The service
Messages on page
התצורה של קבוצות עומס היתר הבאות הוגדרה: <var>X</var>. רק בקבוצת עומס יתר אחת תצורת הארגומנטים אמורה להיות מוגדרת.
De volgende overload-groepen zijn geconfigureerd: <var>X</var>. Van slechts één overload-groep moet u de argumenten configureren.
Seuraavat ylikuormitusryhmät on määritetty: <var>X</var>. Vain yhden ylikuormitusryhmän argumentit voidaan määrittää.
Şu fazla yükleme grupları yapılandırıldı: <var>X</var>. Yalnızca bir fazla yük grubunun bağımsız değişkenleri yapılandırılmış olmalıdır.
配置了以下重载组: <var>X</var>。只有一个重载组应配置其参数。
Настроены следующие перегруженные группы: <var>X</var>. Аргументы можно задать только для одной перегруженной группы.
I seguenti gruppi di overload sono configurati: <var>X</var>. Gli argomenti possono essere configurati per un solo gruppo di overload.
Les groupes surchargés suivants sont configurés : <var>X</var>. Seul un groupe surchargé doit avoir ses arguments configurés.
تم تكوين مجموعات التحميل الزائد التالية: <var>X</var>. ينبغي تكوين وسيطات مجموعة تحميل زائد واحدة فقط.
次のオーバーロード グループが構成されています: '<var>X</var>'。引数を構成できるオーバーロード グループは 1 つのみです。
Die folgenden Überladungsgruppen sind konfiguriert: <var>X</var>. Es sollten nur die Argumente einer Überladungsgruppe konfiguriert sein.
A következő túlterhelési csoportok vannak konfigurálva: <var>X</var>. Csak egy túlterhelési csoporthoz lehetnek argumentumok konfigurálva.
다음 오버로드 그룹이 구성되어 있습니다. <var>X</var>. 하나의 오버로드 그룹에만 인수를 구성해야 합니다.
Jsou konfigurovány tyto přetížené skupiny: <var>X</var>. Argumenty by měly být konfigurovány pouze pro jednu přetíženou skupinu.
Ρυθμίζονται οι ακόλουθες ομάδες υπερφόρτωσης: <var>X</var>. Μόνο μία ομάδα υπερφόρτωσης θα πρέπει να έχει ρυθμισμένα τα δικά της ορίσματα.
Se han configurado los siguientes grupos de sobrecargas: <var>X</var>. Solamente un grupo de sobrecargas debe tener argumentos configurados.
Følgende overloadgrupper konfigureres: <var>X</var>. Kun én overloadgruppes argumenter skal konfigureres.
已設定下列多載群組: <var>X</var>。應該只有一個多載群組已設定引數。
Skonfigurowane są następujące grupy metod przeciążonych: <var>X</var>. Tylko jedna grupa metod przeciążonych powinna mieć skonfigurowane swoje argumenty.
Følgende overbelastningsgrupper er konfigurert: <var>X</var>. Det bør bare konfigureres argumenter for én overbelastningsgruppe.
Följande överlagringsgrupper har konfigurerats: <var>X</var>. Endast en överlagringsgrupp ska innehålla konfigurerade argument.
Estão configurados os seguintes grupos de sobrecargas: <var>X</var>. Apenas um grupo de sobrecargas deve ter seus argumentos configurados.
נתוני מעקב <var>X</var> שחולצו בפעילות <var>Y</var>.
Traceringsgegevens <var>X</var> geëxtraheerd in de activiteit <var>Y</var>.
Folyamatban van a következő tevékenységben kibontott <var>X</var> adat nyomkövetése: <var>Y</var>.
Jäljitystiedot <var>X</var> poimittiin tehtävässä <var>Y</var>.
<var>X</var> izleme verileri <var>Y</var> etkinliğinde ayıklandı.
正在跟踪在活动 <var>Y</var> 中提取的数据 <var>X</var>。
Отслеживание данных, извлеченных <var>X</var> в действии <var>Y</var>.
Rilevamento dati <var>X</var> estratti nell'attività <var>Y</var>.
Données de suivi <var>X</var> extraites dans l'activité <var>Y</var>.
بيانات التعقب <var>X</var> المستخرجة في النشاط <var>Y</var>.
追跡データ <var>X</var> がアクティビティ <var>Y</var> で抽出されました。
Überwachungsdaten <var>X</var> wurden in Aktivität <var>Y</var> extrahiert.
추적 데이터 <var>X</var>이(가) <var>Y</var> 작업에서 추출되었습니다.
Sledovací data <var>X</var> byla extrahována v aktivitě <var>Y</var>.
Δεδομένα παρακολούθησης <var>X</var> έχουν εξαχθεί στη δραστηριότητα <var>Y</var>.
Datos de seguimiento <var>X</var> extraídos en la actividad <var>Y</var>.
Sporingsdataene <var>X</var> blev udtrukket i aktiviteten <var>Y</var>.
追蹤在活動 <var>Y</var> 中擷取到的資料 <var>X</var>。
Dane śledzenia <var>X</var> wyodrębnione w działaniu <var>Y</var>.
Sporingsdataene <var>X</var> er trukket ut i aktiviteten <var>Y</var>.
Spårningsdata <var>X</var> har extraherats i aktiviteten <var>Y</var>.
Dados de rastreamento <var>X</var> extraídos na atividade <var>Y</var>.
מתחיל ביצוע של פריט עבודה של זמן ריצה עבור פעילות '<var>X</var>', DisplayName‏: '<var>Y</var>', InstanceId‏: '<var>Z</var>'.
De uitvoering wordt gestart van een runtimewerkitem voor de activiteit <var>X</var> met de weergavenaam <var>Y</var> en de exemplaar-id <var>Z</var>.
Futtatási munkaelem végrehajtása kezdődik a(z) „<var>X</var>” tevékenységre vonatkozóan (DisplayName: „<var>Y</var>”, InstanceId: „<var>Z</var>”).
Tehtävän <var>X</var> (DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>) suorituksenaikaisen työkohteen suoritus aloitetaan.
DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' olan '<var>X</var>' Activity'si için bir çalışma zamanı çalışma öğesinin yürütülmesine başlanıyor.
开始为 Activity“<var>X</var>”、DisplayName“<var>Y</var>”、InstanceId“<var>Z</var>”执行运行时工作项。
Начинается выполнение рабочего элемента среды выполнения для элемента Activity "<var>X</var>", DisplayName: "<var>Y</var>", InstanceId: "<var>Z</var>".
Avvio dell'esecuzione di un elemento di lavoro del runtime per l'attività '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Début de l'exécution d'un élément de travail runtime pour l'activité '<var>X</var>', DisplayName : '<var>Y</var>', InstanceId : '<var>Z</var>'.
بدء تنفيذ عنصر عمل وقت تشغيل للنشاط '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Activity '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' のランタイム作業項目の実行を開始しています。
Die Ausführung einer Laufzeitarbeitsaufgabe für die Aktivität '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' wird gestartet.
작업 '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'에 대해 런타임 작업 항목의 실행을 시작합니다.
Začátek provádění běhové pracovní položky - aktivita <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Έναρξη ενός στοιχείου εργασίας χρόνου εκτέλεσης για τη δραστηριότητα '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Iniciando la ejecución de un elemento de trabajo en tiempo de ejecución para la actividad '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Starter kørslen af et kørselsarbejdselement for Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
開始執行活動 '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' 的執行階段工作項目。
Rozpoczęcie wykonywania elementu roboczego środowiska wykonawczego dla działania <var>X</var>, nazwa wyświetlana: <var>Y</var>, identyfikator wystąpienia: <var>Z</var>.
Starter utførelse av et kjøretidsarbeidselement for aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Startar körning av en körningsarbetsuppgift för aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Iniciando a execução de um item de trabalho de tempo de execução para Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
תרשים הזרימה '<var>X</var>'/FlowSwitch - נבחר ה- Case שנקבע כברירת מחדל.
Stroomdiagram <var>X</var>/FlowSwitch - standaard-Case is geselecteerd.
„<var>X</var>” Flowchart folyamat/FlowSwitch elem - az alapértelmezett eset kijelölése megtörtént.
Vuokaavio <var>X</var>/FlowSwitch: oletusvaihtoehto valittu.
Flowchart '<var>X</var>'/FlowSwitch - Default Case seçildi.
Flowchart“<var>X</var>”/FlowSwitch - 选择了 Default Case。
Блок-схема "<var>X</var>"/FlowSwitch: выбрано действие Default Case.
Diagramma di flusso '<var>X</var>'/FlowSwitch: è stato selezionato il case predefinito.
Flowchart '<var>X</var>'/FlowSwitch - cas par défaut a été sélectionné.
المخطط الانسيابي '<var>X</var>'/FlowSwitch - تم تحديد الحالة الافتراضية.
フローチャート '<var>X</var>'/FlowSwitch - 既定の Case が選択されました。
Flussdiagramm '<var>X</var>'/FlowSwitch - Standardfall wurde ausgewählt.
Flowchart '<var>X</var>'/FlowSwitch - Default Case가 선택되었습니다.
Vývojový diagram <var>X</var>/FlowSwitch - Výchozí aktivita Case byla vybrána.
Διάγραμμα ροής '<var>X</var>'/FlowSwitch - Επιλέχθηκε Default Case.
Flowchart '<var>X</var>'/FlowSwitch: se seleccionó el caso predeterminado.
Flowchart '<var>X</var>'/FlowSwitch - Default Case blev valgt.
流程圖 '<var>X</var>'/FlowSwitch - 已選取預設案例。
Flowchart „<var>X</var>”/FlowSwitch — wybrano domyślne działanie Case.
Flytskjema <var>X</var>/FlowSwitch – Standard-Case er valgt.
Flödesdiagrammet <var>X</var>/FlowSwitch - standardfallet valdes.
Flowchart '<var>X</var>'/FlowSwitch - Default Case foi selecionado.
מתחיל ביצוע של FaultWorkItem עבור פעילות '<var>X</var>', DisplayName‏: '<var>Y</var>', InstanceId‏: '<var>Z</var>'. החריגה הופצה מפעילות '<var>A</var>', DisplayName‏: '<var>B</var>', InstanceId‏: '<var>C</var>'.
De uitvoering wordt gestart van een FaultWorkItem voor de activiteit <var>X</var> met de weergavenaam <var>Y</var> en de exemplaar-id <var>Z</var>. De uitzondering is doorgegeven vanuit de activiteit <var>A</var> met de weergavenaam <var>B</var> en de exemplaar-id <var>C</var>.
Egy FaultWorkItem elem végrehajtása kezdődik a(z) „<var>X</var>” tevékenységre vonatkozóan (DisplayName: „<var>Y</var>”, InstanceId: „<var>Z</var>”). A kivétel propagálása a(z) „<var>A</var>” tevékenységből (DisplayName: „<var>B</var>”, InstanceId: „<var>C</var>”) történt.
Tehtävän <var>X</var> (DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>) FaultWorkItem-kohteen suoritus aloitetaan. Poikkeus välitettiin tehtävästä <var>A</var> (DisplayName: <var>B</var>, InstanceId: <var>C</var>).
DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' olan '<var>X</var>' Activity'si için bir FaultWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor. Özel durum DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>' olan '<var>A</var>' Activity'sinden yayıldı.
开始为 Activity“<var>X</var>”、DisplayName“<var>Y</var>”、InstanceId“<var>Z</var>”执行 FaultWorkItem。异常是从 Activity“<var>A</var>”、DisplayName“<var>B</var>”、InstanceId“<var>C</var>”传播的。
Начинается выполнение элемента FaultWorkItem для элемента Activity "<var>X</var>", DisplayName: "<var>Y</var>", InstanceId: "<var>Z</var>". В элементе Activity "<var>A</var>" произошло исключение, DisplayName: "<var>B</var>", InstanceId: "<var>C</var>".
Avvio dell'esecuzione di FaultWorkItem per l'attività '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'. Eccezione propagata dall'attività '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'.
Début de l'exécution d'un FaultWorkItem pour l'activité '<var>X</var>', DisplayName : '<var>Y</var>', InstanceId : '<var>Z</var>'. L'exception a été propagée à partir de l'activité '<var>A</var>', DisplayName : '<var>B</var>', InstanceId : '<var>C</var>'.
بدء تنفيذ FaultWorkItem للنشاط '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'. تم نشر الاستثناء من النشاط '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'.
Activity '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' の FaultWorkItem の実行を開始しています。Activity '<var>A</var>'、DisplayName: '<var>B</var>'、InstanceId: '<var>C</var>' から例外が伝達されました。
Die Ausführung einer FaultWorkItem für die Aktivität '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' wird gestartet. Die Ausnahme wurde von Aktivität '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>' propagiert.
Začátek provádění položky FaultWorkItem - aktivita <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>. Výjimka byla rozšířena - aktivita <var>A</var>, DisplayName: <var>B</var>, InstanceId: <var>C</var>.
Έναρξη εκτέλεσης ενός FaultWorkItem για τη δραστηριότητα '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'. Η εξαίρεση μεταβιβάστηκε από τη δραστηριότητα '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'.
Iniciando la ejecución de un FaultWorkItem para la actividad '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'. La excepción se propagó desde la actividad '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'.
Starter kørslen af et FaultWorkItem for Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'. Undtagelsen blev overført fra Activity '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'.
開始執行活動 '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' 的 FaultWorkItem。例外狀況傳播源自活動 '<var>A</var>'、DisplayName: '<var>B</var>'、InstanceId: '<var>C</var>'。
작업 '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'에 대해 FaultWorkItem의 실행을 시작합니다. 작업 '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'에서 예외가 전파되었습니다.
Rozpoczęcie wykonywania elementu roboczego FaultWorkItem dla działania <var>X</var>, nazwa wyświetlana: <var>Y</var>, identyfikator wystąpienia: <var>Z</var>. Wyjątek pochodzi z działania <var>A</var>, nazwa wyświetlana: <var>B</var>, identyfikator wystąpienia: <var>C</var>.
Starter utførelse av FaultWorkItem for aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>. Unntaket ble overført fra aktiviteten <var>A</var>, DisplayName: <var>B</var>, InstanceId: <var>C</var>.
Startar körning av en FaultWorkItem för aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>. Undantaget spreds från aktiviteten <var>A</var>, DisplayName: <var>B</var>, InstanceId: <var>C</var>.
Iniciando a execução de um FaultWorkItem para a Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'. A exceção foi propagada da Activity '<var>A</var>', DisplayName: '<var>B</var>', InstanceId: '<var>C</var>'.
מתחיל ביצוע של CancelActivityWorkItem עבור פעילות '<var>X</var>', DisplayName‏: '<var>Y</var>', InstanceId‏: '<var>Z</var>'.
De uitvoering wordt gestart van een CancelActivityWorkItem voor de activiteit <var>X</var> met de weergavenaam <var>Y</var> en de exemplaar-id <var>Z</var>.
Egy CancelActivityWorkItem elem végrehajtása kezdődik a(z) „<var>X</var>” tevékenységre vonatkozóan (DisplayName: „<var>Y</var>”, InstanceId: „<var>Z</var>”).
Tehtävän <var>X</var> (DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>) CancelActivityWorkItem-kohteen suoritus aloitetaan.
DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' olan '<var>X</var>' Activity'si için bir CancelActivityWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor.
开始为 Activity“<var>X</var>”、DisplayName“<var>Y</var>”、InstanceId“<var>Z</var>”执行 CancelActivityWorkItem。
Начинается выполнение элемента CancelActivityWorkItem для элемента Activity "<var>X</var>", DisplayName: "<var>Y</var>", InstanceId: "<var>Z</var>".
Avvio dell'esecuzione di CancelActivityWorkItem per l'attività '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Début de l'exécution d'un CancelActivityWorkItem pour l'activité '<var>X</var>', DisplayName : '<var>Y</var>', InstanceId : '<var>Z</var>'.
بدء تنفيذ CancelActivityWorkItem للنشاط '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Activity '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' の CancelActivityWorkItem の実行を開始しています。
Die Ausführung einer CancelActivityWorkItem für die Aktivität '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' wird gestartet.
작업 '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'에 대해 CancelActivityWorkItem의 실행을 시작합니다.
Začátek provádění položky CancelActivityWorkItem - aktivita <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Έναρξη εκτέλεσης ενός CancelActivityWorkItem για τη δραστηριότητα '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Iniciando la ejecución de un CancelActivityWorkItem para la actividad '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Starter kørslen af et CancelActivityWorkItem for Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
開始執行活動 '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' 的 CancelActivityWorkItem。
Rozpoczęcie wykonywania elementu roboczego CancelActivityWorkItem dla działania <var>X</var>, nazwa wyświetlana: <var>Y</var>, identyfikator wystąpienia: <var>Z</var>.
Starter utførelse av CancelActivityWorkItem for aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Startar körning av en CancelActivityWorkItem för aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Iniciando a execução de um CancelActivityWorkItem para a Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
CancelActivityWorkItem הושלם עבור פעילות '<var>X</var>', DisplayName‏: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Er is een CancelActivityWorkItem voltooid voor de activiteit <var>X</var> met de weergavenaam <var>Y</var> en de exemplaar-id <var>Z</var>.
Egy CancelActivityWorkItem elem befejeződött a(z) „<var>X</var>” tevékenységre vonatkozóan (DisplayName: „<var>Y</var>”, InstanceId: „<var>Z</var>”).
Tehtävälle <var>X</var> (DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>) on suoritettu CancelActivityWorkItem-kohde.
DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' olan '<var>X</var>' Activity'si için bir CancelActivityWorkItem tamamlandı.
Activity“<var>X</var>”、DisplayName“<var>Y</var>”、InstanceId“<var>Z</var>”的 CancelActivityWorkItem 已经完成。
Выполнение элемента CancelActivityWorkItem для элемента Activity "<var>X</var>" завершено, DisplayName: "<var>Y</var>", InstanceId: "<var>Z</var>".
CancelActivityWorkItem completato per l'attività '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
CancelActivityWorkItem est terminé pour l'activité '<var>X</var>', DisplayName : '<var>Y</var>', InstanceID : '<var>Z</var>'.
اكتمل CancelActivityWorkItem للنشاط '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Activity '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' の CancelActivityWorkItem が完了しました。
Für die Aktivität '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>' wurde eine CancelActivityWorkItem abgeschlossen.
작업 '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'에 대해 CancelActivityWorkItem이 완료되었습니다.
Položka CancelActivityWorkItem byla dokončena pro aktivitu <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Ένα CancelActivityWorkItem ολοκληρώθηκε για Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Se ha completado un CancelActivityWorkItem para la actividad '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
Der blev fuldført et CancelActivityWorkItem for Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
已完成活動 '<var>X</var>'、DisplayName: '<var>Y</var>'、InstanceId: '<var>Z</var>' 的 CancelActivityWorkItem。
Ukończono element roboczy CancelActivityWorkItem dla działania <var>X</var>, nazwa wyświetlana: <var>Y</var>, identyfikator wystąpienia: <var>Z</var>.
CancelActivityWorkItem er fullført for aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Ett CancelActivityWorkItem har slutförts för aktiviteten <var>X</var>, DisplayName: <var>Y</var>, InstanceId: <var>Z</var>.
Um CancelActivityWorkItem foi concluído para a Activity '<var>X</var>', DisplayName: '<var>Y</var>', InstanceId: '<var>Z</var>'.
InvokeMethod ‏'<var>Method name</var>' - פעולת השירות אינה סטטית.
InvokeMethod <var>Method name</var> - de methode is niet statisch.
„<var>Method name</var>” InvokeMethod - a metódus nem statikus.
InvokeMethod <var>Method name</var>: menetelmä ei ole staattinen.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - yöntem Static değil.
InvokeMethod“<var>Method name</var>”- 方法非静态。
Метод InvokeMethod "<var>Method name</var>": метод не является статическим.
InvokeMethod '<var>Method name</var>': il metodo non è statico.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - la méthode n'est pas statique.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - أسلوب غير ثابت.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - メソッドは Static ではありません。
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - Methode ist nicht statisch.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - 메서드가 Static이 아닙니다.
InvokeMethod <var>Method name</var> - Metoda není statická.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - η μέθοδος δεν είναι στατική.
InvokeMethod '<var>Method name</var>': el método no es estático.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - metoden er ikke Static.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - 方法不是靜態方法。
InvokeMethod „<var>Method name</var>” — metoda nie jest statyczna.
InvokeMethod <var>Method name</var> – Metoden er ikke statisk.
InvokeMethod <var>Method name</var> - metoden är inte statisk.
InvokeMethod '<var>Method name</var>' - o método não é Static (estático).
תרשים הזרימה '<var>X</var>' - תוזמן Start.
Stroomdiagram <var>X</var> - start is gepland.
„<var>X</var>” Flowchart folyamat - az indítás ütemezése megtörtént.
Vuokaavio <var>X</var>: aloitus on ajoitettu.
Flowchart '<var>X</var>' - Başlatma zamanlandı.
Flowchart“<var>X</var>”- 已安排启动。
Блок-схема "<var>X</var>": запуск запланирован.
Diagramma di flusso '<var>X</var>': è stato pianificato l'avvio.
Diagramme '<var>X</var>' - Le début a été planifié
المخطط الانسيابي '<var>X</var>' - تمت جدولة البداية.
フローチャート '<var>X</var>' - Start がスケジュールされています。
Flussdiagramm '<var>X</var>' - Start wurde geplant.
Flowchart '<var>X</var>' - 시작이 예약되었습니다.
Vývojový diagram <var>X</var> - Začátek byl naplánován.
Διάγραμμα ροής '<var>X</var>' - η έναρξη έχει προγραμματιστεί.
Flowchart '<var>X</var>': se ha programado el inicio.
Flowchart '<var>X</var>' - Starten er planlagt.
流程圖 '<var>X</var>' - 已排程 Start。
Flowchart „<var>X</var>” — zaplanowano uruchomienie.
Flytskjema <var>X</var> – Oppstart er planlagt.
Flödesdiagrammet <var>X</var> - start har schemalagts.
Flowchart '<var>X</var>' - O início foi agendado.
תרשים הזרימה '<var>X</var>' - בוצע ללא צמתים.
Stroomdiagram <var>X</var> - is uitgevoerd zonder knooppunten.
„<var>X</var>” Flowchart folyamat - végrehajtása csomópontok nélkül megtörtént.
Vuokaavio <var>X</var>: tehtävä on suoritettu. Ei solmuja.
Flowchart '<var>X</var>' - hiçbir Node olmadan yürütüldü.
Flowchart“<var>X</var>”- 在无节点的情况下执行。
Блок-схема "<var>X</var>" была выполнена без узлов.
Diagramma di flusso '<var>X</var>' eseguito senza nodi.
Le diagramme '<var>X</var>' - a été exécuté sans nœuds.
تم تنفيذ المخطط الانسيابي '<var>X</var>' بلا عقد.
フローチャート '<var>X</var>' - ノードなしで実行されました。
Flussdiagramm '<var>X</var>' wurde ohne Knoten ausgeführt.
Flowchart '<var>X</var>' - 노드 없이 실행되었습니다.
Vývojový diagram <var>X</var> byl spuštěn bez uzlů.
Διάγραμμα ροής '<var>X</var>' - εκτελέστηκε χωρίς κόμβους.
Flowchart '<var>X</var>' se ejecutó sin nodos.
Flowchart '<var>X</var>' - blev kørt uden Nodes.
流程圖 '<var>X</var>' - 已執行,但沒有任何節點。
Flowchart „<var>X</var>” — wykonano bez węzłów.
Flytskjema <var>X</var> – ble utført uten noder.
Flödesdiagrammet <var>X</var> - kördes utan noder.
Flowchart '<var>X</var>' foi executado sem Nodes.
See catalog page for all messages.