The service
Messages on page
BackgroundWorker כבר פועל.
BackgroundWorker wordt al uitgevoerd.
BackgroundWorker kjører allerede.
A BackgroundWorker objektum már fut.
BackgroundWorker on jo käynnissä.
BackgroundWorker zaten çalışıyor.
BackgroundWorker уже выполняется.
BackgroundWorker già in esecuzione.
BackgroundWorker 已在运行。
BackgroundWorker est déjà en cours d'exécution.
BackgroundWorker قيد التشغيل بالفعل.
BackgroundWorker は既に実行されています。
BackgroundWorker wird bereits ausgeführt.
Podproces BackgroundWorker je již spuštěn.
BackgroundWorker가 이미 실행 중입니다.
Το BackgroundWorker εκτελείται ήδη.
BackgroundWorker ya se está ejecutando.
BackgroundWorker kører allerede.
BackgroundWorker 已經在執行。
Składnik BackgroundWorker jest już uruchomiony.
BackgroundWorker körs redan.
BackgroundWorker já está em execução.
רכיב הגירסה של FrameworkName חסר.
FrameworkName-versiecomponent ontbreekt.
FrameworkName-versjonskomponenten mangler.
A FrameworkName objektum verzió-összetevője hiányzik.
FrameworkName-versio-osa puuttuu.
FrameworkName sürüm bileşeni eksik.
Отсутствует компонент версии FrameworkName.
Componente della versione di FrameworkName mancante.
FrameworkName 版本组件缺失。
Le composant de la version du FrameworkName est manquant.
مكون إصدار FrameworkName مفقود.
FrameworkName バージョン コンポーネントがありません。
Die FrameworkName-Versionskomponente fehlt.
Součást verze třídy FrameworkName nebyla nalezena.
FrameworkName 버전 구성 요소가 없습니다.
Το στοιχείο έκδοσης του FrameworkName λείπει.
Falta el componente de versión de FrameworkName.
Der mangler en komponent i FrameworkName-versionen.
遺漏 FrameworkName 版本元件。
Brakuje składnika wersji elementu FrameworkName.
FrameworkName-versionskomponenten saknas.
O componente da versão de FrameworkName está ausente.
איגודי ערוצים מותאמים אישית אינם נתמכים.
Aangepaste kanaalbindingen worden niet ondersteund.
Tilpassede kanalbindinger er ikke støttet.
Az egyéni csatornakötések nem támogatottak.
Mukautettuja kanavasidontoja ei tueta.
Özel kanal bağlamaları desteklenmiyor.
Настраиваемые привязки каналов не поддерживаются.
Associazioni di canale personalizzate non supportate.
不支持自定义通道绑定。
Les liaisons de canaux personnalisées ne sont pas prises en charge.
روابط القناة المخصصة غير معتمدة.
カスタム チャネル バインディングはサポートされていません。
Benutzerdefinierte Channelbindungen werden nicht unterstützt.
Vlastní vazby kanálu nejsou podporovány.
사용자 지정 채널 바인딩이 지원되지 않습니다.
Δεν υποστηρίζονται προσαρμοσμένες δεσμεύσεις καναλιού.
No se admiten enlaces de canal personalizados.
Brugerdefinerede kanalbindinger understøttes ikke.
不支援自訂通道繫結。
Powiązania kanałów niestandardowych są nieobsługiwane.
Anpassade kanalbindningar stöds inte.
Não há suporte para associações de canal personalizado.
IPv4 אינו מותקן.
IPv4 is niet geïnstalleerd.
IPv4 er ikke installert.
Nincs telepítve az IPv4 protokoll.
IPv4-protokolla ei ole asennettuna.
IPv4 yüklü değil.
IPv4 не установлен.
IPv4 non installato.
未安装 IPv4。
IPv4 n'est pas installé.
لم يتم تثبيت IPv4.
IPv4 がインストールされていません。
IPv4 ist nicht installiert.
Protokol IPv4 není nainstalován.
IPv4가 설치되어 있지 않습니다.
Το IPv4 δεν έχει εγκατασταθεί.
IPv4 no está instalado.
IPv4 er ikke installeret.
未安裝 IPv4。
Protokół IPv4 nie jest zainstalowany.
IPv4 har inte installerats.
IPv4 não está instalado.
לא בוצעה בדיקת שם שירות מאחר שהפלטפורמה הבסיסית אינה תומכת בהגנה מורחבת.
Geen controle van servicenaam. Het onderliggende platform biedt geen ondersteuning voor uitgebreide beveiliging.
Det utføres ingen tjenestenavnkontroll siden den underliggende plattformen ikke støtter beskyttelse.
A szolgáltatásnév nem lesz ellenőrizve, mert az alapul szolgáló platform nem támogatja a bővített védelmet.
Palvelun nimen tarkistusta ei tehdä, koska pohjana oleva ympäristö ei tue laajennettua suojausta.
Temeldeki platform genişletilmiş korumayı desteklemediğinden hizmet adı denetimi yapılmıyor.
Отсутствует проверка имени службы, так как опорная платформа не поддерживает расширенную защиту.
Nessuna verifica dei nomi di servizio eseguita poiché la piattaforma sottostante non supporta la protezione estesa.
由于基础平台不支持扩展保护,因此不执行任何服务名称检查。
Aucune vérification de nom de service, car la plateforme sous-jacente ne prend pas en charge la protection étendue.
لم يتم التحقق من اسم الخدمة نظرًا لأن النظام الأساسي لا يعتمد الحماية الموسعة.
基になるプラットフォームで拡張保護がサポートされていないため、サービス名チェックはありません。
Keine Dienstnamenüberprüfung, da die zugrunde liegende Plattform erweiterten Schutz nicht unterstützt.
Kontrola názvu služby neproběhne, protože podkladová platforma nepodporuje rozšířenou ochranu.
기본 플랫폼이 확장된 보호를 지원하지 않기 때문에 서비스 이름을 확인하지 않습니다.
Δεν υπάρχει έλεγχος ονόματος υπηρεσίας επειδή η υποκείμενη πλατφόρμα δεν υποστηρίζει εκτεταμένη προστασία.
No se comprobó el nombre de servicio porque la plataforma subyacente no admite la protección extendida.
Der bliver ikke udført tjenestenavnekontrol, fordi den underliggende platform ikke understøtter udvidet beskyttelse.
不執行服務名稱檢查,因為基礎平台不支援延伸保護。
Bez sprawdzania nazwy usługi, ponieważ platforma podstawowa nie obsługuje rozszerzonej ochrony.
Ingen tjänstnamnskontroll utförs eftersom den underliggande plattformen inte har stöd för utökat skydd.
Não há verificação de nome de serviço porque a plataforma subjacente não oferece suporte à proteção estendida.
ספקי שירות האבטחה לא תומכים בהגנה מורחבת. התקן את העדכון של ספקי שירות האבטחה האחרונים.
De beveiligingsserviceproviders bieden geen ondersteuning voor uitgebreide beveiliging. Installeer de meeste recente update voor beveiligingsserviceproviders.
Leverandørene av sikkerhetstjenester støtter ikke utvidet beskyttelse. Installer de nyeste oppdateringene for leverandørene av sikkerhetstjenester.
A biztonsági szolgáltatók nem támogatják a bővített védelmet. Telepítse a biztonsági szolgáltatók legújabb frissítését.
Suojauspalvelun palvelutoiminnot eivät tue laajennettua suojausta. Asenna uusin suojauspalvelun palvelutoimintojen päivitys.
Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları genişletilmiş korumayı desteklemiyor. Lütfen en son Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları güncelleştirmesini yükleyin.
Поставщики службы безопасности не поддерживают расширенную защиту. Установите последнее обновление поставщиков службы безопасности.
I provider del servizio di sicurezza non supportano la protezione estesa. Installare l'aggiornamento più recente dei provider.
安全服务提供程序不支持扩展保护。请安装最新的安全服务提供程序更新。
Les fournisseurs de service de sécurité ne prennent pas en charge la protection étendue. Installez la dernière mise à jour des fournisseurs de service de sécurité.
لا يقوم Security Service Providers باعتماد الحماية الممتدة. الرجاء تثبيت التحديث الأخير من Security Service Providers.
セキュリティ サービス プロバイダーは拡張保護をサポートしていません。セキュリティ サービス プロバイダーの最新の更新プログラムをインストールしてください。
Die Sicherheitsdienstanbieter unterstützen keinen erweiterten Schutz. Installieren Sie das aktuellste Update der Sicherheitsdienstanbieter.
보안 서비스 공급자가 확장된 보호를 지원하지 않습니다. 최신 보안 서비스 공급자 업데이트를 설치하십시오.
Οι υπηρεσίες παροχής ασφαλείας δεν υποστηρίζουν την εκτεταμένη προστασία. Εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τις υπηρεσίες παροχής ασφαλείας.
Los proveedores de servicios de seguridad no admiten la protección extendida. Instale la última actualización de los proveedores de servicios de seguridad.
Udbydere af sikkerhedstjenester (Security Service Providers - SSP) understøtter ikke udvidet beskyttelse. Installer den seneste opdatering til SSP.
Rozhraní SSP nepodporuje rozšířenou ochranu. Nainstalujte nejnovější aktualizaci rozhraní SSP.
Security Service Providers 不支援延伸保護。請安裝最新的 Security Service Providers 更新。
Dostawcy usług zabezpieczeń nie obsługują ochrony rozszerzonej. Zainstaluj najnowszą aktualizację dostawców usług zabezpieczeń.
Säkerhetsservice-providers stöder inte utökat skydd. Installera den senaste uppdateringen för säkerhetsservice-providers.
Os Provedores do Serviço de Segurança não dão suporte a proteção estendida. Instale a atualização mais recente dos Provedores de Serviço de Segurança.
ארגומנט האוסף הוא Null.
Het verzamelingsargument is null.
Samlingsargumentet er null.
A gyűjteményargumentum null.
Argumentti collection on tyhjäarvo.
Koleksiyon bağımsız değişkeni null.
Аргумент collection имеет значение null.
L'argomento collection è Null.
collection 参数为 null。
L'argument de collection a la valeur null.
وسيطة المجموعة خالية.
コレクション引数が null です。
Das Auflistungsargument ist NULL.
Argument kolekce má hodnotu null.
컬렉션 인수가 null입니다.
Το όρισμα collection είναι null.
El argumento collection es null.
Samlingsargumentet er null.
集合引數為 null。
Argument kolekcji jest zerowy.
Argumentet collection har värdet null.
O argumento da coleção é nulo.
ארגומנט האוסף כבר סומן כפריט שהושלם ביחס לתוספות.
Het verzamelingsargument is al gemarkeerd als voltooid met betrekking tot toevoegingen.
Samlingsargumentet er allerede merket som komplett når det gjelder tillegg.
A gyűjteményargumentum már meg van jelölve befejezettként az elemek felvétele szempontjából.
Argumentti collection on jo merkitty valmiiksi lisäysten suhteen.
Koleksiyon bağımsız değişkeni eklemeler için zaten tamamlandı olarak işaretlenmiş.
Аргумент collection уже был помечен как завершенный с учетом добавлений.
L'argomento collection è già stato contrassegnato come completo per quanto concerne le aggiunte.
collection 参数已标记为完成添加。
L'argument de collection a déjà été marqué comme étant terminé en ce qui concerne les ajouts.
تم وضع علامة الاكتمال على وسيطة المجموعة فيما يتعلق بالإضافات.
コレクション引数は既に追加に関して完了とマークされています。
Das Auflistungsargument wurde bezüglich Hinzufügungen bereits als abgeschlossen gekennzeichnet.
Argument kolekce již byl označen jako úplný s ohledem na přidání.
컬렉션 인수가 추가에 대해 이미 완료로 표시되었습니다.
Το όρισμα συλλογής έχει ήδη σημανθεί ως ολοκληρωμένο όσον αφορά τις προσθήκες.
El argumento collection ya se ha marcado como completado en cuanto a la incorporación de nuevos elementos.
Samlingsargumentet er allerede blevet markeret som fuldført med hensyn til tilføjelser.
集合引數已標記為與加入相關動作一起完成。
Argument kolekcji został oznaczony jako zakończony w odniesieniu do dodatków.
Argumentet collection har redan markerats som slutfört med avseende på tillagda poster.
O argumento da coleção já foi marcado como concluído em relação às adições.
IPv6 אינו מותקן.
IPv6 is niet geïnstalleerd.
IPv6 er ikke installert.
Nincs telepítve az IPv6 protokoll.
IPv6-protokolla ei ole asennettuna.
IPv6 yüklü değil.
IPv6 не установлен.
IPv6 non installato.
未安装 IPv6。
IPv6 n'est pas installé.
لم يتم تثبيت IPv6.
IPv6 がインストールされていません。
IPv6 ist nicht installiert.
Protokol IPv6 není nainstalován.
IPv6이 설치되어 있지 않습니다.
Το IPv6 δεν έχει εγκατασταθεί.
IPv6 no está instalado.
IPv6 er ikke installeret.
未安裝 IPv6。
Protokół IPv6 nie jest zainstalowany.
IPv6 har inte installerats.
IPv6 não está instalado.
לא בוצעה בדיקת איגוד ערוץ מאחר שהגנה מורחבת אינה זמינה.
Geen controle van kanaalbinding. Uitgebreide beveiliging is uitgeschakeld.
Det utføres ingen kanalbindingskontroll siden utvidet beskyttelse er deaktivert.
A csatornakötés nem lesz ellenőrizve, mert le van tiltva a bővített védelem.
Kanavan sidonnan tarkistusta ei tehdä, koska laajennettu suojaus on poistettu käytöstä.
Genişletilmiş koruma devre dışı olduğundan kanal bağlaması denetimi yapılmıyor.
Отсутствует проверка привязки канала, так как отключена расширенная защита.
Nessuna verifica dell'associazione di canale eseguita poiché la protezione estesa è disabilitata.
由于已禁用扩展保护,因此不执行任何通道绑定检查。
Aucune vérification de liaison de canal, car la protection étendue est désactivée.
لم يتم التحقق من رابط القناة بسبب تعطيل الحماية الموسعة.
拡張保護が無効になっているため、チャネル バインディング チェックはありません。
Keine Channelbindungsüberprüfung, da der erweiterte Schutz deaktiviert ist.
Kontroly vazby kanálu neproběhne, protože je zakázána rozšířená ochrana.
확장된 보호가 사용하지 않도록 설정되어 있기 때문에 채널 바인딩을 확인하지 않습니다.
Δεν υπάρχει έλεγχος δέσμευσης καναλιού επειδή η εκτεταμένη προστασία έχει απενεργοποιηθεί.
No se comprobó el enlace de canal porque la protección extendida está deshabilitada.
Der bliver ikke udført kanalbindingskontrol, fordi den udvidede beskyttelse er deaktiveret.
不執行通道繫結檢查,因為延伸保護已經停用。
Bez sprawdzania powiązania kanałów, ponieważ rozszerzona ochrona jest wyłączona.
Ingen kanalbindningskontroll utförs eftersom utökat skydd har inaktiverats.
Não há verificação de associação de canal porque a proteção estendida está desabilitada.
See catalog page for all messages.