The service
Messages on page
تم الحصول على مفتاح جلسة عمل خالٍ من خلال واجهة SSPI.
从 SSPI 获得 Null 会话密钥。
從 SSPI 取得 null 工作階段金鑰。
Z rozhraní SSPI byl obdržen klíč prázdné relace.
Der blev hentet en null-session-nøgle fra SSPI.
Er is een null-sessiesleutel opgehaald uit SSPI.
SSPI:stä saatiin null-istuntoavain.
Une clé de session null a été obtenue de SSPI.
Von SSPI ist ein NULL-Sitzungsschlüssel eingegangen.
Έγινε λήψη κλειδιού περιόδου λειτουργίας null από το SSPI.
מפתח הפעלה Null התקבל מ- SSPI.
Az SSPI elemtől null munkamenetkulcs érkezett.
Ottenuta chiave di sessione null da SSPI.
Null セッション キーが SSPI コンテキストから取得されました。
SSPI에서 null 세션 키를 가져왔습니다.
En null-øktnøkkel ble hentet fra SSPI.
Z SSPI odebrano zerowy klucz sesji.
Uma chave de sessão nula foi obtida de SSPI.
Foi obtida uma chave de sessão nula a partir de SSPI.
От SSPI получен пустой ключ сеанса.
Se obtuvo una clave de sesión nula de SSPI.
En null-sessionsnyckel returnerades från SSPI.
SSPI'den null bir oturum anahtarı alındı.
从 SSPI 获得 null 会话密钥。
從 SSPI 取得 null 工作階段金鑰。
URI غير صالح: نظام URI غير صالح.
无效的 URI: URI 方案无效。
無效的 URI: URI 配置無效。
Neplatný identifikátor URI. Schéma URI není platné.
Ugyldig URI: Skemaet for URI'en er ikke gyldigt.
Ongeldige URI: het URI-schema is ongeldig.
Virheellinen URI: URI-malli ei ole kelvollinen.
URI non valide : Le modèle URI n'est pas valide.
Ungültiger URI: Das URI-Schema ist ungültig.
Το URI δεν είναι έγκυρο: Το σχήμα του URI δεν είναι έγκυρο.
URI לא חוקי: סכימת URI אינה חוקית.
Érvénytelen URI: Érvénytelen URI-séma.
URI non valido: schema URI non valido.
無効な URI: URI スキームが有効ではありません。
잘못된 URI: URI 체계가 잘못되었습니다.
Ugyldig URI. Ugyldig URI-skjema.
Nieprawidłowy identyfikator URI: schemat URI jest nieprawidłowy.
URI inválido: esquema URI inválido.
URI inválido: o esquema do URI não é válido.
Недопустимый URI: Недопустимая схема URI.
URI no válido: el esquema del URI no es válido.
Ogiltig URI. URI-schemat är inte giltigt.
Geçersiz URI: URI şeması geçerli değil.
无效的 URI: URI 方案无效。
無效的 URI: URI 配置無效。
يجب تعيين السمة '<var>X</var>' على قيمة عدد صحيح.
“<var>X</var>”属性必须设置为整数值。
'<var>X</var>' 屬性必須設定為整數值。
Atribut <var>X</var> musí být nastaven na celočíselnou hodnotu.
Attributten '<var>X</var>' skal angives til en heltalsværdi.
Het attribuut <var>X</var> moet op een integerwaarde worden ingesteld.
Määritteen <var>X</var> arvon on oltava kokonaisluku.
L'attribut '<var>X</var>' doit avoir une valeur entière.
Das <var>X</var>-Attribut muss auf einen Ganzzahlwert festgelegt werden.
Το χαρακτηριστικό '<var>X</var>' πρέπει να έχει ακέραια τιμή.
התכונה '<var>X</var>' חייבת להיות מוגדרת לערך מספר שלם (integer).
A következő attribútum értéke csak egész szám lehet: „<var>X</var>”.
L'attributo '<var>X</var>' deve essere impostato su un valore integer.
'<var>X</var>' 属性は整数値に設定しなければなりません。
'<var>X</var>' 특성을 정수 값으로 설정해야 합니다.
Attributtet <var>X</var> må være satt til en heltallsverdi.
Atrybutowi '<var>X</var>' należy nadać wartość będącą liczbą całkowitą.
O atributo '<var>X</var>' deve ser definido como um valor inteiro.
O atributo '<var>X</var>' tem de ser definido como um valor inteiro.
Атрибут '<var>X</var>' должен быть целым числом.
El atributo '<var>X</var>' se debe establecer como un valor entero.
Attributet <var>X</var> måste anges till ett heltalsvärde.
'<var>X</var>' özniteliği bir tamsayı değer olarak ayarlanmalıdır.
“<var>X</var>”特性必须设置为整数值。
'<var>X</var>' 屬性必須設定為整數值。
تقوم الخدمة بإغلاق قناة الإرسال.
关闭传输信道的服务。
服務正在關閉傳送通道。
Služba ukončuje kanál přenosu.
Tjeneste lukker transmissionskanalen.
Transmissiekanaal wordt gesloten door service.
Palvelu sulkee tiedonsiirtokanavan.
Fermeture du canal de transmission par le service.
Dienst schließt Übertragungskanal.
Η υπηρεσία κλείνει το κανάλι μετάδοσης.
השירות סוגר את ערוץ השידור.
A szolgáltatás bezárja az átviteli csatornát.
Chiusura del canale di trasmissione in corso...
サービスは転送チャネルを閉じています。
서비스가 전송 채널을 닫고 있습니다.
Tjeneste lukker overføringskanal.
Usługa zamyka kanał transmisji.
O serviço está fechando o canal de transmissão.
O serviço está a fechar o canal de transmissão.
Служба закрывает канал передачи.
El servicio está cerrando el canal de transmisión.
Tjänsten stänger överföringskanalen.
Hizmet iletim kanalını kapatıyor.
关闭传输信道的服务。
服務正在關閉傳送通道。
Äänen sijainnin URI-tunnistetta ei voi selvittää.
Impossible de déterminer un URI (Universal Resource Identifier) pour l'emplacement du son.
Für den Soundspeicherort konnte kein universeller Ressourcenbezeichner bestimmt werden.
Δεν ήταν δυνατός ο καθορισμός ενός καθολικού αναγνωριστικού πόρων για τη θέση του ήχου.
לא הייתה אפשרות לקבוע מזהה מקור אוניברסלי עבור מיקום הצליל.
Nem sikerült megállapítani a hang helyének univerzális erőforrás-azonosítóját.
Impossibile determinare un identificatore di risorsa universale per il percorso del suono.
サウンドの場所のユニバーサル リソース識別子を確認できませんでした。
소리 위치에 대한 유니버설 리소스 식별자를 확인할 수 없습니다.
Kan ikke fastslå en URI for lydplasseringen.
Nie można określić uniwersalnego identyfikatora zasobów (URI) dla lokalizacji dźwięku.
Não foi possível determinar um identificador de recurso universal para o local do som.
Não foi possível determinar um identificador de recurso universal para a segunda localização.
Не удалось определить URI для звукового файла.
No se pudo determinar un identificador de recursos universal para la ubicación de sonido.
Det gick inte att bestämma en URI för ljudplatsen.
Ses konumu için evrensel kaynak tanımlayıcısı belirlenemedi.
تعذر تحديد معرف المورد العام للموقع الصوتي.
未能确定声音位置的统一资源定位符。
無法判斷聲音位置的通用資源識別項 (URI)。
Pro umístění zvuku nelze určit identifikátor URI.
Der kunne ikke bestemmes et universelt ressource-id for lydplaceringen.
Kan de universele bron-id voor de geluidslocatie niet bepalen.
未能确定声音位置的统一资源定位符。
無法判斷聲音位置的通用資源識別項 (URI)。
Quando usado em confiança parcial, langID deve ser C#, VB, J# ou JScript, e o fornecedor do idioma deve estar no cache global de assemblies.
Quando utilizado com confiança parcial, langID tem de ser C#, VB, J# ou JScript, devendo o fornecedor de linguagem estar na cache de assemblagem global.
Для частично надежной среды значение langID должно быть C#, VB, J# или JScript, а поставщик языка должен находиться в глобальном кэше сборок.
Cuando se utiliza en una confianza parcial, langID debe ser C#, VB, J# o JScript, y el proveedor de lenguaje debe estar en la caché de ensamblados global.
Vid partiellt förtroende måste langID vara C#, VB, J# eller JScript. Dessutom måste språkprovidern finnas i den globala sammansättningscachen.
Kısmi güvende kullanıldığında, langID C#, VB, J# veya JScript olmalı ve dil sağlayıcısı genel derleme önbelleğinde yer almalıdır.
عند استخدام langID في مستوى ثقة جزئي، يجب أن يكون بلغة C# أو VB أو J# أو JScript، ويجب أن يكون موفر اللغة في ذاكرة التخزين المؤقتة للتجميع العمومي.
在部分信任中使用时,langID 必须是 C#、VB、J# 或 JScript,并且语言提供程序必须在全局程序集缓存中。
用於部分信任時,langID 必須是 C#、VB、J# 或 JScript,並且語言提供者必須在全域組件快取中。
Je-li použito ve vztahu částečné důvěryhodnosti, musí mít vlastnost langID hodnotu C#, VB, J# nebo JScript a zprostředkovatel jazyka musí být v globální mezipaměti sestavení.
Når det bruges i delvis tillid, skal langID være C#, VB, J# eller JScript, og sprogprovideren skal være tilstede i den globale assemblycache.
Als de langID gedeeltelijk vertrouwd wordt gebruikt, moet deze C#, VB, J#, of JScript zijn. Daarnaast moet de taalprovider zich in de globale assembly-cache bevinden.
Kun langID-tunnusta käytetään osittaisessa luottamussuhteessa, sen on oltava C#, VB, J# tai JScript, ja kielipalvelun on oltava yleisessä kokoonpanovälimuistissa.
S'il est utilisé dans une confiance partielle, langID doit adopter le langage C#, VB, J# ou JScript et le fournisseur de langage doit figurer dans le Global Assembly Cache.
Bei der Verwendung mit teilweiser Vertrauenswürdigkeit muss langID C#, VB, J# oder JScript sein, und der Sprachanbieter muss sich im Cache für die globale Assembly befinden.
Όταν χρησιμοποιείται σε μερική αξιοπιστία, το langID πρέπει να είναι C#, VB, J# ή JScript και η υπηρεσία παροχής γλώσσας πρέπει να βρίσκεται στον καθολικό χώρο αποθήκευσης συγκρότησης.
בעת שימוש במסגרת אמון חלקי, langID חייב להיות C#, VB, J# או JScript וספק השפה חייב להיות במטמון ההרכבה הכללי.
Részleges bizalmi viszony alkalmazása esetén a langID értéke C#, VB, J# vagy JScript lehet, a nyelvi szolgáltatónak pedig a globális összeállítási gyorsítótárban kell lennie.
Quando utilizzato in un contesto di attendibilità parziale, langID deve essere C#, VB, J# o JScript e il provider del linguaggio deve essere nella Global Assembly Cache.
部分的な信頼が使用されるとき、langID には C#、VB、J#、または JScript を指定し、言語プロバイダはグローバル アセンブリ キャッシュ内に存在しなければなりません。
부분 신뢰에서 사용하는 경우 langID는 C#, VB, J# 또는 JScript여야 하며 언어 공급자는 전역 어셈블리 캐시에 있어야 합니다.
Når brukt med delvis klarering, må langID være C#, VB, J# eller JScript, og språkleverandøren må finnes i den globale samlingshurtigbufferen.
Identyfikator langID używany w częściowej relacji zaufania musi mieć wartość C#, VB, J# lub JScript, a dostawca języka musi znajdować się w globalnym buforze zestawów.
在部分信任中使用时,langID 必须是 C#、VB、J# 或 JScript,并且语言提供程序必须在全局程序集缓存中。
用於部分信任時,langID 必須是 C#、VB、J# 或 JScript,並且語言提供者必須在全域組件快取中。
معرف مواقع معلومات (URI) غير صالح: يوجد تسلسل غير صالح في السلسلة.
无效的 URI: 字符串中有无效的序列。
無效的 URI: 字串中有無效的序列。
Neplatný identifikátor URI. Řetězec obsahuje neplatnou sekvenci.
Ugyldig URI: Strengen indeholder en ugyldig sekvens.
Ongeldige URI: er komt een ongeldige volgorde in de tekenreeks voor.
Virheellinen URI: Merkkijonossa on virheellinen jakso.
URI non valide : il existe une séquence non valide dans la chaîne.
Ungültiger URI: Die Zeichenfolge enthält eine ungültige Sequenz.
Το URI δεν είναι έγκυρο: Υπάρχει μια ακολουθία στη συμβολοσειρά η οποία δεν είναι έγκυρη.
URI לא חוקי. המחרוזת כוללת רצף לא חוקי.
Érvénytelen URI: Érvénytelen karakterek a karakterláncban.
URI non valido: la stringa contiene una sequenza non valida.
無効な URI: 文字列に無効なシーケンスがあります。
잘못된 URI: 문자열에 잘못된 시퀀스가 있습니다.
Ugyldig URI. Det finnes en ugyldig sekvens i strengen.
Nieprawidłowy identyfikator URI: nieprawidłowa sekwencja w ciągu.
URI inválido: existe uma seqüência inválida na seqüência de caracteres.
URI inválido: sequência inválida na cadeia de caracteres.
Недопустимый URI: Недопустимая последовательность в строке.
URI no válido: hay una secuencia no válida en la cadena.
Ogiltig URI. Det finns en ogiltig sekvens i strängen.
Geçersiz URI: Dizede geçersiz sıra var.
无效的 URI: 字符串中有无效的序列。
無效的 URI: 字串中有無效的序列。
يجب أن يتم إكمال الأسلوب الذي يتم تنفيذه حاليًا وهو <var>Method name</var> أولاً.
正在进行中的方法 <var>Method name</var> 必须先完成。
必須先完成進行中的方法 <var>Method name</var>。
Nejprve musí být dokončena zpracovávaná metoda <var>Method name</var>.
Den igangværende metode <var>Method name</var> skal afsluttes først.
De methode <var>Method name</var> die wordt verwerkt, moet eerst worden voltooid.
Meneillään oleva menetelmä <var>Method name</var> on ensin tehtävä valmiiksi.
La méthode en cours <var>Method name</var> doit d'abord être appliquée.
Die laufende <var>Method name</var>-Methode muss erst abgeschlossen werden.
Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η μέθοδος <var>Method name</var> που βρίσκεται σε εξέλιξη.
יש להשלים תחילה את פעולת השירות המתבצעת כעת <var>Method name</var>.
Először be kell fejezni a folyamatban levő <var>Method name</var> metódust.
Attendere il completamento dell'esecuzione del metodo <var>Method name</var>.
処理中のメソッド <var>Method name</var> を最初に完了しなければなりません。
진행 중인 <var>Method name</var> 메서드를 우선 완료해야 합니다.
Metoden <var>Method name</var> som pågår, må fullføres først.
Metoda w toku <var>Method name</var> musi najpierw zostać zakończona.
O método em andamento <var>Method name</var> deve ser concluído primeiro.
O método <var>Method name</var> em curso tem de ser concluído primeiro.
Сначала должен завершиться выполняемый метод <var>Method name</var>.
Primero se debe completar el método en curso <var>Method name</var>.
Den pågående metoden <var>Method name</var> måste slutföras först.
Önce devam eden <var>Method name</var> yönteminin tamamlanması gerekir.
正在进行中的方法 <var>Method name</var> 必须先完成。
必須先完成進行中的方法 <var>Method name</var>。
مسارات التنفيذ قيد التشغيل في العملية المقترنة.
在关联进程中运行的线程。
在相關聯處理序上執行的執行緒。
Podprocesy spuštěné v přidruženém procesu.
Antal tråde, som kører i den tilknyttede proces.
De threads die in het bijbehorende proces worden uitgevoerd.
Liittyvässä prosessissa suoritettavat säikeet.
Threads exécutés dans le processus associé.
Die im zugeordneten Prozess ausgeführten Threads.
Τα νήματα που εκτελούνται στη συσχετισμένη διεργασία.
הליכי המשנה הפועלים בתהליך המשויך.
A társított folyamatban futó szálak.
Thread in esecuzione nel processo associato.
関連付けられたプロセスで実行しているスレッドです。
관련 프로세스에서 실행 중인 스레드입니다.
Tråder som kjører i den tilknyttede prosessen.
Wątki uruchomione w skojarzonych procesach.
Os threads em execução no processo associado.
Threads executados no processo associado.
Поток, выполняемый в связанном процессе.
Subprocesos en ejecución en el proceso asociado.
Trådar som körs i den associerade processen.
İlişkili işlemde çalışan iş parçacıkları.
在关联进程中运行的线程。
在相關聯處理序上執行的執行緒。
لا يمكن تعيين InstanceLifetime بعد تهيئة المثيل. يجب استخدام المنشئ الافتراضي وتعيين الخصائص CategoryName وInstanceName وCounterName وInstanceLifetime وReadOnly يدويًا قبل تعيين RawValue.
不能在初始化实例之后设置 InstanceLifetime。必须使用默认的构造函数,并在设置 RawValue 之前手动设置 CategoryName、InstanceName、CounterName、InstanceLifetime 和 ReadOnly 属性。
在初始化執行個體之後無法設定 InstanceLifetime。您必須使用預設建構函式,並手動設定 CategoryName、InstanceName、CounterName、InstanceLifetime 和 ReadOnly 屬性,才能設定 RawValue。
Po inicializaci instance nelze nastavit vlastnost InstanceLifetime. Před nastavením vlastnosti RawValue je třeba použít výchozí konstruktor a ručně nastavit vlastnosti CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime a ReadOnly.
InstanceLifetime kan ikke angives, når forekomsten er initialiseret. Du skal anvende standardkonstruktøren og angive egenskaberne CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime og ReadOnly manuelt, før du angiver RawValue.
Kan InstanceLifetime niet instellen nadat het exemplaar is geïnitialiseerd. U moet de standaardconstructor gebruiken en de instellingen CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime en ReadOnly handmatig instellen voordat u de RawValue instelt.
InstanceLifetime ei voi olla määritettynä esiintymän alustamisen jälkeen. Sinun on käytettävä oletusmuodostinta ja määritettävä CategoryName-, InstanceName-, CounterName-, InstanceLifetime- ja ReadOnly-ominaisuudet manuaalisesti ennen RawValue-määritystä.
La propriété InstanceLifetime ne peut pas être définie après initialisation de l'instance. Vous devez utiliser le constructeur par défaut et définir manuellement les propriétés CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime et ReadOnly avant de définir RawValue.
Die InstanceLifetime kann nicht festgelegt werden, nachdem die Instanz initialisiert wurde. Sie müssen den Standardkonstruktor verwenden und die CategoryName-, InstanceName-, CounterName-, InstanceLifetime- und ReadOnly-Eigenschaft manuell festlegen, bevor Sie den RawValue festlegen.
Το InstanceLifetime δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά την προετοιμασία της παρουσίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη κατασκευή και να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ιδιότητες CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime και ReadOnly πριν να ρυθμίσετε το RawValue.
אין אפשרות להגדיר את InstanceLifetime לאחר שהמופע אותחל. עליך להשתמש בבנאי ברירת המחדל ולהגדיר באופן ידני את המאפיינים CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime ו- ReadOnly לפני הגדרת RawValue.
A InstanceLifetime tulajdonság nem állítható be a példány inicializálása után. Az alapértelmezett konstruktort kell használnia, és a RawValue érték beállítása előtt kézzel meg kell adnia a CategoryName, az InstanceName, a CounterName, az InstanceLifetime és a ReadOnly tulajdonságokat.
Impossibile impostare InstanceLifetime dopo l'inizializzazione dell'istanza. È necessario utilizzare il costruttore predefinito e impostare manualmente le proprietà CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime e ReadOnly prima dell'impostazione di RawValue.
InstanceLifetime は、インスタンスが初期化された後に設定することはできません。既定のコンストラクタを使用し、RawValue を設定する前に CategoryName、InstanceName、CounterName、InstanceLifetime および ReadOnly プロパティを設定してください。
인스턴스를 초기화한 후에는 InstanceLifetime을 설정할 수 없습니다. 기본 생성자를 사용해야 하며 RawValue를 설정하기 전에 CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime 및 ReadOnly 속성을 직접 설정해야 합니다.
Kan ikke angi InstanceLifetime etter at forekomsten er initialisert. Du må bruker standardkonstruktøren og angi egenskapene CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime og ReadOnly manuelt før du angir RawValue.
Okresu istnienia InstanceLifetime nie można ustawiać po zainicjowaniu wystąpienia. Należy użyć konstruktora domyślnego i ręcznie ustawić wartości parametrów CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime i ReadOnly przed ustawieniem wartości RawValue.
Não é possível definir InstanceLifetime após a inicialização da instância. Use o construtor padrão e defina as propriedades CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime e ReadOnly manualmente, antes de definir RawValue.
A InstanceLifetime não pode ser definida depois de a instância ser iniciada. Tem de utilizar o construtor predefinido e definir as propriedades CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime e ReadOnly manualmente antes de definir o RawValue.
Свойство InstanceLifetime невозможно задать после инициализации экземпляра. Необходимо использовать конструктор по умолчанию и вручную задать свойства CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime и ReadOnly до установки RawValue.
No se puede establecer InstanceLifetime después de que la instancia se haya inicializado. Debe utilizar el constructor predeterminado y establecer las propiedades CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime y ReadOnly manualmente antes de configurar RawValue.
Det går inte att ange InstanceLifetime efter att instansen har initierats. Du måste använda en standardkonstruktor och ange egenskaperna CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime och ReadOnly manuellt innan du anger RawValue.
Örnek başlatıldıktan sonra InstanceLifetime ayarlanamaz. Varsayılan oluşturucuyu kullanmalı ve RawValue öğesini ayarlamadan önce CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime ve ReadOnly özelliklerini el ile ayarlamalısınız.
不能在初始化实例之后设置 InstanceLifetime。必须使用默认的构造函数,并在设置 RawValue 之前,手动设置 CategoryName、InstanceName、CounterName、InstanceLifetime 和 ReadOnly 属性。
在初始化執行個體之後無法設定 InstanceLifetime。您必須使用預設建構函式,並手動設定 CategoryName、InstanceName、CounterName、InstanceLifetime 和 ReadOnly 屬性,才能設定 RawValue。
See catalog page for all messages.