The service
Messages on page
אין אפשרות לחבר את החלק '<var>X</var>' מאחר שקיים מחזור ביחסי התלות בין פעולות הייצוא המחוברות כעת. כדי לנתק מחזור זה, שקול לשנות חלק מפעולות הייבוא מבנאי להזרקת מאפיין.
Kan onderdeel <var>X</var> niet samenstellen omdat er een cyclus bestaat in de afhankelijkheden tussen de exports die worden samengesteld. Als u deze cyclus wilt verbreken, kunt u overwegen bepaalde imports te wijzigen van constructor naar eigenschapsinjectie.
A következő rész nem állítható össze, mert körkörösség észlelhető az összeállítás alatt álló exportok közti függőségek között: „<var>X</var>”. A körkörösség megszüntetéséhez módosítson néhány importot konstruktorról tulajdonságbeszúrásra.
Osaa <var>X</var> ei voi muodostaa, koska muodostettavien vientien välisissä riippuvuuksissa on kehäviittaus. Jos haluat poistaa tämän kehäviittauksen, harkitse joidenkin tuontien muuttamista konstruktorista ominaisuuden lisäämiseksi.
Oluşturulmakta olan verme işlemleri arasındaki bağımlılıklarda döngü bulunduğundan '<var>X</var>' bölümü oluşturulamıyor. Bu döngüyü kırmak için, alma işlemlerinin bir bölümünü oluşturucudan özellik eklemeye dönüştürebilirsiniz.
无法撰写部件“<var>X</var>”,因为正在撰写的导出之间的依赖项中存在一个循环。若要打破此循环,请考虑将一些导入从构造函数改为属性注入。
Не удается составить часть "<var>X</var>" из-за наличия цикла в зависимостях между составляемыми операциями экспорта. Для выхода из этого цикла рекомендуется заменить некоторые операции импорта из конструктора на внедрение свойства.
Impossibile comporre la parte '<var>X</var>' perché esiste un ciclo nelle dipendenze tra le esportazioni in fase di composizione. Per interrompere il ciclo, provare a modificare alcune importazioni del costruttore per l'inserimento della proprietà.
Impossible de composer le composant '<var>X</var>', car il existe un cycle dans les dépendances entre les exportations en cours de composition. Pour rompre ce cycle, modifiez certaines importations en remplaçant l'injection de constructeurs par l'injection de propriétés.
يتعذر إنشاء الجزء '<var>X</var>' نظرًا لوجود دائرة في التبعيات بين عمليات التصدير التي يتم إنشاؤها. لفصل هذه الدائرة، جرّب تغيير بعض عمليات الاستيراد من الدالة الإنشائية إلى إدخال الخاصية.
コンポジション対象のエクスポート間の依存関係に循環があるため、パーツ '<var>X</var>' をコンポジションできません。この循環を中断するには、コンストラクターからのインポートのいくつかをプロパティ挿入に変更してください。
Teil "<var>X</var>" kann nicht zusammengesetzt werden, da in den Abhängigkeiten zwischen den Exporten, die zusammengesetzt werden, ein Zyklus vorhanden ist. Zur Unterbrechung des Zyklus muss für einige Importe statt der Konstruktorinjektion die Eigenschafteninjektion geändert werden.
구성 중인 내보내기 간의 종속성에 순환이 존재하므로 '<var>X</var>' 부분을 구성할 수 없습니다. 이 순환을 중단하려면 생성자의 일부 가져오기를 속성 삽입으로 변경하십시오.
Nelze zkomponovat část <var>X</var>, protože v závislostech mezi vytvářenými exporty existuje zacyklení. Chcete-li toto zacyklení přerušit, zvažte změnu některých importů z konstruktoru na vkládání vlastnosti.
Δεν είναι δυνατή η σύνθεση του τμήματος '<var>X</var>' επειδή ο κύκλος υπάρχει στις εξαρτήσεις μεταξύ των εξαγωγών που συντίθενται. Για να διασπάσετε αυτόν τον κύκλο, εξετάστε το ενδεχόμενο να αλλάξετε μερικές εισαγωγές από την κατασκευή στην ένθεση ιδιοτήτων.
No se puede componer el elemento '<var>X</var>' porque hay un ciclo en las dependencias entre las exportaciones que se van a componer. Para interrumpir este ciclo, puede cambiar algunas importaciones del constructor a la inserción de propiedades.
Det er ikke muligt at sammensætte delen '<var>X</var>', fordi der findes en cyklus i afhængighederne mellem de eksporter, der sammensættes. Du kan bryde denne cyklus ved at ændre nogle importer fra konstruktøren til egenskabsindskydelsen.
無法撰寫組件 '<var>X</var>',因為要撰寫的匯出之間的相依性中含有循環。若要消除循環狀況,請考慮將建構函式的某些匯入變更為屬性插入。
Nie można złożyć części „<var>X</var>”, ponieważ występuje cykl w zależnościach między składanymi eksportami. Aby przerwać ten cykl, rozważ zmianę niektórych importów z konstruktora na iniekcję właściwości.
Kan ikke sette sammen del <var>X</var> fordi det finnes en syklus i avhengighetene mellom eksportene som settes sammen. Du kan bryte denne syklusen ved å endre noen importer fra konstruktør- til egenskapsinjeksjon.
Det går inte att sätta samman delen <var>X</var> eftersom det finns en cykel i beroenden mellan exporterna som sätts samman. Om du vill bryta cykeln bör du ändra vissa importer från konstruktorer till egenskapsinmatning.
Não é possível compor a parte '<var>X</var>', pois há um ciclo nas dependências entre as exportações em composição. Para quebrar esse ciclo, considere alterar algumas importações do construtor para a injeção de propriedade.
קובץ ההרכבה <var>File Name</var> לא נמצא או שאינו קובץ dll או קובץ exe.
Assembly-bestand <var>File Name</var> is niet gevonden of geen DLL- of EXE-bestand.
A következő szerelvényfájl nem található, illetve nem .dll vagy .exe kiterjesztésű: <var>File Name</var>.
Kokoonpanotiedostoa <var>File Name</var> ei löydy, tai se ei ole .dll- tai .exe-tiedosto.
<var>File Name</var> derleme dosyası bulunamadı veya bir dll ya da exe dosyası değil.
程序集文件 <var>File Name</var> 未找到或不是 dll 或 exe 文件。
Файл сборки <var>File Name</var> не найден или не является файлом dll или exe.
Impossibile trovare il file assembly <var>File Name</var> oppure non è un file DLL o EXE.
Le fichier d'assembly <var>File Name</var> est introuvable ou n'est pas un fichier DLL ou EXE.
لم يتم العثور على ملف التجميع <var>File Name</var> أو هو ليس ملف dll أو exe.
アセンブリ ファイル <var>File Name</var> が見つからないか、dll または exe ファイルではありません。
Die Assemblydatei "<var>File Name</var>" wurde entweder nicht gefunden, oder es handelt sich nicht um eine DLL- oder EXE-Datei.
어셈블리 파일 <var>File Name</var>이(가) 없거나 dll 또는 exe 파일이 아닙니다.
Soubor sestavení <var>File Name</var> buď nebyl nalezen, nebo nejde o soubor DLL nebo EXE.
Το αρχείο συγκρότησης <var>File Name</var> δεν βρέθηκε ή δεν είναι αρχείο dll ή exe.
No se encuentra el archivo de ensamblado <var>File Name</var> o no es un archivo dll o exe.
Assemblyfilen <var>File Name</var> blev enten ikke fundet eller er ikke en dll- eller exe-fil.
組件檔 <var>File Name</var> 找不到或者不是 dll 或 exe 檔案。
Nie odnaleziono pliku zestawu <var>File Name</var> lub nie jest to plik dll ani exe.
Finner ikke samlingsfilen <var>File Name</var>, eller så er den ikke en DLL- eller EXE-fil.
Antingen gick det inte att hitta sammansättningsfilen <var>File Name</var> eller också är den inte en DLL- eller EXE-fil.
O arquivo de assembly <var>File Name</var> não foi encontrado ou não é um arquivo dll ou exe.
פעולת הייצוא '<var>X</var>' אינה ניתנת להקצאה לסוג '<var>Type Name</var>'.
De export <var>X</var> is niet toewijsbaar aan het type <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>X</var>” export nem rendelhető hozzá a következő típushoz: „<var>Type Name</var>”.
Vientiä <var>X</var> ei voi määrittää tyypille <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' alma işlemi '<var>Type Name</var>' türüne atanabilir değildir.
导出“<var>X</var>”不可赋值于类型“<var>Type Name</var>”。
Операция экспорта "<var>X</var>" не может быть назначена типу "<var>Type Name</var>".
Esportazione '<var>X</var>' non assegnabile al tipo '<var>Type Name</var>'.
L'exportation '<var>X</var>' ne peut pas être assignée au type '<var>Type Name</var>'.
يعتبر التصدير '<var>X</var>' غير قابل للتعيين على النوع '<var>Type Name</var>'.
エクスポート '<var>X</var>' は、'<var>Type Name</var>' 型に割り当てできません。
Der Export "<var>X</var>" kann nicht dem Typ "<var>Type Name</var>" zugewiesen werden.
내보내기 '<var>X</var>'을(를) '<var>Type Name</var>' 형식에 할당할 수 없습니다.
Export <var>X</var> není přiřaditelný k typu <var>Type Name</var>.
Η εξαγωγή '<var>X</var>' δεν είναι εκχωρήσιμη στον τύπο '<var>Type Name</var>'.
La exportación '<var>X</var>' no se puede asignar al tipo '<var>Type Name</var>'.
Eksporten '<var>X</var>' kan ikke tildeles til typen '<var>Type Name</var>'.
匯出 '<var>X</var>' 無法指派給型別 '<var>Type Name</var>'。
Eksportu „<var>X</var>” nie można przypisać do typu „<var>Type Name</var>”.
Eksporten <var>X</var> kan ikke tilordnes til typen <var>Type Name</var>.
Det går inte att tilldela typen <var>Type Name</var> exporten <var>X</var>.
A exportação '<var>X</var>' não pode ser atribuída ao tipo '<var>Type Name</var>'.
אירעה חריגה בעת ניסיון להגדיר את ערך המאפיין '<var>Property Name</var>'.
Er is een uitzondering opgetreden tijdens een poging de waarde van eigenschap <var>Property Name</var> in te stellen.
Kivétel történt a következő tulajdonság értékének beállítására tett kísérlet során: „<var>Property Name</var>”.
Poikkeus yritettäessä asettaa ominaisuuden <var>Property Name</var> arvoa.
'<var>Property Name</var>' özelliğinin değeri ayarlanmaya çalışılırken özel durum oluştu.
尝试设置属性“<var>Property Name</var>”的值时发生异常。
Произошло исключение при попытке задать значение свойства "<var>Property Name</var>".
Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di impostare il valore della proprietà '<var>Property Name</var>'.
Une exception s'est produite lors de la tentative de définition de la valeur de la propriété '<var>Property Name</var>'.
حدث استثناء أثناء محاولة تعيين قيمة الخاصية '<var>Property Name</var>'.
プロパティ '<var>Property Name</var>' の値の設定中に例外が発生しました。
Ausnahme beim Festlegen Abrufen des Werts der Eigenschaft "<var>Property Name</var>".
'<var>Property Name</var>' 속성의 값을 설정하는 동안 예외가 발생했습니다.
Při pokusu o nastavení hodnoty vlastnosti <var>Property Name</var> došlo k výjimce.
Προέκυψε μια εξαίρεση κατά την απόπειρα ορισμού της τιμής της ιδιότητας '<var>Property Name</var>'.
Se produjo una excepción al intentar establecer el valor de la propiedad '<var>Property Name</var>'.
Der opstod en undtagelse under forsøg på at indstille værdien for egenskaben '<var>Property Name</var>'.
嘗試設定屬性 '<var>Property Name</var>' 的值時發生例外狀況。
Wystąpił wyjątek podczas próby ustawienia wartości właściwości „<var>Property Name</var>”.
Det oppstod et unntak under forsøk på å angi verdien til egenskapen <var>Property Name</var>.
Ett undantag inträffade när värdet för egenskapen <var>Property Name</var> angavs.
Exceção ao tentar definir o valor da propriedade '<var>Property Name</var>'.
המאפיין '<var>Property Name</var>' כולל את הסוג '<var>Type Name</var>' שהוא סוג מטה-נתונים לא חוקי. מטה-נתונים יכולים להכיל רק ערכים עם סוג זמין להטבעה בזמן הידור בתוך תכונות. לקבלת פרטים נוספים על הסוגים החוקיים, עיין בסעיף 17.1.3 במפרט של C#‎.
De eigenschap <var>Property Name</var> is van het type <var>Type Name</var> en dit is een ongeldig metagegevenstype. Metagegevens kunnen alleen waarden bevatten met een type dat op het tijdstip van compilatie beschikbaar is voor insluiting in kenmerken. Raadpleeg referentiesectie 17.1.3 in de C#-specificatie voor meer informatie over de geldige typen.
A(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonság „<var>Type Name</var>” típusa érvénytelen metaadattípus. A metaadatok csak olyan típusú értékeket tartalmazhatnak, amely típus elérhető attribútumokba való beágyazáshoz fordítási időben. Az érvényes típusokról a C# nyelv specifikációjának 17.1.3 számú szakaszában olvashat részletesebben.
Ominaisuudella <var>Property Name</var> on tyyppi <var>Type Name</var>, joka on virheellinen metatietotyyppi. Metatiedot voivat sisältää ainoastaan arvoja, joiden tyyppi on upotettavissa määritteisiin käännöksen aikana. Lisätietoja kelvollisista tyypeistä on C#-määritysten osassa 17.1.3.
'<var>Property Name</var>' özelliği geçersiz bir meta veri türü olan '<var>Type Name</var>' türünü içeriyor. Meta veriler, yalnızca derleme zamanında özniteliklere katıştırılabilen türde değerler içerebilir. Geçerli türler hakkında daha ayrıntılı bilgi için C# belirtimindeki 17.1.3 bölümüne başvurun.
属性“<var>Property Name</var>”的类型“<var>Type Name</var>”是无效的元数据类型。元数据只能包含编译时可以嵌入特性的类型的值。有关有效类型的详细信息,请参考 C# 规范中的 17.1.3 节。
Свойство "<var>Property Name</var>" имеет тип "<var>Type Name</var>", который является недопустимым типом метаданных. Метаданные могут содержать только значения, имеющие тип, который поддерживает внедрение в атрибуты во время компиляции. Дополнительные сведения о допустимых типах см. в разделе 17.1.3 спецификации C#.
La proprietà '<var>Property Name</var>' è di tipo '<var>Type Name</var>' che non è un tipo di metadati valido. I metadati possono contenere solo valori con un tipo disponibili per l'incorporamento negli attributi in fase di compilazione. Per ulteriori dettagli sui tipi validi, fare riferimento alla sezione 17.1.3 della specifica di C#.
La propriété '<var>Property Name</var>' possède le type '<var>Type Name</var>', qui est un type de métadonnées non valide. Les métadonnées ne peuvent contenir que des valeurs dont le type peut être incorporé dans des attributs au moment de la compilation. Pour plus d'informations sur les types valides, reportez-vous à la section 17.1.3 de la spécification C# .
الخاصية '<var>Property Name</var>' لها النوع '<var>Type Name</var>' وهو نوع بيانات تعريف غير صالح. يمكن أن تحتوي بيانات التعريف فقط على قيم لها نوع متوفر لتضمينه عند وقت التجميع بداخل السمات. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الأنواع الصالحة راجع القسم 17.1.3 في المواصفة C#.
プロパティ '<var>Property Name</var>' に、無効なメタデータ型である '<var>Type Name</var>' 型が設定されています。メタデータに含めることができるのは、コンパイル時に属性に埋め込むことができる型の値のみです。有効な型の詳細については、C# の仕様書の 17.1.3 項を参照してください。
Die Eigenschaft "<var>Property Name</var>" besitzt den Typ "<var>Type Name</var>", bei dem es sich um einen ungültigen Metadatentyp handelt. Metadaten dürfen nur Werte mit einem Typ enthalten, der zur Kompilierzeit in Attribute eingebettet werden kann. Weitere Einzelheiten zu gültigen Typen finden Sie in Abschnitt 17.1.3 in der C#-Spezifikation.
'<var>Property Name</var>' 속성에 잘못된 메타데이터 형식인 '<var>Type Name</var>'이(가) 있습니다. 메타데이터는 컴파일 타임에 특성으로 포함될 수 있는 형식의 값만 포함할 수 있습니다. 유효한 형식에 대한 자세한 내용은 C# 사양의 유효한 참조 섹션 17.1.3을 참조하십시오.
Vlastnost <var>Property Name</var> má typ <var>Type Name</var>, který je neplatným typem metadat. Metadata mohou obsahovat pouze hodnoty s typem, který umožňuje vložení do atributů při kompilaci. Další podrobnosti o platných typech naleznete ve Specifikaci jazyka C# v části 17.1.3.
Η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' έχει τύπο '<var>Type Name</var>', ο οποίος είναι ένας μη έγκυρος τύπος μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα μπορούν να περιέχουν μόνο τιμές με τύπο που μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε χαρακτηριστικά σε χρόνο μεταγλώττισης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους έγκυρους τύπους, ανατρέξτε στην ενότητα 17.1.3 της προδιαγραφής C#.
La propiedad '<var>Property Name</var>' tiene el tipo '<var>Type Name</var>' que es un tipo de metadatos no válido. Los metadatos solo pueden contener valores con un tipo que se pueda incrustar en atributos durante la compilación. Para obtener más información sobre qué tipos son válidos, consulte la sección 17.1.3 de la especificación de C#.
Egenskaben '<var>Property Name</var>' har typen '<var>Type Name</var>', som er en ugyldig metadatatype. Metadata må kun indeholde værdier med en type, som er tilgængelige for integration i attributter på kompileringstidspunktet. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke typer der er gyldige, i afsnit 17.1.3 i specifikationen C#.
屬性 (Property) '<var>Property Name</var>' 擁有的型別 '<var>Type Name</var>' 為無效的中繼資料型別。中繼資料包含的值必須是能在編譯時期內嵌到屬性 (Attribute) 中的型別。如果需要哪些是有效型別的詳細資料,請參閱 C# 規格 17.1.3 節。
Właściwość „<var>Property Name</var>” jest typu „<var>Type Name</var>”, który jest nieprawidłowym typem metadanych. Metadane mogą zawierać tylko wartości takiego typu, który w czasie kompilacji jest dostępny do osadzenia w atrybutach. Więcej informacji o tym, jakie typy są prawidłowymi odwołaniami, można znaleźć w sekcji 17.1.3 specyfikacji języka C#.
Egenskapen <var>Property Name</var> har typen <var>Type Name</var> som er en ugyldig metadatatype. Metadata kan bare inneholde verdier av en type som kan innebygges i attributter ved kompilering. Du finner flere detaljer om hvilke typer som er gyldige, i del 17.1.3 i C#-spesifikasjonen.
Egenskapen <var>Property Name</var> är av typen <var>Type Name</var> vilket är en ogiltig metadatatyp. Metadata kan bara innehålla värden med en typ som är möjlig att bädda in vid kompileringstiden i attribut. Mer information om vilka typer som är giltiga finns i avsnittet 17.1.3 i C#-specifikationen.
A propriedade '<var>Property Name</var>' é do tipo '<var>Type Name</var>', que é um tipo de metadados inválido. Os metadados podem conter apenas valores com um tipo disponível para ser incorporado em atributos no tempo de compilação. Para obter mais detalhes sobre os tipos válidos, consulte a seção 17.1.3 na especificação C#.
לא ניתן ליצור מופע של תצוגת המטה-נתונים '<var>X</var>' מאחר שרכיב הייצוא ייצא את המטה-נתונים עבור הפריט '<var>Y</var>' עם ערך Null ו- Null אינו ערך חוקי עבור הסוג '<var>Type Name</var>'.
Kan geen exemplaar maken van de metagegevensweergave <var>X</var> omdat de metagegevens voor het item <var>Y</var> zijn geëxporteerd met een null-waarde met de exporteerfunctie en null geen geldige waarde is voor het type <var>Type Name</var>.
Nem hozható létre a(z) „<var>X</var>” metaadatnézet példánya, mert az exportáló null értékkel exportálta a(z) „<var>Y</var>” elem metaadatait, de a null érték nem érvényes érték a következő típushoz: „<var>Type Name</var>”.
Metatietonäkymän <var>X</var> esiintymää ei voi luoda, koska vientitoiminto vei kohteen <var>Y</var> metatiedot käyttäen tyhjäarvoa, eikä tyhjäarvo ole kelvollinen arvo tyypille <var>Type Name</var>.
Verme programı null değerine sahip '<var>Y</var>' öğesinin meta verilerini verdiğinden ve '<var>Type Name</var>' türü için null değer geçerli bir değer olmadığından, '<var>X</var>' Meta Veri görünümünün Örneği oluşturulamadı.
无法创建元数据视图“<var>X</var>”的实例,因为导出程序导出值为 null 的项“<var>Y</var>”的元数据,而 null 不是类型“<var>Type Name</var>”的有效值。
Не удается создать экземпляр представления метаданных "<var>X</var>", поскольку программа экспорта экспортировала метаданные для элемента "<var>Y</var>" с неопределенным значением, а оно не является допустимым значением для типа "<var>Type Name</var>".
Impossibile creare un'istanza della visualizzazione dei metadati '<var>X</var>' perché l'utilità di esportazione ha esportato i metadati per l'elemento '<var>Y</var>' con un valore Null, il quale non è un valore valido per il tipo '<var>Type Name</var>'.
Impossible de créer une instance dans la vue de métadonnées '<var>X</var>', car l'exportateur a exporté les métadonnées de l'élément '<var>Y</var>' avec une valeur null, alors que null n'est pas une valeur valide pour le type '<var>Type Name</var>'.
يتعذر إنشاء مثيل لعرض بيانات التعريف '<var>X</var>' نظرًا لقيام أداة التصدير بتصدير بيانات التعريف للعنصر '<var>Y</var>' بقيمة خالية وهي ليست قيمة صالحة للنوع '<var>Type Name</var>'.
メタデータ ビュー '<var>X</var>' のインスタンスを作成できませんでした。エクスポーターは null 値を持つ項目 '<var>Y</var>' のメタデータをエクスポートしましたが、null は '<var>Type Name</var>' 型の有効な値ではありません。
Es kann keine Instanz der Metadatenansicht "<var>X</var>" erstellt werden, da die Metadaten für das Element "<var>Y</var>" mit einem NULL-Wert exportiert wurden und NULL kein gültiger Wert für den Typ "<var>Type Name</var>" ist.
내보내기에서 값이 null인 '<var>Y</var>' 항목에 대해 메타데이터를 내보냈지만 null은 '<var>Type Name</var>' 형식에 대해 올바른 값이 아니기 때문에 메타데이터 보기 '<var>X</var>'의 인스턴스를 만들 수 없습니다.
Nepodařilo se vytvořit instanci zobrazení metadat <var>X</var>, protože exportér exportoval metadata pro položku <var>Y</var> s hodnotou null a hodnota null není platnou hodnotou pro typ <var>Type Name</var>.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία μιας παρουσίας της προβολής μεταδεδομένων '<var>X</var>' επειδή η εξαγωγή εξήγαγε τα μεταδεδομένα για το στοιχείο '<var>Y</var>' με τιμή null και αυτή η τιμή null δεν είναι έγκυρη για τον τύπο '<var>Type Name</var>'.
No se puede crear una instancia de la vista de metadatos '<var>X</var>' porque el exportador exportó los metadatos del elemento '<var>Y</var>' con un valor null y null no es un valor válido para el tipo '<var>Type Name</var>'.
Der kunne ikke oprettes en forekomst af Metadata-visningen '<var>X</var>', fordi eksportfunktionen eksporterede metadataene til elementet '<var>Y</var>' med en null-værdi, og null er ikke en gyldig værdi for typen '<var>Type Name</var>'.
無法建立中繼資料檢視 '<var>X</var>' 的執行個體,因為匯出工具是以 null 值匯出項目 '<var>Y</var>' 的中繼資料,但 null 不是型別 '<var>Type Name</var>' 的有效值。
Nie można utworzyć wystąpienia widoku metadanych „<var>X</var>”, ponieważ moduł eksportu wyeksportował metadane dla elementu „<var>Y</var>” o wartości null, a nie jest to prawidłowa wartości dla typu „<var>Type Name</var>”.
Kan ikke opprette en forekomst av Metadata-visningen <var>X</var> fordi eksportøren eksporterte metadata for elementet <var>Y</var> med en nullverdi og null er ikke en gyldig verdi for typen <var>Type Name</var>.
Det går inte att skapa en instans av metadatavyn <var>X</var> eftersom exportverktyget exporterade metadata för elementet <var>Y</var> med ett null-värde, och null är inte ett giltigt värde för typen <var>Type Name</var>.
Não é possível criar uma Instância da exibição de Metadados '<var>X</var>', pois o exportador exportou os metadados para o item '<var>Y</var>' com um valor nulo e esse valor não é válido para o tipo '<var>Type Name</var>'.
לקבלת מידע מפורט יותר, סקור את המאפיין CompositionException.Errors.
Controleer de eigenschap CompositionException.Errors voor meer gedetailleerde informatie.
Részletesebb információért tekintse meg a CompositionException.Errors tulajdonság értékét.
CompositionException.Errors-ominaisuus sisältää yksityiskohtaisemmat tiedot.
Daha ayrıntılı bilgi için CompositionException.Errors özelliğini gözden geçirin.
有关详细信息,请查看 CompositionException.Errors 属性。
Просмотрите свойство CompositionException.Errors для получения дополнительных сведений.
Per informazioni dettagliate, esaminare la proprietà CompositionException.Errors.
Pour plus d'informations, passez en revue la propriété CompositionException.Errors.
راجع الخاصية CompositionException.Errors للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية.
詳細については、CompositionException.Errors プロパティを確認してください。
Die CompositionException.Errors-Eigenschaft liefert genauere Informationen.
자세한 내용은 CompositionException.Errors 속성을 검토하십시오.
Podrobnější informace poskytne vlastnost CompositionException.Errors.
Ανατρέξτε στην ιδιότητα CompositionException.Errors για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες.
Consulte la propiedad CompositionException.Errors para obtener información más detallada.
Du kan få mere udførlige oplysninger ved at gennemgå egenskaben CompositionException.Errors.
請檢閱 CompositionException.Errors 屬性查看詳細資訊。
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przejrzyj właściwość CompositionException.Errors.
Se egenskapen CompositionException.Errors for mer detaljert informasjon.
Mer information finns i egenskapen CompositionException.Errors.
Examine a propriedade CompositionException.Errors para obter informações mais detalhadas.
רכיב: <var>X</var>
Element: <var>X</var>
Elem: <var>X</var>
Elementti: <var>X</var>
Öğe: <var>X</var>
元素: <var>X</var>
Элемент: <var>X</var>
Elemento: <var>X</var>
Élément : <var>X</var>
العنصر: <var>X</var>
要素: <var>X</var>
Element: <var>X</var>
요소: <var>X</var>
Element: <var>X</var>
Στοιχείο: <var>X</var>
Elemento: <var>X</var>
Elementet: <var>X</var>
項目: <var>X</var>
Element: <var>X</var>
Element: <var>X</var>
Element: <var>X</var>
Elemento: <var>X</var>
אין אפשרות להפעיל את החלק '<var>X</var>'.
Kan onderdeel <var>X</var> niet activeren.
A következő rész nem aktiválható: „<var>X</var>”.
Osaa <var>X</var> ei voi aktivoida.
'<var>X</var>' bölümü etkinleştirilemiyor.
无法激活部件“<var>X</var>”。
Невозможно активизировать элемент типа "<var>X</var>".
Impossibile attivare la parte '<var>X</var>'.
Impossible d'activer le composant '<var>X</var>'.
يتعذر تنشيط الجزء '<var>X</var>'.
Teil "<var>X</var>" kann nicht aktiviert werden.
パーツ '<var>X</var>' をアクティブにできません。
'<var>X</var>' 부분을 활성화할 수 없습니다.
Část <var>X</var> nelze aktivovat.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τμήματος '<var>X</var>'.
No se puede activar el elemento '<var>X</var>'.
Delen '<var>X</var>' kan ikke aktiveres.
無法啟動組件 '<var>X</var>'。
Nie można uaktywnić części „<var>X</var>”.
Kan ikke aktivere del <var>X</var>.
Det går inte att aktivera delen <var>X</var>.
Não é possível ativar a parte '<var>X</var>'.
לא ניתן להגדיר מאפיין זה לאחר שבוצעה גישה לפני השטח הציבוריים של האובייקט.
Deze eigenschap kan niet worden ingesteld nadat het openbare oppervlak voor het object is geopend.
Ez a tulajdonság nem állítható be az objektum nyilvános felületének elérése után.
Tätä ominaisuutta ei voi asettaa sen jälkeen, kun objektin julkista osaa on käytetty.
Nesnenin ortak yüzeyine erişildikten sonra bu özellik ayarlanamaz.
访问对象的公共图面后不能设置此属性。
Это свойство нельзя задать после доступа к общедоступной области объекта.
Impossibile impostare questa proprietà dopo che è stato eseguito l'accesso all'area pubblica dell'oggetto.
Impossible de définir cette propriété une fois que la surface publique de l'objet a fait l'objet d'un accès.
يتعذر تعيين هذه الخاصية بعد الوصول إلى السطح العام للكائن.
このプロパティは、オブジェクトのパブリック サーフェイスがアクセスされた後は、設定できません。
Die Eigenschaft kann nicht nach dem Zugriff auf die öffentliche Oberfläche des Objekts festgelegt werden.
개체의 공개 화면에 액세스한 후에는 이 속성을 설정할 수 없습니다.
Tuto vlastnost nelze nestavit poté, co došlo k přístupu k veřejné ploše objektu.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της ιδιότητας αφού έχει πρώτα προσπελαστεί η δημόσια επιφάνεια του αντικειμένου.
No se puede establecer esta propiedad una vez que se ha obtenido acceso a la superficie pública del objeto.
Denne egenskab kan ikke indstilles, når først objektets offentlige overflade har været åbnet.
不可在已經存取物件的公用介面之後設定此屬性。
Tej właściwości nie można ustawić po uzyskaniu dostępu do publicznej warstwy obiektu.
Denne egenskapen kan ikke angis etter tilgang til objektets fellesoverflate.
Det går inte att ange den här egenskapen efter att objektets offentliga yta har använts.
Não é possível definir a propriedade após a superfície pública do ter sido acessada.
See catalog page for all messages.