The service
Messages on page
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] 输出文件不存在。
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] 輸出檔不存在。
[<var>X</var>: Vstup=<var>Y</var>, Výstup=<var>Z</var>] Výstupní soubor neexistuje.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] Outputfilen findes ikke.
[<var>X</var>: Invoer=<var>Y</var>, Uitvoer=<var>Z</var>] Uitvoerbestand bestaat niet.
[<var>X</var>: syöte=<var>Y</var>, kohde=<var>Z</var>] Kohdetiedostoa ei ole.
[<var>X</var> : Entrée=<var>Y</var>, Sortie=<var>Z</var>] Le fichier de sortie n'existe pas.
[<var>X</var>: Eingabe=<var>Y</var>, Ausgabe=<var>Z</var>] Die Ausgabedatei ist nicht vorhanden.
[<var>X</var>: Είσοδος=<var>Y</var>, Έξοδος=<var>Z</var>] Το αρχείο εξόδου δεν υπάρχει.
[<var>X</var>: Bemenet=<var>Y</var>, Kimenet=<var>Z</var>] A kimeneti fájl nem létezik.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] Il file di output non esiste.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] 出力ファイルが存在しません。
[<var>X</var>: 입력=<var>Y</var>, 출력=<var>Z</var>] 출력 파일이 없습니다.
[<var>X</var>: Inndata=<var>Y</var>, Utdata=<var>Z</var>] Utdatafilen finnes ikke.
[<var>X</var>: Wejście=<var>Y</var>, Wyjście=<var>Z</var>] Plik wyjściowy nie istnieje.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] Arquivo de saída não existe.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] Выходной файл не существует.
[<var>X</var>: Entrada=<var>Y</var>, Resultado=<var>Z</var>] El archivo de resultados no existe.
[<var>X</var>: indata=<var>Y</var>, utdata=<var>Z</var>] Utdatafilen finns inte.
[<var>X</var>: Giriş=<var>Y</var>, Çıkış=<var>Z</var>] Çıkış dosyası yok.
[<var>X</var>: الإدخال=<var>Y</var>, الإخراج=<var>Z</var>] ملف الإخراج غير موجود.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] 輸出檔不存在。
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] קובץ הפלט לא קיים.
[<var>X</var>: Input=<var>Y</var>, Output=<var>Z</var>] 输出文件不存在。
MSB4046: Hiba történt a projektfájl („<var>File Name</var>”) olvasásakor: <var>X</var>
MSB4046: errore durante la lettura del file di progetto "<var>File Name</var>". <var>X</var>
MSB4046: プロジェクト ファイル "<var>File Name</var>" の読み取りエラーです: <var>X</var>
MSB4046: 프로젝트 파일 "<var>File Name</var>"을(를) 읽는 동안 오류가 발생했습니다. <var>X</var>
MSB4046: Feil ved lesing av prosjektfilen <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB4046: Błąd podczas odczytu pliku projektu "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: Erro ao ler arquivo de projeto "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: Ошибка при чтении файла проекта "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: Error al leer el archivo de proyecto "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: Det gick inte att läsa projektfilen <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB4046: "<var>File Name</var>" proje dosyasını okuma hatası: <var>X</var>
MSB4046: 读取项目文件“<var>File Name</var>”时出错: <var>X</var>
MSB4046: 讀取專案檔 "<var>File Name</var>" 時發生錯誤: <var>X</var>
MSB4046: Při čtení souboru projektu <var>File Name</var> došlo k chybě: <var>X</var>
MSB4046: Fejl under læsning af projektfilen "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: fout bij het lezen van projectbestand <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB4046: Virhe luettaessa projektitiedostoa <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB4046: Erreur lors de la lecture du fichier projet "<var>File Name</var>" : <var>X</var>
MSB4046: Fehler beim Lesen der Projektdatei <var>File Name</var>. <var>X</var>
MSB4046: Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου έργου "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: حدث خطأ أثناء قراءة ملف المشروع "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: 讀取專案檔 "<var>File Name</var>" 時發生錯誤: <var>X</var>
MSB4046: שגיאה בקריאת קובץ הפרויקט "<var>File Name</var>": <var>X</var>
MSB4046: 读取项目文件“<var>File Name</var>”时出错: <var>X</var>
虽然目标已声明其输入,但输入规范仅引用了空属性和/或空项列表。
雖然目標已經宣告其輸入,但輸入規格只參考空白屬性和/或空白項目清單。
Přestože cíl má své vstupy deklarovány, odkazuje specifikace vstupů pouze na prázdné vlastnosti nebo na prázdné seznamy položek.
Selvom destinationen har erklæret sine input, refererer inputspecifikationen kun til tomme egenskaber og/eller tomme elementlister.
Hoewel de invoer van het doel is gedeclareerd, verwijst de invoerspecificatie alleen naar lege eigenschappen en/of lege itemlijsten.
Kohde on määrittänyt syötteet, mutta syötemääritys viittaa tyhjiin ominaisuuksiin ja/tai tyhjiin kohdeluetteloihin.
Bien que la cible ait déclaré ses entrées, celles spécifiées ne font référence qu'à des propriétés vides et/ou des listes d'éléments vides.
Obwohl das Ziel seine Eingaben deklariert hat, verweist die Eingabespezifikation nur auf leere Eigenschaften und/oder leere Elementlisten.
Ο προορισμός έχει δηλώσει τα στοιχεία εισόδου του, ωστόσο η προδιαγραφή εισόδου αναφέρεται μόνο σε κενές ιδιότητες και/ή κενές λίστες στοιχείων.
Bár a cél a bemeneteit deklarálta, a bemeneti specifikáció kizárólag üres tulajdonságokra és/vagy üres elemlistákra hivatkozik.
Per la destinazione sono dichiarati gli input, ma la specifica dell'input fa riferimento solo a proprietà vuote e/o elenchi di elementi vuoti.
ターゲットはその入力を宣言しましたが、入力指定は空のプロパティおよび空の項目一覧のみを参照しています。
대상에서 입력을 선언했지만 입력 사양이 빈 속성 및/또는 빈 항목 목록만 참조합니다.
Selv om målet har deklarert sine inndata, refererer inndataspesifiseringen bare til tomme egenskaper og/eller tomme elementlister.
Mimo że element docelowy ma zadeklarowane wejścia, specyfikacja wejść odwołuje się tylko do pustych właściwości i/lub pustych list elementw.
Embora o destino tenha declarado suas entradas, a especificação da entrada faz referência somente às propriedades e/ou listas de itens vazias.
Хотя входные данные для цели объявлены, спецификация ввода содержит только ссылки на пустые свойства или пустые списки элементов.
Aunque el destino declaró sus entradas, la especificación de las entradas sólo hace referencia a las propiedades y/o listas de elementos vacías.
Även om indata har deklarerats för målet så refererar indataspecifikationen endast tomma egenskaper och/eller tomma objektlistor.
Hedef, girişlerini belirtmiş olsa da, giriş belirtimi yalnızca boş özelliklere ve/veya boş öğe listelerine başvuruyor.
بالرغم من أن الهدف أعلن عن إدخالاته، إلا أن مواصفات الإدخال تشير فقط إلى خصائص فارغة و/أو قوائم عناصر فارغة.
雖然目標已經宣告其輸入,但輸入規格只參考空白屬性和/或空白項目清單。
על אף שהיעד הצהיר על נתוני הקלט שלו, מפרט הקלט מפנה רק למאפיינים ריקים ו/או לרשימות פריטים ריקות.
虽然目标已声明其输入,但输入规范仅引用了空属性和/或空项列表。
MSB4003: Kohde <var>X</var> on elementin <<var>Y</var>> varattu attribuutti, joka on kirjoitettava oikeassa kirjainkoossa. Attribuuttia ei voi käyttää tehtävän <var>Z</var> parametrina.
MSB4003: "<var>X</var>" est un attribut réservé de l'élément <<var>Y</var>> et doit être orthographié avec la casse appropriée. Cet attribut ne peut pas être utilisé comme paramètre de la tâche "<var>Z</var>".
MSB4003: <var>X</var> ist ein reserviertes Attribut des <<var>Y</var>>-Elements, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss. Dieses Attribut kann nicht als Parameter für die <var>Z</var>-Aufgabe verwendet werden.
MSB4003: Το "<var>X</var>" είναι ένα δεσμευμένο χαρακτηριστικό του στοιχείου <<var>Y</var>>, και πρέπει να γράφεται με τη σωστή κατανομή πεζών-κεφαλαίων. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος στην εργασία "<var>Z</var>".
MSB4003: „<var>X</var>” a(z) <<var>Y</var>> elem fenntartott attribútuma, ezért a megfelelő kis- és nagybetűhasználattal kell írni. Ez az attribútum nem használható a következő feladat paramétereként: „<var>Z</var>”.
MSB4003: "<var>X</var>" è un attributo riservato dell'elemento <<var>Y</var>> e deve essere scritto con le maiuscole e minuscole corrette. Questo attributo non può essere utilizzato come parametro per l'attività "<var>Z</var>".
MSB4003: "<var>X</var>" は <<var>Y</var>> 要素の予約された属性であり、大文字/小文字を正しく区別しなければなりません。この属性を "<var>Z</var>" タスクへのパラメータとして使用することはできません。
MSB4003: "<var>X</var>"은(는) <<var>Y</var>> 요소의 예약된 특성이며 대/소문자를 구분하여 입력해야 합니다. 이 특성은 "<var>Z</var>" 작업의 매개 변수로 사용할 수 없습니다.
MSB4003: <var>X</var> er et reservert attributt for elementet <<var>Y</var>>, og må staves med store og små bokstaver riktig. Dette attributtet kan ikke brukes som et en parameter til oppgaven <var>Z</var>.
MSB4003: "<var>X</var>" jest zastrzeżonym atrybutem elementu <<var>Y</var>> i należy używać poprawnej wielkości liter podczas pisania. Tego atrybutu nie można używać jako parametru dla zadania "<var>Z</var>".
MSB4003: "<var>X</var>" é um atributo reservado do elemento <<var>Y</var>> e deve ser escrito com o uso correto de maiúsculas e minúsculas. Esse atributo não pode ser usado como um parâmetro da tarefa "<var>Z</var>".
MSB4003: "<var>X</var>" - это зарезервированный атрибут элемента <<var>Y</var>>, и знаки его имени должны быть написаны в нужном регистре. Этот атрибут не может использоваться как параметр для задачи "<var>Z</var>".
MSB4003: "<var>X</var>" es un atributo reservado del elemento <<var>Y</var>> en el que deben escribirse correctamente las mayúsculas y minúsculas. Este atributo no puede utilizarse como un parámetro de la tarea "<var>Z</var>".
MSB4003: <var>X</var> är ett reserverat attribut för <<var>Y</var>>-elementet, och det måste anges med rätt gemener och versaler. Det går inte att använda det här attributet som en parameter för <var>Z</var>-aktiviteten.
MSB4003: "<var>X</var>", <<var>Y</var>> öğesi için ayrılmış bir özniteliktir ve doğru büyük/küçük harf durumuyla yazılmalıdır. Bu öznitelik, "<var>Z</var>" görevi için parametre olarak kullanılamaz.
MSB4003: “<var>X</var>”为 <<var>Y</var>> 元素的保留属性,必须具有正确的大小写形式。此属性不能用作“<var>Z</var>”任务的参数。
MSB4003: "<var>X</var>" 是 <<var>Y</var>> 項目的保留屬性,必須使用正確的大小寫拼寫。這個屬性不能當做 "<var>Z</var>" 工作的參數。
MSB4003: <var>X</var> je vyhrazený atribut elementu <<var>Y</var>> a jeho název musí být správně zadán s rozlišením velkých a malých písmen. Tento atribut nelze použít jako parametr úlohy <var>Z</var>.
MSB4003: "<var>X</var>" er en reserveret attribut for elementet <<var>Y</var>>, og stavningen skelner mellem store og små bogstaver. Denne attribut kan ikke bruges som en parameter til opgaven "<var>Z</var>".
MSB4003: <var>X</var> is een gereserveerd attribuut van het element <<var>Y</var>> en dit moet worden gespeld met correct hoofdlettergebruik. Dit attribuut kan niet worden gebruikt als parameter voor de taak <var>Z</var>.
MSB4003: تعد "<var>X</var>" سمة محفوظة خاصة بالعنصر <<var>Y</var>> ويجب أن يتم إملاؤها بحالة أحرف صحيحة. يتعذر استخدام هذه السمة كمعلمة للمهمة "<var>Z</var>".
MSB4003: "<var>X</var>" 是 <<var>Y</var>> 項目的保留屬性,必須使用正確的大小寫拼寫。這個屬性不能當做 "<var>Z</var>" 工作的參數。
MSB4003: "<var>X</var>" היא תכונה שמורה של הרכיב <<var>Y</var>> ויש לאיית אותה עם הרישיות הנכונה. לא ניתן להשתמש בתכונה זו כפרמטר למשימה "<var>Z</var>".
MSB4003: “<var>X</var>”是 <<var>Y</var>> 元素的保留特性,必须具有正确的大小写形式。此特性不能用作“<var>Z</var>”任务的参数。
正在跳过目标“<var>X</var>”,原因是它没有输入。
將略過目標 "<var>X</var>",因為它沒有輸入。
Destinationen "<var>X</var>" springes over, fordi den ikke har input.
Doel <var>X</var> wordt overgeslagen omdat het geen invoer heeft.
Kohde <var>X</var> ohitetaan, koska sillä ei ole syötteitä.
La cible est ignorée "<var>X</var>" car elle ne comporte pas d'entrée.
Das <var>X</var>-Ziel wird übersprungen, da es keine Eingaben besitzt.
Παράλειψη προορισμού "<var>X</var>" λόγω έλλειψης στοιχείων εισόδου.
A cél („<var>X</var>”) nem rendelkezik bemenettel, ezért a rendszer nem hozza létre.
La destinazione "<var>X</var>" verrà ignorata. Non sono presenti input.
入力がないため、"<var>X</var>" を省略しています。
입력이 없으므로 "<var>X</var>" 대상을 건너뜁니다.
Hopper over målet <var>X</var> siden det ikke har noen inndata.
Pomijanie elementu docelowego "<var>X</var>", ponieważ nie zawiera on wejść.
Ignorando destino "<var>X</var>" porque não tem entradas.
Цель "<var>X</var>" пропускается из-за отсутствия входных данных.
Se pasa por alto el destino "<var>X</var>" porque no tiene entradas.
Målet <var>X</var> hoppas över eftersom det inte har några indata.
Giriş içermediğinden "<var>X</var>" hedefi atlanıyor.
Cíl <var>X</var> bude vynechán, protože nemá žádné vstupy.
تخطي الهدف "<var>X</var>" بسبب عدم وجود إدخالات به.
將略過目標 "<var>X</var>",因為它沒有輸入。
מדלג על היעד "<var>X</var>" מאחר שהוא לא כולל נתוני קלט.
正在跳过目标“<var>X</var>”,因为它没有输入。
已完成执行任务“<var>X</var>”-- 失败。
工作 "<var>X</var>" 執行完成 -- 失敗。
Provádění úlohy <var>X</var> je dokončeno: CHYBA.
Opgaven "<var>X</var>" er udført. MISLYKKEDES.
Uitvoeren van taak <var>X</var> voltooid -- MISLUKT.
Tehtävän <var>X</var> suoritus on valmis -- tehtävä epäonnistui.
Exécution de la tâche "<var>X</var>" terminée -- ÉCHEC.
Ausführen der <var>X</var>-Aufgabe beendet - Fehler bei der Ausführung.
Η εκτέλεση της εργασίας ολοκληρώθηκε "<var>X</var>" -- Απέτυχε.
A feladat („<var>X</var>”) végrehajtása befejeződött – a művelet SIKERTELEN.
Esecuzione attività "<var>X</var>" NON COMPLETATA.
タスク "<var>X</var>" の実行が終了しました。 -- 失敗
"<var>X</var>" 작업을 실행했습니다(실패).
Feil ved kjøring av oppgaven <var>X</var> -- MISLYKKET.
Wykonywanie zadania "<var>X</var>" zakończone - NIEPOWODZENIE.
Tarefa em execução pronta "<var>X</var>" -- FALHA.
Конец выполнения задачи "<var>X</var>" -- ОШИБКА.
Ejecución de la tarea "<var>X</var>" terminada -- ERROR.
<var>X</var>-aktiviteten misslyckades.
"<var>X</var>" görevini yürütme tamamlandı -- BAŞARISIZ OLDU.
تم تنفيذ المهمة "<var>X</var>" -- ظهر فشل.
工作 "<var>X</var>" 執行完成 -- 失敗。
ביצוע המשימה הושלם "<var>X</var>" -- נכשל.
已完成执行任务“<var>X</var>”的操作 - 失败。
MSB4086: Der blev forsøgt en numerisk sammenligning med "<var>Y</var>", som evalueres til "<var>Z</var>" i stedet for et tal i betingelsen "<var>X</var>".
MSB4086: er is geprobeerd een numerieke vergelijking uit te voeren op <var>Y</var> die in plaats van een getal <var>Z</var> oplevert in voorwaarde <var>X</var>.
MSB4086: Kohteelle <var>Y</var> yritettiin numeroarviota, joka tuotti numeron sijaan tuloksen <var>Z</var> ehdossa <var>X</var>.
MSB4086: La comparaison numérique tentée pour "<var>Y</var>" donne "<var>Z</var>" au lieu d'un chiffre, dans la condition "<var>X</var>".
MSB4086: Es wurde versucht, einen numerischen Vergleich für <var>Y</var> auszuführen. Der Vergleich wurde mit <var>Z</var> statt mit einer Zahl in Bedingung <var>X</var> ausgewertet.
MSB4086: Επιχειρήθηκε αριθμητική σύγκριση στο "<var>Y</var>" στην οποία αντί για έναν αριθμό υπολογίζεται το "<var>Z</var>", στη συνθήκη "<var>X</var>".
MSB4086: Numerikus összehasonlításra történt kísérlet a kifejezésnél („<var>Y</var>”), amelynek értéke szám helyett a következő: „<var>Z</var>”. Feltétel: „<var>X</var>”.
MSB4086: è stato tentato un confronto numerico su "<var>Y</var>" che ha restituito "<var>Z</var>" anziché un numero, nella condizione "<var>X</var>".
MSB4086: 条件 "<var>X</var>" で、数字ではなく "<var>Z</var>" と評価された "<var>Y</var>" に対して、数値比較を実行しようとしました。
MSB4086: En numerisk sammenligning ble prøvd på <var>Y</var>, og ble evaluert til <var>Z</var> i stedet for et tall, i betingelsen <var>X</var>.
MSB4086: Podjęto prbę numerycznego porwnania w elemencie "<var>Y</var>", ktry został oceniony jako "<var>Z</var>", a nie jako liczba w warunku "<var>X</var>".
MSB4086: Foi tentada uma comparação numérica em "<var>Y</var>" que é avaliada como "<var>Z</var>" em vez de um número, da condição "<var>X</var>".
MSB4086: В условии "<var>X</var>" была попытка числового сравнения выражения "<var>Y</var>", равного не числу, а "<var>Z</var>".
MSB4086: Se intentó realizar una comparación numérica en "<var>Y</var>" que se evalúa como "<var>Z</var>" en lugar de un número, en la condición "<var>X</var>".
MSB4086: En numerisk jämförelse utfördes på <var>Y</var> som utvärderades till <var>Z</var> i stället för ett tal i villkoret <var>X</var>.
MSB4086: "<var>X</var>" koşulunda sayı yerine "<var>Z</var>" olarak değerlendirilen "<var>Y</var>" üzerinde sayısal karşılaştırma denendi.
MSB4086: 试图在条件“<var>X</var>”中对计算为“<var>Z</var>”而不是数字的“<var>Y</var>”进行数值比较。
MSB4086: 嘗試對條件 "<var>X</var>" 中評估為 "<var>Z</var>" (而非數字) 的 "<var>Y</var>" 進行數字比較。
MSB4086: Byl proveden pokus o numerické porovnání pro <var>Y</var> s vyhodnocenou nečíselnou hodnotou <var>Z</var> v podmínce <var>X</var>.
MSB4086: "<var>X</var>" 조건에서 숫자 대신 "<var>Z</var>"(으)로 계산되는 "<var>Y</var>"에 대해 숫자 비교를 수행했습니다.
MSB4086: تمت محاولة إجراء مقارنة رقمية على "<var>Y</var>" البالغ قيمته "<var>Z</var>" بدلاً من رقم، في الشرط "<var>X</var>".
MSB4086: 嘗試對條件 "<var>X</var>" 中評估為 "<var>Z</var>" (而非數字) 的 "<var>Y</var>" 進行數字比較。
MSB4086: בוצע ניסיון לערוך השוואה מספרית ב- "<var>Y</var>" המוערך כ- "<var>Z</var>" במקום כמספר, בתנאי "<var>X</var>".
MSB4086: 尝试在条件“<var>X</var>”中对计算结果为“<var>Z</var>”而不是数字的“<var>Y</var>”进行数值比较。
MSB4006: 涉及目标“<var>X</var>”的目标依赖项关系图中存在循环依赖项。
MSB4006: 涉及目標 "<var>X</var>" 的目標相依性圖形中有循環相依性。
MSB4006: Existuje cyklická závislost v grafu závislosti cílů zahrnující cíl <var>X</var>.
MSB4006: Der er en cirkulær afhængighed i destinationens afhængighedsgraf, som involverer destinationen "<var>X</var>".
MSB4006: er is een kringverwijzing in de doelafhankelijkheidsgrafiek met doel <var>X</var>.
MSB4006: توجد تبعية دائرية في الرسم البياني الخاص بتبعية الهدف المتضمن للهدف "<var>X</var>".
MSB4006: Kohderiippuvuuskaavio sisältää kohteeseen <var>X</var> liittyvän kehäriippuvuuden.
MSB4006: Il existe une dépendance circulaire dans le graphique de dépendance cible qui implique la cible "<var>X</var>".
MSB4006: Im Zielabhängigkeitsdiagramm besteht eine Ringabhängigkeit im Zusammenhang mit Ziel <var>X</var>.
MSB4006: Στο γράφημα εξάρτησης προορισμού υπάρχει κυκλική εξάρτηση στην οποία εμπλέκεται ο προορισμός "<var>X</var>".
MSB4006: Körkörös függőség áll fenn a célok függőségi grafikonjában, amelynek része a következő cél: „<var>X</var>”.
MSB4006: è presente una dipendenza circolare nel grafico di dipendenze che utilizza la destinazione "<var>X</var>".
MSB4006: ターゲット "<var>X</var>" で、ターゲット依存グラフに循環する依存関係が存在します。
MSB4006: 대상 종속성 그래프에 "<var>X</var>" 대상과 관련된 순환 종속성이 있습니다.
MSB4006: Det finnes en sirkulær avhengighet i målavhengighetsgrafen som har å gjøre med målet <var>X</var>.
MSB4006: Istnieje zależność cykliczna na wykresie zależności elementu docelowego, obejmująca element docelowy "<var>X</var>".
MSB4006: Há uma dependência circular no elemento gráfico de dependência circular de destino envolvendo destino "<var>X</var>".
MSB4006: Круговая зависимость между целями в графике зависимостей для цели "<var>X</var>".
MSB4006: Existe una dependencia circular en el gráfico de dependencias de destino que implica el destino "<var>X</var>".
MSB4006: Det finns ett cirkelberoende i målberoendediagrammet för målet <var>X</var>.
MSB4006: "<var>X</var>" hedefini içeren hedef bağımlılık grafiğinde döngüsel bağımlılık var.
MSB4006: 涉及目標 "<var>X</var>" 的目標相依性圖形中有循環相依性。
MSB4006: ישנה תלות מעגלית בגרף תלות היעד הכולל את היעד "<var>X</var>".
MSB4006: 涉及目标“<var>X</var>”的目标依赖项关系图中存在循环依赖项。
تم تخطي الهدف "<var>X</var>". تم إنشاؤه مسبقًا بنجاح.
已略過目標 "<var>X</var>"。先前的建置已順利完成。
Cíl <var>X</var> byl vynechán. Předchozí sestavení bylo úspěšné.
Destinationen "<var>X</var>" er sprunget over. Tidligere bygning lykkedes.
Doel <var>X</var> overgeslagen. Vorige opbouw geslaagd.
Kohde <var>X</var> ohitettiin. Aikaisempi koonti on onnistunut.
Cible "<var>X</var>" ignorée. Avait été générée avec succès.
Ziel <var>X</var> wurde übersprungen. Vorheriger Buildvorgang war erfolgreich.
Παράλειψη προορισμού "<var>X</var>". Η προηγούμενη δόμηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
A cél („<var>X</var>”) kihagyva. Előző létrehozása sikeres volt.
Destinazione "<var>X</var>" ignorata. La generazione era stata completata in precedenza.
ターゲット "<var>X</var>" を省略しました。以前に正しくビルドされていました。
"<var>X</var>" 대상을 건너뜁니다. 이전에 빌드되었습니다.
Hoppet over målet <var>X</var>. Tidligere bygging vellykket.
Pominięto element docelowy "<var>X</var>". Wcześniejsza kompilacja powiodła się.
Destino "<var>X</var>" ignorado. Compilado anteriormente com êxito.
Цель "<var>X</var>" пропущена. Раньше сборка была успешной.
Se omitió el destino "<var>X</var>". Generado previamente de forma incorrecta.
Målet <var>X</var> hoppades över. Tidigare generering lyckades.
"<var>X</var>" hedefi atlandı. Önceden başarıyla oluşturulmuştu.
已略過目標 "<var>X</var>"。先前的建置已順利完成。
המערכת דילגה על היעד "<var>X</var>". נבנה לפני כן בהצלחה.
已跳过目标“<var>X</var>”。以前的生成已成功。
已跳过目标“<var>X</var>”。以前的生成成功。
Projektitiedoston nimi on määritettävä.
Vous devez spécifier le nom du fichier projet.
Geben Sie den Projektdateinamen an.
Απαιτείται καθορισμός του ονόματος αρχείου έργου.
A projektfájl nevét meg kell adni.
Specificare il nome di file del progetto.
プロジェクト ファイル名を指定しなければなりません。
프로젝트 파일 이름을 지정해야 합니다.
Du må angi prosjektfilnavnet.
Należy określić nazwę pliku projektu.
Necessário à especificação do nome de arquivo de projeto.
Необходимо указать имя файла проекта.
Especifique el nombre del archivo de proyecto.
Du måste ange namnet på projektfilen.
Proje dosyası adının belirtilmesi gerekir.
ينبغي تحديد اسم ملف المشروع.
需要指定项目文件名。
必須指定專案檔名。
Je třeba zadat název souboru projektu.
Projektfilens navn skal angives.
U moet de projectbestandsnaam opgeven.
必須指定專案檔名。
יש לציין את שם קובץ הפרויקט.
需要指定项目文件名。
See catalog page for all messages.