The service
Messages on page
העמודה '<var>X</var>' מופתה ל- '<var>Y</var>' של מאפיינים מרובים. ודא שקיימת עמודה נפרדת לכל מאפיין.
De kolom <var>X</var> is toegewezen aan meerdere eigenschappen <var>Y</var>. Zorg ervoor dat er een aparte kolom aanwezig is voor elke eigenschap.
A(z) „<var>X</var>” oszlop több tulajdonságra van leképezve: „<var>Y</var>”. Ügyeljen arra, hogy mindegyik tulajdonsághoz létezzen egy külön oszlop.
Sarake <var>X</var> on yhdistetty useaan ominaisuuteen <var>Y</var>. Varmista, että jokaiselle ominaisuudelle on erillinen sarake.
'<var>X</var>' sütunu birden fazla '<var>Y</var>' özelliğiyle eşleştirilir. Her özellik için ayrı bir sütun olduğundan emin olun.
“<var>X</var>”列映射到多个属性“<var>Y</var>”。请确保每个属性都对应一个单独的列。
Столбец "<var>X</var>" сопоставлен с несколькими свойствами "<var>Y</var>". Убедитесь, что для каждого свойства существует отдельный столбец.
La colonna '<var>X</var>' è mappata a più proprietà '<var>Y</var>'. Assicurarsi che esista una colonna distinta per ogni proprietà.
La colonne '<var>X</var>' est mappée à plusieurs propriétés '<var>Y</var>'. Vérifiez qu'il existe une colonne distincte pour chaque propriété.
تم تعيين العمود '<var>X</var>' إلى الخصائص المتعددة '<var>Y</var>'. تأكد من وجود عمود منفصل لكل خاصية.
列 '<var>X</var>' が複数のプロパティ '<var>Y</var>' にマップされています。プロパティごとに個別の列が存在するようにしてください。
Die Spalte '<var>X</var>' ist mehreren Eigenschaften '<var>Y</var>' zugeordnet. Stellen Sie sicher, dass für jede Eigenschaft eine separate Spalte vorhanden ist.
Sloupec <var>X</var> je mapován na více vlastností <var>Y</var>. Zajistěte, aby pro každou vlastnost existoval samostatný sloupec.
'<var>X</var>' 열은 여러 속성 '<var>Y</var>'(으)로 매핑됩니다. 각 속성에 별도 열이 있는지 확인하십시오.
Η στήλη '<var>X</var>' αντιστοιχίζεται σε πολλαπλές ιδιότητες '<var>Y</var>'. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ξεχωριστή στήλη για κάθε ιδιότητα.
La columna '<var>X</var>' está asignada a varias propiedades '<var>Y</var>'. Asegúrese de que haya una columna independiente para cada propiedad.
Kolonnen '<var>X</var>' er knyttet til flere egenskaber '<var>Y</var>'. Sørg for, at der findes en separat kolonne for hver egenskab.
'<var>X</var>' 資料行對應至多個屬性 '<var>Y</var>'。請確認每個屬性都有個別的資料行存在。
Kolonnen <var>X</var> er tilordnet til flere egenskaper <var>Y</var>. Kontroller at det finnes en egen kolonne for hver egenskap.
Kolumnen <var>X</var> är mappad till flera <var>Y</var>-egenskaper. Se till att det finns en separat kolumn för varje egenskap.
Kolumna „<var>X</var>” jest zamapowana do wielu właściwości „<var>Y</var>”. Upewnij się, że dla każdej właściwości istnieje osobna kolumna.
A coluna '<var>X</var>' está mapeada para várias propriedades '<var>Y</var>'. Verifique se existe uma coluna separada para cada propriedade.
אין תמיכה בפרמטר הפקודה '<var>X</var>' מסוג '<var>Type Name</var>'.
De opdrachtparameter <var>X</var> van het type <var>Type Name</var> wordt niet ondersteund.
A következő típusú „<var>X</var>” parancsparaméter nem támogatott: „<var>Type Name</var>”.
Tyypin <var>Type Name</var> komentoparametria <var>X</var> ei tueta.
'<var>Type Name</var>' türündeki '<var>X</var>' komut parametresi desteklenmiyor.
不支持类型为“<var>Type Name</var>”的命令参数“<var>X</var>”。
Параметр команды "<var>X</var>" типа "<var>Type Name</var>" не поддерживается.
Parametro del comando '<var>X</var>' di tipo '<var>Type Name</var>' non supportato.
Le paramètre de commande '<var>X</var>' de type '<var>Type Name</var>' n'est pas pris en charge.
معلمة الأمر '<var>X</var>' من النوع '<var>Type Name</var>' غير معتمدة.
型 '<var>Type Name</var>' のコマンド パラメーター '<var>X</var>' はサポートされていません。
Der Befehlsparameter '<var>X</var>' vom Typ '<var>Type Name</var>' wird nicht unterstützt.
Parametr příkazu <var>X</var> typu <var>Type Name</var> není podporován.
'<var>Type Name</var>' 형식의 명령 매개 변수 '<var>X</var>'이(가) 지원되지 않습니다.
Δεν υποστηρίζεται η παράμετρος εντολής '<var>X</var>' τύπου '<var>Type Name</var>'.
No se admite el parámetro de comando '<var>X</var>' de tipo '<var>Type Name</var>'.
Kommandoparameteren '<var>X</var>' af typen '<var>Type Name</var>' understøttes ikke.
不支援型別 '<var>Type Name</var>' 的命令參數 '<var>X</var>'。
Parametr polecenia „<var>X</var>” typu „<var>Type Name</var>” jest nieobsługiwany.
Støtter ikke kommandoparameteren <var>X</var> av typen <var>Type Name</var>.
Kommandoparametern <var>X</var> för typen <var>Type Name</var> stöds inte.
O parâmetro de comando '<var>X</var>' do tipo '<var>Type Name</var>' não tem suporte.
הגדרת הפונקציה '<var>Function Name</var>' מכילה הפניה ישירה או עקיפה לעצמה. אין תמיכה בהגדרות פונקציה רקורסיביות.
De definitie van de functie <var>Function Name</var> bevat een a directe of indirecte verwijzing naar zichzelf. Recursieve functiedefinities worden niet ondersteund.
A(z) „<var>Function Name</var>” függvény definíciója közvetlen vagy közvetett hivatkozást tartalmaz önmagára. A rekurzív függvénydefiníciók nem támogatottak.
Funktion <var>Function Name</var> määritys sisältää suoran tai epäsuoran viitteen itseensä. Funktion rekursiivisia määrityksiä ei tueta.
'<var>Function Name</var>' işlevinin tanımı kendisine doğrudan veya dolaylı başvuru içeriyor. Yinelemeli işlev tanımları desteklenmez.
函数“<var>Function Name</var>”的定义包含对自身的直接或间接引用。不支持递归函数定义。
Определение функции <var>Function Name</var> содержит прямую или косвенную ссылку на себя. Рекурсивные определения функции не поддерживаются.
La definizione della funzione '<var>Function Name</var>' contiene un riferimento diretto o indiretto a se stessa. Le definizioni di funzioni ricorsive non sono supportate.
La définition de la fonction '<var>Function Name</var>' contient une référence directe ou indirecte à elle-même. Les définitions de fonctions récursives ne sont pas prises en charge.
يحتوي تعريف الدالة '<var>Function Name</var>' على مرجع مباشر أو غير مباشر لنفسه. لم تُعتمد تعريفات الدالات المتداخلة.
関数 '<var>Function Name</var>' の定義に、この関数自身の直接参照または間接参照が含まれています。再帰的な関数定義はサポートされていません。
Die Definition der Funktion '<var>Function Name</var>' enthält einen direkten oder indirekten Verweis auf sich selbst. Rekursive Funktionsdefinitionen werden nicht unterstützt.
Definice funkce <var>Function Name</var> obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na sebe. Rekurzivní definice funkcí nejsou podporovány.
'<var>Function Name</var>' 함수의 정의에 자신에 대한 직접 또는 간접 참조가 포함되어 있습니다. 재귀 함수 정의는 지원되지 않습니다.
Ο ορισμός της συνάρτησης '<var>Function Name</var>' περιέχει μια άμεση ή έμμεση αναφορά στον εαυτό του. Δεν υποστηρίζονται οι ορισμοί αναδρομικών συναρτήσεων.
La definición de la función '<var>Function Name</var>' contiene una referencia directa o indirecta a sí misma. No se admiten las definiciones de función recursivas.
Definitionen af funktionen '<var>Function Name</var>' indeholder en direkte eller indirekte reference til sig selv. Rekursive funktionsdefinitioner understøttes ikke.
函式 '<var>Function Name</var>' 的定義包含直接或間接的自我參考。不支援遞迴函式定義。
Definicja funkcji „<var>Function Name</var>” zawiera bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do samej siebie. Cykliczne definicje funkcji są niedozwolone.
Definisjonen av funksjonen <var>Function Name</var> inneholder en direkte eller indirekte referanse til seg selv. Rekursive funksjonsdefinisjoner støttes ikke.
Definitionen av funktionen <var>Function Name</var> innehåller en direkt eller indirekt referens till sig själv. Definitioner av rekursiva funktioner stöds inte.
A definição da função '<var>Function Name</var>' contém uma referência direta ou indireta a si mesma. Definições de função recursiva não são suportadas.
מפרט הסוג כולל מספר ארגומנטים שגוי. הסוג '<var>X</var>' כולל <var>Y</var> פרמטרים.
De typespecificatie heeft een onjuist aantal argumenten. Het type <var>X</var> heeft <var>Y</var> parameters.
A típusmegadás helytelen számú argumentumot tartalmaz. A következő típusnak <var>Y</var> paramétere van: „<var>X</var>”.
Tyyppimäärityksellä on virheellinen määrä argumentteja. Tyypillä <var>X</var> on <var>Y</var> parametria.
Tür belirtiminde yanlış sayıda bağımsız değişken var. '<var>X</var>' türünde <var>Y</var> parametre var.
类型规范的参数数量不正确。“<var>X</var>”类型有 <var>Y</var> 个参数。
Спецификация типа содержит неверное количество аргументов. Тип "<var>X</var>" имеет <var>Y</var> параметров.
Il numero di argomenti della specifica del tipo non è corretto. Il tipo '<var>X</var>' ha <var>Y</var> parametri.
Le nombre d'arguments de la spécification de type est incorrect. Le type '<var>X</var>' possède <var>Y</var> paramètres.
يحتوي تحديد النوع على عدد غير صحيح من الوسيطات. يحتوي النوع '<var>X</var>' على <var>Y</var> معلمة.
型指定に、正しくない数の引数が含まれています。'<var>X</var>' 型には <var>Y</var> 個のパラメーターが含まれています。
Die Typspezifikation weist nicht die richtige Anzahl von Argumenten auf. Der Typ '<var>X</var>' hat <var>Y</var> Parameter.
Specifikace typu má nesprávný počet argumentů. Typ <var>X</var> má následující počet parametrů: <var>Y</var>.
형식 사양의 인수 개수가 잘못되었습니다. '<var>X</var>' 형식의 매개 변수는 <var>Y</var>개입니다.
Ο προσδιορισμός τύπου έχει λανθασμένο αριθμό ορισμάτων. Ο τύπος '<var>X</var>' έχει <var>Y</var> παραμέτρους.
La especificación de tipo tiene un número incorrecto de argumentos. El tipo '<var>X</var>' tiene <var>Y</var> parámetros.
Typespecifikationen har et forkert antal argumenter. Typen '<var>X</var>' har <var>Y</var> parametre.
型別規格的引數數目不正確。'<var>X</var>' 型別具有 <var>Y</var> 個參數。
Specyfikacja typu zawiera niepoprawną liczbę argumentów. Typ „<var>X</var>” ma następującą liczbę parametrów: <var>Y</var>.
Typespesifikasjonen har et ugyldig antall argumenter. <var>X</var>-typen har <var>Y</var> parametere.
Typspecifikationen har ett felaktigt antal argument. Typen <var>X</var> har <var>Y</var> parametrar.
A especificação de tipo tem um número de argumentos incorreto. O tipo '<var>X</var>' tem <var>Y</var> parâmetros.
שם של מרחב שמות, סוג או פונקציה חייב להיות שם יחיד או מספר כלשהו של שמות המופרדים על-ידי נקודות.
Een naamruimte-, type- of functienaam moet één naam of een aantal namen gescheiden door punten zijn.
Egy névtér, típus vagy függvény nevének egyetlen névből kell állnia, illetve állhat tetszőleges számú, ponttal elválasztott névből.
Nimitilan, tyypin tai funktion nimen on oltava yksittäinen nimi tai mikä tahansa määrä nimiä, jotka on eroteltu pisteillä.
Ad alanı, tür veya işlev adı tek bir ad veya noktalarla ayrılmış istenen sayıda ad olmalıdır.
命名空间、类型或函数名称必须是单个名称或以点分隔的任意数量的名称。
Имя пространства имен, типа или функции может быть одиночным именем или состоять из произвольного количества имен, разделенных точками.
I nomi di spazi dei nomi, tipi o funzioni devono essere costituiti da un singolo nome o da un qualsiasi numero di nomi separati da punti.
Un nom d'espace de noms, de type ou de fonction doit être un nom unique ou plusieurs noms séparés par des points.
يجب أن يكون النوع أو مساحة الاسم أو اسم الدالة عبارة عن اسم مفرد أو أي عدد من الأسماء مفصولة بنقاط.
名前空間、型、関数名は、単一の名前またはピリオドによって区切られた複数の名前にする必要があります。
Ein Namespace-, Typ- oder Funktionsname muss ein einzelner Name sein. Er kann auch eine beliebige Anzahl von Namen sein, die durch Punkte getrennt sind.
Obor názvů, typ nebo název funkce musí být jeden název, nebo libovolný počet názvů oddělených tečkami.
네임스페이스, 형식 또는 함수 이름은 단일 이름이거나 점으로 구분한 여러 개의 이름이어야 합니다.
Ένας χώρος ονομάτων, ένας τύπος ή ένα όνομα συνάρτησης πρέπει να έχει τη μορφή μεμονωμένου ονόματος ή ενός οποιουδήποτε αριθμού ονομάτων που χωρίζονται με τελείες.
Los espacios de nombres, tipos o nombres de función deben tener un solo nombre o varios nombres separados por puntos.
Et navneområde, en type eller et funktionsnavn skal være et enkelt navn eller et vilkårligt antal navne, der er adskilt af punktummer.
命名空間、型別或函式名稱必須是單一名稱,或以點分隔之名稱的任何數目。
Nazwa przestrzeni nazw, typu lub funkcji musi być pojedynczą nazwą lub dowolną liczbą nazw rozdzielonych kropkami.
Et navneområde, en type eller et funksjonsnavn må være et enkeltnavn eller et antall navn atskilt med prikker.
Namnet på ett namnområde, en typ eller en funktion måste vara ett enda namn eller ett valfritt antal punktavgränsade namn.
Um nome de namespace, tipo ou função deve ser um nome único ou qualquer número de nomes separados por pontos.
הביטוי שצוין מכיל מטה-נתונים של <var>X</var> ממרחב עבודה שאינו מרחב העבודה שהוגדר כיעד.
De opgegeven expressie bevat <var>X</var> metagegevens uit een andere werkruimte dan de doelwerkruimte.
A megadott kifejezés <var>X</var> metaadatot tartalmaz egy olyan munkaterületről, amely eltérő a cél munkaterülettől.
Määritetty lauseke sisältää kohteen <var>X</var> metatiedot, jotka ovat peräisin muusta kuin kohdetyötilasta.
Belirtilen ifade hedef çalışma alanından başka bir çalışma alanından <var>X</var> meta veri içeriyor.
指定的表达式中,包含的 <var>X</var> 元数据来自目标工作区以外的工作区。
Указанное выражение содержит <var>X</var> метаданные из рабочей области, отличной от целевой рабочей области.
L'espressione specificata contiene i metadati <var>X</var> provenienti da un'area di lavoro diversa dall'area di lavoro di destinazione.
L'expression spécifiée contient des métadonnées <var>X</var> provenant d'un espace de travail autre que l'espace de travail cible.
يحتوي التعبير المحدد على بيانات تعريف <var>X</var> من مساحة عمل بخلاف مساحة العمل الهدف.
指定された式に、ターゲットのワークスペースとは異なるワークスペースの <var>X</var> メタデータが含まれています。
Der angegebene Ausdruck enthält <var>X</var> Metadaten von einem anderen Arbeitsbereich als dem Zielarbeitsbereich.
Zadaný výraz obsahuje metadata <var>X</var> z jiného pracovního prostoru, než je cílový pracovní prostor.
지정한 식에 대상 작업 영역이 아닌 작업 영역의 <var>X</var> 메타데이터가 포함되어 있습니다.
Η καθορισμένη παράσταση περιέχει <var>X</var> μετα-δεδομένα από ένα χώρο εργασίας διαφορετικό από το χώρο εργασίας προορισμού.
La expresión especificada contiene <var>X</var> metadatos de un área de trabajo distinta al área de trabajo de destino.
Det angivne udtryk indeholder <var>X</var> metadata fra et andet arbejdsområde end destinationsarbejdsområdet.
指定的運算式包含來自目標工作空間以外工作空間的 <var>X</var> 中繼資料。
Podane wyrażenie zawiera metadane <var>X</var> pochodzące z obszaru roboczego innego niż docelowy obszar roboczy.
Det angitte uttrykket inneholder <var>X</var> metadata fra et annet arbeidsområde enn målarbeidsområdet.
Det angivna uttrycket innehåll <var>X</var> metadata från en annan arbetsyta än målarbetsytan.
A expressão especificada contém <var>X</var> metadados de um espaço de trabalho diferente do espaço de trabalho de destino.
מאפיין ה- ComplexType המקונן '<var>Property Name</var>' ב- ReturnType ‏'<var>Type Name</var>' של הפונקציה '<var>Function Name</var>' אינו נתמך, נא שקול לשטח את מאפיין ה- ComplexType המקונן.
De geneste ComplexType-eigenschap <var>Property Name</var> in het ReturnType <var>Type Name</var> van de functie <var>Function Name</var> wordt niet ondersteund. U kunt dit probleem omzeilen door de geneste eigenschap ComplexType plat te maken.
A(z) „<var>Function Name</var>” függvény „<var>Type Name</var>” ReturnType típusában levő beágyazott ComplexType típusú „<var>Property Name</var>” tulajdonság nem támogatott, fontolja meg a beágyazott ComplexType típusú tulajdonság egybesimítását.
Funktion <var>Function Name</var> ReturnType-tyypin <var>Type Name</var> sisäkkäistä ComplexType-ominaisuutta <var>Property Name</var> ei tueta. Tasoita sisäkkäinen ComplexType-ominaisuus.
'<var>Function Name</var>' işlevinin '<var>Type Name</var>' ReturnType'ındaki iç içe ComplexType özelliği '<var>Property Name</var>' desteklenmez, lütfen iç içe olan ComplexType özelliğini tek düzey haline getirmeyi deneyin.
不支持函数“<var>Function Name</var>”ReturnType“<var>Type Name</var>”中嵌套的 ComplexType 属性“<var>Property Name</var>”。请考虑修整嵌套的 ComplexType 属性。
Вложенное свойство ComplexType "<var>Property Name</var>" в свойстве ReturnType "<var>Type Name</var>" функции "<var>Function Name</var>" не поддерживается. Учтите выравнивание вложенного свойства ComplexType.
Proprietà ComplexType annidata '<var>Property Name</var>' nell'attributo ReturnType '<var>Type Name</var>' della funzione '<var>Function Name</var>' non supportata. Provare a rendere flat la proprietà ComplexType annidata.
La propriété Nested ComplexType '<var>Property Name</var>' dans le ReturnType '<var>Type Name</var>' de la fonction '<var>Function Name</var>' n'est pas prise en charge, aplanissez la propriété ComplexType imbriquée.
خاصية ComplexType المتداخلة '<var>Property Name</var>' في ReturnType '<var>Type Name</var>' للدالة '<var>Function Name</var>' غير معتمدة. الرجاء مراعاة دمج خاصية ComplexType المتداخلة نهائيًا.
関数 '<var>Function Name</var>' の ReturnType '<var>Type Name</var>' で、入れ子になった ComplexType プロパティ '<var>Property Name</var>' はサポートされていません。この入れ子になった ComplexType プロパティを平坦化することを検討してください。
Die geschachtelte ComplexType-Eigenschaft '<var>Property Name</var>' im ReturnType '<var>Type Name</var>' der Funktion '<var>Function Name</var>' wird nicht unterstützt. Fassen Sie die geschachtelte ComplexType-Eigenschaft zusammen.
Vnořená vlastnost ComplexType <var>Property Name</var> v ReturnType <var>Type Name</var> funkce <var>Function Name</var> není podporována. Zvažte linearizaci vnořené vlastnosti ComplexType.
'<var>Function Name</var>' 함수의 ReturnType '<var>Type Name</var>'에 있는 중첩 ComplexType 속성 '<var>Property Name</var>'은(는) 지원되지 않습니다. 중첩 ComplexType 속성을 평면화하십시오.
Η ένθετη ιδιότητα ComplexType '<var>Property Name</var>' στο ReturnType '<var>Type Name</var>' της συνάρτησης '<var>Function Name</var>' δεν υποστηρίζεται. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ομαδοποιήσετε την ένθετη ιδιότητα ComplexType.
No se admite la propiedad anidada de ComplexType'<var>Property Name</var>' en el ReturnType '<var>Type Name</var>' de la función '<var>Function Name</var>'. Considere la posibilidad de reducir la propiedad anidada de ComplexType.
Den indlejrede ComplexType-egenskab '<var>Property Name</var>' i ReturnType '<var>Type Name</var>' for funktionen '<var>Function Name</var>' understøttes ikke. Overvej at udligne den indlejrede ComplexType-egenskab.
不支援函式 '<var>Function Name</var>' 的 ReturnType '<var>Type Name</var>' 中的巢狀 ComplexType 屬性 '<var>Property Name</var>',請考慮簡維巢狀 ComplexType 屬性。
W funkcji „<var>Function Name</var>” nie może istnieć właściwość ComplexType „<var>Property Name</var>” zagnieżdżona w atrybucie ReturnType „<var>Type Name</var>”. Rozważ zmniejszenie liczby poziomów zagnieżdżeń we właściwości ComplexType.
Den nestede ComplexType-egenskapen <var>Property Name</var> i ReturnType <var>Type Name</var> av funksjonen <var>Function Name</var>, støttes ikke. Vurder å flate ut den nestede ComplexType-egenskapen.
Den kapslade ComplexType-egenskapen <var>Property Name</var> i ReturnType <var>Type Name</var> för funktionen <var>Function Name</var> stöds inte. Förenkla den kapslade ComplexType-egenskapen.
A propriedade aninhada ComplexType '<var>Property Name</var>' no ReturnType '<var>Type Name</var>' da função '<var>Function Name</var>' não é suportada. Considere mesclar a propriedade aninhada ComplexType.
אין תמיכה בסוג התוצאה של פעולת השירות '<var>Type Name</var>' עבור ארגומנט זה של פעולת השירות. נדרשת פעולת שירות אשר יוצרת מופע של סוג הנגזר מ- DbExpression או סוג אנונימי עם מאפיינים הנגזרים מ- DbExpression.
Het resultaattype <var>Type Name</var> van de methode wordt niet ondersteund voor dit methodeargument. Er is een methode vereist die een exemplaar van een van DbExpression afgeleid type of een anoniem type met van DbExpression afgeleide eigenschap produceert.
A metódus „<var>Type Name</var>” eredménytípusa nem támogatott ezen metódusargumentumhoz. Olyan metódus szükséges, amely egy DbExpression objektumból származtatott típusú példányt vagy egy DbExpression objektumból származtatott tulajdonságokkal rendelkező névtelen típusú példányt eredményez.
Tämä menetelmän argumentti ei tue menetelmän tulostyyppiä <var>Type Name</var>. Tarvitaan menetelmä, joka tuottaa DbExpression-johdetun tyypin esiintymän tyypin, jolla on DbExpression-johdetut ominaisuudet.
'<var>Type Name</var>' yöntem sonuç türü bu yöntem bağımsız değişkeni için desteklenmez. Bir DbExpression-derived türü veya DbExpression-derived özelliklerine sahip anonim tür örneği üreten bir yöntem gerekir.
此方法参数不支持方法结果类型“<var>Type Name</var>”。要求方法能够生成 DbExpression 派生类型的实例,或者生成具有 DbExpression 派生属性的匿名类型的实例。
Тип результата метода "<var>Type Name</var>" не поддерживается для этого аргумента метода. Необходим метод, формирующий экземпляр типа, производного от DbExpression, или анонимного типа со свойствами, производными от DbExpression.
Tipo di risultato del metodo '<var>Type Name</var>' non supportato per questo argomento di metodo. È richiesto un metodo che produca un'istanza di un tipo derivato da DbExpression o di un tipo anonimo con proprietà derivate da DbExpression.
لم يُعتمد نوع نتيجة الأسلوب '<var>Type Name</var>' لوسيطة الأسلوب هذه. يجب إدخال أسلوب يعمل على إنشاء مثيل لنوع مشتق من DbExpression أو نوع مجهول بالخصائص المشتقة من DbExpression.
メソッドの結果型 '<var>Type Name</var>' はこのメソッドの引数ではサポートされていません。DbExpression 派生型か、DbExpression 派生プロパティを持つ匿名型のインスタンスを生成するメソッドが必要です。
Die Methode Ergebnistyp '<var>Type Name</var>' wird für dieses Methodenargument nicht unterstützt. Eine Methode ist erforderlich, die einen DbExpression-abgeleiteten Typ oder einen anonymen Typ mit DbExpression-abgeleiteten Eigenschaften erstellt.
Le type de résultat de la méthode '<var>Type Name</var>' n'est pas pris en charge par l'argument de cette méthode. Une méthode qui produit une instance d'un type dérivé de DbExpression ou d'un type anonyme avec des propriétés dérivées de DbExpression est requise.
Výsledný typ metody <var>Type Name</var> není podporován u tohoto argumentu metody. Je požadována metoda, která produkuje instanci typu odvozeného od DbExpression nebo instanci anonymního typu s vlastnostmi odvozenými od DbExpression.
메서드 결과 형식 '<var>Type Name</var>'은(는) 이 메서드 인수에 사용할 수 없습니다. DbExpression 파생 형식의 인스턴스 또는 DbExpression 파생 속성이 있는 익명 형식을 생성하는 메서드가 있어야 합니다.
Ο τύπος αποτελέσματος μεθόδου '<var>Type Name</var>' δεν υποστηρίζεται για αυτό το όρισμα μεθόδου. Απαιτείται μια μέθοδος που παράγει μια παρουσία η οποία προέρχεται από τύπο DbExpression ή από ανώνυμο τύπο με ιδιότητες που προέρχονται από DbExpression.
El tipo de resultado del método '<var>Type Name</var>' no es compatible con este argumento de método. Se requiere un método que genere una instancia de un tipo derivado de DbExpression o un tipo anónimo con propiedades derivadas de DbExpression.
Metoderesultattypen '<var>Type Name</var>' understøttes ikke for dette metodeargument. Der kræves en metode, som genererer en forekomst af en DbExpression-afledt type eller en anonym type med DbExpression-afledte egenskaber.
對這個方法引數不支援方法結果型別 '<var>Type Name</var>'。必須是產生 DbExpression 衍生型別執行個體的方法,或具有 DbExpression 衍生屬性的匿名型別。
Typ „<var>Type Name</var>” wyników użycia metody jest nieodpowiedni dla tego argumentu metody. Należy użyć metody, której wynikiem jest typ oparty na klasie DbExpression lub anonimowy typ o właściwościach opartych na klasie DbExpression.
Metoderesultattypen <var>Type Name</var> støttes ikke for dette metodeargumentet. En metode som produserer en forekomst av en DbExpression-avledet type eller en anonym type med DbExpression-avledede egenskaper, er påkrevd.
Resultattypen <var>Type Name</var> för metoden stöds inte för det här metodargumentet. En metod som skapar en instans av en DbExpression-härledd typ eller en anonym typ med DbExpression-härledda egenskaper krävs.
O tipo do resultado do método '<var>Type Name</var>' não é suportado para este argumento do método. Um método que produz uma instância de um tipo derivado de DbExpression ou de um tipo anônimo com propriedades derivadas de DbExpression é necessário.
המאפיין '<var>Property Name</var>' ב- ReturnType ‏'<var>Type Name</var>' של ה- FunctionImport ‏'<var>X</var>' אינו חוקי.
De eigenschap <var>Property Name</var> in het ReturnType <var>Type Name</var> van de FunctionImport <var>X</var> is ongeldig.
A(z) „<var>X</var>” FunctionImport „<var>Type Name</var>” ReturnType visszatérési típusában levő „<var>Property Name</var>” tulajdonság érvénytelen.
FunctionImport-kohteen <var>X</var> ReturnType-tyypin <var>Type Name</var> ominaisuus <var>Property Name</var> ei kelpaa.
'<var>X</var>' FunctionImport'un '<var>Type Name</var>' ReturnType'ındaki '<var>Property Name</var>' özelliği geçersiz.
FunctionImport“<var>X</var>”的 ReturnType“<var>Type Name</var>”中的属性“<var>Property Name</var>”无效。
Свойство "<var>Property Name</var>" в типе ReturnType "<var>Type Name</var>" элемента FunctionImport "<var>X</var>" является недопустимым.
La proprietà '<var>Property Name</var>' nell'elemento ReturnType '<var>Type Name</var>' di FunctionImport '<var>X</var>' non è valida.
La propriété '<var>Property Name</var>' dans le ReturnType '<var>Type Name</var>' du FunctionImport '<var>X</var>' n'est pas valide.
الخاصية '<var>Property Name</var>' في ReturnType '<var>Type Name</var>' لـ FunctionImport '<var>X</var>' غير صالحة.
FunctionImport '<var>X</var>' の ReturnType '<var>Type Name</var>' のプロパティ '<var>Property Name</var>' が無効です。
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' im ReturnType '<var>Type Name</var>' von FunctionImport '<var>X</var>' ist ungültig.
Vlastnost <var>Property Name</var> v ReturnType <var>Type Name</var> elementu FunctionImport <var>X</var> je neplatná.
FunctionImport '<var>X</var>'의 ReturnType '<var>Type Name</var>'에서 속성 '<var>Property Name</var>'이(가) 잘못되었습니다.
Η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' στο ReturnType '<var>Type Name</var>' του στοιχείου FunctionImport '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη.
La propiedad '<var>Property Name</var>' en el ReturnType '<var>Type Name</var>' de FunctionImport '<var>X</var>' no es válida.
Egenskaben '<var>Property Name</var>' i ReturnType '<var>Type Name</var>' for FunctionImport '<var>X</var>' er ugyldig.
FunctionImport '<var>X</var>' 的 ReturnType '<var>Type Name</var>' 中的屬性 '<var>Property Name</var>' 無效。
Właściwość „<var>Property Name</var>” w atrybucie ReturnType „<var>Type Name</var>” elementu FunctionImport „<var>X</var>” jest nieprawidłowa.
Egenskapen <var>Property Name</var> i ReturnType <var>Type Name</var> i FunctionImport <var>X</var> er ugyldig.
Egenskapen <var>Property Name</var> i ReturnType <var>Type Name</var> i FunctionImport <var>X</var> är ogiltig.
EntityCommand זה מבוסס על הגדרת פקודה מוכנה ואין אפשרות להכינו מחדש. כדי ליצור פקודה שקולה עם פרמטרים שונים, צור הגדרת פקודה חדשה וקרא לפעולת השירות CreateCommand שלה.
Deze EntityCommand is gebaseerd op een voorbereide opdrachtdefinitie en deze kan niet opnieuw worden voorbereid. Als u een gelijkwaardige opdracht wilt maken met andere parameters, maakt u een nieuwe opdrachtdefinitie en roept u de bijbehorende methode CreateCommand aan.
Ez az EntityCommand egy előkészített parancsdefiníción alapul, és nem készíthető elő újból. Egy eltérő paraméterekkel rendelkező, de egyenértékű parancs létrehozásához hozzon létre egy új parancsdefiníciót, és hívja meg az ahhoz tartozó CreateCommand metódust.
Tämä EntityCommand perustuu valmisteltuun komennon määritykseen, eikä sitä voi valmistella uudelleen. Luo eri parametreja käyttävä vastaava komento, luo uusi komennon määritys ja kutsu sen CreateCommand-menetelmää.
Bu EntityCommand hazırlanmış bir komut tanımına dayalıdır ve yeniden hazırlanamaz. Farklı parametrelerle eşdeğer bir komut oluşturmak için, yeni bir komut tanımı oluşturun ve bunun CreateCommand yöntemini çağırın.
此 EntityCommand 基于已准备就绪的命令定义,无法再次准备。若要创建参数不同的等效命令,请创建新的命令定义,然后调用其 CreateCommand 方法。
Эта команда EntityCommand основана на подготовленном определении команды и не может быть подготовлена повторно. Чтобы создать эквивалентную команду с другими параметрами, создайте новое определение команды и вызовите его метод CreateCommand.
EntityCommand è basato su una definizione di comando predisposto. Impossibile predisporlo di nuovo. Per creare un comando equivalente con parametri diversi, creare una nuova definizione di comando e chiamare il corrispondente metodo CreateCommand.
EntityCommand est basé sur une définition de commande préparée et ne peut pas être préparé à nouveau. Pour créer une commande équivalente avec des paramètres différents, créez une définition de commande et appelez sa méthode CreateCommand.
يعتمد EntityCommand على تعريف أمر مُعد ويتعذر إجراء إعادة إعداد له. لإنشاء أمر مكافئ بمعلمات مختلفة، قم بإنشاء تعريف أمر جديد ثم قم باستدعاء أسلوب CreateCommand الخاص به.
この EntityCommand は準備済みのコマンド定義に基づいています。再度準備することはできません。異なるパラメーターを持つ同等のコマンドを作成するには、新しいコマンド定義を作成し、その CreateCommand メソッドを呼び出します。
Dieser EntityCommand basiert auf einer vorbereiteten Befehlsdefinition und kann nicht erneut vorbereitet werden. Erstellen Sie eine Befehlsdefinition, und rufen Sie ihre CreateCommand-Methode auf, um einen gleichwertigen Befehl mit unterschiedlichen Parametern zu erstellen.
Tento příkaz EntityCommand je založen na připravené definici příkazu a nelze jej připravit znovu. Chcete-li vytvořit ekvivalentní příkaz s odlišnými parametry, vytvořte novou definici příkazu a volejte její metodu CreateCommand.
이 EntityCommand는 준비된 명령 정의를 기반으로 하며 다시 준비할 수 없습니다. 다른 매개 변수를 사용하여 이와 동등한 명령을 만들려면 새 명령 정의를 만들고 CreateCommand 메서드를 호출하십시오.
Αυτή η κλάση EntityCommand βασίζεται σε έναν ορισμό εντολής που έχει προετοιμαστεί και δεν είναι δυνατό να προετοιμαστεί εκ νέου. Για να δημιουργήσετε μια ισοδύναμη εντολή με διαφορετικές παραμέτρους, δημιουργήστε ένα νέο ορισμό εντολής και πραγματοποιήστε κλήση της μεθόδου CreateCommand.
Este EntityCommand se basa en una definición de comando preparada y no se puede volver a preparar. Para crear un comando equivalente con otros parámetros, cree una nueva definición de comando y llame a su método CreateCommand.
Denne EntityCommand er baseret på en forberedt kommandodefinition og kan ikke forberedes igen. Hvis du vil oprette en tilsvarende kommando med andre parametre, skal du oprette en ny kommandodefinition og kalde dens CreateCommand-metode.
這個 EntityCommand 是以備製命令定義為基礎,無法重新備製。若要使用其他的參數建立對應的命令,請建立新的命令定義,並呼叫它的 CreateCommand 方法。
To polecenie EntityCommand bazuje na przygotowanym poleceniu i nie można go przygotować ponownie. Aby utworzyć analogiczne polecenie o innych parametrach, utwórz nową definicję polecenia i wywołaj jego metodę CreateCommand.
Denne EntityCommand er basert på en klargjort kommandodefinisjon og kan ikke klargjøres på nytt. Hvis du vil opprette en tilsvarende kommando med andre parametere, opprett en ny kommandodefinisjon og kall CreateCommand-metoden til definisjonen.
Detta EntityCommand baseras på en redan förberedd kommandodefinition och kan inte förberedas på nytt. Om du vill skapa ett likvärdigt kommando med andra parametrar skapar du en ny kommandodefinition och anropar dess CreateCommand-metod.
Este EntityCommand é baseado em uma definição de comando preparada e não pode ser preparada novamente. Para criar um comando equivalente com parâmetros diferentes, crie uma nova definição de comando e chame seu método CreateCommand.
See catalog page for all messages.