The service
Messages on page
הארגומנט מחייב שה- ResultType יהיה '<var>X</var>', אולם סופקה פעילות עם סוג התוצאה '<var>Type Name</var>'.
Het ResultType voor het argument moet <var>X</var> zijn, maar er is een activiteit met het resultaattype <var>Type Name</var> opgegeven.
Az argumentum megköveteli, hogy a ResultType értéke „<var>X</var>” legyen, de „<var>Type Name</var>” eredménytípusú tevékenység szerepel.
Argumentti edellyttää ResultType-tyyppiä <var>X</var>, mutta annetun tehtävän tulostyyppi on <var>Type Name</var>.
Bağımsız değişken ResultType'ın '<var>X</var>' olmasını gerektiriyor, ancak sonuç türü '<var>Type Name</var>' olan bir Activity sağlandı.
参数要求 ResultType 为“<var>X</var>”,但所提供 Activity 的结果类型为“<var>Type Name</var>”。
Аргументу требуется тип ResultType "<var>X</var>", а предоставлено действие с типом результата "<var>Type Name</var>".
L'argomento richiede che ResultType sia '<var>X</var>', ma è stata specificata un'attività con tipo di risultato '<var>Type Name</var>'.
ResultType doit être '<var>X</var>' pour l'argument, mais une activité avec un type de résultat '<var>Type Name</var>' est fournie.
تتطلب الوسيطة أن يكون ResultType هو '<var>X</var>', ولكن تم تقديم نشاط من نوع نتيجة '<var>Type Name</var>'.
この引数では ResultType を '<var>X</var>' にする必要がありますが、結果型 '<var>Type Name</var>' の Activity が指定されています。
Das Argument erfordert den ResultType '<var>X</var>', es wurde jedoch eine Aktivität mit Ergebnistyp '<var>Type Name</var>' bereitgestellt.
인수의 ResultType은 '<var>X</var>'이어야 하는데 결과 형식이 '<var>Type Name</var>'인 작업이 제공되었습니다.
Argument vyžaduje ResultType <var>X</var>, ale je poskytnut objekt Activity s typem výsledku <var>Type Name</var>.
Το όρισμα απαιτεί το ResultType να είναι '<var>X</var>', αλλά δίνεται μια δραστηριότητα με τύπο αποτελέσματος '<var>Type Name</var>'.
El argumento requiere que ResultType sea '<var>X</var>', pero se ha proporcionado una actividad con el tipo de resultado '<var>Type Name</var>'.
Argumentet kræver, at ResultType er '<var>X</var>', men der er angivet en aktivitet med resultattypen '<var>Type Name</var>'.
引數要求 ResultType 必須是 '<var>X</var>',但提供的是結果型別 '<var>Type Name</var>' 的活動。
Argument wymaga typu wyniku <var>X</var>, a określono działanie o typie wyniku <var>Type Name</var>.
Argumentet krever at ResultType er <var>X</var>, men en aktivitet med resultattypen <var>Type Name</var> er angitt.
Det krävs att ResultType är <var>X</var> för argumentet, men en aktivitet med resultattypen <var>Type Name</var> tillhandahålls.
O argumento requer que ResultType seja '<var>X</var>', mas é fornecida uma Activity com tipo de resultado '<var>Type Name</var>'.
יש לאגד ערכים לביטוי שאינו null לפני שניתן יהיה להשתמש בפעילות ה- ForEach ‏'<var>X</var>'.
Waarden moeten worden gebonden aan een expressie die niet null is voordat de ForEach-activiteit <var>X</var> kan worden gebruikt.
Az értékeket nem null értékű kifejezéshez kell kötni, a(z) „<var>X</var>” ForEach tevékenység csak ezt követően használható.
Arvot on sidottava lausekkeeseen, jonka arvo ei ole tyhjäarvo, ennen kuin ForEach-tehtävää <var>X</var> voidaan käyttää.
'<var>X</var>' ForEach etkinliğinin kullanılabilmesi için değerlerin null olmayan bir ifadeye bağlanması gerekir.
值必须绑定到非 null 表达式,然后才能使用 ForEach 活动“<var>X</var>”。
Перед использованием действия ForEach "<var>X</var>" необходимо привязать значения к непустому выражению.
Prima di utilizzare l'attività ForEach '<var>X</var>', è necessario che i valori siano associati a un'espressione non Null.
Les valeurs doivent être liées à une expression non Null avant que l'activité ForEach '<var>X</var>' puisse être utilisée.
يجب ربط القيم بتعبير غير خالٍ قبل التمكن من استخدام نشاط ForEach '<var>X</var>'.
ForEach アクティビティ '<var>X</var>' を使用する前に、値を NULL 以外の式にバインドする必要があります。
Werte müssen an einen Nicht-NULL-Ausdruck gebunden werden, bevor die ForEach-Aktivität '<var>X</var>' verwendet werden kann.
ForEach 작업 '<var>X</var>'을(를) 사용하려면 먼저 값을 null이 아닌 식에 바인딩해야 합니다.
Hodnoty musí být vázány na hodnoty, které nejsou NULL, před použitím aktivity ForEach <var>X</var>.
Οι τιμές πρέπει να συνδέονται σε μια παράσταση που δεν είναι null προτού να μπορεί η δραστηριότητα ForEach '<var>X</var>' να χρησιμοποιηθεί.
Los valores deben estar enlazados a una expresión distinta de null para que se pueda usar la actividad ForEach '<var>X</var>'.
Værdier skal bindes til et udtryk, som ikke har værdien null, før ForEach-aktiviteten '<var>X</var>' kan anvendes.
值必須先繫結到非 null 運算式,才能使用 ForEach 活動 '<var>X</var>'。
Aby można było użyć działania ForEach „<var>X</var>”, wartości muszą być powiązane z wyrażeniem innym niż null.
Verdier må være bundet til et uttrykk som ikke har nullverdi, før ForEach-aktiviteten <var>X</var> kan brukes.
Värden måste bindas till ett uttryck som inte är null innan ForEach-aktiviteten <var>X</var> kan användas.
Os valores devem ser associados a uma expressão não nula para que a atividade ForEach '<var>X</var>' possa ser usada.
אין אפשרות לבצע הפניה של נציג הפעילות ללא מטפל על-ידי הפעילות '<var>X</var>' מאחר שהאחרונה אינה ביישום של הפעילות '<var>Y</var>'. ניתן להפנות אל נציג פעילות רק על-ידי היישום של פעילות אשר מציין נציג פעילות זה כצאצא או ייבוא. נציג הפעילות ללא מטפל מוצהר על-ידי הפעילות '<var>Z</var>'.
Er kan niet naar de activiteitsgemachtigde zonder handler worden verwezen met de activiteit <var>X</var>, omdat deze laatste niet voorkomt in de implementatie van de activiteit <var>Y</var>. Naar een activiteitsgemachtigde kan alleen worden verwezen vanuit de implementatie van een activiteit waarin deze activiteitsgemachtigde is opgegeven als onderliggend element of importelement. De activiteitsgemachtigde zonder handler wordt gedeclareerd door de activiteit <var>Z</var>.
A leíróval nem rendelkező delegált tevékenységre nem hivatkozhat a(z) „<var>X</var>” tevékenység, mert az utóbbi nem szerepel a(z) „<var>Y</var>” tevékenység megvalósításában. Delegált tevékenységre csak olyan tevékenység megvalósítása hivatkozhat, amely gyermekként vagy importként adja meg az adott delegált tevékenységet. A leíróval nem rendelkező delegált tevékenységet a(z) „<var>Z</var>” tevékenység deklarálja.
Käsittelijättömään tehtävädelegaattiin ei voi viitata tehtävästä <var>X</var>, koska tehtävä <var>X</var> ei kuulu tehtävän <var>Y</var> toteutukseen. Tehtävädelegaattiin voidaan viitata vain sellaisen tehtävän toteutuksesta, joka määrittelee kyseisen tehtävän delegaatikseen tai tuoduksi tehtäväksi. Käsittelijätön tehtävädelegaatti on määritetty tehtävässä <var>Z</var>.
Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisine '<var>X</var>' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi '<var>Y</var>' etkinliğinin uygulamasında yok. Bir etkinlik temsilcisine yalnızca söz konusu etkinlik temsilcisini bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisinin bildirimi '<var>Z</var>' etkinliği tarafından yapılmış.
活动“<var>X</var>”无法引用无处理程序的活动委托,因为前者不在活动“<var>Y</var>”的实现中。仅当活动将活动委托指定为子级或导入时,该活动的实现才能引用该活动委托。无处理程序的活动委托是由活动“<var>Z</var>”声明的。
Действие "<var>X</var>" не может ссылаться на делегат действия без обработчика, так как первое не входит в реализацию действия "<var>Y</var>". На делегат действия может ссылаться реализация только такого действия, которое относится к нему как к дочернему или импортируемому. Делегат действия без обработчика объявляется действием "<var>Z</var>".
L'attività '<var>X</var>' non può fare riferimento al delegato di attività senza gestore perché non è presente nell'implementazione dell'attività '<var>Y</var>'. A un delegato di attività può fare riferimento solo l'implementazione di un'attività che specifica tale delegato di attività come elemento figlio o importazione. Il delegato di attività senza gestore è dichiarato dall'attività '<var>Z</var>'.
Impossible de référencer le délégué d'activité sans Handler par l'activité '<var>X</var>' car cette dernière ne se trouve pas dans l'implémentation de l'activité '<var>Y</var>'. Un délégué d'activité ne peut être référencé que par l'implémentation d'une activité qui spécifie ce délégué d'activité en tant qu'enfant ou importation. Le délégué d'activité sans Handler est déclaré par l'activité '<var>Z</var>'.
لا يمكن الإشارة إلى مفوض النشاط بدون معالج بواسطة النشاط '<var>X</var>' نظرًا لأن الأخير غير موجود في تنفيذ النشاط '<var>Y</var>'. يمكن فقط الإشارة إلى مفوض النشاط بواسطة تنفيذ نشاط يحدد أن مفوض النشاط فرع أو استيراد. تم إعلان مفوض النشاط بدون المعالج بواسطة النشاط '<var>Z</var>'.
アクティビティ '<var>X</var>' はアクティビティ '<var>Y</var>' の実装に含まれていないため、この Handler を持たないアクティビティ デリゲートを参照できません。アクティビティ デリゲートを参照できるのは、そのアクティビティ デリゲートを子またはインポートとして指定するアクティビティの実装だけです。この Handler を持たないアクティビティ デリゲートはアクティビティ '<var>Z</var>' によって宣言されています。
Auf den Aktivitätsdelegaten ohne Handler kann nicht von Aktivität '<var>X</var>' verwiesen werden, da sich letztere nicht in der Implementierung von Aktivität '<var>Y</var>' befindet. Auf einen Aktivitätsdelegaten kann nur von der Implementierung einer Aktivität verwiesen werden, die diesen Aktivitätsdelegaten als untergeordnetes Element oder als Import angibt. Der Aktivitätsdelegat ohne Handler wird von Aktivität '<var>Z</var>' deklariert.
'<var>X</var>' 작업이 '<var>Y</var>' 작업의 구현에 있지 않기 때문에 이 작업에서 처리기가 없는 작업 대리자를 참조할 수 없습니다. 작업 대리자에 대한 참조는 해당 작업 대리자를 자식 또는 가져오기로 지정하는 작업의 구현에서만 가능합니다. 처리기가 없는 작업 대리자는 '<var>Z</var>' 작업에 의해 선언되었습니다.
Η παραπομπή δραστηριότητας χωρίς πρόγραμμα χειρισμού δεν μπορεί να αναφέρεται από τη δραστηριότητα '<var>X</var>' καθώς η τελευταία δεν βρίσκεται στην υλοποίηση της δραστηριότητας '<var>Y</var>'. Μια παραπομπή δραστηριότητας μπορεί να αναφερθεί μόνον από την υλοποίηση μιας δραστηριότητας που καθορίζει αυτήν τη παραπομπή δραστηριότητας ως θυγατρικό στοιχείο ή εισαγωγή. Η παραπομπή δραστηριότητας χωρίς πρόγραμμα χειρισμού δηλώνεται από τη δραστηριότητα '<var>Z</var>'.
La actividad '<var>X</var>' no puede hacer referencia al delegado de actividad sin controlador porque la primera no figura en la implementación de la actividad '<var>Y</var>'. Solo se puede hacer referencia a un delegado de actividad mediante la implementación de una actividad que especifique dicho delegado de actividad como secundario o de importación. El delegado de actividad sin controlador se declara mediante la actividad '<var>Z</var>'.
Der kan ikke refereres til aktivitetsstedfortræderen uden Handler fra aktiviteten '<var>X</var>', fordi sidstnævnte ikke findes i implementeringen af aktiviteten '<var>Y</var>'. Der kan kun refereres til en aktivitetsstedfortræder fra implementeringen af en aktivitet, som angiver den pågældende aktivitetsstedfortræder som et underordnet element eller som import. Aktivitetsstedfortræderen uden Handler erklæres af aktiviteten '<var>Z</var>'.
活動 '<var>X</var>' 無法參考沒有處理常式的活動委派,因為前者不在活動 '<var>Y</var>' 的實作中。活動委派只能由指定該活動委派為子系或匯入的活動實作所參考。這個沒有處理常式的活動委派是由活動 '<var>Z</var>' 所宣告。
Do delegata działania bez obsługi nie może odwoływać się działanie <var>X</var>, ponieważ to drugie nie należy do implementacji działania <var>Y</var>. Do delegata działania może odwoływać się tylko implementacja działania, która określa tego delegata działania jako obiekt podrzędny lub importowany. Delegat działania bez obsługi jest zadeklarowany przez działanie <var>Z</var>.
Na delegáta aktivity bez popisovače nemůže odkazovat aktivita <var>X</var>, protože odkazující aktivita není zahrnuta v implementaci aktivity <var>Y</var>. Na delegáta aktivity může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Delegát aktivity bez popisovače je deklarován aktivitou <var>Z</var>.
Aktivitetsrepresentanten uten behandling kan ikke refereres til av aktiviteten <var>X</var> fordi sistnevnte ikke er i implementeringen til aktiviteten <var>Y</var>. En aktivitetsrepresentant kan bare refereres til ved implementeringen av en aktivitet som angir aktivitetsrepresentanten som en underordnet eller importert aktivitet. Aktivitetsrepresentanten uten behandling er deklarert av aktiviteten <var>Z</var>.
Aktivitetsdelegaten utan hanterare kan inte refereras till av aktiviteten <var>X</var> eftersom den senare inte ingår i implementeringen av aktiviteten <var>Y</var>. En aktivitetsdelegat kan endast refereras till genom implementeringen av en aktivitet som anger aktivitetsdelegaten som underordnad eller importerad. Aktivitetsdelegaten utan hanterare deklareras av aktiviteten <var>Z</var>.
O representante de atividade sem Handler não pode ser referenciado pela atividade '<var>X</var>' porque esta não está na implementação da atividade '<var>Y</var>'. Um representante de atividade pode ser referenciado apenas pela implementação de uma atividade que especifique tal representante de atividade como filho ou uma importação. O representante de atividade sem Handler é declarado pela atividade '<var>Z</var>'.
אובייקט המשתנה שאליו בוצעה הפניה (Name = '<var>X</var>') אינו גלוי בטווח זה. ייתכן שיש הפניה למיקום אחר בעלת אותו שם שגלויה בטווח זה, אולם היא אינה מפנה לאותו מיקום.
Het variabeleobject met de naam <var>X</var> is niet zichtbaar in dit bereik. Mogelijk is er een andere locatieverwijzing met dezelfde naam die wel zichtbaar is in dit bereik, maar deze verwijst niet naar dezelfde locatie.
A hivatkozott Variable objektum (név = „<var>X</var>”) ebben a hatókörben nem látható. Előfordulhat, hogy ugyanezzel a névben ebben a hatókörben egy másik helyhivatkozás látható, de nem ugyanerre a helyre hivatkozik.
Viittauksen kohteena oleva muuttujaobjekti (<var>X</var>) ei ole näkyvissä tässä vaikutusalueessa. Tässä vaikutusalueessa voi olla toinen samanniminen sijaintiviittaus, joka on näkyvissä, mutta joka ei viittaa samaan sijaintiin.
Başvurulan Variable nesnesi (Name = '<var>X</var>') bu kapsamda görünür değil. Bu kapsamda aynı ada sahip başka bir konum başvurusu görünür durumda olabilir, ancak aynı konuma başvurmuyor.
已引用的 Variable 对象(Name 为“<var>X</var>”)在此范围内不可见。可能在此范围内可见的另一个同名位置引用,但它并不引用同一个位置。
Объект Variable (имя = "<var>X</var>"), на который делается ссылка, невидим в данной области. Может существовать другая ссылка на расположение с таким же именем, которое видимо в данной области, но она ссылается на другое расположение.
L'oggetto Variable a cui viene fatto riferimento (nome = '<var>X</var>') non è visibile in questo ambito. È possibile che esista un altro riferimento a percorso con lo stesso nome visibile in questo ambito, ma non fa riferimento allo stesso percorso.
L'objet Variable référencé (Nom = '<var>X</var>') n'est pas visible dans cette portée. Une autre référence d'emplacement portant le même nom peut exister qui est visible dans cette portée, mais elle ne fait pas référence au même emplacement.
كائن المتغير الذي تمت الإشارة إليه (الاسم = '<var>X</var>') غير ظاهر في هذا النطاق. قد يكون هناك مرجع موقع آخر يحمل نفس الاسم يكون ظاهرًا في هذا النطاق، ولكنه لا يشير إلى نفس الموقع.
参照されている Variable オブジェクト (Name = '<var>X</var>') はこのスコープでは参照できません。このスコープで参照できる同じ名前の別の場所参照がある可能性がありますが、同じ場所を参照していません。
Das Variablenobjekt (Name = '<var>X</var>'), auf das verwiesen wird, ist in diesem Bereich nicht sichtbar. Möglicherweise ist ein anderer Positionsverweis mit dem gleichen Namen in diesem Bereich sichtbar. Dieser verweist jedoch nicht auf dieselbe Position.
참조된 Variable 개체(이름 = '<var>X</var>')가 이 범위에서 표시되지 않습니다. 이 범위에서 표시되는 같은 이름의 다른 위치 참조가 있을 수 있지만 동일 위치를 참조하지는 않습니다.
Odkazovaný objekt Variable s názvem <var>X</var> není viditelný v tomto oboru. Může existovat odkaz na jiné umístění se stejným názvem, které není viditelné v tomto oboru, ale neodkazuje na stejné umístění.
Το αντικείμενο μεταβλητής που αναφέρεται (όνομα = '<var>X</var>') δεν είναι ορατό σε αυτήν την εμβέλεια. Μπορεί να υπάρχει άλλη αναφορά θέσης με το ίδιο όνομα ορατή σε αυτήν την εμβέλεια, αλλά δεν αναφέρει την ίδια θέση.
El objeto Variable al que se hace referencia (nombre = '<var>X</var>') no es visible en este ámbito. Es posible que haya otra referencia de ubicación con el mismo nombre que sea visible en este ámbito pero que no haga referencia a la misma ubicación.
Det Variable-objekt (Name = '<var>X</var>'), der refereres til, er ikke synligt i dette område. Der kan være en anden placeringsreference med det samme navn, som er synlig i området, men den refererer ikke til den samme placering.
參考的 Variable 物件 (名稱 = '<var>X</var>') 在這個範圍內是不可見的。可能有其他位置參考具有相同的名稱,並且在這個範圍內是可見的,只是未參考相同的位置。
Obiekt Variable (Name = <var>X</var>), do którego występuje odwołanie, jest niewidoczny w tym zakresie. Być może występuje inne odwołanie do lokalizacji o tej samej nazwie, które jest widoczne w tym zakresie, ale nie odwołuje się ono do tej samej lokalizacji.
Det refererte Variable-objektet (Name = <var>X</var>) er ikke synlig i dette området. Det kan hende at det finnes en annen plasseringsreferanse med samme navn som er synlig i dette området, med den refererer ikke til samme plassering.
Det hänvisade variabelobjektet (namn = <var>X</var>) syns inte i detta område. Det kan finnas en annan platshänvisning med samma namn som är synlig i detta område, men den hänvisar inte till samma plats.
O objeto Variable referenciado (Name = '<var>X</var>') não está visível nesse escopo. Pode haver outra referência a local com o mesmo nome, visível nesse escopo, mas ela não faz referência ao mesmo local.
פעולה זו אינה חוקית כאשר טרנזקציית זמן הריצה לא פעילה. טרנזקציית זמן הריצה לא פעילה מאחר שהמאפיין SuppressTransaction הוגדר ב- RuntimeTransactionHandle בסביבה הנוכחית.
Deze bewerking is ongeldig wanneer de runtimetransactie wordt onderdrukt. De runtimetransactie wordt onderdrukt, omdat de eigenschap SuppressTransaction is ingesteld voor de RuntimeTransactionHandle in de huidige omgeving.
Ez a művelet a futtatási tranzakció nem látható állapotában érvénytelen. A futtatási tranzakció nem látható, mert az aktuális környezetben a RuntimeTransactionHandle leírón be van állítva a SuppressTransaction tulajdonság.
Tämä toiminto ei ole kelvollinen, kun suorituksenaikainen tapahtuma on estettynä. Suorituksenaikainen tapahtuma on estetty, koska nykyisen ympäristön RuntimeTransactionHandle-kohteelle on asetettu SuppressTransaction-ominaisuus.
Çalışma zamanı işlemi bastırıldığında bu işlem geçersizdir. Geçerli ortamda RuntimeTransactionHandle üzerinde SuppressTransaction özelliği ayarlanmış olduğundan çalışma zamanı bastırıldı.
禁止运行时事务后,此操作无效。由于对当前环境中的 RuntimeTransactionHandle 设置了 SuppressTransaction 属性,因此禁止了运行时事务。
Данная операция недопустима при подавлении транзакции среды выполнения. Транзакция среды выполнения подавляется, поскольку свойство SuppressTransaction было задано в классе RuntimeTransactionHandle текущей среды.
Operazione non valida quando la transazione di runtime è annullata. La transazione di runtime è annullata perché la proprietà SuppressTransaction è stata impostata su RuntimeTransactionHandle nell'ambiente corrente.
Cette opération n'est pas valide lorsque la transaction runtime est supprimée. La transaction runtime est supprimée car la propriété SuppressTransaction a été définie sur le RuntimeTransactionHandle dans l'environnement actuel.
هذه العملية غير صالحة عند منع معاملة وقت التشغيل. تم منع معاملة وقت التشغيل نظرًا لتعيين خاصية SuppressTransaction على RuntimeTransactionHandle في البيئة الحالية.
ランタイム トランザクションが抑制されている場合はこの操作は無効です。現在の環境では SuppressTransaction プロパティが設定されているため、ランタイム トランザクションが抑制されています。
Dieser Vorgang ist ungültig, wenn die Laufzeittransaktion unterdrückt wird. Die Laufzeittransaktion wird unterdrückt, da die SuppressTransaction-Eigenschaft für das RuntimeTransactionHandle in der aktuellen Umgebung festgelegt wurde.
런타임 트랜잭션이 표시되지 않은 경우 이 작업은 올바르지 않습니다. SuppressTransaction 속성이 현재 환경의 RuntimeTransactionHandle에 대해 설정되었기 때문에 런타임 트랜잭션이 표시되지 않습니다.
Tato operace je neplatná při potlačení běhové transakce. Běhová transakce je potlačena, protože vlastnost SuppressTransaction byla nastavena na hodnotu RuntimeTransactionHandle v aktuálním prostředí.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι έγκυρη όταν η συναλλαγή χρόνου εκτέλεσης απενεργοποιείται. Η συναλλαγή χρόνου εκτέλεσης είναι απενεργοποιημένη καθώς η ιδιότητα SuppressTransaction ορίστηκε στο RuntimeTransactionHandle του τρέχοντος περιβάλλοντος.
Esta operación no es válida cuando la transacción en tiempo de ejecución está suprimida. La transacción en tiempo de ejecución está suprimida porque la propiedad SuppressTransaction se estableció en el RuntimeTransactionHandle en el entorno actual.
Denne handling er ugyldig, når kørselstransaktionen er undertrykt. Kørselstransaktionen er undertrykt, fordi egenskaben SuppressTransaction er angivet for RuntimeTransactionHandle i det nuværende miljø.
當執行階段交易已隱藏時,此作業無效。執行階段交易之所以隱藏起來,是因為 SuppressTransaction 屬性是在目前環境的 RuntimeTransactionHandle 上設定的。
Ta operacja jest nieprawidłowa, jeśli transakcja środowiska wykonawczego została pominięta. Transakcja środowiska wykonawczego została pominięta, ponieważ właściwość SuppressTransaction ustawiono dla obiektu RuntimeTransactionHandle w bieżącym środowisku.
Denne operasjonen er ugyldig når kjøretidstransaksjonen er undertrykket. Kjøretidstransaksjonen er undertrykket fordi SuppressTransaction-egenskapen ble angitt på RuntimeTransactionHandle i gjeldende miljø.
Den här åtgärden är ogiltig när körningstransaktionen ignoreras. Körningstransaktionen ignoreras eftersom SuppressTransaction-egenskapen angavs för RuntimeTransactionHandle i aktuell miljö.
Essa operação é inválida quando a transação de tempo de execução está suprimida. A transação de tempo de execução está suprimida porque a propriedade SuppressTransaction foi definida no RuntimeTransactionHandle no ambiente atual.
ביטוי ערך-L לא חוקי.
Ongeldige expressie voor L-waarde
Érvénytelen L-value kifejezés.
Virheellinen L-arvolauseke.
Geçersiz L-value ifadesi.
左值表达式无效。
Недопустимое L-значение в выражении.
Espressione L-value non valida.
Expression L-value non valide.
تعبير بقيمة L غير صالح.
左辺値式が無効です。
Ungültiger L-Wertausdruck.
L-value 식이 잘못되었습니다.
Neplatný výraz hodnoty typu Long.
Μη έγκυρη παράσταση L-value.
Expresión de valor L no válida.
Ugyldigt udtryk for L-værdien.
無效的左值 (L-Value) 運算式。
Nieprawidłowe wyrażenie L-wartości.
Ugyldig L-verdiuttrykk.
Ogiltigt L-värdeuttryck.
Expressão de valor L inválida.
ה- IsolationLevel של פעילות TransactionScope מקוננת חייב להיות שווה לזה של אביה.
Het IsolationLevel van een geneste TransactionScope-activiteit moet gelijk zijn aan dat van het bovenliggende element.
Sisäkkäisen TransactionScope-tehtävän IsolationLevel-tason on oltava sama kuin päätehtävän vastaava taso.
İç içe bir TransactionScope etkinliğinin IsolationLevel'ı üst öğesininkine eşit olmalıdır.
Значение объекта IsolationLevel вложенного действия TransactionScope должно быть равно значению его родителя.
IsolationLevel di un'attività TransactionScope annidata deve essere uguale a quello della relativa attività padre.
Le IsolationLevel d'une activité TransactionScope imbriquée doit être égal à celui de son parent.
يجب أن يكون IsolationLevel لنشاط TransactionScope متداخل مساويًا لذلك الخاص بأصله.
入れ子になった TransactionScope アクティビティの IsolationLevel はその親の値と同じである必要があります。
Der IsolationLevel-Wert einer geschachtelten TransactionScope-Aktivität muss dem ihres übergeordneten Elements entsprechen.
嵌套 TransactionScope 活动的 IsolationLevel 必须与其父级的该值相等。
A beágyazott TransactionScope tevékenység IsolationLevel tulajdonságának azonos értékűnek kell lennie a szülőével.
중첩된 TransactionScope 작업의 IsolationLevel은 해당 부모의 수준과 같아야 합니다.
Úroveň IsolationLevel vnořené aktivity TransactionScope se musí rovnat úrovni nadřazeného objektu.
Το IsolationLevel μιας ένθετης δραστηριότητας TransactionScope πρέπει να είναι ίσο με αυτό του γονικού στοιχείου της.
El valor de IsolationLevel de una actividad TransactionScope anidada debe ser igual al de su elemento primario.
IsolationLevel i en indlejret TransactionScope-aktivitet skal være lig med niveauet i det overordnede element.
巢狀 TransactionScope 活動的 IsolationLevel 必須與其父代相等。
Wartość właściwości IsolationLevel zagnieżdżonego działania TransactionScope musi być równa tej właściwości jego działania nadrzędnego.
IsolationLevel-verdien for en nestet TransactionScope-aktivitet må være lik verdien til den overordnede aktiviteten.
IsolationLevel för en kapslad TransactionScope-aktivitet måste vara samma som för det överordnade objektet.
O IsolationLevel de uma atividade TransactionScope aninhada deve ser igual a de seu pai.
אין אפשרות לבצע הפניה לפעילות '<var>X</var>' על-ידי הפעילות '<var>Y</var>' מאחר שהאחרונה אינה ביישום של פעילות אחרת. הפניה לפעילות יכולה להתבצע רק על-ידי היישום של פעילות אשר מציין את אותה פעילות כצאצא או ייבוא. הפעילות '<var>X</var>' מוצהרת על-ידי הפעילות '<var>Z</var>'.
Er kan niet naar de activiteit <var>X</var> worden verwezen met de activiteit <var>Y</var>, omdat deze laatste niet voorkomt in de implementatie van een andere activiteit. Er kan alleen naar een activiteit worden verwezen vanuit de implementatie van een activiteit waarin deze activiteit als onderliggend element of importelement voorkomt. De activiteit <var>X</var> wordt gedeclareerd met de activiteit <var>Z</var>.
Tehtävä <var>Y</var> ei voi viitata tehtävään <var>X</var>, koska ensiksi mainittu ei kuulu toisen tehtävän toteutukseen. Tehtävään voidaan viitata vain sellaisen tehtävän toteutuksesta, jonka alitehtäväksi tai tuoduksi tehtäväksi kyseinen tehtävä on määritetty. Tehtävä <var>X</var> on määritetty tehtävässä <var>Z</var>.
'<var>X</var>' etkinliğine '<var>Y</var>' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi başka bir etkinliğin uygulamasında yok. Bir etkinliğe yalnızca söz konusu etkinliği bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. '<var>X</var>' etkinliğinin bildirimi '<var>Z</var>' etkinliği tarafından yapılmış.
活动“<var>Y</var>”无法引用活动“<var>X</var>”,因为前者不在另一个活动的实现中。仅当活动 1 将活动 2 指定为子级或导入时,活动 1 的实现才能引用活动 2。活动“<var>X</var>”是由活动“<var>Z</var>”声明的。
Действие "<var>Y</var>" не может ссылаться на действие "<var>X</var>", так как первое не входит в реализацию другого действия. На действие может ссылаться реализация только такого действия, которое относится к нему как к дочернему или импортируемому. Действие "<var>X</var>" объявляется действием "<var>Z</var>".
L'attività '<var>Y</var>' non può fare riferimento all'attività '<var>X</var>' perché non è presente nell'implementazione di un'altra attività. A un'attività può fare riferimento solo l'implementazione di un'attività che specifica tale attività come attività figlio o importazione. L'attività '<var>X</var>' è dichiarata dall'attività '<var>Z</var>'.
Impossible de référencer l'activité '<var>X</var>' par l'activité '<var>Y</var>' car cette dernière ne se trouve pas dans l'implémentation de cette activité. Une activité ne peut être référencée que par l'implémentation d'une activité qui spécifie cette activité en tant qu'enfant ou importation. L'activité '<var>X</var>' est déclarée par l'activité '<var>Z</var>'.
لا يمكن الإشارة إلى النشاط '<var>X</var>' بواسطة النشاط '<var>Y</var>' نظرً لأن الأخير ليس تنفيذًا لنشاط آخر. يمكن الإشارة إلى النشاط بواسطة تنفيذ نشاط يحدد أن النشاط فرع أو استيراد. تم إعلان النشاط '<var>X</var>' بواسطة النشاط '<var>Z</var>'.
アクティビティ '<var>Y</var>' は別のアクティビティの実装に含まれていないため、アクティビティ '<var>X</var>' を参照できません。アクティビティを参照できるのは、そのアクティビティを子またはインポートとして指定するアクティビティの実装だけです。アクティビティ '<var>X</var>' はアクティビティ '<var>Z</var>' によって宣言されています。
Auf die Aktivität '<var>X</var>' kann nicht von Aktivität '<var>Y</var>' verwiesen werden, da sich letztere nicht in der Implementierung einer anderen Aktivität befindet. Auf eine Aktivität kann nur von der Implementierung einer Aktivität verwiesen werden, die diese Aktivität als untergeordnetes Element oder als Import angibt. Die Aktivität '<var>X</var>' wird von Aktivität '<var>Z</var>' deklariert.
A(z) „<var>Y</var>” tevékenység nem hivatkozhat a(z) „<var>X</var>” tevékenységre, mert nem szerepel egy másik tevékenység megvalósításában. Csak olyan tevékenység megvalósításából lehet hivatkozni egy tevékenységre, amely megadja az adott tevékenységet gyermekként vagy importált objektumként. A(z) „<var>X</var>” tevékenység a következő tevékenységben van deklarálva: „<var>Z</var>”.
'<var>Y</var>' 작업이 다른 작업의 구현에 있지 않기 때문에 이 작업에서 '<var>X</var>' 작업을 참조할 수 없습니다. 작업에 대한 참조는 해당 작업을 자식 또는 가져오기로 지정하는 작업의 구현에서만 가능합니다. '<var>X</var>' 작업은 '<var>Z</var>' 작업에 의해 선언되었습니다.
Na aktivitu <var>X</var> nemůže odkazovat aktivita <var>Y</var>, protože odkazující aktivita není zahrnuta v jiné implementaci aktivity. Na aktivitu může odkazovat pouze implementace aktivity, která aktivitu určuje jako podřízený nebo importovaný objekt. Aktivita <var>X</var> je deklarována aktivitou <var>Z</var>.
Η δραστηριότητα '<var>X</var>' δεν μπορεί να αναφέρεται από τη δραστηριότητα '<var>Y</var>' καθώς η τελευταία βρίσκεται στην υλοποίηση μιας άλλης δραστηριότητας. Μια δραστηριότητα μπορεί να αναφέρεται μόνον από την υλοποίηση μιας δραστηριότητας, η οποία καθορίζεται αυτήν τη δραστηριότητα ως ένα θυγατρικό στοιχείο ή εισαγωγή. Η δραστηριότητα '<var>X</var>' δηλώνεται από τη δραστηριότητα '<var>Z</var>'.
La actividad '<var>Y</var>' no puede hacer referencia a la actividad '<var>X</var>' porque la primera no figura en la implementación de otra actividad. A una actividad solo se puede hacer referencia mediante la implementación de una actividad que especifique dicha actividad como secundaria o de importación. La actividad '<var>X</var>' se declara mediante la actividad '<var>Z</var>'.
Der kan ikke refereres til aktiviteten '<var>X</var>' fra aktiviteten '<var>Y</var>', fordi sidstnævnte ikke findes i en anden aktivitets implementering. Der kan kun refereres til en aktivitet fra implementeringen af en aktivitet, som angiver den pågældende aktivitet som et underordnet element eller som import. Aktiviteten '<var>X</var>' erklæres af aktiviteten '<var>Z</var>'.
活動 '<var>Y</var>' 無法參考活動 '<var>X</var>',因為前者不在其他活動的實作中。活動只能由指定該活動為子系或匯入的活動實作所參考。活動 '<var>X</var>' 是由活動 '<var>Z</var>' 所宣告。
Do działania <var>X</var> nie może odwoływać się działanie <var>Y</var>, ponieważ to drugie nie należy do implementacji innego działania. Do działania może odwoływać się tylko implementacja działania, która określa to działanie jako podrzędne lub importowane. Działanie <var>X</var> jest zadeklarowane przez działanie <var>Z</var>.
Aktivitet <var>X</var> kan ikke refereres til av aktivitet <var>Y</var> fordi sistnevnte ikke er i en annen aktivitets implementering. En aktivitet kan bare refereres til ved implementeringen av en aktivitet som angir aktiviteten som en underordnet eller importert aktivitet. Aktivitet <var>X</var> er deklarert av aktivitet <var>Z</var>.
Aktiviteten <var>X</var> kan inte refereras till genom aktiviteten <var>Y</var> eftersom den senare inte ingår i implementeringen av en annan aktivitet. En aktivitet kan endast refereras genom implementeringen av en aktivitet som anger aktiviteten som underordnad eller importerad. Aktiviteten <var>X</var> deklareras av aktiviteten <var>Z</var>.
A atividade '<var>X</var>' não pode ser referenciada pela atividade '<var>Y</var>' porque esta última não está na implementação da outra atividade. Uma atividade pode ser referencia apenas pela implementação de uma atividade que especifique tal atividade como filha ou uma importação. A atividade '<var>X</var>' é declarada pela atividade '<var>Z</var>'.
'<var>X</var>' אינו מסוג '<var>Type Name</var>'. בעת טעינת מופע זה עליך לוודא כי הפעילות בעלת השם '<var>X</var>' מיישמת את '<var>Type Name</var>'.
<var>X</var> is niet van het type <var>Type Name</var>. Bij het laden van dit exemplaar moet u controleren of in de activiteit <var>X</var> <var>Type Name</var> is geïmplementeerd.
A(z) „<var>X</var>” nem „<var>Type Name</var>” típusú. A példány betöltésekor gondoskodjon róla, hogy a(z) „<var>X</var>” nevű tevékenység megvalósítsa a következőt: „<var>Type Name</var>”.
<var>X</var> ei ole tyyppiä <var>Type Name</var>. Esiintymää ladattaessa on varmistettava, että tehtävä <var>X</var> toteuttaa tyypin <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>', '<var>Type Name</var>' türünde değil. Bu örneği yüklerken, '<var>X</var>' adlı etkinliğin '<var>Type Name</var>' türünü uyguladığından emin olmalısınız.
“<var>X</var>”的类型不是“<var>Type Name</var>”。加载此实例时,必须确保名为“<var>X</var>”的活动实现“<var>Type Name</var>”。
Действие "<var>X</var>" не принадлежит к типу "<var>Type Name</var>". При загрузке этого экземпляра необходимо убедиться, что действие с именем "<var>X</var>" реализует тип "<var>Type Name</var>".
'<var>X</var>' non è di tipo '<var>Type Name</var>'. Quando si carica questa istanza, è necessario verificare che l'attività denominata '<var>X</var>' implementi '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' n'est pas de type '<var>Type Name</var>'. Lors du téléchargement de cette instance vous devez vérifier que l'activité portant le nom '<var>X</var>' implémente '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' ليس من النوع '<var>Type Name</var>'. عند تحميل هذا المثيل، يجب التأكد من أن النشاط الذي يحمل الاسم '<var>X</var>' يقوم بتنفيذ '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' の型が '<var>Type Name</var>' ではありません。このインスタンスを読み込むときは、名前が '<var>X</var>' のアクティビティで '<var>Type Name</var>' を実装する必要があります。
'<var>X</var>' ist nicht vom Typ '<var>Type Name</var>'. Beim Laden dieser Instanz müssen Sie sicherstellen, dass '<var>Type Name</var>' von der Aktivität '<var>X</var>' implementiert wird.
'<var>X</var>'은(는) '<var>Type Name</var>' 형식이 아닙니다. 이 인스턴스를 로드하는 경우 이름이 '<var>X</var>'인 작업에서 '<var>Type Name</var>'을(를) 구현해야 합니다.
Objekt <var>X</var> není typu <var>Type Name</var>. Při načítání této instance je nutné zajistit, aby aktivita s názvem <var>X</var> implementovala <var>Type Name</var>.
Το '<var>X</var>' δεν είναι τύπου '<var>Type Name</var>'. Κατά τη φόρτωση της παρουσίας πρέπει να διασφαλίσετε πως η δραστηριότητα με όνομα '<var>X</var>' υλοποιεί το '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' no es de tipo '<var>Type Name</var>'. Al cargar esta instancia, debe asegurarse de que la actividad con nombre '<var>X</var>' implementa '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' er ikke af typen '<var>Type Name</var>'. Når du indlæser denne forekomst, skal du sikre dig, at aktiviteten '<var>X</var>' implementerer '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' 不屬於型別 '<var>Type Name</var>'。載入這個執行個體時,您必須確定名稱為 '<var>X</var>' 的活動實作了 '<var>Type Name</var>'。
Działanie <var>X</var> nie jest typu <var>Type Name</var>. Podczas ładowania tego wystąpienia trzeba upewnić się, że działanie o nazwie <var>X</var> implementuje typ <var>Type Name</var>.
<var>X</var> er ikke av typen <var>Type Name</var>. Ved lasting av denne forekomsten må du kontrollere at aktiviteten med navnet <var>X</var> implementerer <var>Type Name</var>.
<var>X</var> är inte av typen <var>Type Name</var>. När du läser in den här instansen måste du se till att aktiviteten med namnet <var>X</var> implementerar <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' não é de tipo is '<var>Type Name</var>'. Ao carregar essa instância, é necessário assegurar que a atividade denominada '<var>X</var>' implemente '<var>Type Name</var>'.
הקריאה ל- OnGetExtension ב- WorkflowInstance ‏'<var>X</var>'‎ התריעה על חריג. חריגה זו נחשבת לחמורה. עיין בחריגה הפנימית לקבלת פרטים.
De aanroep van OnGetExtension in de WorkflowInstance <var>X</var> heeft een uitzondering veroorzaakt. Dit wordt beschouwd als een onherstelbare fout. Raadpleeg de interne uitzondering voor meer informatie.
OnGetExtension hívása a következő WorkflowInstance példányon kivételt váltott ki: „<var>X</var>”. Ez helyreállíthatatlan hibának minősül. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
WorkflowInstance-kohteen <var>X</var> OnGetExtension-kutsu palautti poikkeuksen. Tätä pidetään vakavana. Lisätietoja on sisemmässä poikkeuksessa.
WorkflowInstance '<var>X</var>' üzerinde OnGetExtension çağrısı bir özel durum oluşturdu. Bu durum önemlidir. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
对 WorkflowInstance“<var>X</var>”调用 OnGetExtension 引发异常。此异常被视为致命异常。有关详细信息,请参见内部异常。
Вызов OnGetExtension для WorkflowInstance "<var>X</var>" привел к вызову исключения, которое признано неустранимым. Подробные сведения см. во внутреннем исключении.
La chiamata OnGetExtension in WorkflowInstance '<var>X</var>' ha generato un'eccezione. Questa condizione è considerata irreversibile. Per ulteriori dettagli, vedere l'eccezione interna.
L'appel de OnGetExtension sur le WorkflowInstance '<var>X</var>' a levé une exception considérée comme irrécupérable. Consultez l'exception interne pour plus d'informations.
قام الاستدعاء OnGetExtension على WorkflowInstance '<var>X</var>' بطرح استثناء. يعتبر ذلك استثناءً فادحًا. راجع الاستثناء الداخلي للحصول على تفاصيل.
WorkflowInstance '<var>X</var>' に対する OnGetExtension への呼び出しで例外がスローされました。これは致命的な例外と見なされます。詳細については、内部例外を参照してください。
Beim Aufrufen von OnGetExtension für WorkflowInstance '<var>X</var>' wurde eine Ausnahme ausgelöst. Hierbei handelt es sich um eine schwerwiegende Ausnahme. Weitere Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme.
WorkflowInstance '<var>X</var>'의 OnGetExtension에 대한 호출로 예외가 발생했습니다. 치명적인 예외로 생각됩니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Volání metody OnGetExtension v třídě WorkflowInstance <var>X</var> generovalo výjimku. Jedná se o závažnou situaci. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
Η κλήση στο OnGetExtension στο WorkflowInstance '<var>X</var>' παρουσίασε εξαίρεση. Αυτή θεωρείται μη αναστρέψιμη. Ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση για λεπτομέρειες.
La llamada a OnGetExtension en la WorkflowInstance '<var>X</var>' produjo una excepción que se considera grave. Consulte la excepción interna para obtener información detallada.
Kaldet til OnGetExtension på WorkflowInstance '<var>X</var>' udløste en undtagelse. Dette er en alvorlig fejl. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
對 WorkflowInstance '<var>X</var>' 上 OnGetExtension 的呼叫擲回例外狀況。這被視為嚴重。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
Wywołanie metody OnGetExtension w obiekcie WorkflowInstance „<var>X</var>” spowodowało zgłoszenie wyjątku. Jest on traktowany jako krytyczny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz wyjątek wewnętrzny.
Det oppstod et unntak i kallet til OnGetExtension på WorkflowInstance <var>X</var>. Denne unntaket er kritisk. Se det interne unntaket hvis du vil ha mer informasjon.
Anropet till OnGetExtension i WorkflowInstance <var>X</var> utlöste ett undantag. Detta betraktas som allvarligt. Mer information finns i det interna undantaget.
A chamada a OnGetExtension na WorkflowInstance '<var>X</var>' gerou uma exceção. Isso é considerado fatal. Consulte a exceção interna para obter detalhes.
See catalog page for all messages.