The service
Messages on page
لم يتم العثور على القيمة المطلوبة '<var>X</var>'.
未找到请求的值“<var>X</var>”。
找不到要求的值 '<var>X</var>'。
Požadovaná hodnota <var>X</var> nebyla nalezena.
Den ønskede værdi '<var>X</var>' blev ikke fundet.
De aangevraagde waarde <var>X</var> is niet gevonden.
Pyydettyä arvoa <var>X</var> ei löytynyt.
La valeur demandée '<var>X</var>' est introuvable.
Der angeforderte Wert <var>X</var> konnte nicht gefunden werden.
Η τιμή '<var>X</var>' που ζητήθηκε δεν βρέθηκε.
הערך המבוקש '<var>X</var>' לא נמצא.
A kért „<var>X</var>” érték nem található.
Impossibile trovare il valore '<var>X</var>' richiesto.
要求された値 '<var>X</var>' が見つかりませんでした。
요청한 값 '<var>X</var>'을(를) 찾을 수 없습니다.
Fant ikke den forespurte verdien <var>X</var>.
Nie można znaleźć żądanej wartości '<var>X</var>'.
Valor '<var>X</var>' solicitado não foi encontrado.
O valor pedido '<var>X</var>' não foi encontrado.
Запрошенное значение "<var>X</var>" не найдено.
No se puede encontrar el valor solicitado '<var>X</var>'.
Det gick inte att hitta det begärda värdet <var>X</var>.
İstenen '<var>X</var>' değeri bulunamadı.
未找到请求的值“<var>X</var>”。
找不到要求的值 '<var>X</var>'。
واجه الملقم خطأً داخليًا. لمزيد من المعلومات، قم بإيقاف تشغيل customErrors في ملف ‎.config الخاص بالملقم.
服务器遇到内部错误。有关更多信息,请关闭服务器的 .config 文件中的 customErrors。
伺服器發生內部錯誤。如需詳細資訊,請開啟伺服器 .config 檔案中的 customErrors。
Server narazil na vnitřní chybu. Další informace zobrazíte, pokud vypnete nastavení customErrors v souboru .config na serveru.
Serveren fandt en intern fejl. Yderligere oplysninger finder du ved at deaktivere customErrors i serverens .config-fil.
De server heeft een interne fout aangetroffen. Schakel customErrors in het .config-bestand van de server in voor meer informatie.
Palvelin kohtasi sisäisen virheen. Saat lisätietoja ottamalla customErrors-asetuksen käyttöön palvelimen .config-tiedostossa.
Le serveur a rencontré une erreur interne. Pour plus d'informations, désactivez customErrors dans le fichier .config du serveur.
Interner Fehler beim Server. Deaktivieren Sie in der .config-Datei des Servers den customErrors-Modus, um weitere Informationen zu erhalten.
Ο διακομιστής αντιμετώπισε εσωτερικό σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, απενεργοποιήστε την παράμετρο customErrors στο αρχείο .config του διακομιστή.
השרת נתקל בשגיאה פנימית. לקבלת מידע נוסף, בטל את customErrors בקובץ .config של השרת.
A kiszolgáló belső hibát észlelt. További részletekért kapcsolja ki a customErrors módot a kiszolgáló konfigurációs fájljában.
Errore interno del server. Per ulteriori informazioni, disattivare customErrors nel file di configurazione del server.
サーバーで内部エラーが見つかりました。詳細情報を取得するには、サーバーの .config ファイルで customErrors をオフにしてください。
서버에서 내부 오류가 발생했습니다. 자세한 내용을 보려면 서버의 .config 파일에서 customErrors를 설정 해제하십시오.
Serveren støtte på en intern feil. Hvis du vil ha mer informasjon, se i customErrors i serverens konfigurasjonsfil.
Na serwerze wystąpił błąd wewnętrzny. Aby uzyskać więcej informacji, w pliku .config serwera wyłącz tryb customErrors.
O servidor encontrou um erro interno. Para obter mais informações, desative customErrors no arquivo .config do servidor.
O servidor encontrou um erro interno. Para mais informações, desactive customErrors no ficheiro .config do servidor.
Возникла внутренняя ошибка сервера. Для получения дополнительной информации выключите customErrors в файле .config сервера.
El servidor encontró un error interno. Para obtener más información, desactive customErrors en el archivo .config del servidor.
Servern påträffade ett internt fel. Aktivera customErrors i serverns .config-fil om du vill ha mer information.
Sunucu bir iç hatayla karşılaştı. Daha fazla bilgi için sunucunun yapılandırma dosyasında customErrors ayarını kapatın.
服务器遇到内部错误。有关更多信息,请关闭服务器的 .config 文件中的 customErrors。
伺服器發生內部錯誤。如需詳細資訊,請開啟伺服器 .config 檔案中的 customErrors。
L'attribut d'activation n'implémente pas l'interface IContextAttribute.
Die IContextAttribute-Schnittstelle wird vom Aktiviertungsattribut nicht unterstützt.
Το χαρακτηριστικό ενεργοποίησης δεν υλοποιεί τη διασύνδεση IContextAttribute.
תכונת הפעלה אינה מממשת את הממשק IContextAttribute.
Az Activation attribútum nem valósítja meg az IContextAttribute illesztőfelületet.
L'attributo di attivazione non implementa l'interfaccia IContextAttribute.
Activation 属性は IContextAttribute インターフェイスを実装しません。
활성화 특성은 IContextAttribute 인터페이스를 구현하지 않습니다.
Aktiveringsattributtet implementerer ikke IContextAttribute-grensesnittet.
Atrybut Activation nie implementuje interfejsu IContextAttribute.
O atributo de ativação não implementa a interface IContextAttribute.
O atributo de activação não implementa a interface IContextAttribute.
Атрибут активации не реализует интерфейс IContextAttribute.
El atributo de activación no implementa la interfaz IContextAttribute.
Aktiveringsattributet implementerar inte IContextAttribute-gränssnittet.
Etkinleştirme özniteliği IContextAttribute arabirimini uygulamıyor.
لا تقوم سمة التنشيط بتطبيق الواجهة IContextAttribute.
激活属性没有实现 IContextAttribute 接口。
啟動屬性沒有實作 IContextAttribute 介面。
Aktivační atribut neimplementuje rozhraní IContextAttribute.
Aktiveringsattributten implementerer ikke brugergrænsefladen IContextAttribute.
De IContextAttribute-interface implementeert niet het Activation-attribuut.
Aktivointimäärite ei toteuta IContextAttribute-liittymää.
激活特性没有实现 IContextAttribute 接口。
啟動屬性沒有實作 IContextAttribute 介面。
الدفق غير قابل للكتابة.
流不可写。
資料流是不可寫入的。
Do proudu nelze zapisovat.
Der kan ikke skrives til streamen.
De stroom is niet schrijfbaar.
Virtaan ei voitu kirjoittaa.
Le flux ne peut pas être écrit.
Der Stream war nicht schreibbar.
Η ροή δεν διέθετε δυνατότητα εγγραφής.
הזרם אינו ניתן לכתיבה.
A folyam nem írható.
Flusso non modificabile.
ストリームに書き込めませんでした。
스트림에 쓸 수 없습니다.
Kan ikke skrive til dataflyten.
Nie można zapisać w strumieniu.
O fluxo não era gravável.
A sequência não permite a escrita.
Поток был недоступен для записи.
No se puede modificar la secuencia.
Det gick inte att skriva till strömmen.
Akış yazılabilir değildi.
流不可写。
資料流是不可寫入的。
نهاية ملف غير متوقعة.
意外的文件尾。
未預期的檔案結尾。
Neočekávaný konec souboru
Uventet slutning på filen.
Onverwacht einde van bestand.
Odottamaton tiedoston loppu.
Fin de fichier inattendue.
Unerwartetes Ende der Datei.
Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου.
סוף קובץ לא צפוי.
Váratlan fájlvégjel.
Fine del file imprevista.
予期しない EOF です。
예기치 않은 파일의 끝입니다.
Uventet slutt på filen.
Nieoczekiwany koniec pliku.
Final de arquivo não esperado.
Fim de ficheiro inesperado.
Непредусмотренный конец файла.
Final de archivo inesperado.
Oväntat filslut.
Beklenmeyen dosya sonu.
意外的文件尾。
未預期的檔案結尾。
Neočekivani kraj datoteke.
Nepričakovan konec datoteke.
พบจุดสิ้นสุดไฟล์ที่ไม่คาดหมาย
Neočakávaný koniec súboru.
Неочікуваний кінець файлу.
Ootamatu faililõpp.
Negaidītas faila beigas.
Neočekivani kraj datoteke.
Nenumatyta failo pabaiga.
Sfârşit de fişier neaşteptat.
Неочакван край на файл.
إما أن الإزاحة لا تشير إلى موضع في السلسلة أو أن الطول غير كافٍ في صفيف حرف الوجهة.
偏移量未引用字符串中的位置,或者目标字符数组的长度不足。
位移沒有參考字串中的位置,或目的字元陣列的長度不足。
Buďto posun neodkazuje na umístění v rámci řetězce, nebo cílové pole znaků není dostatečně dlouhé.
Forskydningen refererede ikke til en placering i strengen, eller destinationens tegnarray er ikke langt nok.
De verschuiving verwijst niet naar een positie in de tekenreeks of de matrix voor de doeltekens is niet lang genoeg.
Siirtymä ei viitannut merkkijonon kohtaan, tai kohteena olevan merkkitaulukon pituus ei ole riittävä.
L'offset ne fait pas référence à une position dans la chaîne ou le tableau de caractères de destination n'est pas d'une longueur suffisante.
Entweder verweist der Offsetwert nicht auf eine Position in der Zeichenfolge, oder das Zielzeichenarray ist nicht lang genug.
Είτε η μετατόπιση δεν αναφερόταν σε θέση στη συμβολοσειρά είτε το μήκος του πίνακα χαρακτήρων προορισμού δεν επαρκεί.
ההיסט לא הפנה למיקום במחרוזת, או שלא קיים אורך מספיק של מערך תווי יעד.
Offset értéke nem a karakterlánc egy pozíciójára vonatkozik, vagy pedig a cél karaktertömbnek nem elég a hossza.
Offset non riferito a una posizione nella stringa oppure lunghezza della matrice di caratteri di destinazione insufficiente.
オフセットが、文字列内の位置を参照しなかったか、ターゲット文字配列の長さが足りません。
오프셋이 문자열의 위치를 참조하지 않거나 대상 문자 배열의 길이가 짧습니다.
Enten refererte ikke forskyvningen til en plassering i strengen, eller det er ikke angitt tilstrekkelig lengde for måltegnmatrisen.
Przesunięcie nie odwołuje się do pozycji w ciągu lub długość docelowej tablicy znaków jest niewystarczająca.
O deslocamento não se refere a uma posição da seqüência, ou o comprimento da matriz de caracteres de destino é insuficiente.
O desvio não fez referência a uma posição na cadeia de caracteres ou o comprimento da matriz de caracteres de destino era insuficiente.
Смещение не указывает на позицию в строке, или длина результирующего массива знаков недостаточна.
El desplazamiento no hizo referencia a una posición en la cadena o la longitud de la matriz de carácter de destino era insuficiente.
Antingen så refererade inte offset till en position i strängen, eller så har målteckenmatrisen en otillräcklig längd.
Uzaklık dizede bir konuma başvurmuyor ya da hedef karakter dizisinin uzunluğu yetersiz.
偏移量未引用字符串中的位置,或者目标字符数组的长度不足。
位移沒有參考字串中的位置,或目的字元陣列的長度不足。
يمكن تعيين تسميات وحدات التخزين لوحدات التخزين المحلية القابلة للكتابة فقط.
只能为可写的本地卷设置卷标。
磁碟區標籤只能設定為可寫入的本機磁碟區。
Jmenovky svazku lze nastavit pouze pro zapisovatelné místní svazky.
Disknavne kan kun angives for lokale diskenheder, der kan skrives til.
Volumelabels kunnen alleen worden ingesteld voor schrijfbare lokale volumes.
Asemien nimet voidaan määrittää vain kirjoitettavissa oleville paikallisille asemille.
Les noms de volumes peuvent être définis uniquement pour des volumes locaux accessibles en écriture.
Datenträgerbezeichnungen können nur für schreibbare lokale Datenträger festgelegt werden.
Οι ετικέτες τόμου μπορούν να οριστούν μόνο για τοπικούς τόμους με δυνατότητα εγγραφής.
ניתן להגדיר תוויות אמצעי אחסון רק עבור אמצעי אחסון מקומיים הניתנים לכתיבה.
Kötetcímkék csak írható helyi kötetekhez állíthatók be.
Le etichette di volume possono essere impostate solo per volumi locali modificabili.
書き込み可能なローカル ボリュームに対してのみ、ボリューム ラベルを設定することができます。
볼륨 레이블은 쓰기 가능한 로컬 볼륨에 대해서만 설정할 수 있습니다.
Volumetiketter kan bare angis for skrivbare lokale volumer.
Etykiety woluminów można ustawiać tylko dla zapisywalnych woluminów lokalnych.
Os rótulos de volume podem ser definidos apenas em volumes locais graváveis.
As etiquetas de volume só podem ser definidas para volumes locais de escrita.
Метки томов можно создавать только для перезаписываемых локальных томов.
Las etiquetas de volumen sólo pueden establecerse para volúmenes locales que se pueden modificar.
Volymetiketter kan endast anges för skrivbara lokala volymer.
Birim etiketleri yalnızca yazılabilir yerel birimler için ayarlanabilir.
只能为可写的本地卷设置卷标。
磁碟區標籤只能設定為可寫入的本機磁碟區。
عملية التحويل المحددة غير صالحة.
指定的转换无效。
指定的轉換無效。
Určené přetypování není platné.
Den angivne ændring er ugyldig.
De opgegeven conversie is ongeldig.
Määritetty liitos ei ole kelvollinen.
Le cast spécifié n'est pas valide.
Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
Η μετατροπή που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη.
השיוך שצוין אינו חוקי.
A megadott típuskonverzió érvénytelen.
Cast specificato non valido.
指定されたキャストは有効ではありません。
지정한 캐스트가 잘못되었습니다.
Ugyldig rolle angitt.
Określone rzutowanie jest nieprawidłowe.
Conversão especificada não é válida.
A conversão especificada não é válida.
Заданное приведение является недопустимым.
La conversión especificada no es válida.
Den angivna omvandlingen är inte giltig.
Belirtilen atama geçerli değil.
指定的转换无效。
指定的轉換無效。
اسم متغير البيئة أو قيمته طويل جدًا.
环境变量名或值太长。
環境變數名稱或值太長。
Název nebo hodnota proměnné prostředí jsou příliš dlouhé.
Miljøvariabelnavnet eller -værdien er for lang.
De naam of waarde van de omgevingsvariabele is te lang.
Ympäristömuuttujan nimi tai arvo on liian pitkä.
Le nom ou la valeur de la variable d'environnement est trop long.
Der Umgebungsvariablenname oder -wert ist zu lang
Το μήκος του ονόματος ή της τιμής μεταβλητής περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλο.
שם או ערך של משתנה סביבה ארוכים מדי.
A környezeti változó neve túl hosszú.
Lunghezza eccessiva del nome o del valore della variabile d'ambiente.
環境変数名または値が長すぎます。
환경 변수 이름 또는 값이 너무 깁니다.
Miljøvariabelens navn eller verdi er for lang.
Nazwa lub wartość zmiennej środowiskowej jest za długa.
O nome ou o valor da variável de ambiente é muito longo.
O nome ou valor da variável de ambiente é demasiado longo.
Имя или значение переменной окружения имеет слишком большую длину.
El nombre o el valor de la variable de entorno es demasiado largo.
Miljövariabelns namn eller värde är för långt.
Ortam değişkeni adı veya değeri çok uzun.
环境变量名或值太长。
環境變數名稱或值太長。
O grupo de códigos concede o conjunto de permissões de intranet ao código da zona de intranet. Esse conjunto de permissões concede ao código de intranet o direito de usar armazenamento isolado, acesso total à interface do usuário, algum recurso para reflexão e acesso limitado a variáveis de ambiente.
O grupo de códigos concede o conjunto de permissões para a Intranet ao código da zona Intranet. Este conjunto de permissões concede ao código da Intranet o direito de utilização do armazenamento isolado, acesso completo à IU, alguma capacidade de reflexão e acesso limitado às variáveis de ambiente.
Группа кода предоставляет набор разрешений интранета коду из зоны интранета. Этот набор разрешений обеспечивает коду интранета право на использование изолированной памяти, полный доступ к интерфейсу пользователя, определенные возможности отражения и ограниченный доступ к переменным среды.
Este grupo de código concede el conjunto de permisos de intranet a los códigos de la zona de intranet. Este conjunto de permisos concede a los códigos de intranet el derecho de utilizar el almacenamiento aislado, acceso completo a la IU, funcionalidad para realizar la reflexión y acceso limitado a las variables de entorno.
Kodgruppen beviljar behörighetsgruppen Intranät till kod från zonen Intranät. Den här behörighetsgruppen ger intranätkod behörighet att använda isolerad lagring, fullständig gränssnittsåtkomst, viss möjlighet att utföra reflektion samt begränsad åtkomst till miljövariabler.
Kod grubu, intranet bölgesi koduna intranet izin kümesini verir. Bu izin kümesi, intranet koduna yalıtılmış depolama birimini kullanma hakkı, tam Kullanıcı Arabirimi erişimi, bazı yansıtma yapma yetenekleri ve ortama sınırlı erişim verir.
تمنح مجموعة التعليمات البرمجية مجموعة أذونات الإنترانت للتعليمات البرمجية من منطقة الإنترانت. وتمنح مجموعة الأذونات هذه تعليمات الإنترانت البرمجية الحق في استخدام مخزن معزول والوصول الكامل إلى واجهة المستخدم UI وجزء من إمكانية الانعكاس ووصول محدود إلى متغيرات البيئة.
代码组向来自 Intranet 区域的代码授予 Intranet 权限集。此权限集向 Intranet 代码授予使用独立存储区的权限、完全 UI 访问权、某些进行反射的功能以及对环境变量的有限访问权。
程式碼群組授與內部網路使用權限集合給來自內部網路區域的程式碼。此使用權限集合對內部網路程式碼授與使用隔離儲存區、完整 UI 存取、某些從事反映其功能和有限制存取環境變數的權利。
Kódová skupina uděluje kódu ze zóny intranetu sadu oprávnění sítě intranet. Tato sada oprávnění uděluje kódu pocházejícímu z intranetu právo používat izolované úložiště, úplný přístup k uživatelskému rozhraní, určité možnosti provádění reflexe a omezený přístup k proměnným prostředí.
Kodegruppen giver tilladelsessættet Intranet til kode fra zonen Intranet. Dette tilladelsessæt giver intranetkode ret til at bruge isoleret lagring, fuld adgang til brugergrænseflader, begrænsede muligheder for refleksion og begrænset adgang til miljøvariabler.
De codegroep kent de machtigingenset van het intranet toe aan code van de intranetzone. De machtigingenset verleent de intranetcode het recht op geïsoleerde opslag, volledige toegang tot de gebruikersinterface, enige mogelijkheid tot reflectie en beperkte toegang tot omgevingsvariabelen.
Koodiryhmä myöntää intranetistä peräisin olevalle koodille intranet-oikeusryhmän mukaiset oikeudet. Kyseinen oikeusryhmä sallii intranet-koodille oikeudet eristetyn muistin käyttämiseen, täydet käyttöliittymän käyttöoikeudet, joitakin heijastusoikeuksia sekä rajoitetut ympäristömuuttujien käyttöoikeudet.
Ce groupe de codes accorde le jeu d'autorisations intranet au code de la zone intranet. Ce jeu d'autorisations accorde au code intranet le droit d'utiliser le stockage isolé, l'accès interface utilisateur (UI) complet, certaines fonctionnalités pour la réflexion et l'accès limité aux variables d'environnement.
Die Codegruppe gewährt Code von der Intranetzone den den Intranetberechtigungssatz. Diese Berechtigungen erlauben die Verwendung von isoliertem Speicherplatz, vollen Zugriff auf die UI Benutzeroberfläche, einige Reflektionsfunktionen und eingeschränkten Zugriff auf Umgebungsvariablen.
Η ενότητα κώδικα εκχωρεί το σύνολο δικαιωμάτων intranet σε κώδικα από τη ζώνη του intranet. Αυτό το σύνολο δικαιωμάτων εκχωρεί στον κώδικα intranet το δικαίωμα χρήσης απομονωμένων χώρων αποθήκευσης, πλήρη πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, ορισμένες δυνατότητες αντανάκλασης και περιορισμένη πρόσβαση σε μεταβλητές περιβάλλοντος.
קבוצת קוד מעניקה את ערכת הרשאות האינטרא-נט לקוד מאזור האינטרא-נט. ערכת הרשאות זו מעניקה לקוד אינטרא-נט את ההרשאה להשתמש באחסון מבודד, גישה מלאה לממשק המשתמש, יכולת מסוימת לבצע השתקפות וגישה מוגבלת למשתני סביבה.
A kódcsoport az intranetes zóna kódjainak az Intranet engedélycsoportot adja. Ez az engedélycsoport az intranetes kódnak jogosultságot biztosít az elszigetelt tárolók használatára, a kezelőfelület teljes elérése, valamint a reflexió bizonyos szintű használatára és a környezeti változókhoz való korlátozott hozzáférésre.
Il gruppo di codice concede al codice dell'area Intranet il set di autorizzazioni previsto per le Intranet. Tale set consente al codice Intranet l'utilizzo di uno spazio di memorizzazione isolato, il libero accesso all'interfaccia utente (UI), alcune capacità di reflection e un accesso limitato alle variabili di ambiente.
このコード グループにより、イントラネット アクセス許可セットがイントラネット ゾーンのコードに与えられます。このアクセス許可セットによって、イントラネット コードは、分離ストレージ、ユーザー インターフェイスへの完全なアクセス、リフレクション機能の使用権、および一部の環境変数へのアクセスを与えられます。
코드 그룹은 인트라넷 영역의 코드에 인트라넷 권한 집합을 부여합니다. 이 권한 집합을 통해 인트라넷 코드는 격리된 저장소, 전체 UI 액세스, 리플렉션을 수행할 수 있는 일부 기능 및 환경 변수에 대한 제한된 액세스 등을 사용할 수 있는 권한을 가집니다.
Kodegruppen gir intranettet tillatelsessett til å kode fra intranettsonen. Dette tillatelsessettet gir intranettkoden rett til bruk isolert lagring, fullstendig tilgang til grensesnitt, litt mulighet til gjenspeiling og en begrenset tilgang til miljøvariabler.
Grupa kodów nadaje kodowi pochodzącemu ze strefy intranetu zestaw uprawnień intranetowych. Pochodzący z intranetu kod z uprawnieniami intranetowymi ma prawo do korzystania z izolowanych magazynów, pełny dostęp do interfejsu użytkownika, możliwość wykonywania odbić oraz ograniczony dostęp do zmiennych środowiskowych.
代码组向来自 Intranet 区域的代码授予 Intranet 权限集。此权限集向 Intranet 代码授予使用独立存储区的权限、完全 UI 访问权、某些进行反射的功能以及对环境变量的有限访问权。
程式碼群組授與內部網路使用權限集合給來自內部網路區域的程式碼。此使用權限集合對內部網路程式碼授與使用隔離儲存區、完整 UI 存取、某些從事反映其功能和有限制存取環境變數的權利。
See catalog page for all messages.