The service
Messages on page
אין אפשרות להשתמש ב- ExportDefinition מסוג '<var>Type Name</var>' בהקשר זה. רק הגדרות ייצוא שהופקו על-ידי ה- ReflectionModelServices.CreateExportDefinition נתמכות.
ExportDefinition van het type <var>Type Name</var> kan niet in deze context worden gebruikt. Alleen exportdefinities die zijn gemaakt met de ReflectionModelServices.CreateExportDefinition, worden ondersteund.
„<var>Type Name</var>” típusú ExportDefinition nem használható ebben a környezetben. Csak a ReflectionModelServices.CreateExportDefinition metódussal létrehozott exportdefiníciók támogatottak.
Tyyppiä <var>Type Name</var> olevaa ExportDefinition-kohdetta ei voi käyttää tässä kontekstissa. Vain kohteen ReflectionModelServices.CreateExportDefinition tuottamia vientimäärityksiä tuetaan.
'<var>Type Name</var>' türündeki ExportDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreateExportDefinition tarafından oluşturulan verme tanımları desteklenir.
不能在此上下文中使用类型“<var>Type Name</var>”的 ExportDefinition。只支持 ReflectionModelServices.CreateExportDefinition 生成的导出定义。
Определение экспорта типа "<var>Type Name</var>" не может использоваться в этом контексте. Поддерживаются только определения экспорта, созданные с помощью метода ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
Impossibile utilizzare ExportDefinition di tipo '<var>Type Name</var>' in questo contesto. Sono supportate solo le definizioni di esportazione prodotte da ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
Impossible d'utiliser un ExportDefinition de type '<var>Type Name</var>' dans ce contexte. Seules les définitions d'exportation produites par ReflectionModelServices.CreateExportDefinition sont prises en charge.
يتعذر استخدام ExportDefinition من النوع '<var>Type Name</var>' في هذا السياق. يتم فقط اعتماد تعريفات التصدير التي تم إنتاجها بواسطة ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
'<var>Type Name</var>' 型の ExportDefinition は、このコンテキストでは使用できません。ReflectionModelServices.CreateExportDefinition によって生成されたエクスポート定義しか、サポートされません。
Die ExportDefinition vom Typ "<var>Type Name</var>" kann in diesem Kontext nicht verwendet werden. Es werden nur von "ReflectionModelServices.CreateExportDefinition" erstellte Exportdefinitionen unterstützt.
'<var>Type Name</var>' 형식의 ExportDefinition을 이 컨텍스트에 사용할 수 없습니다. ReflectionModelServices.CreateExportDefinition에서 생성된 내보내기 정의만 지원됩니다.
Třídu ExportDefinition typu <var>Type Name</var> nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice exportů vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του στοιχείου ExportDefinition τύπου '<var>Type Name</var>' σε αυτό το περιβάλλον. Υποστηρίζονται μόνο οι ορισμοί εξαγωγών που έχουν δημιουργηθεί από το στοιχείο ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
ExportDefinition de tipo '<var>Type Name</var>' no se puede usar en este contexto. Solo se admiten las definiciones de exportación producidas por ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
ExportDefinition af typen '<var>Type Name</var>' kan ikke bruges i denne kontekst. Kun eksportdefinitioner, der er oprettet af ReflectionModelServices.CreateExportDefinition, understøttes.
型別 '<var>Type Name</var>' 的 ExportDefinition 不能用在此內容中。僅支援由 ReflectionModelServices.CreateExportDefinition 產生的匯出定義。
Obiektu ExportDefinition typu „<var>Type Name</var>” nie można użyć w tym kontekście. Obsługiwane są wyłącznie definicje eksportu utworzone przez metodę ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
ExportDefinition av typen <var>Type Name</var> kan ikke brukes i denne konteksten. Bare eksportdefinisjoner som produseres av ReflectionModelServices.CreateExportDefinition, støttes.
Det går inte att använda ExportDefinition av typen <var>Type Name</var> i den här kontexten. Endast exportdefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreateExportDefinition stöds.
Não é possível usar ExportDefinition do tipo '<var>Type Name</var>' neste contexto. Só há suporte para definições de exportação produzidas por ReflectionModelServices.CreateExportDefinition.
חבר מסוג '<var>Type Name</var>' מכיל רשומת מטה-נתונים עם השם '<var>X</var>', שהוא שם מפתח שמור של מטה-נתונים. הסר רשומת מטה-נתונים זו או שנה את השם המשויך לרשומה.
Het lid of type <var>Type Name</var> bevat een metagegevensvermelding met de naam <var>X</var>. Dit is een gereserveerde metagegevenssleutelnaam. Verwijder deze metagegevensvermelding of wijzig de naam die is gekoppeld aan de vermelding.
A következő tag vagy típus „<var>X</var>” nevű metaadat-bejegyzést tartalmaz: „<var>Type Name</var>”. Ez a név egy metaadatkulcs fenntartott neve. Távolítsa el ezt a metaadat-bejegyzést, vagy módosítsa a bejegyzéshez tartozó nevet.
Jäsen tai tyyppi <var>Type Name</var> sisältää metatietomerkinnän nimeltä <var>X</var>, mutta kyseinen nimi on varattu metatietoavaimen nimi. Poista tämä metatietomerkintä tai muuta merkintään liittyvää nimeä.
'<var>Type Name</var>' Üyesi veya Türü, ayrılmış bir meta veri anahtarı adı olan '<var>X</var>' adlı bir meta veri girdisi içeriyor. Bu meta veri girdisini kaldırın veya girdiyle ilişkilendirilmiş adı değiştirin.
成员或类型“<var>Type Name</var>”包含名为“<var>X</var>”的元数据项,这是保留的元数据项名称。请移除此元数据项或更改与该项关联的名称。
Член или тип "<var>Type Name</var>" содержит элемент метаданных с именем "<var>X</var>", которое является именем ключа зарезервированных метаданных. Удалите элемент метаданных или измените его имя.
Il membro o il tipo '<var>Type Name</var>' contiene una voce di metadati con il nome '<var>X</var>', la quale è un nome di chiave dei metadati riservato. Rimuovere la voce o modificare il nome ad essa associato.
Le membre ou type '<var>Type Name</var>' contient une entrée de métadonnées portant le nom '<var>X</var>', lequel est un nom de clé de métadonnées réservé. Supprimez cette entrée de métadonnées ou modifiez le nom associé à l'entrée.
يحتوي العضو أو النوع '<var>Type Name</var>' على إدخال بيانات تعريف له الاسم '<var>X</var>'، ويعتبر اسمًا أساسيًا محجوزًا لبيانات التعريف. قم بإزالة إدخال بيانات التعريف أو تغيير الاسم المقترن بالإدخال.
メンバーまたは型 '<var>Type Name</var>' には、'<var>X</var>' という名前のメタデータ エントリが複数含まれています。これは、予約されているメタデータ キー名です。このメタデータ エントリを削除するか、エントリに関連付けられている名前を変更してください。
Der Member oder Typ "<var>Type Name</var>" enthält einen Metadateneintrag mit dem Namen "<var>X</var>", bei dem es sich um den Namen eines reservierten Metadatenschlüssels handelt. Entfernen Sie entweder den Metadateneintrag, oder ändern Sie den Namen, der dem Eintrag zugeordnet wurde.
멤버 또는 형식 '<var>Type Name</var>'에 이름이 '<var>X</var>'(예약된 메타데이터 키 이름)인 메타데이터 항목이 포함되어 있습니다. 이 메타데이터 항목을 제거하거나 항목과 연관된 이름을 변경하십시오.
Člen typu <var>Type Name</var> obsahuje položku metadat s názvem <var>X</var>, což je vyhrazený název klíče metadat. Buď tuto položku metadat odeberte, nebo změňte název přidružený k položce.
Το μέλος ή ο τύπος '<var>Type Name</var>' περιέχει μια καταχώρηση μεταδεδομένων με το όνομα '<var>X</var>', το οποίο είναι ένα δεσμευμένο όνομα κλειδιού μεταδεδομένων. Καταργήστε αυτήν την καταχώρηση μεταδεδομένων ή αλλάξτε το όνομα που σχετίζεται με αυτήν την καταχώρηση.
El miembro o tipo '<var>Type Name</var>' contiene una entrada de metadatos con el nombre '<var>X</var>', que es un nombre de clave de metadatos reservado. Quite esta entrada o cambie el nombre asociado a la entrada.
Medlemmet eller typen '<var>Type Name</var>' indeholder en metadataindtastning med navnet '<var>X</var>', som er et reserveret metadatanøglenavn. Du skal enten fjerne disse metadata, eller ændre navnet, som er tilknyttet indtastningen.
成員或型別 '<var>Type Name</var>' 含有名為 '<var>X</var>' 的中繼資料項目,這是保留的中繼資料金鑰名稱。請移除此中繼資料項目,或變更與此項目關聯的名稱。
Element członkowski lub typ „<var>Type Name</var>” zawiera wpis metadanych o nazwie „<var>X</var>”, która jest zarezerwowaną nazwą klucza metadanych. Usuń ten wpis metadanych lub zmień skojarzoną z nim nazwę.
Medlemmet eller typen <var>Type Name</var> inneholder en metadataoppføring med navnet <var>X</var>, som er et reservert nøkkelnavn for metadata. Fjern enten denne metadataoppføringen eller endre navnet som er tilknyttet oppføringen.
Medlemmen eller typen <var>Type Name</var> innehåller en metadatapost med namnet <var>X</var>, vilket är ett reserverat metadatanyckelnamn. Ta antingen bort metadataposten eller byt namn på posten.
O Membro ou Tipo '<var>Type Name</var>' contém uma entrada de metadados com o nome '<var>X</var>', que é um nome de chave de metadados inválido. Remova a entrada de metadados ou altere o nome associado à entrada.
אין אפשרות לקבל את הייצוא '<var>X</var>' מהחלק '<var>Y</var>'.
Kan export <var>X</var> niet ophalen vanuit onderdeel <var>Y</var>.
A(z) „<var>X</var>” export nem olvasható be a következő részből: „<var>Y</var>”.
Vientiä <var>X</var> ei saada osasta <var>Y</var>.
'<var>Y</var>' bölümünden '<var>X</var>' verme işlemi alınamıyor.
无法从部件“<var>Y</var>”获取导出“<var>X</var>”。
Не удается получить экспорт "<var>X</var>" из части "<var>Y</var>".
Impossibile ottenere l'esportazione '<var>X</var>' dalla parte '<var>Y</var>'.
Impossible d'obtenir l'exportation '<var>X</var>' du composant '<var>Y</var>'.
يتعذر الحصول على التصدير '<var>X</var>' من الجزء '<var>Y</var>'.
パーツ '<var>Y</var>' のエクスポート '<var>X</var>' を取得できません。
Export "<var>X</var>" kann nicht aus dem Teil "<var>Y</var>" abgerufen werden.
'<var>Y</var>' 부분에서 내보내기 '<var>X</var>'을(를) 가져올 수 없습니다.
Nelze získat export <var>X</var> z části <var>Y</var>.
Δεν είναι δυνατή η λήψη της εξαγωγής '<var>X</var>' από το τμήμα '<var>Y</var>'.
No se puede obtener la exportación '<var>X</var>' del elemento '<var>Y</var>'.
Det er ikke muligt at hente eksporten '<var>X</var>' fra delen '<var>Y</var>'.
無法從組件 '<var>Y</var>' 取得匯出 '<var>X</var>'。
Nie można pobrać eksportu „<var>X</var>” z części „<var>Y</var>”.
Kan ikke hente eksport <var>X</var> fra del <var>Y</var>.
Det går inte att erhålla exporten <var>X</var> från delen <var>Y</var>.
Não é possível exportar '<var>X</var>' da parte '<var>Y</var>'.
לאירוע חייבים להיות בדיוק שלושה רכיבי גישה (accessor).
Een gebeurtenis moet precies drie accessors hebben.
Egy eseményhez pontosan három elérőnek kell tartoznia.
Tapahtumalla on oltava tarkalleen kolme käyttömenetelmää.
Bir olayın tam olarak üç erişimcisi olmalıdır.
一个事件必须恰有三个访问器。
Событие должно иметь ровно три метода доступа.
Un evento deve disporre esattamente di tre funzioni di accesso.
Un événement doit avoir exactement trois accesseurs.
يجب أن يكون لدى كل حدث ثلاثة موصلات بالضبط.
イベントには、3 つのアクセサーだけを設定しなければなりません。
Ein Ereignis muss genau drei Accessors besitzen.
이벤트에는 3개의 접근자가 있어야 합니다.
Událost musí mít přesně tři přistupující objekty.
Ένα συμβάν πρέπει να διαθέτει ακριβώς τρία στοιχεία πρόσβασης.
Un evento debe tener exactamente tres descriptores de acceso.
En hændelse skal have nøjagtigt tre accessorer.
事件都必須有三個存取子。
Zdarzenie musi mieć dokładnie trzy metody dostępu.
En hendelse må ha nøyaktig tre aksessorer.
En händelse måste ha exakt tre accessorer.
Um evento deve ter exatamente três acessadores.
'<var>X</var>' היא הרכבה לשיקוף בלבד שאינה נתמכת.
<var>X</var> is een assembly met het kenmerk alleen-reflectie. Deze assembly wordt niet ondersteund.
A következő egy csak reflexiós szerelvény, ami nem támogatott: „<var>X</var>”.
<var>X</var> on vain tarkastelu -kokoonpano, mitä ei tueta.
'<var>X</var>', desteklenmeyen bir yalnızca yansıma derlemesi.
“<var>X</var>”是不受支持的仅反射程序集。
"<var>X</var>" является сборкой только для отражения, которая не поддерживается.
'<var>X</var>' è un assembly di sola reflection non supportato.
'<var>X</var>' est un assembly de réflexion uniquement qui n'est pas pris en charge.
يعتبر '<var>X</var>' تجميع انعكاس فقط غير معتمد.
'<var>X</var>' は、リフレクション専用のアセンブリですが、これはサポートされていません。
"<var>X</var>" ist eine auf Reflektionen beschränkte Assembly, die nicht unterstützt wird.
'<var>X</var>'은(는) 지원되지 않는 리플렉션 전용 어셈블리입니다.
Objekt <var>X</var> je sestavení pouze pro reflexi, což není podporováno.
Το '<var>X</var>' στοιχείο είναι μια συγκρότηση μόνο για αντανάκλαση η οποία δεν υποστηρίζεται.
'<var>X</var>' es un ensamblado de solo reflexión que no se admite.
'<var>X</var>' er en reflektionsbaseret assembly, som ikke understøttes.
'<var>X</var>' 是不支援的反映專用組件。
Argument „<var>X</var>” jest zestawem „tylko odbicie”, który nie jest obsługiwany.
<var>X</var> er en ren refleksjonssamling, noe som ikke støttes.
<var>X</var> är en Reflection-only-sammansättning som inte stöds.
'<var>X</var>' é um assembly de somente reflexão que não possui suporte.
אירע חריג בעת ניסיון ליצור מופע מסוג '<var>Type Name</var>'.
Er is een uitzondering opgetreden tijdens een poging een exemplaar te maken van het type <var>Type Name</var>.
Kivétel történt egy „<var>Type Name</var>” típusú példány létrehozására tett kísérlet során.
Tapahtui poikkeus yritettäessä luoda tyyppiä <var>Type Name</var> olevaa esiintymää.
'<var>Type Name</var>' türünde bir örnek oluşturulmaya çalışılırken özel durum oluştu.
尝试创建类型“<var>Type Name</var>”的实例时发生异常。
Произошло исключение при попытке создать экземпляр типа "<var>Type Name</var>".
Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di creare un'istanza di tipo '<var>Type Name</var>'.
Une exception s'est produite lors de la tentative de création d'une instance de type <var>Type Name</var>.
حدث استثناء أثناء محاولة إنشاء مثيل من النوع '<var>Type Name</var>'.
'<var>Type Name</var>' 型のインスタンスの作成中に例外が発生しました。
Ausnahme beim Erstellen einer Instanz vom Typ "<var>Type Name</var>".
<var>Type Name</var> 형식의 인스턴스를 만드는 동안 예외가 발생했습니다.
Při pokusu o vytvoření instance typu <var>Type Name</var> došlo k výjimce.
Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την απόπειρα δημιουργίας μιας παρουσίας τύπου '<var>Type Name</var>'.
Se produjo una excepción al intentar crear una instancia de tipo '<var>Type Name</var>'.
Der opstod en undtagelse under forsøg på at oprette en typen af '<var>Type Name</var>'.
嘗試建立型別 '<var>Type Name</var>' 的執行個體時發生例外狀況。
Wystąpił wyjątek podczas próby utworzenia wystąpienia typu „<var>Type Name</var>”.
Det oppstod et unntak under forsøk på å opprette en forekomst av typen <var>Type Name</var>.
Det uppstod ett undantagsfel när en instans av typen <var>Type Name</var> skapades.
Exceção ao tentar criar uma instância do tipo '<var>Type Name</var>'.
ערך הארגומנט '<var>X</var>' (<var>Y</var>) אינו נתמך. הערכים המותרים הם : '<var>Z</var>'.
De waarde van argument <var>X</var> (<var>Y</var>) wordt niet ondersteund. Toegestane waarden: <var>Z</var>.
A(z) „<var>X</var>” argumentum értéke (<var>Y</var>) nem támogatott. Az engedélyezett értékek: „<var>Z</var>”.
Argumentin <var>X</var> (<var>Y</var>) arvoa ei tueta. Sallitut arvot ovat seuraavat: <var>Z</var>.
'<var>X</var>' bağımsız değişkeninin değeri (<var>Y</var>) desteklenmiyor. İzin verilen değerler: '<var>Z</var>'.
不支持参数“<var>X</var>”的值(<var>Y</var>)。允许的值为:“<var>Z</var>”。
Значение аргумента "<var>X</var>" (<var>Y</var>) не поддерживается. Допустимые значения: "<var>Z</var>".
Il valore dell'argomento '<var>X</var>' (<var>Y</var>) non è supportato. Valori consentiti: '<var>Z</var>'.
La valeur de l'argument '<var>X</var>' (<var>Y</var>) n'est pas prise en charge. Les valeurs autorisées sont : '<var>Z</var>'.
قيمة الوسيطة '<var>X</var>' (<var>Y</var>) غير معتمدة. القيم المسموح بها هي: '<var>Z</var>'.
引数 '<var>X</var>' の値 (<var>Y</var>) はサポートされていません。有効な値は '<var>Z</var>' です。
Der Wert von Argument "<var>X</var>" (<var>Y</var>) wird nicht unterstützt. Zulässige Werte: "<var>Z</var>".
인수 '<var>X</var>'의 값(<var>Y</var>)은 지원되지 않습니다. 허용되는 값은 '<var>Z</var>'입니다.
Hodnota argumentu <var>X</var> (<var>Y</var>) není podporována. Jsou povoleny následující hodnoty: <var>Z</var>.
Η τιμή του ορίσματος '<var>X</var>' (<var>Y</var>) δεν υποστηρίζεται. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι οι εξής : '<var>Z</var>'.
No se admite el valor del argumento '<var>X</var>' (<var>Y</var>). Los valores permitidos son: '<var>Z</var>'.
Værdien af argumentet '<var>X</var>' (<var>Y</var>) understøttes ikke. Følgende værdier er tilladt: '<var>Z</var>'.
不支援引數 '<var>X</var>' 的值 (<var>Y</var>)。允許的值為: '<var>Z</var>'。
Wartość argumentu „<var>X</var>” (<var>Y</var>) nie jest obsługiwana. Dozwolone wartości: „<var>Z</var>”.
Verdien til argumentet <var>X</var> (<var>Y</var>) støttes ikke. Følgende verdier er tillatt: <var>Z</var>.
Värdet för argumentet <var>X</var> (<var>Y</var>) stöds inte. Tillåtna värden är: <var>Z</var>.
Não há suporte para o valor do argumento '<var>X</var>' (<var>Y</var>). Os valores permitidos são: '<var>Z</var>'.
הסוג '<var>Type Name</var>' שסופק אינו תצוגת מטה-נתונים חוקית.
Het opgegeven type <var>Type Name</var> is geen geldige metagegevensweergave.
A megadott „<var>Type Name</var>” típus nem érvényes metaadatnézet.
Annettu tyyppi <var>Type Name</var> ei ole kelvollinen metatietonäkymä.
Sağlanan '<var>Type Name</var>' Türü geçerli bir Meta Veri Görünümü değil.
提供的类型“<var>Type Name</var>”不是有效的元数据视图。
Указанный тип "<var>Type Name</var>" не является допустимым представлением метаданных.
Il tipo '<var>Type Name</var>' specificato non è una visualizzazione dei metadati valida.
Le type '<var>Type Name</var>' fourni n'est pas une vue de métadonnées valide.
النوع '<var>Type Name</var>' المورد هو عرض بيانات تعريف غير صالح.
指定された型 '<var>Type Name</var>' は、有効なメタデータ ビューではありません。
Der angegebene Typ "<var>Type Name</var>" ist keine gültige Metadatenansicht.
제공된 '<var>Type Name</var>' 형식이 올바른 메타데이터 보기가 아닙니다.
Zadaný typ <var>Type Name</var> není platným zobrazením metadat.
Ο παρεχόμενος τύπος '<var>Type Name</var>' δεν είναι μια έγκυρη προβολή μεταδεδομένων.
El tipo '<var>Type Name</var>' especificado no es una vista de metadatos válida.
Den angivne type '<var>Type Name</var>' er ikke en gyldig metadatavisning.
所提供的型別 '<var>Type Name</var>' 不是有效的中繼資料檢視。
Przekazany typ „<var>Type Name</var>” nie jest prawidłowym widokiem metadanych.
Den angitte typen <var>Type Name</var> er ikke en gyldig Metadata-visning.
Den angivna typen <var>Type Name</var> är ingen giltig metadatavy.
O Tipo '<var>Type Name</var>' fornecido não é uma Exibição de Metadados válida.
ל- '<var>X</var>' אין אפשרות להכיל רכיב Null ‏(Nothing ב- Visual Basic).
<var>X</var> kan geen null-element (Nothing in Visual Basic) bevatten.
A következő nem tartalmazhat null elemet (Nothing a Visual Basic nyelvben): „<var>X</var>”.
<var>X</var> ei voi sisältää tyhjäarvoista (Nothing Visual Basicissa) elementtiä.
'<var>X</var>' null (Visual Basic'te Hiçbir Şey) öğe içeremez.
“<var>X</var>”不能包含 null (Visual Basic 中为 Nothing)元素。
"<var>X</var>" не может содержать элемент null (Nothing в Visual Basic).
'<var>X</var>' non può contenere un elemento Null (Nothing in Visual Basic).
'<var>X</var>' ne peut pas contenir un élément null (Nothing en Visual Basic).
لا يمكن أن تحتوي '<var>X</var>' على عنصر خالٍ (لا شيء في Visual Basic).
'<var>X</var>' には、null (Visual Basic では Nothing) 要素を含めることはできません。
"<var>X</var>" darf kein NULL-Element enthalten ("Nothing" in Visual Basic).
'<var>X</var>'은(는) null(Visual Basic의 경우 Nothing) 요소를 포함할 수 없습니다.
Objekt <var>X</var> nesmí obsahovat element null (Nothing v jazyce Visual Basic).
Το '<var>X</var>' δεν μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο με τιμή null (κενή τιμή στην Visual Basic).
'<var>X</var>' no puede contener un elemento null (Nothing en Visual Basic).
'<var>X</var>' må ikke indeholde et null-element (Nothing i Visual Basic).
'<var>X</var>' 只能包含 null (在 Visual Basic 中為 Nothing) 項目。
Argument „<var>X</var>” nie może zawierać elementu null (Nothing w języku Visual Basic).
<var>X</var> kan ikke inneholde et null-element (Nothing i Visual Basic).
<var>X</var> kan inte innehålla ett null-element (Nothing i Visual Basic).
'<var>X</var>' não pode conter um elemento nulo (Nothing no Visual Basic).
למאפיין חייבים להיות בדיוק שני רכיבי גישה (accessor).
Een eigenschap moet precies twee accessors hebben.
Egy tulajdonsághoz pontosan két elérőnek kell tartoznia.
Ominaisuudella on oltava tarkalleen kaksi käyttömenetelmää.
Bir özelliğin tam olarak iki erişimcisi olmalıdır.
一个属性必须恰有两个访问器。
Свойство должно иметь ровно два метода доступа.
Un proprietà deve disporre esattamente di due funzioni di accesso.
Une propriété doit avoir exactement deux accesseurs.
يجب أن يكون لدى كل خاصية موصلان بالضبط.
プロパティには、2 つのアクセサーだけを設定しなければなりません。
Eine Eigenschaft muss genau zwei Accessors besitzen.
속성에는 2개의 접근자가 있어야 합니다.
Vlastnost musí mít přesně dva přistupující objekty.
Una propiedad debe tener exactamente dos descriptores de acceso.
En egenskab skal have nøjagtigt to accessorer.
屬性必須有兩個存取子。
Μια ιδιότητα πρέπει να διαθέτει ακριβώς δύο στοιχεία πρόσβασης.
Właściwość musi mieć dokładnie dwie metody dostępu.
En egenskap må ha nøyaktig to aksessorer.
En egenskap måste ha exakt två accessorer.
Uma propriedade deve ter exatamente dois acessadores.
See catalog page for all messages.