The service
Messages on page
Cette version sera utilisée à la place de la version d'origine "<var>X</var>", car une version plus récente de ce fichier du .NET Framework existe.
Diese Version wird anstatt der Originalversion <var>X</var> verwendet, da eine neuere Version dieser Framework-Datei vorhanden ist.
Χρησιμοποιείται αυτή η έκδοση αντί της αρχικής έκδοσης "<var>X</var>" διότι υπάρχει διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση αυτού του αρχείου πλαισίου.
Az eredeti verzió („<var>X</var>”) helyett e verzió használata, mert létezik a keretrendszer e fájljának újabb verziója.
Verrà utilizzata questa versione anziché la versione originale "<var>X</var>". È presente una versione più recente del file del framework.
この Framework ファイルの新しいバージョンが存在するため、元のバージョン "<var>X</var>" ではなくこのバージョンを使用します。
이 프레임워크 파일의 최신 버전이 있으므로 원래 버전 "<var>X</var>" 대신 이 버전을 사용합니다.
Bruker denne versjonen i stedet for den opprinnelige versjonen <var>X</var> fordi det finnes en nyere versjon av denne rammeverksfilen.
Zostanie użyta ta wersja zamiast wersji oryginalnej"<var>X</var>", ponieważ istnieje nowsza wersja tego pliku platformy.
Usando esta versão em vez da versão original "<var>X</var>" porque há uma versão mais recente deste arquivo do Framework.
Эта версия используется вместо начальной версии "<var>X</var>", так как существует более новая версия этого файла .NET Framework.
Se utilizará esta versión en lugar de la versión original "<var>X</var>" porque existe una versión más reciente de este archivo de .NET Framework.
Den här versionen används i stället för den ursprungliga versionen <var>X</var> eftersom det finns en senare version av den här framework-filen.
Bu Framework dosyasının daha yeni bir sürümü olduğundan "<var>X</var>" özgün sürümü yerine bu sürüm kullanılıyor.
使用此版本而不是原始版本“<var>X</var>”,原因是此框架文件有较新版本。
由於這個架構檔已有較新的版本,所以使用這個版本代替原始版本 "<var>X</var>"。
Místo původní verze <var>X</var> bude použita tato verze, protože existuje novější verze tohoto souboru rozhraní Framework.
Denne version bruges i stedet for den oprindelige version "<var>X</var>", fordi der er en nyere version af denne framework-fil.
Deze versie wordt in plaats van de oorspronkelijke versie <var>X</var> gebruikt omdat er een recentere versie van dit Framework-bestand is.
Tätä versiota käytetään alkuperäisen version <var>X</var> sijaan, koska tästä Framework-tiedostosta on uudempi versio.
استخدام هذا الإصدار بدلاً من الإصدار الأصلي "<var>X</var>" في "X" بسبب وجود أكثر من إصدار حديث في ملف إطار العمل هذا.
由於這個架構檔已有較新的版本,所以使用這個版本代替 "X" 中的原始版本 "<var>X</var>"。
משתמש בגירסה זו במקום בגירסה המקורית "<var>X</var>" ב- "X" מאחר שישנה גירסה עדכנית יותר של קובץ מסגרת זה.
使用此版本而不是“X”中的原始版本“<var>X</var>”,因为存在此框架文件的更新版本。
MSB3148: 生成设置中未指定输出路径。
MSB3148: 組建設定中沒有指定輸出路徑。
MSB3148: V nastavení sestavení nebyla zadána žádná výstupní cesta.
MSB3148: Der er ikke angivet en outputsti i buildindstillingerne.
MSB3148: geen uitvoerpad opgegeven in opbouwinstellingen.
MSB3148: Koontiasetuksissa ei ole määritetty kirjoituspolkua.
MSB3148: Aucun chemin de sortie spécifié dans les paramètres de génération.
MSB3148: In den Buildeinstellungen wurde kein Ausgabepfad festgelegt.
MSB3148: Δεν έχει καθοριστεί διαδρομή εξόδου στις ρυθμίσεις δόμησης.
MSB3148: A létrehozási beállításoknál nincs megadva a kimenet elérési útja.
MSB3148: nessun percorso di output specificato nelle impostazioni di generazione.
MSB3148: 出力パスがビルド設定で指定されていません。
MSB3148: 빌드 설정에 출력 경로를 지정하지 않았습니다.
MSB3148: Ingen utdatabaner er angitt i build-innstillingene.
MSB3148: W ustawieniach kompilacji nie określono ścieżki wyjściowej.
MSB3148: Não há caminho de saída especificado nas configurações de compilação.
MSB3148: В параметрах сборки нет пути вывода.
MSB3148: No se proporcionó ninguna ruta de acceso de resultados en la configuración de compilación.
MSB3148: Ingen utdatasökväg har angetts i genereringsinställningarna.
MSB3148: Oluşturma ayarlarında çıkış yolu belirtilmedi.
MSB3148: لم يتم تعيين أي مسار إخراج في إعدادات البناء.
MSB3148: 組建設定中沒有指定輸出路徑。
MSB3148: לא צוין נתיב פלט בהגדרות הבנייה.
MSB3148: 生成设置中未指定输出路径。
MSB3105: Kohde <var>X</var> määritettiin useammin kuin kerran parametrissa <var>Y</var>. Parametri <var>Y</var> ei tue toistuvia kohteita.
MSB3105: L'élément "<var>X</var>" a été spécifié plus d'une fois dans le paramètre "<var>Y</var>". Les éléments dupliqués ne sont pas pris en charge par le paramètre "<var>Y</var>".
MSB3105: Das <var>X</var>-Element wurde im <var>Y</var>-Parameter mehrfach angegeben. Doppelte Elemente werden vom <var>Y</var>-Parameter nicht unterstützt.
MSB3105: Το στοιχείο "<var>X</var>" καθορίστηκε στην παράμετρο "<var>Y</var>" περισσότερες από μια φορές. Η παράμετρος "<var>Y</var>" δεν υποστηρίζει πανομοιότυπα στοιχεία.
MSB3105: A(z) „<var>X</var>” elemet többször is megadták a(z) „<var>Y</var>” paraméterben. A(z) „<var>Y</var>” paraméterben egy elem nem ismétlődhet.
MSB3105: l'elemento "<var>X</var>" è stato specificato più di una volta nel parametro "<var>Y</var>". Il parametro "<var>Y</var>" non supporta elementi duplicati.
MSB3105: 項目 "<var>X</var>" は "<var>Y</var>" パラメータで 1 度以上指定されました。重複した項目は "<var>Y</var>" パラメータではサポートされていません。
MSB3105: "<var>X</var>" 항목을 "<var>Y</var>" 매개 변수에 두 번 이상 지정했습니다. "<var>Y</var>" 매개 변수에는 항목을 중복 사용할 수 없습니다.
MSB3105: Elementet <var>X</var> ble angitt mer enn én gang i<var>Y</var>-parameteren. Doble elementer støttes ikke av <var>Y</var>-parameteren.
MSB3105: Element "<var>X</var>" został określony wielokrotnie w parametrze "<var>Y</var>". Zduplikowane elementy nie są obsługiwane przez parametr "<var>Y</var>".
MSB3105: O item "<var>X</var>" foi especificado mais de uma vez no parâmetro "<var>Y</var>". O parâmetro "<var>Y</var>" não fornece suporte a itens duplicados.
MSB3105: Элемент "<var>X</var>" указан несколько раз в параметре "<var>Y</var>". Параметр "<var>Y</var>" не допускает дублирования элементов.
MSB3105: El elemento "<var>X</var>" se especificó más de una vez en el parámetro "<var>Y</var>". El parámetro "<var>Y</var>" no admite elementos duplicados.
MSB3105: <var>X</var>-objektet har angetts mer än en gång i parametern <var>Y</var>. Dubbla objekt stöds inte i parametern <var>Y</var>.
MSB3105: "<var>X</var>" öğesi, "<var>Y</var>" parametresinde bir kezden fazla belirtildi. "<var>Y</var>" parametresi yinelenen öğeleri desteklemez.
MSB3105: 项“<var>X</var>”在“<var>Y</var>”参数中指定了多次。“<var>Y</var>”参数不支持重复项。
MSB3105: 項目 "<var>X</var>" 在 "<var>Y</var>" 參數中指定了一次以上。"<var>Y</var>" 參數不支援重複的項目。
MSB3105: Položka <var>X</var> byla v parametru <var>Y</var> uvedena více než jednou. Parametr <var>Y</var> nepodporuje duplicitní položky.
MSB3105: Elementet "<var>X</var>" blev angivet mere end én gang i parameteren "<var>Y</var>". Identiske elementer understøttes ikke af parameteren "<var>Y</var>".
MSB3105: het item <var>X</var> is meer dan één keer opgegeven in de parameter <var>Y</var>. Dubbele items worden niet ondersteund door de parameter <var>Y</var>.
MSB3105: تم تعيين العنصر "<var>X</var>" أكثر من مرة في المعلمة "<var>Y</var>". لا يتم دعم العناصر المكررة بواسطة المعلمة "<var>Y</var>".
MSB3105: 項目 "<var>X</var>" 在 "<var>Y</var>" 參數中指定了一次以上。"<var>Y</var>" 參數不支援重複的項目。
MSB3105: הפריט "<var>X</var>" צוין יותר מפעם אחת בפרמטר "<var>Y</var>". פריטים כפולים אינם נתמכים על-ידי הפרמטר "<var>Y</var>".
MSB3105: 在“<var>Y</var>”参数中指定了项“<var>X</var>”多次。“<var>Y</var>”参数不支持重复项。
MSB3351: 无法从密钥容器“<var>X</var>”创建强名称密钥对。
MSB3351: 無法從金鑰容器 '<var>X</var>' 建立強式名稱金鑰組。
MSB3351: Nelze vytvořit dvojici klíčů silného názvu z kontejneru klíčů <var>X</var>.
MSB3351: Der kan ikke oprettes et nøglepar med sikkert navn fra objektbeholderen for nøgle '<var>X</var>'.
MSB3351: kan geen sleutelpaar met sterke naam maken uit sleutelcontainer <var>X</var>.
MSB3351: Vahvan nimisen avainparin luominen säilön <var>X</var> avulla epäonnistui.
MSB3351: Impossible de créer une paire de clés de nom fort à partir du conteneur de clé '<var>X</var>'.
MSB3351: Für den <var>X</var>-Schlüsselcontainer kann kein Schlüsselpaar mit starkem Namen erstellt werden.
MSB3351: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός ζεύγους κλειδιού ισχυρού ονόματος από το κοντέινερ κλειδιών '<var>X</var>'.
MSB3351: Nem lehet létrehozni szigorú elnevezéshez használt kulcspárt a következő kulcstárolóból: „<var>X</var>”.
MSB3351: impossibile creare una coppia di chiavi con nome sicuro dal contenitore di chiavi '<var>X</var>'.
MSB3351: キー コンテナ '<var>X</var>' から厳密な名前のキー ペアを作成できません。
MSB3351: 키 컨테이너 '<var>X</var>'에서 강력한 이름 키 쌍을 만들 수 없습니다.
MSB3351: Kan ikke opprette et nøkkelpar med sterkt navn fra nøkkelbeholderen <var>X</var>.
MSB3351: Nie można utworzyć pary kluczy o jednoznacznych nazwach, korzystając z kontenera kluczy '<var>X</var>'.
MSB3351: Não foi possível criar par de chaves de nome forte a partir de contêiner de chave '<var>X</var>'.
MSB3351: Невозможно создать пару ключей для создания строгого имени на основе контейнера ключей '<var>X</var>'.
MSB3351: No se puede crear un par de claves de nombre seguro a partir del contenedor de claves '<var>X</var>'.
MSB3351: Det går inte att skapa ett nyckelpar med ett starkt krypterat namn från nyckelbehållaren <var>X</var>.
MSB3351: '<var>X</var>' anahtar kapsayıcısından kesin adlı anahtar çifti oluşturulamadı.
MSB3351: تعذر إنشاء زوج مفاتيح لاسم قوي من حاوية المفاتيح '<var>X</var>'.
MSB3351: 無法從金鑰容器 '<var>X</var>' 建立強式名稱金鑰組。
MSB3351: לא ניתן ליצור זוג מפתחות של שם חזק מגורם מכיל של מפתח '<var>X</var>'.
MSB3351: 无法从密钥容器“<var>X</var>”创建强名称密钥对。
MSBuild maakt een tijdelijk VC-projectbestand <var>File Name</var> voor het project <var>X</var>, waarbij projectverwijzingen worden vervangen door assemblyverwijzingen. Deze stap is nodig om projectverwijzingen van dit project op te kunnen halen. Als u deze stap in de toekomst wilt vermijden, gebruikt u in dit project bestandsverwijzingen in plaats van projectverwijzingen.
MSBuild luo projektille <var>X</var> tilapäisen VC-projektitiedoston <var>File Name</var>, jossa projektiviittaukset korvataan kokoonpanoviittauksilla. Tämä vaihe on tarpeen projektin projektiviittauksien selvittämiseksi. Jos haluat välttää tämän vaiheen jatkossa, käytä projektissa tiedostoviittauksia projektiviittauksien sijaan.
MSBuild crée un fichier projet VC temporaire "<var>File Name</var>" pour le projet "<var>X</var>" en remplaçant les références de projet par des références d'assembly. Cette étape est nécessaire pour résoudre les références de projet contenues dans ce projet. Pour éviter cette étape à l'avenir, utilisez des références de fichier et non des références de projet dans ce projet.
MSBuild erstellt die temporäre VC-Projektdatei <var>File Name</var> für das Projekt "<var>X</var>". Die Projektverweise werden dabei durch Assemblyverweise ersetzt. Dieser Schritt ist notwendig, um Projektverweise in diesem Projekt aufzulösen. Wenn Sie diesen Schritt zukünftig vermeiden möchten, verwenden Sie in diesem Projekt Dateiverweise anstelle von Projektverweisen.
Το MSBuild δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο έργου VC "<var>File Name</var>" για το έργο "<var>X</var>", όπου οι αναφορές έργου αντικαθίστανται από αναφορές συγκρότησης. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για την επίλυση των αναφορών έργου για το συγκεκριμένο έργο. Εάν μελλοντικά θέλετε να παρακάμψετε αυτό το βήμα, χρησιμοποιήστε σε αυτό το έργο αναφορές αρχείου αντί για αναφορές έργου.
Az MSBuild ideiglenes, „<var>File Name</var>” nevű VC-projektfájlt hoz létre a(z) „<var>X</var>” projekthez, amelyben a projekthivatkozásokat szerelvényhivatkozásokra cseréli. Ez a lépés a projektben szereplő projekthivatkozások feloldásához szükséges. Ha a jövőben szeretné elkerülni ezt a lépést, fájlhivatkozásokat használjon a projektben projekthivatkozások helyett.
MSBuild sta creando un file di progetto VC temporaneo "<var>File Name</var>" per il progetto "<var>X</var>" in cui i riferimenti del progetto sono sostituiti da riferimenti all'assembly. Questo passaggio è necessario per risolvere i riferimenti di questo progetto. Se si desidera evitare questo passaggio, utilizzare riferimenti ai file anziché riferimenti di progetto in questo progetto.
MSBuild は、アセンブリ参照によって置き換えられたプロジェクト参照を伴って、プロジェクト "<var>X</var>" の一時 VC プロジェクト ファイル "<var>File Name</var>" を作成しています。この手順は、このプロジェクトのプロジェクト参照を解決するために必要です。次回からこの手順を省略するには、このプロジェクトのプロジェクト参照ではなく、ファイル参照を使用してください。
MSBuild가 프로젝트 참조를 어셈블리 참조로 대체하여 "<var>X</var>" 프로젝트에 대한 임시 VC 프로젝트 파일 "<var>File Name</var>"을(를) 만들고 있습니다. 이 단계는 이 프로젝트의 프로젝트 참조를 확인하는 데 필요합니다. 이후에 이 단계를 수행하지 않으려면 이 프로젝트에서 프로젝트 참조 대신 파일 참조를 사용하십시오.
MSBuild oppretter den midlertidige VC-prosjektfilen <var>File Name</var> for prosjektet <var>X</var>, hvor prosjektreferanser er erstattet med samlingsreferanser. Dette trinnet er nødvendig for å løse prosjektreferanser i dette prosjektet. Hvis du vil unngå dette trinnet i fremtiden, bruker du filreferanser i stedet for prosjektreferanser i dette prosjektet.
Program MSBuild tworzy tymczasowy plik projektu VC "<var>File Name</var>" dla projektu "<var>X</var>". W tym pliku odwołania projektu zostaną zastąpione przez odwołania modułu. Ten krok jest niezbędny, aby odwołania tego projektu zostały rozpoznane. Jeżeli chcesz uniknąć wykonywania tego kroku w przyszłości, użyj w tym projekcie odwołań plikw zamiast odwołań projektu.
O MSBuild está criando um arquivo de projeto VC temporário "<var>File Name</var>" para o projeto "<var>X</var>", com as referências do projeto substituídas por referências do assembly. Essa etapa é necessária à resolução das referências deste projeto. Se você deseja evitar essa etapa no futuro, use as referências de arquivo em vez das referências de projeto neste projeto.
MSBuild создает временный файл проекта VC "<var>File Name</var>" для проекта "<var>X</var>". Ссылки на проекты замещаются ссылками на сборки. Это необходимо для разрешения ссылок на другие проекты в этом проекте. Чтобы не выполнять этот шаг в будущем, используйте в этом проекте ссылки не на проекты, а на файлы.
MSBuild está creando un archivo de proyecto de VC temporal "<var>File Name</var>" para el proyecto "<var>X</var>", donde las referencias del proyecto se sustituyeron por referencias de ensamblado. Este paso es necesario para resolver referencias de este proyecto. Si desea evitar este paso en el futuro, utilice referencias de archivo en lugar de referencias de proyecto en este proyecto.
MSBuild skapar den temporära VC-projektfilen <var>File Name</var> för projektet <var>X</var> och ersätter projektreferenser med sammansättningsreferenser. Detta är nödvändigt för att kunna matcha projektreferenserna i det här projektet. Om du vill undvika det här i framtiden använder du filreferenser i stället för projektreferenser i projektet.
MSBuild, proje başvurularını derleme başvurularıyla değiştirerek, "<var>X</var>" projesi için "<var>File Name</var>" geçici VC proje dosyasını oluşturuyor. Bu adım, bu projenin proje başvurularını çözümlemek için gereklidir. Gelecekte bu adımdan kaçınmak için lütfen bu projede, proje başvuruları yerine dosya başvuruları kullanın.
MSBuild 正在为项目“<var>X</var>”创建临时的 VC 项目文件“<var>File Name</var>”,并用程序集引用替代项目引用。必须执行此步骤才能解析此项目的项目引用。如果希望将来避免执行此步骤,请在此项目中使用文件引用,而不要使用项目引用。
MSBuild 正在建立專案 "<var>X</var>" 的暫時 VC 專案檔 "<var>File Name</var>",並且以組件參考取代專案參考。解析這個專案的專案參考時,即須執行這個步驟。如果未來不要執行這個步驟,請在這個專案中使用檔案參考,而不要使用專案參考。
Nástroj MSBuild vytváří dočasný soubor projektu VC <var>File Name</var> pro projekt <var>X</var>, ve kterém byly odkazy na projekt nahrazeny odkazy na sestavení. Tento krok je nezbytný k vyhodnocení odkazů na projekt v tomto projektu. Pokud nechcete, aby se příště tento krok prováděl, použijte v tomto projektu místo odkazů na projekt odkazy na soubor.
MSBuild opretter den midlertidige VC-projektfil "<var>File Name</var>" for projektet "<var>X</var>" med projektreferencerne erstattet af assemblyreferencerne. Dette trin er nødvendigt for at fortolke projektreferencerne for dette projekt. Hvis du fremover vil undgå dette trin, skal du bruge filreferencer i stedet for projektreferencer i dette projekt.
正在查找 vcbuild.exe: 此计算机上未安装 Visual C++ Express。
尋找 vcbuild.exe: Visual C++ Express 沒有安裝在這部電腦上。
Vyhledávání souboru vcbuild.exe: Aplikace Visual C++ Express není v tomto počítači nainstalována.
Søger vcbuild.exe: Visual C++ Express er ikke installeret på denne computer.
Er wordt gezocht naar vcbuild.exe: Visual C++ Express is niet geïnstalleerd op deze computer.
Tiedostoa vcbuild.exe etsitään: Visual C++ Expressiä ei ole asennettu tähän tietokoneeseen.
Localisation de vcbuild.exe : Visual C++ Express n'est pas installé sur cet ordinateur.
Suche nach vcbuild.exe: Visual C++ Express ist auf diesem Computer nicht installiert.
Εντοπισμός του vcbuild.exe: το Visual C++ Express δεν είναι εγκατεστημένο σε αυτόν στον υπολογιστή.
A vcbuild.exe keresése: a Visual C++ Express nincs telepítve ezen a számítógépen.
Individuazione di vcbuild.exe: Visual C++ Express non è installato in questo computer.
vcbuild.exe を検索しています: Visual C++ Express はこのコンピュータにインストールされていません。
vcbuild.exe를 찾고 있습니다. 이 컴퓨터에 Visual C++ Express가 설치되어 있지 않습니다.
Søker etter vcbuild.exe: Visual C++ Express er ikke installert på denne datamaskinen.
Lokalizowanie pliku vcbuild.exe: program Visual C++ Express nie jest zainstalowany na tym komputerze.
Localizando vcbuild.exe: o Visual C++ Express não está instalado neste computador.
Поиск файла vcbuild.exe: Visual C++ Express не установлен на этом компьютере.
Buscando vcbuild.exe: Visual C++ Express no está instalado en este equipo.
Söker efter vcbuild.exe: Visual C++ Express är inte installerat på den här datorn.
vcbuild.exe aranıyor: Visual C++ Express bu bilgisayara yüklenmemiş.
MSB3074: "Exec" 工作發生未預期的失敗。<var>X</var>
MSB3074: Došlo k neočekávané chybě úlohy Exec. <var>X</var>
MSB3074: Opgaven "Exec" mislykkedes uventet. <var>X</var>
MSB3074: Exec-tehtävän odottamaton virhe. <var>X</var>
MSB3074: Échec inattendu de la tâche "Exec". <var>X</var>
MSB3074: "Exec"-Aufgabe mit unerwartetem Fehler. <var>X</var>
MSB3074: Μη αναμενόμενη αποτυχία της εργασίας "Exec". <var>X</var>
MSB3074: Az „Exec” feladat végrehajtása váratlan hiba miatt sikertelen. <var>X</var>
MSB3074: "Exec" errore imprevisto dell'attività . <var>X</var>
MSB3074: "Exec" タスクが予期せず失敗しました。<var>X</var>
MSB3074: "Exec" 작업을 수행하는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다. <var>X</var>
MSB3074: Exec-oppgaven mislyktes uventet. <var>X</var>
MSB3074: Nastąpiło nieoczekiwane niepowodzenie zadania "Exec". <var>X</var>
MSB3074: Falha inesperada na tarefa "Exec". <var>X</var>
MSB3074: Неожиданный сбой задачи Exec. <var>X</var>
MSB3074: Error inesperado de la tarea "Exec". <var>X</var>
MSB3074: Exec-aktiviteten misslyckades oväntat. <var>X</var>
MSB3074: "Exec" görevi beklenmedik biçimde başarısız oldu. <var>X</var>
MSB3074: “Exec”任务意外失败。<var>X</var>
MSB3074: de taak Exec is onverwachts mislukt. <var>X</var>
MSB3249: Konfigurační soubor aplikace <var>File Name</var> je neplatný. <var>X</var>
MSB3249: Programkonfigurationsfilen "<var>File Name</var>" er ugyldig. <var>X</var>
MSB3249: toepassingsconfiguratiebestand <var>File Name</var> is ongeldig. <var>X</var>
MSB3249: Sovelluksen määritystiedosto <var>File Name</var> on virheellinen. <var>X</var>
MSB3249: Fichier de configuration de l'application "<var>File Name</var>" non valide. <var>X</var>
MSB3249: Anwendungskonfigurationsdatei <var>File Name</var> ist ungültig. <var>X</var>
MSB3249: Το αρχείο παραμέτρων εφαρμογής "<var>File Name</var>" δεν είναι έγκυρο. <var>X</var>
MSB3249: Az alkalmazáskonfigurációs fájl érvénytelen: „<var>File Name</var>”. <var>X</var>
MSB3249: file di configurazione dell'applicazione "<var>File Name</var>" non valido. <var>X</var>
MSB3249: アプリケーション構成ファイル "<var>File Name</var>" は無効です。 <var>X</var>
MSB3249: 응용 프로그램 구성 파일 "<var>File Name</var>"이(가) 잘못되었습니다. <var>X</var>
MSB3249: Programkonfigurasjonsfilen <var>File Name</var> er ugyldig. <var>X</var>
MSB3249: Plik konfiguracyjny aplikacji "<var>File Name</var>" jest nieprawidłowy. <var>X</var>
MSB3249: Arquivo de Configuração de Aplicativo "<var>File Name</var>" é inválido. <var>X</var>
MSB3249: Файл конфигурации приложения "<var>File Name</var>" недействителен. <var>X</var>
MSB3249: El archivo de configuración de la aplicación "<var>File Name</var>" no es válido. <var>X</var>
MSB3249: Konfigurationsfilen <var>File Name</var> för tillämpningsprogrammet är ogiltig. <var>X</var>
MSB3249: "<var>File Name</var>" Uygulama Yapılandırması dosyası geçersiz. <var>X</var>
MSB3249: 应用程序配置文件“<var>File Name</var>”无效。<var>X</var>
MSB3249: 應用程式組態檔 "<var>File Name</var>" 無效。<var>X</var>
MSB3249: ملف تكوين التطبيق "<var>File Name</var>" غير صالح. <var>X</var>
MSB3249: 應用程式組態檔 "<var>File Name</var>" 無效。<var>X</var>
MSB3249: קובץ תצורת היישום "<var>File Name</var>" אינו חוקי. <var>X</var>
MSB3249: 应用程序配置文件“<var>File Name</var>”无效。<var>X</var>
MSB3147: 未能在“<var>X</var>”中找到所需的文件“<var>File Name</var>”。
MSB3147: 在 '<var>X</var>' 中找不到需要的檔案 '<var>File Name</var>'。
MSB3147: Nebyl nalezen požadovaný soubor <var>File Name</var> v umístění <var>X</var>.
MSB3147: Den obligatoriske fil '<var>File Name</var>' kunne ikke findes i '<var>X</var>'.
MSB3147: kan het vereiste bestand <var>File Name</var> in <var>X</var> niet vinden.
MSB3147: Tarvittavaa tiedostoa <var>File Name</var> ei löydy kohteesta <var>X</var>.
MSB3147: Impossible de trouver le fichier requis '<var>File Name</var>' dans '<var>X</var>'.
MSB3147: Die erforderliche Datei <var>File Name</var> konnte in <var>X</var> nicht gefunden werden.
MSB3147: Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του απαιτούμενου αρχείου '<var>File Name</var>' στο '<var>X</var>'.
MSB3147: A szükséges „<var>File Name</var>” fájl nem található a következő helyen: „<var>X</var>”.
MSB3147: impossibile trovare il file richiesto '<var>File Name</var>' in '<var>X</var>'.
MSB3147: 必要なファイル '<var>File Name</var>' が '<var>X</var>' で見つかりませんでした。
MSB3147: '<var>X</var>'에서 필요한 파일 '<var>File Name</var>'을(를) 찾을 수 없습니다.
MSB3147: Finner ikke den nødvendige filen <var>File Name</var> i <var>X</var>.
MSB3147: Nie można odnaleźć wymaganego pliku '<var>File Name</var>' w '<var>X</var>'.
MSB3147: Não foi possível localizar arquivo necessário '<var>File Name</var>' em '<var>X</var>'.
MSB3147: Обязательный файл '<var>File Name</var>' не найден в '<var>X</var>'.
MSB3147: No se puede encontrar el archivo requerido '<var>File Name</var>' en '<var>X</var>'.
MSB3147: Det gick inte att hitta den nödvändiga filen <var>File Name</var> i <var>X</var>.
MSB3147: İstenen '<var>File Name</var>' dosyası '<var>X</var>' konumunda bulunamadı.
MSB3147: تعذر العثور على الملف المطلوب '<var>File Name</var>' في '<var>X</var>'.
MSB3147: 在 '<var>X</var>' 中找不到需要的檔案 '<var>File Name</var>'。
MSB3147: לא היתה אפשרות לאתר את הקובץ הדרוש '<var>File Name</var>' ב- '<var>X</var>'.
MSB3147: 在“<var>X</var>”中未能找到所需的文件“<var>File Name</var>”。
命令“<var>X</var>”已退出,返回值为 <var>Y</var>。
"<var>X</var>" 命令以返回碼 <var>Y</var> 結束。
Příkaz <var>X</var> byl ukončen s kódem <var>Y</var>.
Kommandoen "<var>X</var>" afsluttedes med koden <var>Y</var>.
De opdracht <var>X</var> is afgesloten met code <var>Y</var>.
Komento <var>X</var> päättyi koodiin <var>Y</var>.
La commande "<var>X</var>" s'est arrêtée avec le code <var>Y</var>.
Η εντολή "<var>X</var>" τερματίστηκε με κώδικα <var>Y</var>.
Uscita dal comando "<var>X</var>" con codice <var>Y</var>.
"<var>X</var>" 명령이 <var>Y</var> 코드에서 끝났습니다.
Kommandoen <var>X</var> avsluttet med koden <var>Y</var>.
Polecenie "<var>X</var>" zostało zakończone przez kod <var>Y</var>.
O comando "<var>X</var>" concluiu com o código <var>Y</var>.
El comando "<var>X</var>" salió con el código <var>Y</var>.
Kommandot <var>X</var> avbröts med koden <var>Y</var>.
"<var>X</var>" komutundan <var>Y</var> koduyla çıkıldı.
تم إنهاء الأمر "<var>X</var>" بالتعليمات البرمجية <var>Y</var>.
"<var>X</var>" 命令以返回碼 <var>Y</var> 結束。
הפקודה "<var>X</var>" הסתיימה בקוד <var>Y</var>.
命令“<var>X</var>”已退出,代码为 <var>Y</var>。
Der <var>X</var>-Befehl wurde mit Code <var>Y</var> beendet.
A parancs („<var>X</var>”) a következő kilépési kóddal fejeződött be: <var>Y</var>.
コマンド "<var>X</var>" はコード <var>Y</var> で終了しました。
Выход из команды "<var>X</var>" с кодом <var>Y</var>.
See catalog page for all messages.