</var>' necessária. Se uma classe na hierarquia de classes usar o recurso de seqüenciamento explícito (<var>Y</var>), sua classe base e todas as classes derivadas terão que fazer o mesmo.
Ошибка при обработке типа "<var>Type Name</var>". Член "<var>Member</var>", объявленный в "<var>X</var>", не имеет обязательного свойства "<var>Y</var>". Если один класс в иерархии использует явное следование (<var>Y</var>), то это также должны делать его базовый и все производные классы.
Error al procesar el tipo '<var>Type Name</var>'. Miembro de tipo '<var>Member</var>' declarado en '<var>X</var>' es una propiedad '<var>Y</var>' solicitada que falta. Si una clase de la jerarquía de clases utiliza la característica de secuenciación explícita (<var>Y</var>), su clase base y todas las clases derivadas tienen que hacer lo mismo.
Det uppstod ett fel vid behandlingen av typen <var>Type Name</var>. Typmedlemmen <var>Member</var> som är deklarerad i <var>X</var> saknar den nödvändiga egenskapen '<var>Y</var>'. Om en klass i klasshierarkin använder den explicita sekvensfunktionen (<var>Y</var>), måste dess basklass och alla härledda klasser också göra det.
'<var>Type Name</var>' türü işlenirken hata oluştu. '<var>X</var>' içinde bildirilen '<var>Member</var>' türü üyesinde, gereken '<var>Y</var>' özelliği eksik. Sınıf hiyerarşisindeki bir sınıf (<var>Y</var>) açık sıralama özelliğini kullanıyorsa, bu sınıfın temel sınıfının ve tüm türetilen sınıflarının aynı özelliği kullanması gerekir.
Er is een fout opgetreden bij het verwerken van type <var>Type Name</var>. In typelid <var>Member</var>, dat is gedeclareerd in <var>X</var>, ontbreekt de vereiste eigenschap <var>Y</var>. Als bij één klasse in de klassenhiërarchie de functie voor expliciete volgordebepaling (<var>Y</var>), moet in de basisklasse en in alle afgeleide klassen hetzelfde worden gedaan.
Tapahtui virhe käsiteltäessä tyyppiä <var>Type Name</var>. Kohteessa <var>X</var> määritetystä tyypin jäsenestä <var>Member</var> puuttuu vaadittava ominaisuus <var>Y</var>. Jos jokin luokkahierarkian luokka käyttää eksplisiittistä sarjanmuodostustoimintoa (<var>Y</var>), sen perusluokan ja kaikkien johdettujen luokkien on tehtävä samoin.
Une erreur s'est produite lors du traitement du type '<var>Type Name</var>'. Le membre '<var>Member</var>' du type déclaré dans '<var>X</var>' n'a pas la propriété requise '<var>Y</var>'. Si une classe de la hiérarchie des classes utilise une fonction de mise en séquence explicite (<var>Y</var>), la classe de base correspondante et toutes les classes dérivées devront en faire autant.
Fehler beim Verarbeiten des Typs '<var>Type Name</var>'. Fehlende erforderliche '<var>Y</var>'-Eigenschaft bei dem in '<var>X</var>' deklarierten Type-Element '<var>Member</var>'. Wenn eine Klasse in der Klassenhierarchie das explizite Sequenzierungsfeature (<var>Y</var>) verwendet, muss dies auch für ihre Basisklasse und alle abgeleiteten Klassen gelten.
Προέκυψε σφάλμα επεξεργασίας τύπου '<var>Type Name</var>'. Από το μέλος τύπου '<var>Member</var>' που δηλώθηκε στο '<var>X</var>' λείπει η απαιτούμενη ιδιότητα '<var>Y</var>'. Αν μία κλάση στην ιεραρχία κλάσεων χρησιμοποιεί δυνατότητα ρητής ακολουθίας (<var>Y</var>), τότε η κλάση βάσης και όλες οι παραγόμενες κλάσεις πρέπει να κάνουν το ίδιο.
处理类型“<var>Type Name</var>”时发生错误。“<var>X</var>”中声明的类型成员“<var>Member</var>”缺少必需的“<var>Y</var>”属性。如果类层次中的一个类使用显式序列化功能(<var>Y</var>),则其基类和所有派生类都必须使用该功能。
有錯誤的程序型別 '<var>Type Name</var>'。在 '<var>X</var>' 型別成員 '<var>Member</var>' 遺失,需要 '<var>Y</var>' 屬性。若類別級階層的其中一類別使用明確的排序功能 (<var>Y</var>),則其基底層級語所有衍生層級必須相同。
حدث خطأ أثناء معالجة النوع '<var>Type Name</var>'. عضو النوع '<var>Member</var>' الذي تم تعريفه في '<var>X</var>' يفتقد خاصية '<var>Y</var>' المطلوبة. إذا كانت هناك فئة في التسلسل الهيكلي للفئات تستخدم ميزة تسلسل صريحة (<var>Y</var>)، يجب أن تستخدم الفئة الأساسية لها وكافة الفئات المشتقة نفس الميزة.
处理类型“<var>Type Name</var>”时发生错误。“<var>X</var>”中声明的类型成员“<var>Member</var>”缺少必需的“<var>Y</var>”属性。如果类层次中的一个类使用显式序列化功能(<var>Y</var>),则其基类和所有派生类都必须使用该功能。
有錯誤的程序型別 '<var>Type Name</var>'。在 '<var>X</var>' 型別成員 '<var>Member</var>' 遺失,需要 '<var>Y</var>' 屬性。若類別級階層的其中一類別使用明確的排序功能 (<var>Y</var>),則其基底層級語所有衍生層級必須相同。
Při zpracování typu <var>Type Name</var> došlo k chybě. Členovi typu <var>Member</var> deklarovanému v rámci <var>X</var> chybí požadovaná vlastnost <var>Y</var>. Pokud jedna třída v hierarchii tříd používá funkci explicitního řazení (<var>Y</var>), bude stejná akce provedena také u její základní třídy a všech odvozených tříd.
Der opstod en fejl under behandling af typen '<var>Type Name</var>'. Typemedlemmet '<var>Member</var>', der er erklæret i '<var>X</var>', mangler den obligatoriske '<var>Y</var>'-egenskab. Hvis en klasse i klassehierarkiet bruger den eksplicitte sekvensfunktion (<var>Y</var>), skal dens basisklasse og alle afledte klasser også gøre det.
محتوى بسيط متوقع. لم يتم إنشاء المخطط باستخدام هذه الأداة.
应为简单内容。架构不是使用此工具创建的。
必須是簡易內容,並非使用此工具來建立結構描述。
Byl očekáván jednoduchý obsah. Schéma nebylo pomocí tohoto nástroje vytvořeno.
Simpelt indhold var forventet. Skemaet blev ikke oprettet med dette værktøj.
Simpele inhoud werd verwacht. Schema is niet gemaakt met dit programma.
Yksinkertaista sisältöä odotettiin. Rakennetta ei ole luotu tällä työkalulla.
Contenu simple attendu. Le schéma n'a pas été créé à l'aide de cet outil.
Erwartet wurde einfacher Inhalt. Das Schema wurde nicht mit diesem Tool erstellt.
Αναμενόμενο απλό περιεχόμενο. Το σχήμα δεν δημιουργήθηκε με αυτό το εργαλείο.
דרוש תוכן פשוט. הסכימה לא נוצרה באמצעות כלי זה.
A várt tartalom egyszerű. Nem jött létre séma ezzel az eszközzel.
Previsto contenuto semplice. Lo schema non è stato creato utilizzando questo strumento.
単純なコンテンツが必要です。このツールを使用してスキーマは作成されませんでした。
단순 콘텐츠가 있어야 하는데 스키마가 이 도구를 사용하여 생성되지 않았습니다.
Forventet enkelt innhold. Skjemaet er ikke opprettet ved hjelp av dette verktøyet.
Oczekiwano zawartości prostej. Schemat nie został utworzony za pomocą tego narzędzia.
Conteúdo simples esperado. O esquema não foi criado com essa ferramenta.
Ожидалось простое содержимое. Схема не была создана с помощью этого средства.
Se esperaba contenido simple. El esquema no se ha creado con esta herramienta.
Förväntade enkelt innehåll. Schemat skapades inte med detta verktyg.
Basit içerik bekleniyordu. Şema bu araç kullanılarak oluşturulamadı.
应为简单内容。架构不是使用此工具创建的。
必須是簡易內容,並非使用此工具來建立結構描述。
لا يمكن أن يكون URL فارغًا.
URL 不能为空。
URL 不能是空白的。
Adresa URL nesmí být prázdná.
URL-adressen må ikke være tom.
De URL mag niet leeg zijn.
URL-osoite ei voi olla tyhjä.
L'URL ne peut pas être vide.
Der URL darf nicht leer sein.
Το URL δεν μπορεί να είναι κενό.
כתובת ה- URL אינה יכולה להיות ריקה.
Az URL nem lehet üres.
L'URL non può essere vuoto.
URL を空にすることはできません。
URL을 비워 둘 수 없습니다.
URL-adressen kan ikke være tom.
Adres URL nie może być pusty.
A URL não pode estar vazia.
URL не может быть пустым.
La URL no puede estar vacía.
URL:en kan inte vara tom.
URL boş olamaz.
URL 不能为空。
URL 不能是空白的。
Varování: Nelze sdílet <var>X</var> s názvem <var>Y</var> z oboru názvů <var>Z</var>. Bylo nalezeno několik neshodných deklarací.
Advarsel: <var>X</var> med navnet '<var>Y</var>' fra navneområdet '<var>Z</var>' kan ikke deles. Der blev fundet flere skemaerklæringer, der ikke passer sammen.
Waarschuwing: kan <var>X</var> met de naam <var>Y</var> uit naamruimte <var>Z</var> niet delen. Verschillende niet-overeenkomende schemadeclaraties gevonden.
Varoitus: Kohdetta <var>X</var>, jonka nimi on <var>Y</var>, ei voi jakaa nimitilasta <var>Z</var>. Löydettiin useita toisiinsa sopimattomia rakennemäärityksiä.
Avertissement : impossible de partager l'élément <var>X</var> nommé '<var>Y</var>' de l'espace de noms '<var>Z</var>'. Plusieurs déclarations de schéma non compatibles ont été détectées.
Achtung: <var>X</var> mit dem Namen '<var>Y</var>' im Namespace '<var>Z</var>' kann nicht freigegeben werden. Mehrere nicht übereinstimmende Schemadeklarationen wurden gefunden.
Προειδοποίηση: Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση του <var>X</var> με όνομα '<var>Y</var>' από το χώρο ονομάτων '<var>Z</var>'. Βρέθηκαν περισσότερες από μία δηλώσεις σχήματος που δεν συμφωνούν.
אזהרה: אין אפשרות לשתף את <var>X</var> בשם '<var>Y</var>' מטווח השמות '<var>Z</var>'. נמצאו כמה הצהרות סכימה שאינן תואמות.
Figyelmeztetés: Nem osztható meg a(z) „<var>Y</var>” nevű <var>X</var> a(z) „<var>Z</var>” névtérből. A rendszer több ütköző sémadeklarációt talált.
Avviso: Impossibile condividere <var>X</var> denominato "<var>Y</var>" appartenente allo spazio dei nomi "<var>Z</var>". Sono state trovate diverse dichiarazioni non corrispondenti dello schema.
警告 : '<var>Z</var>' 名前空間の '<var>Y</var>' という名前の <var>X</var> を共有できません。一致しないスキーマ宣言がいくつか見つかりました。
경고: '<var>Z</var>' 네임스페이스에서 '<var>Y</var>'(이)라는 <var>X</var>을(를) 공유할 수 없습니다. 일치하지 않는 여러 스키마 선언을 찾았습니다.
Advarsel: Kan ikke dele <var>X</var> med navnet <var>Y</var> fra <var>Z</var>-navneområdet. Det ble funnet flere skjemadeklarasjoner som ikke samsvarer.
Uwaga: Nie można współużytkować elementu <var>X</var> o nazwie '<var>Y</var>' z obszaru nazw '<var>Z</var>'. Znaleziono kilka niezgodnych deklaracji schematów.
Aviso: não é possível compartilhar o <var>X</var> chamado '<var>Y</var>' do espaço para nome '<var>Z</var>'. Foram encontradas várias declarações de esquema incompatíveis.
Предупреждение. Невозможно совместно использовать <var>X</var> с именем "<var>Y</var>" из пространства имен "<var>Z</var>". Найдено несколько несогласованных объявлений схемы.
Advertencia: no se puede compartir <var>X</var> denominado '<var>Y</var>' del espacio de nombres '<var>Z</var>'. Varias declaraciones de esquema no coinciden.
Varning: Det går inte att dela <var>X</var> med namnet <var>Y</var> från namnområdet <var>Z</var>. Flera felmatchade schemadeklarationer påträffades.
Uyarı: '<var>Z</var>' ad alanındaki '<var>Y</var>' adlı <var>X</var> paylaşılamıyor. Birkaç eşleşmeyen şema bildirimi bulundu.
تحذير: لا يمكن مشاركة <var>X</var> المسمى '<var>Y</var>' من مساحة اسم '<var>Z</var>'. تم العثور على العديد من تعريفات المخططات غير المتطابقة.
警告: 无法共享来自“<var>Z</var>”命名空间、名为“<var>Y</var>”的 <var>X</var>。发现多个不匹配的架构定义。
警告: 無法共用 '<var>Z</var>' 名稱空間中名為 '<var>Y</var>' 的 <var>X</var>。發生結構描述宣告不相符的問題。
警告: 无法共享来自“<var>Z</var>”命名空间、名为“<var>Y</var>”的 <var>X</var>。发现多个不匹配的架构定义。
警告: 無法共用 '<var>Z</var>' 名稱空間中名為 '<var>Y</var>' 的 <var>X</var>。發生結構描述宣告不相符的問題。
نطاق تكرار العنصر '<var>X</var>' قيد غير صالح لنطاق تكرار حرف البدل في القاعدة، Elt:Any -- NSCompat القاعدة 2.
根据 Elt:Any -- NSCompat 规则 2,元素“<var>X</var>”的出现范围不是基本属性中通配符出现范围的有效限制。
項目 '<var>X</var>' 的出現範圍不是基底萬用字元出現範圍的有效限制,Elt:Any -- NSCompat Rule2。
Rozsah výskytu elementu <var>X</var> není platné omezení rozsahu výskytů zástupného znaku na základní úrovni, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
Forekomstområdet for elementet '<var>X</var>' er ikke en gyldig begrænsning af jokertegnets forekomstområde i basis, Elt:Any -- NSCompat Regel 2.
Het instantiebereik van element <var>X</var> is geen geldige beperking van het instantiebereik van het jokerteken in het basiselement, Elt:Any -- NSCompat-regel 2.
Elementin <var>X</var> ilmentymäalue ei ole kelvollinen perusosan yleismerkin ilmentymäalueen rajoitus, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
La plage d'occurrences de l'élément '<var>X</var>' n'est pas une restriction valide de la plage d'occurrences du caractère générique de la base, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
Der Vorkommensbereich des Elements '<var>X</var>' ist keine gültige Einschränkung für den Vorkommensbereich des Platzhalters in der Basis, Elt:Any -- NSCompat-Regel 2.
Το εύρος εμφάνισης του στοιχείου '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρος περιορισμός του εύρους εμφάνισης του χαρακτήρα μπαλαντέρ στη βάση, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
טווח המופעים של האלמנט '<var>X</var>' אינו מגבלה חוקית של טווח המופעים של התו הכללי בבסיס, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
A(z) „<var>X</var>” tartományelem előfordulása nem érvényes korlátozása a helyettesítő karakter előfordulási tartományának az alapban, Elt:Any – NSCompat Rule2.
L'intervallo di occorrenza dell'elemento <var>X</var> non è una restrizione valida dell'intervallo di occorrenza del carattere jolly nella base, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
要素 '<var>X</var>' の出現範囲は、基本型におけるワイルドカードの出現範囲の有効な制限ではありません (Elt:Any -- NSCompat 規則 2)。
요소 '<var>X</var>'의 발생 범위가 기본인 Elt:Any -- NSCompat Rule2에서 와일드카드 발생 범위의 올바른 제한이 아닙니다.
Forekomstområdet til elementet <var>X</var> er ikke en gyldig begrensning av jokertegnets forekomstområde i basisen, Elt:Any - NSCompat Rule2.
Zakres wystąpień elementu '<var>X</var>' nie jest prawidłowym ograniczeniem zakresu wystąpień symbolu wieloznacznego w bazie (Elt:Any -- NSCompat: reguła 2).
O intervalo de ocorrência do elemento '<var>X</var>' não é uma restrição válida do intervalo de ocorrência do caractere curinga na base, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
Диапазон вхождения элемента "<var>X</var>" не является действительным ограничением для диапазона вхождения символа шаблона в базе, Elt:Any — NSCompat Rule 2.
El intervalo de aparición del elemento <var>X</var> no es una restricción válida del intervalo de aparición del comodín en la base, Elt:Any -- NSCompat Rule2.
Förekomstintervallet för elementet <var>X</var> är inte en giltig begränsning för jokertecknets förekomstintervall i basen, Elt:Any -- NSCompat, regel 2.
'<var>X</var>' öğesinin yinelenme aralığı, temeldeki joker karakterin yinelenme aralığının geçerli bir kısıtlaması değil, Elt:Any -- NSCompat Kural 2.
根据 Elt:Any -- NSCompat 规则 2,元素“<var>X</var>”的出现范围不是基本属性中通配符出现范围的有效限制。
項目 '<var>X</var>' 的出現範圍不是基底萬用字元出現範圍的有效限制,Elt:Any -- NSCompat Rule2。
See catalog page for all messages.