The service
Messages on page
النوع المحدد ليس نوعًا ذا قيمة فارغة.
指定的类型不是可空类型。
指定的型別不是可為 Null 的型別。
Zadaný typ není typem s možnou hodnotou Null.
Den angivne type er ikke en type, der kan være nul.
Het opgegeven type is geen type dat kan worden leeggemaakt.
Määritelty laji ei salli null-arvoa.
Le type spécifié n'est pas un type nullable.
Der angegebene Typ ist kein Typ, der NULL zulässt.
Ο καθορισμένος τύπος δεν επιδέχεται τιμές null.
הסוד שצוין אינו סוג שיכול להכיל Null.
A megadott típus nem nullázható típusú.
Il tipo specificato non è un tipo nullable.
指定された型は Null 許容型ではありません。
지정한 형식이 nullable 형식이 아닙니다.
Den angitte typen kan ikke ha en nullverdi.
Określony typ nie jest typem niewymaganym.
O tipo especificado não é anulável.
O tipo especificado não é um tipo que possa ser nulo.
Указанный тип не допускает неопределенное значение.
El tipo especificado no es un tipo anulable.
Den angivna typen kan inte anta värdet null.
Belirtilen tür null olabilen bir tür değil.
指定的类型不是可以为 null 的类型。
指定的型別不是可為 Null 的型別。
تم تجاوز مساحة التخزين المخصصة.
超出存储分配。
超過儲存配置。
Byla překročena alokace úložiště.
Overstiger det allokerede lager.
Opslagtoewijzing overschreden.
Varattu tallennustila ylitettiin.
Allocation de stockage dépassée.
Speicherzuordnung überschritten.
Έγινε υπέρβαση του χώρου αποθήκευσης που είχε εκχωρηθεί.
בוצעה חריגה מהקצאת האחסון.
Meghaladta a kiosztott tárolóhely méretét.
Lo spazio di archiviazione allocato è stato superato.
ストレージ割り当てを超えました。
할당된 저장 용량이 초과되었습니다.
Tilordnet lagringsplass er overskredet.
Przekroczono przydzieloną ilość pamięci.
Alocação de armazenamento excedida.
Atribuição de memória excedida.
Превышен максимальный объем выделенного пространства на диске.
Se superó la asignación de almacenamiento.
Lagringsbegränsningen överskreds.
Depo ayırması aşıldı.
超出存储分配。
超過儲存配置。
يتعذر الكتابة إلى "عداد الأداء" في جهاز بعيد.
无法写入远程计算机中的性能计数器。
無法在遠端電腦寫入效能計數器。
Do čítače výkonu ve vzdáleném počítači nelze zapisovat.
Der kan ikke skrives til en ydelsestæller på en fjerncomputer.
Kan niet naar een prestatiemeteritem op een externe computer schrijven.
Etätietokoneen resurssilaskuriin kirjoittaminen ei onnistu.
Impossible d'écrire dans un compteur de performance sur un ordinateur distant.
In einen Leistungsindikator auf einem Remotecomputer kann nicht geschrieben werden.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε μετρητή επιδόσεων σε απομακρυσμένο υπολογιστή.
אין אפשרות לכתוב ל- Performance Counter במחשב מרוחק.
Távoli gép teljesítményszámlálója nem írható.
Impossibile scrivere in un contatore di prestazioni situato in un computer remoto.
リモート コンピュータのパフォーマンス カウンタに書き込めません。
원격 컴퓨터에서 성능 카운터에 쓸 수 없습니다.
Kan ikke skrive til en ytelsesteller på en ekstern maskin.
Nie można zapisać w liczniku wydajności na komputerze zdalnym.
Não é possível gravar em um contador de desempenho em uma máquina remota.
Não é possível escrever num contador de desempenho de um computador remoto.
Запись в счетчик производительности на удаленном компьютере невозможна.
No se puede escribir en un contador de rendimiento de un equipo remoto.
Det går inte att skriva till en prestandaräknare på en fjärrdator.
Uzak makinedeki bir Performans Sayacına yazılamaz.
无法写入远程计算机中的性能计数器。
無法在遠端電腦寫入效能計數器。
Pyydettyä suojauspakettia ei tueta.
Le package de sécurité demandé n'est pas pris en charge.
Das angeforderte Sicherheitspaket wird nicht unterstützt.
Το πακέτο ασφαλείας που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται.
חבילת האבטחה המבוקשת אינה נתמכת.
A kért biztonsági csomag nem támogatott.
Il package di protezione richiesto non è supportato.
要求されたセキュリティ パッケージは、サポートされていません。
요청된 보안 패키지가 지원되지 않습니다.
Støtter ikke den forespurte sikkerhetspakken.
Żądany pakiet zabezpieczeń nie jest obsługiwany.
Não há suporte para o pacote de segurança solicitado.
O pacote de segurança pedido não é suportado.
Затребованный пакет безопасности не поддерживается.
No se admite el paquete de seguridad solicitado.
Det begärda säkerhetspaketet stöds inte.
İstenen güvenlik paketi desteklenmiyor.
حزمة الأمان المطلوبة غير معتمدة.
不支持请求的安全包。
不支援要求的安全性套件。
Požadovaný bezpečnostní balíček není podporován.
Den ønskede sikkerhedspakke understøttes ikke.
Het aangevraagde beveiligingspakket wordt niet ondersteund.
不支持请求的安全包。
不支援要求的安全性套件。
تحديد ما إذا كان سيتم تمكين سطر الإشارة "جاهزية المحطة الطرفية للاتصالات" (DTR) أثناء عمليات الاتصال.
在通信过程中是否启用数据终端就绪(DTR)行。
通訊期間是否要啟用 Data Terminal Ready (DTR) 線路。
Určuje, zda je během komunikací povolen signál DTR (Data Terminal Ready).
Angiver, om DTR-linjen (Data Terminal Ready) skal aktiveres ved kommunikation.
Hiermee wordt aangegeven of de DTR-regel (Data Terminal Ready) moeten worden ingeschakeld tijdens de communicatie.
Otetaanko DTR (Data Terminal Ready) -linja käyttöön tietoliikenteen aikana.
Indique si la ligne DTR (Data Terminal Ready) est activée lors des communications.
Ob die DTR-Leitung (Data Terminal Ready) während der Kommunikation aktiviert werden soll.
Αν θα ενεργοποιηθεί η γραμμή έτοιμου τερματικού δεδομένων (Data Terminal Ready - DTR) κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
קביעה אם לאפשר קו Data Terminal Ready (DTR) במהלך התקשורת.
A DTR (Data Terminal Ready) vonal engedélyezési állapota a kommunikáció során.
Specifica se attivare la linea DTR (Data Terminal Ready) durante le comunicazioni.
通信中に DTR (Data Terminal Ready) ラインを有効にするかどうかです。
통신하는 동안 DTR(Data Terminal Ready) 회선을 사용할지 여부를 나타냅니다.
Angir om DTR-linjen (Data Terminal Ready) skal aktiveres under kommunikasjon.
Czy włączać linię DTR (Data Terminal Ready) podczas komunikacji.
Se a linha DTR (Data Terminal Ready) deverá ser habilitada durante as comunicações.
Indica se deve ser activada a linha Data Terminal Ready (DTR) durante comunicações.
Включать ли линию DTR (Data Terminal Ready) во время связи.
Determina si se debe habilitar la línea de terminal de datos preparado (DTR, Data Terminal Ready) durante las comunicaciones.
Om DTR (Data Terminal Ready) ska aktiveras under kommunikation.
İletişim sırasında Veri Terminali Hazır (DTR) hattının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.
在通信过程中是否启用数据终端就绪(DTR)行。
通訊期間是否要啟用 Data Terminal Ready (DTR) 線路。
ما إذا كان يجب على مكون العملية مراقبة انتهاء العملية المقترنة ورفع الحدث "تم الإنهاء" أم لا.
进程组件是否应监视关联进程的退出,并引发 Exited 事件。
決定處理序元件是否應視相關聯的處理序關閉後,才引發 Exited 事件。
Určuje, zda by měla komponenta Process sledovat ukončení přidružených procesů a vyvolávat událost Exited.
Angiver, om proceskomponenten skal følge afslutningen af den tilknyttede proces og udløse en Exited-hændelse.
Of het procesonderdeel het beëindigen van het bijbehorende proces moet controleren en de gebeurtenis Exited moet verhogen.
Määrittää, tarkkaileeko prosessikomponentti yhdistetyn prosessin loppumista ja kutsuuko prosessikomponentti Exited-tapahtumaa.
Indique si le composant du processus doit surveiller la fin de l'exécution du processus associé, et déclencher l'événement Exited le cas échéant.
Gibt an, ob die Prozesskomponente das Beenden des zugeordneten Prozesses überwachen und das Exited-Ereignis auslösen soll.
Επισημαίνει εάν το στοιχείο της διεργασίας πρέπει να επιβλέπει τον τερματισμό της συσχετισμένης διεργασίας και να εκκινήσει το συμβάν Exited.
האם על רכיב התהליך להשגיח על יציאת התהליך המשויך, ולעורר את האירוע Exited.
Azt jelzi, hogy a folyamat-összetevőnek figyelnie kell-e a társított folyamat kilépését, és jeleznie kell-e azt egy Exited esemény kiváltásával.
Indica se il componente del processo deve verificare la chiusura del processo associato e generare l'evento Exited.
プロセス コンポーネントが関連付けられたプロセスが終了するのを監視し、Exited イベントを発生させるかどうかです。
프로세스 구성 요소에서 관련 프로세스가 끝나는지 조사하여 Exited 이벤트를 발생시킬지 여부를 지정합니다.
Om prosesskomponenten skal følge med når den tilknyttede prosessen avsluttes, og deretter starte avslutningshendelser.
Określa, czy składnik procesu powinien monitorować zakończenie skojarzonego procesu i uruchamiać zdarzenie Exited.
Se o componente do processo deve observar o processo associado para ser encerrado e gerar o evento Exited.
Indica se o componente do processo deve verificar se o processo associado termina e accionar o evento Exited.
Должен ли компонент процесса отслеживать завершение работы связанного процесса и устанавливать событие Exited.
Si el componente del proceso debe estar atento al proceso asociado para terminar y provocar el evento Exited.
Anger om processkomponenten ska kontrollera när den associerade processen avslutas och utlösa Exited-händelsen.
İşlem bileşeninin ilişkili işlemin çıkışını izlemesinin ve Exited olayını oluşturmasının gerekip gerekmediği.
进程组件是否应监视关联进程的退出,并引发 Exited 事件。
決定處理序元件是否應視相關聯的處理序關閉後,才引發 Exited 事件。
يمكن الوصول إلى مثيل بعمر Process من خلال PerformanceCounter فقط على أن يتم تعيين InstanceLifetime إلى PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
只能从 InstanceLifetime 设置为 PerformanceCounterInstanceLifetime.Process 的 PerformanceCounter 访问生存期为 Process 的实例。
擁有 Process 存留期的執行個體只有在 InstanceLifetime 設為 PerformanceCounterInstanceLifetime.Process 時才能從 PerformanceCounter 存取。
K instanci s životností Process lze přistoupit pouze z objektu PerformanceCounter s vlastností InstanceLifetime nastavenou na hodnotu PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Der er kun adgang til en forekomst med levetiden Process fra en PerformanceCounter, hvor InstanceLifetime er angivet til PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Er kan alleen toegang worden verkregen tot een exemplaar met een Process-levensduur vanaf een PerformanceCounter waarvan de InstanceLifetime is ingesteld op PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Process-elinkaaren sisältävää esiintymää voidaan käyttää vain PerformanceCounter-laskurista, jonka InstanceLifetime-määritys on PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Une instance avec une durée de vie Process n'est accessible qu'à partir d'un PerformanceCounter dont InstanceLifetime a la valeur PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Auf eine Instanz mit der Lebensdauer Process kann nur von einem PerformanceCounter aus zugegriffen werden, für den InstanceLifetime auf PerformanceCounterInstanceLifetime.Process festgelegt ist.
Μια παρουσία με διάρκεια ζωής Process μπορεί να είναι προσβάσιμη μόνο από ένα PerformanceCounter με το InstanceLifetime ρυθμισμένο στο PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
ניתן לגשת למופע עם אורך חיים מסוג Process רק מתוך PerformanceCounter כאשר InstanceLifetime מוגדר כ- PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
A Process élettartamú példányok csak olyan PerformanceCounter összetevőtől érhetők el, amelynél az InstanceLifetime tulajdonság értéke PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
È possibile accedere a un'istanza con durata Process solo da un PerformanceCounter con InstanceLifetime impostato su PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Process の有効期間が指定されたインスタンスは InstanceLifetime が PerformanceCounterInstanceLifetime.Process に設定された PerformanceCounter からのみアクセスすることができます。
수명이 Process인 인스턴스는 InstanceLifetime이 PerformanceCounterInstanceLifetime.Process로 설정된 PerformanceCounter에서만 액세스할 수 있습니다.
Det er bare tilgang til en forekomst med levetid som Process fra PerformanceCounter, der det er angitt PerformanceCounterInstanceLifetime.Process for InstanceLifetime.
Dostęp do wystąpienia o okresie istnienia typu 'Process' jest możliwy tylko z licznika PerformanceCounter, jeśli dla zmiennej InstanceLifetime ustawiono wartość PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Uma instância com tempo de vida Processo somente pode ser acessada de um PerformanceCounter com InstanceLifetime definido como PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Uma instância com uma duração Process só pode ser acedida a partir de um PerformanceCounter com InstanceLifetime definido para PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Доступ к экземпляру со сроком жизни Process возможен только из PerformanceCounter со свойством InstanceLifetime, равным PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Sólo se puede obtener acceso a una instancia con una duración de Process desde PerformanceCounter con InstanceLifetime establecida en PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
En instans med livslängden Process kan endast nås från en PerformanceCounter där InstanceLifetime är lika med PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
Kullanım süresi Process olan bir örneğe ancak InstanceLifetime için PerformanceCounterInstanceLifetime.Process ayarı belirlenmiş olan PerformanceCounter ile erişilebilir.
只能从 InstanceLifetime 设置为 PerformanceCounterInstanceLifetime.Process 的 PerformanceCounter 访问具有进程生存期的实例。
擁有 Process 存留期的執行個體只有在 InstanceLifetime 設為 PerformanceCounterInstanceLifetime.Process 時才能從 PerformanceCounter 存取。
غير مسموح بالعملية على "مأخذ توصيل" غير مُؤمّن.
不允许对非阻止套接字执行此操作。
作業不允許用於未封鎖的通訊端。
Operace není povolena na neblokujícím soketu.
Handlingen er ikke tilladt på en socket, der ikke blokerer.
De bewerking is niet toegestaan op een niet-blokkerende socket.
Toiminto ei ole sallittu vastakkeessa, joka on määritetty estämättömäksi.
Cette opération n'est pas autorisée sur un socket non bloquant.
Der Vorgang ist für nicht blockierende Sockets unzulässig.
Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε μια υποδοχή που δεν εκτελεί αποκλεισμό.
הפעולה אינה מותרת ב- Socket מסוג non-blocking.
A művelet nem engedélyezett nem blokkoló szoftvercsatornákon.
Operazione non consentita su un socket non bloccante.
操作は非ブロッキング ソケットでは実行できません。
비블로킹 소켓에서는 작업할 수 없습니다.
Operasjonen er ikke tillatt for socketer som ikke er blokkerte.
Operacja nie jest dozwolona w gnieździe nieblokującym.
Operação não permitida em um soquete desbloqueado.
A operação não é permitida num socket que não seja de bloqueio.
Операция не разрешается на неблокирующих сокетах.
Operación no permitida en un socket que no sea de bloqueo.
Åtgärden stöds inte för en socket som inte blockerar.
Engellemeyen yuva üzerinde işleme izin verilmez.
不允许对非阻止套接字执行此操作。
作業不允許用於未封鎖的通訊端。
تعذر تحليل تعبير shell '<var>X</var>' بسبب تنسيقه بشكلٍ غير صحيح.
外壳程序表达式“<var>X</var>”的格式错误,因此未能分析它。
無法剖析 Shell 運算式 '<var>X</var>',因為它的格式錯誤。
Výraz prostředí <var>X</var> nelze analyzovat, protože není správně formátován.
Shell-udtrykket '<var>X</var>' kunne ikke overføres, da det var formateret forkert.
Kan de shellexpressie <var>X</var> niet parseren omdat de indeling van de expressie onjuist is.
Käyttöliittymälauseketta <var>X</var> ei voitu jäsentää, koska sen muoto on virheellinen.
Impossible d'analyser l'expression shell '<var>X</var>', car son format est incorrect.
Der Shellausdruck <var>X</var> konnte nicht analysiert werden, da er falsch formatiert ist.
Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση της έκφρασης κελύφους '<var>X</var>' επειδή η μορφοποίησή της ήταν εσφαλμένη.
לא הייתה אפשרות לנתח את מבנה הטקסט של ביטוי המעטפת '<var>X</var>' מאחר שהתבנית שלו שגויה.
Helytelen formázás miatt a következő rendszerhéj-kifejezés nem elemezhető: „<var>X</var>” .
Impossibile analizzare l'espressione di shell '<var>X</var>' perché non è formattata correttamente.
その形式が正しくないため、シェル式 '<var>X</var>' を解析できませんでした。
셸 식 '<var>X</var>'의 형식이 잘못되었으므로 이 식을 구문 분석할 수 없습니다.
Kan ikke analysere skalluttrykket <var>X</var> fordi det er feil formatert.
Nie można analizować wyrażenia powłoki '<var>X</var>', ponieważ nie zostało ono prawidłowo sformatowane.
Não foi possível analisar a expressão de shell '<var>X</var>' porque a formatação está incorreta.
Não foi possível analisar a expressão da shell '<var>X</var>' porque está mal formatada.
Разбор оболочки '<var>X</var>' невозможен из-за неправильного формата.
La expresión de shell '<var>X</var>' no se pudo analizar porque tiene un formato incorrecto.
Det gick inte att parsa skaluttrycket <var>X</var> eftersom uttrycket är felformaterat.
'<var>X</var>' kabul ifadesi yanlış biçimlendirildiğinden ayrıştırılamadı.
shell 表达式“<var>X</var>”的格式错误,因此未能对其进行分析。
無法剖析 Shell 運算式 '<var>X</var>',因為它的格式錯誤。
القيمة المحددة غير صالحة.
指定的值无效。
指定值無效。
Zadaná hodnota není platná.
Den angivne værdi er ugyldig.
De opgegeven waarde is niet geldig.
Määritetty arvo ei ole kelvollinen.
La valeur spécifiée n'est pas valide.
Der angegebene Wert ist ungültig.
Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρη.
הערך שצוין אינו חוקי.
A megadott érték nem érvényes.
Il valore specificato non è valido.
指定された値は有効ではありません。
지정한 값이 잘못되었습니다.
Den angitte verdien er ugyldig.
Określona wartość nie jest prawidłowa.
O valor especificado não é válido.
O valor especificado não é válido.
Указанное значение недопустимо.
El valor especificado no es válido.
Det angivna värdet är inte giltigt.
Belirtilen değer geçerli değil.
指定的值无效。
指定值無效。
See catalog page for all messages.