The service
Messages on page
يتعذر تهيئة واصف الأمان المهيأ.
无法初始化已初始化的安全性说明符。
無法初始化已經初始化的安全性描述元。
Popisovač zabezpečení nelze inicializovat.
Sikkerhedsbeskrivelsen kan ikke initialiseres.
Kan de beveiligingsdescriptor niet initialiseren.
Suojauskuvainta ei voitu käynnistää.
Impossible d'initialiser le descripteur de sécurité.
Die Sicherheitsbeschreibung konnte nicht initialisiert werden.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία της περιγραφής ασφαλείας.
אין אפשרות לאתחל מתאר אבטחה שאותחל.
Már inicializált biztonsági leíró nem inicializálható.
Impossibile inizializzare il descrittore di protezione.
セキュリティ記述子を初期化できません。
초기화된 보안 설명자를 초기화할 수 없습니다.
Kan ikke starte sikkerhetsbeskrivelsen.
Nie można inicjować zainicjowanego deskryptora zabezpieczeń.
Não é possível inicializar descritor de segurança já inicializado.
Não é possível inicializar o descritor de segurança inicializado.
Инициализация невозможна, инициализирован дескриптор безопасности.
No se puede inicializar el descriptor de seguridad inicializado.
Det går inte att initiera den initierade säkerhetsbeskrivningen.
Başlatılmış olan güvenlik tanımlayıcısı başlatılamaz.
无法初始化已初始化的安全性说明符。
無法初始化已經初始化的安全性描述元。
غير مسموح باسم الملف
不允许此文件名
檔名錯誤
Nepovolený název souboru
Filnavnet er ikke tilladt
Bestandsnaam niet toegestaan
Tiedostonimeä ei sallita
Nom de fichier non autorisé
Dateiname nicht zulässig
Το όνομα αρχείου δεν επιτρέπεται
שם קובץ לא מותר
Nem használható a fájlnév
Nome di file non consentito.
ファイル名が許可されませんでした
파일 이름을 사용할 수 없습니다.
Filnavn ikke tillatt
Nazwa pliku niedozwolona
Nome de arquivo não permitido
Nome de ficheiro não permitido
Недопустимое имя файла
No se permite el nombre de archivo
Ogiltigt filnamn
Dosya adına izin verilmiyor
不允许此文件名
檔名錯誤
A folyamatot futtató számítógép neve.
Nome del computer in cui è in esecuzione il processo.
プロセスを実行しているコンピュータの名前です。
프로세스를 실행 중인 컴퓨터의 이름입니다.
Navnet på maskinen som kjører prosessen.
Nazwa komputera, na którym uruchomiono proces.
O nome da máquina em que está sendo executado o processo.
Nome do computador que executa o processo.
Имя компьютера, на котором выполняется процесс.
Nombre del equipo que ejecuta el proceso.
Namnet på den dator där processen körs.
İşlemi çalıştıran makinenin adı.
اسم الجهاز الذي يقوم بإجراء العملية.
运行进程的计算机的名称。
執行處理序的電腦名稱。
Název počítače, ve kterém je proces spuštěn.
Navnet på maskinen, som kører processen.
De naam van de computer waarop het proces wordt uitgevoerd.
Prosessia suorittavan tietokoneen nimi.
Nom de l'ordinateur sur lequel est exécuté le processus.
Der Name des Computers, auf dem der Prozess ausgeführt wird.
Το όνομα του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η διαδικασία.
שם המחשב בו פועל התהליך.
运行进程的计算机的名称。
執行處理序的電腦名稱。
طلبات الإصدارين HTTP/1.0 وHTTP/1.1 هي فقط المعتمدة حاليًا.
当前仅支持 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 版本的请求。
目前僅支援 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 版的要求。
Nyní jsou podporovány pouze protokoly HTTP verze 1.0 a 1.1.
I øjeblikket understøttes kun HTTP/1.0- og HTTP/1.1-anmodninger.
Momenteel worden alleen aanvragen van de versies HTTP/1.0 en HTTP/1.1 ondersteund.
Vain HTTP/1.0- ja HTTP/1.1-versioiden pyyntöjä tuetaan tällä hetkellä.
Seules les demandes des versions HTTP/1.0 et HTTP/1.1 sont prises en charge.
Nur HTTP/1.0- und HTTP/1.1-Versionsanfragen werden derzeit unterstützt.
Αυτήν τη στιγμή υποστηρίζονται μόνο αιτήσεις των εκδόσεων HTTP/1.0 και HTTP/1.1.
כרגע נתמכות רק בקשות מגירסאות HTTP/1.0 ו- HTTP/1.1.
A rendszer jelenleg csak 1.0-s és 1.1-es verziójú HTTP-kérelmek használatát támogatja.
Sono correntemente supportate solo le richieste delle versioni HTTP/1.0 e HTTP/1.1.
HTTP/1.0 および HTTP/1.1 バージョンの要求のみが現在サポートされています。
HTTP/1.0 및 HTTP/1.1 버전 요청만 현재 지원됩니다.
Bare forespørsler i HTTP/1.0- og HTTP/1.1-versjonene støttes for øyeblikket.
Obecnie obsługiwane są żądania dotyczące tylko wersji HTTP/1.0 i HTTP/1.1.
No momento, só há suporte para solicitações das versões HTTP/1.0 e HTTP/1.1.
Só são suportados os pedidos das versões HTTP/1.0 e HTTP/1.1.
В настоящее время поддерживаются запросы только версий HTTP/1.0 и HTTP/1.1.
Sólo son compatibles las solicitudes de versión HTTP/1.0 y HTTP/1.1.
Endast HTTP/1.0- och HTTP/1.1-begäranden stöds för tillfället.
Şu anda yalnızca HTTP/1.0 ve HTTP/1.1 sürümündeki istekler desteklenmektedir.
当前仅支持 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 版本的请求。
目前僅支援 HTTP/1.0 和 HTTP/1.1 版的要求。
تم تعيين رقم فئة خاصة بتطبيق لهذا الإدخال.
分配给此项的应用程序特定类别号。
指派給此項目一個應用程式特定分類的編號。
Této položce bylo přiřazeno číslo kategorie specifické pro aplikaci.
Et programspecifikt kategorinummer, som er tildelt denne post.
Een toepassingsspecifiek categorienummer dat aan dit item is toegewezen.
Tälle merkinnälle määritetty sovelluskohtainen luokan numero.
Numéro de catégorie spécifique à l'application assigné à cette entrée.
Eine programmspezifische Kategorienummer, die diesem Eintrag zugeordnet ist.
Ένας αριθμός κατηγορίας για την εφαρμογή ο οποίος αντιστοιχίζεται σε αυτή την καταχώρηση.
מספר קטגוריה ספציפי ליישום הוקצה לערך זה.
Az ehhez a bejegyzéshez rendelt alkalmazásspecifikus kategóriaszám.
Numero di categoria specifico dell'applicazione assegnato alla voce.
アプリケーションに特有のカテゴリの番号が、このエントリに割り当てられています。
이 엔트리에 할당된 응용 프로그램별 범주 번호입니다.
Et programspesifikt kategorinummer tilordnet til denne oppføringen.
Określony dla aplikacji numer kategorii przypisany do tego wpisu.
Um número de categoria específico do aplicativo atribuído a esta entrada.
Número de categoria específico da aplicação atribuído a esta entrada.
Номер специфической для приложения категории, назначенный этой записи.
Número de categoría específico de la aplicación asignado a esta entrada.
Ett tillämpningsspecifikt kategorinummer som har tilldelats den här posten.
Bu girdiye atanan uygulamaya özel kategori numarası.
分配给此项的应用程序特定类别号。
指派給此項目一個應用程式特定分類的編號。
خوارزمية مفتاح الشهادة غير معتمدة.
不支持该证书密钥算法。
不支援憑證金鑰演算法。
Algoritmus klíče certifikátu není podporován.
Certifikatnøglealgoritmen understøttes ikke.
Het algoritme van de certificaatsleutel wordt niet ondersteund.
Sertifikaatin avainalgoritmia ei tueta.
L'algorithme de clé du certificat n'est pas pris en charge.
Der Zertifikatsschlüsselalgorithmus wird nicht unterstützt.
Ο αλγόριθμος πιστοποιητικού κλειδιού δεν υποστηρίζεται.
גירסת אלגוריתם מפתח האישור אינה נתמכת.
A tanúsítvány kulcsalgoritmusa nem támogatott.
L'algoritmo della chiave del certificato non è supportato.
証明書キー アルゴリズムはサポートされていません。
인증서 키 알고리즘은 지원되지 않습니다.
Støtter ikke sertifikatnøkkelalgoritmen.
Algorytm klucza certyfikatu nie jest obsługiwany.
Não há suporte para o algoritmo-chave do certificado.
O algoritmo da chave de certificado não é suportado.
Алгоритм ключа сертификата не поддерживается.
No se admite el algoritmo de la clave del certificado.
Certifikatets nyckelalgoritm stöds inte.
Sertifika anahtarı algoritması desteklenmiyor.
不支持该证书密钥算法。
不支援憑證金鑰演算法。
خطأ ملقم داخلي
内部服务器错误
內部伺服器錯誤
Vnitřní chyba serveru
Intern serverfejl
Interne serverfout
Palvelimen sisäinen virhe
Erreur interne du serveur
Interner Serverfehler
Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή
שגיאת שרת פנימית
Belső kiszolgálóhiba
Errore interno del server
内部サーバー エラーです。
내부 서버 오류
Intern serverfeil
Wewnętrzny błąd serwera
Erro Interno do Servidor
Erro interno de servidor
Внутренняя ошибка сервера
Error interno del servidor
Internt serverfel
İç Sunucu Hatası
内部服务器错误
內部伺服器錯誤
نتجت استجابة غير صالحة من الملقم عند تنفيذ الأمر EHLO.
服务器对于 EHLO 命令返回了无效的响应。
伺服器傳回 EHLO 命令的無效回應。
Server vrátil neplatnou odpověď na příkaz EHLO.
Serveren returnerede et ugyldigt svar på EHLO-kommandoen.
De server heeft een ongeldig antwoord geretourneerd op de EHLO-opdracht.
Palvelin palautti virheellisen vastauksen EHLO-komentoon.
Le serveur a retourné une réponse non valide à la commande EHLO.
Der Server hat eine ungültige Antwort auf den EHLO-Befehl zurückgegeben.
Ο διακομιστής επέστρεψε μη έγκυρη απάντηση στην εντολή EHLO.
השרת החזיר תגובה לא חוקית לפקודה EHLO.
A kiszolgáló érvénytelen választ adott az EHLO parancsra.
Il server ha restituito una risposta non valida al comando EHLO.
サーバーが EHLO コマンドに無効な応答を返しました。
서버에서 EHLO 명령에 대해 잘못된 응답을 반환했습니다.
Serveren returnerte et ugyldig svar til EHLO-kommandoen.
Serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź na polecenie EHLO.
O servidor retornou uma resposta inválida para o comando EHLO.
O servidor devolveu uma resposta inválida para o comando EHLO.
Недопустимый ответ сервера на команду EHLO.
El servidor devolvió una respuesta no válida para el comando EHLO.
Servern returnerade ett ogiltigt svar på kommandot EHLO.
Sunucu EHLO komutuna geçersiz bir yanıt döndürdü.
服务器对于 EHLO 命令返回了无效的响应。
伺服器傳回 EHLO 命令的無效回應。
只能从 InstanceLifetime 设置为 PerformanceCounterInstanceLifetime.Global 的 PerformanceCounter 访问生存期为 Global 的实例。
擁有 Global 存留期的執行個體只有在 InstanceLifetime 設為 PerformanceCounterInstanceLifetime.Global 時才能從 PerformanceCounter 存取。
K instanci s životností Global lze přistoupit pouze z objektu PerformanceCounter s vlastností InstanceLifetime nastavenou na hodnotu PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Der er kun adgang til en forekomst med levetiden Global fra en PerformanceCounter, hvor InstanceLifetime er angivet til PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Er kan alleen toegang worden verkregen tot een exemplaar met een Global-levensduur vanaf een PerformanceCounter waarvan de InstanceLifetime is ingesteld op PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Global-elinkaaren sisältävää esiintymää voidaan käyttää vain PerformanceCounter-laskurista, jonka InstanceLifetime-määritys on PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Une instance avec une durée de vie Global n'est accessible qu'à partir d'un PerformanceCounter dont InstanceLifetime a la valeur PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Auf eine Instanz mit der Lebensdauer Global kann nur von einem PerformanceCounter aus zugegriffen werden, für den InstanceLifetime auf PerformanceCounterInstanceLifetime.Global festgelegt ist.
Μια παρουσία με διάρκεια ζωής Global μπορεί να είναι προσβάσιμη μόνο από ένα PerformanceCounter με το InstanceLifetime ρυθμισμένο στο PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
ניתן לגשת למופע עם אורך חיים מסוג Global רק מתוך PerformanceCounter כאשר InstanceLifetime מוגדר כ- PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
A Global élettartamú példányok csak olyan PerformanceCounter összetevőtől érhetők el, amelynél az InstanceLifetime tulajdonság értéke PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
È possibile accedere a un'istanza con durata Global solo da un PerformanceCounter con InstanceLifetime impostato su PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Global の有効期間が指定されたインスタンスは InstanceLifetime が PerformanceCounterInstanceLifetime.Global に設定された PerformanceCounter からのみアクセスすることができます。
수명이 Global인 인스턴스는 InstanceLifetime이 PerformanceCounterInstanceLifetime.Global로 설정된 PerformanceCounter에서만 액세스할 수 있습니다.
Det er bare tilgang til en forekomst med levetid som Global fra PerformanceCounter, der det er angitt PerformanceCounterInstanceLifetime.Global for InstanceLifetime.
Dostęp do wystąpienia o okresie istnienia typu 'Global' jest możliwy tylko z licznika PerformanceCounter, jeśli dla zmiennej InstanceLifetime ustawiono wartość PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Uma instância com tempo de vida Global somente pode ser acessada de um PerformanceCounter com InstanceLifetime definido como PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Uma instância com uma duração Global só pode ser acedida a partir de um PerformanceCounter com InstanceLifetime definido para PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Доступ к экземпляру со сроком жизни Global возможен только из PerformanceCounter со свойством InstanceLifetime, равным PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Sólo se puede obtener acceso a una instancia con una duración de global desde PerformanceCounter con InstanceLifetime establecida en PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
En instans med livslängden Global kan endast nås från en PerformanceCounter där InstanceLifetime är lika med PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
Kullanım süresi Genel olan bir örneğe ancak InstanceLifetime için PerformanceCounterInstanceLifetime.Global ayarı belirlenmiş olan PerformanceCounter ile erişilebilir.
يمكن الوصول إلى مثيل بعمر Global من PerformanceCounter على أن يتم تعيين InstanceLifetime إلى PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
只能从 InstanceLifetime 设置为 PerformanceCounterInstanceLifetime.Global 的 PerformanceCounter 访问具有全局生存期的实例。
擁有 Global 存留期的執行個體只有在 InstanceLifetime 設為 PerformanceCounterInstanceLifetime.Global 時才能從 PerformanceCounter 存取。
محتوى إعادة التعيين
重置内容
重設內容
Vynulování obsahu
Nulstil indhold
Inhoud opnieuw instellen
Palauta sisältö
Réinitialiser le contenu
Inhalt zurücksetzen
Επαναφορά περιεχομένου
איפוס תוכן
Tartalom alaphelyzetbe állítása
Reimposta contenuto
内容のリセット
내용 다시 설정
Tilbakestill innhold
Resetuj zawartość
Redefinir Conteúdo
Repor conteúdo
Сброс содержимого
Restablecer contenido
Återställ innehåll
İçeriği Sıfırla
重置内容
重設內容
See catalog page for all messages.