The service
Messages on page
حدث خطأ أثناء تحليل رأس "ملف تعريف الارتباط" لـ Uri‏ وهو '<var>X</var>'.
分析 URI“<var>X</var>”的 Cookie 标头时出错。
剖析 URI '<var>X</var>' 的 Cookie 標頭時發生錯誤。
Při analýze záhlaví cookie pro identifikátor URI <var>X</var> došlo k chybě.
Der opstod en fejl under parsing af headeren i cookien til URI'en '<var>X</var>'.
Er is een fout opgetreden bij het parseren van de cookie-kop van Uri <var>X</var>.
Virhe jäsennettäessä evästeen otsikkoa kohteelle Uri <var>X</var>.
Une erreur s'est produite pendant l'analyse de l'en-tête du cookie pour l'URI '<var>X</var>'.
Fehler beim Analysieren des Cookieheaders für URI <var>X</var>.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση της κεφαλίδας του Cookie για το Uri '<var>X</var>'.
אירעה שגיאה בעת ניתוח הכותרת של קובץ ה- Cookie עבור Uri '<var>X</var>'.
Hiba történt a következő URI cookie-fejlécének elemzésekor: „<var>X</var>”.
Errore durante l'analisi dell'intestazione Cookie per l'Uri '<var>X</var>'.
URI '<var>X</var>' の Cookie ヘッダーを解析中にエラーが発生しました。
URI '<var>X</var>'의 Cookie 헤더를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under analyse av informasjonskapselhodet for URI <var>X</var>.
Wystąpił błąd podczas analizowania nagłówka pliku cookie dla identyfikatora Uri '<var>X</var>'.
Erro ao analisar o cabeçalho do Cookie para Uri '<var>X</var>'.
Erro ao analisar o cabeçalho do cookie para Uri '<var>X</var>'.
Ошибка при разборе заголовка файла cookie для URI-адреса '<var>X</var>'.
Error al analizar el encabezado de la cookie para el Uri '<var>X</var>'.
Det uppstod ett fel vid parsning av URI <var>X</var> i cookiehuvudet.
Tanımlama bilgisi üstbilgisinde '<var>X</var>' URI değeri ayrıştırılırken hata oluştu.
分析 URI“<var>X</var>”的 Cookie 标头时出错。
剖析 URI '<var>X</var>' 的 Cookie 標頭時發生錯誤。
Forekomstnavne, der anvendes til skrivning til brugerdefinerede tællere, skal være på 127 tegn eller mindre.
Exemplaarnamen die worden gebruikt voor het schrijven van aangepaste tellers, moeten korter dan 127 tekens zijn.
Mukautettuihin laskureihin kirjoittamiseen käyttävien esiintymien nimissä saa olla enintään 127 merkkiä.
Les noms d'instances utilisés pour l'écriture dans des compteurs personnalisés ne doivent pas comporter plus de 127 caractères.
Instanznamen, die zum Schreiben in benutzerdefinierte Indikatoren verwendet werden, dürfen maximal 127 Zeichen umfassen.
Τα ονόματα παρουσιών που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή σε προσαρμοσμένους μετρητές πρέπει να αποτελούνται από 127 ή λιγότερους χαρακτήρες.
שמות המופעים הנמצאים בשימוש לצורך כתיבה למונים מותאמים אישית חייבים לכלול 127 תווים או פחות.
Az egyéni számlálók vezetéséhez használt példányneveknek 127 vagy kevesebb karakter hosszúságúaknak kell lenniük.
I nomi di istanza utilizzati per la scrittura nei contatori personalizzati non possono contenere più di 127 caratteri.
カスタム カウンタに書き込むために使用されるインスタンス名は、127 文字以内でなければなりません。
사용자 지정 카운터에 지정하는 인스턴스 이름은 127자 이하여야 합니다.
Forekomstnavn som brukes til skriving til egendefinerte tellere, må være 127 tegn eller mindre.
Nazwy wystąpień używane do zapisywania w licznikach niestandardowych muszą mieć maksymalnie 127 znaków.
Os nomes de instâncias usados para gravação em contadores personalizados devem ter até 127 caracteres.
Os nomes de instâncias utilizadas para escrever e contadores personalizados devem ter 127 caracteres ou menos.
Длина имен экземпляров, используемых для записи в специальные счетчики, не должна превышать 127 знаков.
Los nombres de instancia utilizados para escribir en contadores personalizados deben tener 127 caracteres o menos.
Instansnamn som används för att skriva till anpassade räknare får inte vara längre än 127 tecken.
Özel sayaçlara yazmak için kullanılan örnek adları 127 karakter veya daha kısa olmalıdır.
يجب أن يكون طول أسماء المثيلات المستخدمة في الكتابة إلى العدادات المخصصة 127 حرفًا أو أقل.
用于写入自定义计数器的实例名称的长度必须小于或等于 127 个字符。
用來寫入自訂計數器的執行個體名稱最多只能為 127 個字元或更少。
Názvy instancí použité pro zápis do vlastních čítačů musí obsahovat nejvýše 127 znaků.
用于写入自定义计数器的实例名称的长度必须小于或等于 127 个字符。
用來寫入自訂計數器的執行個體名稱最多只能為 127 個字元。
قيمة معرف الكائن OID غير صالحة.
OID 值无效。
OID 值無效。
Hodnota OID není platná.
OID-værdien er ugyldig.
De OID-waarde is ongeldig.
OID-arvo ei kelpaa.
La valeur OID n'est pas valide.
Der OID-Wert ist ungültig.
Η τιμή OID δεν είναι έγκυρη.
הערך OID אינו חוקי.
Az OID azonosító értéke érvénytelen.
Valore di OID non valido.
OID 値が無効です。
OID 값이 잘못되었습니다.
OID-verdien er ugyldig.
Wartość identyfikatora OID jest nieprawidłowa.
O valor de OID é inválido.
O valor OID é inválido.
Неверное значение OID.
El valor de OID no es válido.
OID-värdet är ogiltigt.
OID değeri geçersiz.
OID 值无效。
OID 值無效。
الأرقام السداسي عشرية غير كافية.
十六进制位数不足。
不足的十六進位數字。
Nedostatek šestnáctkových číslic.
Der er ikke tilstrækkelige hexadecimale tal.
Onvoldoende hexadecimale cijfers.
Heksadesimaalilukuja on liian vähän.
Chiffres hexadécimaux insuffisants.
Nicht genügend Hexadezimalziffern.
Ανεπαρκή δεκαεξαδικά ψηφία.
לא מספיק ספרות הקסדצימאליות.
Túl kevés hexadecimális számjegy.
Cifre esadecimali insufficienti.
16 進数の数字が正しくありません。
16진수가 부족합니다.
Ikke nok heksadesimale sifre.
Za mało cyfr szesnastkowych.
Dígitos hexadecimais insuficientes.
Dígitos hexadecimais insuficientes.
Недостаточно шестнадцатеричных цифр.
Dígitos hexadecimales insuficientes.
Otillräckliga hexadecimala siffror.
Yetersiz sayıda onaltılık basamak.
十六进制位数不足。
不足的十六進位數字。
يتعذر تحديث "عداد الأداء". تم تهيئة هذا الكائن على أنه ReadOnly.
无法更新性能计数器,此对象已初始化为 ReadOnly。
無法更新效能計數器,此物件已經初始化為 ReadOnly。
Čítač výkonu nelze aktualizovat. Tento objekt byl inicializován jako typ ReadOnly.
Ydelsestælleren kan ikke opdateres. Objektet er blevet initialiseret som skrivebeskyttet.
Kan het prestatiemeteritem niet bijwerken omdat het object als Alleen-lezen is geïnitialiseerd.
Resurssilaskuria ei voi päivittää. Tämä objekti on käynnistetty vain luku -tilassa.
Impossible de mettre à jour l'objet Performance Counter, il a été initialisé en ReadOnly.
Der Leistungsindikator kann nicht aktualisiert werden, da das Objekt als ReadOnly initialisiert wurde.
Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του μετρητή επιδόσεων, αυτό το αντικείμενο έχει προετοιμαστεί ως ReadOnly.
אין אפשרות לעדכן את Performance Counter, אובייקט זה אותחל כ- ReadOnly.
A teljesítményszámláló nem frissíthető, mert az objektumot ReadOnly módúként inicializálták.
Impossibile aggiornare il contatore di prestazioni, perché è stato inizializzato come oggetto in sola lettura.
パフォーマンス カウンタを更新できません。このオブジェクトは読み取り専用として初期化されています。
성능 카운터를 업데이트할 수 없습니다. 이 개체는 ReadOnly로 초기화되었습니다.
Kan ikke oppdatere ytelsestelleren. Dette objektet er startet som skrivebeskyttet.
Nie można zaktualizować licznika wydajności; obiekt ten został zainicjowany jako tylko do odczytu.
Não é possível atualizar o contador de desempenho; este objeto foi inicializado como ReadOnly.
Não é possível actualizar o contador de desempenho, este objecto foi inicializado como ReadOnly.
Невозможно обновить счетчик производительности, данный объект инициализирован только для чтения.
No se puede actualizar el contador de rendimiento, este objeto se inicializó como ReadOnly.
Det går inte att uppdatera prestandaräknaren. Det här objektet har initierats som skrivskyddat.
Bu nesne ReadOnly olarak başlatıldığından Performans Sayacı güncelleştirilemez.
无法更新性能计数器,此对象已初始化为 ReadOnly。
無法更新效能計數器,此物件已經初始化為 ReadOnly。
Useita PKCS 9 -allekirjoituksen aikamääritteitä ei voi lisätä.
Impossible d'ajouter plusieurs attributs de signature PKCS 9.
Es können nicht mehrere PKCS 9-Signaturzeitattribute hinzugefügt werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πολλαπλών χαρακτηριστικών χρόνου υπογραφής PKCS 9.
אין אפשרות להוסיף תכונת זמן חתימה מרובות של PKCS 9.
Nem lehet több PKCS 9 aláírási időattribútumot hozzáadni.
Impossibile aggiungere più attributi di ora di firma PKCS 9.
複数の PKCS 9 署名時刻属性を追加することはできません。
여러 PKCS 9 서명 시간 특성을 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til flere attributter av typen PKCS 9-signaturtidspunkt.
Nie można dodać wielu atrybutów czasu podpisu PKCS 9.
Não é possível adicionar vários atributos de horário de assinatura PKCS 9.
Não é possível adicionar vários atributos PKCS 9 de hora de assinatura.
Невозможно добавить несколько атрибутов времени подписи PKCS 9.
No se pueden agregar varios atributos de hora de firma PKCS 9.
Det går inte att lägga till flera PKCS 9-attribut som anger signeringstillfälle.
Birden çok PKCS 9 imzalama zamanı özniteliği eklenemez.
لا يمكن إضافة سمات وقت توقيع PKCS 9 متعددة.
不能添加多个 PKCS 9 签名时间属性。
無法加入多個 PKCS 9 簽署時間屬性。
Nelze přidat více atributů času podpisu PKCS 9.
Der kan ikke tilføjes flere PKCS 9-attributter af typen signeringstidspunkt.
Kan niet meerdere PKCS 9-attributen voor tijdstip van ondertekening toevoegen.
不能添加多个 PKCS 9 签名时间特性。
無法加入多個 PKCS 9 簽署時間屬性。
طلب غير صالح
错误的请求
不正確的要求
Chybný požadavek
Forkert anmodning
Ongeldige opdracht
Virheellinen pyyntö
Demande incorrecte
Ungültige Anforderung
Εσφαλμένη αίτηση
בקשה שגויה
Hibás kérelem
Richiesta non valida
要求が不適切です。
잘못된 요청
Ugyldig forespørsel
Złe żądanie
Solicitação Incorreta
Pedido incorrecto
Недопустимый запрос
Solicitud incorrecta
Felaktig begäran
Hatalı İstek
错误的请求
不正確的要求
لا يمكن أن تكون القيمة المحددة معينة إلى false.
指定的值不能为 false。
指定值不可為 false。
Zadanou hodnotou nemůže být hodnota False.
Den angivne værdi må ikke være false.
De opgegeven waarde kan niet false zijn.
Määritetty arvo ei voi olla false.
La valeur spécifiée ne peut pas être false.
Der angegebene Wert kann nicht "false" sein.
Η καθορισμένη τιμή δεν μπορεί να είναι false.
הערך שצוין לא יכול להיות מוגדר כ- False.
A megadott érték nem lehet FALSE.
Il valore specificato non può essere false.
指定された値は false にできません。
지정한 값은 False일 수 없습니다.
Den angitte verdien kan ikke være False.
Określona wartość nie może być fałszywa.
O valor especificado não pode ser falso.
O valor especificado não pode ser falso.
Указанное значение не может быть false.
El valor especificado no puede ser false.
Det angivna värdet kan inte vara falskt.
Belirtilen değer yanlış olamaz.
指定的值不能为 false。
指定值不可為 false。
لا يمكن البحث عن مثيل دفق النقل الذي تم إدخاله في منشئ RangeStream ولذلك فهو غير مدعم.
传入 RangeStream 构造函数的传输流实例不可查找,因此不受支持。
找不到傳遞至 RangeStream 建構函式中的傳輸資料流執行個體,因此不受支援。
Instance datového proudu přenosu předaná v konstruktoru RangeStream není vyhledatelná a není proto podporována.
Der kunne ikke søges på transportstream-forekomsten, der blev sendt til RangeStream-konstruktøren, og derfor understøttes den ikke.
Het exemplaar van de transportstroom dat is doorgegeven aan de constructor RangeStream, kan niet worden gezocht en wordt daarom niet ondersteund.
RangeStream-konstruktoriin välitetystä siirtovirtaesiintymästä ei voi hakea, joten sitä ei tueta.
L'instance de flux de transport passée dans le constructeur RangeStream ne peut faire l'objet d'une recherche et n'est donc pas prise en charge.
Die in den RangeStream-Konstruktor übergebene Transportdatenstream-Instanz ist nicht durchsuchbar und wird daher nicht unterstützt.
Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση στην παρουσία ροής μεταφοράς που δόθηκε στην κατασκευή RangeStream και για αυτό η παρουσία δεν υποστηρίζεται.
מופע זרם התעבורה שהועבר בבנאי RangeStream אינו ניתן לחיפוש ולכן אינו נתמך.
A RangeStream konstruktorral továbbított átviteli adatfolyam nem kereshető, ezért nem támogatott.
L'istanza del flusso di trasporto passata nel costruttore RangeStream non consente le ricerche e pertanto non è supportata.
RangeStream コンストラクタで渡されたトランスポート ストリームはシーク可能ではないため、サポートされません。
RangeStream 생성자에 전달된 전송 스트림 인스턴스를 찾을 수 없으므로 사용할 수 없습니다.
Forekomsten av transportdataflyten sendt i konstruktøren RangeStream, kan ikke søkes i og støttes derfor ikke.
Wystąpienia strumienia transportowego przekazanego z konstruktorze RangeStream nie można wyszukać i dlatego nie jest ono obsługiwane.
A instância do fluxo de transporte passada no construtor RangeStream não pode ser buscada e, portanto, não há suporte para ela.
A instância de sequência de transporte transmitida no construtor RangeStream não pode ser procurada e, por isso, não é suportada.
Экземпляр транспортного потока, переданный в конструктор RangeStream, не позволяет осуществлять поиск в нем и поэтому не поддерживается.
No se pueden realizar búsquedas en la instancia de secuencia de transporte pasada en el constructor RangeStream y, por lo tanto, no es compatible.
Den transportströminstans som skickades till konstruktorn för RangeStream har inte stöd för sökning, och stöds därför inte.
RangeStream oluşturucuda geçirilen taşıma akışı örneği aranabilir değil ve bu nedenle desteklenmiyor.
传入 RangeStream 构造函数的传输流实例不可查找,因此不受支持。
找不到傳遞至 RangeStream 建構函式中的傳輸資料流執行個體,因此不受支援。
Určuje způsob, jakým by mělo být vytvořeno hlavní okno při spuštění procesu.
Angiver, hvordan hovedvinduet skal oprettes, når processen starter.
De manier waarop het hoofdvenster moet worden gemaakt als het proces wordt gestart.
Määrittää, kuinka pääikkuna luodaan, kun prosessi käynnistetään.
Indique la façon dont la fenêtre principale doit être créée au démarrage du processus.
Gibt an, wie das Hauptfenster erstellt wird, wenn der Prozess startet.
Πώς πρέπει να δημιουργηθεί το κύριο παράθυρο κατά την εκκίνηση της διαδικασίας.
כיצד יש ליצור את החלון הראשי בעת הפעלת התהליך.
A főablak létrehozásának módja a folyamat indításakor.
Indica la modalità di creazione della finestra principale all'avvio del processo.
プロセスが開始したときに、どのようにメイン ウィンドウを作成するかです。
프로세스가 시작할 때 주 창을 만드는 방법을 지정합니다.
Hvordan hovedvinduet bør opprettes når prosessen starter.
Sposób tworzenia okna głównego podczas uruchamiania procesu.
Como a janela principal deve ser criada quando o processo iniciar.
Forma como a janela principal deve ser criada quando o processo é iniciado.
Каким образом следует создавать главное окно при запуске процесса.
Cómo se debería crear la ventana principal cuando se inicia el proceso.
Anger hur huvudfönstret ska skapas när processen startas.
İşlem başlatıldığında ana pencerenin nasıl oluşturulması gerektiği.
الكيفية التي يجب إنشاء الإطار الرئيسي بها عند بدء العملية.
在进程启动时应如何创建主窗口。
當處理序啟動時,如何建立主視窗。
在进程启动时应如何创建主窗口。
當處理序啟動時,如何建立主視窗。
See catalog page for all messages.