The service
Messages on page
سمة فئة القيمة غير صالحة.
值类属性无效。
實值類別屬性無效。
Hodnota atributu class není platná.
Værdiklasseattributten er ikke gyldigt.
Het attribuut met de waardeklasse is niet geldig.
Arvon luokkamäärite ei kelpaa.
L'attribut de classe de la valeur n'est pas valide.
Das Werteklassenattribut ist ungültig.
Το χαρακτηριστικό κλάσης τιμής δεν είναι έγκυρο.
התכונה class של הערך אינה חוקית.
Az érték osztályattribútuma nem érvényes.
L'attributo di classe del valore non è valido.
値クラス属性は有効ではありません。
값 클래스 특성이 잘못되었습니다.
Ugyldig verdiklasseattributt.
Atrybut 'class' wartości jest nieprawidłowy.
O atributo classe de valor não é válido.
O atributo de classe do valor não é válido.
Недопустимый атрибут класса значения.
El atributo de clase del valor no es válido.
Värdets class-attribut är inte giltigt.
Değer sınıfı özniteliği geçerli değil.
值类特性无效。
實值類別屬性無效。
URI غير صالح: لا يمكن أن ينتهي "التخويل/المضيف" بخط مائل عكسي ('\').
无效的 URI: 证书颁发机构/主机不能以反斜扛字符(“\”)结尾。
無效的 URI: Authority/Host 不得以反斜線字元 ('\') 作結尾。
Neplatný identifikátor URI: Autorita nebo hostitel nemůže končit znakem zpětného lomítka (\).
Ugyldig URI: Autoriteten eller værten må ikke slutte med en omvendt skråstreg ('\').
Ongeldige URI: de Authority/Host kan niet eindigen op het teken \.
Virheellinen URI: Authority/Host ei voi päättyä kenoviivaan (\).
URI non valide : L'autorité/hôte ne peut pas se terminer par une barre oblique inverse ('\').
Ungültiger URI: Autorität/Host darf nicht mit umgekehrtem Schrägstrich ("\") enden.
Μη έγκυρο URI: Η αρχή/ο κεντρικός υπολογιστής δεν μπορεί να λήγει με ανάστροφη κάθετο ('\').
URI לא חוקי. רשות/מחשב מארח אינם יכולים להסתיים בתו קו נטוי הפוך ('\').
Érvénytelen URI: az Authority/Host érték nem fejeződhet be fordított törtvonallal („\”).
URI non valido. L'autorità o l'host non può terminare con il carattere ('\').
無効な URI: 機関およびホスト名は円記号 ('\') で終了することはできません。
잘못된 URI: 인증 기관/호스트는 백슬래시 문자('\')로 끝날 수 없습니다.
Ugyldig URI: Sertifiseringsinstansen/verten kan ikke slutte med en omvendt skråstrek (\).
Nieprawidłowy identyfikator URI: nazwa urzędu/hosta nie może kończyć się ukośnikiem odwrotnym ('\').
URI inválido: a Autoridade/Host não pode terminar com um caractere de barra invertida ('\').
URI inválido: A Autoridade/o Anfitrião não pode terminar com uma barra invertida ('\').
Недопустимый URI-адрес. Authority/Host не может заканчиваться обратной косой чертой ('\').
URI no válido: la autoridad o el host no puede terminar con un carácter de barra diagonal inversa ('\').
Ogiltig URI: Authority/Host kan inte sluta med ett omvänt snedstreck (\).
Geçersiz URI: Yetkili/Ana Bilgisayar ters eğik çizgi karakteriyle ('\') bitemez.
无效的 URI: 证书颁发机构/主机不能以反斜扛字符(“\”)结尾。
無效的 URI: Authority/Host 不得以反斜線字元 ('\') 作結尾。
Protokol <var>X</var> v počítači <var>Y</var> nebyl nalezen.
Logfilen <var>X</var> på computeren '<var>Y</var>' blev ikke fundet.
Kan logboek <var>X</var> niet vinden op computer <var>Y</var>.
Lokia <var>X</var> ei löydy tietokoneesta <var>Y</var>.
Le journal <var>X</var> est introuvable sur l'ordinateur '<var>Y</var>'.
Das Protokoll <var>X</var> konnte nicht auf dem Computer <var>Y</var> gefunden werden.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου καταγραφής <var>X</var> στον υπολογιστή '<var>Y</var>'.
אין אפשרות לאתר את Log <var>X</var> במחשב '<var>Y</var>'.
A(z) <var>X</var> napló nem található a következő számítógépen: „<var>Y</var>”.
Impossibile trovare il log <var>X</var> nel computer '<var>Y</var>'.
ログ <var>X</var> がコンピュータ '<var>Y</var>' に見つかりません。
'<var>Y</var>' 컴퓨터에서 <var>X</var> 로그를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke loggen <var>X</var> på datamaskinen <var>Y</var>.
Nie można znaleźć dziennika <var>X</var> na komputerze '<var>Y</var>'.
Não é possível localizar o Log <var>X</var> no computador '<var>Y</var>'.
Não é possível encontrar o Registo <var>X</var> no computador '<var>Y</var>'.
Невозможно найти журнал <var>X</var> на компьютере <var>Y</var>.
No se puede encontrar el registro <var>X</var> en el equipo '<var>Y</var>'.
Det gick inte att hitta Log <var>X</var> på datorn <var>Y</var>.
<var>X</var> Günlüğü '<var>Y</var>' bilgisayarında bulunamıyor.
تعذر العثور على السجل <var>X</var> على جهاز الكمبيوتر '<var>Y</var>'.
无法在计算机“<var>Y</var>”上找到日志 <var>X</var>。
在電腦 '<var>Y</var>' 上找不到記錄 <var>X</var>。
无法在计算机“<var>Y</var>”上找到日志 <var>X</var>。
在電腦 '<var>Y</var>' 上找不到記錄 <var>X</var>。
الحد الأدنى لمقدار الذاكرة الفعلية الذي تطلبته العملية منذ بدئها.
进程自启动以来所需的最小物理内存量。
自處理序啟動起,所需要的最小實體記憶體。
Minimální velikost fyzické paměti, kterou si proces vyžádal od svého spuštění.
Den minimale mængde fysisk hukommelse, som processen har krævet, siden den blev startet.
De minimale hoeveelheid fysiek geheugen die door het proces is vereist sinds het is gestart.
Prosessin käynnistämisen jälkeen varatun fyysisen muistin koon pienin arvo.
Quantité minimale de mémoire physique requise par le processus depuis son démarrage.
Die minimale Größe des physikalischen Speichers, den der Prozess nach dem Starten belegt hat.
Το ελάχιστο ποσό φυσικής μνήμης που έχει απαιτηθεί για τη διαδικασία από την έναρξή της.
הכמות המינימלית של זיכרון פיזי שביקש התהליך מאז הפעלתו.
Az indítása óta a folyamat számára szükséges fizikai memória minimális mérete.
Quantità minima di memoria fisica richiesta dall'avvio del processo.
プロセスの開始後、プロセスが要求した物理メモリの最小量です。
프로세스를 시작한 이후 필요한 최소 실제 메모리의 양입니다.
Minimumsmengden fysisk minne prosessen har bedt om siden den ble startet.
Minimalna ilość pamięci fizycznej wymaganej przez proces od momentu jego uruchomienia.
A quantidade mínima de memória física exigida pelo processo desde que ele foi iniciado.
Montante mínimo de memória física de que o processo necessitou desde que foi iniciado.
Минимальный объем физической памяти, который требовался процессу со времени своего запуска.
Cantidad mínima de memoria física que el proceso ha requerido desde que se inició.
Minimal mängd fysiskt minne som processen har krävt sedan den startades.
İşlemin başlatıldıktan sonra gereksinim duyduğu en küçük fiziksel bellek miktarı.
进程自启动以来所需的最小物理内存量。
自處理序啟動起,所需要的最小實體記憶體。
يمكن استدعاء GetContentStream() مرة واحدة فقط.
GetContentStream() 只能调用一次。
GetContentStream() 只能呼叫一次。
Funkci GetContentStream() lze volat pouze jednou.
GetContentStream() kan kun kaldes én gang.
Kan GetContentStream() slechts eenmaal worden aangeroepen.
GetContentStream() voidaan kutsua vain kerran.
GetContentStream() peut être appelé une seule fois.
GetContentStream() kann nur einmal aufgerufen werden.
Μπορεί να γίνει κλήση του GetContentStream() μόνο μία φορά.
ניתן לקרוא ל- GetContentStream() פעם אחת בלבד.
A GetContentStream() metódus csak egyszer hívható meg.
GetContentStream() può essere chiamato una sola volta.
GetContentStream() は 1 回のみ呼び出すことができます。
GetContentStream()은 한 번만 호출할 수 있습니다.
GetContentStream() kan bare kalles en gang.
GetContentStream() można wywołać tylko raz.
GetContentStream() só pode ser chamado uma vez.
GetContentStream() só pode ser chamado uma vez.
Метод GetContentStream() можно вызвать только один раз.
Sólo se puede llamar a GetContentStream() una vez.
GetContentStream() kan bara anropas en gång.
GetContentStream() tek bir kez çağrılabilir.
GetContentStream() 只能调用一次。
GetContentStream() 只能呼叫一次。
Siirtymiä ei tueta lähetettäessä FTP-pyyntö HTTP-välityspalvelimen kautta.
Les offsets ne sont pas pris en charge dans le cadre de l'envoi d'une demande FTP sur un proxy HTTP.
Offsets werden nicht unterstützt, wenn eine FTP-Anforderung über einen HTTP-Proxy gesendet wird.
Δεν υποστηρίζονται οι μετατοπίσεις κατά την αποστολή αίτησης FTP μέσω μεσολάβησης HTTP.
היסטים אינם נתמכים בעת שליחת בקשת FTP באמצעות HTTP proxy.
Az eltolások nem támogatottak FTP-kérelem HTTP proxyn keresztül történő küldésekor.
Gli offset non sono supportati quando si invia una richiesta FTP su un proxy HTTP.
FTP 要求を HTTP プロキシで送信するときに、オフセットはサポートされません。
HTTP 프록시를 통해 FTP 요청을 보낼 경우 오프셋은 지원되지 않습니다.
Støtter ikke forskyvning når du sender en FTP-forespørsel via en HTTP-proxy.
Przesunięcia nie są obsługiwane podczas przesyłania żądania FTP przez serwer proxy HTTP.
Não há suporte para deslocamentos durante o envio de uma solicitação de FTP por meio de um proxy HTTP.
Não são suportados desvios quando se envia um pedido de FTP através de proxy de HTTP.
При передаче запроса FTP через HTTP-прокси смещения не поддерживаются.
No se admiten desplazamientos cuando se envía una solicitud FTP a través de un proxy HTTP.
Offset stöds inte när en FTP-begäran skickas via en HTTP-proxy.
HTTP proxy üzerinden FTP isteği gönderilirken uzaklıklar desteklenmiyor.
الإزاحات غير مدعمة عند إرسال طلب FTP عبر وكيل HTTP.
通过 HTTP 代理发送 FTP 请求时不支持偏移。
透過 HTTP Proxy 傳送 FTP 要求時,不支援位移。
Posunutí nejsou při odesílání požadavku FTP přes server proxy HTTP podporována.
Forskydninger understøttes ikke, når en FTP-anmodning sendes over en HTTP-proxy.
Offsets worden niet ondersteund bij het verzenden van een FTP-aanvraag via een HTTP-proxy.
通过 HTTP 代理发送 FTP 请求时不支持偏移。
透過 HTTP Proxy 傳送 FTP 要求時,不支援位移。
خاصية غير معروفة '<var>Property Name</var>'.
未知的属性“<var>Property Name</var>”。
未知的屬性 '<var>Property Name</var>'。
Neznámá vlastnost <var>Property Name</var>.
Egenskaben '<var>Property Name</var>' er ukendt.
Onbekende eigenschap <var>Property Name</var>.
Tuntematon ominaisuus <var>Property Name</var>.
Propriété inconnue '<var>Property Name</var>'.
<var>Property Name</var>-Eigenschaft unbekannt.
Άγνωστη ιδιότητα '<var>Property Name</var>'.
מאפיין '<var>Property Name</var>' לא ידוע.
Ismeretlen tulajdonság: „<var>Property Name</var>”.
Proprietà '<var>Property Name</var>' sconosciuta.
不明なプロパティ '<var>Property Name</var>' です。
알 수 없는 속성 '<var>Property Name</var>'입니다.
Egenskapen <var>Property Name</var> er ukjent.
Nieznana właściwość '<var>Property Name</var>'.
Propriedade desconhecida '<var>Property Name</var>'.
Propriedade '<var>Property Name</var>' desconhecida.
Неизвестное свойство '<var>Property Name</var>'.
Propiedad '<var>Property Name</var>' desconocida.
Okänd egenskap: <var>Property Name</var>.
'<var>Property Name</var>' özelliği bilinmiyor.
类型“X”的属性“<var>Property Name</var>”不存在或不可访问。
類型 "X" 上的屬性 "<var>Property Name</var>" 不存在或無法存取。
لا يعتبر الملف الموجود في <var>X</var> ملف wave صالح.
位于 <var>X</var> 的文件不是一个有效的波形文件。
位於 <var>X</var> 的檔案不是有效的 WAV 檔。
Soubor umístěný v adresáři <var>X</var> není platný soubor wave.
Filen på placeringen <var>X</var> er ikke en gyldig wave-fil.
Het bestand in <var>X</var> is geen geldig wave-bestand.
Sijainnissa <var>X</var> oleva tiedosto ei ole kelvollinen aaltotiedosto.
Le fichier situé à <var>X</var> n'est pas un fichier son valide.
Die in <var>X</var> gefundene Datei ist keine gültige Wavedatei.
Το αρχείο που βρίσκεται στη θέση <var>X</var> δεν είναι έγκυρο αρχείο wave.
הקובץ שנמצא ב- <var>X</var> אינו קובץ wave חוקי.
A következő helyen található fájl nem érvényes hanghullámfájl: <var>X</var>.
Il file in <var>X</var> non è un file audio valido.
<var>X</var> にあるファイルは有効な WAVE ファイルではなりません。
<var>X</var>에 있는 파일은 올바른 웨이브 파일이 아닙니다.
Filen som finnes på <var>X</var> er en ugyldig WAV-fil.
Plik znajdujący się w lokalizacji <var>X</var> nie jest prawidłowym plikiem Wave.
O arquivo localizado em <var>X</var> não é um arquivo wave válido.
O ficheiro que se encontra em <var>X</var> não é um ficheiro wave válido.
Файл в папке <var>X</var> не является волновым файлом.
El archivo que se encuentra en <var>X</var> no es un archivo de onda válido.
Filen som finns på <var>X</var> är inte en giltig ljudfil.
<var>X</var> konumundaki dosya geçerli bir .wav dosyası değil.
位于 <var>X</var> 的文件不是一个有效的波形文件。
位於 <var>X</var> 的檔案不是有效的 WAV 檔。
مستوى الأولوية الحالي لمسار التنفيذ.
线程的当前优先级别。
執行緒的目前優先權層級。
Aktuální úroveň priority podprocesu.
Trådens aktuelle prioritetsniveau.
Het huidige prioriteitsniveau van de thread.
Säikeen nykyinen prioriteettitaso.
Niveau de priorité actuellement défini pour le thread.
Die aktuelle Prioritätsebene des Threads.
Το τρέχον επίπεδο προτεραιότητας του νήματος.
רמת העדיפות הנוכחית של הליך המשנה.
A szál pillanatnyi prioritásszintje.
Livello di priorità corrente del thread.
スレッドの現在の優先度レベルです。
스레드의 현재 우선 순위 수준입니다.
Trådens gjeldende prioritetsnivå.
Bieżący poziom priorytetu wątku.
O nível de prioridade atual do thread.
Nível de prioridade actual do thread.
Текущий уровень приоритета потока.
Nivel de prioridad actual del subproceso.
Trådens aktuella prioritetsnivå.
İş parçacığının geçerli öncelik düzeyi.
线程的当前优先级别。
執行緒的目前優先權層級。
تم العثور على القيمة '<var>X</var>' في مقطع التكوين appSettings الخاص بالمفتاح '<var>Y</var>' وهذه القيمة ليست <var>Z</var> صالحة.
在项“<var>Y</var>”的 appSettings 配置节中找到了值“<var>X</var>”,而该值不是有效的 <var>Z</var>。
已於 appSettings 組態區段中找到機碼 '<var>Y</var>' 的值 '<var>X</var>',但這個值不是一個有效的 <var>Z</var>。
V konfigurační sekci appSettings byla pro klíč <var>Y</var> zjištěna hodnota <var>X</var> a tato hodnota není platným typem <var>Z</var>.
Værdien '<var>X</var>' blev fundet i konfigurationsafsnittet appSettings for nøglen '<var>Y</var>', og værdien er ikke en gyldig <var>Z</var>.
De waarde <var>X</var> is in de configuratiesectie van appSettings voor sleutel <var>Y</var> aangetroffen en deze waarde is geen geldige <var>Z</var>.
Arvo <var>X</var> löytyi avaimen <var>Y</var> appSettings-määritysosasta. Arvo ei ole kelvollinen <var>Z</var>.
La valeur '<var>X</var>' a été trouvée dans la section de configuration appSettings pour la clé '<var>Y</var>', et cette valeur n'est pas un <var>Z</var> valide.
Der Wert <var>X</var> wurde im appSettings-Konfigurationsabschnitt für den Schlüssel <var>Y</var> gefunden. Dieser Wert ist kein gültiger <var>Z</var>.
Βρέθηκε η τιμή '<var>X</var>' στην ενότητα παραμέτρων appSettings για το κλειδί '<var>Y</var>'. Η τιμή αυτή δεν είναι έγκυρο <var>Z</var>.
הערך '<var>X</var>' אותר במקטע התצורה של appSettings עבור מפתח '<var>Y</var>', וערך זה אינו <var>Z</var> חוקי.
A következő érték van megadva a(z) „<var>Y</var>” kulcs számára az appSettings konfigurációs szakaszban: „<var>X</var>”. Ez az érték azonban nem érvényes <var>Z</var>.
Il valore '<var>X</var>', trovato nella sezione di configurazione appSettings per la chiave '<var>Y</var>', non è un <var>Z</var> valido.
値 '<var>X</var>' が、キー '<var>Y</var>' の appSettings 構成セクションに見つかりましたが、この値は有効な <var>Z</var> ではありません。
appSettings 구성 섹션에서 찾은 '<var>Y</var>' 키에 대한 '<var>X</var>' 값은 올바른 <var>Z</var>이(가) 아닙니다.
Fant verdien <var>X</var> i appSettings-konfigurasjonsdelen for nøkkelen <var>Y</var>, og denne verdien er ikke en gyldig <var>Z</var>.
W sekcji konfiguracyjnej appSettings klucza '<var>Y</var>' znaleziono wartość '<var>X</var>', która nie jest poprawnym elementem <var>Z</var>.
O valor '<var>X</var>' não foi encontrado na seção de configuração appSettings da chave '<var>Y</var>', e esse valor não é um <var>Z</var> válido.
O valor '<var>X</var>' foi encontrado na secção de configuração appSettings para a chave '<var>Y</var>'; este valor não é um <var>Z</var> válido.
Для ключа '<var>Y</var>' в секции конфигурации appSettings обнаружено значение '<var>X</var>', которое не является допустимым <var>Z</var>.
Se encontró el valor '<var>X</var>' en la sección de configuración appSettings correspondiente a la clave '<var>Y</var>'; este valor no es un <var>Z</var> válido.
Värdet <var>X</var> hittades i konfigurationsavsnittet appSettings för nyckeln <var>Y</var>. Det här värdet är inte ett giltigt <var>Z</var>.
appSettings yapılandırma bölümünde '<var>Y</var>' anahtarı için '<var>X</var>' değeri bulundu, bu değer geçerli bir <var>Z</var> değil.
在项“<var>Y</var>”的 appSettings 配置节中找到了值“<var>X</var>”,而该值不是有效的 <var>Z</var>。
已於 appSettings 組態區段中找到機碼 '<var>Y</var>' 的值 '<var>X</var>',但這個值不是一個有效的 <var>Z</var>。
See catalog page for all messages.