The service
Messages on page
لا يمكن العثور على المفتاح <var>X</var> في المجموعة.
无法在集合中找到键 <var>X</var>。
集合中找不到索引鍵 <var>X</var>。
V kolekci nebyl nalezen klíč <var>X</var>.
Nøglen <var>X</var> blev ikke fundet i samlingen.
Kan de sleutel <var>X</var> niet vinden in de verzameling.
Avainta <var>X</var> ei löydy kokoelmasta.
Impossible de trouver la clé <var>X</var> dans la collection.
Der Schlüssel <var>X</var> wurde in der Auflistung nicht gefunden.
Το κλειδί <var>X</var> δεν βρέθηκε στη συλλογή.
אין אפשרות לאתר את המפתח <var>X</var> באוסף.
A gyűjteményben nem található a következő kulcs: <var>X</var>.
Impossibile trovare la chiave <var>X</var> nell'insieme.
キー <var>X</var> をコレクション内で見つけることができません。
컬렉션에서 <var>X</var> 키를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke nøkkelen <var>X</var> i samlingen.
Nie można znaleźć klucza <var>X</var> w kolekcji.
Não é possível encontrar a chave <var>X</var> na coleção.
Não é possível localizar a chave <var>X</var> na colecção.
Ключ <var>X</var> в этой коллекции не найден.
No se puede encontrar la clave <var>X</var> en la colección.
Det gick inte att hitta nyckeln <var>X</var> i mängden.
Koleksiyonda <var>X</var> anahtarı bulunamıyor.
无法在集合中找到键 <var>X</var>。
集合中找不到索引鍵 <var>X</var>。
لا يدعم WebClient عمليات الإدخال/الإخراج المتزامنة.
WebClient 不支持并发 I/O 操作。
WebClient 不支援並行 I/O 作業。
Klient WebClient nepodporuje souběžné operace vstupu a výstupu.
WebClient understøtter ikke samtidige I/O-handlinger.
WebClient ondersteunt gelijktijdige I/O-bewerkingen niet.
WebClient ei tue samanaikaisia I/O-toimintoja.
WebClient ne prend pas en charge des opérations d'E/S simultanées.
WebClient unterstützt keine gleichzeitigen E/A-Vorgänge.
Το WebClient δεν υποστηρίζει ταυτόχρονες λειτουργίες εισόδου/εξόδου.
WebClient אינו תומך בפעולות קלט/פלט בו-זמניות.
A WebClient nem támogatja az egyidejű I/O műveleteket.
WebClient non supporta operazioni di I/O simultanee.
WebClient は同時 I/O 操作をサポートしません。
WebClient는 동시 I/O 작업을 지원하지 않습니다.
WebClient støtter ikke samtidige I/U-operasjoner.
Element WebClient nie obsługuje jednoczesnych operacji WE/WY.
O WebClient não oferece suporte a operações simultâneas de E/S.
WebClient não suporta operações de E/S simultâneas.
WebClient не поддерживает параллельные операции ввода-вывода.
WebClient no admite operaciones de E/S concurrentes.
WebClient har inte stöd för samtidiga I/O-åtgärder.
WebClient eşzamanlı G/Ç işlemlerini desteklemiyor.
WebClient 不支持并发 I/O 操作。
WebClient 不支援並行 I/O 作業。
يحتوي الإدخال الذي تم وضعه في ذاكرة التخزين المؤقت على رأس Authorization، وذاكرة التخزين المؤقت ليست حديثة.
缓存项具有 Authorization 标头,但缓存不是新的。
快取的項目具有 Authorization 標頭,但快取不是最新的。
Položka uložená v mezipaměti obsahuje hlavičku autorizace (Authorization) a mezipaměť není aktuální.
Den cachelagrede post har Authorization-header, cachen er ikke opdateret.
De cachevermelding heeft de kop Authorization en de cache is niet schoon.
Välimuistissa olevalla merkinnällä on Authorization-otsikko, ja välimuisti ei ole tuore.
L'entrée mise en cache a l'en-tête Authorization ; par ailleurs, le cache n'est pas actualisé.
Der zwischengespeicherte Eintrag hat einen Authorization-Header, und der Cache ist nicht aktuell.
Η καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης έχει κεφαλίδα Authorization και ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι ενημερωμένος.
הערך המאוחסן במטמון כולל כותרת Authorization והמטמון לא התרענן.
A gyorsítótárazott bejegyzés Authorization fejlécet tartalmaz, a gyorsítótár azonban nem friss.
La voce memorizzata nella cache comprende un'intestazione Authorization e la cache non è aggiornata.
キャッシュされたエントリは Authorization ヘッダーを含んでおり、キャッシュが新しくありません。
캐시된 엔트리의 Authorization 헤더 및 캐시가 최신이 아닙니다.
Hurtigbuffferoppføringen har et Authorization-hode og hurtigbufferen er ikke oppdatert.
Buforowany wpis ma nagłówek Authorization, a pamięć podręczna nie jest odświeżona.
A entrada armazenada no cache tinha Cabeçalho de Authorization e o cache não está atualizado.
A entrada de cache tem o Cabeçalho Authorization e não está actualizada.
Элемент кэша имеет заголовок Authorization, а кэш не обновлен.
La entrada almacenada en caché tiene un encabezado Authorization y la caché no está actualizada.
Den cachelagrade posten har ett Authorization-huvud, men cachelagret är inte uppdaterat.
Önbelleğe alınan girdinin Authorization Üstbilgisi var önbellek yeni değil.
缓存项具有 Authorization 标头,但缓存不是新的。
快取的項目具有 Authorization 標頭,但快取不是最新的。
表示計時器啟用時是否會重新啟動。
Určuje, zda bude časovač při aktivaci restartován.
Angiver, om timeren genstartes, når den aktiveres.
Geeft aan of de timer opnieuw moet worden gestart als deze wordt ingeschakeld.
Määrittää, käynnistetäänkö ajastin käyttöönoton yhteydessä uudelleen.
Indique si la minuterie doit être redémarrée lorsqu'elle sera activée.
Gibt an, ob der Zeitgeber neu gestartet wird, wenn er aktiviert ist.
Υποδεικνύει εάν θα γίνεται επανεκκίνηση του χρονομέτρου κατά την ενεργοποίησή του.
מציין האם שעון העצר יופעל מחדש בעת הפיכתו לזמין.
Azt jelzi, hogy a számláló újraindul-e, amikor engedélyezik.
Indica se il timer verrà riavviato al momento dell'attivazione.
タイマが有効になったときに再起動するかどうかを示します。
활성화되면 타이머가 다시 시작되는지 여부를 나타냅니다.
Angir om tidtakeren skal startes på nytt når den er aktivert.
Po włączeniu wskazuje, czy czasomierz będzie uruchamiany ponownie.
Indica se o timer será reiniciado quando ele for ativado.
Indica se o temporizador é reiniciado quando é activado.
Указывает, будет ли таймер перезапущен при его включении.
Indica si se reiniciará el temporizador cuando está habilitado.
Anger om timern startas om när den aktiveras.
Süreölçerin etkinleştirildiğinde yeniden başlatılıp başlatılmayacağını gösterir.
الإشارة إلى ما إذا كان سيتم إعادة تشغيل المؤقِت عندما يكون مُمكّنًا أم لا.
指定计时器是否将在启用后重新启动。
指定计时器是否将在启用后重新启动。
表示計時器啟用時是否會重新啟動。
توجد شهادات تم توفيرها بواسطة المستخدم. لم يقم الملقم بتحديد أي مُصدِر، ولذلك قم بتجربة كافة الشهادات.
我们有用户提供的证书。服务器未指定任何颁发者,所以尝试所有证书。
我們有使用者提供的憑證。伺服器尚未指定任何發行者,所以請嘗試所有憑證。
K dispozici jsou uživatelské certifikáty. Server neurčil žádné vydavatele, vyzkoušejte proto všechny certifikáty.
Vi har brugerangivne certifikater. Serveren har ikke angivet nogen udsteder, så prøv alle certifikaterne.
Er zijn door de gebruiker opgegeven certificaten beschikbaar. De uitgevers van de certificaten hebben geen server opgegeven, dus u moet de certificaten allemaal uitproberen.
Käyttäjän antamia sertifikaatteja on. Palvelin ei ole määrittänyt myöntäjiä, joten kokeile kaikkia sertifikaatteja.
Nous disposons de certificats fournis par l'utilisateur. Le serveur n'a pas spécifié d'émetteurs ; par conséquent, essayez tous les certificats.
Wir verfügen über vom Benutzer bereitgestellte Zertifikate. Der Server hat keine Aussteller angegeben, sodass alle Zertifikate ausprobiert werden sollten.
Διαθέτουμε πιστοποιητικά που έχουν δοθεί από το χρήστη. Ο διακομιστής δεν έχει καθορίσει εκδότες, για αυτό το λόγο δοκιμάστε όλα τα πιστοποιητικά.
ברשותינו אישורים שסופקו על-ידי המשתמש. השרת לא ציין מנפיקים כלשהם, לכן נסה את כל האישורים.
Vannak felhasználó által megadott tanúsítványok. A kiszolgáló nem adott meg kiállítókat, így az összes tanúsítványt meg kell próbálni.
Sono disponibili certificati forniti dall'utente. Nessun emittente specificato dal server. Provare pertanto tutti i certificati.
ユーザーに指定された証明書があります。サーバーは発行者を指定しませんでした。そのため、すべての証明書を検索します。
사용자가 제공한 인증서가 있습니다. 서버에서 발급자를 지정하지 않았으므로 모든 인증서를 시도합니다.
Det finnes brukersertifikater. Serveren har ikke angitt utstedere. Prøv alle sertifikatene.
Mamy certyfikaty dostarczane przez użytkownika. Serwer nie określił wystawców, dlatego należy wypróbować wszystkie certyfikaty.
Há certificados fornecidos pelo usuário. O servidor não especificou nenhum emissor, portanto, tentar todos os certificados.
Temos certificados fornecidos pelo utilizador. O servidor não especificou emissores, por isso tente todos os certificados.
Есть сертификаты, предоставленные пользователем. Сервер не указал службы сертификации, поэтому необходимо проверить все сертификаты.
Tenemos certificados proporcionados por el usuario. El servidor no ha especificado ningún emisor por lo que debe probar con todos los certificados.
Vi har certifikat från användaren. Servern har inte angivit några utfärdare, så försök med alla certifikat.
Kullanıcı tarafından sağlanan sertifikalarımız var. Sunucu sertifika verenleri belirtmedi; bu nedenle tüm sertifikaları deneyin.
我们有用户提供的证书。服务器未指定任何颁发者,所以尝试所有证书。
我們有使用者提供的憑證。伺服器尚未指定任何簽發者,所以請嘗試所有憑證。
علبة البريد غير متوفرة.
邮箱不可用。
無法使用信箱。
Poštovní schránka není k dispozici.
Postkassen er ikke tilgængelig.
Postbus niet beschikbaar.
Postilaatikko ei ole käytettävissä.
Boîte aux lettres non disponible.
Postfach nicht verfügbar.
Το γραμματοκιβώτιο δεν είναι διαθέσιμο.
תיבת דואר לא זמינה.
Nem érhető el a postafiók.
Cassetta postale non disponibile.
メールボックスが使用できません。
사서함을 사용할 수 없습니다.
Postboks utilgjengelig.
Skrzynka pocztowa jest niedostępna.
Caixa de correio não disponível.
Caixa de correio não disponível.
Почтовый ящик недоступен.
El buzón de correo no está disponible.
Postlådan är inte tillgänglig.
Posta kutusu kullanılamıyor.
邮箱不可用。
無法使用信箱。
Kan registersleutel <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> niet openen.
Rekisteriavaimen <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> avaaminen ei onnistu.
Impossible d'ouvrir la clé de Registre <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Registrierungsschlüssel <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> kann nicht geöffnet werden.
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του κλειδιού μητρώου <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
אין אפשרות לפתוח את מפתח הרישום <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
A következő rendszerleíró kulcs nem nyitható meg: <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Impossibile aprire la chiave <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> del Registro di sistema.
レジストリ キー <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> を開けられません。
레지스트리 키 <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>을(를) 열 수 없습니다.
Kan ikke åpne registernøkkelen <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Nie można otworzyć klucza rejestru <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Não é possível abrir chave do Registro <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Não é possível abrir a chave de Registo <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Невозможно открыть раздел реестра <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
No se puede abrir la clave de Registro <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Det går inte att öppna registernyckeln <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
<var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> kayıt defteri anahtarı açılamıyor.
يتعذر فتح مفتاح التسجيل <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
无法打开注册表项 <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>。
無法開啟登錄機碼 <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>。
Nelze otevřít klíč registru <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>.
Registreringsdatabasenøglen <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var> kan ikke åbnes.
无法打开注册表项 <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>。
無法開啟登錄機碼 <var>X</var>\<var>Y</var>\<var>Z</var>。
تم بالفعل تسجيل مثيل محلل URI الذي تم إدخاله إلى المعلمة 'uriParser' باسم النظام '<var>X</var>'.
传给“uriParser”参数的 URI 分析器实例已用方案名“<var>X</var>”注册。
傳送至 'uriParser' 參數的 URI 剖析器執行個體已經以配置名稱 '<var>X</var>' 註冊。
Instance analyzátoru identifikátoru URI předaná do parametru uriParser je již registrována s názvem schématu <var>X</var>.
URI-parserforekomsten, der er overført til parameteren 'uriParser', er allerede registreret med skemanavnet '<var>X</var>'.
Het exemplaar van de URI-parser dat is doorgegeven naar de parameter uriParser, is al geregistreerd met de schemanaam <var>X</var>.
Parametrille uriParser välitetty URI-jäsenninesiintymä on jo rekisteröity mallissa <var>X</var>.
L'instance de l'analyseur URI passée dans le paramètre 'uriParser' est déjà inscrite avec le nom de modèle '<var>X</var>'.
Die in den uriParser-Parameter übergebene URI-Parserinstanz ist bereits mit dem Schema namens <var>X</var> registriert.
Η παρουσία της μονάδας ανάλυσης URI που έχει δοθεί στην παράμετρο 'uriParser' είναι ήδη εγγεγραμμένη με το όνομα σχήματος '<var>X</var>'.
מופע של מנתח URI שהועבר לתוך הפרמטר 'uriParser' כבר רשום עם שם הסכימה '<var>X</var>'.
Az „uriParser” paraméternek átadott URI elemzési példány már regisztrálva van a(z) „<var>X</var>” sémanévnél.
L'istanza del parser URI passata come parametro 'uriParser' è già registrata con il nome di schema '<var>X</var>'.
'uriParser' に渡された URI パーサー インスタンスは、スキーム名 '<var>X</var>' で既に登録されています。
'uriParser' 매개 변수에 전달된 URI 파서 인스턴스는 이미 체계 이름 '<var>X</var>'(으)로 등록되어 있습니다.
URI-parserforekomsten som ble sendt til parameteren uriParser er allerede registrert med skjemanavnet <var>X</var>.
Wystąpienie analizatora składni identyfikatora URI przekazane do parametru 'uriParser' jest już zarejestrowane w nazwie schematu '<var>X</var>'.
A instância do analisador do URI passada para o parâmetro 'uriParser' já está registrada com o nome de esquema '<var>X</var>'.
A instância de analisador URI transmitida para o parâmetro 'uriParser' já está registada com o nome de esquema '<var>X</var>'.
Экземпляр анализатора URI, переданный в параметр 'uriParser', уже зарегистрирован с именем схемы '<var>X</var>'.
La instancia del analizador de URI pasada al parámetro 'uriParser' ya está registrada con el nombre de esquema '<var>X</var>'.
Den instans av URI-parsern som skickades med parametern uriParser har redan registrerats med schemanamnet <var>X</var>.
'uriParser' parametresine geçirilen URI ayrıştırıcı örneği '<var>X</var>' şema adıyla zaten kaydedilmiş.
传给“uriParser”参数的 URI 分析器实例已用方案名“<var>X</var>”注册。
傳送至 'uriParser' 參數的 URI 剖析器執行個體已經以配置名稱 '<var>X</var>' 註冊。
معالج حدث المستخدم لاستدعاء إدخال/إخراج غير متزامن باستخدام دفق StandardOutput.
为 StandardOutput 流的异步 IO 调用的用户事件处理程序。
為具有 StandardOutput 資料流的非同步 IO 而要呼叫的使用者事件處理常式。
Uživatelská obslužná rutina události, která má být volána pro asynchronní vstup či výstup s datovým proudem StandardOutput.
Brugerhændelseshandler, der skal kaldes til asynkron IO med StandardOutput-stream.
Gebruikersgebeurtenis-handler voor het aanroepen van asynchrone IO met StandardOutput-stroom.
Asynkroniselle StandardOutput-virtaa käyttävälle I/O:lle kutsuttava käyttäjän tapahtumakäsittely.
Gestionnaire d'événements utilisateur à appeler pour une opération d'E/S asynchrone avec flux StandardOutput.
Benutzerereignishandler zum Aufrufen von asynchroner E/A mit StandardOutput-Stream.
Πρόγραμμα χειρισμό συμβάντων χρήστη που θα κληθεί για ασύγχρονη είσοδο/έξοδο με ροή StandardOutput.
המטפל באירועים של המשתמש משמש לקריאה לקלט/פלט אסינכרוני עם זרם StandardOutput.
A felhasználói eseménykezelő, amely meghívja a StandardOutput adatfolyamhoz tartozó aszinkron I/O funkciót.
Gestore eventi utente da chiamare per le operazioni di I/O asincrone con flusso StandardOutput.
StandardOutput ストリームで非同期 IO に対して呼び出すユーザー イベントハンドラです。
StandardOutput 스트림을 사용하여 비동기 IO를 호출하기 위한 사용자 이벤트 처리기입니다.
Brukerhendelsesbehandlingen som skal kalles for asynkron I/U med StandardOutput-dataflyt.
Obsługa zdarzeń użytkownika wywołująca asynchroniczne WE/WY ze strumieniem StandardOutput.
O manipulador de eventos do usuário deve chamar E/S assíncrona com o fluxo StandardOutput.
Processador de eventos de utilizador para chamar a sequência assíncrona de ES com StandardOutput.
Обработчик событий пользователя для вызова асинхронных операций ввода вывода с потоком StandardOutput.
Controlador de eventos de usuario que se va a llamar para la E/S asíncrona con la secuencia StandardOutput.
Händelsehanterare som ska anropas vid asynkron I/O via StandardOutput-dataströmmen.
StandardOutput akışıyla zaman uyumsuz G/Ç çağrısı yapmak için kullanıcı olay işleyicisi.
为 StandardOutput 流的异步 IO 调用的用户事件处理程序。
為具有 StandardOutput 資料流的非同步 IO 而要呼叫的使用者事件處理常式。
لا يمكن تحليل رؤوس HTTP في بيانات تعريف الإدخال، السلسلة المخالفة: <var>X</var>.
无法分析项元数据中的 HTTP 标头,有问题的字符串为 <var>X</var>。
無法在項目中繼資料中剖析 HTTP 標頭,違規的字串: <var>X</var>。
Nelze analyzovat hlavičky HTTP v metadatech položek, poškozený řetězec: <var>X</var>.
Kan ikke overføre HTTP-headere til postmetadata. Streng, der er problemer med: <var>X</var>.
Kan HTTP-koppen in de metagegevens van de vermelding niet parseren, foutieve tekenreeks: <var>X</var>.
Merkinnän metatietojen HTTP-otsikoiden jäsennys ei onnistu. Ongelmallinen merkkijono: <var>X</var>.
Impossible d'analyser les en-têtes HTTP dans les métadonnées de l'entrée, chaîne incriminée : <var>X</var>.
HTTP-Header in den Metadaten des Eintrags können nicht analysiert werden, auslösende Zeichenfolge: <var>X</var>.
Δεν είναι δυνατή η ανάλυση των κεφαλίδων HTTP στα μετα-δεδομένα της καταχώρησης, συμβολοσειρά που προκαλεί πρόβλημα: <var>X</var>.
אין אפשרות לנתח את מבנה הטקסט של כותרות HTTP במטה-נתונים של ערך, מחרוזת בעייתית: <var>X</var>.
A bejegyzés adataiban nem lehet elemezni a HTTP fejléceket, a problémát okozó karakterlánc a következő: <var>X</var>.
Impossibile analizzare le intestazioni HTTP presenti nei metadati della voce, stringa danneggiata: <var>X</var>.
エントリ メタデータの HTTP ヘッダーを解析できません。問題のある文字列: <var>X</var>。
엔트리 메타데이터의 HTTP 헤더를 구문 분석할 수 없습니다. 잘못된 문자열: <var>X</var>.
Kan ikke analysere HTTP-hoder i oppføringsmetadata. Streng med feil: <var>X</var>.
Nie można analizować nagłówków HTTP w metadanych wpisu; ciąg: <var>X</var>.
Não é possível analisar os cabeçalhos HTTP nos metadados de entrada, seqüência de caracteres de entrada: <var>X</var>.
Impossível analisar os cabeçalhos de HTTP nos metadados da entrada, cadeia inválida: <var>X</var>.
Разбор заголовков HTTP в метаданных элемента невозможен. Неправильная строка: <var>X</var>.
No se pueden analizar encabezados HTTP en los metadatos de entrada. Cadena incorrecta: <var>X</var>.
Det går inte att parsa HTTP-huvuden i postens metadata, felaktig sträng: <var>X</var>.
Girdi meta verilerinde HTTP üstbilgileri ayrıştırılamıyor, sorunlu dize: <var>X</var>.
无法分析项元数据中的 HTTP 标头,有问题的字符串为 <var>X</var>。
無法在項目中繼資料中剖析 HTTP 標頭,違規的字串: <var>X</var>。
See catalog page for all messages.