The service
Messages on page
ספריית פלט לא חוקית.
Ongeldige uitvoermap.
Érvénytelen kimeneti könyvtár
Virheellinen tulostehakemisto.
Geçersiz çıktı dizini.
输出目录无效。
Недопустимый выходной каталог.
Directory di output non valida.
Invalid output directory.
دليل الإخراج غير صالح.
無効な出力ディレクトリ。
Ungültiges Ausgabeverzeichnis.
잘못된 출력 디렉터리입니다.
Neplatný výstupní adresář
Directorio de salida no válido.
Ugyldig outputmappe.
無效的輸出目錄。
Μη έγκυρος κατάλογος εξόδου.
Ugyldig utdatakatalog.
Ogiltig utdatakatalog.
Nieprawidłowy katalog wyjściowy.
Diretório de saída inválido.
קריאה לא צפויה של VarArgs לפעולת השירות '<var>Method name</var>'
Onverwachte VarArgs-aanroep van methode <var>Method name</var>
Váratlan VarArgs hívás a következő metódusnak: „<var>Method name</var>”
Odottamaton VarArgs-kutsu menetelmälle <var>Method name</var>
'<var>Method name</var>' yöntemine yönelik beklenmeyen VarArgs çağrısı
对方法“<var>Method name</var>”的意外 VarArgs 调用
Непредвиденный вызов VarArgs метода "<var>Method name</var>"
Chiamata VarArgs al metodo '<var>Method name</var>' imprevista
Unexpected VarArgs call to method '<var>Method name</var>'
استدعاء VarArgs غير متوقع للأسلوب '<var>Method name</var>'
メソッド '<var>Method name</var>' に対する予期しない VarArgs 呼び出し
Unerwarteter VarArgs-Anruf an Methode "<var>Method name</var>"
'<var>Method name</var>' 메서드에 대한 예기치 않은 VarArgs 호출입니다.
Neočekávané volání VarArgs do metody <var>Method name</var>
Μη αναμενόμενη κλήση VarArgs στη μέθοδο '<var>Method name</var>'
Llamada de VarArgs inesperada al método '<var>Method name</var>'
Uventet VarArgs-kald til metoden '<var>Method name</var>'
對方法 '<var>Method name</var>' 的未預期的 VarArgs 呼叫
Nieoczekiwane wywołanie VarArgs metody „<var>Method name</var>”
Uventet VarArgs-kall til metoden <var>Method name</var>
Oväntat VarArgs-anrop till metoden <var>Method name</var>
Chamada VarArgs inesperada para o método '<var>Method name</var>'
ההרחבה היתה צריכה להיות מופחתת.
Extensie moet zijn gereduceerd.
Redukálni kellett volna a kiterjesztést.
Laajennuksen olisi pitänyt lyhentyä.
Uzantının kısaltılması gerekiyordu.
应已减少扩展。
Расширение должно было быть сокращено.
L'estensione doveva essere ridotta.
Extension should have been reduced.
كان يجب تقليل التوسيع.
Die Erweiterung hätte reduziert werden müssen.
拡張が縮小されている必要があります。
확장을 줄여야 합니다.
Rozšíření mělo být redukováno.
Η επέκταση θα έπρεπε να είχε μειωθεί.
Debería haberse reducido la extensión.
Udvidelsen skal have været reduceret.
運算式應該已經縮減。
Należało zredukować wyrażenie.
Utvidelsen skulle ha vært redusert.
Tillägget bör ha minskats.
A extensão deveria ter sido reduzida.
סוג התווית חייב להיות System.Void אם לא סופק ביטוי
Het labeltype moet System.Void zijn als er geen expressie is opgegeven.
A címke típusa csak System.Void lehet, ha nem adnak meg kifejezést.
Label-tyypin on oltava System.Void, jos lauseketta ei anneta
İfade sağlanmadığında etiket türü System.Void olmalıdır
如果未提供表达式,则标签类型必须是 System.Void
Метка должна принадлежать типу System.Void, если выражение не указано
Il tipo di etichetta deve essere System.Void se non è specificata un'espressione
Label type must be System.Void if an expression is not supplied
يجب أن يكون نوع العلامة هو System.Void في حالة عدم إدخال تعبير.
式が指定されていない場合は、ラベルの型が System.Void でなければなりません
Der Bezeichnungstyp muss System.Void sein, wenn ein Ausdruck nicht bereitgestellt ist.
식이 제공되지 않으면 레이블 형식은 System.Void여야 합니다.
Pokud není dodán výraz, typ návěští musí být System.Void.
Ο τύπος ετικέτας πρέπει να είναι System.Void αν δεν παρέχεται παράσταση
El tipo de etiqueta debe ser System.Void si no se proporciona una expresión
Etikettypen skal være System.Void, hvis der ikke er angivet et udtryk
如果未提供運算式,標籤型別必須是 System.Void
Typem etykiety musi być System.Void, jeśli wyrażenie jest niedostarczone
Etikettypen må være System.Void hvis det ikke er oppgitt et uttrykk
Etikettypen måste vara System.Void om inget uttryck anges
O tipo de rótulo deverá ser System.Void se uma expressão não for fornecida
הצומת חייב להיות ניתן לצמצום
moet reduceerbaar knooppunt zijn
redukálható csomópontnak kell lennie
on oltava lyhennettävissä oleva solmu
indirgenebilir düğüm olmalıdır
必须是可缩小的节点
Должен быть сокращаемым узлом
deve essere un nodo riducibile
must be reducible node
يجب أن تكون عقدة قابلة للتقليل
縮小可能なノードでなければなりません
Muss den reduzierbaren Modus aufweisen.
감소 가능한 노드여야 합니다.
musí být redukovatelný uzel
πρέπει να είναι κόμβος με δυνατότητα μείωσης
debe ser un nodo reducible
skal være en reducerbar node
必須是可縮減節點
musi być węzłem możliwym do zredukowania
må være en reduserbar node
måste vara en reducerbar nod
deve ser um nó reduzível
Start ו-End צריכים להיות בסדר הנכון
Start en End moeten juist zijn geordend
Ügyeljen a Start és az End kulcsszó helyes sorrendjére.
Start- ja End-kohteiden on oltava hyvin järjestetyt
Start ve End doğru sıralanmalıdır
Start 和 End 必须正确排序
Операторы Start и End должны следовать в правильном порядке
L'ordine di Start e End deve essere corretto
Start and End must be well ordered
يجب ترتيب Start و End جيدًا
Start と End の順序が適切でなければなりません
Start und Ende müssen richtig sortiert sein.
Start와 End 순서가 맞아야 합니다.
Elementy Start a End musí být ve správném pořadí.
Τα Start και End πρέπει να είναι σωστά διατεταγμένα
Start y End deben estar en el orden correcto
Start og End skal være arrangeret godt
Start 和 End 必須依序排列
Elementy Start i End muszą być w dobrej kolejności
Start og End må være klart angitt
Start och End måste komma i rätt ordning
Start e End devem ser bem ordenados
דרוש אוסף לא ריק
Niet-lege verzameling vereist
Muu kuin tyhjä kokoelma vaaditaan
Boş olmayan koleksiyon gerekiyor
需要非空的集合
Требуется непустая коллекция
Insieme non vuoto necessario
Non-empty collection required
مطلوب مجموعة غير خالية
空でないコレクションが必要です
Nicht leere Auflistung erforderlich
Nem üres gyűjtemény megadása szükséges.
Je požadována neprázdná kolekce.
Απαιτείται μη κενή συλλογή
Se requiere una colección que no esté vacía
Der kræves en samling, som ikke er tom
必須是非空白的集合
비어 있지 않은 컬렉션이 필요합니다.
Wymagana kolekcja niepusta
Krever en samling som ikke er tom
En mängd som inte är tom krävs
É necessária uma coleção não vazia
רכיב בעל אותו מפתח '<var>X</var>' כבר קיים ב- ExpandoObject.
Er bestaat al een element met dezelfde sleutel <var>X</var> in het ExpandoObject.
ExpandoObject-kohteessa on jo elementti, jolla on sama avain <var>X</var>.
ExpandoObject içinde aynı '<var>X</var>' anahtarına sahip bir öğe zaten var.
ExpandoObject 中已存在具有相同键“<var>X</var>”的元素。
Esiste già un elemento con la stessa chiave '<var>X</var>' in ExpandoObject.
An element with the same key '<var>X</var>' already exists in the ExpandoObject.
هناك عنصر له نفس المفتاح '<var>X</var>' موجود في ExpandoObject.
同じキー '<var>X</var>' を持つ要素が ExpandoObject に既に存在します。
Ein Element mit demselben Schlüssel "<var>X</var>" ist bereits im ExpandoObject vorhanden.
Már létezik ugyanilyen „<var>X</var>” kulcsú elem az ExpandoObject objektumban.
Элемент с таким же ключом "<var>X</var>" уже существует в объекте ExpandoObject.
같은 키 '<var>X</var>'을(를) 가진 요소가 ExpandoObject에 이미 있습니다.
V objektu ExpandoObject již existuje element se stejným klíčem <var>X</var>.
Ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί <var>X</var>' υπάρχει ήδη στο ExpandoObject.
Ya existe un elemento con la misma clave '<var>X</var>' en ExpandoObject.
Der findes allerede et element med den samme nøgle '<var>X</var>' i ExpandoObject.
ExpandoObject 中已經有包含相同索引鍵 '<var>X</var>' 的項目。
Element z tym samym kluczem „<var>X</var>” istnieje już w klasie ExpandoObject.
Et element med den samme nøkkelen <var>X</var> finnes allerede i ExpandoObject.
Ett element med samma nyckel (<var>X</var>) finns redan i aktuellt ExpandoObject.
Um elemento com a mesma chave '<var>X</var>' já existe em ExpandoObject.
לפקד אין אפשרות לצאת מבלוק Finally.
Finally-block kan niet worden achtergelaten met een besturingselement.
Ohjausobjekti ei voi poistua finally-lohkosta.
Denetim finally bloğundan çıkamıyor.
无法从 finally 块返回控制权。
Управление не может покинуть блок finally.
Il controllo non può lasciare un blocco finally.
Control cannot leave a finally block.
يتعذر على عنصر المراقبة ترك مقطع التعليمة البرمجية Finally.
コントロールは finally ブロックから出ることができません。
Das Steuerelement kann einen Finally-Block nicht verlassen.
A vezérlés nem léphet ki egy finally blokkból.
제어는 finally 블록을 벗어날 수 없습니다.
Ovládací prvek nemůže opustit blok finally.
Ο έλεγχος δεν μπορεί να φύγει από ένα μπλοκ finally.
El control no puede salir de un bloque finally.
Objektet kan ikke gå ud af en finally-blok.
控制項不可離開 finally 區塊。
Formant nie może opuścić bloku finally.
Kontrollen kan ikke forlate en "finally"-blokk.
Kontrollen kan inte lämna ett finally-block.
O controle não pode sair de um bloco finally.
יותר ממאפיין אחד '<var>Property Name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' תואמת לארגומנטים שסופקו.
Meerdere <var>Property Name</var>-eigenschappen in type <var>Type Name</var> zijn compatibel met de opgegeven argumenten.
A(z) „<var>Type Name</var>” típushoz egynél több olyan „<var>Property Name</var>” tulajdonság tartozik, amely kompatibilis a megadott argumentumokkal.
Useampi kuin yksi tyypin <var>Type Name</var> ominaisuus <var>Property Name</var> on yhteensopiva annettujen argumenttien kanssa.
'<var>Type Name</var>' türündeki birden fazla '<var>Property Name</var>' özelliği sağlanan bağımsız değişkenlerle uyumlu.
类型“<var>Type Name</var>”上的多个属性“<var>Property Name</var>”与提供的参数兼容。
Несколько свойств "<var>Property Name</var>" в типе "<var>Type Name</var>" совместимы с указанными аргументами.
Più proprietà '<var>Property Name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' sono compatibili con gli argomenti specificati.
More than one property '<var>Property Name</var>' on type '<var>Type Name</var>' is compatible with the supplied arguments.
يوجد أكثر من خاصية '<var>Property Name</var>' متوافقة على النوع '<var>Type Name</var>' مع الوسيطات المتوفرة.
型 '<var>Type Name</var>' の複数のプロパティ '<var>Property Name</var>' に、指定された引数との互換性があります。
Mehr als eine Eigenschaft "<var>Property Name</var>" vom Typ "<var>Type Name</var>" ist mit den bereitgestellten Argumenten kompatibel.
'<var>Type Name</var>' 형식의 둘 이상의 '<var>Property Name</var>' 속성이 제공된 인수와 호환됩니다.
Se zadanými argumenty je kompatibilní více než jedna vlastnost <var>Property Name</var> u typu <var>Type Name</var>.
Περισσότερες από μία ιδιότητες '<var>Property Name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' είναι συμβατές με τα παρεχόμενα ορίσματα.
Más de una propiedad '<var>Property Name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' es compatible con los argumentos proporcionados.
Der er mere end én egenskab '<var>Property Name</var>' på typen '<var>Type Name</var>', som er kompatibel med de angivne argumenter.
型別 '<var>Type Name</var>' 上有一個以上屬性 '<var>Property Name</var>' 與提供的引數不相容。
Więcej niż jedna właściwość „<var>Property Name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” jest zgodna z dostarczonymi argumentami.
Mer enn én egenskap <var>Property Name</var> på typen <var>Type Name</var> er kompatibel med de angitte argumentene.
Det finns flera <var>Property Name</var>-egenskaper på typen <var>Type Name</var> som är kompatibla med argumenten som angetts.
Mais de uma propriedade '<var>Property Name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' é compatível com os argumentos fornecidos.
See catalog page for all messages.