The service
Messages on page
MSB3482: SignTool 报告了一个错误“<var>X</var>”。
MSB3482: SignTool 報告錯誤 '<var>X</var>'。
MSB3482: Nástroj SignTool ohlásil chybu <var>X</var>.
MSB3482: SignTool rapporterede en fejl '<var>X</var>'.
MSB3482: SignTool heeft een fout <var>X</var> gerapporteerd.
MSB3482: SignTool ilmoitti virheen <var>X</var>.
MSB3482: SignTool a signalé une erreur '<var>X</var>'.
MSB3482: SignTool meldete einen <var>X</var>-Fehler.
MSB3482: Το SignTool ανέφερε σφάλμα '<var>X</var>'.
MSB3482: A SignTool a következő hibát jelezte: „<var>X</var>”.
MSB3482: errore '<var>X</var>' riscontrato da SignTool.
MSB3482: SignTool はエラー '<var>X</var>' を報告しました。
MSB3482: SignTool에서 '<var>X</var>' 오류를 보고했습니다.
MSB3482: SignTool rapportere feilen <var>X</var>.
MSB3482: Narzędzie SignTool zgłosiło błąd '<var>X</var>'.
MSB3482: Erro informado por SignTool '<var>X</var>'.
MSB3482: Ошибка '<var>X</var>' в программе SignTool.
MSB3482: SignTool informó de un error '<var>X</var>'.
MSB3482: SignTool rapporterade ett fel, <var>X</var>.
MSB3482: SignTool bir hata rapor etti '<var>X</var>'.
MSB3482: حدث خطأ أثناء التوقيع: <var>X</var>
MSB3482: 簽署時發生錯誤: <var>X</var>
MSB3482: אירעה שגיאה במהלך חתימה: <var>X</var>
MSB3482: 签名时出错: <var>X</var>
MSB3463: 如果应用程序可更新,则必须指定 TargetPath 参数。
MSB3463: 如果應用程式可以更新就必須指定 TargetPath 參數。
MSB3463: Parametr TargetPath musí být zadán, pokud lze aplikaci aktualizovat.
MSB3463: Parameteren TargetPath skal være angivet, hvis programmet kan opdateres.
MSB3463: de parameter TargetPath moet worden opgegeven als de toepassing kan worden bijgewerkt.
MSB3463: TargetPath-parametri on määritettävä, jos sovellus on päivitettävissä.
MSB3463: Le paramètre TargetPath doit être spécifié si l'application peut être mise à jour.
MSB3463: Der TargetPath-Parameter muss angegeben werden, wenn die Anwendung aktualisiert werden kann.
MSB3463: Εάν η εφαρμογή έχει δυνατότητα ενημέρωσης, πρέπει να γίνει καθορισμός της παραμέτρου TargetPath.
MSB3463: A TargetPath paraméter értékét meg kell adni, ha az alkalmazás módosítható.
MSB3463: se l'applicazione è aggiornabile, è necessario specificare il parametro TargetPath.
MSB3463: アプリケーションが更新可能な場合、TargetPath パラメータを指定しなければなりません。
MSB3463: 업데이트 가능한 응용 프로그램의 경우 TargetPath 매개 변수를 지정해야 합니다.
MSB3463: TargetPath-parameteren må angis hvis programmet kan oppdateres.
MSB3463: Należy określić parametr TargetPath, jeżeli aplikacja jest aktualizowalna.
MSB3463: O parâmetro TargetPath deve ser especificado se o aplicativo for atualizável.
MSB3463: Параметр TargetPath обязателен, если возможно обновление приложения.
MSB3463: Se debe especificar el parámetro TargetPath si la aplicación es actualizable.
MSB3463: Parametern TargetPath måste anges om tillämpningsprogrammet kan uppdateras.
MSB3463: Uygulama güncelleştirilebilirse, TargetPath parametresi belirtilmelidir.
MSB3463: يجب تحديد المعلمة TargetPath إن كان التطبيق قابلاً للتحديث.
MSB3463: 如果應用程式可以更新就必須指定 TargetPath 參數。
MSB3463: יש לציין את הפרמטר TargetPath אם היישום ניתן לעדכון.
MSB3463: 如果应用程序可更新,则必须指定 TargetPath 参数。
正在创建“<var>X</var>”,原因是指定了“<var>Y</var>”。
由於指定了 "<var>Y</var>",因此正在建立 "<var>X</var>"。
Probíhá vytváření <var>X</var> kvůli zadání <var>Y</var>.
"<var>X</var>" oprettes, fordi "<var>Y</var>" blev angivet.
<var>X</var> wordt gemaakt omdat <var>Y</var> is opgegeven.
Luodaan <var>X</var>, koska <var>Y</var> on määritetty.
Création de "<var>X</var>", car "<var>Y</var>" a été spécifié.
<var>X</var> wird erstellt, da <var>Y</var> angegeben war.
Δημιουργείται το "<var>X</var>" επειδή έγινε καθορισμός του "<var>Y</var>".
„<var>X</var>” létrehozása, mert „<var>Y</var>” meg lett adva.
Creazione di "<var>X</var>". È stato specificato "<var>Y</var>".
"<var>Y</var>" が指定されたため "<var>X</var>" を作成しています。
"<var>Y</var>"이(가) 지정되었기 때문에 "<var>X</var>"을(를) 만들고 있습니다.
Oppretter <var>X</var> fordi <var>Y</var> ble angitt.
Trwa tworzenie "<var>X</var>", ponieważ określono "<var>Y</var>".
Criando "<var>X</var>" porque "<var>Y</var>" foi especificado.
Создается "<var>X</var>", так как задан "<var>Y</var>".
Se creará "<var>X</var>" porque se especificó "<var>Y</var>".
Skapar <var>X</var> eftersom <var>Y</var> hade angetts.
"<var>Y</var>" belirtildiğinden "<var>X</var>" oluşturuluyor.
إنشاء "<var>X</var>" بسبب تعيين "<var>Y</var>".
由於指定了 "<var>Y</var>",因此正在建立 "<var>X</var>"。
יוצר את "<var>X</var>" מאחר ש- "<var>Y</var>" צוין.
正在创建“<var>X</var>”,因为已指定“<var>Y</var>”。
MSB3182: 文件名“<var>X</var>”超过 <var>Y</var> 个字符。
MSB3182: 檔案名稱 '<var>X</var>' 超過 <var>Y</var> 個字元。
MSB3182: Název souboru <var>X</var> má více než <var>Y</var> znaků.
MSB3182: Filnavnet '<var>X</var>' har mere end <var>Y</var> tegn.
MSB3182: bestandsnaam <var>X</var> is meer dan <var>Y</var> tekens lang.
MSB3182: Tiedostonimen <var>X</var> pituus ylittää <var>Y</var> merkkiä.
MSB3182: Le nom de fichier '<var>X</var>' comprend plus de <var>Y</var> caractères.
MSB3182: Der Dateiname <var>X</var> ist länger als <var>Y</var> Zeichen.
MSB3182: Το όνομα αρχείου '<var>X</var>' υπερβαίνει τους <var>Y</var> χαρακτήρες.
MSB3182: A fájl neve („<var>X</var>”) több mint <var>Y</var> karakter hosszú.
MSB3182: il nome file '<var>X</var>' contiene più di <var>Y</var> caratteri.
MSB3182: ファイル名 '<var>X</var>' は <var>Y</var> 文字を超えています。
MSB3182: 파일 이름 '<var>X</var>'이(가) <var>Y</var>자를 초과합니다.
MSB3182: Filnavnet <var>X</var> overskrider <var>Y</var> tegn.
MSB3182: Nazwa pliku '<var>X</var>' zawiera więcej niż następującą liczbę znakw: <var>Y</var>.
MSB3182: Nome de arquivo '<var>X</var>' ultrapassa <var>Y</var> caracteres.
MSB3182: Имя файла '<var>X</var>' превышает <var>Y</var> знаков.
MSB3182: El nombre de archivo '<var>X</var>' supera los <var>Y</var> caracteres.
MSB3182: Filnamnet <var>X</var> överskrider <var>Y</var> tecken.
MSB3182: '<var>X</var>' dosya adı, <var>Y</var> karakteri aşıyor.
MSB3182: اسم الملف '<var>X</var>' تجاوز <var>Y</var> حرفـًا.
MSB3182: 檔案名稱 '<var>X</var>' 超過 <var>Y</var> 個字元。
MSB3182: שם הקובץ '<var>X</var>' חורג מ- <var>Y</var> תווים.
MSB3182: 文件名“<var>X</var>”超过 <var>Y</var> 个字符。
MSB3428: 未能加载 Visual C++ 组件“<var>X</var>”。要解决此问题,1) 安装 .NET Framework 2.0 SDK;2) 安装 Microsoft Visual Studio 2005;或 3) 如果将该组件安装到了其他位置,请将其位置添加到系统路径中。<var>Y</var>
MSB3428: 無法載入 Visual C++ 元件 "<var>X</var>"。若要修正這個問題,請1) 安裝 .NET Framework 2.0 SDK,2) 安裝 Microsoft Visual Studio 2005,或 3) 將元件位置加入至系統路徑 (如果元件安裝在別的位置)。<var>Y</var>
MSB3428: Nelze načíst komponentu Visual C++ <var>X</var>. Tyto potíže můžete odstranit provedením jedné z následujících akcí: 1) instalace sady .NET Framework 2.0 SDK; 2) instalace produktu Microsoft Visual Studio 2005; 3) přidání umístění komponenty do systémové cesty, pokud je komponenta nainstalována v jiném umístění. <var>Y</var>
MSB3428: Visual C++-komponenten "<var>X</var>" kunne ikke indlæses. Dette løses ved at 1) installere .NET Framework 2.0 SDK, 2) installere Microsoft Visual Studio 2005 eller 3) føje komponentens placering til systemstien, hvis den er installeret et andet sted. <var>Y</var>
MSB3428: kan het Visual C++-onderdeel <var>X</var> niet laden. U kunt dit oplossen door 1) de .NET Framework 2.0 SDK te installeren, 2) Microsoft Visual Studio 2005 te installeren of 3) de locatie van het onderdeel toe te voegen aan het systeempad, als het onderdeel elders is geïnstalleerd. <var>Y</var>
MSB3428: Visual C++ -komponentin <var>X</var> lataaminen epäonnistui. Voit korjata tämän 1) asentamalla .NET Framework 2.0 SDK:n, 2) asentamalla Microsoft Visual Studio 2005:n tai 3) lisäämällä komponentin sijainnin järjestelmäpolkuun, jos se on asennettu muualle. <var>Y</var>
MSB3428: Impossible de charger le composant Visual C++ "<var>X</var>". Pour corriger le problème, vous devez 1) installer le Kit de développement .NET Framework 2.0 SDK, 2) installer Microsoft Visual Studio 2005 ou 3) ajouter l'emplacement du composant au chemin d'accès système, s'il est installé ailleurs. <var>Y</var>
MSB3428: Die Visual C++-Komponente "<var>X</var>" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2) Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Speicherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht. <var>Y</var>
MSB3428: Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του στοιχείου "<var>X</var>" του Visual C++. Για να διορθώσετε αυτό το θέμα, 1) εγκαταστήστε το .NET Framework 2.0 SDK, 2) εγκαταστήστε το Microsoft Visual Studio 2005 ή 3) προσθέστε τη θέση του στοιχείου στη διαδρομή συστήματος, εάν βρίσκεται εγκατεστημένη σε κάποιο άλλο σημείο. <var>Y</var>
MSB3428: A Visual C++ „<var>X</var>” komponense nem tölthető be. A probléma elhárításához: 1.) telepítse a .NET-keretrendszer 2.0 szoftverfejlesztői készletét (SDK); 2.) telepítse a Microsoft Visual Studio 2005 szoftvert; vagy 3.) vegye fel a komponens helyét a rendszer elérési útjába, amennyiben attól eltérő helyre van telepítve. <var>Y</var>
MSB3428: impossibile caricare il componente di Visual C++ "<var>X</var>". Per risolvere il problema, 1) installare .NET Framework 2.0 SDK, 2) Microsoft Visual Studio 2005 oppure 3) aggiungere al percorso di sistema il percorso del componente se questo è installato altrove. <var>Y</var>
MSB3428: Visual C++ コンポーネント "<var>X</var>" を読み込めませんでした。この問題を解決するには、次のいずれかを行ってください。 1) .NET Framework 2.0 SDK インストールする。 2) Microsoft Visual Studio 2005 をインストールする。 3) その他の場所にインストールされている場合、コンポーネントの場所をシステム パスに追加する。<var>Y</var>
MSB3428: Visual C++ 구성 요소 "<var>X</var>"을(를) 로드할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 1) .NET Framework 2.0 SDK를 설치하거나, 2) Microsoft Visual Studio 2005를 설치하거나, 3) 해당 구성 요소가 다른 위치에 설치되어 있는 경우에는 그 위치를 시스템 경로에 추가하십시오. <var>Y</var>
MSB3428: Kan ikke laste inn Visual C++-komponenten <var>X</var>. Du løser dette ved å 1) Installere .NET Framework 2.0 SDK, 2) Installere Microsoft Visual Studio 2005 eller 3) Legge til plasseringen for komponenten i systembanen hvis den er installert et annet sted. <var>Y</var>
MSB3428: Nie można załadować składnika Visual C++ "<var>X</var>". Aby rozwiązać ten problem:1) zainstaluj zestaw .NET Framework 2.0 SDK, 2) zainstaluj program Microsoft Visual Studio 2005 lub 3) dodaj lokalizację składnika do ścieżki systemowej, jeżeli jest zainstalowana w jakiejś lokalizacji. <var>Y</var>
MSB3428: Não foi possível carregar componente "<var>X</var>" do Visual C++. Para corrigir isso, 1) instale o .NET Framework 2.0 SDK, 2) instale o Microsoft Visual Studio 2005 ou 3) adicione o local do componente ao caminho do sistema se ele estiver instalado em outro local. <var>Y</var>
MSB3428: Загрузка компонента Visual C++ "<var>X</var>" невозможна. Способы решения проблемы: 1) установка .NET Framework 2.0 SDK, 2) установка Microsoft Visual Studio 2005 или 3) указание адреса компонента в системном пути, если компонент установлен в другом месте. <var>Y</var>
MSB3428: No se pudo cargar el componente "<var>X</var>" de Visual C++. Para corregir este problema, 1) instale .NET Framework 2.0 SDK, 2) instale Microsoft Visual Studio 2005 o 3) agregue la ubicación del componente a la ruta de acceso del sistema si está instalado en otro lugar. <var>Y</var>
MSB3428: Det gick inte att läsa in Visual C++-komponenten <var>X</var>. Du åtgärdar detta genom att installera .NET Framework 2.0 SDK, installera Microsoft Visual Studio 2005 eller genom att lägga till sökvägen till komponenten i systemsökvägen om den är installerad på en annan plats. <var>Y</var>
MSB3428: "<var>X</var>" Visual C++ bileşeni yüklenemedi. Bu sorunu gidermek için 1) .NET Framework 2.0 SDK programını yükleyin, 2) Microsoft Visual Studio 2005 yükleyin veya 3) bileşenin konumunu, başka bir yere yüklenmişse sistem yoluna ekleyin.<var>Y</var>
Kansiota <var>X</var> ei ole, joten se ohitetaan.
Le répertoire "<var>X</var>" n'existe pas. Ignoré.
Das Verzeichnis <var>X</var> ist nicht vorhanden. Wird übersprungen.
Ο κατάλογος "<var>X</var>" δεν υπάρχει. Γίνεται παράλειψη.
A könyvtár nem létezik: „<var>X</var>”. A program kihagyja.
La directory "<var>X</var>" non esiste e verrà ignorata.
ディレクトリ "<var>X</var>" は存在しません。省略します。
"<var>X</var>" 디렉터리가 없습니다. 건너뜁니다.
Mappen <var>X</var> finnes ikke. Hopper over.
Katalog "<var>X</var>" nie istnieje. Pomijanie.
Diretório "<var>X</var>" não existe. Ignorando.
Каталог "<var>X</var>" не существует и пропускается.
Katalogen <var>X</var> finns inte. Den hoppas över.
"<var>X</var>" dizini yok. Atlanıyor.
El directorio "<var>X</var>" no existe y se omitirá.
目录“<var>X</var>”不存在。正在跳过。
目錄 "<var>X</var>" 不存在。即將略過。
Adresář <var>X</var> neexistuje. Byl vynechán.
Mappen "<var>X</var>" findes ikke. Den springes over.
Map <var>X</var> bestaat niet. Deze wordt overgeslagen.
الدليل "<var>X</var>" غير موجود. يتم التخطي.
目錄 "<var>X</var>" 不存在。即將略過。
הספריה "<var>X</var>" לא קיימת. מדלג.
目录“<var>X</var>”不存在。正在跳过。
MSB3555: 输出文件“<var>File Name</var>”可能已损坏。
MSB3555: 輸出檔 "<var>File Name</var>" 可能已經損毀。
MSB3555: Je možné, že výstupní soubor <var>File Name</var> je poškozen.
MSB3555: Outputfilen "<var>File Name</var>" er muligvis beskadiget.
MSB3555: uitvoerbestand <var>File Name</var> is mogelijk beschadigd.
MSB3555: Kohdetiedosto <var>File Name</var> on mahdollisesti vioittunut.
MSB3555: Le fichier de sortie "<var>File Name</var>" est peut-être endommagé.
MSB3555: Die Ausgabedatei <var>File Name</var> ist möglicherweise beschädigt.
MSB3555: Το αρχείο εξόδου "<var>File Name</var>" είναι πιθανώς κατεστραμμένο.
MSB3555: A kimeneti fájl („<var>File Name</var>”) feltehetően sérült.
MSB3555: il file di output "<var>File Name</var>" potrebbe essere danneggiato.
MSB3555: 出力ファイル "<var>File Name</var>" が壊れている可能性があります。
MSB3555: 출력 파일 "<var>File Name</var>"이(가) 손상된 것 같습니다.
MSB3555: Utdatafilen <var>File Name</var> er kanskje skadet.
MSB3555: Plik wyjściowy "<var>File Name</var>" jest prawdopodobnie uszkodzony.
MSB3555: É possível que o arquivo de saída "<var>File Name</var>" esteja corrompido.
MSB3555: Выходной файл "<var>File Name</var>" может быть поврежден.
MSB3555: Es posible que el archivo de resultados "<var>File Name</var>" esté dañado.
MSB3555: Utdatafilen <var>File Name</var> är troligtvis skadad.
MSB3555: "<var>File Name</var>" çıkış dosyası bozulmuş olabilir.
MSB3555: يحتمل أن يكون ملف الإخراج "<var>File Name</var>" تالفـًا.
MSB3555: 輸出檔 "<var>File Name</var>" 可能已經損毀。
MSB3555: ייתכן שקובץ הפלט "<var>File Name</var>" פגום.
MSB3555: 输出文件“<var>File Name</var>”可能已损坏。
MSB3423: 未设置配置参数。没有 VC 配置名称,无法确定输出路径。
MSB3423: 未設定組態參數。無法在沒有 VC 組態名稱的情況下決定輸出路徑。
MSB3423: Nebyl nastaven parametr Configuration. Bez názvu konfigurace VC nelze určit výstupní cestu.
MSB3423: Parameteren Configuration blev ikke angivet. Outputstien kan ikke bestemmes uden VC-konfigurationsnavnet.
MSB3423: de parameter Configuration is niet ingesteld. Kan het uitvoerpad niet bepalen zonder de VC-configuratienaam.
MSB3423: Configuration-parametria ei ole määritetty. Kohdepolkua ei voida selvittää ilman VC-määritysten nimeä.
MSB3423: Le paramètre de configuration n'a pas été défini. Impossible de déterminer le chemin de sortie sans le nom de configuration VC.
MSB3423: Der Configuration-Parameter war nicht festgelegt. Der Ausgabepfad kann ohne den VC-Konfigurationsnamen nicht bestimmt werden.
MSB3423: Η παράμετρος Configuration δεν έχει οριστεί. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της διαδρομής εξόδου χωρίς το όνομα της ρύθμισης παραμέτρων VC.
MSB3423: A Configuration paraméter nincs beállítva. A VC-konfiguráció neve nélkül nem lehet meghatározni a kimenet elérési útját.
MSB3423: parametro Configuration non impostato. Impossibile determinare il percorso di output senza il nome della configurazione VC.
MSB3423: 構成パラメータは設定されませんでした。VC 構成名なしに出力パスを決定できません。
MSB3423: 구성 매개 변수를 설정하지 않았습니다. VC 구성 이름이 없으면 출력 경로를 확인할 수 없습니다.
MSB3423: Parameteren Configuration var ikke angitt. Kan ikke fastslå utdatabanen uten VC-konfigurasjonsnavnet.
MSB3423: Nie ustawiono parametru Configuration. Nie można określić ścieżki wyjściowej bez nazwy konfiguracji VC.
MSB3423: O parâmetro Configuration não foi definido. Não é possível determinar o caminho de saída sem o nome de configuração de VC.
MSB3423: Параметр Configuration не задан. Без имени VC-конфигурации невозможно определить выходной путь.
MSB3423: No se estableció el parámetro de configuración. No se puede determinar la ruta de acceso de los resultados sin el nombre de configuración de VC.
MSB3423: Konfigurationsparametern har inte angetts. Det går inte att bestämma utdatasökvägen utan VC-konfigurationsnamnet.
MSB3423: Yapılandırma parametresi ayarlanmamış. VC yapılandırması adı olmadan çıkış yolu belirlenemedi.
MSB3353: 未指定延迟签名必需的公钥。
MSB3353: 未指定延遲簽署所需的公開金鑰。
MSB3353: Nebyl zadán veřejný klíč nezbytný ke zpožděnému podepsání.
MSB3353: Den offentlige nøgle, der skal bruges til forsinket signering, var ikke angivet.
MSB3353: benodigde openbare sleutel voor vertraagde ondertekening is niet opgegeven.
MSB3353: Viivästettyyn allekirjoitukseen tarvittavaa julkista avainta ei ole määritetty.
MSB3353: La clé publique nécessaire à la temporisation de signature n'a pas été spécifiée.
MSB3353: Der für das verzögerte Signieren notwendige öffentliche Schlüssel wurde nicht angegeben.
MSB3353: Απαιτείται δημόσιο κλειδί διότι δεν έχει καθοριστεί καθυστέρηση υπογραφής.
MSB3353: A késleltetett aláíráshoz szükséges nyilvános kulcs nincs megadva.
MSB3353: chiave pubblica necessaria per la firma ritardata non specificata.
MSB3353: 遅延署名に必要な公開キーは指定されませんでした。
MSB3353: 서명 연기에 필요한 공개 키를 지정하지 않았습니다.
MSB3353: Fellesnøkkelen som er nødvendig for forsinkelsessignering, ble ikke angitt.
MSB3353: Klucz publiczny jest niezbędny, ponieważ nie określono znaku opźnienia.
MSB3353: Chave pública necessária, pois a assinatura atrasada não foi especificada.
MSB3353: Не задан открытый ключ, необходимый для создания подписи из нулей.
MSB3353: No se especificó la clave pública necesaria para el retraso de la firma.
MSB3353: Den offentliga nyckeln som krävs för fördröjd signering har inte angetts.
MSB3353: Gecikmeli imzalama için gerekli olan ortak anahtar belirtilmemiş.
MSB3353: لم يتم تعيين المفتاح العام لتوقيع التأخير.
MSB3353: 未指定延遲簽署所需的公開金鑰。
MSB3353: לא צוין מפתח ציבורי הדרוש להשהיית החתימה.
MSB3353: 未指定延迟签名所需的公钥。
Kohdetta <var>X</var> harkittiin, mutta sitä ei löydy GAC:sta.
"<var>X</var>" a été envisagé, mais n'a pas été trouvé dans le GAC.
<var>X</var> wurde berücksichtigt, jedoch nicht im GAC gefunden.
Εξετάστηκε το "<var>X</var>", το οποίο δεν βρέθηκε στο GAC.
Az ütközés feloldásához „<var>X</var>” vizsgálata megtörtént, de nem található a globális szerelvény-gyorsítótárban (GAC).
È stato considerato "<var>X</var>", ma non è stato trovato nella cache assembly globale.
GAC で見つからなかった "<var>X</var>" を考慮しました。
"<var>X</var>"(으)로 간주했지만 GAC에서 찾을 수 없습니다.
Vurderte <var>X</var>, som ikke ble funnet i GAC.
Wybrano element "<var>X</var>", ktrego nie można odnaleźć w globalnej pamięci podręcznej zestawu.
"<var>X</var>" foi considerado, mas não foi localizado no GAC.
Рассматривалась возможность использования "<var>X</var>", но он не был найден в GAC.
Se consideró "<var>X</var>", que no se encuentra en la GAC.
Övervägde <var>X</var> men det gick inte att hitta den i GAC.
GAC'de bulunamayan "<var>X</var>" denendi.
已考虑使用“<var>X</var>”,但未在 GAC 中找到它。
已考慮 "<var>X</var>",但在 GAC 中找不到它。
Byl proveden pokus o použití sestavení <var>X</var>. Nebylo však nalezeno v mezipaměti GAC.
Overvejede "<var>X</var>", der ikke blev fundet i GAC.
<var>X</var> is overwogen, maar niet gevonden in de GAC.
تم اعتباره "<var>X</var>"، والذي لم يتم العثور عليه في GAC.
已考慮 "<var>X</var>",但在 GAC 中找不到它。
המערכת שקלה את "<var>X</var>", שלא נמצא ב- GAC.
已考虑使用“<var>X</var>”,但未在 GAC 中找到它。
See catalog page for all messages.