The service
Messages on page
MSB3135: de PermissionSet voor de doelzone is niet gedefinieerd voor de volgende versie van .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: A célzónához tartozó PermissionSet elem nincs definiálva a .NET-keretrendszer következő verziójához: <var>X</var>.
MSB3135: Kohdevyöhykkeen PermissionSet-parametria ei ole määritetty seuraavalle .NET Frameworkin versiolle: <var>X</var>.
MSB3135: Hedef bölgeye şu .NET Framework sürümü için PermissionSet tanımlanmamış: <var>X</var>.
MSB3135: Значение PermissionSet для целевой зоны не было определено для следующей версии .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: لم يتم تعريف PermissionSet للمنطقة الهدف للإصدار التالي من NET Framework.: <var>X</var>.
MSB3135: PermissionSet per la zona di destinazione non definito per la seguente versione di .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: Le paramètre PermissionSet de la zone cible n'a pas été défini pour la version suivante de .NET Framework : <var>X</var>.
MSB3135: ターゲット ゾーンの PermissionSet が、次のバージョンの .NET Framework に対して定義されていません: <var>X</var>。
MSB3135: Der PermissionSet für die Zielzone wurde für die folgende Version von .NET Framework nicht definiert: <var>X</var>.
MSB3135: 尚未為下列 .NET Framework 版本定義目標區域的 PermissionSet: <var>X</var>。
MSB3135: 다음 버전의 .NET Framework에 대해 대상 영역의 PermissionSet을 정의하지 않았습니다. <var>X</var>
MSB3135: Parametr PermissionSet pro cílovou zónu nebyl definován pro následující verzi rozhraní .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: Το PermissionSet για τη ζώνη προορισμού δεν έχει καθοριστεί για την ακόλουθη έκδοση του .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: No se ha definido PermissionSet de la zona de destino para la versión siguiente de .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: PermissionSet for destinationszonen er ikke blevet defineret for følgende version af .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: Atrybut PermissionSet dla strefy docelowej nie został zdefiniowany w następującej wersji programu .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: PermissionSet for målsonen har ikke blitt definert for følgende versjon av .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: PermissionSet för målzonen har inte definierats för följande version av .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3135: ה- PermissionSet עבור אזור היעד לא הוגדר עבור הגירסה הבאה של ‎.NET Framework:‏ <var>X</var>.
MSB3135: 对于以下版本的 .NET Framework,尚未定义目标区域的 PermissionSet: <var>X</var>。
MSB3135: O PermissionSet para a zona de destino não foi definido para a seguinte versão do .NET Framework: <var>X</var>.
MSB3084: er is met de taak op twee locaties geprobeerd <var>X</var> te vinden. 1) In de <var>Y</var>-processorspecifieke map die wordt gegenereerd op basis van SdkToolsPath 2) In de x86-specifieke map onder <var>Z</var> die wordt opgegeven met de eigenschap SDKToolsPath. U kunt het probleem mogelijk verhelpen door op een van de volgende manieren te werk te gaan: 1) Stel de eigenschap SDKToolsPath in op de locatie van de Microsoft Windows SDK.
MSB3084: A feladat két helyen próbálta megkeresni a következő eszközt: „<var>X</var>”. 1.) A processzorspecifikus „<var>Y</var>” könyvtárban, amelyet az SdkToolsPath tulajdonság alapján hoz létre a rendszer; 2.) Az SDKToolsPath tulajdonság által megadott „<var>Z</var>” könyvtár x86-os processzorra vonatkozó alkönyvtárában. A következő műveletek egyikének elvégzésével esetleg elháríthatja a problémát: 1.) Állítsa be az „SDKToolsPath” tulajdonságot a Microsoft Windows szoftverfejlesztői készlet (SDK) helyére.
MSB3084: Tehtävä yritti löytää kohteen <var>X</var> kahdesta sijainnista. 1) Suoritinkohtaisesta hakemistosta <var>Y</var>, joka on luotu SdkToolsPath-ominaisuuden perusteella 2) Sijainnissa <var>Z</var> olevasta x86-kohtaisesta hakemistosta, joka on SDKToolsPath-ominaisuuden määrittämä. Voit ratkaista ongelman tekemällä jonkin seuraavista: 1) Aseta SDKToolsPath-ominaisuuden arvoksi Microsoft Windows SDK:n sijainti.
MSB3084: Görev iki konumda "<var>X</var>" bulmaya çalıştı. 1.) SdkToolsPath özelliğine bağlı olarak oluşturulan işlemciye özgü "<var>Y</var>" dizininde 2) SDKToolsPath özelliği tarafından belirtilen "<var>Z</var>" altındaki x86'ya özgü dizinde. Şunlardan birini yaparak sorunu çözebilirsiniz: 1) "SDKToolsPath" özelliğini Microsoft Windows SDK konumuna ayarlayın.
MSB3084: Предпринятно выполнение задачи обнаружения "<var>X</var>" в двух расположениях. 1) В каталоге для конкретного процессора "<var>Y</var>", создаваемом согласно пути SdkToolsPath 2) Каталог для процессора x86 в "<var>Z</var>", определяемом свойством SDKToolsPath. Возможно, неполадку удастся устранить, выполнив одно из следующих действий: 1) Укажите для свойства "SDKToolsPath" расположение пакета средств разработки Microsoft Windows.
MSB3084: حاولت المهمة العثور على "<var>X</var>" في موقعين. 1) ضمن الدليل "<var>Y</var>" الخاص بالمعالج الذي تم إنشاؤه استنادًا إلى SdkToolsPath 2) الدليل الخاص بـ x86 الموجود ضمن "<var>Z</var>" والذي تم تعيينه بواسطة الخاصية SDKToolsPath. قد يمكنك حل المشكلة بإجراء أي مما يلي: 1) تعيين الخاصية "SDKToolsPath" إلى موقع Microsoft Windows SDK.
MSB3084: l'attività ha tentato di trovare "<var>X</var>" in due percorsi. 1) Nella cartella specifica del processore "<var>Y</var>" che viene generata in base a SdkToolsPath. 2) Nella cartella specificata di x86 in "<var>Z</var>" che viene specificata dalla proprietà SDKToolsPath. Per risolvere il problema, provare a eseguire una delle seguenti operazioni: 1) Impostare la proprietà "SDKToolsPath" sul percorso di Microsoft Windows SDK.
MSB3084: La tâche a tenté de rechercher "<var>X</var>" à deux emplacements. 1) Dans le répertoire spécifique au processeur "<var>Y</var>", généré en fonction de SdkToolsPath 2) Dans le répertoire spécifique x86 sous "<var>Z</var>", spécifié par la propriété SDKToolsPath. Peut-être pouvez-vous résoudre le problème en effectuant l'une des opérations suivantes : 1) Définir la valeur de la propriété "SDKToolsPath" sur l'emplacement du Kit de développement Microsoft Windows SDK.
MSB3084: タスクは 2 つの場所で "<var>X</var>" を探しました。1) SdkToolsPath に基づいて生成された "<var>Y</var>" プロセッサ固有のディレクトリ 2) SDKToolsPath プロパティで指定された"<var>Z</var>" の下にある x86 固有のディレクトリ。次のいずれかを行うことによって問題を解決できる可能性があります: 1) "SDKToolsPath" プロパティを Microsoft Windows SDK の場所に設定する。
MSB3084: Die Aufgabe hat an zwei Speicherorten nach "<var>X</var>" gesucht. 1) Unter dem prozessorspezifischen Verzeichnis "<var>Y</var>", das basierend auf SdkToolsPath generiert wird 2) Im x86-spezifischen Verzeichnis unter "<var>Z</var>", das mit der SDKToolsPath-Eigenschaft angegeben wird. Das Problem lässt sich möglicherweise wie folgt beheben: 1) Legen Sie die SDKToolsPath-Eigenschaft auf den Speicherort des Microsoft Windows SDK fest.
MSB3084: 工作嘗試在以下兩個位置尋找 "<var>X</var>"。1) 在根據 SdkToolsPath 而產生的 "<var>Y</var>" (處理器專屬目錄) 底下 2) 在 SDKToolsPath 屬性所指定之 "<var>Z</var>" 底下的 x86 專屬目錄。您可以執行下列其中一項來解決這個問題: 1) 將 "SDKToolsPath" 屬性設為 Microsoft Windows SDK 的位置。
MSB3084: 작업에서 "<var>X</var>"을(를) 다음 두 위치에서 찾으려고 했습니다. 1) SdkToolsPath를 기반으로 생성되는 "<var>Y</var>" 프로세서 디렉터리 아래. 2) SDKToolsPath 속성으로 지정하는 "<var>Z</var>" 아래의 x86 디렉터리. 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행하십시오. 1) "SDKToolsPath" 속성을 Microsoft Windows SDK 위치로 설정합니다.
MSB3084: Úloha se pokusila najít položku <var>X</var> ve dvou umístěních. 1) V adresáři daného procesoru <var>Y</var>, který je generován v závislosti na parametru SdkToolsPath. 2) V adresáři procesoru x86 v položce <var>Z</var>, který je zadán vlastností SDKToolsPath. Potíže bude pravděpodobně možné vyřešit provedením jedné z následujících akcí: 1) Nastavením vlastnosti SDKToolsPath na umístění sady Microsoft Windows SDK.
MSB3084: Η εργασία επιχείρησε να εντοπίσει το "<var>X</var>" σε δύο θέσεις. 1) Κάτω από τον ειδικό κατάλογο επεξεργαστή "<var>Y</var>" που δημιουργείται με βάση το SdkToolsPath 2) Στον ειδικό κατάλογο x86 κάτω από το "<var>Z</var>" που καθορίζεται από την ιδιότητα SDKToolsPath. Ενδεχομένως να μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα κάνοντας ένα από τα εξής: 1) Ορίστε την ιδιότητα "SDKToolsPath" στη θέση του Microsoft Windows SDK.
MSB3084: La tarea intentó encontrar "<var>X</var>" en dos ubicaciones. 1) En el directorio específico del procesador "<var>Y</var>" que se genera conforme a SdkToolsPath; 2) En el directorio específico de x86 de "<var>Z</var>" que se especifica en la propiedad SDKToolsPath. Puede que el problema se solucione de una de estas formas: 1) Establezca la propiedad "SDKToolsPath" en la ubicación de Microsoft Windows SDK.
MSB3084: Opgaven forsøgte at finde "<var>X</var>" på to placeringer. 1) Under den processorspecifikke mappe "<var>Y</var>", som genereres ud fra SdkToolsPath 2) Den x86-specifikke mappe under "<var>Z</var>", som er angivet af egenskaben SDKToolsPath. Du kan muligvis løse problemet på en af følgende måder: 1) Angiv egenskaben "SDKToolsPath" til placeringen for Microsoft Windows SDK.
MSB3084: Zadanie próbowało odnaleźć „<var>X</var>” w dwóch lokalizacjach. 1) W katalogu „<var>Y</var>” właściwym dla procesora, generowanym w oparciu o właściwość SdkToolsPath 2) W katalogu właściwym dla procesora x86 w obszarze „<var>Z</var>” określanym przez właściwość SDKToolsPath. Rozwiązanie problemu może być możliwe za pomocą jednej z następujących czynności: 1) Ustaw właściwość „SDKToolsPath” na lokalizację zestawu Microsoft Windows SDK.
MSB3084: Oppgaven forsøkte å finne <var>X</var> på to steder. 1) Under den <var>Y</var>-prosessorspesifikke katalogen som genereres basert på SdkToolsPath 2) Den x86-spesifikke katalogen under <var>Z</var> som angis av egenskapen SDKToolsPath. Du kan kanskje løse problemet ved å gjøre noe av følgende: 1) Angi banen der Microsoft Windows SDK er plassert, i egenskapen SDKToolsPath.
MSB3084: Aktiviteten försökte hitta <var>X</var> på två platser. 1) Under den processorspecifika katalogen <var>Y</var> som genereras baserat på SdkToolsPath och 2) i den x86-specifika katalogen under <var>Z</var> som anges av egenskapen SDKToolsPath. Du kan lösa problemet genom att göra något av följande: 1) Ange platsen för Microsoft Windows SDK i egenskapen SDKToolsPath.
MSB3084: המשימה ניסתה לאתר את "<var>X</var>" בשני מיקומים. 1) תחת הספריה הספציפית למעבד "<var>Y</var>" שנוצרה על-סמך SdkToolsPath ‏2) הספריה הספציפית של x86 תחת "<var>Z</var>" המצוינת על-ידי המאפיין SDKToolsPath. ייתכן שתוכל לפתור את הבעיה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות: 1) הגדר את המאפיין "SDKToolsPath" למיקום של Microsoft Windows SDK.
MSB3084: 任务尝试在两个位置查找“<var>X</var>”。1) 在基于 SdkToolsPath 生成的“<var>Y</var>”处理器特定目录下 2)“<var>Z</var>”(由 SDKToolsPath 属性指定)下的 x86 特定目录下。您可以通过执行下列操作之一来解决此问题: 1) 将“SDKToolsPath”属性设置为 Microsoft Windows SDK 的位置。
MSB3084: A tarefa tentou localizar "<var>X</var>" em dois locais. 1) No diretório específico ao processador "<var>Y</var>", que é gerado com base em SdkToolsPath 2) No diretório específico a x86 em "<var>Z</var>", que é especificado pela propriedade SDKToolsPath. Você poderá resolver o problema executando este procedimento: 1) Definir a propriedade "SDKToolsPath" como o local do SDK do Microsoft Windows.
MSB3734: XPath-query <var>X</var> kan niet worden geladen. <var>Y</var>
MSB3734: A következő XPath lekérdezés nem tölthető be: „<var>X</var>”. <var>Y</var>
MSB3734: XPath-kyselyä <var>X</var> ei voi ladata. <var>Y</var>
MSB3734: "<var>X</var>" XPath Sorgusu yüklenemiyor. <var>Y</var>
MSB3734: Не удается загрузить запрос XPath "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3734: لا يمكن تحميل الاستعلام "<var>X</var>" لـ XPath. <var>Y</var>
MSB3734: impossibile caricare la query XPath "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3734: impossible de charger la requête XPath "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3734: XPath クエリ "<var>X</var>" を読み込めません。<var>Y</var>
MSB3734: Die XPath-Abfrage "<var>X</var>" kann nicht geladen werden. <var>Y</var>
MSB3734: 無法載入 XPath 查詢 "<var>X</var>"。<var>Y</var>
MSB3734: XPath 쿼리 "<var>X</var>"을(를) 로드할 수 없습니다. <var>Y</var>
MSB3734: Dotaz XPath <var>X</var> nelze načíst. <var>Y</var>
MSB3734: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του ερωτήματος XPath "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3734: No se puede cargar la consulta XPath "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3734: XPath-forespørgslen "<var>X</var>" kan ikke indlæses. <var>Y</var>
MSB3734: Nie można załadować zapytania XPath „<var>X</var>”. <var>Y</var>
MSB3734: Kan ikke laste inn XPath-spørringen <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3734: Det går inte att läsa in XPath-frågan <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3734: אין אפשרות לטעון את שאילתת XPath ‏"<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3734: 无法加载 XPath 查询“<var>X</var>”。<var>Y</var>
MSB3734: não é possível carregar a Consulta XPath "<var>X</var>". <var>Y</var>
<var>X</var> is overwogen. Deze bestond, maar met de processorarchitectuur <var>Y</var> die niet overeenkomt met de doelprocessorarchitectuur <var>Z</var>.
A hivatkozás feloldásához „<var>X</var>” vizsgálata megtörtént: létezik, de a processzorarchitektúrája „<var>Y</var>”, amely nem egyezik a célként megadott „<var>Z</var>” processzorarchitektúrával.
Harkittiin kohdetta <var>X</var>, joka oli olemassa mutta jolla oli suoritinarkkitehtuuri <var>Y</var>, joka ei vastaa kohdistettua suoritinarkkitehtuuria <var>Z</var>.
Var olan ancak hedeflenen "<var>Z</var>" işlemci mimarisiyle eşleşmeyen "<var>Y</var>" işlemci mimarisine sahip "<var>X</var>" değerlendirildi.
Рассмотрен "<var>X</var>", который существовал, но имел архитектуру процессора "<var>Y</var>", которая не совпадает с целевой архитектурой процессора "<var>Z</var>".
تمت مراعاة "<var>X</var>"، والتي تعتبر موجودة ولها هندسة المعالج "<var>Y</var>" التي لا تتطابق مع هندسة المعالج المستهدف "<var>Z</var>".
Considerato "<var>X</var>", che esiste ma con un'architettura di processore "<var>Y</var>" non corrispondente all'architettura di processore di destinazione "<var>Z</var>".
"<var>X</var>" envisagé, qui existait mais avait une architecture de processeur "<var>Y</var>" qui ne correspond pas à l'architecture de processeur ciblée "<var>Z</var>".
"<var>X</var>" は存在しますが、プロセッサ アーキテクチャ "<var>Y</var>" が、ターゲットのプロセッサ アーキテクチャ "<var>Z</var>" と一致していません。
"<var>X</var>" wurde betrachtet, das vorhanden war, jedoch die Prozessorarchitektur "<var>Y</var>" enthielt, die nicht der als Ziel angegebenen Prozessorarchitektur "<var>Z</var>" entspricht.
視為 "<var>X</var>",雖然存在,但是具有處理器架構 "<var>Y</var>",此架構與目標處理器架構 "<var>Z</var>" 不相符。
이미 있는 "<var>X</var>"(으)로 간주했지만 대상 프로세서 아키텍처 "<var>Z</var>"과(와) 일치하지 않는 프로세서 아키텍처 "<var>Y</var>"이 있습니다.
Byl proveden pokus o použití existujícího sestavení <var>X</var> s architekturou procesoru <var>Y</var>, která se však neshoduje s cílovou architekturou procesoru <var>Z</var>.
Εξετάστηκε το "<var>X</var>", το οποίο υπήρχε αλλά περιείχε μια αρχιτεκτονική επεξεργαστή "<var>Y</var>", η οποία δεν αντιστοιχεί με την αρχιτεκτονική επεξεργαστή του προορισμού "<var>Z</var>".
Se consideró "<var>X</var>", que existía, pero tenía una arquitectura de procesador "<var>Y</var>" que no coincide con la arquitectura de procesador de destino "<var>Z</var>".
Overvejede '<var>X</var>', der fandtes, men som havde en processorarkitektur "<var>Y</var>", der ikke stemte overens med processorarkitekturen "<var>Z</var>" for destinationen.
Wybrano zestaw <var>X</var>, który istnieje, ale ma architekturę procesora <var>Y</var>, która nie odpowiada architekturze procesora <var>Z</var>.
Vurderte <var>X</var>, som eksisterte, men hadde prosessorarkitekturen <var>Y</var>, som ikke samsvarer med målprosessorarkitekturen <var>Z</var>.
Övervägde <var>X</var> men den hade processorarkitekturen <var>Y</var> som inte matchar den aktuella målprocessorarkitekturen <var>Z</var>.
נשקל "<var>X</var>", שהוא קיים אך יש לו ארכיטקטורת מעבד "<var>Y</var>" שאינה מתאימה לארכיטקטורת המעבד הייעודית "<var>Z</var>".
已考虑使用“<var>X</var>”,它虽已存在,但其处理器架构“<var>Y</var>”与目标处理器架构“<var>Z</var>”不匹配。
Considerado: "<var>X</var>", que existia, mas tinha uma arquitetura de processador "<var>Y</var>", que não corresponde à arquitetura do processador de destino "<var>Z</var>".
Er kan geen vaste koppeling worden gebruikt om <var>X</var> naar <var>Y</var> te kopiëren. Het bestand wordt in plaats daarvan gekopieerd. <var>Z</var>
Nem sikerült rögzített hivatkozást használni a(z) „<var>X</var>” elérési útról a következő elérési útra való másoláshoz: „<var>Y</var>”. A rendszer ehelyett átmásolja a fájlt. <var>Z</var>
Kiinteää linkkiä ei voi käyttää kohteen <var>X</var> kohteeseen <var>Y</var> kopioimiseen. Kopioidaan tiedosto sen sijaan. <var>Z</var>
"<var>X</var>" yolunu "<var>Y</var>" yoluna kopyalamak için sabit bağlantı kullanılamadı. Bunun yerine dosya kopyalanıyor. <var>Z</var>
Не удалось использовать жесткую связь для копирования "<var>X</var>" в "<var>Y</var>". Выполняется копирование файла. <var>Z</var>
تعذر استخدام ارتباط ثابت لنسخ "<var>X</var>" إلى "<var>Y</var>". نسخ الملف بدلاً من ذلك. <var>Z</var>
Impossibile utilizzare un collegamento reale per copiare "<var>X</var>" in "<var>Y</var>". Verrà invece copiato il file. <var>Z</var>
Impossible d'utiliser un lien direct pour copier "<var>X</var>" vers "<var>Y</var>". Copie du fichier à la place. <var>Z</var>
ハード リンクを使用して "<var>X</var>" を "<var>Y</var>" にコピーできませんでした。代わりにファイルをコピーしています。<var>Z</var>
Es konnte kein fester Link verwendet werden, um "<var>X</var>" in "<var>Y</var>" zu kopieren. Stattdessen wird die Datei kopiert. <var>Z</var>
無法使用永久連結將 "<var>X</var>" 複製到 "<var>Y</var>"。改為複製檔案。<var>Z</var>
"<var>X</var>"을(를) "<var>Y</var>"(으)로 복사하는 데 하드 링크를 사용할 수 없습니다. 대신 파일을 복사합니다. <var>Z</var>
Nelze použít pevný odkaz pro kopírování <var>X</var> do <var>Y</var>. Místo toho se kopíruje soubor. <var>Z</var>
Δεν ήταν δυνατή η χρήση μιας σύνδεσης υλικού για την αντιγραφή του "<var>X</var>" στο "<var>Y</var>". Αντ' αυτού, γίνεται αντιγραφή του αρχείου. <var>Z</var>
No se puede usar un vínculo físico para copiar "<var>X</var>" en "<var>Y</var>". Se va a copiar el archivo en su lugar. <var>Z</var>
Der kan ikke bruges en fast forbindelse til at kopiere "<var>X</var>" til "<var>Y</var>". Filen kopieres i stedet for. <var>Z</var>
Nie można użyć twardego łącza w celu skopiowania „<var>X</var>” do „<var>Y</var>”. W zamian zostanie skopiowany plik. <var>Z</var>
Kan ikke bruke en hard kobling til å kopiere <var>X</var> til <var>Y</var>. Kopierer filen i stedet. <var>Z</var>
Det gick inte att använda en hård länk vid kopiering av <var>X</var> till <var>Y</var>. Kopierar istället filen. <var>Z</var>
לא היתה אפשרות להשתמש בקישור קשיח כדי להעתיק את "<var>X</var>" אל "<var>Y</var>". מעתיק את הקובץ במקום זאת. <var>Z</var>
未能使用硬链接将“<var>X</var>”复制到“<var>Y</var>”。请改为复制文件。<var>Z</var>
Não foi possível usar um link físico para copiar "<var>X</var>" em "<var>Y</var>". Copiando o arquivo. <var>Z</var>
MSB3701: kan de argumenten voor de XslTransformation-taak niet laden. <var>X</var>
MSB3701: Nem tölthetők be az XslTransformation feladat argumentumai. <var>X</var>
MSB3701: XslTransformation-tehtävän edellyttämiä argumentteja ei voi ladata. <var>X</var>
MSB3701: XslTransformation görevi için bağımsız değişkenler yüklenemiyor. <var>X</var>
MSB3701: Не удалось загрузить аргументы для задачи XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: غير قادر على تحميل الوسيطات للمهمة XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: impossibile caricare argomenti per l'attività XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: Impossible de charger les arguments pour la tâche XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: XslTransformation タスクの引数を読み込めません。<var>X</var>
MSB3701: Die Argumente für die XslTransformation-Aufgabe können nicht geladen werden. <var>X</var>
MSB3701: 無法載入 XslTransformation 工作的引數。<var>X</var>
MSB3701: XslTransformation 작업의 인수를 로드할 수 없습니다. <var>X</var>
MSB3701: Nelze načíst argumenty pro úlohu XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ορισμάτων για την εργασία XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: No se pueden cargar los argumentos para la tarea XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: Argumenter for opgaven XslTransformation kunne ikke indlæses. <var>X</var>
MSB3701: Nie można załadować argumentów dla zadania XslTransformation. <var>X</var>
MSB3701: Kan ikke laste inn argumenter for XslTransformation-oppgaven. <var>X</var>
MSB3701: Det gick inte att läsa in argument för XslTransformation-aktiviteten. <var>X</var>
MSB3701: לא ניתן לטעון ארגומנטים עבור המשימה XslTransformation. ‏<var>X</var>
MSB3701: 无法加载 XslTransformation 任务的参数。<var>X</var>
MSB3701: Não é possível carregar argumentos para a tarefa XslTransformation. <var>X</var>
MSB3267: de primaire verwijzing <var>X</var> (een framework-assembly) is niet omgezet in het momenteel ingestelde framework <var>Y</var>. Als u dit probleem wilt verhelpen, moet u de verwijzing <var>X</var> verwijderen of de toepassing opnieuw instellen op een framework-versie die <var>X</var> bevat.
MSB3267: Az egyik keretrendszerbeli szerelvényre mutató „<var>X</var>” elsődleges hivatkozás feloldása a jelenleg célként megadott szerelvényben sikertelen. „<var>Y</var>”. A probléma elhárításához távolítsa el a(z) „<var>X</var>” hivatkozást, vagy olyan verziójú keretrendszert adjon meg célként az alkalmazáshoz, amelyben szerepel a következő szerelvény: „<var>X</var>”.
MSB3267: Ensisijaista viittausta <var>X</var>, joka on kehyskokoonpano, ei voitu selvittää tällä hetkellä kohdistetussa kehyksessä. <var>Y</var>. Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla viittauksen <var>X</var> tai kohdistamalla sovelluksesi uudelleen kehysversioon, joka sisältää kohteen <var>X</var>.
MSB3267: Bir çerçeve derlemesi olan "<var>X</var>", şu anda hedeflenen çerçeve içinde çözümlenemedi. "<var>Y</var>". Bu sorunu gidermek için, "<var>X</var>" başvurusunu kaldırın ya da uygulamanızı "<var>X</var>" içeren bir çerçeve sürümüne yeniden hedefleyin.
MSB3267: Не удалось разрешить первичную ссылку "<var>X</var>", которая является сборкой .NET Framework, в целевой инфраструктуре. "<var>Y</var>". Чтобы исправить эту ошибку, удалите ссылку "<var>X</var>", или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, которая содержит "<var>X</var>".
MSB3267: تعذر حل المرجع الأساسي "<var>X</var>"، وهو عبارة عن تجميع إطار عمل، في إطار العمل المستهدف الحالي. "<var>Y</var>". لحل هذه المشكلة، قم بإزالة المرجع "<var>X</var>" أو إعادة توجيه التطبيق الخاص بك إلى إصدار إطار عمل يحتوي على "<var>X</var>".
MSB3267: impossibile risolvere il riferimento primario "<var>X</var>" perché non è stato risolto nel framework di destinazione corrente. "<var>Y</var>". Per risolvere il problema, rimuovere il riferimento "<var>X</var>" oppure reindirizzare l'applicazione a una versione del framework contenente "<var>X</var>".
MSB3267: impossible de résoudre la référence primaire "<var>X</var>", qui est un assembly framework, dans le framework actuellement ciblé. "<var>Y</var>". Pour résoudre ce problème, supprimez la référence "<var>X</var>" ou reciblez votre application vers une version de framework qui contient "<var>X</var>".
MSB3267: フレームワーク アセンブリであるプライマリ参照 "<var>X</var>" は、現在ターゲットされているフレームワークで解決できませんでした。"<var>Y</var>"。この問題を解決するには、参照 "<var>X</var>" を削除するか、"<var>X</var>" を含むフレームワーク バージョンにアプリケーションを再ターゲットしてください。
MSB3267: Der Primärverweis "<var>X</var>", bei dem es sich um eine Frameworkassembly handelt, konnte im derzeit als Ziel verwendeten Framework nicht aufgelöst werden. "<var>Y</var>". Zur Beseitigung des Problems muss entweder der Verweis "<var>X</var>" entfernt oder die Anwendung erneut als Ziel für eine Frameworkversion verwendet werden, die "<var>Y</var>" enthält.
MSB3267: 無法在目前設定為目標的 Framework 中解析主要參考 "<var>X</var>",而且它是 Framework 組件。"<var>Y</var>"。若要解決此問題,請移除參考 "<var>X</var>",或將應用程式的目標重定為包含 "<var>X</var>" 的 Framework 版本。
MSB3267: 프레임워크 어셈블리인 기본 참조 "<var>X</var>"을(를) 현재 대상 프레임워크에서 확인할 수 없습니다. "<var>Y</var>". 이 문제를 해결하려면 참조 "<var>X</var>"을(를) 제거하거나 응용 프로그램의 대상을 "<var>X</var>"이(가) 포함된 프레임워크 버전으로 변경하십시오.
MSB3267: Primární odkaz <var>X</var>, který je sestavením architektury, nelze přeložit v aktuálně cílené architektuře. <var>Y</var>. Chcete-li tento problém vyřešit, buď odeberte odkaz <var>X</var>, nebo změňte cíl aplikace na verzi rozhraní obsahující řetězec <var>X</var>.
MSB3267: Η πρωτεύουσα αναφορά "<var>X</var>", η οποία είναι συγκρότηση πλαισίου, δεν ήταν δυνατό να επιλυθεί στο τρέχον πλαίσιο προορισμού. "<var>Y</var>". Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε την αναφορά "<var>X</var>" ή ορίστε ξανά ως προορισμό για την εφαρμογή σας μια έκδοση πλαισίου η οποία περιέχει "<var>X</var>".
MSB3267: Den primære reference "<var>X</var>", der er et framework-assembly, kunne ikke fortolkes i det framework, der i øjeblikket er destination. "<var>Y</var>". Du kan løse dette problem ved at fjerne referencen "<var>X</var>" eller ved at rette programmet mod en framework-version, der indeholder "<var>X</var>".
MSB3267: Odwołania podstawowego <var>X</var>, które jest zestawem struktury, nie można rozpoznać w bieżącej strukturze docelowej. <var>Y</var>. Aby rozwiązać ten problem, usuń odwołanie <var>X</var> lub przekieruj aplikację do wersji struktury zawierającej zestaw <var>X</var>.
MSB3267: Den primære referansen <var>X</var>, som er en rammeverksamling, kunne ikke løses i gjeldende målrammeverk. <var>Y</var>. Du kan løse dette problemet ved å fjerne referansen <var>X</var> eller ved å bruke en Framework-versjon som inneholder <var>X</var>, som mål for programmet.
MSB3267: Det gick inte att matcha den primära referensen <var>X</var>, som är en Framework-sammansättning, i den aktuella målversionen av Framework. <var>Y</var>. Du löser problemet genom att antingen ta bort referensen <var>X</var> eller omdirigera programmet till en Framework-version som innehåller <var>X</var>.
MSB3267: La referencia principal "<var>X</var>", que es un ensamblado de .NET Framework, no se pudo resolver en la versión de .NET Framework de destino actual. "<var>Y</var>". Para solucionar este problema, quite la referencia "<var>X</var>" o establezca el destino de la aplicación en una versión de .NET Framework que contenga "<var>X</var>".
MSB3267: לא היתה אפשרות לזהות את ההפניה הראשית "<var>X</var>", שהיא הרכבת מסגרת, במסגרת היעד הנוכחית. "<var>Y</var>". כדי לפתור בעיה זו, הסר את ההפניה "<var>X</var>" או מקד מחדש את היישום לגירסת מסגרת המכילה את "<var>X</var>".
MSB3267: 未能在当前目标框架中解析主引用“<var>X</var>”,它是一个框架程序集。“<var>Y</var>”。若要解决此问题,请移除引用“<var>X</var>”,或将应用程序的目标重新指向包含“<var>X</var>”的框架版本。
MSB3267: a referência primária "<var>X</var>", que é um assembly do framework, não pôde ser resolvida no framework de destino atual. "<var>Y</var>". Para resolver o problema, remova a referência "<var>X</var>" ou redirecione o aplicativo para uma versão do framework que contenha "<var>X</var>".
MSB3268: de primaire verwijzing <var>X</var> is niet omgezet omdat deze een indirecte afhankelijkheid bevat voor de framework-assembly <var>Assembly Name </var> die niet is omgezet in het momenteel ingestelde framework <var>Y</var>. Als u dit probleem wilt verhelpen, moet u de verwijzing <var>X</var> verwijderen of de toepassing opnieuw instellen op een framework-versie die <var>Assembly Name </var> bevat.
MSB3268: Az elsődleges „<var>X</var>” hivatkozás feloldása sikertelen, mert a hivatkozás közvetett módon függ a keretrendszer „<var>Assembly Name </var>” szerelvényétől, amelynek feloldása a jelenleg célként megadott szerelvényben sikertelen. „<var>Y</var>”. A probléma elhárításához távolítsa el a(z) „<var>X</var>” hivatkozást, vagy olyan verziójú keretrendszert adjon meg célként az alkalmazáshoz, amelyben szerepel a következő szerelvény: „<var>Assembly Name </var>”.
MSB3268: Ensisijaista viittausta <var>X</var> ei voitu selvittää, koska sillä on epäsuora riippuvuus kehyskokoonpanoon <var>Assembly Name </var>, jota ei voitu selvittää tällä hetkellä kohdistetussa kehyksessä. <var>Y</var>. Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla viittauksen <var>X</var> tai kohdistamalla sovelluksesi uudelleen kehysversioon, joka sisältää kohteen <var>Assembly Name </var>.
MSB3268: <var>X</var> birincil başvurusu çözümlenemedi, çünkü şu anda hedeflenen çerçevede çözümlenemeyen "<var>Assembly Name </var>" çerçeve derlemesine dolaylı bir bağımlılığı var. "<var>Y</var>". Bu sorunu gidermek için, "<var>X</var>" başvurusunu kaldırın ya da uygulamanızı "<var>Assembly Name </var>" içeren bir çerçeve sürümüne yeniden hedefleyin.
MSB3268: не удалось разрешить первичную ссылку "<var>X</var>", поскольку она косвенно зависит от сборки .NET Framework "<var>Assembly Name </var>", которую невозможно разрешить в целевой инфраструктуре. "<var>Y</var>". Чтобы исправить эту ошибку, удалите ссылку "<var>X</var>", или измените целевую инфраструктуру на версию, которая содержит "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: تعذر تحليل المرجع الأساسي "<var>X</var>" لأن به تبعية غير مباشرة لتجميع إطار العمل "<var>Assembly Name </var>" والتي يتعذر حلها في إطار العمل المستهدف الحالي. "<var>Y</var>". لحل هذه المشكلة، قم بإزالة المرجع "<var>Y</var>" أو بإعادة توجيه التطبيق الخاص بك إلى إصدار إطار عمل يحتوي على "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: impossibile risolvere il riferimento primario "<var>X</var>" perché include una dipendenza indiretta all'assembly .NET Framework "<var>Assembly Name </var>", il quale non è stato risolto nel framework di destinazione corrente. "<var>Y</var>". Per risolvere il problema, rimuovere il riferimento "<var>X</var>" oppure reindirizzare l'applicazione a una versione del framework contenente "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: impossible de résoudre la référence primaire "<var>X</var>", car elle a une dépendance indirecte sur l'assembly Framework "<var>Assembly Name </var>" qui n'a pas été résolu dans le framework actuellement ciblé. "<var>Y</var>". Pour résoudre ce problème, supprimez la référence "<var>X</var>" ou reciblez votre application vers une version de framework qui contient "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: プライマリ参照 "<var>X</var>" は、現在ターゲットされているフレームワークで解決できなかったフレームワーク アセンブリ "<var>Assembly Name </var>" に間接的に依存するため、解決できませんでした。"<var>Y</var>"。この問題を解決するには、参照 "<var>X</var>" を削除するか、"<var>Assembly Name </var>" を含むフレームワーク バージョンにアプリケーションを再ターゲットしてください。
MSB3268: Der Primärverweis "<var>X</var>" konnte nicht aufgelöst werden, da er eine indirekte Abhängigkeit von der Frameworkassembly "<var>Assembly Name </var>" aufweist, die im derzeit als Ziel angegebenen Framework nicht aufgelöst werden konnte. "<var>Y</var>". Zur Beseitigung des Problems muss entweder der Verweis "<var>X</var>" entfernt oder die Anwendung erneut als Ziel für eine Frameworkversion verwendet werden, die "<var>Assembly Name </var>" enthält.
MSB3268: 無法解析主要參考 "<var>X</var>",因為它在 Framework 組件 "<var>Assembly Name </var>" 上有間接相依性,但此組件無法在目前設定為目標的 Framework 中解析。"<var>Y</var>"。若要解決此問題,請移除參考 "<var>X</var>",或將應用程式的目標重定為包含 "<var>Assembly Name </var>" 的 Framework 版本。
MSB3268: 기본 참조 "<var>X</var>"이(가) 현재 대상 프레임워크에서 확인할 수 없는 "<var>Assembly Name </var>" 에 간접적으로 종속되어 있기 때문에 확인할 수 없습니다. "<var>Y</var>". 이 문제를 해결하려면 참조 "<var>X</var>"을(를) 제거하거나 응용 프로그램의 대상을 "<var>Assembly Name </var>"이(가) 포함된 프레임워크 버전으로 변경하십시오.
MSB3268: Primární odkaz <var>X</var> nelze přeložit, protože je nepřímo závislý na sestavení architektury <var>Assembly Name </var>, které nebylo přeloženo v aktuálně cílené architektuře. <var>Y</var>. Chcete-li tento problém vyřešit, buď odeberte odkaz <var>X</var>, nebo změňte cíl aplikace na verzi rozhraní obsahující řetězec <var>Assembly Name </var>.
MSB3268: Δεν ήταν δυνατή η επίλυση της πρωτεύουσας αναφοράς "<var>X</var>" επειδή έχει έμμεση εξάρτηση από τη συγκρότηση πλαισίου "<var>Assembly Name </var>", η οποία δεν ήταν δυνατό να επιλυθεί στο τρέχον πλαίσιο προορισμού. "<var>Y</var>". Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε την αναφορά "<var>X</var>" ή ορίστε ξανά ως προορισμό για την εφαρμογή σας μια έκδοση πλαισίου, η οποία περιέχει "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: La referencia principal "<var>X</var>" no se pudo resolver porque tiene una dependencia indirecta del ensamblado de .NET Framework "<var>Assembly Name </var>" que no se pudo resolver en la versión de .NET Framework de destino actual. "<var>Y</var>". Para solucionar este problema, quite la referencia "<var>X</var>" o establezca el destino de la aplicación en una versión de .NET Framework que contenga "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: Den primære reference "<var>X</var>" kunne ikke fortolkes, fordi den er indirekte afhængig af framework-assemblyen "<var>Assembly Name </var>", som ikke kunne fortolkes i det framework, der i øjeblikket er destination. "<var>Y</var>". Du kan løse dette problem ved at fjerne referencen "<var>X</var>" eller ved at rette programmet mod en framework-version, der indeholder "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: Nie można rozpoznać odwołania podstawowego <var>X</var> ponieważ jest ono pośrednio zależne od zestawu <var>Assembly Name </var> struktury, którego nie można rozpoznać w bieżącej strukturze docelowej. <var>Y</var>. Aby rozwiązać ten problem, usuń odwołanie <var>X</var> lub przekieruj aplikację do wersji struktury zawierającej zestaw <var>Assembly Name </var>.
MSB3268: Den primære referansen <var>X</var> kunne ikke løses fordi den er indirekte avhengig av rammeverksamlingen <var>Assembly Name </var>, som ikke kunne løses i gjeldende målrammeverk. <var>Y</var>. Du kan løse dette problemet ved å fjerne referansen <var>X</var> eller ved å bruke en Framework-versjon som inneholder <var>Assembly Name </var>, som mål for programmet.
MSB3268: Det gick inte att matcha den primära referensen <var>X</var> eftersom den är indirekt beroende av Framework-sammansättningen <var>Assembly Name </var>, som inte gick att matcha i den aktuella målversionen av Framework. <var>Y</var>. Du löser problemet genom att antingen ta bort referensen <var>X</var> eller omdirigera programmet till en Framework-version som innehåller <var>Assembly Name </var>.
MSB3268: לא היתה אפשרות לזהות את ההפניה הראשית "<var>X</var>" מאחר שהיא כוללת יחסי תלות עקיפים בהרכבת המסגרת ‏"<var>Assembly Name </var>" שלא היתה אפשרות לזהותה במסגרת המיועד הנוכחית. "<var>Y</var>". כדי לפתור בעיה זו, הסר את ההפניה "<var>X</var>" או מקד מחדש את היישום לגירסת מסגרת המכילה את "<var>Assembly Name </var>".
MSB3268: 未能解析主引用“<var>X</var>”,因为它对框架程序集“<var>Assembly Name </var>”有间接依赖关系,而在当前目标框架中未能解析该程序集。“<var>Y</var>”。若要解决此问题,请移除引用“<var>X</var>”,或将应用程序的目标重新指向包含“<var>Assembly Name </var>”的框架版本。
MSB3268: não foi possível resolver a referência primária "<var>X</var>" porque ela tem uma dependência indireta ao assembly da estrutura "<var>Assembly Name </var>", que não pôde ser resolvida no framework de destino atual. "<var>Y</var>". Para resolver o problema, remova a referência"<var>X</var>" ou redirecione o aplicativo para uma versão do framework que contenha "<var>Assembly Name </var>".
MSB3662: er is geen invoerbestand doorgegeven aan de taak, bezig met afsluiten.
MSB3662: Nem adtak át bemeneti fájlt a feladatnak, kilépés.
MSB3662: Syötetiedostoa ei ole välitetty tehtävään, lopetetaan.
MSB3662: Göreve herhangi bir giriş dosyası iletilmedi, çıkılıyor.
MSB3662: Отсутствует входной файл, переданный в задачи, завершение работы.
MSB3662: لم يتم تمرير أي ملف إدخال إلى المهمة، يتم الإنهاء.
MSB3662: nessun file di input passato all'attività. Chiusura in corso.
MSB3662: Aucun fichier d'entrée n'a été passé à la tâche, abandon de l'opération.
MSB3662: タスクに入力ファイルが渡されていません。終了します。
MSB3662: An die Aufgabe wurde keine Eingabedatei übergeben. Der Vorgang wird beendet.
MSB3662: 尚未將任何輸入檔傳遞至工作,即將結束
MSB3662: 작업에 입력 파일이 전달되지 않았으므로 종료합니다.
MSB3662: Úloze nebyl předán žádný vstupní soubor. Akce bude ukončena.
MSB3662: Δεν έχει διαβιβαστεί κανένα αρχείο εισόδου στην εργασία και θα τερματιστεί.
MSB3662: No se pasó ningún archivo de entrada a la tarea. Saliendo.
MSB3662: Der er ikke overført nogen inputfil til opgaven. Opgaven afsluttes.
MSB3662: Plik danych wejściowych nie został przekazany do zadania, kończenie.
MSB3662: Det har ikke blitt sendt noen inndatafil til oppgaven. Avslutter.
MSB3662: Ingen indatafil har skickats till aktiviteten. Avslutar.
MSB3662: לא הועבר קובץ קלט למשימה, מבצע יציאה.
MSB3662: 没有向该任务传递任何输入文件,正在退出。
MSB3662: Nenhum arquivo de entrada foi passado para a tarefa; saindo.
Het opgegeven kenmerk Namespaces heeft niet het kenmerk <var>Attribute</var>.
A megadott Namespaces attribútum nem tartalmazza a következő attribútumot: „<var>Attribute</var>”.
Määritetyllä Namespaces-määritteellä ei ole määritettä <var>Attribute</var>.
Belirtilen Namespaces özniteliğinin "<var>Attribute</var>" özniteliği yok.
Указанный атрибут Namespaces не имеет атрибута "<var>Attribute</var>".
السمة Namespaces المحددة ليست لديها السمة "<var>Attribute</var>".
L'attributo Namespaces specificato non contiene l'attributo "<var>Attribute</var>".
L'attribut Namespaces spécifié n'a pas d'attribut "<var>Attribute</var>".
指定された Namespaces 属性に属性 "<var>Attribute</var>" がありません。
Das angegebene Namespaces-Attribut besitzt nicht das <var>Attribute</var>-Attribut.
指定的命名空間屬性沒有屬性 "<var>Attribute</var>"。
지정한 Namespaces 특성에 "<var>Attribute</var>" 특성이 없습니다..
Zadaný atribut Namespaces nemá atribut <var>Attribute</var>.
Το χαρακτηριστικό Namespaces που καθορίζεται δεν περιέχει χαρακτηριστικό "<var>Attribute</var>".
El atributo Namespaces especificado no tiene el atributo "<var>Attribute</var>".
Den angivne Namespaces-attribut har ikke attributten "<var>Attribute</var>".
Określony atrybut Namespaces nie ma atrybutu <var>Attribute</var>.
Det angitte Namespaces-attributtet har ikke attributtet <var>Attribute</var>.
Det angivna Namespaces-attributet saknar attributet <var>Attribute</var>.
לתכונה Namespaces שצוינה אין את התכונה "<var>Attribute</var>".
指定的 Namespaces 特性没有特性“<var>Attribute</var>”。
O atributo Namespaces especificado não tem o atributo "<var>Attribute</var>".
See catalog page for all messages.