The service
Messages on page
Säikeen tunnussanoman muuntaminen Web-pyynnön tarkistamisen jälkeen epäonnistui.
Impossible de retourner le jeton du thread après l'authentification d'une demande Web.
Das Threadtoken konnte nach der Authentifizierung einer Webanforderung nicht zurückgesetzt werden.
Αποτυχία επαναφοράς του διακριτικού νήματος μετά τον έλεγχο ταυτότητας μιας αίτησης Web.
החזרת token הליך משנה לאחר אימות Web Request נכשלה.
Egy webes kérelem hitelesítése után a szál tokenjének visszaállítása sikertelen.
Impossibile ripristinare il token thread dopo l'autenticazione di una richiesta Web.
Web 要求を認証した後でスレッド トークンの変換に失敗しました。
웹 요청을 인증한 후에 스레드 토큰을 되돌리지 못했습니다.
Kan ikke gjenopprette trådtoken etter godkjenning av webforespørsel.
Nie można przywrócić tokenu wątku po uwierzytelnieniu żądania sieci Web.
Falha ao reverter o token de thread depois de autenticar uma Solicitação da Web.
Não foi possível reverter o token do thread após a autenticação de um pedido Web.
Сбой при восстановлении маркера потока после аутентификации веб-запроса.
No se pudo revertir el símbolo (token) del subproceso después de la autenticación de la solicitud Web.
Det går inte att återställa trådtoken efter autentisering av en webbegäran.
Web isteği kimlik doğrulamasından sonra iş parçacığı simgesi geri alınamadı.
فشل في إعادة الرمز المُميز لمسار التنفيذ بعد مصادقة طلب ويب.
在验证 Web 请求后,未能恢复线程标记。
認證 Web 要求後無法還原此執行緒語彙基元。
Obnova tokenu podprocesu po ověření webového požadavku se nezdařila.
Gendannelse af trådtoken mislykkedes efter godkendelse af en webanmodning.
Kan het thread-token na verificatie van een webaanvraag niet terugdraaien.
在验证 Web 请求后,未能恢复线程标记。
認證 Web 要求後無法還原此執行緒語彙基元。
تم تلقي رمز الخطأ <var>X</var> من استجابة الملقم.
从服务器响应收到错误代码 <var>X</var>。
從伺服器回應收到錯誤碼 <var>X</var>。
Z odpovědi serveru byl přijat chybový kód <var>X</var>.
Fejlkode <var>X</var> blev modtaget fra serversvaret.
Foutcode <var>X</var> ontvangen via het serverantwoord.
Palvelimen vastauksesta vastaanotettiin virhekoodi <var>X</var>.
Le code d'erreur <var>X</var> a été reçu à partir de la réponse du serveur.
Fehlercode "<var>X</var>" wurde von der Serverantwort empfangen.
Έγινε λήψη κωδικού σφάλματος <var>X</var> από την απόκριση του διακομιστή.
קוד שגיאה <var>X</var> התקבל מתגובת שרת.
A kiszolgáló válaszában a(z) <var>X</var> hibakód szerepelt.
Ricevuto codice di errore <var>X</var> dalla risposta del server.
エラー コード <var>X</var> はサーバー応答から受信されました。
서버 응답에서 오류 코드 <var>X</var>을(를) 받았습니다.
Feilkoden <var>X</var> ble mottatt i serversvaret.
Odebrano kod błędu <var>X</var> z odpowiedzi serwera.
O código de erro <var>X</var> foi recebido da resposta do servidor.
Código de erro <var>X</var> recebido da resposta do servidor.
Код ошибки <var>X</var> из ответа сервера.
Se recibió el código de error <var>X</var> desde la respuesta del servidor.
Felkoden <var>X</var> togs emot från serverns svar.
Sunucu yanıtından <var>X</var> hata kodu alındı.
从服务器响应收到错误代码 <var>X</var>。
從伺服器回應收到錯誤碼 <var>X</var>。
مؤشر سلسلة السياق غير صالح.
链上下文句柄无效。
鏈結內容控制代碼無效。
Obslužná rutina kontextu řetězu není platná.
Kædekontekst-handlen er ugyldig.
De contextkoppeling van de keten is ongeldig.
Ketjukontekstikahva on virheellinen.
Le handle de contexte de la chaîne n'est pas valide.
Das Chain-Kontexthandle ist ungültig.
Ο δείκτης περιεχομένου αλυσίδας δεν είναι έγκυρος.
המזהה הייחודי של הקשר השרשרת אינו חוקי.
A lánc környezetleírója érvénytelen.
L'handle del contesto della catena non è valido.
チェーン コンテキスト ハンドルが無効です。
체인 컨텍스트 핸들이 잘못되었습니다.
Ugyldig kjedekontekstreferanse.
Uchwyt kontekstu łańcuchowego jest nieprawidłowy.
O identificador de contexto da cadeia é inválido.
O identificador de contexto da cadeia é inválido.
Неверный дескриптор последовательного контекста.
El identificador de contexto de la cadena no es válido.
Kedjekontextens referens är inte giltig.
Zincir içerik tanıtıcısı geçersiz.
链上下文句柄无效。
鏈結內容控制代碼無效。
MaxStale لنهج العميل = <var>X</var>.
客户端策略 MaxStale 为 <var>X</var>。
用戶端原則 MaxStale = <var>X</var>。
Zásady klienta: MaxStale = <var>X</var>.
Klientpolitik-MaxStale = <var>X</var>.
MaxStale van clientbeleid = <var>X</var>.
Asiakaskäytännön MaxStale = <var>X</var>.
Stratégie du client : MaxStale = <var>X</var>.
MaxStale für Clientrichtlinie = <var>X</var>.
Πολιτική προγράμματος πελάτη MaxStale = <var>X</var>.
מדיניות לקוח MaxStale = <var>X</var>.
Az ügyfél házirendje szerint a MaxStale = <var>X</var>.
MaxStale criteri client = <var>X</var>.
クライアント ポリシー MaxStale = <var>X</var>。
클라이언트 정책 MaxStale = <var>X</var>.
MaxStale for klientpolicy = <var>X</var>.
MaxStale zasad klienta = <var>X</var>.
MaxStale de Diretiva de Cliente = <var>X</var>.
Política de Cliente MaxStale = <var>X</var>.
Политика клиента MaxStale = <var>X</var>.
MaxStale de la directiva de caché = <var>X</var>.
Klientprincipens MaxStale = <var>X</var>.
İstemci İlkesi MaxStale = <var>X</var>.
客户端策略 MaxStale 为 <var>X</var>。
用戶端原則 MaxStale = <var>X</var>。
De bron <var>X</var> is niet op computer <var>Y</var> geregistreerd of u hebt geen schrijftoegang voor registersleutel <var>Z</var>.
Lähdettä <var>X</var> ei ole rekisteröity tietokoneessa <var>Y</var>, tai käyttäjällä ei ole rekisteriavaimen <var>Z</var> kirjoitusoikeuksia.
La source '<var>X</var>' n'est pas inscrite sur l'ordinateur '<var>Y</var>', ou vous ne bénéficiez pas d'un accès en écriture à la clé de Registre <var>Z</var>.
Die Quelle <var>X</var> ist nicht auf dem Computer <var>Y</var> registriert, oder Sie haben keinen Schreibzugriff auf den Registrierungsschlüssel <var>Z</var>.
Η προέλευση '<var>X</var>' δεν έχει καταχωρηθεί στον υπολογιστή '<var>Y</var>' ή δεν διαθέτετε δικαιώματα εγγραφής στο κλειδί μητρώου <var>Z</var>.
המקור '<var>X</var>' אינו רשום במחשב '<var>Y</var>', או שאין לך גישת כתיבה למפתח הרישום <var>Z</var>.
A(z) „<var>X</var>” forrás nincs regisztrálva a(z) „<var>Y</var>” számítógépen, vagy nincs írási jogosultsága a rendszerleíró adatbázis <var>Z</var> kulcsához.
L'origine '<var>X</var>' non è registrata nel computer '<var>Y</var>' oppure non si dispone dell'accesso in scrittura alla chiave del Registro di sistema <var>Z</var>.
ソース '<var>X</var>' がコンピュータ '<var>Y</var>' で登録されていないか、または <var>Z</var> レジストリ キーへの書き込みアクセス権がありません。
소스 '<var>X</var>'이(가) '<var>Y</var>' 컴퓨터에 등록되어 있지 않거나 <var>Z</var> 레지스트리 키에 쓰기 권한이 없습니다.
Kilden <var>X</var> er ikke registrert på maskinen <var>Y</var>, eller du har ikke skrivetilgang til registernøkkelen <var>Z</var>.
Źródło '<var>X</var>' nie jest zarejestrowane na komputerze '<var>Y</var>' albo nie masz uprawnień do zapisu w kluczu rejestru <var>Z</var>.
'<var>X</var>' de origem não foi registrado na máquina '<var>Y</var>', ou você não tem acesso para gravação na chave do Registro <var>Z</var>.
A origem '<var>X</var>' não está registada no computador '<var>Y</var> ou não tem acesso de escrita à chave de Registo <var>Z</var>.
Источник '<var>X</var>' не зарегистрирован на компьютере '<var>Y</var>', либо у вас отсутствуют права записи для раздела реестра <var>Z</var>.
El código fuente '<var>X</var>' no está registrado en el equipo '<var>Y</var>', o bien no tiene acceso de escritura a la clave de Registro <var>Z</var>.
Källan <var>X</var> har inte registrerats på datorn <var>Y</var> eller så har du inte skrivbehörighet för registernyckeln <var>Z</var>.
'<var>X</var>' kaynağı '<var>Y</var>' makinesinde kayıtlı değil veya <var>Z</var> kayıt defteri anahtarına yazma erişiminiz yok.
المصدر '<var>X</var>' غير مسجل على الجهاز '<var>Y</var>' أو ليس لديك حق الوصول إلى مفتاح التسجيل <var>Z</var>.
源“<var>X</var>”未在计算机“<var>Y</var>”上注册,或者您没有 <var>Z</var> 注册表项的写访问权。
來源 '<var>X</var>' 未登錄於機器 '<var>Y</var>',或您沒有寫入 <var>Z</var> 登錄機碼的存取權限。
Zdroj <var>X</var> není registrován v počítači <var>Y</var> nebo nemáte přístupová práva k zápisu do klíče registru <var>Z</var>.
Kilden '<var>X</var>' er ikke registreret på maskinen '<var>Y</var>', eller du har ikke skriveadgang til registreringsnøglen <var>Z</var>.
源“<var>X</var>”未在计算机“<var>Y</var>”上注册,或者您没有 <var>Z</var> 注册表项的写访问权。
來源 '<var>X</var>' 未登錄於機器 '<var>Y</var>',或您沒有寫入 <var>Z</var> 登錄機碼的存取權限。
الرقم المُعّرف لرسالة هذا المصدر.
标识此源消息的数字。
辨識此來源訊息的編號。
Číslo identifikující zprávu pro tento zdroj.
Tallet, som identificerer meddelelsen til denne kilde.
Het getal waarmee het bericht voor deze bron wordt herkend.
Tämän lähteen viestien tunnistamiseen käytettävä numero.
Numéro identifiant le message pour cette source.
Die Nummer, die die Meldung für diese Quelle identifiziert.
Ο αριθμός που υποδεικνύει το μήνυμα για αυτή την προέλευση.
המספר המזהה את ההודעה עבור מקור זה.
A forráshoz tartozó üzenet azonosítószáma.
Numero identificativo del messaggio per l'origine.
このソースのメッセージを識別する番号です。
이 소스의 메시지를 식별하는 번호입니다.
Tallet som angir kildens melding.
Liczba identyfikująca komunikat dla tego źródła.
O número que identifica a mensagem para esta fonte.
Número que identifica a mensagem para esta origem.
Номер, определяющий сообщение для этого источника.
Número que identifica el mensaje para este código fuente.
Numret som identifierar meddelandet för den här källan.
Bu kaynak için iletiyi tanımlayan numara.
标识此源消息的数字。
辨識此來源訊息的編號。
نوع أولي غير صالح: <var>Type Name</var>. حاول استخدام CodeObjectCreateExpression.
无效的基元类型: <var>Type Name</var>。请考虑使用 CodeObjectCreateExpression。
無效的基本型別: <var>Type Name</var>。請考慮使用 CodeObjectCreateExpression。
Neplatný primitivní typ <var>Type Name</var>. Zvažte možnost použití třídy CodeObjectCreateExpression.
Primitivtypen <var>Type Name</var> er ugyldig. Du bør derfor overveje at bruge CodeObjectCreateExpression.
Ongeldig Primitive-type: <var>Type Name</var>. Probeer CodeObjectCreateExpression te gebruiken.
Primitiivityyppi ei kelpaa: <var>Type Name</var>. Kokeile CodeObjectCreateExpression-menetelmän käyttämistä.
Type Primitive non valide : <var>Type Name</var>. Si possible, utilisez CodeObjectCreateExpression à la place.
Ungültiger primitiver Typ: <var>Type Name</var>. Verwenden Sie CodeObjectCreateExpression.
Ο στοιχειώδης τύπος δεν είναι έγκυρος: <var>Type Name</var>. Χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το CodeObjectCreateExpression.
סוג נתונים בסיסי לא חוקי: <var>Type Name</var>. שקול אם להשתמש ב- CodeObjectCreateExpression.
Érvénytelen egyszerű típus: <var>Type Name</var>. Esetleg használja a CodeObjectCreateExpression konstruktort.
Tipo primitivo non valido: <var>Type Name</var>. Provare a utilizzare CodeObjectCreateExpression.
無効な Primitive 型 <var>Type Name</var> です。CodeObjectCreateExpression を使ってください。
기본 형식이 잘못되었습니다. <var>Type Name</var>. CodeObjectCreateExpression을 사용하십시오.
Primitive-typen <var>Type Name</var> er ugyldig. Vurder å bruke CodeObjectCreateExpression.
Nieprawidłowy typ pierwotny: <var>Type Name</var>. Rozważ możliwość użycia elementu CodeObjectCreateExpression.
Tipo primitivo inválido: <var>Type Name</var>. Considere o uso de CodeObjectCreateExpression.
Tipo Primitivo Inválido: <var>Type Name</var>. Utilize CodeObjectCreateExpression.
Недопустимый тип примитива: <var>Type Name</var>. Рекомендуется применить класс CodeObjectCreateExpression.
Tipo primitivo no válido: <var>Type Name</var>. Utilice CodeObjectCreateExpression.
Ogiltig primitiv typ: <var>Type Name</var>. Försök att använda CodeObjectCreateExpression.
Geçersiz Basit Tür: <var>Type Name</var>. CodeObjectCreateExpression kullanmayı deneyin.
无效的基元类型: <var>Type Name</var>。请考虑使用 CodeObjectCreateExpression。
無效的基本型別: <var>Type Name</var>。請考慮使用 CodeObjectCreateExpression。
فشلت المصادقة، انظر الاستثناء الداخلي.
身份验证失败,请参见内部异常。
驗證失敗,請查看內部例外狀況。
Ověření se nezdařilo. Viz vnitřní výjimka.
Godkendelsen mislykkedes, se indre undtagelse.
Verificatie is mislukt, raadpleeg de interne uitzondering.
Todennus epäonnistui, katso sisempi poikkeus.
Échec de l'authentification, consultez l'exception interne.
Fehler bei Authentifizierung, siehe interne Ausnahme.
Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
האימות נכשל, עיין במצב החריג הפנימי.
A hitelesítés sikertelen volt, lásd a belső kivételt.
Autenticazione non riuscita. Vedere l'eccezione interna.
認証に失敗しました。内部例外を参照してください。
인증에 실패했습니다. 내부 예외를 참조하십시오.
Godkjenningen mislyktes. Se internt unntak.
Uwierzytelnianie nie powiodło się. Zobacz wyjątek wewnętrzny.
Falha na autenticação, consulte a exceção interna.
Falha da autenticação, ver a excepção interior.
Сбой при проверке подлинности, см. внутреннее исключение.
Error de autenticación, vea la excepción interna.
Autentiseringen misslyckades, se ursprungligt undantag.
Kimlik doğrulaması başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
身份验证失败,请参见内部异常。
驗證失敗,請查看內部例外狀況。
تحديد ما إذا كان سيتم تحليل الملف للتحقق من وجود علامة ترتيب البايت للإشارة إلى الترميز الخاص به. في حالة وجود هذه العلامة، سيتم استخدامها بدلاً من الترميز المحدد حاليًا.
确定是否分析文件以查看它是否具有指示其编码的字节顺序标记。如果有,将使用该编码而不使用当前指定的编码。
決定是否剖析檔案,看看檔案是否具有指示編碼方式的位元組順序標記。如果有,就會採用該方式,而不會執行目前所指定的編碼方式。
Určuje, zda bude soubor analyzován a bude zjišťováno, zda obsahuje značku pro pořadí bajtů určující jeho kódování. Pokud soubor tuto značku obsahuje, bude upřednostněna před aktuálně určeným kódováním.
Angiver, om filen skal parses for at afgøre, om den har et byterækkefølgemærke, der angiver kodningen. Hvis den har det, bruges denne kodning i stedet for den angivne kodning.
Hiermee bepaalt u of het bestand wordt geparseerd om te controleren of het een bytevolgordemarkering heeft waarmee de codering wordt aangegeven. Als dit het geval is, wordt deze markering gebruikt in plaats van de huidige opgegeven codering.
Määrittää, onko tiedosto jäsennettävä, jotta voidaan selvittää, onko sillä sen koodauksen ilmaiseva tavujärjestysmerkki. Jos tiedostolla on sellainen, sen ilmaisemaa koodausta käytetään nykyisen määritetyn koodauksen sijaan.
Détermine si le fichier sera analysé pour vérifier s'il dispose d'une marque d'ordre d'octet indiquant son codage. Si tel est le cas, ce codage sera utilisé à la place du codage actuellement spécifié.
Bestimmt, ob die Datei mit dem Ziel analysiert wird, eine Byte-Reihenfolgemarkierung zu ermitteln, die ihre Codierung angibt. Ist dies der Fall, wird sie statt der aktuell angegebenen Codierung verwendet.
Καθορίζει αν το αρχείο θα αναλυθεί για να φανεί αν έχει σήμανση σειράς byte που να δηλώνει την κωδικοποίησή του. Αν έχει, θα χρησιμοποιηθεί αυτή και όχι η τρέχουσα καθορισμένη κωδικοποίηση.
קביעה אם מבנה הטקסט של הקובץ ינותח כדי לראות אם הוא כולל סמן סדר בתים המציין את הקידוד שלו. אם כן, ייעשה שימוש בקידוד זה במקום בקידוד הנוכחי שצוין.
Meghatározza, hogy a fájlon történjen-e elemzés a kódolását jelző bájtsorrend-jelölő ellenőrzése céljából. Ha tartalmaz ilyet, a rendszer inkább ezt használja, mint az aktuálisan megadott kódolást.
Determina se il file verrà analizzato per individuare un indicatore dell'ordine dei byte che ne specifichi la codifica. Se presente, verrà utilizzato l'indicatore anziché la codifica specificata.
エンコードを示すバイト順マークが存在するかどうかを確認するために、ファイルが解析されるかどうかを指定します。マークが存在する場合、現在指定されているエンコードではなくこのエンコードが使用されます。
파일에 인코딩되는 바이트 순서 표시가 있는지 확인하기 위해 파일을 구문 분석할지 여부를 결정합니다. 바이트 순서 표시가 있는 경우 이 순서 표시가 현재 지정된 인코딩 대신 사용됩니다.
Angir om filen analyseres for å kontrollere om den har merke for byterekkefølge som angir kodingen. Hvis det finnes, brukes det i stedet for gjeldende angitt koding.
Określa, czy plik będzie analizowany w celu stwierdzenia, czy ma znacznik kolejności bajtów określający kodowanie. Jeśli tak, znacznik ten będzie używany zamiast aktualnie określonego kodowania.
Determina se o arquivo será analisado para verificar se tem uma marca de ordem de byte indicando sua codificação. Se tiver, ela será usada no lugar da codificação especificada atualmente.
Determina se o ficheiro será analisado para saber se tem uma marca de ordem de bytes que indique a respectiva codificação. Se tiver, será utilizada em vez da codificação actualmente especificada.
Определяет, будет ли файл проверяться на наличие метки, указывающей порядок байт, то есть кодировку файла. Если метка есть, она будет использоваться вместо текущей заданной кодировки.
Determina si el archivo se analizará para ver si tiene una marca de orden de bytes que indique su codificación. Si la indica, ésta se utilizará en lugar de la codificación actualmente especificada.
Avgör om systemet ska leta efter ett byteordningstecken som anger filens teckenkodning. Om tecknet finns används den kodningen i stället för den angivna teckenkodningen.
Dosyanın kodlamasını gösterecek bir bayt sırası işareti olup olmadığını görmek için dosyanın ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını belirler. İşaret varsa, şu anda belirtilmiş olan kodlama yerine o kodlama kullanılacak.
确定是否分析文件以查看它是否具有指示其编码的字节顺序标记。如果有,将使用该编码而不使用当前指定的编码。
決定是否剖析檔案,看看檔案是否具有指示編碼方式的位元組順序標記。如果有,就會採用該方式,而不會執行目前所指定的編碼方式。
لا يمكن أن تكون الوسيطة <var>X</var> فارغة أو ذات طول صفري.
参数 <var>X</var> 不能为空或长度为零。
引數 <var>X</var> 不可為 null 或長度為零。
Argument <var>X</var> nemůže nabývat hodnoty NULL nebo mít nulovou délku.
Argumentet <var>X</var> må ikke være null eller have længden nul.
Argument <var>X</var> kan niet null zijn of een lengte van nul hebben.
Argumentti <var>X</var> ei voi olla Null tai tyhjä merkkijono.
L'argument <var>X</var> ne peut ni avoir la valeur null, ni être de longueur nulle.
Das Argument <var>X</var> kann nicht NULL sein oder eine Länge von 0 (null) haben.
Το όρισμα <var>X</var> δεν είναι δυνατό να έχει τιμή null ή να είναι μηδενικού μήκους.
ארגומנט <var>X</var> אינו יכול להיות Null או באורך אפס.
A(z) <var>X</var> argumentum értéke nem lehet NULL, illetve nulla hosszúságú.
L'argomento <var>X</var> non può essere null o di lunghezza zero.
引数 <var>X</var> を Null または 長さ 0 にすることはできません。
<var>X</var> 인수는 null이거나 길이가 0일 수 없습니다.
Argumentet <var>X</var> kan ikke være null eller tom.
Argument <var>X</var> nie może mieć długości zerowej.
Argumento <var>X</var> não pode ser nulo ou de comprimento zero.
O argumento <var>X</var> não pode ser nulo ou ter um comprimento de zero.
Аргумент <var>X</var> не может принимать значение NULL или иметь нулевую длину.
El argumento <var>X</var> no puede ser null o cero.
Argumentet <var>X</var> får inte vara null eller ha längden noll.
<var>X</var> bağımsız değişkeni null veya sıfır uzunluğunda olamaz.
参数 <var>X</var> 不能为空或长度为零。
引數 <var>X</var> 不可為 null 或長度為零。
See catalog page for all messages.