The service
Messages on page
הביצוע של שאילתה זו מצריך את האופרטור APPLY, אשר אינו נתמך בגירסאות של SQL Server הקודמות ל- SQL Server 2005.
Voor de uitvoering van deze query is de operator APPLY vereist, maar deze wordt niet ondersteund in eerdere versies van SQL Server dan SQL Server 2005.
A lekérdezés végrehajtásához az APPLY operátor szükséges, amely nem támogatott az SQL Server 2005 rendszernél korábbi SQL Server-verziókban.
Tämän kyselyn suorittaminen edellyttää APPLY-operaattoria. Tätä ei tueta SQL Server 2005 -versiota aiemmissa versioissa.
Bu sorgunun yürütmesi için APPLY işleci gerekiyor ve bu işleç SQL Server'ın SQL Server 2005 öncesi sürümlerinde desteklenmez.
执行此查询要求使用 APPLY 运算符,早于 SQL Server 2005 的 SQL Server 版本不支持此运算符。
Чтобы выполнить этот запрос, необходим оператор APPLY, который не поддерживается в версиях SQL Server до версии SQL Server 2005.
L'esecuzione di questa query richiede l'operatore APPLY, che non è supportato nelle versioni di SQL Server precedenti a SQL Server 2005.
L'exécution de cette requête requiert l'opérateur APPLY, qui n'est pas pris en charge dans les versions de SQL Server antérieures à SQL Server 2005.
يتطلب تنفيذ هذا الاستعلام عامل تشغيل APPLY، الذي لم يُعتمد في إصدارات SQL Server السابقة لإصدار SQL Server 2005.
このクエリを実行するには APPLY 演算子が必要です。この演算子は、SQL Server 2005 より前のバージョンの SQL Server ではサポートされていません。
Die Ausführung dieser Abfrage erfordert den APPLY-Operator, der in SQL Server-Versionen vor SQL Server 2005 nicht unterstützt wird.
Spuštění tohoto dotazu vyžaduje operátor APPLY, který není podporován ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2005.
이 쿼리를 실행하려면 APPLY 연산자가 있어야 합니다. 이 연산자는 SQL Server 2005 이전 버전에서 사용할 수 없습니다.
Η εκτέλεση αυτού του ερωτήματος απαιτεί τον τελεστή APPLY, ο οποίος δεν υποστηρίζεται σε εκδόσεις του SQL Server προγενέστερες του SQL Server 2005.
La ejecución de esta consulta requiere el operador APPLY, que no es compatible con las versiones de SQL Server anteriores a SQL Server 2005.
Udførelsen af denne forespørgsel kræver operatoren APPLY, der ikke understøttes i tidligere SQL Server-versioner end SQL Server 2005.
執行這項查詢需要有 APPLY 運算子,而 SQL Server 2005 之前的 SQL Server 版本皆不支援這個運算子。
Wykonanie tej kwerendy wymaga operatora APPLY, który nie jest obsługiwany w wersjach programu SQL Server starszych niż SQL Server 2005.
APPLY-operatorn krävs för att köra den här frågan, men stöds inte i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2005.
Kjøringen av denne spørringen forutsetter bruk av APPLY-operatoren som ikke støttes i versjoner av SQL Server som er eldre enn SQL Server 2005.
A execução desta consulta exige o operador APPLY que não é suportado em versões do SQL Server anteriores ao SQL Server 2005.
אין אפשרות לצרף קטעי מיפוי. ודא שכל קטע מיפוי ממפה מפתח שבו יש לצרפו לאחד מקטעי המיפוי האחרים.
Voor toewijzingsfragmenten kan geen join worden ingesteld. Zorg ervoor dat elk toewijzingsfragment een sleutel toewijst waarmee een join kan worden ingesteld met een van de andere toewijzingsfragmenten.
Leképezési töredékek nem illeszthetők. Győződjön meg arról, hogy mindegyik leképezési töredék leképez egy kulcsot, amelyen keresztül illeszthető a többi leképezési töredék egyikéhez.
Yhdistämislohkoja ei voi liittää. Varmista, että jokainen yhdistämislohko on liitetty oikean yhdistämislohkon avaimeen.
Eşleme parçaları birleştirilemez. Her eşleme parçasının, diğer eşleme parçalarından biriyle birleştirilmesi gereken bir anahtarı eşlediğinden emin olun.
无法连接映射片段。请确保每个映射片段都映射与其他某个映射片段连接所应通过的键。
Не допускается соединение фрагментов сопоставления. Убедитесь, что каждый фрагмент сопоставления сопоставляет ключ, по которому следует выполнить его соединение с одним из оставшихся фрагментов сопоставления.
Impossibile unire frammenti di mapping. Verificare che ogni frammento di mapping sia mappato a una chiave tramite la quale deve essere unito a uno degli altri frammenti di mapping.
Impossible de joindre les fragments de mappage. Vérifiez que chaque fragment de mappage mappe une clé sur laquelle il doit être joint à l'un des autres fragments de mappage.
يتعذر ربط أجزاء التعيين. تأكد من أن كل جزء تعيين يعمل على تعيين مفتاح يجب من خلاله ربطه بواحد من أجزاء التعيين الأخرى.
マッピング フラグメントを結合できません。すべてのマッピング フラグメントで、他のいずれかのマッピング フラグメントとの結合に使用されるキーがマップされていることを確認してください。
Mappingfragmente können nicht verknüpft werden. Vergewissern Sie sich, dass jedes Mappingfragment einem Schlüssel zugeordnet ist, über den es mit einem der anderen Mappingfragmente verknüpft wird.
Fragmenty mapování nelze propojit. Zajistěte, aby každý fragment mapování mapoval klíč, na kterém má být propojen s jedním z dalších fragmentů mapování.
매핑 조각은 조인될 수 없습니다. 모든 매핑 조각이 기타 매핑 조각 중 하나와 조인되어야 하는 키를 매핑하는지 확인하십시오.
Τα τμήματα αντιστοίχισης δεν είναι δυνατό να συνδέονται. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα αντιστοίχισης αντιστοιχούν σε ένα πλήκτρο στο οποίο θα πρέπει να συνδέονται με ένα από τα άλλα τμήματα αντιστοίχισης.
No se pueden combinar los fragmentos de asignación. Asegúrese de que cada fragmento de asignación se asigne a una clave en la que debe combinarse con uno de los otros fragmentos de asignación.
Tilknytningsfragmenter kan ikke forbindes. Sørg for, at hvert tilknytningsfragment er knyttet til en nøgle, hvor det skal forbindes med et af de andre tilknytningsfragmenter.
無法聯結對應片段。請確認每個對應片段和其他應該聯結的對應片段之一,都有索引鍵對應。
Fragmentów mapowania nie można łączyć. Upewnij się, że każdy fragment mapowania jest mapowany na klucz, w którym powinien być połączony z jednym z pozostałych fragmentów mapowania.
Tilordningsfragmenter kan ikke kobles sammen. Kontroller at alle tilordningsfragmenter tilordner en nøkkel som skal brukes til å koble sammen med de andre tilordningsfragmentene.
Mappningsfragment kan inte kopplas. Kontrollera att varje mappningsfragment mappar till en nyckel där det ska kopplas till ett av de övriga mappningsfragmenten.
Fragmentos de mapeamento não podem ser unidos. Verifique se cada fragmento do mapeamento mapeia uma chave na qual ele deve ser unido com um dos outros fragmentos do mapeamento.
פרמטרים כארגומנטים למשפט-משנה SKIP בשאילתה, או SkipExpression בעץ פקודות, אינם נתמכים בגירסאות של SQL Server הקודמות ל- SQL Server 2005.
Parameters als argumenten voor SKIP-subcomponent in een query of een SkipExpression in een opdrachtstructuur, worden niet ondersteund in eerdere versies van SQL Server dan SQL Server 2005.
A paraméterek argumentumként való megadása a lekérdezések SKIP alzáradékában, illetve egy parancsfában levő SkipExpression kifejezésnek nem támogatott az SQL Server 2005 rendszernél korábbi SQL Server-verziókban.
SQL Server 2005 -versiota aikaisemmissa versioissa ei tueta parametreja, jotka toimivat kyselyn SKIP-alilauseen argumentteina tai komentopuun SkipExpression-parametreina.
Bir sorgudaki SKIP alt tümcesinin bağımsız değişkenleri olarak parametreler veya bir komut ağacındaki bir SkipExpression, SQL Server'ın SQL Server 2005 öncesi sürümlerinde desteklenmez.
早于 SQL Server 2005 的 SQL Server 版本不支持以形参作为在查询中 SKIP 子句的实参,或命令目录树中的 SkipExpression。
Параметры в качестве аргументов вложенного предложения SKIP в запросе или выражения SkipExpression в дереве команд не поддерживаются в версиях SQL Server более ранних, чем SQL Server 2005.
I parametri come argomenti di una sottoclausola SKIP in una query o un elemento SkipExpression in una struttura ad albero dei comandi non sono supportati nelle versioni di SQL Server precedenti a SQL Server 2005.
Les paramètres utilisés en tant qu'arguments d'une sous-clause SKIP dans une requête, ou en tant que SkipExpression dans une arborescence de commandes, ne sont pas pris en charge dans les versions de SQL Server antérieures à SQL Server 2005.
المعلمات مثل وسيطات عبارة SKIP الفرعية في أحد الاستعلامات، أو تعبير SkipExpression في شجرة أوامر، غير معتمدة في إصدارات SQL Server السابقة لإصدار SQL Server 2005.
クエリの SKIP サブ句やコマンド ツリーの SkipExpression の引数として使用されるパラメーターは、SQL Server 2005 より前のバージョンの SQL Server ではサポートされていません。
Parameter als Argumente für eine SKIP-Unterklausel in einer Abfrage oder ein SkipExpression in einer Befehlsstruktur werden in SQL Server-Versionen vor SQL Server 2005 nicht unterstützt.
Parametry jako argumenty pro dílčí klauzuli SKIP v dotazu nebo příkaz SkipExpression ve stromu příkazů nejsou podporovány ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2005.
쿼리의 SKIP 하위 절에 대한 인수인 매개 변수 또는 명령 트리의 SkipExpression은 SQL Server 2005 이전 버전에서 사용할 수 없습니다.
Οι παράμετροι ως ορίσματα σε δευτερεύων όρο SKIP σε ένα ερώτημα, ή σε ένα στοιχείο SkipExpression σε ένα δέντρο εντολών, δεν υποστηρίζονται σε εκδόσεις του SQL Server προγενέστερες του SQL Server 2005.
En las versiones de SQL Server anteriores a SQL Server 2005, no se admite el uso de parámetros como argumentos de una subcláusula SKIP en una consulta ni una SkipExpression en un árbol de comandos.
Parametre som argumenter til en SKIP-under-delsætning i en forespørgsel eller en SkipExpression i et kommandotræ understøttes ikke i tidligere versioner af SQL Server end SQL Server 2005.
SQL Server 2005 之前的 SQL Server 版本不支援參數在查詢中做為 SKIP 次子句的引數,或在命令樹中做為 SkipExpression 的引數。
W programie SQL Server w wersjach starszych niż SQL Server 2005 parametry nie mogą być argumentami klauzul podrzędnych SKIP ani elementów SkipExpression w drzewie poleceń.
Parametere som argumenter til en SKIP-delsetning i en spørring eller et SkipExpression i et kommandotre, støttes ikke i versjoner av SQL Server som er eldre enn SQL Server 2005.
Parametrar som argument till en SKIP-delinstruktion i en fråga, eller ett SkipExpression i ett kommandoträd, stöds inte i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2005.
Parâmetros como argumentos para uma subcláusula SKIP em uma consulta ou uma SkipExpression em uma árvore de comandos não são suportados em versões do SQL Server anteriores ao SQL Server 2005.
פעולת השירות '<var>Method name</var>' נתמכת ב- LINQ לישויות רק כאשר הארגומנט הוא משתנה מחרוזת או אות המייצגת מחרוזת.
De methode <var>Method name</var> wordt alleen ondersteund in LINQ to Entities wanneer het argument een tekenreeksvariabele of letterlijke waarde is.
A(z) „<var>Method name</var>” metódus csak akkor támogatott a „LINQ to Entities” lekérdezésekben, ha az argumentum egy karakterlánc-változó vagy -konstans.
Menetelmää <var>Method name</var> tuetaan LINQ to Entities -kohteissa vain, kun argumentti on merkkijonomuuttuja tai literaali.
'<var>Method name</var>' yöntemi LINQ to Entities'de yalnızca, bağımsız değişken bir dize değişkeni veya değişmez değer olduğunda desteklenir.
仅当参数是字符串变量或文字时,LINQ to Entities 中才支持方法“<var>Method name</var>”。
Метод "<var>Method name</var>" поддерживается в LINQ to Entities только в случае, если аргумент представляет собой строковую переменную или литерал.
Il metodo '<var>Method name</var>' è supportato in LINQ to Entities solo quando l'argomento è una variabile di tipo stringa o un valore letterale.
La méthode '<var>Method name</var>' est uniquement prise en charge dans LINQ to Entities lorsque l'argument est une variable ou un littéral de chaîne.
لا يُعتمد الأسلوب '<var>Method name</var>' إلا في LINQ to Entities عندما تكون الوسيطة عبارة عن متغير سلسلة أو سلسلة حرفية.
メソッド '<var>Method name</var>' は、引数が文字列変数またはリテラルの場合にのみ LINQ to Entities でサポートされます。
Die Methode '<var>Method name</var>' wird nur in 'LINQ to Entities' unterstützt, wenn das Argument eine Zeichenfolgenvariable oder ein Literal ist.
Metoda <var>Method name</var> je v technologii LINQ to Entities podporována pouze v případě, že argumentem je řetězcová proměnná nebo literál.
메서드 '<var>Method name</var>'은(는) 인수가 문자열 변수 또는 리터럴인 경우 LINQ to Entities에서만 사용할 수 있습니다.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>' υποστηρίζεται σε LINQ to Entities, μόνο όταν το όρισμα είναι μεταβλητή συμβολοσειράς ή λεκτική σταθερά.
El método '<var>Method name</var>' se admite únicamente en LINQ to Entities cuando el argumento es una variable o un literal de cadena.
Metoden '<var>Method name</var>' understøttes kun i LINQ to Entities, når argumentet er en strengvariabel eller -konstant.
只有當引數為字串變數或常值時,在 LINQ to Entities 中才支援方法 '<var>Method name</var>'。
Metoda „<var>Method name</var>” jest obsługiwana w składniku LINQ to Entities tylko wtedy, gdy argument jest zmienną w postaci ciągu tekstowego lub literału.
Metoden <var>Method name</var> støttes bare i LINQ to Entities når argumentet er en strengvariabel eller litteral.
Metoden <var>Method name</var> stöds bara i LINQ to Entities om argumentet är en strängvariabel eller literal.
O método '<var>Method name</var>' é suportado em LINQ to Entities apenas quando o argumento é uma variável ou literal de cadeia de caracteres.
לפונקציה '<var>Function Name</var>' אין אפשרות להכיל את ComplexType ReturnType ‏'<var>Type Name</var>' ואת תכונת ה- EntitySet ‏'<var>X</var>' בו-זמנית.
De functie <var>Function Name</var> mag niet tegelijkertijd het ReturnType ComplexType <var>Type Name</var> en het kenmerk EntitySet <var>X</var> hebben.
A(z) „<var>Function Name</var>” függvény beállítása nem lehet ComplexType ReturnType „<var>Type Name</var>”, ha ugyanakkor az EntitySet attribútuma „<var>X</var>”.
Funktiolla <var>Function Name</var> ei voi olla samanaikaisesti ComplexType ReturnType -määritettä <var>Type Name</var> ja EntitySet-määritettä <var>X</var>.
'<var>Function Name</var>' işlevi ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' ve EntitySet '<var>X</var>' özniteliğine aynı anda sahip olamaz.
函数“<var>Function Name</var>”不能同时拥有 ComplexType ReturnType“<var>Type Name</var>”和 EntitySet“<var>X</var>”特性。
Функция "<var>Function Name</var>" не может иметь одновременно атрибуты ComplexType ReturnType "<var>Type Name</var>" и EntitySet "<var>X</var>".
Per la funzione '<var>Function Name</var>' non è possibile impostare contemporaneamente l'attributo ReturnType '<var>Type Name</var>' e l'attributo EntitySet '<var>X</var>' di proprietà ComplexType.
La fonction '<var>Function Name</var>' ne peut pas avoir les attributs ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' et EntitySet '<var>X</var>' en même temps.
يتعذر أن يكون للدالة '<var>Function Name</var>' سمة ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' وEntitySet '<var>X</var>' في نفس الوقت.
関数 '<var>Function Name</var>' は、ComplexType の ReturnType '<var>Type Name</var>' と EntitySet の '<var>X</var>' 属性を同時に持つことはできません。
Die Funktion '<var>Function Name</var>' kann nicht gleichzeitig den ComplexType-ReturnType '<var>Type Name</var>' und das Attribut EntitySet '<var>X</var>' aufweisen.
Funkce <var>Function Name</var> nemůže mít ComplexType ReturnType <var>Type Name</var> a zároveň atribut EntitySet <var>X</var>.
'<var>Function Name</var>' 함수에는 ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' 및 EntitySet '<var>X</var>' 특성을 동시에 사용할 수 없습니다.
Η συνάρτηση '<var>Function Name</var>' δεν μπορεί να έχει ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' και χαρακτηριστικό EntitySet '<var>X</var>' ταυτόχρονα.
La función '<var>Function Name</var>' no puede tener el ReturnType '<var>Type Name</var>' de ComplexType y el atributo '<var>X</var>' de EntitySet a la vez.
Funktionen '<var>Function Name</var>' kan ikke på samme tid have attributten ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' og EntitySet '<var>X</var>'.
函式 '<var>Function Name</var>' 不能同時有 ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' 和 EntitySet '<var>X</var>' 屬性。
W funkcji „<var>Function Name</var>” w elemencie ComplexType nie mogą być zdefiniowane jednocześnie atrybuty ReturnType „<var>Type Name</var>” i EntitySet „<var>X</var>”.
Funksjonen <var>Function Name</var> kan ikke ha attributtene ComplexType ReturnType <var>Type Name</var> og EntitySet <var>X</var> samtidig.
Funktionen <var>Function Name</var> får inte ha ComplexType ReturnType <var>Type Name</var> och EntitySet-attributet <var>X</var> samtidigt.
A importação de função '<var>Function Name</var>' não pode ter os atributos ComplexType ReturnType '<var>Type Name</var>' e EntitySet '<var>X</var>' ao mesmo tempo.
התבנית שנוצרה על-ידי המאגר '<var>X</var>' אינה נתמכת עבור מאפיינים שאינם מסוג 'timestamp' או 'rowversion'.
Het door het archief gegenereerde patroon <var>X</var> wordt niet ondersteund voor eigenschappen die niet van het type timestamp of rowversion zijn.
A tároló által generált „<var>X</var>” mintázat nem támogatott olyan tulajdonságok esetén, amelyek nem „timestamp” vagy „rowversion” típusúak.
Säilön muodostama malli <var>X</var> ei ole tuettu ominaisuuksissa, jotka eivät ole tyyppiä timestamp tai rowversion.
Depo tarafından üretilen '<var>X</var>' deseni 'timestamp' veya 'rowversion' türünde olmayan özellikler için desteklenmez.
非“timestamp”或“rowversion”类型的属性不支持存储生成模式“<var>X</var>”。
Создаваемый хранилищем шаблон "<var>X</var>" не поддерживается в свойствах, тип которых отличен от "timestamp" и "rowversion".
Il modello generato dall'archivio '<var>X</var>' non è supportato per le proprietà che non sono di tipo 'timestamp' o 'rowversion'.
Le modèle généré par le magasin '<var>X</var>' n'est pas pris en charge pour des propriétés qui ne sont pas de type 'timestamp' ou 'rowversion'.
لا يتم دعم النمط '<var>X</var>' الذي تم إنشاؤه بواسطة المخزن للخصائص التي ليست من النوع 'timestamp' أو 'rowversion'.
ストアによって生成されたパターン '<var>X</var>' は、型 'timestamp' または 'rowversion' のプロパティでのみサポートされています。
Das vom Speicher generierte Muster "<var>X</var>" wird für Eigenschaften, die nicht vom Typ "timestamp" oder "rowversion" sind, nicht unterstützt.
Vzor <var>X</var> generovaný úložištěm je podporován pouze pro vlastnosti typu timestamp nebo rowversion.
저장소 생성 패턴 '<var>X</var>'이(가) 'timestamp' 또는 'rowversion' 형식이 아닌 속성에 지원되지 않습니다.
Το δημιουργημένο μοτίβο χώρου αποθήκευσης '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται για ιδιότητες που δεν είναι του τύπου 'timestamp' ή 'rowversion'.
El patrón generado por el almacén '<var>X</var>' no es compatible con las propiedades que no son del tipo 'timestamp' o 'rowversion'.
Det lageroprettede mønster '<var>X</var>' understøttes ikke for egenskaber, der ikke er af typen 'timestamp' eller 'rowversion'.
類型不是 'timestamp' 或 'rowversion' 的屬性不支援存放區產生模式 '<var>X</var>'。
Wygenerowany przez magazyn wzorzec „<var>X</var>” jest nieobsługiwany dla właściwości, które nie są właściwościami typu timestamp lub rowversion.
Det lagergenererte mønsteret <var>X</var> støttes ikke for egenskaper som ikke er av typen "timestamp" eller "rowversion".
Det arkivgenererade mönstret <var>X</var> stöds inte för egenskaper som inte är av typen timestamp eller rowversion.
אין אפשרות לאתחל את סוג המערך '<var>Type Name</var>' בתוצאה של שאילתה. שקול להשתמש ב- '<var>X</var>' במקומו.
Het matrixtype <var>Type Name</var> kan niet worden geïnitialiseerd in een queryresultaat. U kunt dit probleem omzeilen door in plaats daarvan <var>X</var> te gebruiken.
A következő tömbtípus nem inicializálható egy lekérdezés eredményében: „<var>Type Name</var>”. Fontolja meg a következő használatát helyette: „<var>X</var>”.
Taulukkotyyppiä <var>Type Name</var> ei voi alustaa kyselytuloksessa. Käytä sen sijaan kohdetta <var>X</var>.
无法在查询结果中初始化数组类型“<var>Type Name</var>”。请考虑改用“<var>X</var>”。
Тип массива "<var>Type Name</var>" нельзя инициализировать в результате запроса. Вместо этого можно использовать <var>X</var>.
Impossibile inizializzare il tipo di matrice '<var>Type Name</var>' in un risultato di query. Utilizzare '<var>X</var>'.
Impossible d'initialiser le type de tableau '<var>Type Name</var>' dans un résultat de requête. Utilisez '<var>X</var>' à la place.
تتعذر تهيئة نوع الصفيف '<var>Type Name</var>' في نتيجة استعلام. يُوصى باستخدام '<var>X</var>' بدلاً من ذلك.
配列型 '<var>Type Name</var>' をクエリ結果で初期化することはできません。代わりに '<var>X</var>' を使用することを検討してください。
Der Arraytyp '<var>Type Name</var>' kann nicht in einem Abfrageergebnis initialisiert werden. Verwenden Sie stattdessen '<var>X</var>'.
'<var>Type Name</var>' dizi türü bir sorgu sonucunda başlatılamaz. Bunun yerine '<var>X</var>' kullanmayı deneyin.
Typ pole <var>Type Name</var> nelze ve výsledku dotazu inicializovat. Zvažte namísto toho použití typu <var>X</var>.
배열 유형 '<var>Type Name</var>'이(가) 쿼리 결과에서 초기화될 수 없습니다. '<var>X</var>'을(를) 대신 사용하십시오.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του τύπου πίνακα '<var>Type Name</var>' σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το '<var>X</var>'.
El tipo de matriz '<var>Type Name</var>' no se puede inicializar en un resultado de consulta. Considere la posibilidad de usar '<var>X</var>'.
Matrixtypen '<var>Type Name</var>' kan ikke initialiseres i et forespørgselsresultat. Overvej at bruge '<var>X</var>' i stedet for.
無法在查詢結果中初始化陣列型別 '<var>Type Name</var>'。請考慮改用 '<var>X</var>'。
Nie można zainicjować tablicy o typie „<var>Type Name</var>” w wyniku kwerendy. Rozważ użycie tablicy o typie „<var>X</var>”.
Matrisetypen <var>Type Name</var> kan ikke initialiseres i et spørringsresultat. Vurder å bruke <var>X</var> i stedet.
Matristypen <var>Type Name</var> kan inte initieras i ett frågeresultat. Överväg att använda <var>X</var> i stället.
O tipo de matriz '<var>Type Name</var>' não pode ser inicializado em um resultado de consulta. Em vez disso, experimente usar '<var>X</var>'.
אין אפשרות לטעון את הסוגים בהרכבה '<var>Assembly Name </var>' מאחר שההרכבה מכילה את ה- EdmSchemaAttribute, וסגירת הסוגים נטענת לפי שם. טעינה הן לפי שם והן לפי תכונה אינה מותרת.
De types in de assembly <var>Assembly Name </var> kunnen niet worden geladen, omdat de assembly het EdmSchemaAttribute bevat de typen worden geladen voor sluiting volgens naam. Het is niet toegestaan te laden volgens naam en kenmerk.
A(z) „<var>Assembly Name </var>” szerelvényben levő típusok nem tölthetők be, mert a szerelvény tartalmazza az EdmSchemaAttribute attribútumot, de a típusok lezárása név alapján van betöltve. Egyszerre nem szabad név és attribútum alapján is betölteni.
Kokoonpanon <var>Assembly Name </var> tyyppejä ei voi ladata, sillä kokoonpano sisältää EdmSchemaAttribute-määritteen ja tyyppien sulkeumatyyppejä ladataan nimen mukaan. Sekä nimen että määritteen mukaan lataamista ei tueta.
'<var>Assembly Name </var>' derlemesi EdmSchemaAttribute içerdiğinden ve türlerin kapanışı ada göre yüklendiğinden bu derlemedeki türler yüklenemez. Hem ada hem de özniteliğe göre yüklemeye izin verilmez.
无法加载程序集“<var>Assembly Name </var>”中的类型,因为该程序集包含 EdmSchemaAttribute,并按名称加载结束类型。不允许同时按名称和特性进行加载。
Нельзя загрузить типы в сборке "<var>Assembly Name </var>", поскольку сборка содержит атрибут EdmSchemaAttribute, а закрытие типов загружается по имени. Загрузка одновременно по имени и атрибуту не допускается.
Impossibile caricare i tipi nell'assembly '<var>Assembly Name </var>'. L'assembly contiene EdmSchemaAttribute e la chiusura dei tipi viene caricata in base al nome. Il caricamento sia per nome che per attributo non è consentito.
Impossible de charger les types de l'assembly '<var>Assembly Name </var>', car l'assembly contient EdmSchemaAttribute et la clôture des types est chargée par nom. Le chargement à la fois par nom et par attribut n'est pas autorisé.
يتعذر تحميل الأنواع الموجودة في التجميع '<var>Assembly Name </var>' بسبب احتواء التجميع على سمة EdmSchemaAttribute، إلى جانب أن إغلاق الأنواع يتم تحميله حسب الاسم. ولا يُسمح بالتحميل حسب الاسم والسمة معًا.
アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' の型を読み込むことができません。このアセンブリには EdmSchemaAttribute が含まれており、型のクロージャが名前で読み込まれています。名前と属性の両方で読み込むことはできません。
Die Typen in der Assembly '<var>Assembly Name </var>' können nicht geladen werden, da die Assembly das EdmSchemaAttribute enthält, und der Abschluss der Typen wird nach Name geladen. Das Laden nach Name und Attribut ist nicht zulässig.
Nelze načíst typy v sestavení <var>Assembly Name </var>, protože sestavení obsahuje EdmSchemaAttribute a uzavření typů se načítá podle názvu. Není povoleno načítání podle názvu a podle atributu současně.
어셈블리 '<var>Assembly Name </var>'에 EdmSchemaAttribute가 포함되고 형식 클로저가 이름별로 로드되므로 어셈블리의 형식을 로드할 수 없습니다. 이름 및 특성 둘 다로 로드할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση των τύπων της συγκρότησης '<var>Assembly Name </var>', επειδή η συγκρότηση περιέχει την κλάση EdmSchemaAttribute και το κλείσιμο των τύπων φορτώνεται κατά όνομα. Δεν επιτρέπεται η φόρτωση κατά όνομα και χαρακτηριστικό ταυτόχρονα.
No se pueden cargar los tipos del ensamblado '<var>Assembly Name </var>' porque el ensamblado contiene EdmSchemaAttribute y la clausura de los tipos se está cargando por nombre. No se permite la carga por nombre y atributo.
Typerne i assemblyen '<var>Assembly Name </var>' kan ikke indlæses, fordi assemblyen indeholder EdmSchemaAttribute, og lukningen af typer indlæses efter navn. Indlæsningen må ikke foretages både efter navn og attribut.
無法載入組件 '<var>Assembly Name </var>' 中的型別,因為組件包含 EdmSchemaAttribute,而且型別結尾是以名稱載入。不允許同時以名稱和屬性載入。
Nie można załadować typów umieszczonych w zestawie „<var>Assembly Name </var>”, ponieważ zestaw zawiera element EdmSchemaAttribute, a zamknięcia typów są ładowane według nazw. Ładowanie zarówno według nazw, jak i według atrybutów jest niedozwolone.
Typene i samlingen <var>Assembly Name </var> kan ikke lastes inn fordi samlingen inneholder EdmSchemaAttribute og avslutning av type lastes inn etter navn. Innlasting etter både navn og attributt er ikke tillatt.
Det går inte att läsa in typerna i sammansättningen <var>Assembly Name </var> eftersom sammansättningen innehåller EdmSchemaAttribute och stängningen av typer läses in baserat på namn. Det går inte att läsa in efter både namn och attribut.
Os tipos no assembly '<var>Assembly Name </var>' não podem ser carregados porque o assembly contém o EdmSchemaAttribute e o fechamento dos tipos está sendo carregado pelo nome. O carregamento pelo nome e pelo atributo não é permitido.
אין אפשרות להגדיר את המאפיין '<var>Property Name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' מאחר שהאוסף כבר הוגדר ל- EntityCollection.
De eigenschap <var>Property Name</var> voor het type <var>Type Name</var> kan niet worden ingesteld, omdat de verzameling al is een ingesteld op een EntityCollection.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Property Name</var>” tulajdonsága nem állítható be, mert a gyűjtemény már be van állítva egy EntityCollection gyűjteményre.
Tyypin <var>Type Name</var> ominaisuutta <var>Property Name</var> ei voi määrittää, sillä kokoelmalle on jo määritetty EntityCollection.
Koleksiyon zaten bir EntityCollection için ayarlandığından '<var>Type Name</var>' türündeki '<var>Property Name</var>' özelliği ayarlanamaz.
无法设置类型“<var>Type Name</var>”上的属性“<var>Property Name</var>”,因为已将集合设置为 EntityCollection。
Нельзя задать свойство "<var>Property Name</var>" в типе "<var>Type Name</var>", поскольку для коллекции уже задано значение EntityCollection.
Impossibile impostare la proprietà '<var>Property Name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' perché la raccolta è già impostata su una proprietà EntityCollection.
Impossible de définir la propriété '<var>Property Name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' car la collection est déjà définie sur EntityCollection.
يتعذر تعيين الخاصية '<var>Property Name</var>' في النوع '<var>Type Name</var>' نظرًا لتعيين المجموعة بالفعل إلى EntityCollection.
型 '<var>Type Name</var>' のプロパティ '<var>Property Name</var>' を設定できません。コレクションは既に EntityCollection に設定されています。
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' in Typ '<var>Type Name</var>' kann nicht festgelegt werden, da die Auflistung bereits auf eine EntityCollection festgelegt ist.
Nelze nastavit vlastnost <var>Property Name</var> u typu <var>Type Name</var>, protože kolekce je již nastavena na EntityCollection.
컬렉션이 EntityCollection에 이미 설정되어 있으므로 '<var>Type Name</var>' 형식의 속성 '<var>Property Name</var>'을(를) 설정할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της ιδιότητας '<var>Property Name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>', διότι η συλλογή έχει ήδη οριστεί σε μια κλάση EntityCollection.
No se puede establecer la propiedad '<var>Property Name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' porque la colección ya está establecida en una EntityCollection.
Egenskaben '<var>Property Name</var>' på typen '<var>Type Name</var>' kan ikke angives, fordi samlingen allerede er angivet til en EntityCollection.
無法設定型別 '<var>Type Name</var>' 上的屬性 '<var>Property Name</var>',因為這個集合已經設定為 EntityCollection。
Nie można skonfigurować właściwości „<var>Property Name</var>” w typie „<var>Type Name</var>”, ponieważ dla kolekcji już ustawiono obiekt EntityCollection.
Egenskapen <var>Property Name</var> för typen <var>Type Name</var> kan inte anges eftersom EntityCollection redan angetts för mängden.
Kan ikke angi egenskapen <var>Property Name</var> for typen <var>Type Name</var> fordi samlingen allerede er satt til en EntityCollection.
A propriedade '<var>Property Name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' não pode ser definida porque a coleção já está definida como uma EntityCollection.
הגדרת סוג אוסף
definitie van verzamelingstype
gyűjteménytípus-definíció
kokoelmatyypin määritys
koleksiyon türü tanımı
集合类型定义
определение типа коллекции
definizione tipo di raccolta
définition de type collection
تعريف نوع المجموعة
コレクション型の定義
Definition des Auflistungstyps
definice typu kolekce
컬렉션 형식 정의
ορισμός τύπου συλλογής
definición de tipo de colección
definition af samlingstype
集合型別定義
definicja typu kolekcji
definisjon av samlingstype
definition av mängdtyp
definição de tipo de coleção
See catalog page for all messages.