The service
Messages on page
האתחול עדיין לא הושלם. יש להפעיל את פעולת השירות InitializationComplete לפני הפעלת Dispose.
De initialisatie is nog niet voltooid. De methode InitializationComplete moet worden aangeroepen voordat Dispose wordt aangeroepen.
Initialiseringen er ikke fullført ennå. Metoden InitializationComplete må startes før Dispose startes.
Az inicializálás még nem fejeződött be. Az InitializationComplete metódust a Dispose metódus meghívása előtt kell meghívni.
Alustusta ei ole vielä tehty loppuun. InitializationComplete-menetelmä on käynnistettävä ennen Dispose-kohteen käynnistämistä.
Başlatma henüz tamamlanmadı. Dispose çağrılmadan önce InitializationComplete yöntemi çağrılmalıdır.
Инициализация еще не завершена. Метод InitializationComplete необходимо вызывать до вызова Dispose.
Inizializzazione non ancora completata. Per poter richiamare Dispose è prima necessario richiamare il metodo InitializationComplete.
L'initialisation n'est pas encore terminée. La méthode InitializationComplete doit être appelée avant l'appel à Dispose.
尚未完成初始化。调用 Dispose 之前必须先调用 InitializationComplete 方法。
لم تكتمل التهيئة. يجب استدعاء الأسلوب InitializationComplete قبل استدعاء Dispose.
初期化がまだ完了していません。Dispose を呼び出す前に、InitializationComplete メソッドを呼び出す必要があります。
Die Initialisierung wurde noch nicht abgeschlossen. Die InitializationComplete-Methode muss vor dem Aufrufen von "Verwerfen" aufgerufen werden.
Inicializace ještě není dokončena. Před voláním metody Dispose je nutné volat metodu InitializationComplete.
초기화가 아직 완료되지 않았습니다. InitializationComplete 메서드는 Dispose가 호출되기 전에 호출되어야 합니다.
Η προετοιμασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να γίνει κλήση της μεθόδου InitializationComplete πριν κληθεί το στοιχείο Dispose.
Aún no se ha completado la inicialización. Debe invocarse al método InitializationComplete antes que al método Dispose.
Initialiseringen er endnu ikke afsluttet. Metoden InitializationComplete skal aktiveres, før Dispose kaldes.
Inicjowanie nie zostało jeszcze ukończone. Metodę InitializationComplete trzeba wywołać przed metodą Dispose.
Initieringen har inte slutförts än. Metoden InitializationComplete måste anropas innan Dispose anropas.
初始設定尚未完成。必須先叫用 InitializationComplete 方法然後再叫用 Dispose。
A inicialização ainda não foi concluída. O método InitializationComplete deve ser chamado antes de Dispose.
פעולת השירות כבר הופעלה וניתן להפעיל אותה פעם אחת בלבד.
De methode is al aangeroepen en kan slechts één keer worden aangeroepen.
Metoden er allerede startet og kan bare startes én gang.
A metódust már meghívták, és csak egyszer hívható meg.
Menetelmä on jo käynnistetty, ja se voidaan käynnistää vain kerran.
Yöntem zaten çağrılmıştı ve tek bir kez çağrılabilir.
Этот метод можно вызывать только один раз, и он уже вызывался.
Il metodo è già stato richiamato ed è possibile richiamarlo una sola volta.
La méthode a déjà été appelée, et ne peut être appelée qu'une seule fois.
已调用该方法,且该方法只能调用一次。
تم بالفعل استدعاء الأسلوب، ويمكن استدعاؤه مرة واحدة فقط.
メソッドは既に呼び出されています。1 度しか呼び出すことができません。
Die Methode wurde bereits aufgerufen. Es ist nur ein Aufruf möglich.
Metoda již byla volána a lze ji volat pouze jednou.
메서드가 이미 호출되었으며 한 번만 호출할 수 있습니다.
Η μέθοδος έχει ήδη κληθεί και μπορεί να κληθεί μόνο μία φορά.
Ya se ha invocado al método y solo se puede invocar una vez.
Metoden er allerede aktiveret og kan kun aktiveres én gang.
Metoda została już wywołana, a można ją wywołać tylko raz.
Metoden har redan anropats och går bara att anropa en gång.
此方法已經叫用過了,而且只能叫用一次。
O método já foi chamado e só pode ser chamado uma vez.
זוהתה התנגשות שמות עבור השם '<var>X</var>' שסיפק משתתף התמדה מסוג '<var>Type Name</var>'. ערך שסיפק יישום MapValues של המשתתף משתמש באותו שם שבו משתמש ערך אחר שסיפק משתתף זה או משתתף התמדה אחר. תקן את המשתתף כך שישתמש בשם אחר כדי למנוע את ההתנגשות, או הסר את המשתתף מאוסף ההרחבות של זרימת העבודה.
Er is een naamconflict geconstateerd voor de naam <var>X</var> die is verstrekt door een persistentiedeelnemer van het type <var>Type Name</var>. Voor een waarde die is verstrekt door de MapValues-implementatie van de deelnemer wordt dezelfde naam gebruikt als voor een andere waarde die door deze deelnemer of een andere persistentiedeelnemer wordt verstrekt. Corrigeer de deelnemer zo dat een andere naam wordt gebruikt om conflicten te voorkomen of verwijder de deelnemer uit de verzameling extensies van de workflow.
Det ble funnet en navnekollisjon for navnet <var>X</var> som ble angitt av en vedvarende deltaker av typen <var>Type Name</var>. En verdi som er angitt av deltakerens MapValues-implementering, bruker samme navn som en annen verdi som er angitt av denne deltakeren, eller en annen vedvarende deltaker. Korriger deltakeren ved å bruke et annet navn slik at navnekollisjonen unngås, eller fjern deltakeren fra arbeidsflytens utvidelsessamling.
Névütközés észlelhető egy „<var>Type Name</var>” típusú adatmegőrzési résztvevő által megadott „<var>X</var>” névnél. A résztvevő MapValues megvalósítása által megadott értékek egyike ugyanazt a nevet használja, mint egy másik érték, amelyet ez a résztvevő vagy egy másik adatmegőrzési résztvevő adott meg. Javítsa ki a résztvevőt, hogy az ütközés elkerülése érdekében más nevet használjon, vagy távolítsa el a résztvevőt a munkafolyamat kiterjesztésgyűjteményéből.
Tyypin <var>Type Name</var> pysyvyysosapuolen antama nimi <var>X</var> on nimiristiriidassa. Osapuolen MapValues-toteutuksen antama arvo käyttää nimeä, joka on jo annettu saman tai muun pysyvyysosapuolen antamalle arvolle. Voit korjata nimiristiriidan muuttamalla osapuolta siten, ettei nimiristiriitaa synny, tai poistamalla osapuolen työnkulun laajennuskokoelmasta.
'<var>Type Name</var>' türündeki kalıcılık katılımcısı tarafından sağlanan '<var>X</var>' adı için bir ad çarpışması algılandı. Katılımcının MapValues uygulaması tarafından sağlanan bir değer, bu katılımcı veya başka bir kalıcılık katılımcısı tarafından sağlanan başka bir değerle aynı adı kullanıyor. Çarpışmayı önlemek için farklı bir ad kullanacak şekilde katılımcıyı düzeltin veya katılımcıyı iş akışının uzantılar koleksiyonundan kaldırın.
Для имени "<var>X</var>", указанного участником сохраняемости типа "<var>Type Name</var>", обнаружен конфликт имен. Значение, указанное реализацией MapValues в поставщике, использует одинаковое имя с другим значением, переданным этим или другим участником сохраняемости. Исправьте участник, чтобы в нем использовалось другое имя, не вызывающее конфликта, или удалите участник из коллекции расширений потока операций.
È stato rilevato un conflitto di nomi per il nome '<var>X</var>' fornito da un partecipante di persistenza di tipo '<var>Type Name</var>'. Un valore fornito dall'implementazione di MapValues del partecipante ha lo stesso nome di un altro valore fornito da questo partecipante o da un partecipante di persistenza diverso. Per evitare il conflitto, correggere il partecipante in modo che utilizzi un nome diverso o rimuovere il partecipante dalla raccolta di estensioni del flusso di lavoro.
Une collision de nom a été détectée pour le nom '<var>X</var>' fourni par un participant de persistance de type '<var>Type Name</var>'. Une valeur fournie par l'implémentation MapValues du participant utilise le même nom qu'une autre valeur fournie par ce participant ou un participant de persistance différent. Corrigez le participant afin d'utiliser un nom différent pour éviter la collision ou supprimez le participant de la collection d'extensions du workflow.
检测到类型“<var>Type Name</var>”的持久性参与者提供的名称“<var>X</var>”有名称冲突。参与者的 MapValues 实现所提供的值使用的名称与此参与者或其他持久性参与者所提供的另一个值相同。请将此参与者改为使用其他名称,以避免冲突,或从工作流的扩展集合中移除该参与者。
تم اكتشاف تضارب في الأسماء للاسم '<var>X</var>' المقدم من مشارك مستمر من نوع '<var>Type Name</var>'. تستخدم قيمة مقدمة من تنفيذ MapValues للمشارك نفس الاسم كقيمة مقدمة من هذا المشارك أو مشارك مستمر مختلف. قم بإصلاح المشارك لاستخدام اسم مختلف لتجنب حدوث التضارب، أو لإزالة المشارك من مجموعة ملحقات سير العمل.
型 '<var>Type Name</var>' の永続参加要素によって指定された名前 '<var>X</var>' について、名前の競合が検出されました。参加要素の MapValues 実装によって指定された値は、この参加要素または別の永続参加要素によって指定された別の値と同じ名前を使用しています。別の名前を使用するように参加要素を修正して競合を避けるか、ワークフローの拡張コレクションから参加要素を削除してください。
Ein Namenskonflikt wurde für den Namen '<var>X</var>' festgestellt, der von einem persistenten Teilnehmer vom Typ '<var>Type Name</var>' bereitgestellt wurde. Ein Wert, der von der MapValues-Implementierung des Teilnehmers bereitgestellt wird, verwendet den gleichen Namen wie ein anderer von diesem oder einem anderen persistenten Teilnehmer bereitgestellter Wert. Verwenden Sie einen anderen Namen für den Teilnehmer, um den Konflikt zu vermeiden, oder entfernen Sie den Teilnehmer aus der Erweiterungssammlung des Workflows.
Byl zjištěn konflikt názvů pro název <var>X</var>, který byl uveden účastníkem trvalého chování typu <var>Type Name</var>. Hodnota, kterou poskytla implementace MapValues účastníka, používá stejný název, jaký má jiná hodnota poskytnutá tímto účastníkem nebo jiným účastníkem trvalého chování. Opravte účastníka a použijte jiný název, který nebude způsobovat konflikt, nebo odeberte účastníka z kolekce rozšíření pro pracovní postupy.
'<var>Type Name</var>' 형식의 지속성 참석자가 제공한 이름 '<var>X</var>'에 대해 이름 충돌이 발견되었습니다. 참석자의 MapValues 구현으로 제공된 값의 이름이 이 참석자 또는 다른 지속성 참석자가 제공한 다른 값과 동일합니다. 충돌을 피하기 위해 참석자가 다른 이름을 사용하도록 수정하거나 워크플로 확장 컬렉션에서 해당 참석자를 제거하십시오.
Ανιχνεύθηκε μια διένεξη ονόματος για το όνομα '<var>X</var>' που δίνεται από έναν μόνιμο συμμετέχοντα τύπου '<var>Type Name</var>'. Μια τιμή που δίνεται από την υλοποίηση MapValues του συμμετέχοντα, κάνει χρήση του ίδιου ονόματος με μια άλλη τιμή που δίνεται από αυτόν τον συμμετέχοντα ή έναν διαφορετικό μόνιμο συμμετέχοντα. Επιδιορθώστε τον συμμετέχοντα ώστε να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό όνομα για να αποφύγετε τη διένεξη ή καταργήστε τον συμμετέχοντα από τη συλλογή επεκτάσεων ροής εργασιών.
Se detectó una colisión de nombres para el nombre '<var>X</var>' proporcionado por un participante de persistencia de tipo '<var>Type Name</var>'. Un valor proporcionado por la implementación MapValues del participante usa el mismo nombre que otro valor proporcionado por este participante o por otro participante de persistencia. Corrija el participante de forma que utilice un nombre diferente para evitar la colisión, o quite el participante de la colección de extensiones del flujo de trabajo.
Der blev fundet en navnekollision for navnet '<var>X</var>', som skyldes en persistensdeltager af typen '<var>Type Name</var>'. En værdi, som er angivet af deltagerens MapValues-implementering bruger det samme navn som en anden værdi, der er angivet af denne deltager eller en anden persistensdeltager. Vælg et andet navn til deltageren for at undgå kollisionen, eller fjern deltageren fra arbejdsprocessens samling af udvidelser.
Wykryto kolizję nazw w przypadku nazwy „<var>X</var>” dostarczonej przez uczestnika trwałości typu „<var>Type Name</var>”. Dla wartości dostarczonej przez implementację obiektu MapValues tego uczestnika używana jest taka sama nazwa jak dla innej wartości dostarczonej przez tego lub innego uczestnika trwałości. Popraw tego uczestnika, tak aby była używana inna nazwa, co umożliwi uniknięcie kolizji, lub usuń go z kolekcji rozszerzeń przepływu pracy.
En namnkollision upptäcktes för namnet <var>X</var> som angavs av en beständig deltagare av typen <var>Type Name</var>. Ett värde som angavs av deltagarens MapValues-implementering använder samma namn som ett annat värde som angavs av denna deltagare eller en annan beständig deltagare. Ändra deltagaren så att ett annat namn används för att undvika kollisionen eller ta bort deltagaren från arbetsflödets tilläggssamling.
在型別為 '<var>Type Name</var>' 之持續性參與者所提供的名稱 '<var>X</var>' 中偵測到名稱衝突。參與者 MapValues 實作所提供的值,使用與這個參與者或其他持續性參與者所提供之其他值相同的名稱。請將參與者修正為使用不同名稱,以避免衝突,或者從工作流程的延伸集合中移除此參與者。
Foi detectada uma colisão de nomes com o nome '<var>X</var>' fornecido por um participante de persistência do tipo '<var>Type Name</var>'. Um valor fornecido pela implementação de MapValues do participante usa o mesmo nome como outro valor fornecido por esse ou outro participante de persistência. Corrija o participante, de modo que ele use um nome diferente, para evitar a colisão, ou remova o participante da coleção de extensões do fluxo de trabalho.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא השלים עיבוד של בקשת TryCommand במהלך ניסיון לקבל בחזרה נעילה. השתמש בספק התמדה שלא חוזר או מתריע מ- TryCommand, השלם את IAsyncResult שהוחזר מ- BeginTryCommand לפני השלמת IAsyncResult שהוחזר מ- BeginBindReclaimedLock , או השלם לפני יצירת החריגה שהוחזרה מ- CreateBindReclaimedLockException.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft de verwerking van een TryCommand-aanvraag voltooid, terwijl er werd geprobeerd een vergrendeling vrij te geven. Gebruik een persistentieprovider die geen retourwaarde of uitzondering genereert met TryCommand, voltooi de IAsyncResult die wordt geretourneerd door BeginTryCommand voordat de IAsyncResult van BeginBindReclaimedLock is voltooid of voltooi de verwerking voordat de uitzondering wordt gegenereerd door CreateBindReclaimedLockException.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den fullførte behandlingen av en TryCommand-forespørsel under forsøk på å hente tilbake en lås. Bruk en PersistenceProvider som ikke returnerer eller sender fra TryCommand, fullfør IAsyncResult som returneres fra BeginTryCommand før IAsyncResult som returneres fra BeginBindReclaimedLock, er fullført, eller fullfør før unntaket som returneres fra CreateBindReclaimedLockException, sendes.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Befejezte egy TryCommand kérelem feldolgozását, miközben folyamatban volt egy zárolás visszaszerzésére irányuló kísérlet. Használjon olyan adatmegőrzési szolgáltatót, amely nem ad vissza értéket vagy vált ki kivételt a TryCommand hívásából, fejezze be a BeginTryCommand által visszaadott IAsyncResult eredményt a BeginBindReclaimedLock által visszaadott IAsyncResult befejeződése előtt, vagy fejezze be a feldolgozást a CreateBindReclaimedLockException által visszaadott kivétel kiváltása előtt.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se sai TryCommand-pyynnön käsittelyn valmiiksi, kun yritys saada lukitus uudelleen oli meneillään. Käytä pysyvyyspalvelua, joka ei palauta tai lähetä TryCommand-kohteesta, tee BeginTryCommand-kohteesta palautettu IAsyncResult loppuun, ennen kuin BeginBindReclaimedLock-kohteesta palautettu IAsyncResult on valmis, tai tee loppuun ennen CreateBindReclaimedLockException-kohteesta palautetun poikkeuksen lähettämistä.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir kilit alma girişimi sürerken, bir TryCommand isteğinin işlenmesini tamamladı. Döndürmeyen veya TryCommand'den oluşturmayan bir kalıcılık sağlayıcısı kullanın, BeginBindReclaimedLock'tan döndürülen IAsyncResult tamamlanmadan önce BeginTryCommand'den döndürülen IAsyncResult'ı tamamlayın veya CreateBindReclaimedLockException'dan döndürülen özel durum oluşturulmadan önce tamamlayın.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она завершила обработку запроса TryCommand, пока была активна попытка восстановления блокировки. Используйте поставщик сохраняемости, который не возвращает значение из TryCommand и не вызывает исключение в пределах TryCommand, завершите результат IAsyncResult, возвращенный из BeginTryCommand, перед завершением IAsyncResult, возвращенного из BeginBindReclaimedLock, или завершите работу перед вызовом исключения, возвращенного из CreateBindReclaimedLockException.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha completato l'elaborazione di una richiesta TryCommand durante un tentativo di recuperare un blocco. Utilizzare un provider di persistenza che non restituisca o generi risultati da TryCommand, completare IAsyncResult restituito da BeginTryCommand prima del completamento di IAsyncResult restituito da BeginBindReclaimedLock oppure completare prima di generare l'eccezione restituita da CreateBindReclaimedLockException.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a terminé le traitement d'une demande TryCommand alors qu'une tentative de récupération de verrou était en cours. Utilisez un fournisseur de persistance qui ne retourne pas d'erreur ni ne lève d'exception à partir de TryCommand, qui ne termine pas le IAsyncResult retourné par BeginTryCommand avant que le IAsyncResult retourné par BeginBindReclaimedLock ne soit terminé ou qui ne se termine pas avant de lever l'exception retournée par CreateBindReclaimedLockException.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现在正尝试回收某个锁时完成了对 TryCommand 请求的处理。请使用不从 TryCommand 返回或引发的永久性提供程序,在完成从 BeginBindReclaimedLock 返回的 IAsyncResult 之前完成从 BeginTryCommand 返回的 IAsyncResult,或是在引发从 CreateBindReclaimedLockException 返回的异常之前完成。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. حيث قام بإكمال معالجة طلب TryCommand أثناء تقدم محاولة اكتساب تأمين. استخدم موفر استمرارية لا يقوم بالإرجاع أو الإصدار من TryCommand أو إكمال IAsyncResult الذي تم إرجاعه من BeginTryCommand قبل اكتمال IAsyncResult الذي يتم إرجاعه من BeginBindReclaimedLock أو الاكتمال قبل إصدار الاستثناء المرجع من CreateBindReclaimedLockException.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。ロックを再要求しようとする処理の進行中に TryCommand 要求の処理を完了しました。TryCommand からエラーを返さない、または例外をスローしない永続化プロバイダーを使用するか、BeginBindReclaimedLock から返された IAsyncResult が完了する前に BeginTryCommand から返された IAsyncResult を完了するか、または CreateBindReclaimedLockException から返された例外をスローする前に処理を完了してください。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde die Verarbeitung einer TryCommand-Anforderung abgeschlossen, während versucht wurde, eine Sperre freizugeben. Verwenden Sie einen Persistenz-Provider, der nicht von TryCommand zurückgegeben oder ausgelöst wird, schließen Sie das von BeginTryCommand zurückgegebene IAsyncResult ab, bevor das von BeginBindReclaimedLock zurückgegebene IAsyncResult abgeschlossen ist, oder schließen Sie den Vorgang ab, bevor die von CreateBindReclaimedLockException zurückgegebene Ausnahme ausgelöst wird.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace dokončila zpracování požadavku TryCommand v době, kdy probíhal pokus o získání zámku. Použijte poskytovatele trvalého chování, která nevrací hodnotu, nebo vyskočte z konstrukce TryCommand, vraťte hodnotu IAsyncResult vrácenou z příkazu BeginTryCommand před hodnotou IAsyncResult vrácenou před metodou BeginBindReclaimedLock, případně dokončete zpracování před vygenerováním výjimky vrácené z metody CreateBindReclaimedLockException.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 잠금을 다시 얻기 위해 노력하는 동안 TryCommand 요청 처리를 완료했습니다. TryCommand에서 값을 반환하거나 예외를 발생시키지 않는 지속성 공급자를 사용하거나, BeginBindReclaimedLock에서 반환된 IAsyncResult가 완료되기 전에 BeginTryCommand에서 반환된 IAsyncResult를 완료하거나, CreateBindReclaimedLockException에서 반환된 예외가 발생하기 전에 완료하십시오.
Η υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής διατήρησης του InstanceStore που χρησιμοποιείται δεν είναι έγκυρη. Ολοκλήρωσε την επεξεργασία αιτήματος TryCommand ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια ανάκτησης κλειδώματος. Χρησιμοποιήστε μια μόνιμη υπηρεσία παροχής που δεν επιστρέφει ή απορρίπτει την TryCommand, ολοκληρώστε την IAsyncResult που επιστρέφει από την BeginTryCommand πριν επιστρέψει η IAsyncResult από την ολοκλήρωση της BeginBindReclaimedLock ή ολοκληρώστε πριν την εξαίρεση που επιστρέφει από την CreateBindReclaimedLockException.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Completó el procesamiento de una solicitud TryCommand mientras estaba en curso una reclamación de bloqueo. Use un proveedor de persistencia que no se devuelva o se inicie desde TryCommand, complete el IAsyncResult devuelto desde BeginTryCommand antes de que el IAsyncResult devuelto desde BeginBindReclaimedLock esté completado o se complete antes de iniciar la excepción devuelta desde CreateBindReclaimedLockException.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den gennemførte behandlingen af en TryCommand-anmodning, mens et forsøg på at frigive en lås var i gang. Brug en persistensprovider, der ikke returnerer eller udløses fra TryCommand, udfør den IAsyncResult, der blev returneret fra BeginTryCommand, før den IAsyncResult, der blev returneret fra BeginBindReclaimedLock, er færdig, eller afslut, før der udløses den undtagelse, som blev returneret fra CreateBindReclaimedLockException.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Ukończyła ona przetwarzanie żądania TryCommand, gdy trwała próba odzyskania blokady. Użyj dostawcy trwałości, który nie zwraca ani nie generuje danych z metody TryCommand, ukończ działanie interfejsu IAsyncResult zwróconego z metody BeginTryCommand przed ukończeniem działania interfejsu IAsyncResult zwróconego z metody BeginBindReclaimedLock albo ukończ działania przed zgłoszeniem wyjątku zwróconego z metody CreateBindReclaimedLockException.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. En begäran av typen TryCommand slutfördes samtidigt som ett försök att återta ett lås pågick. Använd en beständig provider som inte returnerar eller utlöser ett undantag från TryCommand, slutför IAsyncResult som returnerats från BeginTryCommand innan IAsyncResult som returneras från BeginBindReclaimedLock har slutförts, eller slutför innan undantaget som returneras från CreateBindReclaimedLockException utlöses.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它在嘗試回收鎖定正在進行中的同時完成處理 TryCommand 要求。請使用不會傳回或從 TryCommand 擲回的持續性提供者、在從 BeginBindReclaimedLock 傳回的 IAsyncResult 完成之前,完成從 BeginTryCommand 傳回的 IAsyncResult,或者在擲回從 CreateBindReclaimedLockException 傳回的例外狀況之前完成要求。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela concluiu o processamento de uma solicitação TryCommand durante uma tentativa de reivindicar um bloqueio que estava em andamento. Use um provedor de persistência que não é retornado nem gerado por TryCommand, conclua o IAsyncResult retornado de BeginTryCommand antes que IAsyncResult retornado de BeginBindReclaimedLock seja concluído ou conclua antes da geração da exceção retornada de CreateBindReclaimedLockException.
ארגומנט המזהה הייחודי ל- InstanceStore.Execute או ל- InstanceStore.BeginExecute חייב להיווצר על-ידי קריאה ל- CreateInstanceHandle באותו מופע של InstanceStore.
Het ingangsargument voor InstanceStore.Execute of InstanceStore.BeginExecute moet zijn gemaakt met een aanroep van CreateInstanceHandle voor hetzelfde InstanceStore-exemplaar.
Referanseargumentet til InstanceStore.Execute eller InstanceStore.BeginExecute må være opprettet av et kall til CreateInstanceHandle på samme InstanceStore-forekomst.
Az InstanceStore.Execute vagy InstanceStore.BeginExecute metódus handle argumentumát ugyanazon az InstanceStore példányon kell létrehozni a CreateInstanceHandle metódus meghívásával.
InstanceStore.Execute- tai InstanceStore.BeginExecute-menetelmän kahva-argumentti on luotava kutsumalla saman InstanceStore-esiintymän CreateInstanceHandle-menetelmää.
InstanceStore.Execute veya InstanceStore.BeginExecute'un tanıtıcı bağımsız değişkeni aynı InstanceStore örneğinde bir CreateInstanceHandle çağrısıyla oluşturulmuş olmalıdır.
Аргумент handle, передаваемый методам InstanceStore.Execute и InstanceStore.BeginExecute, должен быть создан путем вызова метода CreateInstanceHandle для этого же экземпляра InstanceStore.
L'argomento handle per InstanceStore.Execute o InstanceStore.BeginExecute deve essere stato creato mediante una chiamata a CreateInstanceHandle sulla stessa istanza di InstanceStore.
L'argument handle de InstanceStore.Execute ou InstanceStore.BeginExecute doit avoir été créé par un appel à CreateInstanceHandle sur la même instance InstanceStore.
InstanceStore.Execute 或 InstanceStore.BeginExecute 的 handle 参数必须是通过对同一个 InstanceStore 实例调用 CreateInstanceHandle 创建的。
يجب إنشاء وسيطة المعالجة لـ InstanceStore.Execute أو InstanceStore.BeginExecute بواسطة استدعاء لـ CreateInstanceHandle على نفس مثيل InstanceStore.
InstanceStore.Execute または InstanceStore.BeginExecute へのハンドル引数は、同じ InstanceStore インスタンスの CreateInstanceHandle を呼び出して作成する必要があります。
Das Handleargument für InstanceStore.Execute oder InstanceStore.BeginExecute muss mithilfe eines Aufrufs von CreateInstanceHandle für dieselbe InstanceStore-Instanz erstellt werden.
Argument obslužné rutiny InstanceStore.Execute nebo InstanceStore.BeginExecute musí být vytvořen voláním rutiny CreateInstanceHandle na stejné instanci InstanceStore.
InstanceStore.Execute 또는 InstanceStore.BeginExecute에 대한 핸들 인수는 동일한 InstanceStore 인스턴스의 CreateInstanceHandle 호출에서 생성되어야 합니다.
Το όρισμα δείκτη χειρισμού για InstanceStore.Execute ή InstanceStore.BeginExecute πρέπει να δημιουργήθηκε από μια κλήση του CreateInstanceHandle στην ίδια παρουσία InstanceStore.
Handleargumentet til InstanceStore.Execute eller InstanceStore.BeginExecute må være blevet oprettet af et kald til CreateInstanceHandle på den samme forekomst af InstanceStore.
El argumento handle de InstanceStore.Execute o InstanceStore.BeginExecute debe haberse creado mediante una llamada a CreateInstanceHandle en la misma instancia de InstanceStore.
Argument dojścia metody InstanceStore.Execute lub InstanceStore.BeginExecute musi zostać utworzony przez wywołanie metody CreateInstanceHandle dla tego samego wystąpienia obiektu InstanceStore.
Referensargumentet för InstanceStore.Execute eller InstanceStore.BeginExecute måste ha skapats av ett anrop till CreateInstanceHandle på samma InstanceStore-instans.
InstanceStore.Execute 或 InstanceStore.BeginExecute 的控制代碼引數必須是由相同 InstanceStore 執行個體的 CreateInstanceHandle 呼叫所建立。
O argumento de identificador para InstanceStore.Execute ou InstanceStore.BeginExecute deve ter sido criado por uma chamada a CreateInstanceHandle na mesma instância de InstanceStore.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע משום שהמופע '<var>X</var>' הפך ללא נעול. שגיאה זו מרמזת על כך שעותק המופע בזיכרון התיישן ויש לבטלו, יחד עם ה- InstanceHandle.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken, omdat het exemplaar <var>X</var> is vergrendeld. Deze fout wijst erop dat de kopie in het geheugen van het exemplaar is verouderd en moet worden verwijderd, samen met de InstanceHandle.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi forekomsten <var>X</var> er låst opp. Denne feilen angir at forekomstkopien i minnet er foreldet og bør forkastes sammen med InstanceHandle.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása megszakadt, mert a(z) „<var>X</var>” példány zárolása feloldódott. Ez a hiba azt jelzi, hogy a példány memóriában található másolata időközben elavult, és az InstanceHandle leíróval együtt elvetendő.
InstancePersistenceCommand-kohteen suoritus keskeytettiin, koska esiintymän <var>X</var> lukitus on poistettu. Tämä virhe ilmaisee, että muistissa oleva esiintymän kopio on vanhentunut, ja se tulee poistaa yhdessä InstanceHandle-kohteen kanssa.
'<var>X</var>' örneği kilitsiz duruma geldiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata, örneğin bellekteki kopyasının eski hale geldiğini ve InstanceHandle ile birlikte atılması gerektiğini gösterir.
Выполнение InstancePersistenceCommand, прервано из-за разблокирования экземпляра "<var>X</var>". Эта ошибка означает, что копия экземпляра, находящаяся в памяти, устарела и ее необходимо удалить вместе с InstanceHandle.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché l'istanza '<var>X</var>' è stata sbloccata. Questo errore indica che la copia in memoria dell'istanza è diventata non aggiornata e deve essere eliminata insieme a InstanceHandle.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue, car l'instance '<var>X</var>' est déverrouillée. Cette erreur indique que la copie en mémoire de l'instance est périmée et doit être ignorée, ainsi que le InstanceHandle.
InstancePersistenceCommand 的执行被中断,因为实例“<var>X</var>”已解锁。此错误表示该实例的内存中副本以及 InstanceHandle 已过时,应该弃用。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand نظرًا لإلغاء تأمين المثيل '<var>X</var>'. يشير هذا الخطأ إلى أن النسخة الموجودة بالذاكرة للمثيل أصبحت قديمة وينبغي تجاهلها، بالإضافة إلى InstanceHandle.
インスタンス '<var>X</var>' のロックが解除されたため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。このエラーは、InstanceHandle と共に、インスタンスのメモリ内のコピーが古くなったために破棄する必要があることを示します。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde unterbrochen, da die Sperre der Instanz '<var>X</var>' aufgehoben wurde. Dieser Fehler weist darauf hin, dass die Kopie der Instanz im Arbeitsspeicher veraltet ist und gemeinsam mit dem InstanceHandle verworfen werden sollte.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože došlo k odemknutí instance <var>X</var>. Tato chyba označuje, že kopie instance uložená v paměti je zastaralá a je nutné ji zrušit včetně popisovače InstanceHandle.
'<var>X</var>' 인스턴스의 잠금이 해제되었기 때문에 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다. 이 오류는 메모리의 인스턴스 사본이 부실한 상태이고 InstanceHandle과 함께 삭제되어야 함을 나타냅니다.
Η εκτέλεση μιας InstancePersistenceCommand διακόπηκε καθώς η παρουσία '<var>X</var>' ξεκλειδώθηκε. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι η αντιγραφή στη μνήμη της παρουσίας έχει ξεπεραστεί και θα πρέπει να απορριφθεί, μαζί με το InstanceHandle.
La ejecución de InstancePersistenceCommand se interrumpió porque la instancia '<var>X</var>' se ha desbloqueado. Este error indica que la copia en memoria de la instancia es obsoleta y debe descartarse, junto con el InstanceHandle.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi forekomsten '<var>X</var>' er blevet låst op. Denne fejl angiver, at kopien af forekomsten i hukommelsen er forældet og skal kasseres sammen med InstanceHandle.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ wystąpienie „<var>X</var>” zostało odblokowane. Ten błąd wskazuje, że znajdująca się w pamięci kopia wystąpienia jest nieodświeżona i należy ją usunąć wraz z obiektem InstanceHandle.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen <var>X</var> har låsts upp. Detta fel indikerar att kopian av instansen i minnet har blivit inaktuell och bör kasseras, tillsammans med InstanceHandle.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為執行個體 '<var>X</var>' 已解除鎖定。這個錯誤表示執行個體的記憶體內部複本已經過時,應與 InstanceHandle 一起捨棄。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque a instância '<var>X</var>' foi desbloqueada. Esse erro indica que a cópia da instância na memória se tornou obsoleta e deve ser descartada, junto com o InstanceHandle.
ערך Null סופק באוסף בעל שם (מילון) של InstanceValues. השם שסופק עבור ערך Null היה <var>X</var>. ‏Null אינו InstanceValue חוקי. כדי לציין ערך Null, השתמש במופע של InstanceValue עם נתוני Null על-ידי העברת Null לבנאי InstanceValue. כדי לציין שיש למחוק ערך בעל שם, השתמש ב- InstanceValue.DeletedValue.
Er is een null-waarde opgegeven in een benoemde verzameling (woordenlijst) InstanceValues. De naam die voor de null-waarde is opgegeven is <var>X</var>. Null is geen geldige InstanceValue. Als u een null-waarde wilt opgeven, gebruikt u een exemplaar van InstanceValue met null-gegevens door null door te geven aan de InstanceValue-constructor. Als u wilt aangeven dat een benoemde waarde moet worden verwijderd, gebruikt u InstanceValue.DeletedValue.
En nullverdi ble angitt i en navngitt samling (ordliste) i InstanceValues. Navnet som ble angitt for nullverdien, var <var>X</var>. Null er ikke en gyldig InstanceValue-verdi. Hvis du vil angi en nullverdi, bruker du en forekomst av InstanceValue med nulldata ved å sende null til InstanceValue-konstruktøren. Bruk InstanceValue.DeletedValue for å angi at en navngitt verdi bør slettes.
Egy null érték lett megadva InstanceValues példányértékek névvel rendelkező gyűjteményében (szótárában). A null értékhez tartozó név: <var>X</var>. Egy InstanceValue nem lehet null. Null érték megadásához használjon null adattal rendelkező InstanceValue példányt úgy, hogy null értéket ad át az InstanceValue konstruktornak. Ha azt kívánja jelezni, hogy egy névvel rendelkező érték törlendő, használja az InstanceValue.DeletedValue tulajdonságot.
Nimetyssä InstanceValue-kokoelmassa (sanastossa) annettiin tyhjäarvo. Tyhjäarvolle annettu nimi oli <var>X</var>. Tyhjäarvo ei ole kelvollinen InstanceValue-kohde. Jos haluat määrittää tyhjäarvon, käytä InstanceValue-esiintymää, jolla on tyhjäarvotiedot, välittämällä InstanceValue-konstruktorille tyhjäarvo. Jos haluat määrittää nimetyn arvon poistettavaksi, käytä InstanceValue.DeletedValue-kohdetta.
InstanceValue'lardan oluşan adlandırılmış bir koleksiyonda (sözlük) null bir değer sağlandı. Null ad için sağlanan ad <var>X</var> idi. Null geçerli bir InstanceValue değildir. Null bir değer belirtmek için, InstanceValue oluşturucusuna null geçirerek null verilerle bir InstanceValue örneği oluşturun. Adlandırılmış bir değerin silinmesini istemek için, InstanceValue.DeletedValue kullanın.
В именованной коллекции (словаре) значений InstanceValue указано значение NULL. Для значения NULL указано имя <var>X</var>. Значение NULL недопустимо для InstanceValue. Чтобы указать значение NULL, используйте экземпляр InstanceValue с данными NULL, передав значение NULL в конструктор InstanceValue. Чтобы указать, что именованное значение нужно удалить, используйте InstanceValue.DeletedValue.
Valore Null fornito in una raccolta denominata (dizionario) di InstanceValue. Il nome fornito per il valore Null è <var>X</var>. Null non è un valore valido per InstanceValue. Per specificare un valore Null, utilizzare un'istanza di InstanceValue con dati Null passando Null al costruttore InstanceValue. Per indicare che un valore denominato deve essere eliminato, utilizzare InstanceValue.DeletedValue.
Une valeur Null a été fournie dans une collection nommée (dictionnaire) de InstanceValues. Le nom fourni pour la valeur Null était <var>X</var>. Null n'est pas un InstanceValue valide. Pour spécifier une valeur Null, utilisez une instance de InstanceValue avec des données Null en passant Null au constructeur de InstanceValue. Pour indiquer qu'une valeur nommée doit être supprimée, utilisez InstanceValue.DeletedValue.
InstanceValue 的命名集合(字典)中提供了一个 null 值。为 null 值提供的名称为 <var>X</var>。null 不是有效的 InstanceValue。若要指定 null 值,请将 null 传递给 InstanceValue 构造函数,从而使用具有 null 数据的 InstanceValue 实例。若要指示应该删除命名值,请使用 InstanceValue.DeletedValue。
تم تقديم قيمة خالية في مجموعة مسماة (القاموس) لـ InstanceValues. كان الاسم المقدم للقيمة الخالية هو <var>X</var>. لا تمثل القيمة الخالية Null قيمة InstanceValue صالحة. لتحديد قيمة خالية، استخدم مثيل InstanceValue مع بيانات خالية من خلال تمرير القيمة الخالية إلى منشئ InstanceValue. للإشارة إلى أنه ينبغي حذف هذه القيمة المحددة، استخدم InstanceValue.DeletedValue.
InstanceValue の名前付きコレクション (辞書) に NULL 値が指定されました。NULL 値が指定された名前は <var>X</var> でした。NULL は有効な InstanceValue ではありません。NULL 値を指定するには、InstanceValue コンストラクターに NULL を渡して、NULL データを持つ InstanceValue のインスタンスを使用します。名前付きの値を削除する必要があることを示すには、InstanceValue.DeletedValue を使用します。
In einer benannten Sammlung (Wörterbuch) von InstanceValues wurde ein NULL-Wert bereitgestellt. Der für den NULL-Wert bereitgestellte Name lautet <var>X</var>. NULL ist kein gültiger InstanceValue. Um einen NULL-Wert anzugeben, verwenden Sie eine Instanz von InstanceValue mit NULL-Daten, indem Sie dem InstanceValue-Konstruktor den Wert NULL übergeben. Um anzugeben, dass ein benannter Wert gelöscht werden soll, verwenden Sie InstanceValue.DeletedValue.
Hodnota NULL byla uvedena v pojmenované kolekci (slovníku) InstanceValues. Název uvedený pro hodnotu NULL je <var>X</var>. Hodnota NULL nepředstavuje platný název InstanceValue. Chcete-li zadat hodnotu NULL, použijte instanci InstanceValue s daty NULL předáním hodnoty NULL do konstruktoru InstanceValue. Chcete-li určit, že pojmenovaná hodnota má být odstraněna, použijte metodu InstanceValue.DeletedValue.
InstanceValue의 명명된 컬렉션(사전)에 Null 값이 제공되었습니다. 이 Null 값에 제공된 이름은 <var>X</var>입니다. Null은 올바른 InstanceValue가 아닙니다. Null 값을 지정하려면 InstanceValue 생성자에 Null을 전달하여 Null 데이터를 가진 InstanceValue 인스턴스를 사용하십시오. 명명된 값을 삭제하도록 하려면 InstanceValue.DeletedValue를 사용하십시오.
Μια τιμή null δίνεται σε μια συγκεκριμένη συλλογή (λεξικό) InstanceValues. Το όνομα που δίνεται για την τιμή null ήταν <var>X</var>. Η τιμή null δεν είναι μια έγκυρη InstanceValue. Για να καθορίσετε μια τιμή null, χρησιμοποιήστε μια παρουσία InstanceValue με δεδομένα null, διαβιβάζοντας null στην κατασκευή InstanceValue. Για να υποδείξετε ότι μια συγκεκριμένη τιμή θα πρέπει να διαγραφεί, χρησιμοποιήστε την InstanceValue.DeletedValue.
Der blev angivet en null-værdi i en navngivet samling (ordbog) af InstanceValues. Navnet, der blev angivet for null-værdien, var '<var>X</var>'. Null er ikke et gyldigt navn til en InstanceValue. Hvis du vil angive en null-værdi, skal du bruge en forekomst af InstanceValue med null-data ved at overføre null til InstanceValue-konstruktøren. Du kan angive, at en navngiven værdi skal slettes, ved hjælp af InstanceValue.DeletedValue.
Se proporcionó un nombre null en una colección con nombre (diccionario) de InstanceValues. El nombre proporcionado al valor null era <var>X</var>. Null no es un InstanceValue válido. Para especificar un valor null, use una instancia de InstanceValue con datos null pasando null al constructor de InstanceValue. Para indicar que debe eliminarse un valor con nombre, use InstanceValue.DeletedValue.
Wartość równa null została dostarczona w nazwanej kolekcji (słowniku) obiektów InstanceValue. Nazwa dostarczona dla wartości równej null: <var>X</var>. Null nie jest prawidłową wartością obiektu InstanceValue. Aby określić wartość równą null, użyj wystąpienia obiektu InstanceValue z danymi o wartości null, przekazując wartość null do konstruktora obiektu InstanceValue. Aby wskazać, że ta nazwana wartość ma zostać usunięta, użyj właściwości InstanceValue.DeletedValue.
Ett null-värde angavs i en namngiven samling (ordlista) av InstanceValues. Namnet som angavs för null-värdet var <var>X</var>. Null är inte ett giltigt InstanceValue. Om du vill ange ett null-värde använder du en instans av InstanceValue med null-data genom att skicka null till InstanceValue-konstruktorn. Om du vill indikera att ett namngivet värde ska raderas använder du InstanceValue.DeletedValue.
在 InstanceValues 的具名集合 (字典) 中提供了 null 值。為 null 值提供的名稱為 <var>X</var>。null 不是有效的 InstanceValue。若要指定 null 值,請傳送 null 給 InstanceValue 建構函式,以使用具有 null 資料的 InstanceValue 執行個體。若要指示應刪除具名的值,請使用 InstanceValue.DeletedValue。
Um valor nulo foi fornecido em uma coleção nomeada (dicionário) de InstanceValues. O nome fornecido como valor nulo foi <var>X</var>. Null não é um InstanceValue válido. Para especificar um valor nulo, use uma instância de InstanceValue com dados nulos, transmitindo nulo ao construtor de InstanceValue. Para indicar que um valor nomeado deve ser excluído, use InstanceValue.DeletedValue.
ייתכן שיישום שגוי של ממשק IAsyncResult מחזיר ערכים שגויים מהמאפיין CompletedSynchronously או קורא ל- AsyncCallback יותר מפעם אחת.
Een onjuiste implementatie van de IAsyncResult-interface kan tot gevolg hebben dat de eigenschap CompletedSynchronously onjuiste waarden oplevert of dat de AsyncCallback meerdere keren wordt aangeroepen.
Det kan hende at feil implementering av IAsyncResult-grensesnittet returnerer feil verdier fra egenskapen CompletedSynchronously eller kaller AsyncCallback mer enn én gang.
Az IAsyncResult illesztőfelület helytelen megvalósítása esetleg helytelen értékeket ad vissza a CompletedSynchronously tulajdonságból, vagy többször hívja meg az AsyncCallback delegáltat.
IAsyncResult-liittymän virheellinen toteutus saattaa palauttaa virheellisiä arvoja CompletedSynchronously-ominaisuudesta tai kutsua AsyncCallback-kohdetta useammin kuin kerran.
IAsyncResult arabiriminin hatalı bir uygulaması CompletedSynchronously özelliğinden hatalı değerler döndürüyor veya AsyncCallback'i birden çok kez çağırıyor olabilir.
Неверная реализация интерфейса IAsyncResult может возвращать неверные значения свойства CompletedSynchronously или несколько раз вызывать AsyncCallback.
Un'implementazione errata dell'interfaccia IAsyncResult potrebbe restituire valori non corretti dalla proprietà CompletedSynchronously o chiamare AsyncCallback più di una volta.
Une implémentation incorrecte de l'interface IAsyncResult retourne peut-être des valeurs incorrectes à partir de la propriété CompletedSynchronously ou appelle peut-être AsyncCallback plusieurs fois.
IAsyncResult 接口的实现有误,该实现可能会从 CompletedSynchronously 属性返回错误的值,或多次调用 AsyncCallback。
قد يؤدي التنفيذ غير الصحيح لواجهة IAsyncResult إلى إرجاع قيم غير صحيحة من الخاصية CompletedSynchronously أو استدعاء AsyncCallback أكثر من مرة.
IAsyncResult インターフェイスの実装が正しくないため、CompletedSynchronously プロパティから正しくない値を返すか、AsyncCallback を 2 回以上呼び出す可能性があります。
Möglicherweise gibt eine falsche Implementierung der IAsyncResult-Schnittstelle falsche Werte von der CompletedSynchronously-Eigenschaft zurück, oder der AsyncCallback wird mehrfach aufgerufen.
Nesprávná implementace rozhraní IAsyncResult pravděpodobně vrací nesprávné hodnoty z vlastnosti CompletedSynchronously nebo volá metodu AsyncCallback více než jednou.
잘못된 IAsyncResult 인터페이스 구현이 CompletedSynchronously 속성에서 잘못된 값을 반환하거나 AsyncCallback을 두 번 이상 호출하고 있을 수 있습니다.
Μια εσφαλμένη υλοποίηση του περιβάλλοντος IAsyncResult μπορεί να επιστρέψει εσφαλμένες τιμές από την ιδιότητα CompletedSynchronously ή να καλέσει το AsyncCallback πάνω από μία φορά.
Una implementación incorrecta de la interfaz IAsyncResult puede devolver valores incorrectos de la propiedad CompletedSynchronously o llamar a AsyncCallback varias veces.
En ugyldig implementering af IAsyncResult-grænsefladen returnerer muligvis ugyldige værdier fra egenskaben CompletedSynchronously, eller den kalder AsyncCallback mere end én gang.
Niepoprawna implementacja interfejsu IAsyncResult może zwracać niepoprawne wartości z właściwości CompletedSynchronously lub wielokrotnie wywoływać metodę AsyncCallback.
En felaktig implementering av IAsyncResult-gränssnittet kan returnera felaktiga värden från egenskapen CompletedSynchronously eller anropa AsyncCallback mer än en gång.
錯誤地實作 IAsyncResult 介面可能會從 CompletedSynchronously 屬性傳回不正確的值或呼叫 AsyncCallback 一次以上。
Uma implementação incorreta da interface IAsyncResult pode estar retornando valores incorretos da propriedade CompletedSynchronously ou chamando AsyncCallback mais de um vez.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא קרא לפעולת השירות <var>Method name</var> ב- InstancePersistenceContext, שמחייב עקביות בטרנזקציה, כחלק מביצוע פקודה שאינה אמורה לחייב עקביות בטרנזקציה. הדבר עשוי להוביל לפגיעה בנתונים. שגיאה זו מצביעה על ספק התמדה לא חוקי.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft de methode <var>Method name</var> aangeroepen voor InstancePersistenceContext, waarvoor transactionele consistentie vereist is, als onderdeel van de uitvoering van een opdracht waarvoor transactionele consistentie normaal gezien niet vereist is. Dit kan leiden tot beschadiging van de gegevens. Deze fout wijst op een ongeldige implementatie van de persistentieprovider.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den kalte metoden <var>Method name</var> på InstancePersistenceContext, som krever transaksjonskonsistens, som en del av utførelsen av en kommando som ikke krever transaksjonskonsistens. Dette kan føre til at data skades. Denne feilen angir en ugyldig PersistenceProvider-implementering.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Meghívta a tranzakcionális konzisztenciát igénylő <var>Method name</var> metódust az InstancePersistenceContext objektumon, egy olyan parancs végrehajtásának részeként, amelynek nincs szüksége tranzakcionális konzisztenciára. Ez adatsérüléshez vezethet. Ez a hiba azt jelzi, hogy az adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítás érvénytelen.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se kutsui menetelmää <var>Method name</var> tapahtumien yhtenäisyyttä edellyttävälle InstancePersistenceContext-kohteelle osana sellaisen komennon suorittamista, jonka ei pidä edellyttää tapahtumien yhtenäisyyttä. Tämä voi aiheuttaa tietojen vioittumisen. Tämä virhe ilmaisee virheellistä pysyvyyspalvelun toteutusta.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. İşlem tutarlılığı istemesi gerekmeyen bir komutun gerçekleştirilmesinin bir parçası olarak işlem tutarlılığı gerektiren InstancePersistenceContext üzerindeki <var>Method name</var> yöntemini çağırdı. Bu veri bozulmasına yol açabilir. Bu hata geçersiz bir kalıcılık sağlayıcısı uygulaması olduğunu gösteriyor.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она вызвала метод <var>Method name</var> для InstancePersistenceContext, которому требуется согласованность транзакций, в рамках выполнения команды, которой не требуется согласованность транзакций. Это может привести к повреждению данных. Эта ошибка указывает на недопустимую реализацию поставщика сохраняемости.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha chiamato il metodo <var>Method name</var> su InstancePersistenceContext, che richiede coerenza delle transazioni, durante l'esecuzione di un comando che non deve richiedere coerenza delle transazioni. È possibile che si verifichi un danneggiamento dei dati. Questo errore indica un'implementazione del provider di persistenza non valida.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a appelé la méthode <var>Method name</var> sur InstancePersistenceContext, qui nécessite une cohérence des transactions, dans le cadre de l'exécution d'une commande qui ne doit pas nécessiter de cohérence des transactions. Cela peut entraîner une altération des données. Cette erreur indique une implémentation de fournisseur de persistance non valide.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。在执行不应要求事务一致性的命令期间,该实现对 InstancePersistenceContext 调用了方法 <var>Method name</var>,该方法要求事务一致性。此操作可能导致数据损坏。此错误表示永久性提供程序实现无效。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد قام باستدعاء الأسلوب <var>Method name</var> على InstancePersistenceContext، الذي يتطلب اتساقًا في المعاملة, كجزء من تنفيذ أمر ينبغي ألا يتطلب اتساقًا في المعاملة. قد يؤدي هذا إلى إتلاف البيانات. يشير هذا الخطأ إلى تنفيذ موفر استمرارية غير صالح.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。一貫性のあるトランザクションを要求してはならないコマンド実行の一部として、InstancePersistenceContext で、一貫性のあるトランザクションを要求するメソッド <var>Method name</var> を呼び出しました。このため、データが破損する可能性があります。このエラーは、永続化プロバイダー実装が無効であることを示します。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde die Methode <var>Method name</var> für InstancePersistenceContext aufgerufen, der Transaktionskonsistenz erfordert. Die Methode wurde jedoch als Teil eines Befehls aufgerufen, der keine Transaktionskonsistenz erfordern sollte. Dies kann zu Datenbeschädigung führen. Dieser Fehler deutet auf eine ungültige Persistenz-Provider-Implementierung hin.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu <var>Method name</var> třídy InstancePersistenceContext, která vyžaduje konzistenci transakcí, jako součást příkazu, který nevyžaduje konzistenci transakcí. Výsledkem může být narušení dat. Tato chyba označuje neplatnou implementaci poskytovatele trvalého chování.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 트랜잭션 일관성이 필요 없는 명령을 수행하는 중 트랜잭션 일관성이 필요한 InstancePersistenceContext의 <var>Method name</var> 메서드를 호출했습니다. 이로 인해 데이터가 손실될 수 있습니다. 이 오류는 잘못된 지속성 공급자 구현을 나타냅니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore κάλεσε τη μέθοδο <var>Method name</var> στο InstancePersistenceContext, η οποία απαιτεί συνέπεια συναλλαγών, ως μέρος της εκτέλεσης μιας εντολής που δεν θα πρέπει να απαιτεί συνέπεια συναλλαγών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή δεδομένων. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει μια μη έγκυρη υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore el uso no es válida. Llamó al método <var>Method name</var> en InstancePersistenceContext, que requiere transacciones coherentes, durante la ejecución de un comando que no tiene este requisito, lo que puede causar daños en los datos. Este error indica que se ha usado una implementación del proveedor de persistencia no válida.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den kaldte metoden <var>Method name</var> på InstancePersistenceContext, som kræver transaktionskonsistens, som et led i udførelsen af en kommando, der ikke skulle kræve transaktionskonsistens. Dette kan resultere i beskadigelse af data. Denne fejl tyder på en ugyldig persistensproviderimplementering.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Wywołała ona wymagającą spójności transakcyjnej metodę <var>Method name</var> w obiekcie InstancePersistenceContext podczas wykonywania polecenia, które nie powinno wymagać spójności transakcyjnej. Może to spowodować uszkodzenie danych. Ten błąd wskazuje nieprawidłową implementację dostawcy trwałości.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade metoden <var>Method name</var> på InstancePersistenceContext, vilken kräver transaktionskonsekvens, som en del av körningen av ett kommando som inte kräver transaktionskonsekvens. Detta kan resultera i skadade data. Det här felet indikerar en ogiltig implementering av den beständiga providern.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它呼叫 InstancePersistenceContext 的方法 <var>Method name</var>,該方法需要交易一致性,但在執行這個命令時不需要交易一致性。這可能導致資料損毀。這個錯誤表示持續性提供者實作無效。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela chamou o método <var>Method name</var> no InstancePersistenceContext, que requer consistência transacional como parte da execução de um comando que não requer consistência transacional. Isso pode resultar em corrupção dos dados. Esse erro indica uma implementação inválida de provedor de persistência.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על ביצוע פעולה המצריכה בעלים של מופע, אך אין בעלים שמאוגד לפעולה.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft gemeld dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarvoor een exemplaareigenaar is vereist, maar er is geen eigenaar gebonden aan de bewerking.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte utførelse av en operasjon som krever en forekomsteier, men ingen eier er bundet til operasjonen.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Egy példánytulajdonost igénylő művelet végrehajtását jelentette, de nincs kötve példánytulajdonos a művelethez.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se on ilmoittanut tehneensä toiminnon, joka edellyttää, että esiintymällä on omistaja, mutta toimintoon ei ole sidottu omistajaa.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir örnek sahibi gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak işleme bağlı sahip yok.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила о выполнении операции, для которой требуется владелец экземпляра, однако к операции не привязан владелец.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato l'esecuzione di un'operazione che richiede un proprietario di istanza, ma all'operazione non è associato alcun proprietario.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé l'exécution d'une opération qui requiert un propriétaire d'instance, mais aucun propriétaire n'est lié à cette opération.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告正在执行的操作需要实例所有者,但无所有者绑定到该操作。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أبلغ عن تنفيذ عملية تتطلب مالك مثيل، ولكن لا يوجد مالك مثيل مرتبط بالعملية.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。インスタンス所有者を必要とする操作の実行が報告されましたが、この操作には所有者がバインドされていません。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde die Ausführung eines Vorgangs gemeldet, für den ein Instanzbesitzer erforderlich ist, jedoch ist kein Besitzer an den Vorgang gebunden.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje vlastníka instance, ale k operaci není vázán žádný vlastník.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 인스턴스 소유자가 필요한 작업을 수행한다고 보고했지만 작업에 바인딩된 소유자가 없습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε την εκτέλεση μιας λειτουργίας, η οποία απαιτεί έναν κάτοχο παρουσίας, αλλά δεν συνδέεται κανένας κάτοχος στη λειτουργία.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Notificó la ejecución de una operación que requiere un propietario de instancia, pero no hay ningún propietario enlazado a la operación.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at der blev udført en handling, som kræver en forekomstejer, men der er ikke bundet en ejer til handlingen.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona wykonywanie operacji wymagającej właściciela wystąpienia, ale z operacją nie jest powiązany właściciel.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver en instansägare, men ingen ägare är bunden till åtgärden.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在執行需要執行個體擁有者的作業,但作業沒有繫結的擁有者。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou a execução de uma operação que requer um proprietário de instância, mas nenhum proprietário está associado à operação.
See catalog page for all messages.