The service
Messages on page
MSBUILD : error MSB1030: maximum aantal CPU's is ongeldig. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: A maximális CPU-szám érvénytelen. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Keskusyksiköiden enimmäismäärä ei ole kelvollinen. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: En yüksek CPU sayısı geçerli değil. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: недопустимое значение наиб. ЦП. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: العدد الأقصى لوحدات CPU غير صالح. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: numero massimo di CPU non valido. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Le nombre maximal d'UC n'est pas valide. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: 最大 CPU 数が無効です。<var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Die maximale CPU-Anzahl ist nicht gültig. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: 最大 CPU 計數無效。<var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: 최대 CPU 수가 잘못되었습니다. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Maximální počet procesorů je neplatný. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Το μέγεθος μέγιστης CPU δεν είναι έγκυρο. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: El número máximo de CPU no es válido. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Den maksimale CPU-optælling er ikke gyldig. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: maksymalna liczba procesorów CPU jest nieprawidłowa. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Maksimalt CPU-antall er ikke gyldig. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: Det maximala CPU-antalet är ogiltigt. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: ספירת ה- CPU המרבית אינה חוקית. <var>X</var>
MSBUILD : error MSB1030: 最大 CPU 计数无效。<var>X</var>
MSB5021: het uitvoerbare bestand voor de taak wordt beëindigd als gevolg van annulering van de bouwbewerking.
MSB5021: A buildkészítés megszakadása miatt le lesz állítva a feladathoz tartozó végrehajtható fájl.
MSB5021: Tehtävän suoritettava tiedosto lopetetaan koonnin peruutuksen vuoksi.
MSB5021: Oluşturmanın iptal edilmesi nedeniyle görev yürütülebilir dosyası sonlandırılıyor.
MSB5021: работа исполняемого файла задачи прерывается в связи с отменой построения.
MSB5021: يتم إنهاء المهمة القابلة للتنفيذ نظرًا لإلغاء الإنشاء.
MSB5021: l'esecuzione del file eseguibile dell'attività verrà terminata in seguito all'annullamento della compilazione.
MSB5021: La tâche exécutable est en cours d'arrêt à cause de l'annulation de la génération.
MSB5021: ビルドが取り消されたため、タスクの実行可能ファイルは終了します。
MSB5021: Die ausführbare Datei der Aufgabe wird aufgrund eines Abbruchs des Buildvorgangs beendet.
MSB5021: 因取消建置而正在終止工作可執行檔。
MSB5021: 빌드가 취소되어 작업 실행 파일이 종료되고 있습니다.
MSB5021: Spustitelný soubor úlohy bude ukončen z důvodu zrušení sestavení.
MSB5021: Το εκτελέσιμο αρχείο της εργασίας τερματίζεται λόγω ακύρωσης της δόμησης.
MSB5021: Se finalizará la tarea ejecutable porque se canceló la compilación.
MSB5021: Opgavens eksekverbare fil afsluttes pga. annullering af build'et.
MSB5021: Wykonywane zadanie jest kończone ze względu na anulowanie kompilacji.
MSB5021: Avbryter den kjørbare filen til oppgaven fordi byggingen ble annullert.
MSB5021: Aktiviteten avbryts på grund av att genereringen har avbrutits.
MSB5021: קובץ ההפעלה של המשימה הופסק עקב ביטול של פעולת הבנייה.
MSB5021: 正在终止任务可执行文件,因为已取消生成。
MSB5021: "{0}" e seus processos filhos estão sendo encerrados para cancelar a compilação.
Niet-ondersteunde .NET Framework-versie <var>X</var>.
A .NET-keretrendszer „<var>X</var>” verziója nem támogatott.
.NET Frameworkin versiota <var>X</var> ei tueta.
Desteklenmeyen .NET Framework sürümü "<var>X</var>".
Неподдерживаемая версия .NET Framework "<var>X</var>".
إصدار ‎.NET Framework "<var>X</var>" غير معتمد.
Versione di .NET Framework "<var>X</var>" non supportata.
Version .NET Framework non prise en charge "<var>X</var>".
サポートされていない .NET Framework のバージョン "<var>X</var>" です。
Nicht unterstützte .NET Framework-Version <var>X</var>.
不支援的 .NET Framework 版本 "<var>X</var>"。
.NET Framework 버전 "<var>X</var>"은(는) 지원되지 않습니다.
Verze rozhraní .NET Framework <var>X</var> není podporována.
Η έκδοση .NET Framework "<var>X</var>" δεν υποστηρίζεται.
Versión "<var>X</var>" de .NET Framework no admitida.
.NET Framework-versionen "<var>X</var>" understøttes ikke.
Nieobsługiwana wersja „<var>X</var>” programu .NET Framework.
Det er ikke støtte for .NET Framework-versjonen <var>X</var>.
.NET Framework-versionen <var>X</var> stöds inte.
גירסה לא נתמכת של ‎.NET Framework ‏"<var>X</var>".
不支持 .NET Framework 版本“<var>X</var>”。
Versão do .NET Framework "<var>X</var>" sem suporte.
De verzameling heeft het kenmerk alleen-lezen.
Ez a gyűjtemény csak olvasható.
Kokoelma on vain luku -muotoinen.
Bu koleksiyon salt okunur.
Эта коллекция доступна только для чтения.
هذه المجموعة للقراءة فقط.
Insieme di sola lettura.
Cette collection est en lecture seule.
このコレクションは読み取り専用です。
Diese Auflistung ist schreibgeschützt.
這是一個唯讀集合。
이 컬렉션은 읽기 전용입니다.
Tato kolekce je určena pouze ke čtení.
Αυτή η συλλογή είναι μόνο για ανάγνωση.
Esta colección es de solo lectura.
Denne samling er skrivebeskyttet.
Ta kolekcja jest tylko do odczytu.
Denne samlingen er skrivebeskyttet.
Den här mängden är skrivskyddad.
אוסף זה מוגדר לקריאה בלבד.
此集合是只读的。
Esta coleção é somente leitura.
MSB4188: de bouwbewerking is geannuleerd.
MSB4188: A buildkészítés megszakadt.
MSB4188: Koonti on peruutettu.
MSB4188: Derleme iptal edildi.
MSB4188: построение отменено.
MSB4188: تم إلغاء الإنشاء.
MSB4188: compilazione annullata.
MSB4188: La génération a été annulée.
MSB4188: ビルドは取り消されました。
MSB4188: Der Buildvorgang wurde abgebrochen.
MSB4188: 建置已取消。
MSB4188: 빌드가 취소되었습니다.
MSB4188: Sestavení bylo zrušeno.
MSB4188: Η δόμηση ακυρώθηκε.
MSB4188: Se canceló la compilación.
MSB4188: Build blev annulleret.
MSB4188: Kompilacja została anulowana.
MSB4188: Byggingen ble avbrutt.
MSB4188: Genereringen avbröts.
MSB4188: הבנייה בוטלה.
MSB4188: 已取消生成。
MSB4188: Compilação cancelada.
Er is een fout opgetreden bij het dupliceren van een socket. Raadpleeg de interne uitzondering voor meer informatie.
Hiba történt egy szoftvercsatorna megkettőzésekor. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Virhe monistettaessa vastaketta. Lisätietoja on sisemmässä poikkeuksessa.
Bir yuva çoğaltılırken bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için iç özel duruma bakın.
При копировании сокета произошла ошибка. Дополнительные сведения см. во внутреннем исключении.
حدث خطأ أثناء تكرار مأخذ توصيل. انظر الاستثناء الداخلي للحصول على مزيد من المعلومات.
Errore durante la duplicazione di un socket. Per ulteriori informazioni, vedere l'eccezione interna.
Une erreur s'est produite lors de la duplication d'un socket. Pour plus de détails, consultez l'exception interne.
ソケットを複製しているときにエラーが発生しました。詳細については、内部例外を参照してください。
Fehler beim Duplizieren eines Sockets. Weitere Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme.
複製通訊端時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
소켓을 복제하는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Při duplikování soketu došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία διπλοτύπου μιας υποδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
Error al duplicar un socket. Consulte la excepción interna para obtener más información.
Der opstod en fejl under dublering af en socket. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
Wystąpił błąd podczas duplikowania gniazda. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyjątek wewnętrzny.
Det oppstod en feil under duplisering av en socket. Se internt unntak hvis du vil ha mer informasjon.
Ett fel uppstod när en socket skulle dupliceras. Mer information finns i det interna undantaget.
אירעה שגיאה במהלך שכפול Socket. עיין בחריגה הפנימית לקבלת מידע נוסף.
复制套接字期间发生错误。有关详细信息,请参见内部异常。
Er is een fout opgetreden bij het dupliceren van een named pipe. Raadpleeg de interne uitzondering voor meer informatie.
Hiba történt egy nevesített cső megkettőzésekor. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Virhe monistettaessa nimettyä putkea. Lisätietoja on sisemmässä poikkeuksessa.
Adlandırılmış kanal çoğaltılırken bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için iç özel duruma bakın.
Ошибка при копировании именованного канала. Дополнительные сведения см. во внутреннем исключении.
حدث خطأ أثناء تكرار توجيه مسمى. انظر الاستثناء الداخلي للحصول على مزيد من المعلومات.
Errore durante la duplicazione di una named pipe. Per ulteriori informazioni, vedere l'eccezione interna.
Une erreur s'est produite lors de la duplication d'un canal nommé. Pour plus de détails, consultez l'exception interne.
名前付きパイプを複製しているときにエラーが発生しました。詳細については、内部例外を参照してください。
Fehler beim Duplizieren einer Named Pipe. Weitere Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme.
複製具名管道時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
명명된 파이프를 복제하는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Při duplikování pojmenovaného kanálu došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία διπλοτύπου μιας επώνυμης διοχέτευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
Error al duplicar una canalización con nombre. Consulte la excepción interna para obtener más información.
Der opstod en fejl under dublering af en navngivet pipe. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
Wystąpił błąd podczas duplikowania nazwanego potoku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyjątek wewnętrzny.
Det oppstod en feil under duplisering av en navngitt datakanal. Se internt unntak hvis du vil ha mer informasjon.
Ett fel uppstod när en namngiven pipe skulle dupliceras. Mer information finns i det interna undantaget.
אירעה שגיאה במהלך שכפול צינור בעל שם. עיין בחריגה הפנימית לקבלת מידע נוסף.
复制命名管道期间发生错误。有关详细信息,请参见内部异常。
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
Remote Only
De opgegeven lidinformatie is ongeldig voor deze IReflect.
A megadott taginformáció érvénytelen ehhez az IReflect illesztőfelülethez.
Määritetyt jäsentiedot eivät kelpaa tälle IReflect-kohteelle.
Belirtilen üye bu IReflect için geçerli değil.
Указанные данные участника недопустимы для этого интерфейса IReflect.
معلومات العضو المحدد غير صالحة لـ IReflect هذا.
Le informazioni sul membro specificato non sono valide per IReflect.
Les informations du membre spécifié ne sont pas valides pour ce IReflect.
指定されたメンバー情報は、この IReflect に対して有効ではありません。
Die angegebenen Memberinformationen sind für dieses IReflect ungültig.
指定的成員資訊對這個 IReflect 無效。
지정한 멤버 정보가 이 IReflect에 대해 올바르지 않습니다.
Zadané informace o členu nejsou platné pro toto rozhraní IReflect.
Οι καθορισμένες πληροφορίες μέλους δεν είναι έγκυρες για αυτό το IReflect.
La información de miembro especificada no es válida para esta interfaz IReflect.
De angivne medlemsoplysninger er ikke gyldige for denne IReflect.
Określone informacje o elementach członkowskich są nieprawidłowe dla tego interfejsu IReflect.
Den angitte medlemsinformasjonen er ikke gyldig for denne IReflect.
Den angivna medlemsinformationen är inte giltig för denna IReflect.
פרטי החבר שצוינו אינם חוקיים עבור IReflect זה.
指定的成员信息对此 IReflect 无效。
As informações sobre o membro especificado não são válidas para este IReflect.
De DISPID die is geretourneerd uit GetIDsOfNames, verschilt van de DISPID in de cache.
A GetIDsOfNames metódus által visszaadott DISPID nem egyezik a gyorsítótárazott DISPID-azonosítóval.
GetIDsOfNames-kohteesta palautettu DISPID on eri kuin välimuistissa oleva DISPID.
GetIDsOfNames'den gönderilen DISPID önbellekteki DISPID'den farklı.
Значение DISPID, возвращенное из GetIDsOfNames, отличается от кэшированного DISPID.
تختلف DISPID التي تم إرجاعها من GetIDsOfNames عن DISPID الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت.
DISPID restituito da GetIDsOfNames diverso da DISPID memorizzato nella cache.
Le DISPID retourné de GetIDsOfNames est différent du DISPID en cache.
GetIDsOfNames から返された DISPID が、キャッシュされた DISPID と異なります。
Die von GetIDsOfNames zurückgegebene DISPID unterscheidet sich von der zwischengespeicherten DISPID.
從 GetIDsOfNames 傳回的 DISPID 與快取的 DISPID 不同。
GetIDsOfNames로부터 반환된 DISPID가 캐시된 DISPID와 다릅니다.
Hodnota DISPID vrácená funkcí GetIDsOfNames se liší od hodnoty DISPID uložené v mezipaměti.
Το στοιχείο DISPID το οποίο επιστράφηκε από το στοιχείο GetIDsOfNames είναι διαφορετικό από το αποθηκευμένο στοιχείο DISPID.
El DISPID devuelto por GetIDsOfNames es diferente del DISPID almacenado en caché.
Det DISPID, som blev returneret fra GetIDsOfNames, er forskelligt fra det cachelagrede DISPID.
Identyfikator DISPID zwrócony przez metodę GetIDsOfNames różni się od buforowanego identyfikatora DISPID.
DISPID-verdien som ble returnert fra GetIDsOfNames, er ulik den hurtigbufrede DISPID-verdien.
Det DISPID som returnerades från GetIDsOfNames skiljer sig från det cachelagrade DISPID:t.
ה- DISPID שהוחזר מ- GetIDsOfNames שונה מה- DISPID שאוחסן במטמון.
从 GetIDsOfNames 返回的 DISPID 不同于缓存的 DISPID。
O DISPID retornado de GetIDsOfNames é diferente do DISPID armazenado em cache.
See catalog page for all messages.