The service
Messages on page
MSB4090: 條件 "<var>X</var>" 的位置 <var>Y</var> 中找到未預期的字元 '<var>Z</var>'。
MSB4090: Byl nalezen neočekávaný znak <var>Z</var> na pozici <var>Y</var> v podmínce <var>X</var>.
MSB4090: Det uventede tegn '<var>Z</var>' blev fundet på positionen <var>Y</var> i betingelsen "<var>X</var>".
MSB4090: er is een onverwacht teken <var>Z</var> aangetroffen op positie <var>Y</var> in voorwaarde <var>X</var>.
MSB4090: Odottamaton merkki "<var>Z</var>" ehdon <var>X</var> kohdassa <var>Y</var>.
MSB4090: Un caractère inattendu '<var>Z</var>' a été trouvé à la position <var>Y</var> dans la condition "<var>X</var>".
MSB4090: Unerwartetes Zeichen <var>Z</var> an Position <var>Y</var> in <var>X</var>-Bedingung gefunden.
MSB4090: Εντοπίστηκε μη αναμενόμενος χαρακτήρας '<var>Z</var>' στη θέση <var>Y</var> της συνθήκης "<var>X</var>".
MSB4090: Nem várt „<var>Z</var>” karakter található a(z) <var>Y</var> pozíciónál a következő feltételben: „<var>X</var>”.
MSB4090: trovato carattere imprevisto '<var>Z</var>' nella posizione <var>Y</var> nella condizione "<var>X</var>".
MSB4090: 予期しない文字 '<var>Z</var>' が、条件 "<var>X</var>" の場所 <var>Y</var> で見つかりました。
MSB4090: "<var>X</var>" 조건의 위치 <var>Y</var>에 예기치 않은 '<var>Z</var>' 문자가 있습니다.
MSB4090: Fant det uventede tegnet <var>Z</var> på posisjonen <var>Y</var> i betingelsen <var>X</var>.
MSB4090: Znaleziono nieoczekiwany znak '<var>Z</var>' w położeniu <var>Y</var> w warunku "<var>X</var>".
MSB4090: Localizado caractere '<var>Z</var>' inesperado na posição <var>Y</var> da condição "<var>X</var>".
MSB4090: Неожиданный знак '<var>Z</var>' в позиции <var>Y</var> условия "<var>X</var>".
MSB4090: Se encontró un carácter inesperado '<var>Z</var>' en la posición <var>Y</var> en la condición "<var>X</var>".
MSB4090: Ett oväntat tecken, <var>Z</var>, hittades på position <var>Y</var> i villkoret <var>X</var>.
MSB4090: "<var>X</var>" koşulunda, '<var>Y</var>' konumunda beklenmeyen <var>Z</var> karakteri bulundu.
MSB4090: تم العثور على حرف غير متوقع '<var>Z</var>' في الموضع <var>Y</var> في الشرط "<var>X</var>".
MSB4090: 條件 "<var>X</var>" 的位置 <var>Y</var> 中找到未預期的字元 '<var>Z</var>'。
MSB4090: 在条件“<var>X</var>”中的位置 <var>Y</var> 处发现意外字符“<var>Z</var>”。
MSB4090: נמצא תו לא צפוי '<var>Z</var>' במיקום <var>Y</var> בתנאי "<var>X</var>".
MSB4090: 在条件“<var>X</var>”中的位置 <var>Y</var> 处发现意外字符“<var>Z</var>”。
MSB4025: 未能加载项目文件。<var>X</var>
MSB4025: 無法載入專案檔。<var>X</var>
MSB4025: Soubor projektu nelze načíst. <var>X</var>
MSB4025: Projektfilen kunne ikke indlæses. <var>X</var>
MSB4025: het projectbestand kan niet worden geladen. <var>X</var>
MSB4025: Projektitiedoston lataaminen epäonnistui. <var>X</var>
MSB4025: Impossible de charger le fichier projet. <var>X</var>
MSB4025: Die Projektdatei konnte nicht geladen werden. <var>X</var>
MSB4025: Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του αρχείου έργου. <var>X</var>
MSB4025: A projektfájlt nem sikerült betölteni. <var>X</var>
MSB4025: impossibile caricare il file di progetto. <var>X</var>
MSB4025: プロジェクト ファイルを読み込めませんでした。<var>X</var>
MSB4025: 프로젝트 파일을 로드할 수 없습니다. <var>X</var>
MSB4025: Kan ikke laste inn prosjektfilen. <var>X</var>
MSB4025: Nie można załadować pliku projektu. <var>X</var>
MSB4025: Não foi possível carregar arquivo de projeto. <var>X</var>
MSB4025: Не удалось загрузить файл проекта. <var>X</var>
MSB4025: No se pudo cargar el archivo de proyecto. <var>X</var>
MSB4025: Det gick inte att läsa in projektfilen. <var>X</var>
MSB4025: Proje dosyayı yüklenemedi. <var>X</var>
MSB4025: تعذر تحميل ملف المشروع. <var>X</var>
MSB4025: 無法載入專案檔。<var>X</var>
MSB4025: לא היתה אפשרות לטעון את קובץ הפרויקט. <var>X</var>
MSB4025: 未能加载项目文件。<var>X</var>
Hoewel de uitvoer van het doel is gedeclareerd, verwijst de uitvoerspecificatie alleen naar lege eigenschappen en/of lege itemlijsten.
Kohde on määrittänyt kohdetiedostot, mutta kohdetiedostomääritys viittaa tyhjiin ominaisuuksiin ja/tai tyhjiin kohdeluetteloihin.
Bien que la cible ait déclaré ses sorties, celles spécifiées ne font référence qu'à des propriétés vides et/ou des listes d'éléments vides.
Obwohl das Ziel seine Ausgaben deklariert hat, verweist die Ausgabespezifikation nur auf leere Eigenschaften und/oder leere Elementlisten.
Ο προορισμός έχει δηλώσει τα στοιχεία εξόδου του, ωστόσο η προδιαγραφή εξόδου αναφέρεται μόνο σε κενές ιδιότητες και/ή κενές λίστες στοιχείων.
Bár a cél a kimeneteit deklarálta, a kimeneti specifikáció kizárólag üres tulajdonságokra és/vagy üres elemlistákra hivatkozik.
Per la destinazione sono dichiarati gli output, ma la specifica dell'output fa riferimento solo a proprietà vuote e/o elenchi di elementi vuoti.
ターゲットはその出力を宣言しましたが、出力指定は空のプロパティおよび空の項目一覧のみを参照しています。
대상에서 출력을 선언했지만 출력 사양이 빈 속성 및/또는 빈 항목 목록만 참조합니다.
Selv om målet har deklarert sine utdata, refererer utdataangivelsen bare tomme egenskaper og/eller tomme elementlister.
Mimo że element docelowy ma zadeklarowane wyjścia, specyfikacja wyjść odwołuje się tylko do pustych właściwości i/lub pustych list elementw.
Embora o destino tenha declarado suas saídas, a especificação da saída faz referência somente às propriedades e/ou listas de itens vazias.
Хотя выходные данные для цели объявлены, спецификация вывода содержит только ссылки на пустые свойства или пустые списки элементов.
Aunque el destino declaró sus salidas, la especificación de las salidas sólo hace referencia a las propiedades y/o listas de elementos vacías.
Även om utdata har deklarerats för målet så refererar utdataspecifikationen endast tomma egenskaper och/eller tomma objektlistor.
Hedef, çıkışlarını belirtmiş olsa da, çıkış belirtimi yalnızca boş özelliklere ve/veya boş öğe listelerine başvuruyor.
虽然目标已声明其输出,但输出规范仅引用了空属性和/或空项列表。
雖然目標已經宣告其輸出,但輸出規格只參考空白屬性和/或空白項目清單。
Přestože cíl má své výstupy deklarovány, odkazuje specifikace výstupů pouze na prázdné vlastnosti nebo na prázdné seznamy položek.
Selvom destinationen har erklæret sine output, refererer outputspecifikationen kun til tomme egenskaber og/eller tomme elementlister.
بالرغم من أن الهدف أعلن عن إخرجاته، إلا أن مواصفات الإخراج تشير فقط إلى خصائص فارغة و/أو قوائم عناصر فارغة.
雖然目標已經宣告其輸出,但輸出規格只參考空白屬性和/或空白項目清單。
על אף שהיעד הצהיר על נתוני הפלט שלו, מפרט הפלט מפנה רק למאפיינים ריקים ו/או לרשימות פריטים ריקות.
虽然目标已声明其输出,但输出规范仅引用了空属性和/或空项列表。
MSB4042: 由于项目文件中存在语法错误而正在停止。
MSB4042: 由於專案檔中發生語法錯誤而停止。
MSB4042: Zpracování je zastaveno z důvodu chyb syntaxe v souboru projektu.
MSB4042: Der stoppes pga. syntaksfejl i projektfilen.
MSB4042: er wordt gestopt vanwege syntaxisfouten in projectbestand.
MSB4042: Suorittaminen keskeytetään projektitiedoston syntaksivirheiden takia.
MSB4042: Arrêt en raison d'erreurs de syntaxe dans le fichier projet.
MSB4042: Prozess aufgrund von Syntaxfehlern in der Projektdatei angehalten.
MSB4042: Θα γίνει διακοπή εξαιτίας σφαλμάτων σύνταξης στο αρχείο έργου.
MSB4042: Leállítás a projektfájlban előforduló szintaktikai hibák miatt.
MSB4042: arresto a causa di errori di sintassi nel file di progetto.
MSB4042: プロジェクト ファイルに構文エラーがあるため停止します。
MSB4042: 프로젝트 파일에서 구문 오류가 발생했으므로 작업을 중단합니다.
MSB4042: Stopper på grunn av syntaksfeil i prosjektfilen.
MSB4042: Zatrzymywanie z powodu błędw składni w pliku projektu.
MSB4042: Parada devido a erros de sintaxe no arquivo de projeto.
MSB4042: Останов из-за синтаксических ошибок в файле проекта.
MSB4042: Deteniendo el proceso debido a errores de sintaxis en el archivo de proyecto.
MSB4042: Stoppar på grund av syntaxfel i projektfilen.
MSB4042: Proje dosyasındaki sözdizimi hataları nedeniyle durduruluyor.
MSBUILD : MSB1045: يتم الآن الإيقاف لحدوث أخطاء في بناء الجمل في ملف المشروع.
MSBUILD : MSB1045: 正在停止,因為專案檔中有語法錯誤。
MSBUILD : MSB1045: נעצר עקב שגיאות תחביר בקובץ הפרויקט.
MSBUILD : MSB1045: 由于项目文件中存在语法错误而正在停止。
MSB4015: Build'et blev afbrudt, fordi logføringen "<var>X</var>" fik en uventet fejl under lukning.
MSB4015: het opbouwen is afgebroken omdat er tijdens het afsluiten een onverwachte fout is opgetreden in het logboek <var>X</var>.
MSB4015: Koonti keskeytettiin, koska lokitoiminto <var>X</var> päättyi odottamattomaan virheeseen sammutuksen aikana.
MSB4015: La génération a été abandonnée car le journal "<var>X</var>" a échoué de manière inattendue lors de l'arrêt.
MSB4015: Der Buildvorgang wurde abgebrochen, da für die <var>X</var>-Protokollierung beim Herunterfahren ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist.
MSB4015: Η δόμηση ματαιώθηκε επειδή, κατά τον τερματισμό, σημειώθηκε μη αναμενόμενη αποτυχία της λειτουργίας καταγραφής "<var>X</var>".
MSB4015: A létrehozás megszakítva, mert a naplózóban („<var>X</var>”) váratlan hiba történt a leállítás közben.
MSB4015: errore imprevisto del logger "<var>X</var>" durante la chiusura. Generazione annullata.
MSB4015: シャットダウン中に "<var>X</var>" logger に失敗したため、ビルドは中止されました。
MSB4015: 종료하는 동안 "<var>X</var>" 로거에서 예기치 않은 오류가 발생하여 빌드가 중단되었습니다.
MSB4015: Byggingen ble avbrutt fordi <var>X</var>-loggeren uventet mislyktes ved avslutning.
MSB4015: Kompilowanie zostało przerwane, ponieważ rejestrator "<var>X</var>" uległ nieoczekiwanej awarii podczas zamykania.
MSB4015: A compilação foi cancelada devido à falha inesperada do registrador "<var>X</var>" durante o encerramento.
MSB4015: Сборка прервана из-за отказа журнала "<var>X</var>" при завершении работы.
MSB4015: Se anuló la generación debido a un error inesperado del registrador "<var>X</var>" durante el cierre.
MSB4015: Genereringen avbröts på grund av att <var>X</var>-loggaren misslyckades oväntat under avstängning.
MSB4015: Kapatma sırasında "<var>X</var>" günlükçüsü beklenmedik bir biçimde başarısız olduğundan oluşturma durduruldu.
MSB4015: 由于“<var>X</var>”记录器在关闭过程中意外失败,已中止生成。
MSB4015: 由於 "<var>X</var>" 記錄器於關機期間發生未預期的失敗,因此已中止建置。
MSB4015: Sestavování bylo přerušeno, protože během ukončování došlo neočekávaně k chybě protokolovacího nástroje <var>X</var>.
MSB4015: توقف البناء بشكل غير متوقع لأن المسجل "<var>X</var>"فشل على نحو غير متوقع أثناء إيقاف التشغيل.
MSB4015: 由於 "<var>X</var>" 記錄器在關閉時意外失敗而意外停止建置。
MSB4015: הבנייה הופסקה באופן בלתי צפוי מאחר שהמתעד "<var>X</var>" נכשל באופן בלתי צפוי במהלך הכיבוי.
MSB4015: 生成已意外停止,因为“<var>X</var>”记录器在关闭期间发生故障。
MSB4105: 在条件“<var>X</var>”中的位置 <var>Y</var> 处发现意外字符“<var>Z</var>”。您是要使用“==”吗?
MSB4105: 條件 "<var>X</var>" 的位置 <var>Y</var> 中找到未預期的字元 '<var>Z</var>'。您是否想要使用 "=="?
MSB4105: Byl nalezen neočekávaný znak <var>Z</var> na pozici <var>Y</var> v podmínce <var>X</var>. Nechtěli jste použít znaky ==?
MSB4105: Det uventede tegn '<var>Z</var>' blev fundet på positionen <var>Y</var> i betingelsen "<var>X</var>". Var det din mening at bruge "=="?
MSB4105: er is een onverwacht teken <var>Z</var> aangetroffen op positie <var>Y</var> in voorwaarde <var>X</var>. Wilde u == gebruiken?
MSB4105: Ehdon <var>X</var> kohdasta <var>Y</var> löytyi odottamaton merkki <var>Z</var>. Onko oikea merkki ==?
MSB4105: Caractère inattendu '<var>Z</var>' à la position <var>Y</var> dans la condition "<var>X</var>". Souhaitiez-vous utiliser "==" ?
MSB4105: Ein unerwartetes Zeichen <var>Z</var> wurde an Position <var>Y</var> in Bedingung <var>X</var> gefunden. Wollten Sie "==" verwenden?
MSB4105: Εντοπίστηκε μη αναμενόμενος χαρακτήρας '<var>Z</var>' στη θέση <var>Y</var> της συνθήκης "<var>X</var>". Σκοπεύατε να χρησιμοποιήσετε "==";
MSB4105: Nem várt „<var>Z</var>” karakter található a(z) <var>Y</var> pozíciónál a következő feltételben: „<var>X</var>”. Nem az „==” operátort szerette volna használni?
MSB4105: trovato carattere imprevisto '<var>Z</var>' nella posizione <var>Y</var> nella condizione "<var>X</var>". Si intendeva utilizzare "=="?
MSB4105: 予期しない文字 '<var>Z</var>' が、条件 "<var>X</var>" の場所 <var>Y</var> で見つかりました。"==" を指定しようとしましたか?
MSB4105: "<var>X</var>" 조건의 <var>Y</var> 위치에 예기치 않은 '<var>Z</var>' 문자가 있습니다. "=="를 사용하려고 했습니까?
MSB4105: Fant det uventede tegnet <var>Z</var> ved posisjon <var>Y</var> i betingelsen <var>X</var>. Mente du å bruke ==?
MSB4105: Znaleziono nieoczekiwany znak '<var>Z</var>' w położeniu <var>Y</var> w warunku "<var>X</var>". Czy miał być użyty znak "=="?
MSB4105: Caractere '<var>Z</var>' inesperado na posição <var>Y</var> da condição "<var>X</var>". Você pretendia usar "=="?
MSB4105: Неожиданный знак '<var>Z</var>' в позиции <var>Y</var> в условии "<var>X</var>". Хотели использовать "=="?
MSB4105: Se encontró un carácter inesperado '<var>Z</var>' en la posición <var>Y</var> en la condición "<var>X</var>". ¿Deseaba utilizar "=="?
MSB4105: Ett oväntat tecken, <var>Z</var>, hittades på position <var>Y</var> i villkoret <var>X</var>. Avsåg du att använda "=="?
MSB4105: "<var>X</var>" koşulunda <var>Y</var> konumunda beklenmeyen '<var>Z</var>' karakteri bulundu. "==" kullanmayı mı amaçlamıştınız?
MSB4105: تم العثور على الحرف '<var>Z</var>' غير المتوقع في الموضع <var>Y</var> في الشرط "<var>X</var>". هل كنت تريد استخدام "=="?
MSB4105: 條件 "<var>X</var>" 的位置 <var>Y</var> 中找到未預期的字元 '<var>Z</var>'。您是否想要使用 "=="?
MSB4105: נמצא תו לא צפוי '<var>Z</var>' במיקום <var>Y</var> בתנאי "<var>X</var>". האם התכוונת להשתמש ב- "=="?
MSB4105: 在条件“<var>X</var>”中的位置 <var>Y</var> 处发现意外字符“<var>Z</var>”。是否希望使用“==”?
已完成生成项目“<var>X</var>”。
專案 "<var>X</var>" 建置完成。
Vytváření projektu <var>X</var> bylo dokončeno.
Bygningen af projektet "<var>X</var>" er færdig.
Opbouwen van project <var>X</var> voltooid.
Projektin <var>X</var> koonti on valmis.
Génération du projet "<var>X</var>" terminée.
Erstellen des Projekts <var>X</var> beendet.
Η δόμηση έργου ολοκληρώθηκε "<var>X</var>".
A projekt („<var>X</var>”) létrehozása befejeződött.
Generazione progetto "<var>X</var>" completata.
プロジェクト "<var>X</var>" のビルドが終了しました。
"<var>X</var>" 프로젝트를 빌드했습니다.
Bygging av prosjekt <var>X</var> fullført.
Kompilowanie projektu "<var>X</var>" wykonane.
Projeto de compilação pronto "<var>X</var>".
Конец создания проекта "<var>X</var>".
Generación del proyecto "<var>X</var>" terminada.
Projektet <var>X</var> har genererats.
"<var>X</var>" projesini oluşturma tamamlandı.
تم إنشاء المشروع "<var>X</var>".
專案 "<var>X</var>" 建置完成。
בניית פרויקט הושלמה "<var>X</var>".
已完成生成项目“<var>X</var>”的操作。
MSB4041: Projektin oletusarvoisen XML-nimitilan on oltava MSBuild XML -nimitila. Jos projekti on luotu MSBuild 2003 -muodossa, lisää <project>-elementtiin xmlns="<var>X</var>". Jos projekti on luotu vanhassa 1.0- tai 1.2-muodossa, muunna se MSBuild 2003 -muotoon.</project>
MSB4041: L'espace de noms XML par défaut du projet doit être l'espace de noms XML MSBuild. Si le projet a été créé au format MSBuild 2003, ajoutez xmlns="<var>X</var>" à l'élément <project>. S'il a été créé dans des formats anciens comme 1.0 ou 1.2, convertissez-le au format MSBuild 2003.</project>
MSB4041: Der MSBuild-XML-Namespace muss der Standard-XML-Namespace des Projekts sein. Wenn das Projekt im Format MSBuild 2003 erstellt wurde, fügen Sie xmlns=<var>X</var> zum <project>-Element hinzu. Wenn das Projekt im alten Format 1.0 oder 1.2 erstellt wurde, konvertieren Sie es in das MSBuild 2003-Format.</project>
MSB4041: Ο προεπιλεγμένος χώρος ονομάτων XML για το έργο πρέπει να είναι ο χώρος ονομάτων MSBuild XML. Αν το έργο έχει συνταχθεί με τη μορφή MSBuild 2003, προσθέστε xmlns="<var>X</var>" στο στοιχείο του <project>. Αν το έργο έχει συνταχθεί με την παλιά μορφή 1.0 ή 1.2, μετατρέψτε το στη μορφή MSBuild 2003.</project>
MSB4041: A projekt alapértelmezett XML-névterének az MSBuild XML-névtérnek kell lennie. Ha a projektet az MSBuild 2003 formátumban hozta létre, vegye fel az xmlns="<var>X</var>" kifejezést a <project> elembe. Ha a projektet a korábbi 1.0-s vagy 1.2-es formátumban hozta létre, alakítsa át az MSBuild 2003 formátumba.</project>
MSB4041: 项目的默认 XML 命名空间必须为 MSBuild XML 命名空间。如果项目是用 MSBuild 2003 格式编写的,请将 xmlns="<var>X</var>" 添加到 <project> 元素中。如果项目是用旧的 1.0 或 1.2 格式编写的,请将其转换为 MSBuild 2003 格式。</project>
MSB4041: 專案的預設 XML 命名空間必須是 MSBuild XML 命名空間。如果使用 MSBuild 2003 格式設計專案,請將 xmlns="<var>X</var>" 加入至 <project> 項目。如果是使用舊版的 1.0 或 1.2 格式設計專案,請將專案轉換為 MSBuild 2003 的格式。</project>
MSB4041: Výchozí obor názvů XML projektu musí být oborem názvů XML nástroje MSBuild. Pokud je projekt vytvořen ve formátu MSBuild 2003, přidejte do elementu <project> atribut xmlns="<var>X</var>". Jestliže byl projekt vytvořen ve starém formátu 1.0 nebo 1.2, převeďte jej na formát MSBuild 2003.</project>
MSB4041: Projektets XML-standardnavneområde skal være i navneområdet MSBuild XML. Hvis projektet er oprettet i MSBuild 2003-format, skal xmlns="<var>X</var>" føjes til elementet <project>. Hvis projektet er oprettet i det gamle 1.0- eller 1.2-format, skal det konverteres til MSBuild 2003-format.</project>
MSB4041: de standaard-XML-naamruimte van het project moet de MSBuild XML-naamruimte zijn. Als het project in de indeling van MSBuild 2003 is gemaakt, voegt u xmlns="<var>X</var>" toe aan het element <project>. Als het project in de oude 1.0- of 1.2-indeling is gemaakt, converteert u het naar de indelingen van MSBuild 2003.</project>
MSB4041: El espacio de nombres XML del proyecto debe ser el espacio de nombres XML de MSBuild. Si el proyecto se creó con el formato MSBuild 2003, agregue xmlns="<var>X</var>" al elemento <project>. Si se creó con el formato 1.0 ó 1.2 anterior, conviértalo al formato MSBuild 2003.</project>
MSB4041: Standard-XML-namnområdet för projektet måste vara MSBuild XML-namnområdet. Om projektet har skapats i MSBuild 2003-format lägger du till xmlns="<var>X</var>" i <project>-elementet. Om projektet har skapats i det gamla 1.0- eller 1.2-formatet konverterar du det till MSBuild 2003-format.</project>
MSB4041: Projenin varsayılan XML ad alanı, MSBuild XML ad alanı olmalıdır. Proje MSBuild 2003 biçiminde yazılmışsa, lütfen <project> öğesine xmlns="<var>X</var>" ifadesini ekleyin. Proje, eski 1.0 veya 1.2 biçiminde yazılmışsa lütfen MSBuild 2003 biçimine dönüştürün.</project>
MSB4041: يجب أن تكون مساحة اسم XML الافتراضية الخاصة بالمشروع هي مساحة اسم MSBuild XML. في حالة تحرير المشروع بتنسيق MSBuild 2003، الرجاء إضافة xmlns="<var>X</var>" للعنصر <project>. وفي حالة تحرير المشروع بتنسيق 1.0 أو 1.2 القديم، الرجاء تحويله إلى تنسيق MSBuild 2003.</project>
MSB4041: lo spazio dei nomi XML predefinito del progetto deve essere lo spazio dei nomi XML di MSBuild. Se il progetto viene modificato nel formato MSBuild 2003, aggiungere xmlns="<var>X</var>" all'elemento <project>. Se il progetto è stato modificato nel formato precedente 1.0 o 1.2, convertilo al formato MSBuild 2003.</project>
MSB4041: プロジェクトの既定の XML 名前空間は MSBuild の XML 名前空間でなければなりません。プロジェクトが MSBuild 2003 形式で作成されている場合、xmlns="<var>X</var>" を <project> 要素に追加してください。プロジェクトが古い 1.0 または 1.2 形式で作成された場合、MSBuild 2003 形式に変換してください。</project>
MSB4041: 프로젝트의 기본 XML 네임스페이스는 MSBuild XML 네임스페이스여야 합니다. 프로젝트를 MSBuild 2003 형식으로 작성한 경우에는 <project> 요소에 xmlns="<var>X</var>"을(를) 추가하고, 프로젝트를 이전 1.0 또는 1.2 형식으로 작성한 경우에는 MSBuild 2003 형식으로 변환하십시오.</project>
MSB4041: Standard-XML-navneområdet for prosjektet må være MSBuild XML-navneområdet. Hvis prosjektet produseres i MSBuild 2003-format, legger du til xmlns=<var>X</var> i <project>-elementet. Hvis prosjektet er produsert i de eldre 1.0- eller 1.2-formatene, må du konvertere det til MSBuild 2003-format.</project>
MSB4041: Domyślny obszar nazw XML projektu musi być obszarem nazw MSBuild XML. Jeżeli projekt został utworzony w formacie programu MSBuild 2003, dodaj parametr xmlns="<var>X</var>" do elementu <project>. Jeżeli projekt został utworzony w starym formacie 1.0 lub 1.2, przekonwertuj go na format programu MSBuild 2003.</project>
MSB4041: Namespace XML padrão do projeto deve ser namespace XML do MSBuild. Se o projeto tiver sido criado no formato do MSBuild 2003, adicione xmlns="<var>X</var>" ao elemento <project>. Se o projeto foi criado nos antigos formatos 1.0 ou 1.2, converta-o para o formato do MSBuild 2003.</project>
MSB4041: Пространством имен XML по умолчанию для этого проекта должно быть пространством имен MSBuild XML. Если проект создан в формате MSBuild 2003, добавьте xmlns="<var>X</var>" в элемент <project>. Если проект был создан в старом формате 1.0 или 1.2, преобразуйте его в формат MSBuild 2003.</project>
MSB4041: 專案的預設 XML 命名空間必須是 MSBuild XML 命名空間。如果使用 MSBuild 2003 格式設計專案,請將 xmlns="<var>X</var>" 加入至 <project> 項目。如果是使用舊版的 1.0 或 1.2 格式設計專案,請將專案轉換為 MSBuild 2003 的格式。</project>
MSB4041: מרחב השמות של XML המשמש כברירת מחדל עבור הפרויקט חייב להיות מרחב שמות XML של MSBuild. אם הפרויקט נכתב בתבנית MSBuild 2003, נא הוסף את xmlns="<var>X</var>" לרכיב <project>. אם הפרויקט נכתב בתבנית 1.0 או 1.2 הישנה, נא המר אותו לתבנית MSBuild 2003.</project>
MSB4041: 项目的默认 XML 命名空间必须为 MSBuild XML 命名空间。如果项目是用 MSBuild 2003 格式创建的,请将 xmlns="<var>X</var>" 添加到 <project> 元素中。如果项目是用旧的 1.0 或 1.2 格式创建的,请将其转换为 MSBuild 2003 格式。</project>
操作对于虚拟项组无效。
虛擬項目群組的作業無效。
Operace není platná pro virtuální skupinu položek.
Handlingen er ikke gyldig for en virtuel elementgruppe.
Bewerking ongeldig voor een virtuele itemgroep.
Toiminto ei ole sallittu näennäiskohderyhmille.
Opération non valide pour un groupe d'éléments virtuels.
Ungültiger Vorgang für eine virtuelle Elementgruppe.
Μη έγκυρη λειτουργία για ομάδα εικονικών στοιχείων.
A művelet virtuális elemcsoport esetén érvénytelen.
Operazione non valida per un gruppo di elementi virtuale.
仮想項目グループには無効な操作です。
가상 항목 그룹에 대한 작업이 잘못되었습니다.
Operasjonen er ugyldig for en virtuell elementgruppe.
Operacja nieprawidłowa dla grupy elementw wirtualnych.
Operação inválida para um grupo de itens virtuais.
Операция недопустима для виртуальной группы элементов.
Operación no válida para un grupo de elementos virtuales.
Åtgärden är ogiltig för en virtuell objektgrupp.
Sanal öğe grubu için işlem geçersiz.
العملية غير صالحة لمجموعة العناصر الظاهرية.
虛擬項目群組的作業無效。
פעולה לא חוקית עבור קבוצת פריטים וירטואלית.
操作对于虚拟项组无效。
MSB4014: Koonti keskeytettiin sisäisen virheen takia.
MSB4014: La génération a été abandonnée suite à une erreur interne.
MSB4014: Der Buildvorgang wurde aufgrund eines internen Fehlers abgebrochen.
MSB4014: Η δόμηση ματαιώθηκε εξαιτίας εσωτερικού σφάλματος.
MSB4014: A létrehozás belső hiba miatt megszakítva.
MSB4014: errore interno. Generazione annullata.
MSB4014: 内部エラーのため、ビルドは中止されました。
MSB4014: 내부 오류로 인해 빌드가 중단되었습니다.
MSB4014: Byggingen ble avbrutt på grunn av en intern feil.
MSB4014: Kompilowanie zostało przerwane z powodu wewnętrznego błędu.
MSB4014: A compilação foi cancelada devido a um erro interno.
MSB4014: Сборка прервана из-за внутренней ошибки.
MSB4014: Se anuló la generación debido a un error interno.
MSB4014: Genereringen avbröts på grund av ett internt fel.
MSB4014: İç hata nedeniyle oluşturma durduruldu.
MSB4014: 由于发生内部错误,已中止生成。
MSB4014: 由於內部失敗而中止建置。
MSB4014: Sestavování bylo přerušeno z důvodu interní chyby.
MSB4014: Build'et blev afbrudt pga. en intern fejl.
MSB4014: het opbouwen is afgebroken vanwege een interne fout.
MSB4014: توقف البناء بشكل غير متوقع بسبب فشل داخلي.
MSB4014: 由於內部失敗而意外停止建置。
MSB4014: הבנייה הופסקה באופן בלתי צפוי עקב כשל פנימי.
MSB4014: 生成已意外停止,因为发生内部故障。
See catalog page for all messages.