The service
Messages on page
הממשק '<var>Interface type</var>' אינו MetadataView חוקי; רכיבי MetadataView אינם תומכים בממשקים לא ציבוריים ובממשקים שמכילים חברים שאינם מאפיינים.
Interface <var>Interface type</var> is geen geldige MetadataView; MetadataViews bieden geen ondersteuning voor niet-openbare interfaces, en interfaces die leden bevatten zijn geen eigenschappen.
A következő illesztőfelület nem érvényes MetadataView: „<var>Interface type</var>”. A MetadataView elemek nem támogatják a nem nyilvános illesztőfelületeket, és azokat az illesztőfelületeket sem, amelyek nem tulajdonság tagokat tartalmaznak.
Liittymä <var>Interface type</var> ei ole kelvollinen MetadataView-kohde; MetadataView-kohteet eivät tue muita kuin julkisia liittymiä tai liittymiä, jotka sisältävät jäseniä, jotka eivät ole ominaisuuksia.
'<var>Interface type</var>' arabirimi geçerli bir MetadataView değil; MetadataView öğeleri ortak olmayan arabirimleri ve özellik olmayan üyeler içeren arabirimleri desteklemez.
接口“<var>Interface type</var>”不是有效的 MetadataView;MetadataView 不支持非公共接口以及包含非属性成员的接口。
Интерфейс "<var>Interface type</var>" не является допустимым представлением метаданных. Представления метаданных не поддерживают не являющиеся общими интерфейсы, а также интерфейсы, которые содержат не являющиеся свойствами члены.
L'interfaccia '<var>Interface type</var>' non è un oggetto MetadataView valido. Gli oggetti MetadataView non supportano interfacce non pubbliche e interfacce contenenti membri che non sono proprietà.
L'interface '<var>Interface type</var>' n'est pas un MetadataView valide ; les MetadataView ne prennent pas en charge les interfaces non publiques, ni les interfaces contenant des membres qui n'ont pas de propriétés.
لا تعتبر الواجهة '<var>Interface type</var>' MetadataView صالحة، ولا تعتمد MetadataViews الواجهات غير العامة، والواجهات التي تحتوي على أعضاء لا يتم اعتبارهم كخصائص.
インターフェイス '<var>Interface type</var>' は有効な MetadataView ではありません。MetadataView は、パブリックでないインターフェイスと、プロパティでないメンバーを持つインターフェイスをサポートしません。
Die Schnittstelle "<var>Interface type</var>" ist keine gültige MetadataView; MetadataViews bieten keine Unterstützung für nicht öffentliche Schnittstellen und Schnittstellen, die Member enthalten, bei denen es sich nicht um Eigenschaften handelt.
'<var>Interface type</var>' 인터페이스는 올바른 MetadataView가 아닙니다. MetadataView는 공용이 아닌 인터페이스와 속성이 아닌 멤버가 포함된 인터페이스를 지원하지 않습니다.
Rozhraní <var>Interface type</var> není platným objektem MetadataView. Objekty MetadataViews nepodporují neveřejná rozhraní a rozhraní obsahující členy, kteří nejsou vlastnostmi.
Η διασύνδεση '<var>Interface type</var>' δεν είναι ένα έγκυρο MetadataView. Τα στοιχεία MetadataViews δεν υποστηρίζουν μη δημόσιες διασυνδέσεις, καθώς και διασυνδέσεις που περιέχουν μέλη που δεν είναι ιδιότητες.
La interfaz '<var>Interface type</var>' no es un elemento MetadataView válido; los MetadataView no admiten interfaces que no sean públicas ni interfaces que contengan miembros que no sean propiedades.
Grænsefladen '<var>Interface type</var>' er ikke en gyldig MetadataView, fordi MetadataViews ikke understøtter grænseflader, som ikke er offentlige, og heller ikke grænseflader, der indeholder medlemmer, som ikke er egenskaber.
介面 '<var>Interface type</var>' 不是有效的 MetadataView; MetadataViews 不支援非公用介面和包含非屬性成員的介面。
Interfejs „<var>Interface type</var>” nie jest prawidłowym obiektem MetadataView; obiekty MetadataView nie obsługują interfejsów niepublicznych ani interfejsów zawierających elementy członkowskie, które nie są właściwościami.
Grensesnittet <var>Interface type</var> er ikke en gyldig MetadataView, MetadataViews støtter ikke ikke-felles grensesnitt og grensesnitt som inneholder medlemmer som ikke er egenskaper.
Gränssnittet <var>Interface type</var> är inte en giltig MetadataView. MetadataView stöder inte gränssnitt som inte är offentliga och gränssnitt som innehåller medlemmar som inte är egenskaper.
A interface '<var>Interface type</var>' não é uma MetadataView válida; MetadataViews não oferecem suporte a interfaces que não são públicas e a interfaces que contêm membros que não são propriedades.
ערך הארגומנט '<var>X</var>' (<var>Y</var>) אינו חוקי עבור סוג Enum '<var>Type Name</var>'.
De waarde van het kenmerk <var>X</var> (<var>Y</var>) is ongeldig voor Enum-type <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>X</var>” argumentum értéke (<var>Y</var>) érvénytelen a következő számbavételi típushoz: „<var>Type Name</var>”.
Argumentin <var>X</var> arvo (<var>Y</var>) ei kelpaa Enum-tyypille <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' bağımsız değişkeninin değeri (<var>Y</var>) '<var>Type Name</var>' Enum türü için geçersiz.
参数“<var>X</var>”的值(<var>Y</var>)对于 Enum 类型“<var>Type Name</var>”无效。
Значение аргумента "<var>X</var>" (<var>Y</var>) недопустимо для типа перечисления "<var>Type Name</var>".
Il valore dell'argomento '<var>X</var>' (<var>Y</var>) non è valido per il tipo Enum '<var>Type Name</var>'.
La valeur de l'argument '<var>X</var>' (<var>Y</var>) n'est pas valide pour le type Enum '<var>Type Name</var>'.
قيمة الوسيطة '<var>X</var>' (<var>Y</var>) غير صالحة لنوع التعداد '<var>Type Name</var>'.
引数 '<var>X</var>' の値 (<var>Y</var>) は Enum 型 '<var>Type Name</var>' に対して無効です。
Der Wert des Arguments "<var>X</var>" (<var>Y</var>) ist für den Enumerationstyp "<var>Type Name</var>" ungültig.
인수 '<var>X</var>'의 값(<var>Y</var>)은 열거형 형식 '<var>Type Name</var>'에 사용할 수 없습니다.
Hodnota argumentu <var>X</var> (<var>Y</var>) je pro typ Enum <var>Type Name</var> neplatná.
Η τιμή του ορίσματος '<var>X</var>' (<var>Y</var>) δεν είναι έγκυρη για τον τύπο Enum '<var>Type Name</var>'.
El valor del argumento '<var>X</var>' (<var>Y</var>) no es válido para el tipo Enum '<var>Type Name</var>'.
Værdien af argumentet '<var>X</var>' (<var>Y</var>) er ikke gyldig for Enum-type '<var>Type Name</var>'.
列舉型別 '<var>Type Name</var>' 的引數 '<var>X</var>' (<var>Y</var>) 值無效。
Wartość argumentu „<var>X</var>” (<var>Y</var>) jest nieprawidłowa dla typu Enum „<var>Type Name</var>”.
Verdien for argumentet <var>X</var> (<var>Y</var>) er ugyldig for Enum-typen <var>Type Name</var>.
Värdet på argumentet <var>X</var> (<var>Y</var>) är inte giltigt för Enum-typen <var>Type Name</var>.
O valor do argumento '<var>X</var>' (<var>Y</var>) é inválido para o tipo Enum '<var>Type Name</var>'.
הקומפוזיציה יצרה שגיאות קומפוזיציה מרובות, עם {0:N0} סיבות בסיס. סיבות הבסיס מוצגות להלן.
De samenstelling heeft geleid tot meerdere samenstellingsfouten met {0:N0} hoofdoorzaken. De hoofdoorzaken worden hieronder weergegeven.
Az összeállítás több összeállítási hibát eredményezett, {0:N0} alapvető okkal. Az alapvető okok alább láthatók.
Yhdistelmä antoi tulokseksi useita yhdistelmävirheitä päälauseiden ({0:N0}) yhteydessä. Päälauseet ovat alla.
Bileşim {0:N0} temel nedenle birden çok oluşum hatası üretti. Temel nedenler aşağıda verilmiştir.
撰写生成了多个撰写错误,其根本原因有 {0:N0} 点,如以下所列。
При объединении возникло несколько ошибок объединения по основным причинам {0:N0}. Основные причины изложены ниже.
La composizione ha prodotto più errori con {0:N0} cause radici specificate di seguito.
La composition a produit plusieurs erreurs de composition, avec {0:N0} causes initiales. Ces causes initiales sont fournies ci-après.
أدى التركيب إلى حدوث عدة أخطاء في التركيب، بأسباب جذرية {0:N0}. يتم تقديم الأسباب الجذرية أدناه.
コンポジションで、根本原因が {0:N0} 個のコンポジション エラーが複数発生しました。根本原因は次のとおりです。
Bei der Komposition sind mehrere Kompositionsfehler aufgetreten, die auf {0:N0} Ursachen zurückzuführen sind. Die Ursachen werden unten angegeben.
컴퍼지션 시 {0:N0} 근본 원인과 함께 컴퍼지션 오류 여러 개가 발생했습니다. 근본 원인은 다음과 같습니다.
Kompozice vygenerovala několik chyb vytváření s {0:N0} hlavními příčinami. Hlavní příčiny jsou uvedeny níže.
Η σύνθεση δημιούργησε πολλαπλά σφάλματα σύνθεσης, με {0:N0} βασικές αιτίες. Οι βασικές αιτίες παρατίθενται παρακάτω.
La composición produjo varios errores con {0:N0} causas principales. Las causas principales se indican a continuación.
Sammensætningen resulterede i flere sammensætningsfejl med {0:N0} rodårsager. Rodårsagerne er angivet nedenfor.
此撰寫發生具有 {0:N0} 根本原因的多項撰寫錯誤。根本原因提供如下。
Kompozycja wywołała wiele błędów kompozycji o następującej liczbie głównych przyczyn: {0:N0}. Główne przyczyny wymieniono poniżej.
Sammensettingen resulterte i flere sammensettingsfeil, med {0:N0} grunnårsaker. Grunnårsakene finnes nedenfor.
Sammansättningen resulterade i flera sammansättningsfel, med {0:N0} rot-orsaker. Rot-orsakerna tillhandahålls nedan.
A composição produziu vários erros de composição, com {0:N0} causas principais. As causas principais são fornecidas abaixo.
אירעה שגיאה פנימית. מידע נוסף: '<var>X</var>'.
Er is een interne fout opgetreden. Aanvullende informatie: <var>X</var>.
Belső hiba történt. További információ: „<var>X</var>”.
Ilmeni sisäinen virhe. Lisätietoja: <var>X</var>.
İç hata oluştu. Ek bilgi: '<var>X</var>'.
发生内部错误。其他信息:“<var>X</var>”。
Произошла внутренняя ошибка. Дополнительные сведения: "<var>X</var>".
Errore interno. Ulteriori informazioni: '<var>X</var>'.
Une erreur interne s'est produite. Informations supplémentaires : '<var>X</var>'.
حدث خطأ داخلي. معلومات إضافية: '<var>X</var>'.
内部エラーが発生しました。追加情報: '<var>X</var>'。
Interner Fehler. Weitere Informationen: "<var>X</var>".
내부 오류가 발생했습니다. 추가 정보: '<var>X</var>'.
Došlo k vnitřní chybě. Další informace: <var>X</var>.
Προέκυψε εσωτερικό σφάλμα. Πρόσθετες πληροφορίες: '<var>X</var>'.
Error interno. Más información: '<var>X</var>'.
Der opstod en intern fejl. Yderligere oplysninger: '<var>X</var>'.
發生內部錯誤。其他資訊: '<var>X</var>'。
Wystąpił błąd wewnętrzny. Dodatkowe informacje: „<var>X</var>”.
Det oppstod en intern feil. Tilleggsinformasjon: <var>X</var>.
Internt fel uppstod. Ytterligare information: <var>X</var>.
Erro interno. Informações adicionais: '<var>X</var>'.
לחבר חייב להיות רכיב גישה (accessor) אחד לפחות.
Een lid moet ten minste één accessor hebben.
Egy taghoz legalább egy elérőnek tartoznia kell.
Jäsenellä on oltava vähintään yksi käyttömenetelmä.
Bir üyenin en az bir erişimcisi olmalıdır.
一个成员必须至少有一个访问器。
Член должен иметь как минимум один метод доступа.
Un membro deve disporre di almeno una funzione di accesso.
Un membre doit avoir au moins un accesseur.
يجب أن يحتوي كل عضو على موصل واحد على الأقل.
メンバーには、少なくとも 1 つのアクセサーを設定する必要があります。
Ein Member muss mindestens einen Accessor besitzen.
멤버에는 최소한 하나의 접근자가 있어야 합니다.
Člen musí mít alespoň jeden přistupující objekt.
Ένα μέλος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο πρόσβασης.
Un miembro debe tener al menos un descriptor de acceso.
Et medlem skal have mindst én accessor.
成員至少要有一個存取子。
Element członkowski musi mieć co najmniej jedną metodę dostępu.
Et medlem må ha minst én aksessor.
En medlem måste ha minst en accessor.
Um membro deve ter pelo menos um acessador.
אין אפשרות לאכלס את האוסף '<var>X</var>' מאחר שאירעה חריגה בעת קריאה לבנאי ברירת המחדל בסוג '<var>Type Name</var>'.
Kan de verzameling <var>X</var> niet vullen omdat er een uitzondering is opgetreden tijdens het aanroepen van de standaardconstructor in het type <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>X</var>” gyűjtemény nem tölthető fel, mert kivétel történt a következő típushoz tartozó alapértelmezett konstruktor hívása során: „<var>Type Name</var>”.
Kokoelman <var>X</var> tietoja ei voi täyttää, koska oletuskonstruktorin kutsumisessa tyypille <var>Type Name</var> ilmeni poikkeus.
'<var>Type Name</var>' türü üzerinde varsayılan oluşturucu çağrılırken özel durum oluştuğundan '<var>X</var>' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor.
无法填充集合“<var>X</var>”,因为对类型“<var>Type Name</var>”调用默认构造函数时发生异常。
Не удается заполнить коллекцию "<var>X</var>", поскольку произошло исключение при вызове конструктора по умолчанию для типа "<var>Type Name</var>".
Impossibile popolare l'insieme '<var>X</var>' perché si è verificata un'eccezione durante la chiamata al costruttore predefinito nel tipo '<var>Type Name</var>'.
Impossible de remplir la collection '<var>X</var>', car une exception s'est produite lors de l'appel du constructeur par défaut sur le type '<var>Type Name</var>'.
يتعذر نشر المجموعة '<var>X</var>' لحدوث استثناء أثناء استدعاء الدالة الإنشائية الافتراضية على النوع '<var>Type Name</var>'.
型 '<var>Type Name</var>' に対する既定のコンストラクターの呼び出し中に例外が発生したため、コレクション '<var>X</var>' を作成できません。
Die Auflistung "<var>X</var>" kann nicht ausgefüllt werden, da beim Aufrufen des Standardkonstruktors für den Typ "<var>Type Name</var>" eine Ausnahme aufgetreten ist.
'<var>Type Name</var>' 형식에서 기본 생성자를 호출하는 동안 예외가 발생했으므로 '<var>X</var>' 컬렉션을 채울 수 없습니다.
Kolekci <var>X</var> nelze naplnit, protože při volání výchozího konstruktoru u typu <var>Type Name</var> došlo k výjimce.
Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της συλλογής '<var>X</var>' επειδή παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την κλήση της προεπιλεγμένης κατασκευής στον τύπο '<var>Type Name</var>'.
No se puede rellenar la colección '<var>X</var>' porque se produjo una excepción al llamar al constructor predeterminado en el tipo '<var>Type Name</var>'.
Samlingen '<var>X</var>' kan ikke udfyldes, fordi der opstod en undtagelse under kald af standardkonstruktøren på typen '<var>Type Name</var>'.
無法填入集合 '<var>X</var>',因為在呼叫型別 '<var>Type Name</var>' 上的預設建構函式時發生例外狀況。
Nie można wypełnić kolekcji „<var>X</var>”, ponieważ wystąpił wyjątek podczas wywoływania domyślnego konstruktora dla typu „<var>Type Name</var>”.
Kan ikke fylle ut samlingen <var>X</var> fordi det oppstod et unntak under kalling av standardkonstruktøren på typen <var>Type Name</var>.
Det går inte att fylla mängden <var>X</var> eftersom ett undantag uppstod när standardkonstruktorn anropades för typen <var>Type Name</var>.
Não é possível preencher a coleção '<var>X</var>' devido a uma exceção ao chamar o construtor padrão no tipo '<var>Type Name</var>'.
המערכת התעלמה מה- ComposablePartDefinition ‏'<var>X</var>' מאחר שהוא מסוג כללי פתוח.
De ComposablePartDefinition <var>X</var> is genegeerd omdat deze van een open generiek type is.
A következő ComposablePartDefinition figyelmen kívül lett hagyva, mert nyílt általános típusú: „<var>X</var>”.
ComposablePartDefinition <var>X</var> ohitettiin, koska se on avoin yleinen tyyppi.
'<var>X</var>' ComposablePartDefinition açık bir genel tür olduğundan yok sayıldı.
ComposablePartDefinition“<var>X</var>”已被忽略,因为它是一个开放的泛型类型。
ComposablePartDefinition "<var>X</var>" был пропущен, поскольку он является открытым универсальным типом.
Elemento ComposablePartDefinition '<var>X</var>' ignorato perché è un tipo generico aperto.
Le ComposablePartDefinition '<var>X</var>' a été ignoré, car il s'agit d'un type générique ouvert.
تم تجاهل ComposablePartDefinition '<var>X</var>' لأنه نوع عام مفتوح.
ComposablePartDefinition '<var>X</var>' は、オープン ジェネリック型であるため、無視されました。
Die ComposablePartDefinition "<var>X</var>" wurde ignoriert, da es sich um einen offenen generischen Typ handelt.
ComposablePartDefinition '<var>X</var>'은(는) 열린 제네릭 형식이므로 무시되었습니다.
Objekt ComposablePartDefinition <var>X</var> byl ignorován, protože je to otevřený obecný typ.
Παραβλέφθηκε το στοιχείο ComposablePartDefinition '<var>X</var>' επειδή είναι ένας ανοικτός γενικός τύπος.
El elemento ComposablePartDefinition '<var>X</var>' se omitió porque es un tipo genérico abierto.
ComposablePartDefinition '<var>X</var>' blev ignoreret, fordi det er en åben generisk type.
已忽略 ComposablePartDefinition '<var>X</var>',因為它是開放式泛型型別。
Obiekt ComposablePartDefinition „<var>X</var>” został zignorowany, ponieważ jest to otwarty typ ogólny.
ComposablePartDefinition <var>X</var> ble ignorert fordi det var en åpen generisk type.
ComposablePartDefinition <var>X</var> ignorerades eftersom det är en öppen generisk typ.
הארגומנט היה סוג ערך שאינו נתמך.
Het argument is een waardetype, dit wordt niet ondersteund.
Az argumentum értéktípusú, ami nem támogatott.
Argumentti oli arvotyyppi, jota ei tueta.
Bağımsız değişken, desteklenmeyen bir değer türüydü.
参数是不受支持的值类型。
Аргумент являлся неподдерживаемым типом значения.
L'argomento è un tipo di valore non supportato.
L'argument était un type valeur qui n'est pas pris en charge.
كانت الوسيطة نوع قيمة غير معتمد.
引数が、サポートされていない値の型でした。
Das Argument war ein Werttyp, der nicht unterstützt wird.
인수가 지원되지 않는 값 형식입니다.
Argument byl typem hodnoty, který není podporován.
Το όρισμα ήταν ένας τύπος τιμής που δεν υποστηρίζεται.
El argumento tiene un tipo de valor que no se admite.
Argumentet var en værditype, som ikke understøttes.
此引數為不支援的實值型別。
Argument ma typ wartości, który nie jest obsługiwany.
Argumentet hadde en verditype som ikke støttes.
Argumentet var en värdetyp som inte stöds.
O argumento era de um tipo de valor que não tem suporte.
אין אפשרות להמיר את הערך המיוצא הבסיסי מסוג '<var>Type Name</var>' לסוג 'X'.
Kan de onderliggende geëxporteerde waarde van het type <var>Type Name</var> niet converteren naar X.
Az alapul szolgáló, „<var>Type Name</var>” típusú exportált érték nem konvertálható a következő típusra: „X”.
Pohjana olevaa vietyä arvoa, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>, ei voi lähettää tyyppiin X.
'<var>Type Name</var>' türündeki temel alınan verilen değer 'X' türüne yayınlanamıyor.
无法将类型“<var>Type Name</var>”的基础导出值强制转换为类型“X”。
Не удается преобразовать тип "<var>Type Name</var>" базового экспортированного значения в тип "X".
Impossibile eseguire il cast del valore esportato sottostante di tipo '<var>Type Name</var>' al tipo 'X'.
Impossible d'effectuer un cast de la valeur exportée sous-jacente de type '<var>Type Name</var>' en type 'X'.
يتعذر تحويل القيمة الأساسية التي تم تصديرها من النوع '<var>Type Name</var> إلى النوع 'X'.
基になるエクスポートされた値の型 '<var>Type Name</var>' を 'X' 型にキャストできません。
Der zu Grunde liegende exportierte Wert vom Typ "<var>Type Name</var>" kann nicht in den Typ "X" umgewandelt werden.
'<var>Type Name</var>' 형식의 내보낸 기본값을 'X' 형식으로 캐스팅할 수 없습니다.
Základní exportovanou hodnotu typu <var>Type Name</var> nelze přetypovat na typ X.
Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του τύπου της υποκείμενης εξαχθείσας τιμής από '<var>Type Name</var>' σε τύπο 'X'.
No se puede convertir el valor exportado subyacente de tipo '<var>Type Name</var>' al tipo 'X'.
Den underliggende eksporterede værdi af typen '<var>Type Name</var>' kan ikke ændres til typen 'X'.
無法將型別 '<var>Type Name</var>' 的基本匯出值轉型為型別 'X'。
Nie można zrzutować danej wartości eksportowanej typu „<var>Type Name</var>” na typ „X”.
Kan ikke endre den underliggende eksporterte verdien av type <var>Type Name</var> til type X.
Det går inte att omvandla det underliggande exporterade värdet av typen <var>Type Name</var> till typen X.
Não é possível converter o valor exportado subjacente do tipo '<var>Type Name</var>' no tipo 'X'.
שירות מסוג '<var>Type Name</var>' כבר קיים בגורם המכיל.
Er bestaat al een service van het type <var>Type Name</var> in de container.
Már létezik egy „<var>Type Name</var>” típusú szolgáltatás a tárolóban.
Säilössä on jo palvelu, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>.
Kapsayıcıda '<var>Type Name</var>' türünde bir hizmet zaten var.
容器中已存在一个“<var>Type Name</var>”类型的服务。
Служба типа "<var>Type Name</var>" уже существует в контейнере.
Servizio di tipo '<var>Type Name</var>' già esistente nel contenitore.
Un service de type '<var>Type Name</var>' existe déjà dans le conteneur.
توجد بالفعل خدمة من النوع '<var>Type Name</var>' في الحاوية.
型 '<var>Type Name</var>' のサービスはコンテナーに既に存在します。
Ein Dienst vom Typ "<var>Type Name</var>" ist im Container bereits vorhanden.
'<var>Type Name</var>' 형식의 서비스가 이미 컨테이너에 있습니다.
Služba typu <var>Type Name</var> již v kontejneru existuje.
Υπάρχει ήδη μια υπηρεσία τύπου '<var>Type Name</var>' στο κοντέινερ.
Ya existe un servicio de tipo '<var>Type Name</var>' en el contenedor.
Der findes allerede en tjeneste af typen '<var>Type Name</var>' i objektbeholderen.
容器中已經有型別 '<var>Type Name</var>' 的服務。
Usługa typu „<var>Type Name</var>” już istnieje w tym kontenerze.
Det finnes allerede en tjeneste av typen <var>Type Name</var> i beholderen.
Det finns redan en tjänst av typen <var>Type Name</var> i behållaren.
Já existe um serviço do tipo '<var>Type Name</var>' no contêiner.
See catalog page for all messages.