The service
Messages on page
מספר המשתנים הפרטיים בפעילות '<var>X</var>' השתנה. מצב פרטי עבור פעילות אמור להיות מתוקן מעצם הגדרתו ולא להיות תלוי בהגדרות. פנה אל מחבר הפעילות והפנה אותו להנחיות העריכה של הפעילות.
Het aantal persoonlijke variabelen voor de activiteit <var>X</var> is gewijzigd. De status Persoonlijk voor een activiteit moet vast worden gedefinieerd en mag niet afhankelijk zijn van instellingen. Wijs de auteur van de activiteit op de richtlijnen voor het schrijven van activiteiten.
Megváltozott a(z) „<var>X</var>” tevékenységen a saját változók száma. A tevékenységek saját állapotát definícióval kell javítani, nem függhet a beállításoktól. Forduljon a tevékenység készítőjéhez, és hívja fel a figyelmét a tevékenységkészítési irányelvekre.
Tehtävän <var>X</var> yksityisten muuttujien määrä on muuttunut. Tehtävän yksityinen tila on asetettava määrityksessä, eikä tila saa olla riippuvainen asetuksista. Kehota tehtävän laatijaa perehtymään tehtävien laadintaohjeisiin.
'<var>X</var>' etkinliğindeki özel değişken sayısı değişti. Bir etkinliğin tanımında özel durumu sabitlenmiş olmalıdır ve ayarlara bağımlı olmamalıdır. Etkinlik yazarına başvurun ve etkinlik yazma kurallarına bakmasını söyleyin.
活动“<var>X</var>”上私有变量的数量已更改。活动的私有状态应该由定义固定下来,而不应该因设置而变。请与活动作者联系,让其遵守活动创作的准则。
Число закрытых переменных в действии "<var>X</var>" изменилось. Закрытое состояние для действия должно быть зафиксировано определением и не должно зависеть от параметров. Свяжитесь с разработчиком действия и обратите его внимание на инструкции по разработке действий.
Il numero di variabili private nell'attività '<var>X</var>' è cambiato. Lo stato privato per un'attività deve essere fisso per definizione e non deve dipendere dalle impostazioni. Contattare l'autore dell'attività e sottolineare le linee guida di creazione delle attività.
Le nombre de variables privées pour l'activité '<var>X</var>' a changé. L'état privé pour une activité doit être défini par définition et ne doit pas être dépendant des paramètres. Contactez l'auteur de l'activité et indiquez-lui les règles de rédaction des activités.
تم تغيير عدد المتغيرات الخاصة على النشاط '<var>X</var>'. ينبغي أن تكون الحالة الخاصة لنشاط ثابتة بواسطة التعريف وينبغي ألا تعتمد على الإعدادات. اتصل بكاتب النشاط وراجعها في إرشادات تأليف النشاط.
アクティビティ '<var>X</var>' のプライベートな変数の数が変更されました。アクティビティのプライベート状態を定義で固定し、設定に左右されないようにする必要があります。アクティビティの作成者に連絡して、アクティビティ作成のガイドラインに従うように指示してください。
Die Anzahl der privaten Variablen der Aktivität '<var>X</var>' wurde geändert. Der private Status einer Aktivität sollte fest definiert und nicht von den Einstellungen abhängig sein. Wenden Sie sich an den Autor der Aktivität, und weisen Sie ihn auf die Richtlinien zum Erstellen von Aktivitäten hin.
작업 '<var>X</var>'의 전용 변수 개수가 변경되었습니다. 작업의 전용 상태는 정의에서 수정되어야 하고 설정에 종속되지 않아야 합니다. 작업 작성자에게 문의하여 작업 작성 지침을 따르도록 하십시오.
Došlo ke změně počtu soukromých proměnných na aktivitě <var>X</var>. Soukromý stav aktivity by měl být podle definice neměnný a neměl by záviset na nastavení. Obraťte se na autora aktivity s poukazem na pokyny pro vytváření aktivit.
Ο αριθμός ιδιωτικών μεταβλητών στη δραστηριότητα '<var>X</var>' άλλαξε. Η ιδιωτική κατάσταση για μια δραστηριότητα θα πρέπει να επιδιορθωθεί εξ ορισμού και δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με τον συντάκτη της δραστηριότητας και παραπέμψτε αυτόν στις οδηγίες εξουσιοδότησης δραστηριότητας.
El número de variables privadas en la actividad '<var>X</var>' ha cambiado. El estado privado de una actividad debe ser fijo por definición y no debe depender de la configuración. Póngase en contacto con el creador de la actividad y muéstrele las instrucciones de creación de actividades.
Antallet af private variabler på aktiviteten '<var>X</var>' er blevet ændret. Tilstanden Private for en aktivitet ændres ved at ændre definitionen og skal ikke afhænge af de valgte indstillinger. Kontakt den, der har oprettet aktiviteten, og gør vedkommende opmærksom på retningslinjerne for oprettelse af aktiviteter.
活動 '<var>X</var>' 上的私用變數數目已變更。活動的私用狀態應由定義固定,不應該隨設定而異。請連絡活動作者,指示他們注意活動的撰寫指導方針。
Liczba zmiennych prywatnych dla działania <var>X</var> została zmieniona. Stan prywatności dla działania należy ustalić za pomocą definicji i nie powinien on być zależny od ustawień. Skontaktuj się z autorem działania i przekaż mu wytyczne dotyczące tworzenia działań.
Antall private variabler for aktiviteten <var>X</var> er endret. Private-statusen for en aktivitet bør endres per definisjon og bør ikke være avhengig av innstillinger. Ta kontakt med personen som opprettet aktiviteten, og gjør vedkommende oppmerksom på retningslinjene for oppretting av aktiviteter.
Antalet privata variabler för aktiviteten <var>X</var> har ändrats. Privat tillstånd för en aktivitet ska åtgärdas av definitionen och inte vara beroende av inställningar. Kontakta aktivitetsredigeraren och jämför dem mot riktlinjerna för aktivitetsredigering.
אין אפשרות להסיר פעילויות ביצוע.
Activiteiten die momenteel worden uitgevoerd kunnen niet worden verwijderd.
A végrehajtás alatt álló tevékenységek nem távolíthatók el.
Suoritettavana olevia tehtäviä ei voi poistaa.
Yürütülmekte olan etkinlikler kaldırılamaz.
无法移除正在执行的活动。
Выполняющиеся действия нельзя удалять.
Impossibile rimuovere attività in esecuzione.
Les activités en cours d'exécution ne peuvent pas être supprimées.
لا يمكن إزالة الأنشطة التنفيذية.
実行中のアクティビティは削除できません。
Zurzeit ausgeführte Aktivitäten können nicht entfernt werden.
실행 중인 작업은 제거할 수 없습니다.
Spuštěné aktivity nelze odebrat.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση δραστηριοτήτων εκτέλεσης.
No se pueden quitar las actividades en ejecución.
Aktiviteter, der er udføres, kan ikke fjernes.
無法移除執行中活動。
Nie można usuwać aktualnie wykonywanych działań.
Aktiviteter under utførelse kan ikke fjernes.
Aktiviteter som körs kan inte tas bort.
Não é possível remover a atividade '{0}: {1}' porque ela está em execução atualmente.
השימוש באישור ללא ציון יעד הוא חוקי רק בעת השימוש במסגרת המטפלים 'פיצוי', 'אישור' או 'ביטול'.
Het gebruik van Confirm zonder opgegeven Target is alleen geldig bij gebruik binnen de compensatie-, bevestigings- of annuleringshandlers.
A Confirm parancs megadott Target érték nélküli használata csak a Compensation, a Confirmation vagy a Cancellation leírón belül érvényes.
Vahvistustoiminnon käyttäminen ilman määritettyä kohdetta on kelvollinen toiminto vain kompensointi-, vahvistus- ja peruutuskäsittelijöissä.
Target belirtilmeden Confirm kullanılması yalnızca Dengeleme, Onay veya İptal işleyicileri içinde kullanıldığında geçerlidir.
仅当在补偿、确认或取消处理程序内使用时,才能在不指定 Target 的情况下使用 Confirm。
Использование действия Confirm без указания аргумента Target допускается только в обработчиках Compensation, Confirmation или Cancellation.
È possibile utilizzare Confirm senza alcun Target specificato solo all'interno dei gestori conferma, compensazione o annullamento.
L'utilisation de Confirm sans Target spécifié n'est possible qu'utilisé dans des gestionnaires Compensation, Confirmation ou Annulation.
يعد استخدام "تأكيد" بلا "هدف" محدد صالحًا فقط عند استخدامه داخل معالجات التعويض أو التأكيد أو الإلغاء.
Target を指定せずに Confirm を使用できるのは、補正ハンドラー、確認ハンドラー、または取り消しハンドラー内で使用する場合のみです。
Die Verwendung von Confirm ohne spezifisches Ziel ist nur innerhalb der Confirmation-, Compensation- oder Cancellation-Handler zulässig.
Compensation, Confirmation 또는 Cancellation 처리기에서 사용할 경우에만 Target을 지정하지 않고 Confirm을 사용할 수 있습니다.
Potvrzení bez konkrétního cíle je platné pouze při použití s popisovači Compensation, Confirmation nebo Cancellation.
Η χρήση επαλήθευσης χωρίς καθορισμένο προορισμό είναι έγκυρη μόνον όταν χρησιμοποιείται εντός προγράμματος χειρισμού αντιστάθμισης επαλήθευσης ή αντιστάθμισης.
El uso de Confirm con un Target no especificado solamente es válido dentro de los controladores Compensation, Confirmation o Cancellation.
Confirm kan kun bruges uden et angivet Target, når det bruges i handleren Compensation, Confirmation eller Cancellation.
只有用在補償、確認或取消處理常式內時,未指定 Target 的 Confirm 才有效。
Używanie działania Confirm bez określonego obiektu docelowego jest prawidłowe tylko w przypadku używania go w obsłudze kompensacji, potwierdzenia lub anulowania.
Confirm uten angitt Target kan bare brukes i Compansation, Confirmation- eller Cancellation-behandling.
Det går endast att använda Confirm utan Target i Compensation-, Confirmation- eller Cancellation-hanterarna.
Usar Confirm sem Target especificado é válido apenas quando usado nos manipuladores Compensation, Confirmation ou Cancellation.
מאפיין בשם '<var>X</var>' כבר הוגדר בטווח זה. כדי להחליף את המאפיין הנוכחי, ראשית הסר אותו ולאחר מכן הוסף את המאפיין החדש.
Er is al een eigenschap met de naam <var>X</var> gedefinieerd in dit bereik. Als u de eigenschap wilt vervangen, moet u deze eerst verwijderen en vervolgens de nieuwe eigenschap toevoegen.
Ebben a hatókörben már definiálva van egy „<var>X</var>” nevű tulajdonság. Az aktuális tulajdonság cseréjéhez előbb távolítsa azt el, majd vegye fel az új tulajdonságot.
Tähän alueeseen on jo määritetty ominaisuus, jonka nimi on <var>X</var>. Jos haluat korvata nykyisen ominaisuuden, poista ominaisuus ja lisää sitten uusi ominaisuus.
Bu kapsamda '<var>X</var>' adlı bir özellik zaten tanımlanmış. Şu anki özelliği değiştirmek için, önce bunu kaldırın ve sonra yeni özelliği ekleyin.
在此范围内已定义了名为“<var>X</var>”的属性。若要替换当前的属性,请先将其移除,然后添加新属性。
Свойство с именем "<var>X</var>" уже было определено в этой области. Чтобы заменить текущее свойство, сначала удалите его, а затем добавьте новое.
In questo ambito è già stata definita una proprietà con il nome '<var>X</var>'. Per sostituire la proprietà corrente, rimuoverla e quindi aggiungere la nuova proprietà.
Une propriété portant le nom '<var>X</var>' a déjà été définie dans cette portée. Pour remplacer la propriété actuelle, supprimez-la, puis ajoutez la nouvelle propriété.
تم تعريف خاصية تحمل الاسم '<var>X</var>' في هذا النطاق بالفعل. لاستبدال الخاصية الحالية، قم بإزالتها أولاً ثم أضف الخاصية الجديدة.
名前が '<var>X</var>' のプロパティはこのスコープで既に定義されています。現在のプロパティを置き換えるには、まずそのプロパティを削除してから新しいプロパティを追加してください。
In diesem Bereich wurde bereits eine Eigenschaft mit dem Namen '<var>X</var>' definiert. Um die aktuelle Eigenschaft zu ersetzen, entfernen Sie diese zunächst und fügen dann die neue Eigenschaft hinzu.
이름이 '<var>X</var>'인 속성이 이 범위에서 이미 정의되었습니다. 현재 속성을 바꾸려면 먼저 해당 속성을 제거한 후 새 속성을 추가하십시오.
Vlastnost s názvem <var>X</var> již byla definována v tomto rozsahu. Chcete-li nahradit aktuální vlastnost, nejprve ji odeberte a pak přidejte novou vlastnost.
Μια ιδιότητα με την ονομασία '<var>X</var>' έχει ήδη καθοριστεί σε αυτήν την εμβέλεια. Για την αντικατάσταση της τρέχουσας ιδιότητας, καταργήστε την πρώτα και, στη συνέχεια, προσθέστε τη νέα ιδιότητα.
Ya se ha definido una propiedad con el nombre '<var>X</var>' en este ámbito. Para reemplazar la propiedad actual, primero quítela y después agregue la nueva propiedad.
Der er i forvejen defineret en egenskab med navnet '<var>X</var>' i dette område. Du kan erstatte den gældende egenskab ved først at fjerne den og derefter tilføje den nye egenskab.
這個範圍已經定義過名稱為 '<var>X</var>' 的屬性。若要取代目前的屬性,請先將它移除後再加入新的屬性。
Właściwość o nazwie <var>X</var> została już zdefiniowana w tym zakresie. Aby zastąpić bieżącą właściwość, najpierw ją usuń, a następnie dodaj nową właściwość.
Egenskapen <var>X</var> er allerede angitt for dette området. Hvis du vil erstatte den gjeldende egenskapen, må du først fjerne den og deretter legge til den nye egenskapen.
En egenskap med namnet <var>X</var> har redan definierats för det här omfånget. Om du vill byta ut aktuell egenskap tar du först bort den och lägger sedan till den nya egenskapen.
Uma propriedade de nome '<var>X</var>' já foi definida nesse escopo. Para substituir a propriedade atual, primeiro remova-a; depois, adicione a nova propriedade.
הארגומנט '<var>X</var>' לא קיים בטווח הסביבה הנוכחי.
Het argument <var>X</var> komt niet voor in het huidige omgevingsbereik.
A(z) „<var>X</var>” argumentum nem szerepel a jelenlegi környezeti hatókörben.
Argumenttia <var>X</var> ei ole nykyisessä ympäristöalueessa.
Geçerli ortam kapsamında '<var>X</var>' bağımsız değişkeni yok.
当前的环境范围中不存在参数“<var>X</var>”。
Аргумент "<var>X</var>" не существует в текущей области среды.
Argomento '<var>X</var>' inesistente nell'ambito dell'ambiente corrente.
L'argument '<var>X</var>' n'existe pas dans la portée d'environnement actuelle.
現在の環境スコープには引数 '<var>X</var>' はありません。
Das Argument '<var>X</var>' ist im aktuellen Umgebungsbereich nicht vorhanden.
الوسيطة '<var>X</var>' غير موجودة في نطاق البيئة الحالي.
'<var>X</var>' 인수가 현재 환경 범위에 없습니다.
Argument <var>X</var> neexistuje v aktuálním rozsahu prostředí.
Δεν υπάρχει όρισμα '<var>X</var>' στην τρέχουσα εμβέλεια περιβάλλοντος.
El argumento '<var>X</var>' no existe en el ámbito de entorno actual.
Argumentet '<var>X</var>' findes ikke inden for området af det aktuelle miljø.
目前的環境範圍內沒有引數 '<var>X</var>'。
Argument <var>X</var> nie istnieje w bieżącym zakresie środowiska.
Argumentet <var>X</var> finnes ikke i det gjeldende miljøområdet.
Argumentet <var>X</var> finns inte i aktuellt miljöomfång.
O argumento '<var>X</var>' não existe no escopo de ambiente atual.
ה- UnhandledExceptionAction שהוחזר היה מחוץ לטווח. עליו להיות Abort‏, Cancel או Terminate.
De geretourneerde UnhandledExceptionAction valt buiten het bereik. De retourwaarde moet Abort, Cancel of Terminate zijn.
Az eredményül adott UnhandledExceptionAction érték tartományon kívüli volt. Értéke csak Abort, Cancel vagy Terminate lehet.
Palautettu UnhandledExceptionAction-arvo on alueen ulkopuolella. Arvon on oltava Keskeytä, Peruuta tai Lopeta.
Döndürülen UnhandledExceptionAction aralık dışındaydı. Abort, Cancel veya Terminate olması gerekiyor.
返回的 UnhandledExceptionAction 超出范围。它必须为 Abort、Cancel 或 Terminate。
Значение возвращенного UnhandledExceptionAction выходит за пределы диапазона. Допустимы следующие значения: Abort, Cancel или Terminate.
Valore di UnhandledExceptionAction restituito non compreso nell'intervallo. Deve essere Abort, Cancel o Terminate.
Le UnhandledExceptionAction retourné est hors limites. Il doit s'agir d'une valeur Abort, Cancel ou Terminate.
كان UnhandledExceptionAction الذي تم إرجاعه خارج النطاق. يجب أن يكون "إجهاض"، أو "إلغاء الأمر"، أو "إنهاء".
返された UnhandledExceptionAction が範囲外です。Abort、Cancel、Terminate のいずれかである必要があります。
Die zurückgegebene UnhandledExceptionAction liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Sie muss entweder 'Abort', 'Cancel' oder 'Terminate' sein.
반환된 UnhandledExceptionAction이 범위를 벗어났습니다. Abort, Cancel, Terminate 중 하나여야 합니다.
Vrácená akce UnhandledExceptionAction je mimo rozsah. Vrácená hodnota musí být Abort, Cancel nebo Terminate.
Η UnhandledExceptionAction που επιστράφηκε ήταν εκτός περιοχής. Πρέπει να είναι είτε Abort, είτε Cancel ή Terminate.
El UnhandledExceptionAction devuelto estaba fuera del intervalo. Debe ser Abort, Cancel o Terminate.
Den returnerede UnhandledExceptionAction var uden for det gyldige område. Den skal være enten Abort, Cancel eller Terminate.
傳回的 UnhandledExceptionAction 超出範圍。它必須是 Abort、Cancel 或 Terminate。
Zwrócona wartość UnhandledExceptionAction jest spoza zakresu. Możliwe wartości to: Abort, Cancel i Terminate.
UnhandledExceptionAction som ble returnert, var utenfor området. Verdien må være Abort, Cancel eller Terminate.
UnhandledExceptionAction som returnerades var utanför intervallet. Den måste vara antingen Abort, Cancel eller Terminate.
A UnhandledExceptionAction retornada estava fora do intervalo. Deve ser Abort (anular), Cancel (cancelar) or Terminate (terminar).
אין אפשרות ליצור ערך-L מהביטוי הנתון עם המאפיין '<var>Property Name</var>' מאחר שאובייקט היעד הוא null.
Kan geen L-waarde maken voor de opgegeven expressie met de eigenschap <var>Property Name</var>, omdat het doelobject null is.
Nem hozható létre L-value kifejezés a(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonsággal rendelkező megadott kifejezésből, mert a célobjektum null.
L-value-arvon muodostaminen annetusta lausekkeesta ominaisuudella <var>Property Name</var> ei onnistu, koska kohdeobjektin arvo on tyhjäarvo.
Hedef nesne null olduğundan '<var>Property Name</var>' özelliğine sahip olan verilen ifadeden L-değeri oluşturulamaz.
Не удается создать левостороннее значение из заданного выражения со свойством "<var>Property Name</var>", так как значением целевого объекта является null.
Impossibile creare L-value dall'espressione specificata con la proprietà '<var>Property Name</var>' perché l'oggetto di destinazione è Null.
Impossible de créer un L-value à partir de l'expression donnée avec la propriété '<var>Property Name</var>' car l'objet cible est Null.
لا يمكن إنشاء قيمة L من التعبير المحدد ذي الخاصية '<var>Property Name</var>' نظرًا لأن الكائن الهدف خالٍ.
プロパティ '<var>Property Name</var>' を含む指定された式から左辺値を作成できません。対象のオブジェクトが null です。
Ein L-Wert kann nicht vom bereitgestellten Ausdruck mit der Eigenschaft '<var>Property Name</var>' erstellt werden, da das Zielobjekt den Wert NULL hat.
无法从具有属性“<var>Property Name</var>”的给定表达式中创建左值,因为目标对象为 null。
Nelze vytvořit proměnnou typu Long z uvedeného výrazu s vlastností <var>Property Name</var>, protože cílový objekt má hodnotu NULL.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία L-value από τη δεδομένη παράσταση με ιδιότητα '<var>Property Name</var>' καθώς το αντικείμενο προορισμού είναι null.
No se puede crear un valor L a partir de la expresión especificada con la propiedad '<var>Property Name</var>' porque el objeto de destino es nulo.
Der kan ikke oprettes en L-værdi fra det givne udtryk med egenskaben '<var>Property Name</var>', fordi målobjektet har værdien null.
無法透過指定的運算式使用屬性 '<var>Property Name</var>' 建立左值 (L-Value),因為目標物件為 null。
Nie można utworzyć L-wartości na podstawie danego wyrażenia z właściwością <var>Property Name</var>, ponieważ obiekt docelowy jest obiektem null.
대상 개체가 null이므로 속성이 '<var>Property Name</var>'인 제공된 식에서 L-value를 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette en L-verdi fra det angitte uttrykket med egenskapen <var>Property Name</var> fordi målobjektet er null.
Det går inte att skapa ett L-värde från det givna uttrycket med egenskapen <var>Property Name</var> eftersom målobjektet är null.
Impossível criar valor L a partir da expressão com propriedade '<var>Property Name</var>' especificada, porque o objeto de destino é nulo.
*** הערך אינו IExpressionContainer ***
*** Waarde geen IExpressionContainer ***
*** az érték nem IExpressionContainer elem ***
*** arvo ei ole IExpressionContainer-säilö ***
*** değer bir IExpressionContainer değil ***
*** 值不是 IExpressionContainer ***
*** значение не является контейнером IExpressionContainer ***
*** il valore non è IExpressionContainer ***
*** la valeur n'est pas un IExpressionContainer ***
*** القيمة ليست IExpressionContainer ***
*** 値が IExpressionContainer ではありません ***
*** Wert ist kein IExpressionContainer ***
*** IExpressionContainer가 아닌 값 ***
*** Hodnota není typu IExpressionContainer. ***
*** η τιμή δεν είναι IExpressionContainer ***
*** el valor no es un IExpressionContainer ***
*** værdien er ikke en IExpressionContainer ***
*** 值不是 IExpressionContainer ***
*** wartość inna niż IExpressionContainer ***
*** verdien er ikke en IExpressionContainer ***
*** värdet är inte en IExpressionContainer ***
המשתנה '<var>X</var>' לא קיים בסביבה זו.
De variabele <var>X</var> bestaat niet in deze omgeving.
A(z) „<var>X</var>” változó nem szerepel ebben a környezetben.
Muuttujaa <var>X</var> ei ole tässä ympäristössä.
'<var>X</var>' değişkeni bu ortamda yok.
Переменная "<var>X</var>" в этой среде не существует.
La variabile '<var>X</var>' non esiste in questo ambiente.
La variable '<var>X</var>' n'existe pas dans cet environnement.
変数 '<var>X</var>' はこの環境に存在しません。
In dieser Umgebung ist die Variable '<var>X</var>' nicht vorhanden.
此环境中不存在变量“<var>X</var>”。
المتغير '<var>X</var>' غير موجود في هذه البيئة.
'<var>X</var>' 변수가 이 환경에 없습니다.
Proměnná <var>X</var> neexistuje v tomto prostředí.
Η μεταβλητή '<var>X</var>' δεν υπάρχει σε αυτό το περιβάλλον.
La variable '<var>X</var>' no existe en este entorno.
Variablen '<var>X</var>' findes ikke i dette miljø.
變數 '<var>X</var>' 不存在這個環境中。
Zmienna <var>X</var> nie istnieje w tym środowisku.
Variabelen <var>X</var> finnes ikke i dette miljøet.
Variabeln <var>X</var> finns inte i denna miljö.
A variável '<var>X</var>' não existe nesse ambiente.
אין אפשרות להכיל פעילויות עקביות בבלוקי בידוד.
Persist-activiteiten kunnen niet worden opgenomen in isolatieblokken.
Állandó tevékenységek nem szerepelhetnek elkülönítési blokkokban.
Pysyviä tehtäviä ei voi sijoittaa eristyslohkoihin.
Kalıcı etkinlikler yalıtma bloklarının içinde olamaz.
隔离块内不能包含 Persist 活动。
Действия материализации (Persist) не могут содержаться в блоках изоляции.
Le attività persistenti non possono essere contenute in blocchi di isolamento.
Les activités Persist ne peuvent pas être contenues dans des blocs d'isolation.
لا يمكن الحصول على أنشطة مستمرة داخل كتل العزل.
分離ブロックに Persist アクティビティを含めることはできません。
Persist-Aktivitäten können nicht in Isolationsblöcken enthalten sein.
지속성 작업은 격리 블록 내에 포함할 수 없습니다.
Trvalé aktivity nelze zahrnout do bloků izolace.
Οι δραστηριότητας διατήρησης δεν μπορούν να εμπεριέχονται εντός μπλοκ απομόνωσης.
Las actividades persistentes no pueden estar incluidas en bloques de aislamiento.
Persist-aktiviteter kan ikke indgå i isolationsblokke.
持續活動不能包含在隔離區塊中。
Działania trwałe nie mogą być zawarte w blokach izolacji.
Vedvarende aktiviteter kan ikke plasseres i isolasjonsblokker.
Isoleringsblock kan inte innehålla beständiga aktiviteter.
Atividades de persistência não podem estar contidas em blocos de isolamento.
See catalog page for all messages.