The service
Messages on page
אין אפשרות לאכלס את האוסף '<var>X</var>' מאחר שאירעה חריגה בעת קריאה לפעולת השירות Add בסוג '<var>Type Name</var>'.
Kan de verzameling <var>X</var> niet vullen omdat er een uitzondering is opgetreden tijdens het aanroepen van de methode Add in het type <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>X</var>” gyűjtemény nem tölthető fel, mert kivétel történt a következő típushoz tartozó Add metódus hívása során: „<var>Type Name</var>”.
Kokoelman <var>X</var> tietoja ei voi täyttää, koska Add-menetelmän kutsumisessa tyypille <var>Type Name</var> ilmeni poikkeus.
'<var>Type Name</var>' türü üzerinde Add yöntemi çağrılırken özel durum oluştuğundan '<var>X</var>' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor.
无法填充集合“<var>X</var>”,因为对类型“<var>Type Name</var>”调用 Add 方法时发生异常。
Не удается заполнить коллекцию "<var>X</var>", поскольку произошло исключение при вызове метода Add для типа "<var>Type Name</var>".
Impossibile popolare l'insieme '<var>X</var>' perché si è verificata un'eccezione durante la chiamata al metodo Add nel tipo '<var>Type Name</var>'.
Impossible de remplir la collection '<var>X</var>', car une exception s'est produite lors de l'appel de la méthode Add sur le type '<var>Type Name</var>'.
يتعذر نشر المجموعة '<var>X</var>' نظرًا لحدوث استثناء أثناء استدعاء الأسلوب Add على النوع '<var>Type Name</var>'.
型 '<var>Type Name</var>' に対する Add メソッドの呼び出し中に例外が発生したため、コレクション '<var>X</var>' を作成できません。
Die Auflistung "<var>X</var>" kann nicht ausgefüllt werden, da beim Aufrufen der Add-Methode für den Typ "<var>Type Name</var>" eine Ausnahme aufgetreten ist.
'<var>Type Name</var>' 형식에서 Add 메서드를 호출하는 동안 예외가 발생했으므로 '<var>X</var>' 컬렉션을 채울 수 없습니다.
Kolekci <var>X</var> nelze naplnit, protože při volání metody Add u typu <var>Type Name</var> došlo k výjimce.
Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της συλλογής '<var>X</var>' επειδή παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την κλήση της μεθόδου Add στον τύπο '<var>Type Name</var>'.
No se puede rellenar la colección '<var>X</var>' porque se produjo una excepción al llamar al método Add en el tipo '<var>Type Name</var>'.
Samlingen '<var>X</var>' kan ikke udfyldes, fordi der opstod en undtagelse under kald af metoden Add på typen '<var>Type Name</var>'.
無法填入集合 '<var>X</var>',因為在呼叫型別 '<var>Type Name</var>' 上的 Add 方法時發生例外狀況。
Nie można wypełnić kolekcji „<var>X</var>”, ponieważ wystąpił wyjątek podczas wywoływania metody Add dla typu „<var>Type Name</var>”.
Kan ikke fylle ut samlingen <var>X</var> fordi det oppstod et unntak under kalling av Add-metoden på typen <var>Type Name</var>.
Det går inte att fylla mängden <var>X</var> eftersom ett undantag uppstod när metoden Add anropades för typen <var>Type Name</var>.
Não é possível preencher a coleção '<var>X</var>' devido a uma exceção ao chamar o método Add no tipo '<var>Type Name</var>'.
חבר מסוג '<var>Type Name</var>' מכיל ערכי מטה-נתונים מרובים עם השם '<var>X</var>'. ייתכן שערכי המטה-נתונים מגיעים מה- ExportMetadataAttribute או ממאפיין של תכונת מטה-נתונים מותאמת אישית. הסר את הערכים הכפולים או הפוך את רשומת המטה-נתונים לזמינה עם השם '<var>X</var>' כדי לאפשר רשומות מרובות באמצעות המאפיין IsMultiple ב- ExportMetadataAttribute או ב- AttributeUsage.AllowMultiple בתכונות מטה-נתונים מותאמות אישית.
Het lid of het type <var>Type Name</var> bevat meerdere metagegevensvermeldingen met de naam <var>X</var>. De metagegevensvermeldingen kunnen afkomstig zijn uit het ExportMetadataAttribute of uit een eigenschap van een aangepast metagegevenskenmerk. Verwijder de dubbele vermeldingen of schakel de metagegevensvermelding met de naam <var>X</var> in om meerdere vermeldingen toe te staan via de eigenschap IsMultiple in ExportMetadataAttribute of AttributeUsage.AllowMultiple in aangepaste metagegevenskenmerken.
A következő tag vagy típus több „<var>X</var>” nevű metaadat-bejegyzést tartalmaz: „<var>Type Name</var>”. A metaadat-bejegyzések származhatnak az ExportMetadataAttribute attribútumból vagy egy egyéni metaadat-attribútum valamelyik tulajdonságából. Vagy távolítsa el a duplikált bejegyzéseket, vagy az ExportMetadataAttribute attribútum IsMultiple tulajdonságának, illetve az egyéni metaadat-attribútumok AttributeUsage.AllowMultiple tulajdonságának beállításával engedélyezze több bejegyzés létezését a(z) „<var>X</var>” nevű metaadat-bejegyzésben.
Tyyppiä <var>Type Name</var> oleva jäsen sisältää useita metatietomerkintöjä, joilla on nimi <var>X</var>. Metatietomerkinnät saattavat olla peräisin kohteesta ExportMetadataAttribute tai mukautetun metatietomääritteen ominaisuudesta. Poista merkintöjen kaksoiskappaleet tai anna metatietomerkinnän <var>X</var> sallia mukautetuissa metatietomääritteissä useita merkintöjä ExportMetadataAttribute-kohteen tai AttributeUsage.AllowMultiple-kohteen IsMultiple-ominaisuuden avulla.
'<var>Type Name</var>' Üyesi veya Türü '<var>X</var>' adını taşıyan birden çok meta veri girdisi içeriyor. Meta veri girdileri ExportMetadataAttribute'tan veya özel meta veri özniteliğinin bir özelliğinden geliyor olabilir. Yinelenen girdileri kaldırın veya '<var>X</var>' adlı meta veri girdisinin ExportMetadataAttribute üzerinde IsMultiple özelliği veya özel meta veri öznitelikleri üzerinde AttributeUsage.AllowMultiple aracılığı ile birden çok girdiye izin vermesini sağlayın.
类型“<var>Type Name</var>”的成员包含多个名为“<var>X</var>”的元数据项。这些元数据项可能来自 ExportMetadataAttribute 或来自自定义元数据特性的属性。请移除重复项或启用名为“<var>X</var>”的元数据项,通过 ExportMetadataAttribute 的 IsMultiple 属性或自定义元数据特性的 AttributeUsage.AllowMultiple 允许多个项。
Член или тип "<var>Type Name</var>" содержит несколько элементов метаданных с именем "<var>X</var>". Источником элементов метаданных может быть атрибут ExportMetadataAttribute или свойство пользовательского атрибута метаданных. Удалите повторяющиеся элементы или разрешите элементу метаданных с именем "<var>X</var>" допускать использование нескольких элементов с помощью свойства IsMultiple в ExportMetadataAttribute или AttributeUsage.AllowMultiple в пользовательских атрибутах метаданных.
Il membro o tipo '<var>Type Name</var>' contiene più voci di metadati con il nome '<var>X</var>'. Le voci dei metadati potrebbero derivare da ExportMetadataAttribute o da una proprietà di un attributo dei metadati personalizzato. Rimuovere le voci duplicate oppure abilitare la voce dei metadati con nome '<var>X</var>' in modo da consentire più voci tramite la proprietà IsMultiple in ExportMetadataAttribute o AttributeUsage.AllowMultiple negli attributi dei metadati personalizzati.
Le membre ou type '<var>Type Name</var>' contient plusieurs entrées de métadonnées portant le nom '<var>X</var>'. Les entrées de métadonnées proviennent peut-être d'ExportMetadataAttribute ou d'une propriété d'un attribut de métadonnées personnalisé. Supprimez les entrées en double ou activez l'entrée de métadonnées portant le nom '<var>X</var>' de façon à autoriser plusieurs entrées via la propriété IsMultiple sur ExportMetadataAttribute ou AttributeUsage.AllowMultiple sur les attributs de métadonnées personnalisés.
يحتوي العضو أو النوع '<var>Type Name</var>' على عدة إدخالات لبيانات التعريف لها الاسم '<var>X</var>'. قد تأتي إدخالات بيانات التعريف من ExportMetadataAttribute أو من خاصية خاصة بسمة بيانات تعريف مخصصة. قم بإزالة الإدخالات المكررة أو تمكين إدخال بيانات التعريف بالاسم '<var>X</var>' للسماح بعدة إدخالات عبر الخاصية IsMultiple على ExportMetadataAttribute أو AttributeUsage.AllowMultiple على سمات بيانات تعريف مخصصة.
メンバーまたは型 '<var>Type Name</var>' には、'<var>X</var>' という名前のメタデータ エントリが複数含まれています。これらのメタデータ エントリは、ExportMetadataAttribute またはカスタム メタデータ属性のプロパティから取得されている可能性があります。重複しているエントリを削除するか、ExportMetadataAttribute の場合は IsMultiple プロパティ、カスタム メタデータ属性の場合は AttributeUsage.AllowMultiple を使用して、'<var>X</var>' という名前のメタデータ エントリで複数のエントリを保持できるようにしてください。
Der Member oder Typ "<var>Type Name</var>" enthält mehrere Metadateneinträge mit dem Namen "<var>X</var>". Die Metadateneinträge können aus "ExportMetadataAttribute" oder aus einer Eigenschaft eines benutzerdefinierten Metadatenattributs stammen. Entfernen Sie entweder die doppelten Einträge, oder aktivieren Sie den Metadateneintrag mit dem Namen "<var>X</var>", um mehrere Einträge über die IsMultiple-Eigenschaft für "ExportMetadataAttribute" oder "AttributeUsage.AllowMultiple" für benutzerdefinierte Metadatenattribute zuzulassen.
멤버 또는 형식 '<var>Type Name</var>'에 이름이 '<var>X</var>'인 메타데이터 항목이 여러 개 포함되어 있습니다. 메타데이터 항목은 ExportMetadataAttribute 또는 사용자 지정 메타데이터 특성으로부터 온 것일 수 있습니다. 중복 항목을 제거하거나 이름이 '<var>X</var>'인 메타데이터 항목에서 ExportMetadataAttribute의 IsMultiple 속성 또는 사용자 지정 메타데이터 특성의 AttributeUsage.AllowMultiple을 통해 여러 항목을 허용하도록 설정하십시오.
Člen typu <var>Type Name</var> obsahuje několik položek metadat s názvem <var>X</var>. Položky metadat mohou pocházet od třídy ExportMetadataAttribute nebo od vlastnosti vlastního atributu metadat. Buď odeberte duplicitní položky, nebo povolte položce metadat s názvem <var>X</var> použití více položek prostřednictvím vlastnosti IsMultiple třídy ExportMetadataAttribute nebo atributu AttributeUsage.AllowMultiple u vlastních atributů metadat.
Το μέλος ή ο τύπος '<var>Type Name</var>' περιέχει πολλαπλές καταχωρήσεις μεταδεδομένων με το όνομα '<var>X</var>'. Οι καταχωρήσεις μεταδεδομένων μπορεί να προέρχονται από το στοιχείο ExportMetadataAttribute ή από μια ιδιότητα ενός προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού μεταδεδομένων. Καταργήστε τις διπλότυπες καταχωρίσεις ή ενεργοποιήστε την καταχώρηση μεταδεδομένων με το όνομα '<var>X</var>' για να επιτραπούν οι πολλαπλές καταχωρήσεις μέσω της ιδιότητας IsMultiple σε στοιχεία ExportMetadataAttribute ή AttributeUsage.AllowMultiple σε προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά μεταδεδομένων.
El miembro o tipo '<var>Type Name</var>' contiene varias entradas de metadatos con el nombre '<var>X</var>'. Las entradas de metadatos podrían proceder de ExportMetadataAttribute o de una propiedad de un atributo de metadatos personalizado. Quite las entradas duplicadas o habilite la entrada de metadatos con el nombre '<var>X</var>' para permitir varias entradas a través de la propiedad IsMultiple en ExportMetadataAttribute o AttributeUsage.AllowMultiple en atributos de metadatos personalizados.
Medlemmet eller typen '<var>Type Name</var>' indeholder flere metadataindtastninger med navnet '<var>X</var>'. Metadataindtastningerne kan komme fra ExportMetadataAttribute eller fra en egenskab for en brugerdefineret metadataattribut. Du skal enten fjerne de ekstra metadataforekomster eller aktivere metadataene med navnet '<var>X</var>' for at tillade flere indtastninger via egenskaben IsMultiple på ExportMetadataAttribute eller AttributeUsage.AllowMultiple på brugerdefinerede metadataattributter.
成員或型別 '<var>Type Name</var>' 含有多個名為 '<var>X</var>' 的中繼資料項目。這些中繼資料項目可能是來自 ExportMetadataAttribute,或是來自自訂中繼資料屬性 (Attribute) 的某項屬性 (Property)。請移除重複的項目,或啟用名為 '<var>X</var>' 的中繼資料項目,透過 ExportMetadataAttribute 上的 IsMultiple 屬性(Property) 或自訂中繼資料屬性 (Attribute) 上的 AttributeUsage.AllowMultiple 來允許多重項目。
Element członkowski lub typ „<var>Type Name</var>” zawiera wiele wpisów metadanych o tej samej nazwie „<var>X</var>”. Te wpisy metadanych mogą pochodzić z atrybutu ExportMetadataAttribute lub jednej z właściwości niestandardowego atrybutu metadanych. Usuń zduplikowane wpisy lub zezwól na wiele wpisów metadanych o nazwie „<var>X</var>” za pomocą właściwości IsMultiple atrybutu ExportMetadataAttribute lub właściwości AttributeUsage.AllowMultiple niestandardowych atrybutów metadanych.
Medlemmet eller typen <var>Type Name</var> inneholder flere metadataoppføringer med navnet <var>X</var>. Metadataoppføringene kan enten komme fra ExportMetadataAttribute eller fra en egenskap til et egendefinert metadataattributt. Fjern enten dobbeltoppføringer eller gjør slik at metadataoppføringen med navnet <var>X</var> tillater flere oppføringer ved hjelp av IsMultiple-egenskapen på ExportMetadataAttribute eller AttributeUsage.AllowMultiple på egendefinerte metadataattributter.
En medlem av typen <var>Type Name</var> innehåller flera metadataposter med namnet <var>X</var>. Metadataposterna kan komma från ExportMetadataAttribute eller från en egenskap för ett anpassat metadataattribut. Ta antingen bort dubblettposterna eller aktivera metadataposten <var>X</var> att acceptera flera poster via egenskapen IsMultiple för ExportMetadataAttribute eller AttributeUsage.AllowMultiple för anpassade metadataattribut.
O Membro ou Tipo '<var>Type Name</var>' contém várias entradas de metadados com o nome '<var>X</var>'. As entradas de metadados podem ser oriundas de ExportMetadataAttribute ou de uma propriedade de um atributo de metadados personalizado. Remova as entradas duplicadas ou habilite a entrada de metadados com o nome '<var>X</var>' para permitir várias entradas pela propriedade IsMultiple em ExportMetadataAttribute ou AttributeUsage.AllowMultiple nos atributos de metadados personalizados.
אין אפשרות ליצור מופע מסוג '<var>Type Name</var>' מאחר שלא היתה אפשרות לבחור בנאי לבנייה. ודא כי לסוג יש בנאי ברירת מחדל או בנאי יחיד שמסומן עם ה- 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
Kan geen exemplaar van het type <var>Type Name</var> maken omdat er geen constructor is geselecteerd voor samenstelling. Controleer of het type een standaardconstructor heeft, of één constructor gemarkeerd met het System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
Nem hozható létre „<var>Type Name</var>” típusú példány, mert nem választható ki konstruktor a létrehozáshoz. Győződjön meg arról, hogy a típusnak van alapértelmezett konstruktora vagy egyetlen, a „System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute” attribútummal megjelölt konstruktora.
Tyyppiä <var>Type Name</var> olevaa esiintymää ei voi luoda, koska konstruktoria ei voitu valita muodostamista varten. Varmista, että tyypillä on oletuskonstruktori tai yksittäinen konstruktori, jolla on merkintä System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
Oluşturma için bir oluşturucu seçilemediğinden '<var>Type Name</var>' türünde bir örnek oluşturulamıyor. Türün varsayılan bir oluşturucusu veya 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute' ile işaretlenmiş tek bir oluşturucusu bulunduğundan emin olun.
未能创建类型“<var>Type Name</var>”的实例,因为未能选择构造函数进行构造。请确保该类型具有默认构造函数或有一个标记有“System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute”的构造函数。
Не удается создать экземпляр типа "<var>Type Name</var>", поскольку не удалось выбрать конструктор для создания. Убедитесь, что тип содержит конструктор по умолчанию или один конструктор, отмеченный атрибутом "System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute".
Impossibile creare un'istanza di tipo '<var>Type Name</var>' perché non è stato possibile selezionare un costruttore per la costruzione. Verificare che il tipo disponga di un costruttore predefinito oppure di un singolo costruttore contrassegnato con 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
Impossible de créer une instance de type '<var>Type Name</var>', car un constructeur n'a pas pu être sélectionné pour la construction. Vérifiez que le type a un constructeur par défaut ou un seul constructeur marqué avec 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
يتعذر إنشاء مثيل من النوع '<var>Type Name</var>' نظرًا لتعذر تحديد دالة إنشائية للإنشاء. تأكد من احتواء النوع على دالة إنشائية افتراضية أو على دالة إنشائية فردية تم تعليمها بواسطة 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
コンストラクションに使用するコンストラクターを選択できなかったため、'<var>Type Name</var>' 型のインスタンスを作成できません。この型に既定のコンストラクターが設定されているか、 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute' が設定されているコンストラクターが 1 つだけであることを確認してください。
Es kann keine Instanz vom Typ "<var>Type Name</var>" erstellt werden, da kein Konstruktor für eine Erstellung ausgewählt werden konnte. Stellen Sie sicher, dass der Typ entweder über einen Standardkonstruktor oder einen einzelnen Konstruktor verfügt, der mit "System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute" gekennzeichnet ist.
생성하기 위해 생성자를 선택할 수 없으므로 '<var>Type Name</var>' 형식의 인스턴스를 만들 수 없습니다. 형식에 기본 생성자 또는 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'로 표시된 단일 생성자가 있는지 확인하십시오.
Nepodařilo se vytvořit instanci typu <var>Type Name</var>, protože pro vytváření nemohl být vybrán konstruktor. Zkontrolujte, zda má typ výchozí konstruktor nebo jediný konstruktor označený atributem System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας παρουσίας τύπου '<var>Type Name</var>' επειδή δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας κατασκευής για διεργασία κατασκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος έχει προεπιλεγμένη κατασκευή ή μια μεμονωμένη κατασκευή με τη σήμανση 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
No se puede crear una instancia de tipo '<var>Type Name</var>' porque no se pudo seleccionar un constructor. Asegúrese de que el tipo sea un constructor predeterminado o un solo constructor marcado con 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
Kan ikke oprette en forekomst af typen '<var>Type Name</var>', fordi der ikke kunne vælges en konstruktør til sammensætningen. Kontrollér, at typen enten har en standardkonstruktør eller en enkelt konstruktør, som er markeret med 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
無法建立型別 '<var>Type Name</var>' 的執行個體,因為無法為建構函式選取建構函式。請確認此型別是否有預設建構函式或以 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute' 標記的單一建構函式。
Nie można utworzyć wystąpienia typu „<var>Type Name</var>”, ponieważ nie można wybrać konstruktora do konstrukcji. Upewnij się, że typ ma konstruktora domyślnego lub jednego konstruktora oznaczonego przy użyciu atrybutu System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
Kan ikke opprette en forekomst av typen <var>Type Name</var> fordi det ikke kunne velges en konstruktør for konstrueringen. Kontroller at typen enheten har en standardkonstruktør eller én enkelt konstruktør som er merket med System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
Det går inte att skapa en instans av typen <var>Type Name</var> eftersom det inte gick att välja en konstruktor för konstruktion. Kontrollera att typen antingen har en standardkonstruktor eller en enskild konstruktor markerad med System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute.
Não é possível criar uma instância do tipo '<var>Type Name</var>', pois não foi possível selecionar um construtor para a construção. Verifique se o tipo possui um construtor padrão ou um único construtor marcado com 'System.ComponentModel.Composition.ImportingConstructorAttribute'.
אין אפשרות להגדיר את הערך של '<var>X</var>', מאחר שהחבר אינו ניתן לכתיבה. אם החבר הוא מאפיין, דרוש לו רכיב מגדיר נגיש; אחרת, אם זהו שדה, הוא אינו יכול להיות מוגדר לקריאה בלבד.
Kan de waarde van <var>X</var> niet instellen omdat het lid niet beschrijfbaar is. Als het lid een eigenschap is, moet het lid een toegankelijke setter hebben; als het een veld is, moet het lid niet het kenmerk alleen-lezen hebben.
A következő értéke nem állítható be, mert a tag nem írható: „<var>X</var>”. Ha a tag egy tulajdonság, akkor elérhető beállítónak kell tartoznia hozzá. Ha pedig a tag egy mező, akkor nem lehet csak olvasható beállítású.
Ominaisuuden <var>X</var> arvoa ei voi asettaa, koska jäseneen ei voi kirjoittaa. Jos jäsen on ominaisuus, sillä on oltava käytettävissä oleva setter-kohde. Muussa tapauksessa, jos se on kenttä, se ei saa olla vain luku -muotoinen.
Üye yazılabilir olmadığından '<var>X</var>' değeri ayarlanamıyor. Üye bir özellikse, bunun erişilebilir bir ayarlayıcısı olmalıdır; özellik değil de bir alansa, salt okunur olmamalıdır.
无法设置“<var>X</var>”的值,因为该成员不可写。如果该成员是属性,它必须具有可访问的 setter;否则,如果是字段,则一定不能是只读的。
Не удается задать значение "<var>X</var>", поскольку этот член недоступен для записи. Если этот член является свойством, он должен содержать доступный метод задания значения. В противном случае, если этот член является полем, он не должен быть доступен только для чтения.
Impossibile impostare il valore di '<var>X</var>' perché il membro non è scrivibile. Se il membro è una proprietà, deve disporre di un metodo Set accessibile, mentre se è un campo non deve essere di sola lettura.
Impossible de définir la valeur de '<var>X</var>', car le membre n'est pas accessible en écriture. Si le membre est une propriété, il doit avoir une méthode setter accessible ; sinon, s'il s'agit d'un champ, il ne doit pas être en lecture seule.
يتعذر تعيين القيمة الخاصة بـ '<var>X</var>' نظرًا لأن العضو غير قابل للكتابة. إذا كان العضو عبارة عن خاصية، فيجب أن تحتوي على setter يمكن الوصول إليه، وبخلاف ذلك، إذا كان العضو عبارة عن حقل، فيجب ألا يكون للقراءة فقط.
メンバーが書き込み可能ではないため、'<var>X</var>' の値を設定できません。メンバーがプロパティである場合は、アクセス可能な set アクセス操作子が必要です。メンバーがフィールドである場合は、読み取り専用にしてはなりません。
Der Wert von "<var>X</var>" kann nicht festgelegt werden, da der Member nicht schreibbar ist. Wenn es sich bei dem Member um eine Eigenschaft handelt, muss er über einen Setter verfügen, auf den zugegriffen werden kann; andernfalls - sofern es sich um ein Feld handelt - muss es schreibgeschützt sein.
멤버를 쓸 수 없으므로 '<var>X</var>' 값을 설정할 수 없습니다. 멤버가 속성인 경우 액세스 가능한 setter가 있어야 하며, 그렇지 않고 필드인 경우 읽기 전용이 아니어야 합니다.
Nelze nastavit hodnotu vlastnosti <var>X</var>, protože člen neumožňuje zápis. Pokud je člen vlastnost, musí mít přístupnou metodu Setter. V opačném případě, pokud je pole, nesmí být jen pro čtení.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της τιμής του '<var>X</var>' επειδή το μέλος δεν είναι εγγράψιμο. Εάν το μέλος είναι ιδιότητα, θα πρέπει να έχει ένα προσβάσιμο setter. Διαφορετικά, εάν είναι πεδίο, θα πρέπει να μην είναι μόνο για ανάγνωση.
No se puede establecer el valor de la propiedad '<var>X</var>' porque no se puede escribir en el miembro. Si el miembro es una propiedad, debe tener un establecedor accesible; si es un campo, no debe ser de solo lectura.
無法設定 '<var>X</var>' 的值,因為無法寫入此成員。如果此成員是屬性,就必須有可存取的 setter; 否則,如果它是欄位,就必須是唯讀的。
Nie można ustawić wartości właściwości „<var>X</var>”, ponieważ element członkowski nie jest możliwy do zapisu. Jeśli element członkowski jest właściwością, musi mieć dostępną metodę ustawiającą; jeśli jest polem, nie może być tylko do odczytu.
Kan ikke angi verdien til <var>X</var> fordi medlemmet ikke kan skrives. Hvis medlemmet er en egenskap, må det ha en tilgjengelig angiver, hvis det i motsatt fall er et felt, må det ikke være skrivebeskyttet.
Det går inte att ange värdet för egenskapen <var>X</var> eftersom medlemmen inte är skrivbar. Om medlemmen är en egenskap måste den ha en tillgänglig Setter och om den är ett fält får den inte vara skrivskyddad.
Det er ikke muligt at indstille værdien for egenskaben '<var>X</var>', fordi der ikke kan skrives til medlemmet. Hvis medlemmet er en egenskab, skal det have en indstillingsfunktion, der er adgang til. Ellers, hvis det er et felt, må det ikke være skrivebeskyttet.
Não é possível definir o valor de '<var>X</var>', pois o membro não é gravável. Se o membro for uma propriedade, ele deverá ter um setter acessível; caso contrário, se for um campo, ele não deverá ser somente leitura.
אין אפשרות להשתמש ב- ImportDefinition מסוג '<var>Type Name</var>' בהקשר זה. רק הגדרות ייבוא שהופקו על-ידי ה- ReflectionModelServices.CreateImportDefinition המבוסס על פרמטרים נתמכות. השתמש ב- ReflectionModelServices.IsImportingParameter כדי לקבוע אם הגדרת ייבוא נתונה מבוססת על חבר או על פרמטר.
ImportDefinition van het type <var>Type Name</var> kan niet in deze context worden gebruikt. Alleen importdefinities die zijn gemaakt met de op parameters gebaseerde ReflectionModelServices.CreateImportDefinition, worden ondersteund. Gebruik ReflectionModelServices.IsImportingParameter om vast te stellen of een bepaalde definitie is gebaseerd op een lid of op een parameter.
„<var>Type Name</var>” típusú ImportDefinition nem használható ebben a környezetben. Csak a ReflectionModelServices.CreateImportDefinition metódussal paraméterek alapján létrehozott importdefiníciók támogatottak. Használja a ReflectionModelServices.IsImportingParameter metódust annak megállapítására, hogy egy adott importdefiníció egy tagon vagy egy paraméteren alapul-e.
Tyyppiä <var>Type Name</var> olevaa ImportDefinition-kohdetta ei voi käyttää tässä kontekstissa. Vain parametreihin perustuvia kohteen ReflectionModelServices.CreateImportDefinition tuottamia tuontimäärityksiä tuetaan. Selvitä ReflectionModelServices.IsImportingParameter-kohteen avulla, perustuuko määritetty tuontimääritys jäseneen vai parametriin.
'<var>Type Name</var>' türündeki ImportDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreateImportDefinition tarafından parametreler temelinde oluşturulan alma tanımları desteklenir. Belirli bir alma tanımının bir üye temelinde mi yoksa parametre temelinde mi olduğunu belirlemek için ReflectionModelServices.IsImportingParameter kullanın.
不能在此上下文中使用类型“<var>Type Name</var>”的 ImportDefinition。只支持基于参数的 ReflectionModelServices.CreateImportDefinition 生成的导入定义。使用 ReflectionModelServices.IsImportingParameter 可确定给定导入定义是基于成员还是基于参数。
Определение экспорта типа "<var>Type Name</var>" не может использоваться в этом контексте. Поддерживаются только основанные на параметрах определения импорта, созданные с помощью метода ReflectionModelServices.CreateImportDefinition. Чтобы определить, основывается ли определение импорта на членах или параметрах, воспользуйтесь свойством ReflectionModelServices.IsImportingParameter.
Impossibile utilizzare ImportDefinition di tipo '<var>Type Name</var>' in questo contesto. Sono supportate solo le definizioni di importazione prodotte da ReflectionModelServices.CreateImportDefinition in base ai parametri. Utilizzare ReflectionModelServices.IsImportingParameter per determinare se una specifica definizione di importazione è basata su un membro o un parametro.
Impossible d'utiliser un ImportDefinition de type '<var>Type Name</var>' dans ce contexte. Seules les définitions d'importation produites par ReflectionModelServices.CreateImportDefinition basées sur des paramètres sont prises en charge. Utilisez ReflectionModelServices.IsImportingParameter pour déterminer si une définition d'importation donnée est basée sur un membre ou sur un paramètre.
يتعذر استخدام ImportDefinition من النوع '<var>Type Name</var>' في هذا السياق. يتم فقط اعتماد تعريفات الاستيراد التي تم إنتاجها بواسطة ReflectionModelServices.CreateImportDefinition استنادًا إلى الأعضاء. استخدم ReflectionModelServices.IsImportingParameter لتحديد ما إذا كان تعريف الاستيراد المتوفر يستند إلى عضو أو إلى معلمة.
'<var>Type Name</var>' 型の ImportDefinition は、このコンテキストでは使用できません。パラメーターを基に ReflectionModelServices.CreateImportDefinition によって生成されたインポート定義しか、サポートされません。ReflectionModelServices.IsImportingParameter を使用して、任意のインポート定義がメンバーまたはパラメータを基にしているかどうかを確認してください。
Die ImportDefinition vom Typ "<var>Type Name</var>" kann in diesem Kontext nicht verwendet werden. Nur von "ReflectionModelServices.CreateImportDefinition" erstellte Importdefinitionen, die auf Parametern basieren, werden unterstützt. Bestimmen Sie mit "ReflectionModelServices.IsImportingParameter", ob eine angegebene Importdefinition auf einem Member oder einem Parameter basiert.
'<var>Type Name</var>' 형식의 ImportDefinition을 이 컨텍스트에 사용할 수 없습니다. 매개 변수 기반의 ReflectionModelServices.CreateImportDefinition에서 생성된 가져오기 정의만 지원됩니다. ReflectionModelServices.IsImportingParameter를 사용하여 지정된 가져오기 정의가 멤버 기반인지 아니면 매개 변수 기반인지를 결정할 수 있습니다.
Třídu ImportDefinition typu <var>Type Name</var> nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice importů vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreateImportDefinition založené na parametrech. Pomocí metody ReflectionModelServices.IsImportingParameter určete, zda je definice daného importu založena na členu nebo parametru.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του στοιχείου ImportDefinition τύπου '<var>Type Name</var>' σε αυτό το περιβάλλον. Υποστηρίζονται μόνο οι ορισμοί εισαγωγών που έχουν δημιουργηθεί από το στοιχείο ReflectionModelServices.CreateImportDefinition με βάση τις παραμέτρους. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ReflectionModelServices.IsImportingParameter για να καθορίσετε εάν ένας συγκεκριμένος ορισμός εισαγωγής βασίζεται σε ένα μέλος ή μια παράμετρο.
ImportDefinition de tipo '<var>Type Name</var>' no se puede usar en este contexto. Solo se admiten las definiciones de importación producidas por ReflectionModelServices.CreateImportDefinition basadas en parámetros. Use ReflectionModelServices.IsImportingParameter para determinar si una definición de importación determinada se basa en un miembro o en un parámetro.
ImportDefinition af typen '<var>Type Name</var>' kan ikke bruges i denne kontekst. Kun eksportdefinitioner, der er oprettet af ReflectionModelServices.CreateImportDefinition baseret på parametre, understøttes. Brug ReflectionModelServices.IsImportingParameter til at bestemme, om en given importdefinition er baseret på et medlem eller en parameter.
型別 '<var>Type Name</var>' 的 ImportDefinition 不能用在此內容中。僅支援由 ReflectionModelServices.CreateImportDefinition 依據參數產生的匯入定義。請使用 ReflectionModelServices.IsImportingParameter 判斷所指定的匯入定義,是以成員為依據還是以參數為依據。
Obiektu ImportDefinition typu „<var>Type Name</var>” nie można użyć w tym kontekście. Obsługiwane są wyłącznie definicje importu utworzone przez metodę ReflectionModelServices.CreateImportDefinition na podstawie parametrów. Aby ustalić, czy dana definicja importu jest oparta na elemencie członkowskim, czy na parametrze, użyj metody ReflectionModelServices.IsImportingParameter.
ImportDefinition av typen <var>Type Name</var> kan ikke brukes i denne konteksten. Bare importdefinisjoner som produseres av ReflectionModelServices.CreateImportDefinition basert på parametre, støttes. Bruk ReflectionModelServices.IsImportingParameter til å fastslå om en gitt importdefinisjon er basert på et medlem eller en parameter.
Det går inte att använda ImportDefinition av typen <var>Type Name</var> i den här kontexten. Endast importdefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreateImportDefinition som baseras på parametrar stöds. Använd ReflectionModelServices.IsImportingParameter för att bestämma om en given importdefinition baseras på en medlem eller en parameter.
Não é possível usar ImportDefinition do tipo '<var>Type Name</var>' neste contexto. Só há suporte para definições de importação produzidas por ReflectionModelServices.CreateImportDefinition com base nos parâmetros. Use ReflectionModelServices.IsImportingParameter para determinar se uma definição de importação está baseada em um membro ou um parâmetro.
החבר או הפרמטר '<var>X</var>' מסומן עם תכונות Import ו- ImportMany מרובות. המערכת תתחשב רק בתכונה הראשונה שבה היא תיתקל.
Het lid of de parameter <var>X</var> is gemarkeerd met de volgende Import- en ImportMany-kenmerken. Alleen het kenmerk dat als eerste is aangetroffen, wordt in acht genomen.
A következő tag vagy paraméter több Import és ImportMany attribútummal van megjelölve: „<var>X</var>”. A rendszer csak az első észlelt attribútumot veszi majd figyelembe.
Jäsen tai parametri <var>X</var> sisältää useita Import- ja ImportMany-määritteitä. Vain ensimmäistä kohdattua määritettä noudatetaan.
'<var>X</var>' üyesi veya parametresi birden çok Import ve ImportMany özniteliğiyle işaretlendi. Yalnızca ilk karşılaşılan öznitelik dikkate alınacak.
成员或参数“<var>X</var>”用多个 Import 和 ImportMany 特性标记。只采用遇到的第一个特性。
Член или параметр "<var>X</var>" отмечен несколькими атрибутами Import и ImportMany. Будет использоваться только первый обнаруженный атрибут.
Membro o parametro '<var>X</var>' contrassegnato con più attributi Import e ImportMany. Verrà rispettato solo il primo attributo.
Le membre ou paramètre '<var>X</var>' est marqué avec plusieurs attributs Import et ImportMany. Seul le premier attribut rencontré sera respecté.
تم تعليم العضو أو المعلمة '<var>X</var>' بعدة سمات لـ Import وImportMany. سيتم فقط استخدام السمة الأولى التي تتم مواجهتها.
メンバーまたはパラメーター '<var>X</var>' には複数の Import 属性および ImportMany 属性が設定されています。最初に検出された属性のみが使用されます。
Der Member oder Parameter "<var>X</var>" ist mit mehreren Import- und ImportMany-Attributen markiert. Nur das erste gefundene Attribut wird berücksichtigt.
멤버 또는 매개 변수 '<var>X</var>'이(가) 여러 Import 및 ImportMany 특성으로 표시되어 있습니다. 발견된 첫 번째 특성만 적용됩니다.
Člen nebo parametr <var>X</var> je označen několika atributy Import a ImportMany. Bude použit pouze první zjištěný atribut.
Το μέλος ή η παράμετρος '<var>X</var>' έχει σημανθεί με πολλαπλά χαρακτηριστικά Import και ImportMany. Θα τηρείται μόνο το χαρακτηριστικό που θα προκύπτει πρώτο.
El miembro o parámetro '<var>X</var>' está marcado con varios atributos Import e ImportMany. Solo se respetará el primer atributo encontrado.
Medlemmet eller parameteren '<var>X</var>' er markeret med flere attributter af typen Import og ImportMany. Kun den første attribut, der registreres, bliver respekteret.
成員或參數 '<var>X</var>' 標記了多個 Import 和 ImportMany 屬性。只採用遇到的第一個屬性。
Element członkowski lub parametr „<var>X</var>” jest oznaczony przy użyciu wielu atrybutów Import i ImportMany. Tylko pierwszy napotkany atrybut zostanie wzięty pod uwagę.
Medlemmet eller parameteren <var>X</var> er merket med flere Import- og ImportMany-attributter. Bare det første attributtet som oppdages, vil bli tatt hensyn til.
Medlemmen eller parametern <var>X</var> har markerats med flera Import- och ImportMany-attribut. Endast det först påträffade attributet följs.
O membro ou parâmetro '<var>X</var>' está marcado com vários atributos Import e ImportMany. Apenas o primeiro atributo encontrado será respeitado.
לא ניתן ליצור מופע של תצוגת המטה-נתונים '<var>X</var>' מאחר שרכיב הייצוא ייצא את המטה-נתונים עבור הפריט '<var>Y</var>' עם הערך '<var>Z</var>' כסוג '<var>Type Name</var>' אך התצוגה מייבאת אותו כסוג 'X'.
Kan geen exemplaar maken van de metagegevensweergave <var>X</var> omdat de metagegevens voor het item <var>Y</var> met de waarde <var>Z</var> zijn geëxporteerd als het type <var>Type Name</var> met de exporteerfunctie, maar in de weergave worden geïmporteerd als het type X.
Nem hozható létre a(z) „<var>X</var>” metaadatnézet példánya, mert az exportáló „<var>Type Name</var>” típusúként exportálta a(z) „<var>Z</var>” értékű „<var>Y</var>” elem metaadatait, de a nézet „X” típusúként importálja azokat.
Metatietonäkymän <var>X</var> esiintymää ei voi luoda, koska vientitoiminto vei kohteen <var>Y</var> metatiedot käyttäen arvoa <var>Z</var> tyyppinä <var>Type Name</var>, mutta näkymä tuo sen tyyppinä X.
Verme programının '<var>Z</var>' değerine sahip '<var>Y</var>' öğesinin meta verilerini '<var>Type Name</var>' türünde vermesine rağmen görünüm bunu 'X' türünde aldığından, '<var>X</var>' Meta Veri görünümünün Örneği oluşturulamadı.
无法创建元数据视图“<var>X</var>”的实例。导出程序将值为“<var>Z</var>”的项“<var>Y</var>”的元数据作为类型“<var>Type Name</var>”导出,但视图将其作为类型“X”导入。
Не удается создать экземпляр представления метаданных "<var>X</var>", поскольку программа экспорта экспортировала метаданные для элемента "<var>Y</var>" со значением "<var>Z</var>" как тип "<var>Type Name</var>", но представление импортирует его как тип "X".
Impossibile creare un'istanza della visualizzazione dei metadati '<var>X</var>' perché l'utilità di esportazione ha esportato i metadati per l'elemento '<var>Y</var>' con il valore '<var>Z</var>' come tipo '<var>Type Name</var>' ma l'importazione nella visualizzazione viene eseguita come tipo 'X'.
Impossible de créer une instance dans la vue de métadonnées '<var>X</var>', car l'exportateur a exporté les métadonnées de l'élément '<var>Y</var>' avec la valeur '<var>Z</var>' comme type '<var>Type Name</var>', mais la vue les importe en tant que type 'X'.
يتعذر إنشاء مثيل لعرض بيانات التعريف '<var>X</var>' نظرًا لقيام أداة التصدير بتصدير بيانات التعريف للعنصر '<var>Y</var>' بالقيمة '<var>Z</var>' كنوع '<var>Type Name</var>' ولكن قام العرض باستيرادها كنوع 'X'.
メタデータ ビュー '<var>X</var>' のインスタンスを作成できませんでした。エクスポーターは '<var>Type Name</var>' 型の値 '<var>Z</var>' を持つ項目 '<var>Y</var>' のメタデータをエクスポートしましたが、ビューはこれを 'X' 型としてインポートします。
Es kann keine Instanz der Metadatenansicht "<var>X</var>" erstellt werden, da die Metadaten für das Element "<var>Y</var>" mit dem Wert "<var>Z</var>" als Typ "<var>Type Name</var>" exportiert wurden, wohingegen sie von der Ansicht als Typ "X" importiert werden.
내보내기에서 값이 '<var>Z</var>'인 '<var>Y</var>' 항목에 대해 메타데이터를 '<var>Type Name</var>' 형식으로 내보냈지만 메타데이터 보기 '<var>X</var>'에서 'X' 형식으로 이를 가져오므로 이 보기의 인스턴스를 만들 수 없습니다.
Nepodařilo se vytvořit instanci zobrazení metadat <var>X</var>, protože exportér exportoval metadata pro položku <var>Y</var> s hodnotou <var>Z</var> jako typ <var>Type Name</var>, ale zobrazení je importuje jako typ X.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία μιας παρουσίας της προβολής μεταδεδομένων '<var>X</var>' επειδή η εξαγωγή εξήγαγε τα μεταδεδομένα για το στοιχείο '<var>Y</var>' με την τιμή '<var>Z</var>' τύπου '<var>Type Name</var>', αλλά η προβολή τα εισαγάγει ως τύπου 'X'.
No se puede crear una instancia de la vista de metadatos '<var>X</var>' porque el exportador exportó los metadatos del elemento '<var>Y</var>' con el valor '<var>Z</var>' como tipo '<var>Type Name</var>', pero la vista los importa como tipo 'X'.
Der kunne ikke oprettes en forekomst af Metadata-visningen '<var>X</var>', fordi eksportfunktionen eksporterede metadataene til elementet '<var>Y</var>' med værdien '<var>Z</var>' som type '<var>Type Name</var>', men visningen importerer dem som type 'X'.
無法建立中繼資料檢視 '<var>X</var>' 的執行個體,因為匯出工具是以型別 '<var>Type Name</var>' 的值 '<var>Z</var>' 匯出項目 '<var>Y</var>' 的中繼資料,但此檢視將它匯入為型別 'X'。
Nie można utworzyć wystąpienia widoku metadanych „<var>X</var>”, ponieważ moduł eksportu wyeksportował metadane dla elementu „<var>Y</var>” o wartości „<var>Z</var>” jako typ „<var>Type Name</var>”, a widok importuje go jako typ „X”.
Kan ikke opprette en forekomst av Metadata-visningen <var>X</var> fordi eksportøren eksporterte metadata for elementet <var>Y</var> med verdien <var>Z</var> som type <var>Type Name</var>, men visningen importerer dem som type X.
Det går inte att skapa en instans av metadatavyn <var>X</var> eftersom exportverktyget exporterade metadata för elementet <var>Y</var> med värdet <var>Z</var> som typ <var>Type Name</var>, men vyn importerar det som typ X.
Não é possível criar uma Instância de exibição de Metadados '<var>X</var>', pois o exportador exportou os metadados para o item '<var>Y</var>' com o valor '<var>Z</var>' como tipo '<var>Type Name</var>', mas a exibição importa-os como tipo 'X'.
הקומפוזיציה נשארה ללא שינוי. השינויים נדחו עקב השגיאות הבאות: <var>X</var>
De samenstelling blijft ongewijzigd. De wijzigingen zijn afgewezen als gevolg van de volgende fouten: <var>X</var>
Az összeállítás változatlan marad. A módosítások a következő hibák miatt vissza lettek utasítva: <var>X</var>.
Yhdistelmää ei ole muutettu. Muutokset hylättiin seuraavista syistä: <var>X</var>
Bileşim değiştirilmeden bırakıldı. Şu hatalar nedeniyle değişiklikler reddedildi: <var>X</var>
撰写保持不变。由于以下错误,更改被拒绝: <var>X</var>
Объединение не было изменено. Изменения были отклонены из-за следующих ошибок: <var>X</var>
La composizione rimane inalterata. Le modifiche sono state rifiutate a causa degli errori seguenti: <var>X</var>
La composition reste inchangée. Les modifications ont été rejetées en raison des erreurs suivantes : <var>X</var>
يظل التركيب بدون تغيير. سيتم رفض التغييرات نظرًا لحدوث الخطأ (الأخطاء) التالي: <var>X</var>
コンポジションは変更されませんでした。次のエラーのために、変更は拒否されました: <var>X</var>
Die Komposition bleibt unverändert. Die Änderungen wurden aufgrund der folgenden Fehler zurückgewiesen: <var>X</var>
컴퍼지션이 변경되지 않았습니다. 다음 오류로 인해 변경이 거부되었습니다. <var>X</var>
Kompozice zůstává nezměněna. Změny byly odmítnuty z důvodu následujících chyb: <var>X</var>
Η σύνθεση παραμένει αμετάβλητη. Οι αλλαγές απορρίφθηκαν λόγω των παρακάτω σφαλμάτων: <var>X</var>
La composición permanece sin cambios. Los cambios se rechazaron debido a los errores siguientes: <var>X</var>
Sammensætningen ændres ikke. Ændringerne blev afvist på grund af følgende fejl: <var>X</var>
撰寫將保持不變。變更因下列錯誤遭到拒絕: <var>X</var>
Kompozycja pozostaje niezmieniona. Zmiany zostały odrzucone z powodu następujących błędów: <var>X</var>
Sammensetningen er uendret. Endringene ble avvist på grunn av følgende feil: <var>X</var>
Sammansättningen förblir oförändrad. Ändringarna nekades på grund av följande fel: <var>X</var>
A composição permanece inalterada. As alterações foram rejeitadas devido a estes erros: <var>X</var>
אין אפשרות להגדיר את 'definition' לאחר שבוצעה קריאה ל- Activate מאחר ש- ImportDefinition.IsRecomposable הוא False.
'definition' kan niet worden ingesteld nadat Activate is aangeroepen omdat ImportDefinition.IsRecomposable false is.
A „definition” elem nem állítható be az Activate metódus hívása után, mert az ImportDefinition.IsRecomposable tulajdonság értéke false.
Kohdetta definition ei voi asettaa sen jälkeen, kun Activate-kutsu on tehty, koska ImportDefinition.IsRecomposable on false.
ImportDefinition.IsRecomposable yanlış olduğundan Activate çağrıldıktan sonra 'definition' ayarlanamıyor.
调用 Activate 后不能设置“definition”,因为 ImportDefinition.IsRecomposable 为 false。
Атрибут "definition" не может быть установлен после вызова метода Activate, поскольку свойство ImportDefinition.IsRecomposable имеет значение false.
Impossibile impostare 'definition' dopo la chiamata ad Activate perché ImportDefinition.IsRecomposable è false.
Impossible de définir 'definition' après avoir appelé Activate, car ImportDefinition.IsRecomposable a la valeur false.
يتعذر تعيين 'التعريف' بعد استدعاء Activate نظرًا لأن ImportDefinition.IsRecomposable خاطئ.
ImportDefinition.IsRecomposable が false であるため、'definition' を Activate の呼び出し後に設定することはできません。
"definition" kann nicht nach dem Aufruf von "Aktivieren" festgelegt werden, da "ImportDefinition.IsRecomposable" der Wert "false" gilt.
ImportDefinition.IsRecomposable이 false이므로 Activate를 호출한 후에 '정의'를 설정할 수 없습니다.
Objekt „definition“ nelze nastavit poté, co byla volána metoda Activate, protože vlastnost ImportDefinition.IsRecomposable má hodnotu false.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του 'definition' μετά από την κλήση του Activate, επειδή το στοιχείο ImportDefinition.IsRecomposable έχει τιμή 'false'.
'definition' no se puede establecer después de llamar a Activate porque ImportDefinition.IsRecomposable es false.
'definition' kan ikke indstilles, når Activate er kaldt, fordi ImportDefinition.IsRecomposable er false.
不可在呼叫 Activate 之後設定 'definition',因為 ImportDefinition.IsRecomposable 為 false。
Elementu „definition” nie można ustawić po wywołaniu metody Activate, ponieważ właściwość ImportDefinition.IsRecomposable ma wartość false.
'definition' kan ikke angis etter at Activate er kalt, fordi ImportDefinition.IsRecomposable er usann.
Det går inte att ange 'definition' när Activate har anropats, eftersom ImportDefinition.IsRecomposable har värdet False.
Não é possível configurar 'definition' após Activate ter sido chamado, pois ImportDefinition.IsRecomposable é falso.
אובייקט זה לא אותחל - יש להגדיר את המאפיין '<var>Property Name</var>'.
Dit object is niet geïnitialiseerd - de eigenschap <var>Property Name</var> moet worden ingesteld.
Az objektum még nincs inicializálva. Be kell állítani a következő tulajdonságot: „<var>Property Name</var>”.
Tätä objektia ei ole alustettu - ominaisuus <var>Property Name</var> on asetettava.
Bu nesne başlatılmadı; '<var>Property Name</var>' özelliği ayarlanmalıdır.
尚未初始化此对象 – 必须设置属性“<var>Property Name</var>”。
Этот объект не инициализирован, поскольку необходимо задать свойство "<var>Property Name</var>".
Oggetto non inizializzato. È necessario impostare la proprietà '<var>Property Name</var>'.
Impossible d'initialiser cet objet - la propriété '<var>Property Name</var>' doit être définie.
لم تتم تهيئة الكائن - يجب تعيين الخاصية '<var>Property Name</var>'.
このオブジェクトは初期化されていません。プロパティ '<var>Property Name</var>' が設定される必要があります。
Das Objekt wurde nicht initialisiert - die Eigenschaft "<var>Property Name</var>" muss festgelegt werden.
이 개체가 초기화되지 않았습니다. '<var>Property Name</var>' 속성을 설정해야 합니다.
Objekt nebyl inicializován. Je nutné nastavit vlastnost <var>Property Name</var>.
Δεν έχει γίνει προετοιμασία του αντικειμένου - πρέπει να οριστεί η ιδιότητας '<var>Property Name</var>'.
Este objeto no se ha inicializado: se debe establecer la propiedad '<var>Property Name</var>'.
Dette objekt er ikke blevet initialiseret - egenskaben '<var>Property Name</var>' skal indstilles.
此物件尚未初始化 - 必須設定屬性 '<var>Property Name</var>'。
Ten obiekt nie został zainicjowany — musi być ustawiona właściwość „<var>Property Name</var>”.
Dette objektet er ikke initialisert – egenskapen <var>Property Name</var> må angis.
Det här objektet har inte initierats - egenskapen <var>Property Name</var> måste anges.
O objeto não foi inicializado - a propriedade '<var>Property Name</var>' deve ser definida.
See catalog page for all messages.