The service
Messages on page
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע מאחר שהמופע '<var>X</var>' ננעל על-ידי בעלים של מופע אחר. שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל מפני שמארח אחר טען את המופע. מזהה הבעלים של המופע של הבעלים או המארח שנועל את המופע הוא '<var>Y</var>'.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken omdat het exemplaar <var>X</var> is vergrendeld door de eigenaar van een ander exemplaar. Deze fout treedt meestal op omdat het exemplaar is geladen door een andere host. De id van de eigenaar van het exemplaar of de host met een vergrendeling voor het exemplaar is <var>Y</var>.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi forekomsten <var>X</var> er låst av en annen forekomsteier. Denne feilen forekommer vanligvis når en annen vert har lastet inn forekomsten. Forekomsteier-IDen for eieren eller verten med lås på forekomsten er <var>Y</var>.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása megszakadt, mert egy másik példánytulajdonos zárolta a(z) „<var>X</var>” példányt. Ez a hiba általában akkor következik be, ha egy másik gazda már betöltötte a példányt. A példányt zároló tulajdonos vagy gazda tulajdonosazonosítója „<var>Y</var>”.
InstancePersistenceCommand-komennon suorittaminen keskeytettiin, koska esiintymä <var>X</var> on eri esiintymän omistajan lukitsema. Tämä virhe aiheutuu yleensä siitä, että eri isäntä on ladannut esiintymän. Esiintymän lukinneen omistajan tai isännän esiintymäomistajatunnus on <var>Y</var>.
'<var>X</var>' örneği farklı bir örnek sahibi tarafından kilitlendiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata genellikle, örneği farklı bir ana bilgisayar yüklediği için oluşur. Örnek üzerinde kilidi olan sahibin veya ana bilgisayarın örnek sahibi kimliği '<var>Y</var>'.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано, поскольку экземпляр "<var>X</var>" заблокирован другим владельцем. Эта ошибка обычно происходит из-за того, что экземпляр загружается на другом узле. Владелец экземпляра или узел, удерживающий блокировку экземпляра, имеет идентификатор "<var>Y</var>".
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché l'istanza '<var>X</var>' è bloccata da un proprietario di istanza diverso. Questo errore si verifica in genere perché l'istanza è caricata da un host diverso. L'ID proprietario dell'istanza del proprietario o host con un blocco sull'istanza è '<var>Y</var>'.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue, car l'instance '<var>X</var>' est verrouillée par un propriétaire d'instance différent. Généralement, cette erreur se produit, car l'instance est chargée par un hôte différent. L'ID du propriétaire de l'instance du propriétaire ou de l'hôte avec un verrou sur l'instance est '<var>Y</var>'.
InstancePersistenceCommand 的执行已中断,因为有其他实例所有者锁定了实例“<var>X</var>”。发生此错误的原因通常是其他主机加载了该实例。在该实例上持有锁的所有者或主机的实例所有者 ID 为“<var>Y</var>”。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand نظرًا لأنه تم تأمين المثيل '<var>X</var>' بواسطة مالك مثيل مختلف. ويحدث هذا الخطأ عادةً نتيجة تحميل مضيف مختلف للمثيل. معرف مالك المثيل للمالك أو المضيف مع تأمين على المثيل هو '<var>Y</var>'.
インスタンス '<var>X</var>' が別のインスタンス所有者によってロックされているため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。このエラーは通常、別のホストでそのインスタンスが読み込まれているために発生します。そのインスタンスに対するロックを保持する所有者またはホストのインスタンス所有者 ID は '<var>Y</var>' です。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde unterbrochen, da die Instanz '<var>X</var>' durch einen anderen Instanzbesitzer gesperrt ist. Dieser Fehler tritt normalerweise auf, da die Instanz von einem anderen Host geladen wurde. Die Instanzbesitzer-ID des Besitzers oder Hosts mit einer Sperre für die Instanz ist '<var>Y</var>'.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance <var>X</var> je uzamknuta jiným vlastníkem instance. K této chybě obvykle dochází, pokud instanci načte jiný hostitel. Vlastník instance nebo hostitele se zámkem má ID <var>Y</var>.
다른 인스턴스 소유자가 '<var>X</var>' 인스턴스를 잠가서 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다. 이 오류는 대개 해당 인스턴스를 다른 호스트에서 로드할 때 발생합니다. 인스턴스에 대한 잠금이 있는 소유자 또는 호스트의 인스턴스 소유자 ID는 '<var>Y</var>'입니다.
Η εκτέλεση ενός InstancePersistenceCommand διακόπηκε καθώς η παρουσία '<var>X</var>' κλειδώνεται από έναν διαφορετικό κάτοχο παρουσίας. Αυτό το σφάλμα συνήθως προκύπτει λόγω ενός διαφορετικού κεντρικού υπολογιστή που έχει φορτωμένη την παρουσία. Το αναγνωριστικό κατόχου παρουσίας ή κεντρικού υπολογιστή με ένα κλείδωμα στην παρουσία, είναι '<var>Y</var>'.
Se interrumpió la ejecución de un InstancePersistenceCommand porque la instancia '<var>X</var>' está bloqueada por otro propietario de instancia. Este error normalmente se produce porque otro host tiene la instancia cargada. El identificador de propietario de instancia de propietario o del host con un bloqueo en la instancia es '<var>Y</var>'.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi forekomsten '<var>X</var>' er låst af en anden forekomstejer. Denne fejl skyldes som regel, at en anden vært har indlæst forekomsten. Forekomstejer-id'et for ejeren eller værten med en lås på forekomsten er '<var>Y</var>'.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ wystąpienie „<var>X</var>” jest zablokowane przez właściciela innego wystąpienia. Ten błąd zazwyczaj występuje z powodu załadowania wystąpienia na innym hoście. Identyfikator właściciela wystąpienia przypisany do właściciela lub hosta blokującego wystąpienie to „<var>Y</var>”.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom instansen <var>X</var> är låst av en annan instansägare. Det här felet beror normalt på att instansen är inläst hos en annan värd. Instansägar-id för ägaren eller värden som har ett lås på instansen är <var>Y</var>.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為執行個體 '<var>X</var>' 已由不同執行個體擁有者鎖定。當不同主機都載入此執行個體時,通常會發生這個錯誤。此執行個體上具有鎖定之擁有者或主機的執行個體擁有者識別碼為 '<var>Y</var>'。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque a instância '<var>X</var>' está bloqueada por um proprietário de instância diferente. Esse erro normalmente ocorre porque a instância está carrega em um host diferente. A ID do proprietário da instância do host ou do proprietário com bloqueio na instância é '<var>Y</var>'.
הארגומנט <var>X</var> חייב להיות ערך זמן קצוב חיובי. הערך שסופק היה <var>Y</var>.
Het argument <var>X</var> moet een positieve time-outwaarde zijn. De opgegeven waarde is <var>Y</var>.
Argumentet <var>X</var> må være en positiv tidsavbruddsverdi. Den angitte verdien er <var>Y</var>.
A következő, időtúllépési értéket meghatározó argumentum csak pozitív lehet: <var>X</var>. A megadott érték: <var>Y</var>.
Argumentin <var>X</var> on oltava positiivinen aikakatkaisuarvo. Annettu arvo oli <var>Y</var>.
'<var>X</var>' bağımsız değişkeni pozitif bir zaman aşımı değeri olmalıdır. Sağlanan değer <var>Y</var> idi.
В аргументе <var>X</var> необходимо указывать положительное значение времени ожидания. Указано значение: <var>Y</var>.
L'argomento <var>X</var> non può essere un valore di timeout positivo. Il valore fornito è <var>Y</var>.
L'argument <var>X</var> doit être une valeur de délai d'expiration positive. La valeur fournie était <var>Y</var>.
参数 <var>X</var> 必须为正超时值。而所提供的值为 <var>Y</var>。
يجب أن تكون الوسيطة <var>X</var> قيمة مهلة موجبة. القيمة المقدمة هي <var>Y</var>.
引数 <var>X</var> は正のタイムアウト値である必要がありますが、<var>Y</var> が指定されました。
Das Argument <var>X</var> muss ein positiver Timeoutwert sein. Der bereitgestellte Wert war <var>Y</var>.
Argument <var>X</var> musí být kladná hodnota s časovým limitem. Byla předána hodnota <var>Y</var>.
<var>X</var> 인수는 양의 시간 제한 값이어야 합니다. 제공된 값은 <var>Y</var>입니다.
Το όρισμα <var>X</var> πρέπει να είναι μια θετική τιμή χρονικού ορίου. Η τιμή που δίνεται ήταν <var>Y</var>.
El argumento <var>X</var> debe ser un valor de tiempo de espera positivo. El valor proporcionado es <var>Y</var>.
Argumentet <var>X</var> skal have en positiv timeoutværdi. Den angivne værdi er <var>Y</var>.
Argument <var>X</var> musi być dodatnią wartością limitu czasu. Podana wartość wynosiła <var>Y</var>.
Argumentet <var>X</var> måste vara ett positivt timeout-värde. Angivet värde var <var>Y</var>.
引數 <var>X</var> 必須是正的逾時值。提供的值是 <var>Y</var>。
O argumento <var>X</var> deve ser um valor de tempo limite positivo. O valor fornecido foi <var>Y</var>.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע משום שהמופע '<var>X</var>' עדיין לא נשמר במאגר המופעים.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken omdat het exemplaar <var>X</var> nog niet is opgeslagen in het archief.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi forekomsten <var>X</var> ennå ikke er fastholdt i forekomstlageret.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása megszakadt, mert a(z) „<var>X</var>” példány még nincs megőrizve a példánytárolóban.
InstancePersistenceCommand-kohteen suorittaminen keskeytettiin, koska esiintymää <var>X</var> ei ole vielä tehty pysyväksi esiintymäsäilöön.
'<var>X</var>' örneği henüz örnek deposunda kalıcı yapılmadığından, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано, поскольку экземпляр "<var>X</var>" еще не сохранен в хранилище экземпляров.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché l'istanza '<var>X</var>' non è ancora stata resa persistente nell'archivio di istanze.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue car l'instance '<var>X</var>' n'est pas encore persistante dans le magasin d'instances.
InstancePersistenceCommand 的执行被中断,因为实例“<var>X</var>”尚未保留到实例存储区。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand نظرًا لعدم ثبات المثيل '<var>X</var>' في مخزن المثيل.
インスタンス '<var>X</var>' がインスタンス ストアに保持されていないため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommands wurde unterbrochen, da die Instanz '<var>X</var>' noch nicht persistent im Instanzspeicher gespeichert wurde.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance <var>X</var> ještě nebyla trvale uložena do úložiště instancí.
'<var>X</var>' 인스턴스가 아직 인스턴스 저장소에 대해 지속 상태가 아니기 때문에 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다.
Η εκτέλεση μιας InstancePersistenceCommand διακόπηκε καθώς η παρουσία '<var>X</var>' δεν είναι ακόμη μόνιμη στο χώρο αποθήκευσης παρουσιών.
La ejecución de InstancePersistenceCommand se interrumpió porque la instancia '<var>X</var>' todavía no se ha guardado en el almacén de instancias.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi forekomsten '<var>X</var>' endnu ikke er gjort permanent i forekomstlageret.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ wystąpienie „<var>X</var>” nie zostało jeszcze utrwalone w magazynie wystąpień.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom instansen <var>X</var> ännu inte är gjorts beständig i instansarkivet.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為執行個體 '<var>X</var>' 尚未保存至執行個體存放區。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque a instância '<var>X</var>' não é persistente no repositório de instância.
אירעה שגיאה בלתי הפיכה. למטרות אבחון, הודעה זו בעברית משויכת לכשל: '<var>X</var>'.
Er is een onherstelbare fout opgetreden. Voor diagnostische doeleinden is het volgende Engelstalige bericht gekoppeld aan de fout: <var>X</var>.
Det har oppstått en uopprettelig feil. For diagnoseformål er følgende melding tilknyttet feilen: <var>X</var>.
Helyreállíthatatlan hiba történt. Diagnosztikai célokra a következő, angol nyelvű üzenet tartozik a hibához: „<var>X</var>”.
Peruuttamaton virhe. Virheeseen liittyy vianmääritystarkoituksia varten seuraava englanninkielinen viesti: <var>X</var>.
Kurtarılamayan bir hata oluştu. Tanı amacıyla, bu İngilizce ileti hatayla ilişkilendirildi: '<var>X</var>'.
Произошла неустранимая ошибка. В целях диагностики приводится сообщение на английском языке, связанное с ошибкой: "<var>X</var>".
Errore irreversibile. Per motivi di diagnostica, all'errore è associato questo messaggio in inglese: '<var>X</var>'.
Une erreur irrécupérable s'est produite. À des fins de diagnostics, ce message en anglais est associé à la défaillance : '<var>X</var>'.
发生了无法恢复的错误。为帮助诊断,以下是与该错误有关的消息:“<var>X</var>”。
حدث خطأ لا يمكن استرداده. لأغراض التشخيص، يتم إقران هذه الرسالة باللغة العربية مع الفشل: '<var>X</var>'.
回復できないエラーが発生しました。診断上の目的から、次の英語のメッセージがこのエラーに関連付けられています: '<var>X</var>'。
Nicht behebbarer Fehler. Zu Diagnosezwecken ist dem Fehler folgende englische Meldung zugeordnet: '<var>X</var>'.
Došlo k neodstranitelné chybě. Kvůli diagnostice je k této chybě přidružena anglická zpráva: <var>X</var>
복구할 수 없는 오류가 발생했습니다. 오류와 관련된 다음 메시지가 진단용으로 제공됩니다. <var>X</var>.
Προέκυψε ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα. Για διαγνωστικούς σκοπούς αυτό το μήνυμα στα Αγγλικά συσχετίζεται με την αποτυχία: '<var>X</var>'.
Error irrecuperable. Para el diagnóstico, se ha asociado este mensaje en inglés al error: '<var>X</var>'.
Der opstod en uoprettelig fejl. Følgende meddelelse, som er på engelsk, kan bruges til diagnosticering af fejlen: '<var>X</var>'.
Wystąpił nieodwracalny błąd. Na potrzeby diagnostyki z tym błędem został skojarzony następujący komunikat w języku angielskim: „<var>X</var>”.
Ett oåterkalleligt fel uppstod. För diagnostiksyften associeras det här engelska meddelandet med felet: <var>X</var>.
發生無法修復的錯誤。為方便診斷,這個英文訊息與下列失敗相關: '<var>X</var>'。
Erro irrecuperável. Para fins de diagnóstico, esta mensagem em português está associada à falha: '<var>X</var>'.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא קרא ל- BindInstanceOwner פעמיים עם אותו ערך instanceOwnerId אך עם ערכי lockToken שונים. השתמש בספק התמדה שתמיד משתמש באותו lockToken עבור בעלים יחיד של מופע.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft BindInstanceOwner twee keer aangeroepen met dezelfde waarde voor instanceOwnerId, maar met verschillende lockToken-waarden. Gebruik een persistentieprovider die altijd dezelfde lockToken gebruikt voor een bepaalde exemplaareigenaar.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den kalte BindInstanceOwner to ganger med samme instanceOwnerId-verdi, men med ulike lockToken-verdier. Bruk en PersistenceProvider som alltid bruker samme lockToken for én forekomsteier.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Kétszer hívta meg a BindInstanceOwner metódust ugyanazzal az instanceOwnerId értékkel, de eltérő lockToken értékekkel. Használjon olyan adatmegőrzési szolgáltatót, amely mindig ugyanazt a lockToken értéket használja egy adott példánytulajdonoshoz.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se teki BindInstanceOwner-kutsun kahdesti käyttäen samaa instanceOwnerId-arvoa mutta eri lockToken-arvoja. Käytä pysyvyyspalvelua, joka käyttää aina samaa lockToken-arvoa yksittäiselle esiintymän omistajalle.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Aynı instanceOwnerId değeriyle ancak farklı lockToken değerleriyle, BindInstanceOwner'ı iki kez çağırdı. Tek bir örnek sahibi için her zaman aynı lockToken'ı kullanan bir kalıcılık sağlayıcısını kullanın.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она дважды вызвала метод BindInstanceOwner с одним значением instanceOwnerId и разными значениями lockToken. Используйте поставщик сохраняемости, который всегда использует одинаковые значения lockToken для одного владельца экземпляра.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha chiamato BindInstanceOwner due volte con lo stesso valore instanceOwnerId ma valori lockToken diversi. Utilizzare un provider di persistenza che utilizzi sempre lo stesso valore lockToken per un proprietario di istanza singolo.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a appelé BindInstanceOwner deux fois avec la même valeur instanceOwnerId mais différentes valeurs lockToken. Utilisez un fournisseur de persistance qui utilise toujours le même lockToken pour un même propriétaire d'instance.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现使用相同的 instanceOwnerId 值但不同的 lockToken 值调用了 BindInstanceOwner 两次。所用永久性提供程序应始终对一个实例所有者使用同一个 lockToken。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. حيث قام باستدعاء BindInstanceOwner مرتين مع نفس قيمة instanceOwnerId ولكن مع قيم lockToken مختلفة. استخدم موفر استمرارية يقوم دومًا باستخدام نفس lockToken لمالك مثيل واحد.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。instanceOwnerId 値は同じだが lockToken 値が異なる BindInstanceOwner を 2 回呼び出しました。1 人のインスタンス所有者には常に同じ lockToken を使用する永続化プロバイダーを使用してください。
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore není platná. Implementace dvakrát volala metodu BindInstanceOwner se stejnou hodnotou instanceOwnerId, ale jinými hodnotami lockToken. Použijte poskytovatele trvalého chování, který vždy používá stejný token lockToken pro jednoho vlastníka instance.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. instanceOwnerId 값은 같고 lockToken 값은 다르게 하여 BindInstanceOwner를 두 번 호출했습니다. 한 인스턴스 소유자에 대해 항상 동일한 lockToken을 사용하는 지속성 공급자를 사용하십시오.
Η υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής διατήρησης του InstanceStore που χρησιμοποιείται δεν είναι έγκυρη. Κάλεσε δύο φορές το BindInstanceOwner με την ίδια τιμή instanceOwnerId αλλά διαφορετικές τιμές lockToken. Χρησιμοποιήστε μόνιμη υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιεί πάντα το ίδιο lockToken για κάθε κάτοχο παρουσίας.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Llamó a BindInstanceOwner dos veces con el mismo valor de instanceOwnerId pero con valores de lockToken distintos. Use un proveedor de persistencia que siempre use el mismo lockToken para un único propietario de instancia.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den kaldte BindInstanceOwner to gange med den samme instanceOwnerId-værdi, men med forskellige lockToken-værdier. Brug en persistensprovider, der altid benytter det samme lockToken, til en enkelt forekomstejer.
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. BindInstanceOwner wurde zweimal mit dem gleichen instanceOwnerId-Wert, jedoch mit unterschiedlichen lockToken-Werten aufgerufen. Verwenden Sie einen Persistenz-Provider, der stets den gleichen lockToken für einen einzelnen Instanzbesitzer verwendet.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Wywołała ona dwukrotnie metodę BindInstanceOwner z taką samą wartością instanceOwnerId, ale różnymi wartościami lockToken. Użyj dostawcy trwałości, który zawsze używa tej samej wartości lockToken dla pojedynczego wystąpienia właściciela.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. BindInstanceOwner anropades två gånger med samma värde för instanceOwnerId, men olika värden för lockToken. Använd en beständig provider som alltid utnyttjar samma lockToken för en instansägare.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它使用相同的 instanceOwnerId 值但不同的 lockToken 值呼叫了 BindInstanceOwner 兩次。請使用一律針對單一執行個體擁有者使用相同 lockToken 的持續性提供者。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela chamou BindInstanceOwner duas vezes com o mesmo valor instanceOwnerId, mas diferentes valores lockToken. Use um provedor de persistência que sempre usa o mesmo lockToken para um único proprietário de instância.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על השלמה של מופע עם מפתחות פעילים המשויכים אליו. יש להשלים את כל המפתחות המשויכים למופע לפני שניתן יהיה להשלים את המופע.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van InstanceStore is ongeldig. Er is gemeld dat een exemplaar is voltooid waaraan actieve sleutels zijn gekoppeld. Alle sleutels die aan een exemplaar zijn gekoppeld, moeten worden voltooid voordat het exemplaar kan worden voltooid.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte om fullførelse av en forekomst med tilknyttede aktive nøkler. Alle nøkler som er tilknyttet en forekomst, må fullføres før forekomsten kan fullføres.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Egy olyan példány befejeződését jelentette, amelyhez aktív kulcsok vannak társítva. Egy példányhoz társított összes kulcsnak előbb kell befejeződnie a példány befejeződésénél.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se ilmoitti saaneensa valmiiksi esiintymän, johon liittyy aktiivisia avaimia. Kaikki esiintymään liittyvät avaimet on tehtävä loppuun, ennen kuin esiintymä voidaan tehdä loppuun.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Kendisiyle ilişkili etkin anahtarlar bulunan bir örneğin tamamlandığını bildirdi. Örneğin tamamlanabilmesi için önce örnekle ilişkili tüm anahtarlar tamamlanmalıdır.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила о завершении экземпляра, когда с ним связаны активные ключи. Перед завершением экземпляра необходимо завершить все ключи, связанные с ним.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato il completamento di un'istanza associata a chiavi attive. Affinché l'istanza possa essere completata, è necessario che vengano completate tutte le chiavi associate.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé la fin d'une instance avec des clés actives. Toutes les clés associées à une instance doivent être terminées avant que l'instance puisse se terminer.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告,要完成的实例与活动键关联。仅当与实例关联的所有键都完成以后,才能完成该实例。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أبلغ عن إكمال مثيل مع وجود مفاتيح نشطة مقترنة به. يجب إكمال جميع المفاتيح المقترنة بمثيل قبل إكمال المثيل.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。アクティブなキーが関連付けられたインスタンスの完了が報告されました。インスタンスが完了する前に、インスタンスへのすべてのキーの関連付けが完了している必要があります。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Der Abschluss einer Instanz mit zugeordneten aktiven Schlüsseln wurde berichtet. Alle einer Instanz zugeordneten Schlüssel müssen abgeschlossen sein, bevor die Instanz abgeschlossen werden kann.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila dokončení instance s přidruženými aktivními klíči. Před dokončením instance musí být dokončeny všechny klíče přidružené k instanci.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 활성 키가 연결된 인스턴스의 완료를 보고했습니다. 인스턴스를 완료하려면 먼저 인스턴스에 연결된 모든 키를 완료해야 합니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε την ολοκλήρωση παρουσίας με ενεργά κλειδιά συσχετιζόμενα με αυτήν. Όλα τα κλειδιά που σχετίζονται με μια παρουσία πρέπει να ολοκληρωθούν προτού η παρουσία να μπορεί να ολοκληρωθεί.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Notificó la finalización de una instancia con claves activas asociadas. Todas las claves asociadas a una instancia deben completarse para que se pueda completar la instancia.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at en forekomst med tilknyttede aktive nøgler blev fuldført. Alle nøgler, der er tilknyttet en forekomst, skal fuldføres, før forekomsten kan fuldføres.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona kończenie działania wystąpienia, z którym są skojarzone aktywne klucze. Wszystkie klucze skojarzone z wystąpieniem muszą zostać ukończone, aby można było ukończyć działanie wystąpienia.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades slutföra en instans med associerade aktiva nycklar. Alla nycklar som är associerade med en instans måste slutföras innan instansen kan slutföras.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在完成與使用中索引鍵相關聯的執行個體。完成執行個體之前,必須先完成與該執行個體相關聯的所有索引鍵。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou a conclusão de uma instância com chaves ativas associadas. Todas as chaves associadas a uma instância devem ser concluídas para que a instância possa ser concluída.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על ביצוע פעולה שמצריכה החלת נעילה על מופע, אך הנעילה אינה מוחלת.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft gemeld dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarvoor de vergrendeling van een exemplaar moet worden vastgehouden, maar de vergrendeling wordt niet vastgehouden.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte utførelse av en operasjon som krever at det finnes lås på en forekomst, men det finnes ingen lås.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Egy példány zárolását igénylő művelet végrehajtását jelentette, de a példány nincs zárolva.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se on ilmoittanut tehneensä esiintymän lukituksen säilyttämistä edellyttävän toiminnon, mutta lukitusta ei ole säilytetty.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir örnek üzerinde kilidin tutulmasını gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak kilit tutulmuyor.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила о выполнении операции, для которой требуется удерживать блокировку экземпляра, однако блокировка не удерживается.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé l'exécution d'une opération qui requiert un verrou sur une instance, mais aucun verrou n'est présent.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告正在执行的操作要求持有某实例上的锁,但未持有该锁。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وأبلغ عن تنفيذ عملية تتطلب تأمينًا على مثيل سيتم احتجازه, ولكن لم يتم احتجاز التأمين.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato l'esecuzione di un'operazione che richiede il mantenimento del blocco su un'istanza, ma il blocco non è stato mantenuto.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。インスタンスに対するロックの保持が必要な操作の実行が報告されましたが、ロックは保持されていません。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde die Ausführung eines Vorgangs gemeldet, für den die Instanz gesperrt sein muss, die Sperre ist jedoch nicht vorhanden.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje udržení zámku instance, ale zámek nebyl zachován.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 인스턴스의 잠금을 유지해야 하는 작업을 수행한다고 보고했지만 잠금이 유지되어 있지 않습니다.
Η υλοποίηση της μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε την εκτέλεση μιας λειτουργίας, η οποία απαιτεί να κρατηθεί το κλείδωμα σε μια παρουσία, αλλά το κλείδωμα δεν κρατείται.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore el uso no es válida. Notificó la ejecución de una operación que requiere mantener el bloqueo en una instancia, pero el bloqueo no se ha mantenido.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at der blev udført en handling, som kræver, at låsen på en forekomst, fastholdes, men låsen fastholdes ikke.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona wykonywanie operacji wymagającej utrzymania blokady wystąpienia, ale blokada nie została utrzymana.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver att låset på en instans hålls låst, men låset är öppet.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在執行要求必須對執行個體保持鎖定的作業,但執行個體未保持鎖定。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou a execução de uma operação que requer que o bloqueio de uma instância seja mantido, mas o bloqueio não é mantido.
אין אפשרות לקרוא לפעולת השירות Free ב- InstanceHandle כאשר OnNewInstanceHandle מבצע פעולות עבור מזהה ייחודי זה.
De methode Free voor InstanceHandle mag niet worden aangeroepen terwijl OnNewInstanceHandle wordt uitgevoerd voor die ingang.
Det kan hende at Free-metoden på InstanceHandle ikke kalles når OnNewInstanceHandle er under utførelse for denne referansen.
Az InstanceHandle leíró Free metódusa nem hívható meg, amíg a leírón az OnNewInstanceHandle metódus végrehajtása történik.
InstanceHandle-kahvan Free-menetelmää ei voida kutsua suoritettaessa OnNewInstanceHandle-tapahtumaa kyseiselle kahvalle.
InstanceHandle'daki Free yöntemi, bu tanıtıcı için OnNewInstanceHandle yürütülürken çağrılamaz.
Метод Free нельзя вызывать для дескриптора InstanceHandle во время выполнения для этого дескриптора метода OnNewInstanceHandle.
Non è possibile chiamare il metodo Free su InstanceHandle mentre OnNewInstanceHandle è in esecuzione per tale handle.
La méthode Free sur InstanceHandle ne peut pas être appelée lorsque OnNewInstanceHandle est en cours d'exécution pour ce handle.
对 InstanceHandle 执行 OnNewInstanceHandle 时不能调用该句柄上的 Free 方法。
قد لا يتم استدعاء الأسلوب الحر على InstanceHandle أثناء تنفيذ OnNewInstanceHandle لهذه المعالجة.
InstanceHandle に対して OnNewInstanceHandle を実行しているときに、InstanceHandle の Free メソッドを呼び出すことはできません。
Die Free-Methode des InstanceHandle darf nicht aufgerufen werden, während OnNewInstanceHandle für dieses Handle ausgeführt wird.
Metodu Free třídy InstanceHandle nesmíte volat při provádění obslužné rutiny OnNewInstanceHandle pro tento popisovač.
InstanceHandle의 Free 메서드는 해당 핸들의 OnNewInstanceHandle이 실행되는 동안 호출되지 않을 수 있습니다.
Η μέθοδος Free στο InstanceHandle μπορεί να μην κληθεί κατά την εκτέλεση του OnNewInstanceHandle για αυτόν τον χειρισμό.
No se puede llamar al método Free en InstanceHandle mientras OnNewInstanceHandle se está ejecutando para ese identificador.
Metoden Free på InstanceHandle kan ikke kaldes, når OnNewInstanceHandle udføres for denne handle.
Metody Free obiektu InstanceHandle nie można wywołać podczas wykonywania metody OnNewInstanceHandle dla tego dojścia.
Free-metoden på InstanceHandle får inte anropas medan OnNewInstanceHandle körs för den referensen.
在為控制代碼執行 OnNewInstanceHandle 時,不能對該 InstanceHandle 呼叫 Free 方法。
O método Free no InstanceHandle não pode ser chamado durante a execução de OnNewInstanceHandle para esse identificador.
התקשרות אסינכרונית חזרה התריעה על חריג.
Er is een uitzondering gegenereerd door de asynchrone aanroep.
Det oppstod et unntak i en asynkron tilbakeringing.
Az aszinkron visszahívás kivételt váltott ki.
Asynkroninen takaisinkutsu aiheutti poikkeuksen.
При асинхронном обратном вызове произошло исключение.
Eccezione generata da un callback asincrono.
Le rappel asynchrone a levé une exception.
La devolución de llamada asincrónica produjo una excepción.
Ett undantag inträffade i ett asynkront motanrop.
طرح رد الاتصال غير المتزامن استثناءً.
Zaman Uyumsuz Geri Çağırma özel durum oluşturdu.
异步回调引发了异常。
非同期コールバックにより、例外がスローされました。
Ein asynchroner Rückruf hat eine Ausnahme ausgelöst.
非同步回呼擲回例外狀況。
Asynchronní zpětné volání vyvolalo výjimku.
비동기 콜백에서 예외가 발생했습니다.
Η ασύγχρονη επιστροφή κλήσης δημιούργησε μια εξαίρεση.
Async Callback udløste en undtagelse.
Asynchroniczne wywołanie zwrotne spowodowało wyjątek.
O Retorno de Chamada Assíncrono gerou uma exceção.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על ביטול השיוך של מפתח ששויך למופע הנוכחי ולא הושלם.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft gemeld dat er een sleutel is ontkoppeld die was gekoppeld aan het huidige exemplaar en ook niet was voltooid.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte fjerning av en nøkkeltilknytning som er tilknyttet den gjeldende forekomsten, eller som er fullført.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se ilmoitti purkaneensa sellaisen avaimen liitoksen, joka oli liitetty nykyiseen esiintymään ja jota ei oltu tehty loppuun.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Geçerli örnekle ilişkilendirilmiş veya tamamlanmış olan bir anahtarın ilişkisini kestiğini bildirdi.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила об отмене связи для ключа, который был связан с текущим экземпляром, но не был завершен.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato la disassociazione di una chiave che era associata all'istanza presente non completata.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé la dissociation d'une clé qui n'était ni associée à l'instance actuelle, ni terminée.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告要断开关联的键所关联的现有实例没有完成。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أبلغ عن إلغاء اقتران مفتاح تم اقترانه بالمثيل الحالي أو اكتماله.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Azt jelentette, hogy nem fejeződött be egy olyan kulcs társításának megszüntetése, amely társítva volt a jelenlegi példányhoz.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。現在のインスタンスに関連付けられたキーの関連付けの解除が報告されましたが、解除は完了しませんでした。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde die Aufhebung der Zuordnung eines Schlüssels gemeldet, der weder der aktuellen Instanz zugeordnet war noch abgeschlossen wurde.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila odloučení klíče, který nebyl přidružen k aktuální instanci ani nebyl dokončen.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 현재 인스턴스에 연결되어 있으나 완료되지 않은 키의 연결을 끊는다고 보고했습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε την κατάργηση συσχέτισης ενός κλειδιού, το οποίο συσχετιζόταν με την παρούσα παρουσία, καθώς και τη μη ολοκλήρωσή του.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore el uso no es válida. Notificó la desasociación de una clave que no estaba asociada a la instancia actual o no se ha completado.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at tilknytningen af en nøgle, som var tilknyttet den aktuelle forekomst eller fuldført, blev fjernet.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona usuwanie skojarzenia klucza, który nie został skojarzony z obecnym wystąpieniem lub nie został ukończony.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades avassociera en nyckel som varken var associerad till den aktuella instansen eller slutförd.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在將與目前執行個體相關聯或尚未完成的索引鍵解除關聯。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou a desassociação de uma chave que estava associada à atual instância não concluída.
See catalog page for all messages.