The service
Messages on page
已用时间 <var>X</var>
經過時間 <var>X</var>
Uplynulý čas <var>X</var>
Forløbet tid <var>X</var>
Verstreken tijd <var>X</var>
Aikaa kulunut <var>X</var>
Temps écoulé <var>X</var>
Vergangene Zeit <var>X</var>
Παρερχόμενος χρόνος <var>X</var>
Eltelt idő: <var>X</var>
Tempo trascorso <var>X</var>
経過時間 <var>X</var>
경과 시간: <var>X</var>
Brukt tid <var>X</var>
Czas, ktry upłynął: <var>X</var>
Tempo Decorrido <var>X</var>
Прошло времени <var>X</var>
Tiempo transcurrido <var>X</var>
Förfluten tid: <var>X</var>
Geçen Süre <var>X</var>
الوقت المنقضي <var>X</var>
經過時間 <var>X</var>
זמן שחלף <var>X</var>
已用时间 <var>X</var>
Nelze získat nebo nastavit parametry úlohy, která není přidružena k objektu projektu.
Parametre på en opgave, der ikke er knyttet til et projektobjekt, kan ikke hentes eller angives.
Kan geen parameters ophalen of instellen voor een taak die niet aan een projectobject is gekoppeld.
Projektiobjektiin liittymättömän tehtävän parametreja ei voi noutaa tai määrittää.
Impossible d'obtenir ou de définir les paramètres sur une tâche qui n'est pas associée à un objet du projet.
Parameter für eine Aufgabe können nicht abgefragt oder festgelegt werden, wenn die Aufgabe keinem Projektobjekt zugeordnet ist.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ή η ρύθμιση παραμέτρων σε μια εργασία η οποία δεν συσχετίζεται με κάποιο αντικείμενο έργου.
Projektobjektumhoz nem kapcsolódó feladat paramétereit nem lehet kiolvasni vagy beállítani.
Impossibile ottenere o impostare parametri per un'attività non associata a un oggetto di progetto.
プロジェクト オブジェクトに関連付けられていないタスクでは、パラメータを取得または設定できません。
프로젝트 개체에 연결되지 않은 작업에 대해서는 매개 변수를 가져오거나 설정할 수 없습니다.
Kan ikke hente eller angi parametre for en oppgave som ikke er tilknyttet prosjektobjektet.
Nie można pobrać ani ustawić parametrw w zadaniu, ktre nie jest skojarzone z obiektem projektu.
Não é possível obter ou definir parâmetros em uma tarefa não associada a um objeto de projeto.
Чтение и запись параметров для задачи, не связанной с объектом PROJECT, невозможны.
No se pueden obtener ni establecer parámetros en una tarea que no está asociada a un objeto Project.
Det går inte att hämta eller ange parametrar för en aktivitet som inte är associerad med ett projektobjekt.
Bir proje nesnesiyle ilişkilendirilmemiş görev üzerinde parametre alınamaz veya ayarlanamaz.
无法对未与项目对象关联的任务获取或设置参数。
無法在與專案物件沒有關聯的工作上取得或設定參數。
يتعذر الحصول على معلمات أو تعيينها على مهمة غير مقترنة بكائن مشروع.
無法在與專案物件沒有關聯的工作上取得或設定參數。
לא ניתן לקבל או להגדיר פרמטרים במשימה שאינה משויכת לאובייקט פרויקט.
无法对未与项目对象关联的任务获取或设置参数。
MSB4061: 未能从程序集“<var>Assembly Name </var>”中实例化“<var>X</var>”任务。 <var>Y</var>
MSB4061: "<var>X</var>" 工作無法從組件 "<var>Assembly Name </var>" 執行個體化。<var>Y</var>
MSB4061: Nelze vytvořit instanci úlohy <var>X</var> ze sestavení <var>Assembly Name </var>. <var>Y</var>
MSB4061: Opgaven "<var>X</var>" kunne ikke instantieres fra assemblyen "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: de taak <var>X</var> kan niet worden gemaakt uit de assembly <var>Assembly Name </var>. <var>Y</var>
MSB4061: Tehtävän <var>X</var> esiintymää ei voitu luoda kokoonpanosta <var>Assembly Name </var>. <var>Y</var>
MSB4061: La tâche "<var>X</var>" n'a pas pu être instanciée à partir de l'assembly "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: Die <var>X</var>-Aufgabe konnte nicht aus der <var>Assembly Name </var>-Assembly instanziiert werden. <var>Y</var>
MSB4061: Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία παρουσίας για την εργασία "<var>X</var>" από τη συγκρότηση "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: A feladat („<var>X</var>”) példányának létrehozása nem sikerült a következő szerelvényből: „<var>Assembly Name </var>”. <var>Y</var>
MSB4061: impossibile creare un'istanza dell'attività "<var>X</var>" dall'assembly "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: "<var>X</var>" タスクをアセンブリ "<var>Assembly Name </var>" からインスタンス化できませんでした。<var>Y</var>
MSB4061: "<var>Assembly Name </var>" 어셈블리에서 "<var>X</var>" 작업을 인스턴스화할 수 없습니다. <var>Y</var>
MSB4061: Det kan ikke opprettes forekomst av oppgaven <var>X</var> fra samlingen <var>Assembly Name </var>. <var>Y</var>
MSB4061: Nie można utworzyć wystąpienia zadania "<var>X</var>" na podstawie modułu "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: A tarefa "<var>X</var>" não foi iniciada do assembly "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: Невозможно создать экземпляр задачи "<var>X</var>" из сборки "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: No se pudo crear una instancia de la tarea "<var>X</var>" desde el ensamblado "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: Det gick inte att instansiera <var>X</var>-aktiviteten från sammansättningen <var>Assembly Name </var>. <var>Y</var>
MSB4061: "<var>Assembly Name </var>" derlemesinden "<var>X</var>" görevinin örneği oluşturulamadı. <var>Y</var>
MSB4061: تعذر إنشاء مثيل للمهمة "<var>X</var>" من "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: 無法從 "<var>Assembly Name </var>" 具現化 "<var>X</var>" 工作。<var>Y</var>
MSB4061: לא היתה אפשרות ליצור מופע של המשימה "<var>X</var>" מתוך "<var>Assembly Name </var>". <var>Y</var>
MSB4061: 未能从“<var>Assembly Name </var>”实例化“<var>X</var>”任务。<var>Y</var>
任务“<var>X</var>”
工作 "<var>X</var>"
Úloha <var>X</var>
Opgaven "<var>X</var>"
Taak <var>X</var>
Tehtävä <var>X</var>
Tâche "<var>X</var>"
<var>X</var>-Aufgabe
Εργασία "<var>X</var>"
Feladat: „<var>X</var>”
Attività "<var>X</var>"
タスク "<var>X</var>"
"<var>X</var>" 작업
Oppgaven <var>X</var>
Zadanie "<var>X</var>"
Tarefa "<var>X</var>"
Задача "<var>X</var>"
Tarea "<var>X</var>"
<var>X</var>-aktivitet
"<var>X</var>" görevi
المهمة "<var>X</var>"
משימה "<var>X</var>"
工作 "<var>X</var>"
任务“<var>X</var>”
MSB4112: Isäntä on poistanut tämän projektin kohteet käytöstä, jonka vuoksi niitä ei voi koota tällä hetkellä. Tämä saattaa johtua turvallisuussyistä. Kohteiden ottamiseksi käyttöön Project.BuildEnabled-arvoksi on määritettävä "true".
MSB4112: Les cibles dans ce projet ont été désactivées par l'hôte et ne peuvent donc pas être générées pour l'instant. Cela pour des raisons de sécurité. Pour activer les cibles, l'hôte doit définir Project.BuildEnabled à "true".
MSB4112: Die Ziele in diesem Projekt wurden vom Host deaktiviert und können aus diesem Grund derzeit nicht erstellt werden. Die Deaktivierung wurde wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen durchgeführt. Wenn Sie die Ziele aktivieren möchten, muss der Host Project.BuildEnabled auf "true" festlegen.
MSB4112: Οι προορισμοί σε αυτό το έργο έχουν απενεργοποιηθεί από τον κεντρικό υπολογιστή και συνεπώς η δόμησή τους δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή. Αυτό ίσως να οφείλεται σε λόγους ασφαλείας. Για να ενεργοποιήσετε τους προορισμούς, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να ορίσει για την παράμετρο Project.BuildEnabled την τιμή "true".
MSB4112: A projektben szereplő célokat a gazda letiltotta, ezért most nem hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ez biztonsági okok miatt történt. A célok engedélyezéséhez a gazdának a Project.BuildEnabled tulajdonságot „true” értékűre kell állítania.
MSB4112: le destinazioni di questo progetto sono state disattivate dall'host e pertanto non possono essere generate. Questa scelta può essere dovuta a motivi di protezione. Per attivare le destinazioni, Project.BuildEnabled deve essere impostato dall'host su "true".
MSB4112: このファイルのターゲットがホストによって無効にされているため、現在ビルドすることができません。これはセキュリティ上の理由による可能性があります。ターゲットを有効にするには、ホストにより Project.BuildEnabled が "true" に設定される必要があります。
MSB4112: 호스트에서 이 프로젝트의 대상을 사용할 수 없도록 설정했으므로 지금은 빌드할 수 없습니다. 보안상의 이유로 이렇게 설정한 것 같습니다. 해당 대상을 사용하려면 호스트에서 Project.BuildEnabled를 "true"로 설정해야 합니다.
MSB4112: Målene i dette prosjektet er deaktivert av verten, og kan derfor ikke bygges nå. Dette kan ha blitt gjort av sikkerhetshensyn. Verten må angi Project.BuildEnabled til "true" for å aktivere målene.
MSB4112: element docelowy tego projektu został wyłączony przez hosta i dlatego nie można go teraz skompilować. Ta czynność mogła zostać wykonana ze względu na bezpieczeństwo. Aby włączyć elementy docelowe, host musi ustawić parametr Project.BuildEnabled na wartość "true".
MSB4112: Os destinos neste projeto foram desabilitados pelo host e, portanto, não podem ser compilados neste momento. Esse procedimento deve ter sido executado por questão de segurança. Para habilitar os destinos, o host deve definir Project.BuildEnabled como "true".
MSB4112: Цели в этом проекте были отключены базовой средой, и их построение сейчас невозможно. Это могло быть сделано для безопасности. Для включения целей базовая среда должна присвоить свойству Project.BuildEnabled значение "true".
MSB4112: El host deshabilitó los destinos de este proyecto y, por lo tanto, no se pueden crear en este momento. Es posible que la deshabilitación se deba a motivos de seguridad. Para habilitar los destinos, el host debe establecer Project.BuildEnabled como "true".
MSB4112: Målen i det här projektet har inaktiverats av värddatorn och kan därför inte genereras nu. Detta kan ha gjorts av säkerhetsskäl. Project.BuildEnabled måste anges till true på värddatorn om du vill aktivera målen.
MSB4112: Bu projedeki hedefler ana bilgisayar tarafından devre dışı bırakılmış ve bu nedenle şu anda oluşturulamıyor. Bu, güvenlik nedeniyle yapılmış olabilir. Hedefleri etkinleştirmek için ana bilgisayar Project.BuildEnabled öğesini "true" olarak ayarlamalıdır.
MSB4112: 此项目中的目标已被主机禁用,因此无法在此时生成。这可能是出于安全原因。若要启用目标,主机必须将 Project.BuildEnabled 设置为“true”。
MSB4112: 主應用程式已經停用這個專案的目標,因此目前無法建置目標。這樣做可能是基於安全性考量。若要啟用目標,主應用程式必須將 Project.BuildEnabled 設為 "true"。
MSB4112: Cíle v tomto projektu byly zakázány hostitelem, a proto je nelze nyní sestavit. Důvodem může být zabezpečení. Chcete-li cíle povolit, hostitel musí nastavit vlastnost Project.BuildEnabled na hodnotu true.
MSB4112: Destinationerne i dette projekt er deaktiveret af værten og kan derfor ikke bygges på nuværende tidspunkt. Det kan være sket af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis destinationerne skal aktiveres, skal værten angive Project.BuildEnabled til "true".
MSB4112: de doelen in dit project zijn uitgeschakeld door de host en kunnen nu dus niet worden opgebouwd. Hieraan kunnen beveiligingsredenen ten grondslag liggen. Om de doelen in te schakelen, moet de host Project.BuildEnabled instellen op true.
MSB4112: تم تعطيل الأهداف في هذا المشروع بواسطة المضيف ومن ثم يتعذر إنشاؤها في هذا الوقت. ربما تم هذا لأسباب تتعلق بالأمان. لتمكين الأهداف، يجب على المضيف تعيين Project.BuildEnabled إلى "صواب".
MSB4112: היעדים בפרויקט זה הושבתו על-ידי המארח ולכן לא ניתן לבנותם כעת. ייתכן שמצב זה נגרם משיקולי אבטחה. כדי להפעיל את היעדים, המחשב המארח חייב להגדיר את Project.BuildEnabled כ- "true".
MSB4112: 主應用程式已經停用這個專案的目標,因此目前無法建置目標。這樣做可能是基於安全性考量。若要啟用目標,主應用程式必須將 Project.BuildEnabled 設為 "true"。
MSB4112: 此项目中的目标已被宿主禁用,因此无法在此时生成。这可能是出于安全考虑。若要启用这些目标,宿主必须将 Project.BuildEnabled 设置为“true”。
Määritetty ominaisuus ei kuulu nykyiseen ominaisuusryhmään.
La propriété spécifiée n'appartient pas au groupe de propriétés actuelles.
Die angegebene Eigenschaft gehört nicht zu der aktuellen Eigenschaftengruppe.
Η καθορισμένη ιδιότητα δεν ανήκει στην τρέχουσα ομάδα ιδιοτήτων.
A megadott tulajdonság nem tartozik az aktuális tulajdonságcsoporthoz.
La proprietà specificata non appartiene al gruppo di proprietà corrente.
指定されたプロパティは現在のプロパティ グループに属していません。
지정한 속성은 현재 속성 그룹에 속하지 않습니다.
Den angitte egenskapen tilhører ikke gjeldende egenskapsgruppe.
Określona właściwość nie należy do bieżącej grupy właściwości.
A propriedade especificada não pertence ao grupo de propriedades atual.
Указанное свойство не принадлежит текущей группе свойств.
La propiedad especificada no pertenece al grupo de propiedades actual.
Den angivna egenskapen tillhör inte den aktuella egenskapsgruppen.
Belirtilen özellik geçerli özellik grubuna ait değil.
لا تنتمي الخاصية المحددة إلى مجموعة الخصائص الحالية.
指定的屬性不屬於目前的屬性群組。
指定的属性不属于当前属性组。
指定的屬性不屬於目前的屬性群組。
Zadaná vlastnost nepatří do aktuální skupiny vlastností.
Den angivne egenskab tilhører ikke den aktuelle egenskabsgruppe.
De opgegeven eigenschap hoort niet bij de huidige eigenschapsgroep.
המאפיין שצוין לא שייך לקבוצת המאפיינים הנוכחית.
指定的属性不属于当前属性组。
项目“<var>Y</var>”中的目标“<var>X</var>”
專案 "<var>Y</var>" 中的目標 "<var>X</var>"
Cíl <var>X</var> v projektu <var>Y</var>
Destinationen "<var>X</var>" i projektet "<var>Y</var>"
Doel <var>X</var> in project <var>Y</var>
Kohde <var>X</var> projektissa <var>Y</var>
Cible "<var>X</var>" dans le projet "<var>Y</var>"
<var>X</var>-Ziel in <var>Y</var>-Projekt.
Προορισμός "<var>X</var>" στο έργο "<var>Y</var>"
Destinazione "<var>X</var>" nel progetto "<var>Y</var>"
プロジェクト "<var>Y</var>" 内のターゲット "<var>X</var>" です。
"<var>Y</var>" 프로젝트의 "<var>X</var>" 대상
Målet <var>X</var> i prosjektet <var>Y</var>
Element docelowy "<var>X</var>" w projekcie "<var>Y</var>"
Destino "<var>X</var>" no projeto "<var>Y</var>"
Цель "<var>X</var>" в проекте "<var>Y</var>"
Destino "<var>X</var>" en proyecto "<var>Y</var>"
Mål <var>X</var> i projektet <var>Y</var>
"<var>Y</var>" projesindeki "<var>X</var>" hedefi
Cél: „<var>X</var>”, projekt: „<var>Y</var>”
الهدف "<var>X</var>" في المشروع "<var>Y</var>":
專案 "<var>Y</var>" 中的目標 "<var>X</var>":
היעד "<var>X</var>" בפרויקט "<var>Y</var>":
项目“<var>Y</var>”中的目标“<var>X</var>”:
MSB4022: 元素 <<var>A</var>> 中的“<var>Z</var>”属性的值“<var>Y</var>”的计算结果“<var>X</var>”无效。
MSB4022: 對項目 <<var>A</var>> 中 "<var>Z</var>" 屬性的值 "<var>Y</var>" 評估的結果 "<var>X</var>" 無效。
MSB4022: النتيجة "<var>X</var>" الخاصة بتقييم القيمة "<var>Y</var>" للسمة "<var>Z</var>" الموجودة في العنصر <<var>A</var>> غير صالحة.
MSB4022: 對項目 <<var>A</var>> 中 "<var>Z</var>" 屬性的值 "<var>Y</var>" 評估的結果 "<var>X</var>" 無效。
MSB4022: Výsledek <var>X</var> vyhodnocení hodnoty <var>Y</var> atributu <var>Z</var> v elementu <<var>A</var>> je neplatný.
MSB4022: Resultatet "<var>X</var>" af evalueringen af værdien "<var>Y</var>" for attributten "<var>Z</var>" i elementet <<var>A</var>> er ikke gyldigt.
MSB4022: het resultaat <var>X</var> van de evaluatie van de waarde <var>Y</var> van het attribuut <var>Z</var> in element <<var>A</var>> is ongeldig.
MSB4022: Elementin <<var>A</var>> attribuutin <var>Z</var> arvon <var>Y</var> arvioinnin tulos <var>X</var> ei kelpaa.
MSB4022: Le résultat "<var>X</var>" après évaluation de la valeur "<var>Y</var>" de l'attribut "<var>Z</var>" dans l'élément <<var>A</var>> n'est pas valide.
MSB4022: Das Resultat <var>X</var>, das bei der Bewertung des <var>Y</var>-Werts des <var>Z</var>-Attributs im <<var>A</var>>-Element erzielt wurde, ist ungültig.
MSB4022: Το αποτέλεσμα "<var>X</var>" του υπολογισμού της τιμής "<var>Y</var>" του χαρακτηριστικού "<var>Z</var>" στο στοιχείο <<var>A</var>> δεν είναι έγκυρο.
MSB4022: A(z) <<var>A</var>> elem „<var>Z</var>” attribútumának „<var>Y</var>” értéke kiértékelésekor kapott „<var>X</var>” eredmény érvénytelen.
MSB4022: il risultato "<var>X</var>" della valutazione del valore "<var>Y</var>" dell'attributo "<var>Z</var>" nell'elemento <<var>A</var>> non è valido.
MSB4022: 要素 <<var>A</var>> 内の属性 "<var>Z</var>" の値 "<var>Y</var>" を評価した結果 "<var>X</var>" は無効です。
MSB4022: Resultatet <var>X</var> av evaluering av verdien <var>Y</var> til attributtet <var>Z</var> i elementet <<var>A</var>> er ikke gyldig.
MSB4022: Wynik "<var>X</var>" oceniania wartości "<var>Y</var>" atrybutu "<var>Z</var>" w elemencie <<var>A</var>> jest nieprawidłowy.
MSB4022: O resultado "<var>X</var>" da avaliação do valor "<var>Y</var>" do atributo "<var>Z</var>" no elemento <<var>A</var>> não é válido.
MSB4022: Результат "<var>X</var>" вычисления значения "<var>Y</var>" атрибута "<var>Z</var>" в элементе <<var>A</var>> недопустим.
MSB4022: El valor "<var>X</var>" resultante de evaluar el valor "<var>Y</var>" del atributo "<var>Z</var>" del elemento <<var>A</var>> no es válido.
MSB4022: Resultatet <var>X</var> för utvärderingen av värdet <var>Y</var> för attributet <var>Z</var> i <<var>A</var>>-elementet är inte giltigt.
MSB4022: <<var>A</var>> öğesindeki "<var>Z</var>" özniteliğinin "<var>Y</var>" değerini "<var>X</var>" olarak değerlendirme sonucu geçersiz.
MSB4022: התוצאה "<var>X</var>" של הערכת הערך "<var>Y</var>" של התכונה "<var>Z</var>" ברכיב <<var>A</var>> אינה חוקית.
MSB4022: 元素 <<var>A</var>> 中“<var>Z</var>”特性的值“<var>Y</var>”的计算结果“<var>X</var>”无效。
MSB4022: <<var>A</var>> 요소에 있는 "<var>Z</var>" 특성의 "<var>Y</var>" 값을 확인한 결과인 "<var>X</var>"이(가) 잘못되었습니다.
De taak <var>X</var> uit assembly <var>Assembly Name </var> wordt gebruikt.
Käytetään tehtävää <var>X</var> kokoonpanosta <var>Assembly Name </var>.
Utilisation de la tâche "<var>X</var>" à partir de l'assembly "<var>Assembly Name </var>".
Die <var>X</var>-Aufgabe aus der <var>Assembly Name </var>-Assembly wird verwendet.
Χρήση της εργασίας "<var>X</var>" από τη συγκρότηση "<var>Assembly Name </var>".
„<var>X</var>” feladat használata a következő szerelvényből: „<var>Assembly Name </var>”.
Verrà utilizzata l'attività "<var>X</var>" dall'assembly "<var>Assembly Name </var>".
"<var>X</var>" タスクをアセンブリ "<var>Assembly Name </var>" から使用しています。
"<var>Assembly Name </var>" 어셈블리에서 "<var>X</var>" 작업을 사용합니다.
Bruker oppgaven <var>X</var> fra samlingen <var>Assembly Name </var>.
Używanie zadania "<var>X</var>" z modułu "<var>Assembly Name </var>".
Usando tarefa "<var>X</var>" do assembly "<var>Assembly Name </var>".
Используется задача "<var>X</var>" из сборки "<var>Assembly Name </var>".
Utilizando la tarea "<var>X</var>" del ensamblado "<var>Assembly Name </var>".
Använder <var>X</var>-aktiviteten från sammansättningen <var>Assembly Name </var>.
"<var>Assembly Name </var>" derlemesinden "<var>X</var>" görevi kullanılıyor.
استخدام المهمة "<var>X</var>" من التجميع "<var>Assembly Name </var>".
正在使用組件 "<var>Assembly Name </var>" 中的 "<var>X</var>" 工作。
使用程序集“<var>Assembly Name </var>”中的“<var>X</var>”任务。
正在使用組件 "<var>Assembly Name </var>" 中的 "<var>X</var>" 工作。
Probíhá použití úlohy <var>X</var> ze sestavení <var>Assembly Name </var>.
Bruger opgaven "<var>X</var>" fra assemblyen "<var>Assembly Name </var>".
משתמש במשימה "<var>X</var>" מההרכבה "<var>Assembly Name </var>".
正在使用程序集“<var>Assembly Name </var>”中的“<var>X</var>”任务。
<var>X</var> 个警告
<var>X</var> 個警告
<var>X</var> upozornění
<var>X</var> advarsel/advarsler
<var>X</var> waarschuwing(en)
<var>X</var> varoitus(ta)
<var>X</var> Avertissement(s)
<var>X</var> Warnung(en)
<var>X</var> Προειδοποιήσεις
<var>X</var> figyelmeztetés
Avvisi: <var>X</var>
<var>X</var> 警告
경고 <var>X</var>개
<var>X</var> advarsler
Ostrzeżenia: <var>X</var>
<var>X</var> Aviso(s)
<var>X</var> Предупреждение
<var>X</var> Advertencia(s)
<var>X</var> varningar
<var>X</var> Uyarı
<var>X</var> تحذير (تحذيرات)
<var>X</var> 個警告
<var>X</var> אזהרות
<var>X</var> 个警告
See catalog page for all messages.