The service
Messages on page
MSB3126: Η εφαρμογή χρησιμοποιεί συσχετίσεις αρχείων, αλλά δεν έχει σημανθεί για εγκατάσταση. Δεν είναι δυνατή η χρήση συσχετίσεων αρχείων για εφαρμογές που δεν είναι εγκατεστημένες, όπως οι εφαρμογές που φιλοξενούνται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.
MSB3126: Az alkalmazás fájltársításokat használ, de nincs megjelölve telepítésre. Nem használhatók fájltársítások olyan alkalmazásokhoz, amelyek nincsenek telepítve, például egy webböngészőben futtatott alkalmazásokhoz.
MSB3126: l'applicazione utilizza associazioni di file ma non è contrassegnata per l'installazione. Impossibile utilizzare associazioni di file per applicazioni non installate, come le applicazioni ospitate da Web browser.
MSB3126: アプリケーションはファイルの関連付けを使用していますが、インストール用にマークされていません。ファイルの関連付けは、Web ブラウザでホストされているアプリケーションなど、インストールされていないアプリケーションには使用できません。
MSB3126: 응용 프로그램이 파일 연결을 사용하고 있지만 설치되지 않은 것으로 표시됩니다. 웹 브라우저에 호스팅된 응용 프로그램과 같이 설치되지 않은 응용 프로그램에 대해서는 파일 연결을 사용할 수 없습니다.
MSB3126: Programmet bruker filtilknytninger, men er ikke merket for installasjon. Filtilknytninger kan ikke brukes for programmer som ikke er installert, for eksempel programmer som en webleser er vert for.
MSB3126: Aplikacja korzysta ze skojarzeń plików, ale nie jest oznaczona jako wybrana do instalacji. Nie można używać skojarzeń plików w przypadku aplikacji, które nie są instalowane, takich jak aplikacje hostowane w przeglądarce sieci web.
MSB3126. Приложение использует сопоставление файлов, но не отмечено для установки. Сопоставление файлов нельзя использовать для приложений, которые не устанавливаются, например приложений, размещенных в веб-обозревателе.
MSB3126: La aplicación usa asociaciones de archivo, pero no está marcada para instalación. No se pueden usar asociaciones de archivo para aplicaciones que no están instaladas, como aplicaciones hospedadas en un explorador web.
MSB3126: 应用程序正在使用文件关联,但未标记为安装。文件关联无法用于未安装的应用程序(如在 Web 浏览器中承载的应用程序)。
MSB3126: 此應用程式使用檔案關聯,但未標記為用於安裝。檔案關聯不可使用於未安裝的應用程式,例如 Web 瀏覽器中裝載的應用程式。
MSB3126: Aplikace používá přidružení typů souborů, ale není označena pro instalaci. Přidružení typů souborů nelze použít pro aplikace, které nejsou instalovány (např. aplikace hostované ve webovém prohlížeči).
MSB3126: Programmet bruger filassocieringer, men er ikke markeret til installation. Filassocieringer kan ikke benyttes af programmer, som ikke er installeret, f.eks. programmer, som udføres i en webbrowser.
MSB3126: In de toepassing worden bestandskoppelingen gebruikt, maar de toepassing is niet gemarkeerd voor installatie. Bestandskoppelingen kunnen niet worden gebruikt voor toepassingen die niet worden geïnstalleerd, zoals toepassingen die in een webbrowser worden gehost.
MSB3126: Sovellus käyttää tiedostokytkentöjä, mutta sitä ei ole merkitty asennettavaksi. Tiedostokytkentöjä ei voi käyttää sovelluksille, joita ei asenneta, kuten selaimessa isännöitäville sovelluksille.
MSB3126 : L'application utilise des associations de fichiers mais n'est pas marquée pour une installation. Les associations de fichiers ne peuvent pas être utilisées pour des applications qui ne sont pas installées, par exemple les applications hébergées dans un navigateur Web.
MSB3126: Die Anwendung verwendet Dateizuordnungen, ist aber nicht zur Installation markiert. Dateizuordnungen können nicht für Anwendungen verwendet werden, die nicht installiert werden, z.B. Anwendungen, die in einem Webbrowser gehostet werden.
MSB3126: Tillämpningen använder filassociationer men har inte markerats för installation. Filassociationer kan inte användas för tillämpningar som inte är installerade, till exempel tillämpningar som finns i webbläsaren.
MSB3126: Uygulama dosya ilişkilendirmeleri kullanıyor, ancak yükleme için işaretlenmemiş. Web tarayıcısında barındırılan uygulamalar gibi yüklenmeyen uygulamalar için dosya ilişkilendirmesi kullanılamaz.
MSB3126: يستخدم التطبيق اقترانات ملفات لكن لم يتم تحديدها للتثبيت. ويتعذر استخدام اقترانات الملف للتطبيقات غير المثبتة مثل التطبيقات المستضافة في مستعرض ويب.
MSB3126: 應用程式正在使用檔案關聯,但並未標記成安裝。檔案關聯不能用在未安裝的應用程式,例如 Web 瀏覽器所裝載的應用程式。
MSB3126: היישום משתמש בשיוכי קבצים אך אינו מסומן להתקנה. לא ניתן להשתמש בשיוכי הקבצים עבור יישומים שאינם מותקנים, כגון יישומים המתארחים בדפדפן אינטרנט.
MSB3126: 应用程序正在使用文件关联,但未标记为安装。文件关联无法用于未安装的应用程序(如承载于 Web 浏览器中的应用程序)。
MSB3126: O aplicativo usa associações de arquivo, mas não está marcado para instalação. As associações de arquivo não podem ser usadas para aplicativos que não estejam instalados, como aplicativos hospedados em um navegador da Web.
MSB3303: 无法解析 COM 引用“<var>X</var>”版本 <var>Y</var>。<var>Z</var>。<var>A</var>
MSB3303: 無法解析 COM 參考 "<var>X</var>" 版本 <var>Y</var>.<var>Z</var>。<var>A</var>
MSB3303: Nepodařilo se vyhodnotit odkaz modelu COM <var>X</var> verze <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: COM-reference "<var>X</var>" version <var>Y</var>.<var>Z</var> kunne ikke fortolkes. <var>A</var>
MSB3303: kan de COM-verwijzing <var>X</var> versie <var>Y</var>.<var>Z</var> niet ophalen. <var>A</var>
MSB3303: Could not resolve COM reference "<var>X</var>" version <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303 : Impossible de résoudre la référence COM "<var>X</var>" version <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: Der COM-Verweis "<var>X</var>", Version <var>Y</var>.<var>Z</var>, konnte nicht aufgelöst werden. <var>A</var>
MSB3303: Δεν ήταν δυνατό να επιλυθεί η αναφορά COM "<var>X</var>" έκδοση <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: A következő COM-hivatkozást nem sikerült feloldani: „<var>X</var>”, verziószám: <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: impossibile risolvere il riferimento COM "<var>X</var>" versione <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: COM 参照 "<var>X</var>" バージョン <var>Y</var>.<var>Z</var> を解決できませんでした。<var>A</var>
MSB3303: COM 참조 "<var>X</var>" 버전 <var>Y</var>.<var>Z</var>을(를) 확인할 수 없습니다. <var>A</var>
MSB3303: Kan ikke løse COM-referansen <var>X</var>, versjon <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: Nie można rozpoznać odwołania COM „<var>X</var>” w wersji <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: не удалось разрешить ссылку COM "<var>X</var>" версия<var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: No se pudo resolver la referencia COM "<var>X</var>", versión <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: "<var>X</var>" COM başvurusu sürüm <var>Y</var>.<var>Z</var> çözümlenemedi. <var>A</var>
MSB3303: Det gick inte att matcha COM-referensen <var>X</var> version <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: تعذر تحليل المرجع COM "<var>X</var>" الإصدار <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: 無法解析 COM 參考 "<var>X</var>" 版本 <var>Y</var>.<var>Z</var>。<var>A</var>
MSB3303: לא היתה אפשרות לזהות הפניית COM ‏"<var>X</var>" גירסה <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3303: 未能解析 COM 引用“<var>X</var>”版本 <var>Y</var>.<var>Z</var>。<var>A</var>
MSB3303: Não foi possível resolver a referência COM "<var>X</var>" versão <var>Y</var>.<var>Z</var>. <var>A</var>
MSB3075: de opdracht <var>X</var> is afgesloten met de code <var>Y</var>. Controleer over u beschikt over voldoende rechten om deze opdracht uit te voeren.
MSB3075: Komento <var>X</var> päättyi koodiin <var>Y</var>. Varmista, että sinulla on oikeudet suorittaa tämä komento.
MSB3075 : La commande "<var>X</var>" s'est arrêtée avec le code <var>Y</var>. Assurez-vous que vous disposez de droits suffisants pour exécuter cette commande.
MSB3075: Der Befehl "<var>X</var>" wurde mit dem Code <var>Y</var> beendet. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Rechte zum Ausführen dieses Befehls verfügen.
MSB3075: Η εντολή "<var>X</var>" τερματίστηκε με κώδικα <var>Y</var>. Επαληθεύστε ότι διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για την εκτέλεση αυτής της εντολής.
MSB3075: A parancs („<var>X</var>”) a következő kilépési kóddal fejeződött be: <var>Y</var>. Ellenőrizze, hogy van-e megfelelő jogosultsága a parancs futtatásához.
MSB3075: uscita dal comando "<var>X</var>" con codice <var>Y</var>. Assicurarsi di disporre di diritti sufficienti per l'esecuzione del comando.
MSB3075: コマンド "<var>X</var>" はコード <var>Y</var> で終了しました。このコマンドを実行するための十分な権限があるか確認してください。
MSB3075: "<var>X</var>" 명령이 종료되었습니다(코드: <var>Y</var>). 이 명령을 실행할 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.
MSB3075: Kommandoen <var>X</var> avsluttet med koden <var>Y</var>. Bekreft at du har riktige tillatelser til å kjøre denne kommandoen.
MSB3075: Polecenie „<var>X</var>” zostało zakończone przez kod <var>Y</var>. Sprawdź, czy masz wystarczające prawa do uruchamiania tego polecenia.
MSB3075: команда "<var>X</var>" завершила работу с кодом <var>Y</var>. Убедитесь, что у вас достаточно прав для запуска этой команды.
MSB3075: El comando "<var>X</var>" terminó con el código <var>Y</var>. Compruebe que dispone de derechos suficientes para ejecutar este comando.
MSB3075: Kommandot <var>X</var> avbröts med koden <var>Y</var>. Verifiera att du har rättigheter att köra kommandot.
MSB3075: "<var>X</var>" komutundan <var>Y</var> koduyla çıkıldı. Lütfen bu komutu çalıştırmak için yeterli haklara sahip olduğunuzu doğrulayın.
MSB3075: 命令“<var>X</var>”已退出,代码为 <var>Y</var>。请验证您是否有足够的权限来运行此命令。
MSB3075: "<var>X</var>" 命令以返回碼 <var>Y</var> 結束。請確認您是否有足夠權限執行此命令。
MSB3075: Příkaz <var>X</var> skončil s kódem <var>Y</var>. Ověřte, zda máte dostatečná práva pro spuštění tohoto příkazu.
MSB3075: Kommandoen "<var>X</var>" blev afsluttet med koden <var>Y</var>. Kontroller, at du har tilstrækkelige rettigheder til at køre denne kommando.
MSB3075: تم إنهاء الأمر "<var>X</var>" بالتعليمات البرمجية <var>Y</var>. الرجاء التحقق من أنك لديك الحقوق الكافية لتشغيل هذا الأمر.
MSB3075: "<var>X</var>" 命令以返回碼 <var>Y</var> 結束。請確認您是否有足夠權限執行此命令。
MSB3075: הפקודה "<var>X</var>" הסתיימה בקוד <var>Y</var>. נא ודא כי יש לך די זכויות להפעלת פקודה זו.
MSB3075: 命令“<var>X</var>”已退出,代码为 <var>Y</var>。请验证您是否有足够的权限来运行此命令。
MSB3075: O comando "<var>X</var>" foi encerrado com o código <var>Y</var>. Verifique se você tem direitos suficientes para executar este comando.
MSB3131: 未能读取位于“<var>X</var>”的 redist 列表文件夹。
MSB3131: 無法讀取位於 "<var>X</var>" 的可轉散發清單資料夾。
MSB3131: Nepodařilo se načíst složku se seznamem redistribuce v umístění <var>X</var>.
MSB3131: Mappen med redist-listen på "<var>X</var>" kunne ikke læses.
MSB3131: redist list-map in <var>X</var> is niet gelezen.
MSB3131: Failed to read redist list folder at "<var>X</var>".
MSB3131 : Impossible de lire le dossier de liste de composants redistribuables dans "<var>X</var>".
MSB3131: Fehler beim Lesen des redist-Listenordners unter "<var>X</var>".
MSB3131: Αποτυχία ανάγνωσης του φακέλου λίστας αναδιανομής στο "<var>X</var>".
MSB3131: Nem sikerült az újraterjesztési lista mappájának olvasása a következő helyen: „<var>X</var>”.
MSB3131: impossibile leggere la cartella dell'elenco redist "<var>X</var>".
MSB3131: "<var>X</var>" の再領布リスト フォルダの読み取りに失敗しました。
MSB3131: "<var>X</var>"에서 재배포 목록 폴더를 읽지 못했습니다.
MSB3131: Kan ikke lese redistribueringslistemappen på <var>X</var>.
MSB3131: nie można odczytać folderu listy ponownej dystrybucji w lokalizacji „<var>X</var>”.
MSB3131: не удалось прочитать распространяемое содержимое папки в "<var>X</var>".
MSB3131: Error al leer la carpeta de la lista redist en "<var>X</var>".
MSB3131: Det gick inte att läsa mappen för listan över distruerbara paket på <var>X</var>.
MSB3131: "<var>X</var>" konumundaki yeniden dağıtım listesi klasörü okunamadı.
Vlastnost StopOnFirstFailure nebude mít žádný účinek, jsou-li splněny všechny následující podmínky: 1) systém pracuje v režimu více procesů, 2) vlastnost BuildInParallel má hodnotu true, 3) vlastnost RunEachTargetSeparately má hodnotu false.
StopOnFirstFailure har ingen virkning, når følgende betingelser alle er til stede: 1) Systemet kører i flerprocestilstand, 2) Egenskaben BuildInParallel er sand, og 3) Egenskaben RunEachTargetSeparately er falsk.
StopOnFirstFailure heeft geen effect als er aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) Het systeem wordt uitgevoerd in de modus voor meerdere processors 2) De eigenschap BuildInParallel is true. 3) De eigenschap RunEachTargetSeparately is false.
StopOnFirstFailure-parametrilla ei ole vaikutusta, kun seuraavat ehdot toteutuvat: 1) Järjestelmä toimii usean prosessin tilassa. 2) BuildInParallel-ominaisuuden arvo on true. 3) RunEachTargetSeparately-ominaisuuden arvo on false.
StopOnFirstFailure sera sans effet si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1) Le système s'exécute en mode multiprocessus 2) La propriété BuildInParallel a la valeur true. 3) La propriété RunEachTargetSeparately a la valeur false.
StopOnFirstFailure hat keine Auswirkungen, wenn folgende Bedingungen gelten: 1. Das System wird im Mehrprozessmodus ausgeführt. 2. Die BuildInParallel-Eigenschaft ist True. 3. Die RunEachTargetSeparately-Eigenschaft ist False.
Το StopOnFirstFailure δεν θα έχει αποτέλεσμα όταν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες: 1) Το σύστημα εκτελείται σε λειτουργία πολλαπλής διεργασίας. 2) Η ιδιότητα BuildInParallel έχει τιμή true. 3) Η ιδιότητα RunEachTargetSeparately έχει τιμή false.
A StopOnFirstFailure paraméternek a következő feltételek teljesülése esetén nincs hatása: 1.) A rendszer többfolyamatos módban fut. 2.) A BuildInParallel tulajdonság értéke true. 3.) A RunEachTargetSeparately tulajdonság értéke false.
StopOnFirstFailure non avrà alcun effetto in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) il sistema è in esecuzione in modalità a più processi 2) la proprietà BuildInParallel è true. 3) la proprietà RunEachTargetSeparately è false.
StopOnFirstFailure は、次のすべての条件に該当する場合に無効となります。1) システムがマルチプロセッサ モードで実行されています。2) BuildInParallel プロパティが true に設定されています。3) RunEachTargetSeparately プロパティが false に設定されています。
다음 조건이 모두 충족되면 StopOnFirstFailure가 효과가 없습니다. 1) 시스템이 다중 프로세스 모드에서 실행 중입니다. 2) BuildInParallel 속성이 true입니다. 3) RunEachTargetSeparately 속성이 false입니다.
StopOnFirstFailure har ingen effekt når følgende betingelser forekommer: 1) Systemet kjører i flerprosessormodus. 2) BuildInParallel-egenskapen er sann 3) RunEachTargetSeparately-egenskapen er usann.
Działanie funkcji StopOnFirstFailure nie przyniesie efektu, jeśli będą spełnione wszystkie następujące warunki: 1) System działa w trybie wieloprocesowym. 2) Właściwość BuildInParallel ma wartość true. 3) Właściwość RunEachTargetSeparately ma wartość false.
StopOnFirstFailure будет игнорироваться при наличии следующих условий: 1) система работает в режиме выполнения нескольких процессов; 2) свойству BuildInParallel присвоено значение TRUE; 3) свойству RunEachTargetSeparately присвоено значение FALSE.
StopOnFirstFailure no surtirá efecto si se dan todas las condiciones siguientes: 1) El sistema se ejecuta en modo de proceso múltiple 2) La propiedad BuildInParallel es true. 3) La propiedad RunEachTargetSeparately es false.
StopOnFirstFailure har ingen effekt när alla följande villkor är uppfyllda: 1) Systemet körs i flerprocessläge. 2) Egenskapen BuildInParallel är true. 3) Egenskapen RunEachTargetSeparately är false.
如果满足以下所有条件,StopOnFirstFailure 将不起任何作用: 1) 系统在多进程模式下运行。2) BuildInParallel 属性为 true。3) RunEachTargetSeparately 属性为 false。
當下列條件全部成立時,StopOnFirstFailure 將沒有作用: 1) 系統正在多處理程序模式中執行 2) BuildInParallel 屬性為 true。3) RunEachTargetSeparately 屬性為 false。
Aşağıdaki koşullar doğru olduğunda StopOnFirstFailure etkisiz olur: 1) Sistem çoklu işlem modunda çalışıyorsa. 2) BuildInParallel özelliği true ise. 3) RunEachTargetSeparately özelliği false ise.
لن يكون لـ StopOnFirstFailure أي تأثير في حالة وجود كافة الشروط التالية: 1) النظام مشغل في وضع المعالج المتعدد 2) الخاصية BuildInParallel صواب. 3) الخاصية RunEachTargetSeparately خطأ.
當下列條件全部成立時,StopOnFirstFailure 將沒有作用: 1) 系統正在多處理程序模式中執行 2) BuildInParallel 屬性為 true。3) RunEachTargetSeparately 屬性為 false。
ל- StopOnFirstFailure לא תהיה השפעה כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים: 1) המערכת פועלת במצב של ריבוי תהליכים 2) המאפיין BuildInParallel מוגדר כ- True. ‏3) המאפיין RunEachTargetSeparately מוגדר כ- False.
如果满足以下所有条件,StopOnFirstFailure 将不起任何作用: 1) 系统在多进程模式下运行。2) BuildInParallel 属性为 true。3) RunEachTargetSeparately 属性为 false。
StopOnFirstFailure não terá efeito quando estas condições existirem: 1) O sistema estiver sendo executado no modo de processamento múltiplo 2) A propriedade BuildInParallel for true. 3) A propriedade RunEachTargetSeparately for false.
Removing read-only attribute from "<var>X</var>".
Suppression de l'attribut lecture seule de "<var>X</var>".
Das Schreibschutzattribut wird von "<var>X</var>" entfernt.
Κατάργηση του χαρακτηριστικού μόνο για ανάγνωση από το "<var>X</var>".
„<var>X</var>” írásvédett attribútumának eltávolítása
L'attributo di sola lettura verrà rimosso da "<var>X</var>".
"<var>X</var>" から読み取り専用属性を削除しています。
"<var>X</var>"에서 읽기 전용 특성을 제거하고 있습니다.
Fjerner skrivebeskyttet attributt fra <var>X</var>.
Usuwanie atrybutu tylko do odczytu z elementu „<var>X</var>”.
Удаление атрибута "только чтение", из "<var>X</var>".
Quitando el atributo de sólo lectura de "<var>X</var>".
Tar bort det skrivskyddade attributet från <var>X</var>.
"<var>X</var>" salt okunur özniteliği kaldırılıyor.
إزالة سمة للقراءة فقط من "<var>X</var>".
正在從 "<var>X</var>" 移除唯讀屬性。
从“<var>X</var>”中删除只读属性。
正在從 "<var>X</var>" 移除唯讀屬性。
Odebrán atribut pouze pro čtení z objektu <var>X</var>.
Fjerner skrivebeskyttelsesattributten fra "<var>X</var>".
Kenmerk met het kenmerk alleen-lezen wordt verwijderd uit <var>X</var>.
מסיר תכונה לקריאה בלבד מ- "<var>X</var>".
正在从“<var>X</var>”中移除只读特性。
Removendo o atributo somente leitura de "<var>X</var>".
MSB3254: 将忽略文件“<var>File Name</var>”,因为无法读取它。此文件要么传入到 InstalledAssemblySubsetTables,要么是通过搜索 TargetFrameworkDirectories 中的 <var>X</var> 文件夹找到的。<var>Y</var>
MSB3254: 將忽略檔案 "<var>File Name</var>",因為無法讀取。這個檔案可能是傳入到 InstalledAssemblySubsetTables,或是在 TargetFrameworkDirectories 中搜尋 <var>X</var> 資料找到的。<var>Y</var>
MSB3254: Soubor <var>File Name</var> nelze přečíst a bude ignorován. Tento soubor byl buď předán parametru InstalledAssemblySubsetTable,s nebo byl nalezen ve složce <var>X</var> v parametru TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Filen "<var>File Name</var>" ignoreres, fordi der ikke kan læses fra den. Filen er overført til InstalledAssemblySubsetTables, eller den blev fundet ved at søge i mappen <var>X</var> i TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Het bestand <var>File Name</var> wordt genegeerd omdat het niet kan worden gelezen. Het bestand is doorgegeven aan InstalledAssemblySubsetTables of het is gevonden door in de map <var>X</var> in de TargetFrameworkDirectories te zoeken. <var>Y</var>
MSB3254: سيتم تجاهل الملف "<var>File Name</var>" بسبب عدم إمكانية قراءته. إما تم تمرير هذا الملف في InstalledAssemblySubsetTables أو تم العثور عليه خلال البحث في المجلد <var>X</var> الموجود في TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Tiedosto <var>File Name</var> ohitetaan, koska sitä ei voi lukea. Tämä tiedosto joko välitettiin kohteelle InstalledAssemblySubsetTables tai löytyi etsittäessä kohteen TargetFrameworkDirectories kansiosta <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3254 : Le fichier "<var>File Name</var>" sera ignoré, car il est illisible. Ce fichier a été passé dans InstalledAssemblySubsetTables ou a été trouvé lors de la recherche du dossier <var>X</var> dans TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Die Datei "<var>File Name</var>" kann nicht gelesen werden und wird ignoriert. Diese Datei wurde entweder an InstalledAssemblySubsetTables übergeben oder wurde durch Suchen im Ordner "<var>X</var>" unter TargetFrameworkDirectories gefunden. <var>Y</var>
MSB3254: Το αρχείο "<var>File Name</var>" θα αγνοηθεί, διότι δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του. Το αρχείο είτε διαβιβάστηκε στο InstalledAssemblySubsetTables ή βρέθηκε μέσω αναζήτησης στο φάκελο <var>X</var> στο TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: A következő fájl nem olvasható, ezért nem lesz figyelembe véve: „<var>File Name</var>”. A fájlt vagy az InstalledAssemblySubsetTables paraméternek adta át a rendszer, vagy a TargetFrameworkDirectories <var>X</var> mappájában való kereséssel találta. <var>Y</var>
MSB3254: impossibile leggere un file passato a InstalledAssemblySubsetTables o trovato cercando nella cartella <var>X</var> in TargetFrameworkDirectories. Il file "<var>File Name</var>" verrà ignorato. <var>Y</var>
MSB3254: ファイル "<var>File Name</var>" は、読み取れないため無視されます。このファイルは、InstalledAssemblySubsetTables に渡されたか、TargetFrameworkDirectories の <var>X</var> フォルダの検索によって見つかりました。<var>Y</var>
MSB3254: "<var>File Name</var>" 파일은 읽어올 수 없으므로 무시됩니다. 이 파일을 InstalledAssemblySubsetTables에 전달했거나 TargetFrameworkDirectories에서 <var>X</var> 폴더를 검색하여 찾았습니다. <var>Y</var>
MSB3254: Filen <var>File Name</var> blir ignorert fordi den ikke kan leses. Denne filen er sendt til InstalledAssemblySubsetTables eller ble funnet ved å søke i mappen <var>X</var> i TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Plik „<var>File Name</var>” zostanie zignorowany, ponieważ nie można go odczytać. Plik ten został przekazany do parametru InstalledAssemblySubsetTables lub znaleziony podczas przeszukiwania folderu <var>X</var> określonego w parametrze TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254. Файл "<var>File Name</var>" будет проигнорирован, так как его невозможно прочитать. Этот файл передан в InstalledAssemblySubsetTables или найден в папке <var>X</var> в TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Se omitirá el archivo "<var>File Name</var>" porque no se puede leer. Bien se pasó a InstalledAssemblySubsetTables o bien se encontró al buscar en la carpeta <var>X</var> de TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: Filen <var>File Name</var> ignoreras eftersom den inte kan läsas. Den här filen har antingen skickats till InstalledAssemblySubsetTables eller hittades i en sökning av mappen <var>X</var> i TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
MSB3254: "<var>File Name</var>" dosyası okunamadığından yoksayılacak. Bu dosya InstalledAssemblySubsetTables içine geçirilmişti ya da TargetFrameworkDirectories içinde <var>X</var> klasörü aranarak bulunmuştu. <var>Y</var>
MSB3254: 將忽略檔案 "<var>File Name</var>",因為無法讀取。這個檔案可能是傳入到 InstalledAssemblySubsetTables,或是在 TargetFrameworkDirectories 中搜尋 <var>X</var> 資料找到的。<var>Y</var>
MSB3254: המערכת תתעלם מהקובץ "<var>File Name</var>" מאחר שלא ניתן לקרוא אותו. קובץ זה הועבר ל- InstalledAssemblySubsetTables או נמצא על-ידי חיפוש התיקיה <var>X</var> ב- TargetFrameworkDirectories. ‏<var>Y</var>
MSB3254: 将忽略文件“<var>File Name</var>”,因为无法读取该文件。此文件是传入到 InstalledAssemblySubsetTables 的,或者是通过搜索 TargetFrameworkDirectories 中的 <var>X</var> 文件夹找到的。<var>Y</var>
MSB3254: O arquivo "<var>File Name</var>" será ignorado, pois não pode ser lido. Esse arquivo foi passado para InstalledAssemblySubsetTables ou encontrado com a pesquisa da pasta <var>X</var> no TargetFrameworkDirectories. <var>Y</var>
TargetFramework-kohteen alijoukkoluettelon tiedot:
Informations relatives à la liste de sous-ensemble TargetFramework :
Informationen zur TargetFramework-Teilmengenliste:
Πληροφορίες λίστας υποσυνόλου TargetFramework:
Cél keretrendszer részhalmazlistájának adatai:
Informazioni sull'elenco di sottoinsiemi TargetFramework:
TargetFramework のサブセットのリスト情報:
TargetFramework 하위 집합 목록 정보:
Informasjon om delsettlister for TargetFramework:
Informacje o listach podzestawów struktury docelowej:
Сведения списка подмножества TargetFramework:
Información de lista de subconjunto de TargetFramework:
Listinformation för TargetFramework-delmängd:
TargetFramework Alt Küme Listesi Bilgileri:
معلومات قائمة ملف التعريف TargetFramework:
TargetFramework 子集列表信息:
TargetFramework 子集清單資訊:
Informace o seznamu podmnožiny TargetFramework:
Listeoplysninger for TargetFramework-undersæt:
Informatie over lijst met TargetFramework-subsets:
TargetFramework 設定檔清單資訊:
מידע על רשימת הפרופילים של TargetFramework:
TargetFramework 配置文件列表信息:
Informações da Lista de Perfis TargetFramework:
MSB3304: 无法确定 COM 引用“<var>X</var>”的依赖项。<var>Y</var>
MSB3304: 無法判斷 COM 參考 "<var>X</var>" 的相依性。<var>Y</var>
MSB3304: Nepodařilo se zjistit závislosti odkazu modelu COM <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3304: Afhængighederne af COM-referencen "<var>X</var>" kunne ikke bestemmes. <var>Y</var>
MSB3304: de afhankelijkheden van de COM-verwijzing <var>X</var> zijn niet bepaald. <var>Y</var>
MSB3304: Could not determine the dependencies of the COM reference "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304 : Impossible de déterminer les dépendances de la référence COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: Die Abhängigkeiten des COM-Verweises "<var>X</var>" konnten nicht ermittelt werden. <var>Y</var>
MSB3304: Δεν ήταν δυνατό να καθοριστούν οι εξαρτήσεις της αναφοράς COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: A következő COM-hivatkozás függőségeit nem sikerült meghatározni: „<var>X</var>”. <var>Y</var>
MSB3304: impossibile determinare le dipendenze del riferimento COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: COM 参照 "<var>X</var>" の依存関係を決定できませんでした。<var>Y</var>
MSB3304: COM 참조 "<var>X</var>"의 종속성을 확인할 수 없습니다. <var>Y</var>
MSB3304: Kan ikke fastsette avhengighetene for COM-referansen <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3304: Nie można ustalić zależności odwołania COM „<var>X</var>”. <var>Y</var>
MSB3304: не удалось определить зависимости ссылки COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: No se pudieron determinar las dependencias de la referencia COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: Det gick inte att bestämma beroenden för COM-referensen <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3304: "<var>X</var>" COM başvurusunun bağımlılıkları saptanamadı. <var>Y</var>
MSB3304: تعذر تحديد تبعيات المرجع COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: 無法判斷 COM 參考 "<var>X</var>" 的相依性。<var>Y</var>
MSB3304: לא היתה אפשרות לקבוע את יחסי התלות של הפניית COM ‏"<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3304: 未能确定 COM 引用“<var>X</var>”的依赖项。<var>Y</var>
MSB3304: Não foi possível determinar as dependências da referência COM "<var>X</var>". <var>Y</var>
由于 StopOnFirstFailure 参数设置为 true,因此 MSBuild 任务将跳过剩余的目标。
由於 StopOnFirstFailure 參數設定為 true,因此 MSBuild 工作將略過剩餘的目標。
Úloha MSBuild vynechává zbývající cíle, protože parametr StopOnFirstFailure byl nastaven na hodnotu true.
MSBuild-opgaven springer de resterende destinationer over, fordi parameteren StopOnFirstFailure var angivet til sand.
De resterende doelen worden overgeslagen in de taak MSBuild omdat de parameter StopOnFirstFailure is ingesteld op true.
MSBuild-tehtävä ohittaa jäljellä olevat kohteet, koska StopOnFirstFailure-parametrin arvo oli true.
La tâche MSBuild va ignorer les cibles restantes, car le paramètre StopOnFirstFailure a la valeur true.
Die MSBuild-Aufgabe lässt die verbleibenden Ziele aus, da der StopOnFirstFailure-Parameter auf True festgelegt wurde.
Η εργασία του MSBuild παραλείπει τους εναπομείναντες προορισμούς διότι για την παράμετρο StopOnFirstFailure έχει οριστεί η τιμή true.
Az MSBuild feladat kihagyja a hátralévő célok feldolgozását, mert a StopOnFirstFailure paraméter értéke true.
Il parametro StopOnFirstFailure è stato impostato su true. Con l'attività MSBuild verranno ignorate le destinazioni rimanenti.
MSBuild タスクは、StopOnFirstFailure パラメータが true に設定されていたため、残りのターゲットを省略します。
StopOnFirstFailure 매개 변수가 true로 설정되었으므로 MSBuild 작업이 나머지 대상을 건너뜁니다.
MSBuild-oppgaven hopper over de gjenværende oppgavene fordi StopOnFirstFailure-parameteren var angitt som sann.
Zadanie programu MSBuild pomija pozostałe elementy docelowe, ponieważ w parametrze StopOnFirstFailure ustawiono wartość true.
Задача MSBuild пропускает оставшиеся конечные объекты, так как параметру StopOnFirstFailure было задано значение TRUE.
La tarea MSBuild va a omitir el resto de destinos porque el parámetro StopOnFirstFailure estaba establecido en true.
MSBuild-aktiviteten hoppar över återstående mål eftersom parametern StopOnFirstFailure har värdet true.
StopOnFirstFailure parametresi true değerine ayarlandığından MSBuild görevi kalan hedefleri atlıyor.
تخطت المهمة MSBuild الأهداف المتبقية بسبب تعيين المعلمة StopOnFirstFailure على صواب.
由於 StopOnFirstFailure 參數設定為 true,因此 MSBuild 工作將略過剩餘的目標。
המשימה MSBuild מדלגת על היעדים הנותרים מאחר שהפרמטר StopOnFirstFailure הוגדר כ- True.
MSBuild 任务将跳过余下的目标,因为 StopOnFirstFailure 参数设置为 true。
A tarefa MSBuild está ignorando os destinos restantes porque o parâmetro StopOnFirstFailure foi definido como true.
See catalog page for all messages.