The service
Messages on page
Het DelegateArgument <var>X</var> bestaat niet in deze omgeving.
A(z) „<var>X</var>” DelegateArgument argumentum nem szerepel ebben a környezetben.
DelegateArgument-argumenttia <var>X</var> ei ole tässä ympäristössä.
DelegateArgument '<var>X</var>' bu ortamda yok.
此环境中不存在 DelegateArgument“<var>X</var>”。
Объект DelegateArgument "<var>X</var> не существует в данной среде.
DelegateArgument '<var>X</var>' non esiste in questo ambiente.
DelegateArgument '<var>X</var>' n'existe pas dans cet environnement.
DelegateArgument '<var>X</var>' غير موجود في هذه البيئة.
DelegateArgument '<var>X</var>' はこの環境に存在しません。
DelegateArgument '<var>X</var>' ist in dieser Umgebung nicht vorhanden.
DelegateArgument '<var>X</var>'은(는) 이 환경에 존재하지 않습니다.
Argument DelegateArgument <var>X</var> neexistuje v tomto prostředí.
Το DelegateArgument '<var>X</var>' δεν υπάρχει σε αυτό το περιβάλλον.
DelegateArgument '<var>X</var>' no existe en este entorno.
DelegateArgument '<var>X</var>' findes ikke i dette miljø.
DelegateArgument '<var>X</var>' 不存在這個環境中。
Obiekt DelegateArgument „<var>X</var>” nie istnieje w tym środowisku.
DelegateArgument <var>X</var> finnes ikke i dette miljøet.
DelegateArgument <var>X</var> finns inte i den här miljön.
ה- DelegateArgument ‏'<var>X</var>' לא קיים בסביבה זו.
DelegateArgument '<var>X</var>' não existe nesse ambiente.
DelegateArgument <var>X</var> kan niet worden gebruikt in een expressie van het type <var>Type Name</var>, aangezien dit van het niet-compatibele type X is.
A(z) „<var>X</var>” DelegateArgument nem használható „<var>Type Name</var>” típusú kifejezésben, mert „X” típusú, ez nem kompatibilis.
DelegateArgument-argumenttia <var>X</var> ei voi käyttää tyypin <var>Type Name</var> lausekkeessa, koska argumentti on tyyppiä X, joka ei ole yhteensopiva.
DelegateArgument '<var>X</var>' uyumlu olmayan 'X' türünde olduğundan '<var>Type Name</var>' türündeki bir ifade içinde kullanılamaz.
DelegateArgument“<var>X</var>”不能用在“<var>Type Name</var>”类型的表达式中,因为其类型为“X”,与表达式类型不兼容。
DelegateArgument "<var>X</var>" нельзя использовать в выражении типа "<var>Type Name</var>", поскольку он относится к несовместимому типу "X".
Impossibile utilizzare DelegateArgument '<var>X</var>' in un'espressione di tipo '<var>Type Name</var>' perché è di tipo 'X', che non è compatibile.
Impossible d'utiliser DelegateArgument '<var>X</var>' dans une expression de type '<var>Type Name</var>', car il est de type 'X' qui n'est pas compatible.
يتعذر استخدام DelegateArgument '<var>X</var>' في تعبير من النوع '<var>Type Name</var>' نظرًا لأنها من النوع 'X' غير المتوافق.
DelegateArgument '<var>X</var>' は、型 '<var>Type Name</var>' の式では使用できません。これは互換性がない型 'X' です。
DelegateArgument '<var>X</var>' kann nicht in einem Ausdruck vom Typ '<var>Type Name</var>' verwendet werden, da es vom nicht kompatiblen Typ 'X' ist.
호환되지 않는 'X' 형식이므로 DelegateArgument '<var>X</var>'은(는) '<var>Type Name</var>' 형식의 식에서 사용할 수 없습니다.
Argument DelegateArgument <var>X</var> nelze použít ve výrazu typu <var>Type Name</var>, protože se jedná o nekompatibilní typ X.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του DelegateArgument '<var>X</var>' σε έναν τύπο παράστασης '<var>Type Name</var>', επειδή είναι τύπου 'X' ο οποίος δεν είναι συμβατός.
DelegateArgument '<var>X</var>' no se puede utilizar en una expresión de tipo '<var>Type Name</var>', ya que es de tipo 'X' que no es compatible.
DelegateArgument '<var>X</var>' kan ikke bruges i et udtryk af typen '<var>Type Name</var>', da det er af typen 'X', som ikke er kompatibel.
DelegateArgument '<var>X</var>' 無法在型別 '<var>Type Name</var>' 的運算式中使用,因為它屬於不相容的型別 'X'。
Obiektu DelegateArgument „<var>X</var>” nie można użyć w wyrażeniu typu „<var>Type Name</var>”, ponieważ jest on typu „X”, który jest niezgodny.
DelegateArgument <var>X</var> kan ikke brukes i et uttrykk av typen <var>Type Name</var> fordi det er av typen X, som ikke er kompatibel.
Det går inte att använda DelegateArgument (<var>X</var>) i ett uttryck av typen <var>Type Name</var>, eftersom det är av typen X som inte är kompatibel.
אין אפשרות להשתמש ב- DelegateArgument '<var>X</var>' בביטוי מסוג '<var>Type Name</var>', מאחר שהוא מסוג 'X' שאינו תואם.
DelegateArgument '<var>X</var>' não pode ser usado em uma expressão do tipo '<var>Type Name</var>', pois ele é o tipo 'X', um tipo não compatível.
Het aantal activiteiten in deze id-ruimte heeft de Int32.MaxValue overschreden. Verander een gedeelte van de workflow in een activiteitensubklasse.
Az ezen az azonosítóterületen található tevékenységek száma meghaladta az Int32.MaxValue értékét. Bontsa újra a munkafolyamat egy részét egy új tevékenységi alosztályba.
Tämän tunnustilan toimintojen määrä on ylittänyt Int32.MaxValue-arvon. Muodosta uusi tehtäväaliluokka jostain työnkulun osasta.
Bu kimlik alanındaki etkinlik sayısı Int32.MaxValue değerini aştı. İş akışının bir bölümünü yeni bir Activity alt sınıfında yeniden düzenleyin.
此 ID 空间中活动的数量已超过 Int32.MaxValue。将工作流的某些部分重构为新的 Activity 子类。
Число действий в этом пространстве идентификаторов превысило значение Int32.MaxValue. Выполните рефакторинг части рабочего процесса в новый подкласс действия.
Il numero di attività presenti nello spazio di ID ha superato Int32.MaxValue. Effettuare il refactoring di una parte del flusso di lavoro in una nuova sottoclasse Activity.
Le nombre d'activité dans cet espace d'ID a dépassé Int32.MaxValue. Refactorisez certaines parties du workflow dans une nouvelle sous-classe Activity.
تجاوز عدد الأنشطة في مساحة المعرف هذه Int32.MaxValue. قم بإعادة بناء التعليمات البرمجية لجزء سير العمل في طبقة فرعية لنشاط جديد.
この ID 領域内のアクティビティ数が Int32.MaxValue を超えました。ワークフローの一部を新しい Activity サブクラスにリファクターしてください。
Die Anzahl der Aktivitäten in diesem ID-Bereich hat Int32.MaxValue überschritten. Gestalten Sie einen Teil des Workflows als neue Activity-Unterklasse um.
이 ID 공간의 작업 수가 Int32.MaxValue를 초과했습니다. 워크플로의 일부를 새 Activity 서브클래스로 리팩터링하십시오.
Počet aktivit v tomto prostoru ID překročil omezení Int32.MaxValue. Proveďte refaktorizaci některých částí pracovního postupu na novou podtřídu aktivity.
Ο αριθμός δραστηριοτήτων σε αυτόν τον χώρο αναγνωριστικών έχει υπερβεί το Int32.MaxValue. Μεταβάλλετε μέρος της ροής εργασιών σε μια νέα δευτερεύουσα κλάση δραστηριότητας.
El número de actividades en este id. de espacio ha excedido el valor de Int32.MaxValue. Refactorice parte del flujo de trabajo en una nueva subclase Activity.
Antallet af aktiviteter i dette id-område overstiger Int32.MaxValue. Omstrukturer en del af arbejdsprocessen til en ny Activity-underklasse.
這個識別碼空間中的活動數目已超過 Int32.MaxValue。請將部分工作流程重構成新的活動子類別。
Liczba działań w tej przestrzeni identyfikatorów przekroczyła wartość Int32.MaxValue. Zrefaktoryzuj pewną część przepływu pracy w nową podklasę działania.
Antall aktiviteter i dette ID-området har oversteget Int32.MaxValue. Refaktorer deler av arbeidsflyten i en ny Activity-underklasse.
Antalet aktiviteter i det här ID-utrymmet har överskridit Int32.MaxValue. Flytta en del av arbetsflödet till en ny underklass för aktiviteten.
מספר הפעילויות במרחב מזהה זה חרג מ- Int32.MaxValue. שכתב חלק כלשהו של זרימת העבודה למחלקת משנה של פעילות חדשה.
O número de atividades nesse espaço de ID excedeu o Int32.MaxValue. Refatore parte do fluxo de trabalho em uma nova subclasse Activity.
De bewerking kan niet worden uitgevoerd, omdat de WorkflowApplication <var>X</var> is voltooid.
A művelet végrehajtása sikertelen volt, mert a(z) <var>X</var> WorkflowApplication befejeződött.
Toimintoa ei voitu suorittaa, koska WorkflowApplication <var>X</var> on jo suoritettu.
WorkflowApplication <var>X</var> tamamlandığından işlem gerçekleştirilemedi.
无法执行操作,因为 WorkflowApplication <var>X</var> 已完成。
Операция не может быть выполнена, поскольку работа приложение WorkflowApplication <var>X</var> уже закончена.
Impossibile eseguire l'operazione perché WorkflowApplication <var>X</var> è stata completata.
Impossible d'effectuer l'opération car WorkflowApplication <var>X</var> est terminé.
تعذر تنفيذ العملية نظرًا لاكتمال WorkflowApplication <var>X</var>.
WorkflowApplication <var>X</var> が完了しているため、操作を実行できませんでした。
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da die WorkflowApplication <var>X</var> abgeschlossen wurde.
WorkflowApplication <var>X</var>이(가) 완료되었기 때문에 작업을 수행할 수 없습니다.
Operaci nelze provést, protože aplikace WorkflowApplication <var>X</var> byla dokončena.
Η λειτουργία δεν μπόρεσε να εκτελεστεί καθώς ολοκληρώθηκε η WorkflowApplication <var>X</var>.
No se puede realizar la operación porque WorkflowApplication <var>X</var> se ha completado.
Handlingen kan ikke udføres, fordi WorkflowApplication <var>X</var> er fuldført.
無法執行作業,因為 WorkflowApplication <var>X</var> 已完成。
Nie można wykonać operacji, ponieważ działanie obiektu WorkflowApplication „<var>X</var>” zostało zakończone.
Operasjonen kan ikke utføres fordi WorkflowApplication <var>X</var> er fullført.
Åtgärden kunde inte utföras eftersom WorkflowApplication <var>X</var> har slutförts.
הפעולה לא בוצעה מאחר שה- WorkflowApplication ‏<var>X</var> הושלם.
Não foi possível executar a operação porque WorkflowApplication <var>X</var> foi concluído.
Het door de auteur van de activiteit opgegeven RuntimeArgument met de naam Result moet ArgumentDirection Out en type <var>Type Name</var> hebben. In plaats daarvan heeft het ArgumentDirection <var>X</var> en type X.
A tevékenység készítője által megadott „Result” nevű RuntimeArgument argumentumhoz az Out ArgumentDirection értéknek és <var>Type Name</var> típusnak kell tartoznia. Ehelyett az ArgumentDirection <var>X</var> érték és a(z) X típus tartozik hozzá.
Tehtävän laatijan antaman RuntimeArgument-argumentin Result ArgumentDirection-suunnan on oltava Out, ja sen tyypin on oltava <var>Type Name</var>. ArgumentDirection on kuitenkin <var>X</var>, ja sen tyyppi on X.
Etkinlik yazarının sağladığı 'Result' adlı RuntimeArgument'ın ArgumentDirection'ı Out ve türü <var>Type Name</var> olmalıdır. Bunun yerine, ArgumentDirection'ı <var>X</var> ve türü X.
活动作者提供的名为“Result”的 RuntimeArgument 必须有 ArgumentDirection Out 和类型 <var>Type Name</var>。但它具有的是 ArgumentDirection <var>X</var> 和类型 X。
У предоставленного автором действия объекта RuntimeArgument с именем "Result" должно быть свойство ArgumentDirection со значением Out и типом <var>Type Name</var>. Вместо этого у свойства ArgumentDirection значение <var>X</var> и тип X.
RuntimeArgument denominato 'Result' fornito dall'autore dell'attività deve avere ArgumentDirection Out e tipo <var>Type Name</var>. Include invece ArgumentDirection <var>X</var> e tipo X.
Le RuntimeArgument nommé 'Result' fourni par l'auteur de l'activité doit avoir ArgumentDirection Out et un type <var>Type Name</var>. Au lieu de cela, ArgumentDirection est égal à <var>X</var> et le type à X.
يجب أن يحتوي كاتب النشاط الذي قدم RuntimeArgument التي تحمل الاسم 'Result' على ArgumentDirection خارج والنوع <var>Type Name</var>. بدلاً من ذلك، فإنه يحتوي على ArgumentDirection <var>X</var> والنوع X.
アクティビティの作成者によって指定される 'Result' という RuntimeArgument は、ArgumentDirection が Out で型が <var>Type Name</var> である必要がありますが、ArgumentDirection が <var>X</var> で型が X になっています。
Das vom Autor der Aktivität bereitgestellte RuntimeArgument mit der Bezeichnung 'Result' muss für ArgumentDirection den Wert 'Out' und den Typ <var>Type Name</var> haben. Stattdessen hat es für ArgumentDirection den Wert '<var>X</var>' und den Typ X.
작업 작성자가 제공한 이름이 'Result'인 RuntimeArgument는 ArgumentDirection이 Out이어야 하고 형식이 <var>Type Name</var>이어야 하지만 ArgumentDirection이 <var>X</var>이고 형식이 X입니다.
Argument RuntimeArgument s názvem Result poskytnutý autorem aktivity musí mít výstupní směrování ArgumentDirection a typ <var>Type Name</var>. Směrování ArgumentDirection je však <var>X</var> a argument je typu X.
Ο συντάκτης δραστηριότητας έδωσε RuntimeArgument με όνομα 'Result', το οποίο πρέπει να διαθέτει ArgumentDirection Out και τύπο <var>Type Name</var>. Εντούτοις, διαθέτει ArgumentDirection <var>X</var> και τύπο X.
El RuntimeArgument denominado 'Result' proporcionado por el autor de la actividad debe tener ArgumentDirection Out y el tipo <var>Type Name</var>, pero tiene ArgumentDirection <var>X</var> y el tipo X.
RuntimeArgument med navnet 'Result', som er angivet af den, der har oprettet aktiviteten, skal have ArgumentDirection Out og typen <var>Type Name</var>. Det har imidlertid ArgumentDirection <var>X</var> og typen X.
活動作者所提供之名稱為 'Result' 的 RuntimeArgument 必須具有 ArgumentDirection Out 及型別 <var>Type Name</var>,但它卻有 ArgumentDirection <var>X</var> 和型別 X。
Określony przez autora działania obiekt RuntimeArgument o nazwie Result musi mieć kierunek ArgumentDirection Out i być typu <var>Type Name</var>. Tymczasem ma on kierunek ArgumentDirection <var>X</var> i jest typu X.
RuntimeArgument med navnet Result som ble angitt av personen som opprettet aktiviteten, må bruke ArgumentDirection Out og typen <var>Type Name</var>. I stedet er ArgumentDirection <var>X</var> og typen X.
Ett RuntimeArgument med namnet Result som tillhandahållits från aktivitetsredigeraren måste innehålla ArgumentDirection Out och typen <var>Type Name</var>. I stället har det ArgumentDirection <var>X</var> och typen X.
למחבר הפעילות שסופק RuntimeArgument ששמו Result חייב להיות ArgumentDirection שערכו Out וסוג <var>Type Name</var>. במקום זאת, יש לו ArgumentDirection ‏<var>X</var> וסוג X.
O RuntimeArgument denominado 'Result' fornecido pelo autor da atividade deve ter ArgumentDirection Out e tipo <var>Type Name</var>. Porém, tem ArgumentDirection <var>X</var> e tipo X.
De locatie met de naam <var>X</var> kan niet worden opgehaald als een locatie van het type <var>Type Name</var> omdat het een locatie van het type X is. De typen moeten exact overeenkomen omdat een locatie zowel lees- als schrijftoegang biedt.
A(z) „<var>X</var>” nevű hely nem kérhető le „<var>Type Name</var>” típusú helyként, mert ez egy „X” típusú hely. A típusoknak pontosan egyezniük kell, mert egy hely olvasási és írási hozzáférést is biztosít.
Sijaintia, jonka nimi on <var>X</var>, ei voi noutaa tyyppiä <var>Type Name</var> olevana sijaintina, koska se on tyyppiä X oleva sijainti. Tyyppien on oltava täsmälleen samat, koska sijainti antaa sekä luku- että kirjoitusoikeudet.
'X' türünde bir konum olduğundan, '<var>X</var>' adlı konum '<var>Type Name</var>' türünde bir Konum olarak alınamaz. Bir konum hem okuma hem de yazma erişimi sağladığından, türlerin tam olarak eşleşmesi gerekir.
名称为“<var>X</var>”的位置不能作为“<var>Type Name</var>”类型的位置进行检索,因为它是“X”类型的位置。类型必须完全匹配,因为位置同时提供读写访问。
Не удается получить расположение с именем "<var>X</var>" как тип "<var>Type Name</var>", поскольку оно имеет тип "X". Необходимо точное соответствие типов, поскольку расположение предоставляет доступ и для чтения, и для записи.
Impossibile recuperare il percorso con nome '<var>X</var>' come percorso di tipo '<var>Type Name</var>' perché si tratta di un percorso di tipo 'X'. I tipi devono corrispondere esattamente perché un percorso fornisce sia l'accesso in lettura, sia in scrittura.
Impossible de récupérer l'emplacement nommé '<var>X</var>' en tant que Location de type '<var>Type Name</var>', car il s'agit d'un Location de type 'X'. Les types doivent correspondre exactement, car un emplacement fournit un accès en lecture et en écriture.
لا يمكن استرداد الموقع الذي له الاسم '<var>X</var>' مثل موقع من النوع '<var>Type Name</var>' نظرًا لأنه موقع من النوع 'X'.يجب أن تتطابق الأنواع نظرًا لوجود موقع يقدم الوصول إلى القراءة والكتابة.
名前が '<var>X</var>' の場所は、型 'X' の場所であるため、型 '<var>Type Name</var>' の場所として取得できません。場所には読み取りおよび書き込みアクセスができるため、型が完全に一致する必要があります。
Der Speicherort mit dem Namen '<var>X</var>' kann nicht als Speicherort des Typs '<var>Type Name</var>' abgerufen werden, da es sich um einen Speicherort des Typs 'X' handelt. Die Typen müssen genau übereinstimmen, da ein Speicherort sowohl Lese- als auch Schreibzugriff bereitstellt.
이름이 '<var>X</var>'인 위치는 형식이 'X'(이)기 때문에 '<var>Type Name</var>' 형식 위치로 검색되지 않습니다. 읽기 및 쓰기 권한 모두 위치에서 공급되기 때문에 형식이 정확히 일치해야 합니다.
Umístění s názvem <var>X</var> nelze načíst jako umístění typu <var>Type Name</var>, protože se jedná o umístění typu X. Typy musí přesně odpovídat, protože umístění poskytují přístup pro čtení i zápis.
Η τοποθεσία με όνομα '<var>X</var>' δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί ως τοποθεσία τύπου '<var>Type Name</var>' επειδή είναι τοποθεσία τύπου 'X'. Οι τύποι πρέπει να συμφωνούν απόλυτα επειδή μια τοποθεσία παρέχει πρόσβαση και ανάγνωσης και εγγραφής.
La ubicación con el nombre '<var>X</var>' no se puede recuperar como una ubicación del tipo '<var>Type Name</var>' ya que es una ubicación del tipo 'X'. Los tipos deben coincidir exactamente porque una ubicación proporciona acceso tanto de lectura como de escritura.
Placeringen med navnet '<var>X</var>' kan ikke hentes som en placering af typen '<var>Type Name</var>', fordi det er en placering af typen 'X'. Typerne skal stemme nøjagtigt overens, fordi en placering både giver læse- og skriveadgang.
無法擷取名稱為 '<var>X</var>' 的位置做為型別 '<var>Type Name</var>' 的位置,因為它是型別 'X' 的位置。型別必須完全相符,因為位置會同時提供讀取和寫入權限。
Nie można pobrać lokalizacji o nazwie „<var>X</var>” jako lokalizacji typu „<var>Type Name</var>”, ponieważ jest to lokalizacja typu „X”. Typy muszą być całkowicie zgodne, ponieważ lokalizacja umożliwia dostęp zarówno z prawem do odczytu, jak i zapisu.
Plasseringen med navnet <var>X</var> kan ikke hentes som en plassering av typen <var>Type Name</var>, fordi den er en plassering av typen X. Typene må samsvare nøyaktig, fordi en plassering gir både lese- og skrivetilgang.
Platsen med namnet <var>X</var> kan inte hämtas som en plats av typen <var>Type Name</var> eftersom den är en plats av typen X. Typerna måste matcha exakt eftersom en plats ger både läs- och skrivåtkomst.
אין אפשרות לאחזר את המיקום בשם '<var>X</var>' כמיקום מסוג '<var>Type Name</var>' משום שזהו מיקום מסוג 'X'. הסוגים חייבים להתאים בדיוק משום שהמיקום מספק גישת קריאה וגישת כתיבה גם יחד.
O local denominado '<var>X</var>' não pode ser recuperado como um Local de tipo '<var>Type Name</var>' porque ele é um Local de tipo 'X'. Os tipos devem corresponder exatamente porque um local fornece acesso de leitura e de gravação.
Er kan niet naar de activiteitsgemachtigde zonder handler worden verwezen met de activiteit <var>X</var>, omdat deze laatste niet voorkomt in de implementatie van een andere activiteit. Naar een activiteitsgemachtigde kan alleen worden verwezen vanuit de implementatie van een activiteit waarin deze activiteitsgemachtigde is opgegeven als onderliggend element of importelement. De activiteitsgemachtigde zonder handler wordt gedeclareerd door de activiteit <var>Y</var>.
A leíró nélküli delegált tevékenységre nem hivatkozhat a(z) „<var>X</var>” tevékenység, mert az utóbbi nem szerepel egy másik tevékenység megvalósításában. Delegált tevékenységre csak olyan tevékenység megvalósítása hivatkozhat, amely gyermekként vagy importként adja meg az adott delegált tevékenységet. A leíróval nem rendelkező delegált tevékenységet a(z) „<var>Y</var>” tevékenység deklarálja.
Käsittelijättömään tehtävädelegaattiin ei voi viitata tehtävästä <var>X</var> käsin, koska tehtävä <var>X</var> ei kuulu toisen tehtävän toteutukseen. Tehtävädelegaattiin voidaan viitata vain sellaisen tehtävän toteutuksesta, joka määrittelee kyseisen tehtävän delegaatikseen tai tuoduksi tehtäväksi. Käsittelijätön tehtävädelegaatti on määritetty tehtävässä <var>Y</var>.
Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisine '<var>X</var>' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi başka bir etkinliğin uygulamasında yok. Bir etkinlik temsilcisine yalnızca söz konusu etkinlik temsilcisini bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisinin bildirimi '<var>Y</var>' etkinliği tarafından yapılmış.
活动“<var>X</var>”无法引用无处理程序的活动委托,因为前者不在另一个活动的实现中。仅当活动将活动委托指定为子级或导入时,该活动的实现才能引用该活动委托。无处理程序的活动委托是由活动“<var>Y</var>”声明的。
Действие "<var>X</var>" не может ссылаться на делегат действия без обработчика, так как первое не входит в реализацию другого действия. На делегат действия может ссылаться реализация только такого действия, которое относится к нему как к дочернему или импортируемому. Делегат действия без обработчика объявляется действием "<var>Y</var>".
L'attività '<var>X</var>' non può fare riferimento al delegato di attività senza gestore perché non è presente nell'implementazione di un'altra attività. A un delegato di attività può fare riferimento solo l'implementazione di un'attività che specifica tale delegato di attività come elemento figlio o importazione. Il delegato di attività senza gestore è dichiarato dall'attività '<var>Y</var>'.
Impossible de référencer le délégué d'activité sans Handler par l'activité '<var>X</var>' car cette dernière ne se trouve pas dans l'implémentation d'une autre activité. Un délégué d'activité ne peut être référencé que par l'implémentation d'une activité qui spécifie ce délégué d'activité en tant qu'enfant ou importation. Le délégué d'activité sans Handler est déclaré par l'activité '<var>Y</var>'.
لا يمكن الإشارة إلى مفوض النشاط بدون معالج بواسطة النشاط '<var>X</var>' نظرًا لأن الأخير غير موجود في تنفيذ نشاط آخر. يمكن فقط الإشارة إلى مفوض نشاط بواسطة تنفيذ نشاط يحدد أن مفوض النشاط فرع أو استيراد. تم إعلان مفوض النشاط بدون المعالج بواسطة النشاط '<var>Y</var>'.
アクティビティ '<var>X</var>' は別のアクティビティの実装に含まれていないため、この Handler を持たないアクティビティ デリゲートを参照できません。アクティビティ デリゲートを参照できるのは、そのアクティビティ デリゲートを子またはインポートとして指定するアクティビティの実装だけです。この Handler を持たないアクティビティ デリゲートはアクティビティ '<var>Y</var>' によって宣言されています。
Auf den Aktivitätsdelegaten ohne Handler kann nicht von Aktivität '<var>X</var>' verwiesen werden, da sich letztere nicht in der Implementierung einer anderen Aktivität befindet. Auf einen Aktivitätsdelegaten kann nur von der Implementierung einer Aktivität verwiesen werden, die diesen Aktivitätsdelegaten als untergeordnetes Element oder als Import angibt. Der Aktivitätsdelegat ohne Handler wird von Aktivität '<var>Y</var>' deklariert.
'<var>X</var>' 작업이 다른 작업의 구현에 있지 않기 때문에 이 작업에서 처리기가 없는 작업 대리자를 참조할 수 없습니다. 작업 대리자에 대한 참조는 해당 작업 대리자를 자식 또는 가져오기로 지정하는 작업의 구현에서만 가능합니다. 처리기가 없는 작업 대리자는 '<var>Y</var>' 작업에 의해 선언되었습니다.
Na delegáta aktivity bez popisovače nemůže odkazovat aktivita <var>X</var>, protože odkazující aktivita není zahrnuta v implementaci jiné aktivity. Na delegáta aktivity může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Delegát aktivity bez popisovače je deklarován aktivitou <var>Y</var>.
Η παραπομπή δραστηριότητας χωρίς πρόγραμμα χειρισμού δεν μπορεί να αναφέρεται από τη δραστηριότητα '<var>X</var>' καθώς η τελευταία δεν βρίσκεται στην υλοποίηση μιας άλλης δραστηριότητας. Μια παραπομπή δραστηριότητας μπορεί να αναφερθεί μόνον από την υλοποίηση μιας δραστηριότητας που καθορίζει αυτήν τη παραπομπή δραστηριότητας ως θυγατρικό στοιχείο ή εισαγωγή. Η παραπομπή δραστηριότητας χωρίς πρόγραμμα χειρισμού δηλώνεται από τη δραστηριότητα '<var>Y</var>'.
La actividad '<var>X</var>' no puede hacer referencia al delegado de actividad sin controlador porque la primera no figura en la implementación de otra actividad. Solo se puede hacer referencia a un delegado de actividad mediante la implementación de una actividad que especifique dicho delegado de actividad como secundario o de importación. El delegado de actividad sin controlador se declara mediante la actividad '<var>Y</var>'.
Der kan ikke refereres til aktivitetsstedfortræderen uden Handler fra aktiviteten '<var>X</var>', fordi sidstnævnte ikke findes i implementeringen af en anden aktivitet. Der kan kun refereres til en aktivitetsstedfortræder fra implementeringen af en aktivitet, som angiver den pågældende aktivitetsstedfortræder som et underordnet element eller som import. Aktivitetsstedfortræderen uden Handler erklæres af aktiviteten '<var>Y</var>'.
活動 '<var>X</var>' 無法參考沒有處理常式的活動委派,因為前者不在其他活動的實作中。活動委派只能由指定該活動委派為子系或匯入的活動實作所參考。這個沒有處理常式的活動委派是由活動 '<var>Y</var>' 所宣告。
Do delegata działania bez obsługi nie może odwoływać się działanie <var>X</var>, ponieważ to drugie nie należy do implementacji innego działania. Do delegata działania może odwoływać się tylko implementacja działania, która określa tego delegata działania jako obiekt podrzędny lub importowany. Delegat działania bez obsługi jest zadeklarowany przez działanie <var>Y</var>.
Aktivitetsrepresentanten som ikke har behandling, kan ikke refereres til av aktiviteten <var>X</var> fordi sistnevnte ikke er i implementeringen til en annen aktivitet. En aktivitetsrepresentant kan bare refereres til ved implementeringen av en aktivitet som angir aktivitetsrepresentanten som en underordnet eller importert aktivitet. Aktivitetsrepresentanten uten behandling er deklarert av aktiviteten <var>Y</var>.
Aktivitetsdelegaten utan hanterare kan inte refereras till av aktiviteten <var>X</var> eftersom den senare inte ingår i implementeringen av en annan aktivitet. En aktivitetsdelegat kan endast refereras till genom implementeringen av en aktivitet som anger aktivitetsdelegaten som underordnad eller importerad. Aktivitetsdelegaten utan hanterare deklareras av aktiviteten <var>Y</var>.
אין אפשרות לבצע הפניה של נציג הפעילות ללא מטפל על-ידי הפעילות '<var>X</var>' מאחר שהאחרונה אינה ביישום של פעילות אחרת. ניתן להפנות אל נציג פעילות רק על-ידי היישום של פעילות אשר מציין נציג פעילות זה כצאצא או ייבוא. נציג הפעילות ללא מטפל מוצהר על-ידי הפעילות '<var>Y</var>'.
O representante de atividade sem Handler não pode ser referenciado pela atividade '<var>X</var>' porque esta não está na implementação da outra atividade. Um representante de atividade pode ser referenciado apenas pela implementação de uma atividade que especifique tal representante de atividade como filho ou uma importação. O representante de atividade sem Handler é declarado pela atividade '<var>Y</var>'.
Het type dat is opgegeven voor het argument in de verzameling <var>X</var> op de positie <var>Y</var> komt niet overeen met het verwachte type. Het opgegeven type is <var>Z</var> terwijl het type <var>A</var> wordt verwacht.
A(z) „<var>X</var>” gyűjtemény <var>Y</var>. pozíciójában az argumentumra vonatkozóan megadott típus nem egyezik a várt típussal. A megadott típus „<var>Z</var>”, miközben a várt típus „<var>A</var>”.
Argumentille kokoelman <var>X</var> sijainnissa <var>Y</var> määritetty tyyppi ei vastaa odotettua tyyppiä. Määritetty tyyppi on <var>Z</var>, mutta odotettu tyyppi on <var>A</var>.
'<var>X</var>' koleksiyonunda <var>Y</var> konumunda bulunan bağımsız değişken için belirtilen tür beklenen türle eşleşmiyor. Belirtilen tür '<var>Z</var>', ancak beklenen tür '<var>A</var>'.
为“<var>X</var>”集合中“<var>Y</var>”位置的参数指定的类型与预期类型不匹配。指定的类型为“<var>Z</var>”,而类型应为“<var>A</var>”。
Тип, указанный для аргумента в коллекции "<var>X</var>" в позиции <var>Y</var>, не соответствует ожидаемому типу. Указан тип "<var>Z</var>", ожидаемый тип: "<var>A</var>".
Il tipo specificato per l'argomento nella raccolta '<var>X</var>' alla posizione <var>Y</var> non corrisponde al tipo previsto. Il tipo specificato è '<var>Z</var>', mentre il tipo previsto è '<var>A</var>'.
Le type spécifié pour l'argument dans la collection '<var>X</var>' à la position <var>Y</var> ne correspond pas au type attendu. Le type spécifié est '<var>Z</var>' et le type attendu '<var>A</var>'.
لا يطابق النوع المحدد للوسيطة في المجموعة '<var>X</var>' في الموضع <var>Y</var> النوع المتوقع. النوع المحدد هو '<var>Z</var>' والنوع المتوقع هو '<var>A</var>'.
コレクション '<var>X</var>' 内の位置 <var>Y</var> の引数に指定された型が予期された型と一致しません。指定された型は '<var>Z</var>' ですが、予期された型は '<var>A</var>' です。
Der für das Argument der Sammlung '<var>X</var>' an Position <var>Y</var> angegebene Typ entspricht nicht dem erwarteten Typ. Die angegebene Typ ist '<var>Z</var>', erwartet wurde '<var>A</var>'.
'<var>X</var>' 컬렉션에서 <var>Y</var> 위치의 인수에 지정된 형식이 필요한 형식과 일치하지 않습니다. 지정된 형식은 '<var>Z</var>'이고 필요한 형식은 '<var>A</var>'입니다.
Typ určený pro argument v kolekci <var>X</var> na pozici <var>Y</var> neodpovídá očekávanému typu. Byl zadán typ <var>Z</var>, ale je očekáván typ <var>A</var>.
Ο τύπος που καθορίζεται για το όρισμα στη συλλογή '<var>X</var>' στη θέση <var>Y</var>, δεν συμφωνεί με τον αναμενόμενο τύπο. Ο τύπος που καθορίζεται είναι '<var>Z</var>' και ο αναμενόμενος τύπος είναι '<var>A</var>'.
El tipo especificado para el argumento en la colección '<var>X</var>' en la posición <var>Y</var> no coincide con el tipo esperado. El tipo especificado es '<var>Z</var>' y se esperaba el tipo '<var>A</var>'.
Typen, som er angivet for argumentet i samlingen '<var>X</var>' på positionen <var>Y</var>, svarer ikke til den forventede type. Den angivne type er '<var>Z</var>', og den forventede type er '<var>A</var>'.
為集合 '<var>X</var>' 中位置 <var>Y</var> 處的引數指定的型別不符合預期的型別。指定的型別是 '<var>Z</var>',而預期的型別是 '<var>A</var>'。
Typ określony dla argumentu w kolekcji <var>X</var> na pozycji <var>Y</var> jest inny niż oczekiwany. Typ określony to <var>Z</var>, a typ oczekiwany to <var>A</var>.
Typen som er angitt for argumentet i samlingen <var>X</var> i posisjonen <var>Y</var>, samsvarer ikke med forventet type. Typen som er angitt er <var>Z</var>, og forventet type er <var>A</var>.
Typen som angavs för argumentet i uppsättningen <var>X</var> på placeringen <var>Y</var> matchar inte förväntad typ. Typen som har angetts är <var>Z</var> men den förväntade typen är <var>A</var>.
הסוג שצוין עבור הארגומנט באוסף '<var>X</var>' במיקום <var>Y</var> אינו תואם לסוג הצפוי. הסוג שצוין הוא '<var>Z</var>' והסוג הצפוי הוא '<var>A</var>'.
O tipo especificado para o argumento na coleção '<var>X</var>', na posição <var>Y</var>, não corresponde ao tipo esperado. O tipo especificado é '<var>Z</var>' e o tipo esperado é '<var>A</var>'.
De bewerking kan niet worden uitgevoerd, omdat de WorkflowApplication <var>X</var> uit het geheugen is verwijderd.
A művelet végrehajtása sikertelen volt, mert a(z) „<var>X</var>” WorkflowApplication el lett távolítva a memóriából.
Toimintoa ei voitu suorittaa, koska WorkflowApplication <var>X</var> on poistettu muistista.
WorkflowApplication <var>X</var> bellekten kaldırılmış olduğundan işlem gerçekleştirilemedi.
无法执行操作,因为 WorkflowApplication“<var>X</var>”已被卸载。
Операция не может быть выполнена, поскольку приложение WorkflowApplication "<var>X</var>" выгружено.
Impossibile eseguire l'operazione perché WorkflowApplication <var>X</var> è stata scaricata.
Impossible d'effectuer l'opération car WorkflowApplication '<var>X</var>' a été déchargé.
تعذر تنفيذ العملية بسبب إلغاء تحميل WorkflowApplication '<var>X</var>'.
WorkflowApplication '<var>X</var>' がアンロードされたため、操作を実行できませんでした。
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da die WorkflowApplication '<var>X</var>' entladen wurde.
WorkflowApplication '<var>X</var>'이(가) 언로드되었으므로 작업을 수행할 수 없습니다.
Operaci nelze provést, protože aplikace WorkflowApplication <var>X</var> byla uvolněna.
Η λειτουργία δεν μπόρεσε να εκτελεστεί καθώς δεν έχει καταργηθεί η φόρτωση του WorkflowApplication '<var>X</var>'.
No se puede realizar la operación porque WorkflowApplication '<var>X</var>' se ha descargado.
Handlingen kan ikke udføres, fordi WorkflowApplication '<var>X</var>' er blevet fjernet.
無法執行作業,因為 WorkflowApplication '<var>X</var>' 已卸載。
Nie można wykonać operacji, ponieważ obiekt WorkflowApplication „<var>X</var>” został zwolniony.
Operasjonen kan ikke utføres fordi WorkflowApplication <var>X</var> er lastet ut.
Det gick inte att utföra åtgärden eftersom WorkflowApplication (<var>X</var>) har inaktiverats.
הפעולה לא בוצעה מאחר שה- WorkflowApplication ‏'<var>X</var>' לא נטען.
Não foi possível executar a operação porque WorkflowApplication '<var>X</var>' foi descarregado.
Het opgegeven bladwijzerbereik kan niet worden geïnitialiseerd met de identificatie <var>X</var>, omdat er al een bladwijzerbereik is met die identificatie.
A megadott könyvjelző-hatókör nem inicializálható a(z) „<var>X</var>” azonosítóval, mert már van ilyen azonosítójú könyvjelző-hatókör.
Määritettyä kirjanmerkkialuetta ei voi alustaa tunnukselle <var>X</var>, koska tunnusta käyttävä kirjanmerkkialue on jo olemassa.
'<var>X</var>' tanımlayıcısına sahip bir yer işareti kapsamı zaten var olduğundan belirtilen yer işareti kapsamı bu tanımlayıcıyla başlatılamaz.
无法用标识符“<var>X</var>”初始化指定的书签范围,因为已存在具有相同标识符的书签范围。
Указанная область закладок не может быть инициализирована с идентификатором "<var>X</var>", так как уже существует область закладок с таким идентификатором.
Impossibile inizializzare l'ambito dei segnalibri con identificatore '<var>X</var>' perché esiste già un ambito di segnalibri con tale identificatore.
Impossible d'initialiser la portée du signet spécifiée avec l'identificateur '<var>X</var>' car une portée de signet existe déjà avec cet identificateur.
لا يمكن بدء BookmarkScope المحدد ذات المعرف '<var>X</var>' نظرًا لوجود نطاق إشارة مرجعية بنفس هذا المعرف.
指定されたブックマーク スコープを ID '<var>X</var>' で初期化することはできません。この ID を持つブックマーク スコープは既に存在します。
Der angegebene Textmarkenbereich kann nicht mit dem Bezeichner '<var>X</var>' initialisiert werden, da bereits ein Textmarkenbereich mit diesem Bezeichner vorhanden ist.
'<var>X</var>' 식별자를 사용하는 다른 책갈피 범위가 이미 존재하므로 지정된 책갈피 범위를 이 식별자로 초기화할 수 없습니다.
Určený obor záložky nelze inicializovat pomocí identifikátoru <var>X</var>, protože rozsah záložky s tímto identifikátorem již existuje.
Η καθορισμένη εμβέλεια σελιδοδείκτη δεν μπορεί να προετοιμαστεί με το αναγνωριστικό '<var>X</var>' καθώς μια εμβέλεια σελιδοδείκτη υπάρχει ήδη με αυτό το αναγνωριστικό.
El ámbito del marcador especificado no se puede inicializar con el identificador '<var>X</var>' porque ya existe un ámbito de marcador con ese identificador.
Det angivne bogmærkeområde kan ikke initialiseres med id'et '<var>X</var>', fordi der allerede findes et bogmærkeområde med dette id.
無法以識別碼 '<var>X</var>' 初始化指定的書籤範圍,因為已經有書籤範圍具有該識別碼。
Określonego zakresu zakładek nie można zainicjować przy użyciu identyfikatora <var>X</var>, ponieważ istnieje już zakres zakładek o tym identyfikatorze.
Det angitte bokmerkeområdet kan ikke initialiseres med identifikatoren <var>X</var>. Et bokmerkeområde med samme identifikator finnes allerede.
Bokmärkesomfånget som har angetts kan inte initieras med identifieraren <var>X</var> eftersom det redan finns ett bokmärkesomfång med den identifieraren.
אין אפשרות לאתחל את טווח הסימניה שצוין עם המזהה '<var>X</var>' מאחר שכבר קיים טווח סימניה עם מזהה זה.
O escopo de indicadores especificado não pode ser inicializado com o identificador '<var>X</var>' porque já existe um escopo de indicadores com esse identificador.
See catalog page for all messages.