The service
Messages on page
مطلوب مصادقة العميل
需要代理身份验证
必須 Proxy 驗證
Vyžadováno ověření proxy
Proxygodkendelse kræves
Verificatie op de proxy is vereist
Välityspalvelimen todennus vaaditaan
Authentification proxy requise
Proxyauthentifizierung erforderlich
Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης
נדרש אימות Proxy
Proxyhitelesítés szükséges
Richiesta autenticazione proxy
プロキシ認証が必要です
프록시 인증 필요
Proxy-godkjenning kreves
Wymagane uwierzytelnianie serwera proxy
Autenticação de Proxy Obrigatória
Autenticação de proxy necessária
Требуется проверка подлинности посредника
Se requiere autorización del proxy
Proxyautentisering krävs
Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekli
需要代理身份验证
必須 Proxy 驗證
操作的百分比进度。
作業的百分比進度。
Procento průběhu zpracování operace.
Handlingens procentvise fremdrift.
Voortgang in procenten van de bewerking.
Toiminnon edistyminen prosentteina.
Progression en pourcentage réalisée au cours de l'opération.
Prozentualer Fortschritt des Vorgangs.
Ποσοστό προόδου της λειτουργίας.
אחוז ההתקדמות שבוצעה בפעולה.
A művelet során történt előrehaladás százalékosan kifejezve.
Percentuale di avanzamento dell'operazione.
操作の進行状態のパーセンテージです。
작업 진행률입니다.
Prosentvis fremdrift under operasjonen.
Procentowy postęp operacji.
Percentual de andamento realizado na operação.
Percentagem de progresso da operação.
Ход выполнения операции в процентах.
Porcentaje de progreso realizado en la operación.
Procent av åtgärden som slutförts.
İşlemde ilerleme yüzdesi.
النسبة المئوية للتقدم الذي تم خلال العملية.
操作的百分比进度。
作業的百分比進度。
لا يمكن الوصول إلى RtsEnable في حالة تعيين "التعارف" على RequestToSend أو RequestToSendXOnXOff.
如果 Handshake 设置为 RequestToSend 或 RequestToSendXOnXOff,则无法访问 RtsEnable。
如果 Handshake 設定為 RequestToSend 或 RequestToSendXOnXOff,就無法存取 RtsEnable。
K vlastnosti RtsEnable nelze přistoupit, je-li vlastnost Handshake nastavena na hodnotu RequestToSend nebo RequestToSendXOnXOff.
Der er ikke adgang til RtsEnable, hvis Handshake er angivet til RequestToSend eller RequestToSendXOnXOff.
Kan geen toegang krijgen tot RtsEnable als Handshake is ingesteld op RequestToSend of RequestToSendXOnXOff.
RtsEnable-kohdetta ei voi käyttää, jos kättelyasetus on RequestToSend tai RequestToSendXOnXOff.
Impossible d'accéder à RtsEnable si le protocole de transfert est défini à RequestToSend ou RequestToSendXOnXOff.
Auf RtsEnable kann nicht zugegriffen werden, wenn Handshake auf RequestToSend oder RequestToSendXOnXOff festgelegt ist.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο RtsEnable αν το Handshake είναι ρυθμισμένο στο RequestToSend ή το RequestToSendXOnXOff.
אין אפשרות גישה ל- RtsEnable כאשר לחיצת היד מוגדרת כ- RequestToSend או כ- RequestToSendXOnXOff.
Az RtsEnable tulajdonság nem érhető el, ha a Handshake beállítás értéke RequestToSend vagy RequestToSendXOnXOff.
Impossibile accedere a RtsEnable se Handshake è impostato su RequestToSend o RequestToSendXOnXOff.
ハンドシェイクが RequestToSend または RequestToSendXOnXOff に設定されると、RtsEnable にアクセスできなくなります。
핸드셰이크가 RequestToSend 또는 RequestToSendXOnXOff로 설정되어 있으면 RtsEnable에 액세스할 수 없습니다.
Ingen tilgang til RtsEnable hvis det er angitt RequestToSend eller RequestToSendXOnXOff for håndtrykk.
Dostęp do RtsEnable jest niemożliwy, jeśli dla funkcji Uzgadnianie ustawiono parametr RequestToSend lub RequestToSendXOnXOff.
Não será possível acessar RtsEnable se Handshake estiver definido como RequestToSend ou RequestToSendXOnXOff.
Não é possível aceder a RtsEnable se Handshake estiver definido para RequestToSend ou RequestToSendXOnXOff.
Параметр RtsEnable недоступен, если Handshake установлен на RequestToSend или RequestToSendXOnXOff.
No se puede tener acceso a RtsEnable si Handshake se establece como RequestToSend o RequestToSendXOnXOff.
RtsEnable kan inte nås om Handshake är RequestToSend eller RequestToSendXOnXOff.
Handshake, RequestToSend veya RequestToSendXOnXOff olarak ayarlandıysa RtsEnable öğesine erişilemez.
如果 Handshake 设置为 RequestToSend 或 RequestToSendXOnXOff,则无法访问 RtsEnable。
如果 Handshake 設定為 RequestToSend 或 RequestToSendXOnXOff,就無法存取 RtsEnable。
توجد حالة عدم تطابق في اسم الشهادة.
证书名不匹配。
憑證名稱不符。
Neshoda názvu certifikátu
Uoverensstemmelse i certifikatnavn.
Certificaatnaam komt niet overeen.
Sertifikaatin nimi ei täsmää.
Incompatibilité du nom du certificat.
Zertifikatsnamenkonflikt.
Ασυμφωνία ονόματος πιστοποιητικού.
אי התאמה בשם האישור.
Nem egyezik a tanúsítvány neve.
Mancata corrispondenza nel nome del certificato.
証明書の名前が一致していません。
인증서 이름이 일치하지 않습니다.
Sertifikatnavn samsvarer ikke.
Niezgodność nazwy certyfikatu.
Incompatibilidade de nome de certificado.
Falta de correspondência dos nomes de certificado.
Имя сертификата не соответствует.
El nombre del certificado no coincide.
Certifikatnamn matchar inte.
Sertifika adı uyuşmazlığı.
证书名不匹配。
憑證名稱不符。
يتعذر تغيير رأس Content-Type من قيمته الافتراضية لهذا الطلب.
无法为此请求更改 Content-Type 标头的默认值。
無法變更此要求的 Content-Type 標頭預設值。
Výchozí hodnotu záhlaví Content-Type nelze pro tento požadavek změnit.
Standardværdien for Content-Type-headeren kan ikke ændres for denne anmodning.
De standaardwaarde van de Content-Type-header kan voor deze aanvraag niet worden gewijzigd.
Tämän pyynnön Content-Type-otsikkoa ei voi muuttaa sen oletusarvosta.
L'en-tête Content-Type ne peut pas changer de valeur par défaut pour cette demande.
Der Standardwert für den Content-Type-Header kann für diese Anforderung nicht geändert werden.
Η κεφαλίδα Content-Type δεν είναι δυνατό να αλλάξει από την προεπιλεγμένη τιμή για αυτή την αίτηση.
אין אפשרות לשנות את הכותרת Content-Type מערך ברירת המחדל שלה עבור בקשה זו.
Nem változtatható meg a kérelem tartalomtípus (Content-Type) fejlécmezőjének alapértelmezett értéke.
Per queste richiesta non è possibile impostare l'intestazione Content-Type su un valore diverso da quello predefinito.
Content-Type ヘッダーを、この要求の既定値から変更できません。
이 요청에 대한 기본값에서 Content-Type 헤더를 변경할 수 없습니다.
Kan ikke endre standardverdi for Content-Type-hodet for denne forespørselen.
Nie można zmieniać domyślnej zawartości nagłówka Content-Type dla tego żądania.
O cabeçalho de Content-Type não pode ser alterado de seu valor padrão para esta solicitação.
Não é possível alterar o valor predefinido do cabeçalho Content-Type para este pedido.
Для этого запроса невозможно изменить значение заголовка Content-Type, заданное по умолчанию.
No se puede cambiar el valor predeterminado del encabezado Content-Type para esta solicitud.
Det går inte att ändra Content-Type-huvudet från dess standardvärde för denna begäran.
Bu istek için Content-Type üstbilgisinin varsayılan değeri değiştirilemez.
无法为此请求更改 Content-Type 标头的默认值。
無法變更此要求的 Content-Type 標頭預設值。
قيمة eventID '<var>X</var>' غير صالحة. يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق '<var>Y</var>' و'<var>Z</var>'.
无效的 eventID 值“<var>X</var>”。它必须在“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”之间的范围内。
無效的 eventID 值 '<var>X</var>'。必須介於 '<var>Y</var>' 與 '<var>Z</var>' 範圍之間。
Neplatná hodnota eventID <var>X</var>. Hodnota musí být v rozsahu od <var>Y</var> do <var>Z</var>.
Værdien for eventID '<var>X</var>' er ugyldig. Værdien skal ligge inden for området mellem '<var>Y</var>' og '<var>Z</var>'.
Ongeldige waarde <var>X</var> voor eventID. De waarde moet tussen <var>Y</var> en <var>Z</var> liggen.
Kohteen eventID arvo <var>X</var> ei kelpaa. Arvon on oltava välillä <var>Y</var> - <var>Z</var>.
Valeur eventID '<var>X</var>' non valide. Elle doit être comprise entre '<var>Y</var>' et '<var>Z</var>'.
Der Wert <var>X</var> für die eventID ist ungültig. Der Wert muss zwischen <var>Y</var> und <var>Z</var> liegen.
Η τιμή '<var>X</var>' για το eventID δεν είναι έγκυρη. Πρέπει να είναι μεταξύ '<var>Y</var>' και '<var>Z</var>'.
ערך eventID '<var>X</var>' לא חוקי . עליו להיות בטווח שבין '<var>Y</var>' ל- '<var>Z</var>'.
Érvénytelen eventID eseményazonosító-érték: „<var>X</var>”. „<var>Y</var>” és „<var>Z</var>” közé kell esnie.
Valore eventID '<var>X</var>' non valido. Deve essere compreso tra '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>'.
eventID 値 '<var>X</var>' が無効です。'<var>Y</var>' と '<var>Z</var>' の範囲の間でなければなりません。
eventID 값 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 이 값은 '<var>Y</var>' ~ '<var>Z</var>' 범위 내에 있어야 합니다
Verdien <var>X</var> er ugyldig for eventID Den må være mellom <var>Y</var> og <var>Z</var>.
Niepoprawna wartość identyfikatora zdarzenia eventID - '<var>X</var>'. Musi ona pochodzić z zakresu od '<var>Y</var>' do '<var>Z</var>'.
Valor de eventID '<var>X</var>' inválido. Ele deve estar no intervalo entre '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>'.
Valor eventID '<var>X</var>' inválido. Tem de estar incluído no intervalo entre '<var>Y</var>' e '<var>Z</var>'.
Недопустимое значение eventID '<var>X</var>'. Значение должно лежать в диапазоне от '<var>Y</var>' до '<var>Z</var>'.
Valor de eventID '<var>X</var>' no válido. Debe estar incluido en el intervalo entre '<var>Y</var>' y '<var>Z</var>'.
Ogiltigt värde för eventID: <var>X</var>. Det måste vara i intervallet <var>Y</var> till <var>Z</var>.
'<var>X</var>' eventID değeri geçersiz. '<var>Y</var>' ile '<var>Z</var>' arasında olmalıdır.
无效的 eventID 值“<var>X</var>”。它必须在“<var>Y</var>”和“<var>Z</var>”之间的范围内。
無效的 eventID 值 '<var>X</var>'。必須介於 '<var>Y</var>' 與 '<var>Z</var>' 範圍之間。
الجزء '<var>X</var>'='<var>Y</var>' من ملف تعريف الارتباط غير صالح.
Cookie 的“<var>X</var>”=“<var>Y</var>”部分无效。
Cookie 的 '<var>X</var>'='<var>Y</var>' 部分無效。
Část <var>X</var>=<var>Y</var> souboru cookie není platná.
Elementet '<var>X</var>'='<var>Y</var>' i denne cookie er ugyldigt.
Het gedeelte <var>X</var>=<var>Y</var> van de cookie is ongeldig.
Evästeen osa <var>X</var>=<var>Y</var> ei ole kelvollinen.
La partie '<var>X</var>'='<var>Y</var>' du cookie n'est pas valide.
Der '<var>X</var>'='<var>Y</var>'-Teil des Cookies ist ungültig.
Το τμήμα '<var>X</var>'='<var>Y</var>' του cookie δεν είναι έγκυρο.
החלק '<var>X</var>'='<var>Y</var>' של קובץ ה- Cookie אינו חוקי.
A cookie „<var>X</var>”=„<var>Y</var>” része érvénytelen.
La parte '<var>X</var>'='<var>Y</var>' del cookie non è valida.
Cookie の一部 '<var>X</var>'='<var>Y</var>' が無効です。
쿠키의 '<var>X</var>'='<var>Y</var>' 부분이 잘못되었습니다.
Delen <var>X</var>=<var>Y</var> i informasjonskapselen er ugyldig.
Część '<var>X</var>'='<var>Y</var>' pliku cookie jest nieprawidłowa.
A parte '<var>X</var>'='<var>Y</var>' do cookie é inválida.
A parte '<var>X</var>'='<var>Y</var>' do cookie é inválida.
Недопустимая часть '<var>X</var>'='<var>Y</var>' файла "cookie".
La parte '<var>X</var>'='<var>Y</var>' de la cookie no es válida.
Delen <var>X</var>=<var>Y</var> i cookien är inte giltig.
Tanımlama bilgisinin '<var>X</var>'='<var>Y</var>' bölümü geçersiz.
Cookie 的“<var>X</var>”=“<var>Y</var>”部分无效。
Cookie 的 '<var>X</var>'='<var>Y</var>' 部分無效。
القيمة المحددة تحتوي على HTTP Header characters غير صالحة.
指定的值含有无效的 HTTP 标头字符。
指定值具有無效的 HTTP Header 字元。
Zadaná hodnota obsahuje neplatné znaky hlavičky HTTP.
Den angivne værdi har ugyldige HTTP-headertegn.
Opgegeven waarde bevat ongeldige HTTP Header-tekens.
Määritetyssä arvossa on virheellisiä HTTP-otsikkomerkkejä.
La valeur spécifiée est composée de caractères d'en-tête HTTP non valides.
Der angegebene Wert besitzt ungültige HTTP-Headerzeichen.
Η καθορισμένη τιμή περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες κεφαλίδας HTTP.
הערך שצוין כולל תווי כותרת HTTP לא חוקיים.
A megadott érték érvénytelen HTTP fejléckaraktereket tartalmaz.
Il valore specificato contiene caratteri di intestazione HTTP non validi.
指定された値は無効な HTTP ヘッダー文字を含んでいます。
지정한 값에 잘못된 HTTP 헤더 문자가 있습니다.
Angitt verdi inneholder ugyldige tegn i HTTP-hode.
Określona wartość ma nieprawidłowe znaki nagłówka HTTP.
O valor especificado possui caracteres de Cabeçalho HTTP inválidos.
O valor especificado tem caracteres de Cabeçalho HTTP inválidos.
Указанное значение содержит недопустимые знаки заголовка HTTP.
El valor especificado tiene caracteres de encabezado HTTP no válidos.
Det angivna värdet innehåller ogiltiga HTTP-huvudstecken.
Belirtilen değer geçersiz HTTP Üstbilgisi karakterleri içeriyor.
指定的值含有无效的 HTTP 标头字符。
指定值具有無效的 HTTP Header 字元。
Er is een uitzondering opgetreden tijdens een Ping-aanvraag.
Ping-pyynnön aikana tapahtui poikkeus.
Une exception s'est produite lors d'une demande PING.
Während einer Pinganforderung ist eine Ausnahme aufgetreten.
Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά τη διάρκεια μιας αίτησης Ping.
אירע חריג במהלך בקשת Ping.
Kivétel fordult elő egy Ping kérelem során.
Eccezione durante una richiesta Ping.
Ping 要求の実行中に例外が発生しました。
Ping 요청 중에 예외가 발생했습니다.
Det oppstod et unntak under en ping-forespørsel.
Wystąpił wyjątek podczas wykonywania żądania Ping.
Ocorreu uma exceção durante uma solicitação Ping.
Excepção durante um pedido de Ping.
Исключение во время запроса Ping.
Excepción durante una solicitud Ping.
Ett undantag uppstod under en Ping-begäran.
Ping isteği sırasında özel durum oluştu.
حدث استثناء أثناء تنفيذ طلب Ping.
Ping 请求期间发生异常。
在 Ping 要求期間發生例外狀況。
Během požadavku Ping došlo k výjimce.
Der opstod en undtagelse under en Ping-anmodning.
Ping 请求期间发生异常。
在 Ping 要求期間發生例外狀況。
كانت الاستجابة==304 أو كان الطلب من النوع HEAD، يتم الآن تحديث إدخال ذاكرة التخزين المؤقت.
响应为 304 或请求为 HEAD,正在更新缓存项。
回應==304 或回應為 HEAD,正在更新快取項目。
Odpověď je rovna 304 nebo se jednalo o požadavek HEAD. Probíhá aktualizace položky mezipaměti.
Svar = 304, eller anmodningen var HEAD. Opdaterer cacheposten.
Antwoord==304 of Request is HEAD, cachevermelding wordt bijgewerkt.
Vastaus == 304 tai pyyntö oli HEAD, päivitetään välimuistin merkintää.
Réponse==304 ou demande HEAD, mise à jour de l'entrée de cache.
Antwort == 304 oder Anforderung war HEAD. Der Cacheeintrag wird aktualisiert.
Απόκριση==304 ή η Αίτηση ήταν HEAD, γίνεται ενημέρωση της καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης.
תגובה==304 או שהבקשה הייתה HEAD, מעדכן ערך מטמון.
A válasz 304-es kód, vagy a kérelem HEAD típusú volt, a gyorsítótári bejegyzés frissítése.
Risposta==304 o richiesta uguale a HEAD, aggiornamento voce della cache.
応答==304 である、または要求が HEAD でした。キャッシュ エントリを更新しています。
응답==304 또는 요청이 HEAD입니다. 캐시 엔트리를 업데이트하고 있습니다.
Svar==304 eller forespørsel var HEAD, oppaterer hurtigbufferoppføring.
Odpowiedź==304 lub żądanie miało wartość HEAD, aktualizacja wpisu pamięci podręcznej.
Resposta==304 ou Solicitação foi HEAD, atualizando a entrada de cache.
A Resposta==304 ou o Pedido foi HEAD, a actualizar a entrada de cache.
Ответ =304 или запрос был HEAD, обновление элемента кэша.
La Respuesta==304 o la Solicitud era HEAD, actualizando entrada de caché.
Svar==304 eller HEAD-begäran, uppdaterar cachepost.
Yanıt==304 veya İstek HEAD, önbellek girdisi güncelleştiriliyor.
响应为 304 或请求为 HEAD,正在更新缓存项。
回應==304 或回應為 HEAD,正在更新快取項目。
See catalog page for all messages.