The service
Messages on page
לכל הרכיבים המלאכותיים שנטענים ל- ItemCollection חייבת להיות גירסה זהה. המערכת גילתה מספר גירסאות.
Alle artefacten die in een ItemCollection zijn geladen, moeten dezelfde versie hebben. Er zijn meerdere versies aangetroffen.
Egy ItemCollection gyűjteménybe betöltött összes köztes terméknek azonos verziójúnak kell lennie. A rendszer több verziót észlelt.
Kaikilla ItemCollection-kohteeseen ladatuilla kohteilla on oltava sama versio. Kohdattiin useita versioita.
ItemCollection içine yüklenen tüm yapay nesnelerin sürümü aynı olmalıdır. Birden fazla sürümle karşılaşıldı.
加载到 ItemCollection 中的所有项目都必须具有相同的版本。但遇到了多个版本。
Все артефакты, загруженные в коллекцию ItemCollection, должны иметь одну и ту же версию. Было обнаружено несколько версий.
Tutti gli elementi caricati in una classe ItemCollection devono avere la stessa versione. Sono stare rilevate più versioni.
Tous les artefacts chargés dans un ItemCollection doivent avoir la même version. Plusieurs versions ont été rencontrées.
يجب أن تحتوي كافة النتائج المحملة على ItemCollection على نفس الإصدار. تمت مصادفة إصدارات متعددة.
ItemCollection に読み込まれるすべての成果物は、同じバージョンである必要があります。複数のバージョンが見つかりました。
Alle Artefakte, die in eine ItemCollection geladen werden, müssen die gleiche Version aufweisen. Es wurden mehrere Versionen gefunden.
Všechny artefakty načtené do třídy ItemCollection musí mít stejnou verzi. Bylo zjištěno více verzí.
ItemCollection에 로드된 모든 아티팩트는 버전이 같아야 하지만 여러 개의 버전이 있습니다.
Όλα τα τεχνουργήματα που φορτώνονται σε μία ItemCollection πρέπει να έχουν την ίδια έκδοση. Εντοπίστηκαν διαφορετικές εκδόσεις.
Todos los artefactos cargados en ItemCollection deben tener la misma versión. Se encontraron varias versiones.
Alle artefakter, der indlæses i en ItemCollection, skal være den samme version. Der blev registreret flere versioner.
所有載入 ItemCollection 的成品都必須是相同版本。發現多個版本。
Wszystkie artefakty ładowane do obiektu ItemCollection muszą mieć taką samą wersję. Napotkano wiele wersji.
Alle artefakter som er lastet inn i en ItemCollection, må ha samme versjon. Flere versjoner ble funnet.
Alla artefakter som läses in i en ItemCollection måste ha samma version. Flera versioner påträffades.
Todos os artefatos carregados em um ItemCollection devem ser da mesma versão. Foram encontradas várias versões.
סוג התוצאה '<var>Type Name</var>' שצוין בהצהרה של הפונקציה '<var>Function Name</var>' אינו תואם לסוג התוצאה 'X' של הגדרת הפונקציה.
Het resultaattype <var>Type Name</var> dat is opgegeven in de declaratie van de functie <var>Function Name</var> komt niet overeen met het resultaattype X van de functiedefinitie.
A(z) „<var>Function Name</var>” függvény deklarációjában megadott „<var>Type Name</var>” eredménytípus nem egyezik a függvénydefiníció „X” eredménytípusával.
Funktion <var>Function Name</var> määrityksessä määritetty tulostyyppi <var>Type Name</var> ei vastaa funktion määrityksen tulostyyppiä X.
'<var>Function Name</var>' işlevinin bildiriminde belirtilen '<var>Type Name</var>' sonuç türü, işlev tanımının 'X' sonuç türüyle eşleşmiyor.
函数“<var>Function Name</var>”的声明中指定的结果类型“<var>Type Name</var>”与函数定义的结果类型“X”不匹配。
Тип результата "<var>Type Name</var>", указанный в декларации функции "<var>Function Name</var>", не соответствует типу результата "X" определения функции.
Il tipo di risultato '<var>Type Name</var>' specificato nella dichiarazione della funzione '<var>Function Name</var>' non corrisponde al tipo di risultato 'X' della definizione della funzione.
Le type de résultat '<var>Type Name</var>' spécifié dans la déclaration de la fonction '<var>Function Name</var>' ne correspond pas au type de résultat 'X' de la définition de la fonction.
نوع النتيجة '<var>Type Name</var>' المحدد في التحديد البرمجي للدالة '<var>Function Name</var>' لا يطابق نوع النتيجة 'X' لتعريف الدالة.
関数 '<var>Function Name</var>' の宣言で指定されている結果型 '<var>Type Name</var>' が、関数定義の結果型 'X' と一致しません。
Der Ergebnistyp '<var>Type Name</var>', der in der Deklaration der Funktion '<var>Function Name</var>' angegeben ist, stimmt nicht mit dem Ergebnistyp 'X' der Funktionsdefinition überein.
Typ výsledku <var>Type Name</var> zadaný v deklaraci funkce <var>Function Name</var> se neshoduje s typem výsledku X v definici funkce.
'<var>Function Name</var>' 함수의 선언에 지정된 결과 형식 '<var>Type Name</var>'이(가) 함수 정의의 결과 형식 'X'과(와) 일치하지 않습니다.
Ο τύπος αποτελέσματος '<var>Type Name</var>' που καθορίζεται στη δήλωση της συνάρτησης '<var>Function Name</var>' δεν αντιστοιχεί στον τύπο αποτελέσματος 'X' του ορισμού της συνάρτησης.
El tipo de resultado '<var>Type Name</var>' especificado en la declaración de la función '<var>Function Name</var>' no coincide con el tipo de resultado 'X' de la definición de función.
Resultattypen '<var>Type Name</var>', der er angivet i erklæringen af funktionen '<var>Function Name</var>', svarer ikke til resultattypen 'X' i funktionsdefinitionen.
在函式 '<var>Function Name</var>' 的宣告中指定的結果型別 '<var>Type Name</var>' 和函式定義的結果型別 'X' 不相符。
Typ wyniku „<var>Type Name</var>” określony w deklaracji funkcji „<var>Function Name</var>” nie pasuje do typu wyniku „X” wynikającego z definicji funkcji.
Resultattypen <var>Type Name</var> som er angitt i deklarasjonen av funksjonen <var>Function Name</var>, samsvarer ikke med resultattypen X til funksjonsdefinisjonen.
Resultattypen <var>Type Name</var> som anges i deklarationen av funktionen <var>Function Name</var> matchar inte resultattypen X i funktionsdefinitionen.
O tipo de resultado '<var>Type Name</var>' especificado na declaração da função '<var>Function Name</var>' não corresponde ao tipo de resultado 'X' da definição da função.
לא נמצא סוג שכבה מתאים של אובייקט עבור הסוג המושגי '<var>Type Name</var>'.
Er kan geen overeenkomstig objectlaagtype worden gevonden voor het conceptuele type <var>Type Name</var>.
Nem található megfelelő objektumrétegbeli típus a következő fogalmi oldali típushoz: „<var>Type Name</var>”.
Käsitteellistä tyyppiä <var>Type Name</var> vastaavaa objektitason tyyppiä ei löydy.
'<var>Type Name</var>' kavramsal türü için ilgili nesne katmanı türü bulunamadı.
找不到概念类型“<var>Type Name</var>”的对应对象层类型。
Не удалось найти соответствующий тип уровня объектов для концептуального типа "<var>Type Name</var>".
Nessun tipo di livello oggetti corrispondente trovato per il tipo concettuale '<var>Type Name</var>'.
Impossible de trouver un type de couche objet correspondant au type conceptuel '<var>Type Name</var>'.
概念側の型 '<var>Type Name</var>' に対応するオブジェクト層の型が見つかりませんでした。
Für den Konzepttyp '<var>Type Name</var>' konnte kein entsprechender Objektebenentyp gefunden werden.
تعذر العثور على أي نوع طبقة كائن مقابل للنوع التصوري '<var>Type Name</var>'.
Nelze nalézt žádný odpovídající typ vrstvy objektu pro koncepční typ <var>Type Name</var>.
해당하는 개체 계층 형식을 개념 형식 '<var>Type Name</var>'에서 찾을 수 없습니다.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση κανενός τύπου επιπέδου αντίστοιχου αντικειμένου για τον εννοιολογικό τύπο '<var>Type Name</var>'.
No se encontró un tipo de capa de objetos correspondiente para el tipo conceptual '<var>Type Name</var>'.
Der blev ikke fundet nogen tilsvarende objekttypelag for den konceptbaserede type '<var>Type Name</var>'.
針對概念型別 '<var>Type Name</var>',找不到任何對應的物件層型別。
Nie można znaleźć typu warstwy obiektu odpowiadającego koncepcyjnemu typowi „<var>Type Name</var>”.
Finner ingen tilsvarende objektlagtype for begrepstypen <var>Type Name</var>.
Det gick inte att hitta någon motsvarande objektskikttyp för den konceptuella typen <var>Type Name</var>.
Não foi possível localizar nenhum tipo de camada de objeto correspondente para o tipo conceitual '<var>Type Name</var>'.
סוג הפרמטר שצוין '<var>Type Name</var>' אינו חוקי. המערכת תומכת רק בפרמטרים סקלריים (למשל Int32‏, Decimal ו- Guid).
Het opgegeven parametertype <var>Type Name</var> is ongeldig. Alleen scalaire parameters (zoals Int32, Decimal en Guid) worden ondersteund.
A megadott paramétertípus („<var>Type Name</var>”) érvénytelen. Csak a skaláris paraméterek (például Int32, Decimal, Guid) támogatottak.
Määritetty parametrityyppi <var>Type Name</var> ei kelpaa. Vain skalaariparametreja (kuten Int32, Decimal ja Guid) tuetaan.
Belirtilen '<var>Type Name</var>' parametre türü geçerli değil. Yalnızca skalar parametreler (Int32, Decimal ve Guid gibi) destekleniyor.
指定的参数类型“<var>Type Name</var>”无效。仅支持标量参数(如 Int32、Decimal 和 Guid)。
Указан недопустимый тип параметра "<var>Type Name</var>". Поддерживаются только скалярные параметры (например, Int32, Decimal и Guid).
Il tipo di parametro specificato '<var>Type Name</var>' non è valido. Sono supportati solo parametri scalari, ad esempio Int32, Decimal e Guid.
Le type de paramètre spécifié '<var>Type Name</var>' n'est pas valide. Seuls les paramètres scalaires (par exemple Int32, Decimal et Guid) sont pris en charge.
‏‏نوع المعلمة المحدد '<var>Type Name</var>' غير صالح. يتم اعتماد المعلمات المتدرجة فقط (مثل Int32 وDecimal وGuid).
指定されたパラメーター型 '<var>Type Name</var>' は無効です。スカラー パラメーター (Int32、Decimal、Guid など) のみがサポートされます。
Der angegebene Parametertyp '<var>Type Name</var>' ist nicht gültig. Nur skalare Parameter (z. B. 'Int32', 'Decimal' und 'Guid') werden unterstützt.
Zadaný typ parametru <var>Type Name</var> není platný. Jsou podporovány pouze skalární parametry (například Int32, Decimal, a Guid).
지정한 매개 변수 형식 '<var>Type Name</var>'이(가) 잘못되었습니다. Int32, Decimal 및 Guid와 같은 스칼라 매개 변수만 지원됩니다.
Ο τύπος παραμέτρου '<var>Type Name</var>' που έχει οριστεί, δεν είναι έγκυρος. Υποστηρίζονται μόνο μονότιμες παράμετροι (όπως Int32, Decimal και Guid).
El tipo de parámetro especificado '<var>Type Name</var>' no es válido. Solo se admiten valores escalares (como Int32, Decimal y Guid).
Den angivne parametertype '<var>Type Name</var>' er ikke gyldig. Der understøttes kun scalarparametre (som f.eks. Int32, Decimal og Guid).
指定的參數型別 '<var>Type Name</var>' 無效。只支援純量參數 (例如 Int32、Decimal 和 Guid)。
Określony typ parametru „<var>Type Name</var>” jest nieprawidłowy. Obsługiwane są tylko parametry skalarne, takie jak Int32, Decimal i Guid.
Den angitte parametertypen <var>Type Name</var> er ugyldig. Bare skalarparametere (for eksempel Int32, Decimal og Guid) støttes.
Den angivna parametertypen <var>Type Name</var> är inte giltig. Endast skalära parametrar (t.ex. Int32, Decimal och Guid) stöds.
O tipo de parâmetro '<var>Type Name</var>' especificado não é válido. É oferecido suporte somente para parâmetros escalares (como Int32, Decimal e Guid).
ניתן להשתמש בפעולות השירות 'Single' ו- 'SingleOrDefault' רק כפעולת שאילתה סופית. מומלץ להשתמש במקום זאת בשיטה FirstOrDefault במופע זה.
De methoden 'Single' en 'SingleOrDefault' kunnen alleen worden gebruikt als laatste querybewerking. U kunt dit probleem omzeilen door in plaats daarvan de methode FirstOrDefault te gebruiken in dit exemplaar.
A „Single” és a „SingleOrDefault' metódus csak utolsó lekérdezési műveletként használható. Használja inkább a „FirstOrDefault” metódust ebben a példányban.
Menetelmiä 'Single' ja 'SingleOrDefault' voi käyttää vain viimeisenä kyselytoimintona. Käytä niiden sijaan tässä esiintymässä menetelmää 'FirstOrDefault'.
'Single' ve 'SingleOrDefault' yöntemleri yalnızca son sorgu işleminde kullanılabilir. Bu örnekte bunun yerine 'FirstOrDefault' yöntemini kullanmayı deneyin.
方法 'Single' 和 'SingleOrDefault' 只能用作最终查询操作。请考虑在此实例中改用方法 'FirstOrDefault'。
Методы "Single" и 'SingleOrDefault' можно использовать только как завершающую операцию запроса. Вместо этого в данном экземпляре можно использовать метод "FirstOrDefault".
I metodi 'Single' e 'SingleOrDefault' possono essere utilizzati solo come operazione di query finale. In questa istanza utilizzare il metodo 'FirstOrDefault'.
Les méthodes 'Single' et 'SingleOrDefault' ne peuvent être utilisées qu'en tant qu'opération de requête finale. Utilisez plutôt la méthode 'FirstOrDefault' dans cette instance.
メソッド 'Single' および 'SingleOrDefault' は、最後のクエリ操作としてのみ使用できます。代わりにこのインスタンスのメソッド 'FirstOrDefault' を使用することを検討してください。
Die Methoden 'Single' und 'SingleOrDefault' können nur als endgültiger Abfragevorgang verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen 'FirstOrDefault' in dieser Instanz.
يمكن استخدام الأسلوبين 'Single' و'SingleOrDefault' فقط كعملية استعلام نهائية. يُوصى باستخدام الأسلوب 'FirstOrDefault' بدلاً من ذلك.
Metody 'Single' a 'SingleOrDefault' lze použít pouze jako finální operace dotazu. U této instance zvažte místo toho použití metody 'FirstOrDefault'.
메서드 'Single' 및 'SingleOrDefault'는 최종 쿼리 작업으로만 사용할 수 있습니다. 이 인스턴스에 'FirstOrDefault'를 대신 사용하십시오.
Οι μέθοδοι 'Single' και 'SingleOrDefault' μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως λειτουργίες τελικού ερωτήματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 'FirstOrDefault' σε αυτήν την παρουσία.
Los métodos 'Single' y 'SingleOrDefault' solo se pueden usar como una operación de consulta final. Considere la posibilidad de usar el método 'FirstOrDefault' en esta instancia.
Metoderne 'Single' og 'SingleOrDefault' kan kun bruges som endelig forespørgselshandling. Overvej at bruge metoden 'FirstOrDefault' i denne forekomst i stedet for.
方法 'Single' 和 'SingleOrDefault' 只能當做最終查詢作業使用。在這個執行個體中請考慮改用方法 'FirstOrDefault'。
Metod 'Single' i 'SingleOrDefault' można użyć tylko jako ostatniej operacji w kwerendzie. Rozważ możliwość użycia zamiast nich w tym wystąpieniu metody 'FirstOrDefault'.
Metodene Single og 'SingleOrDefault' kan bare brukes som en endelig spørringsoperasjon. Vurder å bruke metoden FirstOrDefault i denne forekomsten i stedet.
Metoderna 'Single' och 'SingleOrDefault' kan bara användas som en slutlig frågeåtgärd. Överväg att i stället använda metoden 'FirstOrDefault' i den här instansen.
Os métodos 'Single' e 'SingleOrDefault' podem ser usados apenas como uma operação final de consulta. Em vez disso, experimente usar o método 'FirstOrDefault' nesta instância.
מאפיין הניווט '<var>Property Name</var>' ביישות מסוג '<var>Type Name</var>' חייב ליישם את IEnumerable כדי של- Entity Framework תהיה אפשרות לעקוב אחר שינויים באוספים.
Entity Framework kan wijzigingen in verzamelingen alleen bijhouden als IEnumerable is geïmplementeerd met de navigatie-eigenschap <var>Property Name</var> voor de entiteit van het type <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusú entitás „<var>Property Name</var>” navigálási tulajdonságának meg kell valósítania az IEnumerable illesztőfelületet ahhoz, hogy az entitás-keretrendszer nyomon tudja követni a gyűjtemények változásait.
Tyypin <var>Type Name</var> navigointiominaisuuden <var>Property Name</var> on otettava käyttöön IEnumerable, jotta Entity Framework voi jäljittää kokoelmien muutoksia.
Entity Framework'ün koleksiyonlardaki değişiklikleri izleyebilmesi için, '<var>Type Name</var>' türünden varlıktaki '<var>Property Name</var>' gezinme özelliği, IEnumerable uygulamalıdır.
类型为“<var>Type Name</var>”的实体上的导航属性“<var>Property Name</var>”必须实现 IEnumerable,实体框架才能跟踪集合中的更改。
Свойством навигации "<var>Property Name</var>" сущности типа "<var>Type Name</var>" должен быть реализован интерфейс IEnumerable, чтобы позволить платформе Entity Framework отслеживать изменения в коллекциях.
La proprietà di navigazione '<var>Property Name</var>' nell'entità di tipo '<var>Type Name</var>' deve implementare IEnumerable affinché Entity Framework sia in grado di tenere traccia delle modifiche apportate nelle raccolte.
La propriété de navigation '<var>Property Name</var>' sur l'entité de type '<var>Type Name</var>' doit implémenter IEnumerable pour qu'Entity Framework effectue le suivi des modifications apportées aux collections.
يجب أن تعمل خاصية التنقل '<var>Property Name</var>' من النوع '<var>Type Name</var>' على تنفيذ IEnumerable لكي تتاح لإطار Entity Framework إمكانية تعقب التغييرات في المجموعات.
Entity Framework がコレクションの変更を追跡するには、型 '<var>Type Name</var>' のエンティティのナビゲーション プロパティ '<var>Property Name</var>' に IEnumerable が実装されている必要があります。
Die Navigationseigenschaft '<var>Property Name</var>' für die Entität vom Typ '<var>Type Name</var>' muss IEnumerable implementieren, damit Entity Framework Änderungen in den Auflistungen nachverfolgen kann.
Vlastnost navigace <var>Property Name</var> na entitě typu <var>Type Name</var> musí implementovat rozhraní IEnumerable, aby sada Entity Framework mohla sledovat změny v kolekci.
'<var>Type Name</var>' 형식의 엔터티에 대한 탐색 속성 '<var>Property Name</var>'이(가) Entity Framework에서 컬렉션의 변경 사항을 추적할 수 있도록 하려면 IEnumerable을 구현해야 합니다.
Η ιδιότητα περιήγησης '<var>Property Name</var>' στον τύπο οντότητας '<var>Type Name</var>' πρέπει να υλοποιεί τη διασύνδεση IEnumerable, προκειμένου το Entity Framework να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί αλλαγές στις συλλογές.
La propiedad de navegación '<var>Property Name</var>' en la entidad de tipo '<var>Type Name</var>' debe implementar IEnumerable para que Entity Framework pueda realizar un seguimiento de los cambios en las colecciones.
Navigationsegenskaben '<var>Property Name</var>' på en enhed af typen '<var>Type Name</var>' skal implementere IEnumerable, for at Entity Framework kan spore ændringer i samlinger.
型別 '<var>Type Name</var>' 的實體上的導覽屬性 '<var>Property Name</var>' 必須實作 IEnumerable,Entity Framework 才能追蹤集合中的變更。
Aby program Entity Framework mógł śledzić zmiany w kolekcjach, właściwość nawigacji „<var>Property Name</var>” w jednostce typu „<var>Type Name</var>” musi implementować interfejs IEnumerable.
Navigasjonsegenskapen <var>Property Name</var> for enheten av typen <var>Type Name</var> må implementere IEnumerable for at Entity Framework skal kunne spore endringer i samlinger.
Navigeringsegenskapen <var>Property Name</var> för entiteten av typen <var>Type Name</var> måste implementera IEnumerable för att Entity Framework ska kunna spåra ändringar i mängder.
A propriedade de navegação '<var>Property Name</var>' no tipo de entidade '<var>Type Name</var>' deve implementar IEnumerable para que o Entity Framework possa controlar alterações em coleções.
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
ל- RelationshipManager זה אין אפשרות להחזיר את ה- RelatedEnd. ניתן להחזיר ‏RelatedEnd רק באמצעות RelationshipManager עבור אובייקטים שמתבצע אחריהם מעקב של ה- ObjectStateManager או שמיישמים IEntityWithRelationships.
RelatedEnd kan niet worden geretourneerd door deze RelationshipManager. Een RelatedEnd kan alleen worden geretourneerd door een RelationshipManager voor objecten die worden bijgehouden door de ObjectStateManager of waarin IEntityWithRelationships is geïmplementeerd.
A RelatedEnd objektum nem adható vissza ezen RelationshipManager által. Egy RelationshipManager csak olyan objektumok esetén tud visszaadni RelatedEnd objektumot, amelyeket az ObjectStateManager nyomon követ, vagy amelyek megvalósítják az IEntityWithRelationships illesztőfelületet.
Tämä RelationshipManager ei voi palauttaa RelatedEnd-kohdetta. RelationshipManager voi palauttaa RelatedEnd-kohteen vain, jos ObjectStateManager jäljittää objektia tai jos objekti ottaa käyttöön kohteet IEntityWithRelationships.
RelatedEnd bu RelationshipManager tarafından döndürülemez. RelatedEnd yalnızca, ObjectStateManager tarafından izlenen veya IEntityWithRelationships uygulayan nesneler için bir RelationshipManager tarafından döndürülebilir.
此 RelationshipManager 无法返回 RelatedEnd。只有 ObjectStateManager 跟踪的对象或实现 IEntityWithRelationships 的对象的 RelationshipManager 能返回 RelatedEnd。
Объект RelatedEnd не может быть возвращен данным экземпляром RelationshipManager. Объект RelatedEnd может быть возвращен только объектом RelationshipManager для объектов, отслеживаемых классом ObjectStateManager или реализующих интерфейс IEntityWithRelationships.
RelatedEnd non può essere restituito da questo RelationshipManager. Un elemento RelatedEnd può essere restituito da un RelationshipManager solo per gli oggetti rilevati da ObjectStateManager o che implementano IEntityWithRelationships.
RelatedEnd ne peut pas être retourné par RelationshipManager. RelatedEnd peut uniquement être retourné par RelationshipManager pour des objets qui font l'objet d'un suivi par ObjectStateManager ou qui implémentent IEntityWithRelationships.
この RelationshipManager は RelatedEnd を返すことはできません。RelatedEnd を返すことができるのは、ObjectStateManager によって追跡されているオブジェクトか、IEntityWithRelationships を実装しているオブジェクトの RelationshipManager だけです。
Das RelatedEnd kann von diesem RelationshipManager nicht zurückgegeben werden. Ein RelatedEnd kann von einem RelationshipManager nur für Objekte zurückgegeben werden, die entweder vom ObjectStateManager nachverfolgt werden oder die IEntityWithRelationships implementieren.
يتعذر إرجاع RelatedEnd بواسطة RelationshipManager هذا. يمكن إرجاع RelatedEnd فقط عن طريق RelationshipManager الخاص بالكائنات التي يتم تعقبها من خلال ObjectStateManager أو التي تعمل على تنفيذ IEntityWithRelationships.
Tento objekt RelationshipManager nemůže vrátit objekt RelatedEnd. Objekt RelatedEnd může být objektem RelationshipManager vrácen pouze u objektů, které jsou buď sledovány objektem ObjectStateManager, nebo které implementují rozhraní IEntityWithRelationships.
이 RelationshipManager에서 RelatedEnd를 반환할 수 없습니다. RelatedEnd는 ObjectStateManager에서 추적되는 개체 또는 IEntityWithRelationships를 구현하는 개체에 대해서만 RelationshipManager에서 반환할 수 있습니다.
Η κλάση RelatedEnd δεν μπορεί να επιστραφεί από την κλάση RelationshipManager. Η RelatedEnd μπορεί να επιστραφεί από μια κλάση RelationshipManager μόνο για αντικείμενα που παρακολουθούνται από την κλάση ObjectStateManager ή που υλοποιούν τη διασύνδεση IEntityWithRelationships.
Este RelationshipManager no puede devolver el RelatedEnd. Un RelatedEnd solo puede ser devuelto por un RelationshipManager de objetos de los que el ObjectStateManager realiza un seguimiento o que implementan IEntityWithRelationships.
RelatedEnd kan ikke returneres af denne RelationshipManager. En RelatedEnd kan kun returneres af en RelationshipManager for objekter, der enten er sporet af ObjectStateManager, eller som implementerer IEntityWithRelationships.
這個 RelationshipManager 無法傳回 RelatedEnd。只有受到 ObjectStateManager 追蹤或實作 IEntityWithRelationships 的物件,可以由 RelationshipManager 傳回 RelatedEnd。
Ten obiekt RelationshipManager nie może zwracać obiektu RelatedEnd. Obiekt RelatedEnd może być zwracany przez obiekt RelationshipManager wyłącznie dla obiektów, które są śledzone przez obiekt ObjectStateManager lub implementują interfejs IEntityWithRelationships.
RelatedEnd kan ikke returneres av denne RelationshipManager. En RelatedEnd kan bare returneres av en RelationshipManager for objekter som enten spores av ObjectStateManager eller implementerer IEntityWithRelationships.
RelatedEnd kan inte returneras av denna RelationshipManager. En relaterad RelatedEnd kan bara returneras av en RelationshipManager för objekt som antingen spåras av ObjectStateManager eller som implementerar IEntityWithRelationships.
O RelatedEnd não pode ser retornado por este RelationshipManager. Um RelatedEnd pode ser retornado apenas por um RelationshipManager para objetos que são controlados pelo ObjectStateManager ou que implementam IEntityWithRelationships.
אין אפשרות להשתמש ב- EntityClient כדי ליצור הגדרת פקודה מתוך עץ פקודות של אחסון.
EntityClient kan niet worden gebruikt om een opdrachtdefinitie te maken op basis van een opslagopdrachtstructuur.
Az EntityClient nem használható parancsdefiníció létrehozására egy tároló parancsfájából.
EntityClient-kohdetta ei voi käyttää luotaessa komennon määritystä säilön komentopuusta.
EntityClient, bir depolama komut ağacından komut tanımı oluşturmak için kullanılamaz.
EntityClient 不能用于根据存储命令目录树创建命令定义。
Поставщик EntityClient нельзя использовать для создания определения команды из дерева команд хранилища.
Impossibile utilizzare EntityClient per creare una definizione di comando da una struttura ad albero dei comandi di archiviazione.
Impossible d'utiliser EntityClient pou créer une définition de commande à partir d'une arborescence de commandes de stockage.
يتعذر استخدام EntityClient لإنشاء تعريف أمر من شجرة أوامر تخزين.
EntityClient を使用してストアのコマンド ツリーからコマンド定義を作成することはできません。
EntityClient kann nicht verwendet werden, um eine Befehlsdefinition aus einer Speicherbefehlsstruktur zu erstellen.
Zprostředkovatele EntityClient nelze použít k vytvoření definice ze stromu příkazů úložiště.
EntityClient는 저장소 명령 트리에서 명령 정의를 만드는 데 사용할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας παροχής EntityClient για τη δημιουργία ορισμού εντολής από το δέντρο εντολών αποθήκευσης.
No se puede usar EntityClient para crear una definición de comando a partir de un árbol de comandos de almacén.
EntityClient kan ikke bruges til at oprette en kommandodefinition fra et lagerkommandotræ.
無法使用 EntityClient 由存放區命令樹建立命令定義。
Dostawca EntityClient nie może być używany do tworzenia definicji poleceń z poziomu drzewa poleceń magazynu.
Kan ikke bruke EntityClient til å opprette en kommandodefinisjon fra et lagerkommandotre.
EntityClient kan inte användas för att skapa en kommandodefinition från ett lagringskommandoträd.
O EntityClient não pode ser usado para criar uma definição de comando a partir de uma árvore de comandos de repositório.
אין אפשרות לשנות את מצב קשר הגומלין אם אחד מהקצוות של קשר הגומלין הוא KeyEntry.
Kan de status van een relatie niet wijzigen als een van de kanten van de relatie een KeyEntry is.
Egy kapcsolat állapota nem módosítható, ha a kapcsolat egyik végpontja egy KeyEntry.
Suhteen tilaa ei voi muuttaa, jos yksi suhteen päistä on KeyEntry.
İlişkinin taraflarından biri KeyEntry ise, ilişkinin durumu değiştirilemez.
如果关系的某一端为 KeyEntry,则无法更改关系的状态。
Нельзя изменить состояние связи, если один из элементов связи представляет собой KeyEntry.
Impossibile cambiare lo stato di una relazione se una delle estremità della relazione è un elemento KeyEntry.
Impossible de changer l'état d'une relation si l'une de ses terminaisons est un KeyEntry.
يتعذر تغيير حالة العلاقة إذا كانت إحدى نهايات العلاقة عبارة عن KeyEntry.
リレーションシップのいずれかの End が KeyEntry の場合、そのリレーションシップの状態を変更することはできません。
Der Zustand einer Beziehung kann nicht geändert werden, wenn ein Ende der Beziehung ein KeyEntry ist.
Pokud jeden z konců vztahu je KeyEntry, nelze změnit stav vztahu.
관계의 끝 중 하나가 KeyEntry인 경우 관계 상태를 변경할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας κατάστασης εάν ένα από τα άκρα της σχέσης είναι στοιχείο KeyEntry.
No se puede cambiar el estado de una relación si uno de sus extremos es una KeyEntry.
Det er ikke muligt at ændre en relations tilstand, hvis en af relationens afslutninger er en KeyEntry.
如果關聯性的其中一端為 KeyEntry,則無法變更關聯性的狀態。
Nie można zmienić stanu relacji, jeśli jeden z końców relacji jest elementem KeyEntry.
Kan ikke endre tilstanden til en relasjon hvis én av endene til relasjonen er en KeyEntry.
Det går inte att ändra tillståndet för en relation om någon av parterna i relationen är en KeyEntry.
Não será possível alterar o estado de uma relação se uma das extremidades da relação for uma KeyEntry.
See catalog page for all messages.