The service
Messages on page
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא קרא ל- BindAcquiredLock, ‏BindReclaimedLock, ‏BeginBindReclaimedLock או CreateBindReclaimedLockException בזמן לא חוקי. ניתן לקרוא לפעולות שירות אלה רק במהלך עיבוד פקודה שיכולה להשיג נעילה במופע. עבור לספק התמדה חוקי, או עקוף את היישום של InstancePersistenceCommand כדי להחזיר ערך True מ- AutomaticallyAcquiringLock.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock of CreateBindReclaimedLockException op een verkeerd moment aangeroepen. Deze methoden mogen alleen worden aangeroepen tijdens de verwerking van een opdracht die een vergrendeling kan verkrijgen voor een exemplaar. Maak gebruik van een geldige persistentieprovider of negeer de InstancePersistenceCommand-implementatie, zodat true wordt geretourneerd door AutomaticallyAcquiringLock.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den kalte BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBindReclaimedLockException på et ugyldig tidspunkt. Disse metodene kan bare kalles under behandling av en kommando som kan hente en lås på en forekomst. Bytt til en gyldig PersistenceProvider, eller overstyr InstancePersistenceCommand-implementeringen for å returnere sann fra AutomaticallyAcquiringLock.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se kutsui BindAcquiredLock-, BindReclaimedLock-, BeginBindReclaimedLock- tai CreateBindReclaimedLockException-kohdetta väärään aikaan. Näitä menetelmiä voi kutsua ainoastaan käsiteltäessä komentoa, joka saattaa hankkia esiintymän lukituksen. Vaihda kelvolliseen pysyvyyspalveluun tai ohita InstancePersistenceCommand-toteutus palauttamaan arvon true AutomaticallyAcquiringLock-kohteesta.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock veya CreateBindReclaimedLockException'ı geçersiz bir zamanda çağırdı. Bu yöntemler yalnızca, bir örnek üzerinde bir kilit gerektirebilecek bir komut işlenirken çağrılabilir. Geçerli bir kalıcılık sağlayıcısına geçiş yapın veya AutomaticallyAcquiringLock'tan true döndürmek için InstancePersistenceCommand uygulamasını geçersiz kılın.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она вызвала метод BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock или CreateBindReclaimedLockException в недействительное время. Эти методы могут вызываться только во время обработки команды, которая может получить блокировку экземпляра. Переключитесь в допустимый поставщик сохраняемости или переопределите реализацию InstancePersistenceCommand так, чтобы возвращать значение true из AutomaticallyAcquiringLock.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha chiamato BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock o CreateBindReclaimedLockException a un'ora non valida. Questi metodi possono essere chiamati solo durante l'elaborazione di un comando che potrebbe acquisire un blocco su un'istanza. Passare a un provider di persistenza valido oppure eseguire l'override dell'implementazione di InstancePersistenceCommand affinché AutomaticallyAcquiringLock restituisca true.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a appelé BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock ou CreateBindReclaimedLockException à une heure incorrecte. Ces méthodes ne peuvent être appelées que lors du traitement d'une commande susceptible d'acquérir un verrou sur une instance. Basculez vers un fournisseur de persistance valide ou remplacez l'implémentation InstancePersistenceCommand pour retourner la valeur True à partir de AutomaticallyAcquiringLock.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现在无效的时间调用了 BindAcquiredLock、BindReclaimedLock、BeginBindReclaimedLock 或 CreateBindReclaimedLockException。这些方法只能在处理可能获取实例锁的命令期间调用。请切换到有效的永久性提供程序,或是重写 InstancePersistenceCommand 实现以从 AutomaticallyAcquiringLock 返回 true。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقام باستدعاء BindAcquiredLock أو BindReclaimedLock أو BeginBindReclaimedLock أو CreateBindReclaimedLockException في وقت غير صالح. لا يتم استدعاء هذه الأساليب إلا أثناء معالجة أمر يحتمل اكتسابه لتأمين على مثيل ما. قم إما بالتبديل إلى موفر استمرارية صالح أو بتجاوز تنفيذ InstancePersistenceCommand لإرجاع true من AutomaticallyAcquiringLock.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Érvénytelen időpontban hívta a BindAcquiredLock, a BindReclaimedLock, a BeginBindReclaimedLock vagy a CreateBindReclaimedLockException metódust. Ezek a metódusok csak akkor hívhatók, amikor folyamatban van egy olyan parancs feldolgozása, amely megszerezheti egy példány zárolását. Váltson egy érvényes adatmegőrzési szolgáltatóra, vagy bírálja felül az InstancePersistenceCommand megvalósítását, hogy az true értékkel térjen vissza az AutomaticallyAcquiringLock műveletből.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。無効なタイミングで BindAcquiredLock、BindReclaimedLock、BeginBindReclaimedLock、または CreateBindReclaimedLockException を呼び出しました。これらのメソッドは、インスタンスでロックを取得できるコマンドを処理しているときのみ呼び出すことができます。有効な永続化プロバイダーに切り替えるか、または AutomaticallyAcquiringLock から true を返すように InstancePersistenceCommand の実装をオーバーライドしてください。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde zu einem ungültigen Zeitpunkt BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock oder CreateBindReclaimedLockException aufgerufen. Diese Methoden dürfen nur aufgerufen werden, wenn ein Befehl verarbeitet wird, der eine Sperre für eine Instanz abrufen kann. Wechseln Sie entweder zu einem gültigen Persistenz-Provider, oder überschreiben Sie die InstancePersistenceCommand-Implementierung, damit AutomaticallyAcquiringLock den Wert 'true' zurückgibt.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock nebo CreateBindReclaimedLockException v nesprávném čase. Tyto metody lze volat pouze při zpracování příkazu, který načítá zámek na instanci. Buď přepněte na platného poskytovatele trvalosti, nebo přepište implementaci InstancePersistenceCommand tak, aby metoda AutomaticallyAcquiringLock vracela hodnotu true.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 명칭은 BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock 또는 잘못된 시점의 CreateBindReclaimedLockException 등입니다. 이러한 메서드는 인스턴스 잠금을 얻을 수 있는 명령을 처리할 때만 호출할 수 있습니다. 올바른 지속성 공급자로 전환하거나, AutomaticallyAcquiringLock에서 true를 반환하도록 InstancePersistenceCommand 구현을 다시 정의하십시오.
Η υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής διατήρησης του InstanceStore που χρησιμοποιείται δεν είναι έγκυρη. Έκανε κλήση BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock ή CreateBindReclaimedLockException σε μη έγκυρο χρόνο. Μπορεί να γίνει κλήση αυτών των μεθόδων μόνο κατά την επεξεργασία μιας εντολής που απαιτεί κλείδωμα σε μια παρουσία. Χρησιμοποιήστε έγκυρη μια μόνιμη υπηρεσία παροχής ή παρακάμψτε την υλοποίηση InstancePersistenceCommand για να επιστραφεί η τιμή true από το AutomaticallyAcquiringLock.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore no es válida. Llamó a BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock o CreateBindReclaimedLockException en un momento no válido. Estos métodos solo se pueden llamar mientras se procesa un comando que puede adquirir un bloqueo en una instancia. Cambie a un proveedor de persistencia válido o invalide la implementación deInstancePersistenceCommand para devolver true desde AutomaticallyAcquiringLock.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den kaldte BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBindReclaimedLockException på et ugyldigt tidspunkt. Disse metoder må kun kaldes under behandling af en kommando, der kan hente en lås på en forekomst. Skift til en gyldig persistensprovider, eller tilsidesæt implementeringen af InstancePersistenceCommand, så den returnerer true fra AutomaticallyAcquiringLock.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Wywołała ona metodę BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock lub CreateBindReclaimedLockException w nieodpowiednim czasie. Te metody można wywoływać tylko podczas przetwarzania polecenia, które może uzyskać blokadę wystąpienia. Przełącz się do prawidłowego dostawcy trwałości lub zastąp implementację obiektu InstancePersistenceCommand, tak aby zwracała wartość True z metody AutomaticallyAcquiringLock.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBindReclaimedLockException vid en ogiltig tidpunkt. Dessa metoder kan bara anropas under bearbetning av ett kommando som kan kräva ett lås på en instans. Växla till en giltig beständig provider, eller åsidosätt InstancePersistenceCommand-implementeringen för att returnera värdet True från AutomaticallyAcquiringLock.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它在無效的時間內呼叫了 BindAcquiredLock、BindReclaimedLock、BeginBindReclaimedLock 或 CreateBindReclaimedLockException。只有當處理可在執行個體上擷取鎖定的命令時,才能呼叫這些方法。請切換至有效的持續性提供者,或覆寫 InstancePersistenceCommand 實作,以便從 AutomaticallyAcquiringLock 傳回 true。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela chamou BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock ou CreateBindReclaimedLockException em uma hora inválida. Esses métodos podem ser chamados apenas durante o processamento de um comando que pode adquirir um bloqueio em uma instância. Alterne para um provedor de persistência válido ou substitua a implementação InstancePersistenceCommand para retornar true de AutomaticallyAcquiringLock.
למערכת ההתמדה של המופע אין אפשרות לעבד InstancePersistenceCommand לא חוקי. הפקודה מחייבת מזהה ייחודי לא מאוגד, אולם ה- InstanceHandle כבר מאוגד לבעלים של מופע.
Het persistentiesysteem voor exemplaren kan een ongeldige InstancePersistenceCommand niet verwerken. De opdracht vereist een ongebonden ingang, maar de InstanceHandle is al gebonden aan een exemplaareigenaar.
Systemet for vedvarende forekomster kan ikke behandle en ugyldig InstancePersistenceCommand. Kommandoen krever en ubundet referanse, men InstanceHandle er allerede bundet til en forekomsteier.
A példánymegőrző rendszer nem tud feldolgozni egy érvénytelen InstancePersistenceCommand parancsot. A parancshoz egy kötés nélküli leíró szükséges, de az InstanceHandle leíró már egy példánytulajdonoshoz van kötve.
Esiintymien pysyvyysjärjestelmä ei pysty käsittelemään virheellistä InstancePersistenceCommand-komentoa. Komento edellyttää ei-sidottua kahvaa, mutta InstanceHandle on jo sidottu esiintymän omistajaan.
Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bağlanmış olmayan bir tanıtıcı gerektiriyor ancak InstanceHandle zaten bir örnek sahibine bağlı.
Системе сохранения экземпляров не удалось обработать недопустимую команду InstancePersistenceCommand. Команде требуется несвязанный дескриптор, однако дескриптор InstanceHandle уже привязан к владельцу экземпляра.
Il sistema di persistenza delle istanze non è in grado di elaborare un comando InstancePersistenceCommand non valido. Il comando richiede un handle non associato, ma InstanceHandle è già associato a un proprietario di istanza.
Le système de persistance d'instance n'a pas réussi à traiter un InstancePersistenceCommand non valide. La commande requiert un handle indépendant, mais InstanceHandle est déjà lié à un propriétaire d'instance.
实例永久性系统无法处理无效的 InstancePersistenceCommand。该命令需要未绑定的句柄,但 InstanceHandle 已绑定到某个实例所有者。
يتعذر على نظام استمرارية المثيل معالجة InstancePersistenceCommand غير صالح. حيث يتطلب الأمر معالجة غير محدودة، ولكن InstanceHandle مرتبط بمالك المثيل بالفعل.
インスタンス永続化システムは、無効な InstancePersistenceCommand を処理できません。このコマンドにはバインドされていないハンドルが必要ですが、InstanceHandle は既にインスタンスの所有者にバインドされています。
Das System zur persistenten Speicherung von Instanzen kann einen ungültigen InstancePersistenceCommand nicht verarbeiten. Für den Befehl ist ein ungebundenes Handle erforderlich, das InstanceHandle ist jedoch bereits an einen Instanzbesitzer gebunden.
Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje odchozí obslužnou rutinu, ale rutina InstanceHandle již byla svázána s vlastníkem instance.
인스턴스 지속성 시스템에서 잘못된 InstancePersistenceCommand를 처리할 수 없습니다. 명령을 수행하려면 바인딩되지 않은 핸들이 필요하지만 InstanceHandle이 이미 인스턴스 소유자에 바인딩되어 있습니다.
Το μόνιμο σύστημα παρουσίας δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί μια μη έγκυρη InstancePersistenceCommand. Η εντολή απαιτεί έναν αδέσμευτο δείκτη χειρισμού, αλλά το InstanceHandle συνδέεται ήδη σε έναν κάτοχο παρουσίας.
El sistema de persistencia de instancias no puede procesar un InstancePersistenceCommand no válido. El comando requiere un identificador no enlazado, pero InstanceHandle ya está enlazado a un propietario de instancias.
Systemet med forekomster, der er gjort permanente, kan ikke behandle en ugyldig InstancePersistenceCommand. Kommandoen kræver en ikke-bundet handle, men den pågældende InstanceHandle er allerede bundet til en forekomstejer.
System utrwalania wystąpień nie może przetworzyć nieprawidłowego polecenia InstancePersistenceCommand. Polecenie wymaga niepowiązanego dojścia, ale obiekt InstanceHandle jest już powiązany z właścicielem wystąpienia.
Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en obunden referens, men InstanceHandle är redan bunden till en instansägare.
執行個體持續性系統無法處理無效的 InstancePersistenceCommand。這個命令需要未繫結的控制代碼,但 InstanceHandle 已經繫結到執行個體擁有者。
O sistema de persistência de instâncias não pode processar um InstancePersistenceCommand inválido. O comando exige uma manipulação não associada; o InstanceHandle, porém, já está associado a um proprietário de instância.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על טעינת מופע עם InstanceState.Completed שלו מפתחות משויכים שלא הושלמו.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van InstanceStore is ongeldig. Er is gemeld dat een exemplaar is geladen met InstanceState.Completed waaraan sleutels zijn gekoppeld die niet zijn voltooid.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte innlasting av en forekomst med InstanceState.Completed som har tilknyttede nøkler som ikke er fullført.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Egy olyan, InstanceState.Completed állapotú példány betöltését jelentette, amelyhez befejezetlen aktív kulcsok vannak társítva.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se on ilmoittanut ladanneensa esiintymän, jonka tila on InstanceState.Completed ja johon liittyy avaimia, jotka eivät ole valmiit.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Tamamlanmamış ilişkili anahtarları olan InstanceState.Completed ile bir örnek yüklendiğini raporladı.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила о загрузке экземпляра, который находится в состоянии InstanceState.Completed и для которого не завершены связанные ключи.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato il caricamento di un'istanza con InstanceState.Completed a cui sono associate chiavi non completate.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé le chargement d'une instance avec InstanceState.Completed qui a des clés associées qui ne sont pas terminées.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告,要加载的状态为 InstanceState.Completed 的实例与未完成的键关联。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أبلغ عن تحميل مثيل مع InstanceState.Completed الذي يحتوي على مفاتيح مقترنة غير مكتملة.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。キーの関連付けが完了していない、InstanceState.Completed のインスタンスの読み込みが報告されました。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde das Laden einer Instanz mit InstanceState.Completed gemeldet, die über nicht abgeschlossene zugeordnete Schlüssel verfügt.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila načtení instance se stavem InstanceState.Completed, ke kterému jsou přidruženy nedokončené klíče.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 완료되지 않은 키가 연결된 InstanceState.Completed 인스턴스를 로드한다고 보고했습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε τη φόρτωση μιας παρουσίας με το InstanceState.Completed, το οποίο διαθέτει συσχετιζόμενα κλειδιά που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Notificó la carga de una instancia con InstanceState.Completed con claves asociadas que no se han completado.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at en forekomst med InstanceState.Completed, som har tilknyttede nøgler, der ikke er fuldført, blev indlæst.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona ładowanie wystąpienia za pomocą metody InstanceState.Completed, z którą są skojarzone nieukończone klucze.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades läsa in en instans med InstanceState.Completed som har associerade nycklar som inte är slutförda.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在載入具有 InstanceState.Completed 的執行個體,並且該執行個體有尚未完成的相關索引鍵。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou o carregamento de uma instância com InstanceState.Completed que tem chaves associadas ainda não concluídas.
סופק InstanceOwner שגוי. ה- InstanceOwner שסופק לפעולת שירות של InstanceStore חייב להשתייך ל- InstanceStore. השתמש רק באובייקט InstanceOwner עם ה- InstanceStore שיצר אותו.
Er is een onjuist InstanceOwner-exemplaar opgegeven. Het InstanceOwner-exemplaar dat is opgegeven voor een InstanceStore-methode moet deel uitmaken van het InstanceStore-exemplaar. Gebruik alleen een InstanceOwner-object met het InstanceStore-exemplaar waarmee dit is gemaakt.
En feil InstanceOwner ble oppgitt. InstanceOwner som er oppgitt for en InstanceStore-metode, må tilhøre InstanceStore. Bruk bare et InstanceOwner-objekt med InstanceStore som opprettet det.
Helytelen InstanceOwner objektum lett átadva. Egy InstanceStore metódusnak átadott InstanceOwner objektumnak az InstanceStore objektumhoz kell tartoznia. Csak az azt létrehozó InstanceStore objektummal együtt használjon egy InstanceOwner objektumot.
Määritettiin virheellinen InstanceOwner. InstanceStore-menetelmälle määritettävän InstanceOwner-kohteen on kuuluttava InstanceStore-kohteeseen. Käytä InstanceOwner-objektia vain sen luoneen InstanceStore-kohteen kanssa.
Yanlış bir InstanceOwner sağlandı. Bir InstanceStore yöntemine sağlanan InstanceOwner'ın InstanceStore'a ait olması gerekir. InstanceOwner nesnesini yalnızca nesneyi oluşturan InstanceStore ile kullanın.
Указан неверный InstanceOwner. Объект InstanceOwner, передаваемый в метод InstanceStore, должен принадлежать InstanceStore. Объект InstanceOwner можно использовать только с создавшим его методом InstanceStore.
È stato fornito un oggetto InstanceOwner non corretto. L'oggetto InstanceOwner fornito a un metodo InstanceStore deve appartenere all'oggetto InstanceStore. Utilizzare un oggetto InstanceOwner solo con l'oggetto InstanceStore che lo ha creato.
Un InstanceOwner incorrect a été fourni. Le InstanceOwner fourni à une méthode InstanceStore doit appartenir au InstanceStore. Un objet InstanceOwner doit uniquement être utilisé avec le InstanceStore qui l'a créé.
提供的 InstanceOwner 不正确。向 InstanceStore 方法提供的 InstanceOwner 必须属于 InstanceStore。只能将 InstanceOwner 对象与创建它的 InstanceStore 一起使用。
تم تقديم InstanceOwner غير صحيح. يجب أن ينتمي InstanceOwner المقدم إلى أسلوب InstanceStore إلى InstanceStore. استخدم كائن InstanceOwner فقط مع InstanceStore الذي قام بإنشائه.
渡された InstanceOwner が正しくありません。InstanceStore メソッドに渡される InstanceOwner は、InstanceStore に属す必要があります。作成元の InstanceStore の InstanceOwner オブジェクトだけを使用してください。
Ein falscher InstanceOwner wurde angegeben. Der für eine InstanceStore-Methode bereitgestellte InstanceOwner muss zum InstanceStore gehören. Verwenden Sie nur ein InstanceOwner-Objekt mit dem InstanceStore, von dem das Objekt erstellt wurde.
Byl zadán nesprávný objekt InstanceOwner. Objekt InstanceOwner zadaný metodě třídy InstanceStore musí patřit do objektu InstanceStore. Objekt InstanceOwner lze použít pouze v objektu InstanceStore, který jej vytvořil.
잘못된 InstanceOwner가 제공되었습니다. InstanceStore에 제공된 InstanceOwner는 InstanceStore에 속해야 합니다. InstanceOwner 개체를 만든 InstanceStore하고만 사용하십시오.
Δόθηκε εσφαλμένο InstanceOwner. Το InstanceOwner που δόθηκε σε μια μέθοδο InstanceStore πρέπει να ανήκει στο InstanceStore. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα αντικείμενο InstanceOwner με το InstanceStore που το δημιούργησε.
Se proporcionó un InstanceOwner incorrecto. El InstanceOwner proporcionado a un método InstanceStore debe pertenecer a InstanceStore. Use un objeto InstanceOwner únicamente con el InstanceStore que lo creó.
Der blev angivet en forkert InstanceOwner. Den InstanceOwner, der angives til en InstanceStore-metode, skal tilhøre denne InstanceStore. Brug kun et InstanceOwner-objekt med den InstanceStore, der har oprettet det.
Dostarczono niepoprawny obiekt InstanceOwner. Obiekt InstanceOwner dostarczony do metody InstanceStore musi należeć do obiektu InstanceStore. Obiektu InstanceOwner można używać tylko z obiektem InstanceStore, który go utworzył.
En felaktig InstanceOwner angavs. InstanceOwner som anges för en InstanceStore-metod måste tillhöra aktuellt InstanceStore. Använd endast ett InstanceOwner-objekt med det InstanceStore där det skapades.
提供的 InstanceOwner 不正確。提供給 InstanceStore 方法的 InstanceOwner 必須屬於 InstanceStore。InstanceOwner 物件只能配合建立它的 InstanceStore 一起使用。
Foi fornecido um InstanceOwner incorreto. O InstanceOwner fornecido para um método InstanceStore deve pertencer ao InstanceStore. Use somente um objeto InstanceOwner com o InstanceStore que o criou.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore ביטל בהצלחה את הפקודה. נעילה יתומה התקבלה בחזרה והפקודה בוטלה באמצעות InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
De implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore heeft de opdracht met succes geannuleerd. Een zwevende vergrendeling is vrijgegeven en de opdracht is geannuleerd via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore avbrøt kommandoen. En lås uten overordnet objekt ble hentet tilbake, og kommandoen ble avbrutt via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
Az InstanceStore objektum adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása sikeresen megszakította a parancsot. Visszaszerzett egy árván maradt zárolást és megszakította a parancsot az InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException használatával.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus peruutti komennon onnistuneesti. Orvoksi jäänyt lukitus hankittiin uudelleen ja komento peruutettiin InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException-kohteen kautta.
InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması komutu başarıyla iptal etti. Sahipsiz kalan bir kilit geri alındı ve komut InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException yoluyla iptal edildi.
Реализация InstanceStore в поставщике сохраняемости успешно отменила команду. Потерянная блокировка была восстановлена, и команда отменена посредством InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore ha annullato il comando. È stato recuperato un blocco orfano e il comando è stato annullato attraverso InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore a annulé la commande. Un verrou orphelin a été récupéré et la commande annulée via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
InstanceStore 的永久性提供程序实现已成功取消了该命令。已通过 InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException 回收了一个孤立锁并取消了该命令。
قام تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore بإلغاء الأمر بنجاح. تمت المطالبة بتأمين معزول مع إلغاء الأمر من خلال InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
InstanceStore の永続化プロバイダー実装によりコマンドが正常にキャンセルされました。切り離されたロックが再要求され、コマンドは InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException を使用してキャンセルされました。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore hat den Befehl erfolgreich abgebrochen. Eine verwaiste Sperre wurde freigegeben. Zudem wurde der Befehl über InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException abgebrochen.
Implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore úspěšně zrušila příkaz. Osamocený zámek byl znovu získán a příkaz byl zrušen prostřednictvím metody InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
InstanceStore의 지속성 공급자 구현에서 명령을 취소했습니다. InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException을 통해 연결이 끊어진 잠금을 다시 확보하고 명령을 취소했습니다.
Η υλοποίηση της υπηρεσίας παροχής διατήρησης του InstanceStore ακύρωσε με επιτυχία την εντολή. Έγινε ανάκτηση ορφανού κλειδώματος και η εντολή ακυρώθηκε μέσω της InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore canceló correctamente el comando. Se ha reclamado un bloqueo huérfano y el comando se ha cancelado a través de InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
Persistensproviderimplementeringen af InstanceStore annullerede kommandoen uden fejl. En tabt lås blev frigivet, og kommandoen blev annulleret via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
Implementacja dostawcy trwałości obiektu InstanceStore pomyślnie anulowała polecenie. Oddzielona blokada została odzyskana, a polecenie zostało anulowane za pośrednictwem metody InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore avbröt kommandot. Ett övergivet lås har återtagits och kommandot avbröts via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
InstanceStore 的持續性提供者實作成功取消命令。毀損的鎖定已回收且已透過 InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException 取消命令。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore cancelou com sucesso o comando. Um bloqueio órfão foi reivindicado e o comando foi cancelado via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
למערכת ההתמדה של המופע אין אפשרות לעבד InstancePersistenceCommand לא חוקי. הפקודה מחייבת בעלים של מופע, אך אין בעלים המאוגד ל- InstanceHandle.
Het persistentiesysteem voor exemplaren kan een ongeldige InstancePersistenceCommand niet verwerken. Voor de opdracht is een exemplaareigenaar vereist, maar aan de InstanceHandle is geen eigenaar gebonden.
Systemet for vedvarende forekomster kan ikke behandle en ugyldig InstancePersistenceCommand. Kommandoen krever en forekomsteier, men ingen eier ble bundet til InstanceHandle.
A példánymegőrző rendszer nem tud feldolgozni egy érvénytelen InstancePersistenceCommand parancsot. A parancshoz egy példánytulajdonos szükséges, de nincs kötve tulajdonos az InstanceHandle leíróhoz.
Esiintymien pysyvyysjärjestelmä ei pysty käsittelemään virheellistä InstancePersistenceCommand-kohdetta. Komento edellyttää esiintymän omistajaa, mutta InstanceHandle-kohteeseen ei ollut omistajaa sidottuna.
Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bir örnek sahibi gerektiriyor, ancak InstanceHandle'a bağlanmış hiçbir örnek sahibi yok.
Системе сохранения экземпляров не удалось обработать недопустимую команду InstancePersistenceCommand. Для этой команды требуется владелец экземпляра, однако к дескриптору InstanceHandle не привязан владелец.
Il sistema di persistenza delle istanze non è in grado di elaborare un comando InstancePersistenceCommand non valido. Il comando richiede un proprietario di istanza, ma a InstanceHandle non è associato alcun proprietario.
Le système de persistance d'instance n'a pas réussi à traiter un InstancePersistenceCommand non valide. La commande requiert un propriétaire d'instance, mais aucun propriétaire n'était lié à InstanceHandle.
实例永久性系统无法处理无效的 InstancePersistenceCommand。该命令需要实例所有者,但无所有者绑定到 InstanceHandle。
يتعذر على نظام استمرارية المثيل معالجة InstancePersistenceCommand غير صالح. حيث يتطلب الأمر مالك مثيل، ولكن لم يتم ربط أي مالك بـ InstanceHandle.
インスタンス永続化システムは、無効な InstancePersistenceCommand を処理できません。このコマンドにはインスタンス所有者が必要ですが、InstanceHandle には所有者がバインドされていません。
Das System zur persistenten Speicherung von Instanzen kann einen ungültigen InstancePersistenceCommand nicht verarbeiten. Für diesen Befehl ist ein Instanzbesitzer erforderlich, es ist jedoch kein Besitzer an das InstanceHandle gebunden.
Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje vlastníka instance, ale s popisovačem InstanceHandle není svázán žádný vlastník.
인스턴스 지속성 시스템에서 잘못된 InstancePersistenceCommand를 처리할 수 없습니다. 명령을 수행하려면 인스턴스 소유자가 필요하지만 InstanceHandle에 바인딩된 소유자가 없습니다.
Το μόνιμο σύστημα παρουσιών δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί μια μη έγκυρη InstancePersistenceCommand. Η εντολή απαιτεί έναν κάτοχο παρουσίας, αλλά δεν συνδέεται κανένας κάτοχος με το InstanceHandle.
El sistema de persistencia de instancias no puede procesar un InstancePersistenceCommand no válido. El comando requiere un propietario de la instancia, pero no había ningún propietario enlazado a InstanceHandle.
Systemet med forekomster, der er gjort permanente, kan ikke behandle en ugyldig InstancePersistenceCommand. Kommandoen kræver en forekomstejer, men der er ikke bundet nogen ejer til den pågældende InstanceHandle.
System utrwalania wystąpień nie może przetworzyć nieprawidłowego obiektu InstancePersistenceCommand. Polecenie wymaga właściciela wystąpienia, ale z obiektem InstanceHandle nie został powiązany żaden właściciel.
Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en instansägare, men ingen ägare är bunden till InstanceHandle.
執行個體持續性系統無法處理無效的 InstancePersistenceCommand。這個命令需要執行個體擁有者,但 InstanceHandle 沒有繫結的擁有者。
O sistema de persistência de instâncias não pode processar um InstancePersistenceCommand inválido. O comando requer um proprietário de instância, mas nenhum proprietário foi associado ao InstanceHandle.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע על-ידי שגיאה.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is afgebroken met een fout.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt av en feil.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása hiba miatt megszakadt.
Virhe keskeytti InstancePersistenceCommand-kohteen suorittamisen.
Bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir hatayla kesildi.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано из-за ошибки.
Esecuzione di InstancePersistenceCommand interrotta da un errore.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue par une erreur.
发生错误,InstancePersistenceCommand 已中断执行。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand بحدوث خطأ.
エラーによって InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde von einem Fehler unterbrochen.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno s chybou.
InstancePersistenceCommand 실행이 오류로 중단되었습니다.
Η εκτέλεση του InstancePersistenceCommand ολοκληρώθηκε με ένα σφάλμα.
La ejecución de un InstancePersistenceCommand se interrumpió por un error.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt på grund af en fejl.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts av ett fel.
InstancePersistenceCommand 的執行已因錯誤而中斷。
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane z powodu błędu.
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida por um erro.
המפתח המשמש לחיפוש מופע, LoadByKeyOperation.LookupKey, אינו יכול לכלול אפסים בלבד, דוגמת Guid.Empty.
De sleutel waarmee een exemplaar wordt opgezocht, LoadByKeyOperation.LookupKey, mag niet uitsluitend uit nullen bestaan, zoals Guid.Empty.
Nøkkelen som brukes til å slå opp en forekomst med, LoadByKeyOperation.LookupKey, kan ikke bare bestå av nuller, for eksempel Guid.Empty.
Esiintymän hakuavain (LoadByKeyOperation.LookupKey) ei voi koostua pelkistä nolla-arvoista, kuten Guid.Empty.
Bir örneği aramak için kullanılan anahtar (LoadByKeyOperation.LookupKey), Guid.Empty gibi tamamen sıfır olan bir değer olmamalıdır.
Ключ используется для поиска экземпляра, значения LoadByKeyOperation.LookupKey не должны быть равны нулю, например Guid.Empty.
La chiave utilizzata per cercare un'istanza, LoadByKeyOperation.LookupKey, non può essere costituita da tutti zero, ad esempio Guid.Empty.
La clé utilisée pour rechercher une instance, LoadByKeyOperation.LookupKey, ne doit pas contenir que des zéros, par exemple Guid.Empty.
用于查找实例的键 LoadByKeyOperation.LookupKey 不得为全零,如 Guid.Empty。
يجب ألا يكون المفتاح المستخدم للبحث عن مثيل, LoadByKeyOperation.LookupKey, مساويًا لقيم صفرية بالكامل، مثل Guid.Empty.
A példánykereséshez használt LoadByKeyOperation.LookupKey kulcs nem állhat csupa nullából (mint például a Guid.Empty érték).
インスタンスの検索に使用するキー LoadByKeyOperation.LookupKey に、Guid.Empty などのすべて 0 の値を指定することはできません。
Der Schlüssel LoadByKeyOperation.LookupKey zum Suchen einer Instanz darf nicht ausschließlich aus Nullen bestehen, wie beispielsweise Guid.Empty.
Klíč LoadByKeyOperation.LookupKey, který slouží k vyhledání instance, nesmí mít všechny hodnoty nulové (například Guid.Empty).
인스턴스를 찾는 데 사용되는 키인 LoadByKeyOperation.LookupKey는 Guid.Empty처럼 모두 0이 아니어야 합니다.
Το κλειδί που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση μιας παρουσίας, LoadByKeyOperation.LookupKey, δεν πρέπει να είναι όλο μηδενικά, όπως το Guid.Empty.
La clave usada para buscar una instancia, LoadByKeyOperation.LookupKey, no debe contener solo ceros, como Guid.Empty.
Nøglen, som bruges til at finde frem til en forekomst, LoadByKeyOperation.LookupKey, må ikke have en værdi, der kun består af nuller, f.eks. Guid.Empty.
Nyckeln som används för att kontrollera en instans, LoadByKeyOperation.LookupKey, får inte bestå av endast nollor, som Guid.Empty.
用來查閱執行個體的索引鍵 LoadByKeyOperation.LookupKey 不可以全部為零,例如 Guid.Empty。
Klucz służący do wyszukania wystąpienia, LoadByKeyOperation.LookupKey, nie może składać się z samych zer, jak na przykład wartość Guid.Empty.
A chave usada para procurar uma instância, LoadByKeyOperation.LookupKey, não deve ser completamente zero, como Guid.Empty.
למערכת ההתמדה של המופע אין אפשרות לעבד InstancePersistenceCommand לא חוקי. הפקודה דורשת מופע, אך אין מופע המאוגד ל- InstanceHandle.
Het persistentiesysteem voor exemplaren kan een ongeldige InstancePersistenceCommand niet verwerken. De opdracht vereist een exemplaar, maar er is geen exemplaar gebonden aan de InstanceHandle.
Systemet for vedvarende forekomster kan ikke behandle en ugyldig InstancePersistenceCommand. Kommandoen krever en forekomst, men ingen forekomst var bundet til InstanceHandle.
A példánymegőrző rendszer nem tud feldolgozni egy érvénytelen InstancePersistenceCommand parancsot. A parancshoz egy példány szükséges, de nincs kötve példány az InstanceHandle leíróhoz.
Esiintymien pysyvyysjärjestelmä ei pysty käsittelemään virheellistä InstancePersistenceCommand-kohdetta. Komento edellyttää esiintymää, mutta InstanceHandle-kohteeseen ei ole sidottu esiintymää.
Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bir örnek gerektiriyor, ancak InstanceHandle'a bağlanmış hiçbir örnek yoktu.
Системе сохранения экземпляров не удалось обработать недопустимую команду InstancePersistenceCommand. Для этой команды требуется экземпляр, однако к дескриптору InstanceHandle не привязан экземпляр.
Il sistema di persistenza delle istanze non è in grado di elaborare un comando InstancePersistenceCommand non valido. Il comando richiede un'istanza, ma a InstanceHandle non è associata alcuna istanza.
Le système de persistance d'instance n'a pas réussi à traiter un InstancePersistenceCommand non valide. La commande requiert une instance, mais aucune instance n'était liée à InstanceHandle.
实例永久性系统无法处理无效的 InstancePersistenceCommand。该命令需要实例,但无实例绑定到 InstanceHandle。
يتعذر على نظام استمرارية المثيل معالجة InstancePersistenceCommand غير صالح. حيث يتطلب الأمر مثيلاً، ولكن لم يتم ربط أي مثيل بـ InstanceHandle.
インスタンス永続化システムは、無効な InstancePersistenceCommand を処理できません。このコマンドにはインスタンスが必要ですが、InstanceHandle にはインスタンスがバインドされていません。
Das System zur persistenten Speicherung von Instanzen kann einen ungültigen InstancePersistenceCommand nicht verarbeiten. Für diesen Befehl ist eine Instanz erforderlich, es ist jedoch keine Instanz an das InstanceHandle gebunden.
Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje instanci, ale k tomuto popisovači InstanceHandle není vázána žádná instance.
인스턴스 지속성 시스템에서 잘못된 InstancePersistenceCommand를 처리할 수 없습니다. 명령을 수행하려면 인스턴스가 필요하지만 InstanceHandle에 바인딩된 인스턴스가 없습니다.
Το μόνιμο σύστημα παρουσίας δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί μια μη έγκυρη InstancePersistenceCommand. Η εντολή απαιτεί μια παρουσία, αλλά δεν συνδέεται καμία παρουσία με το InstanceHandle.
El sistema de persistencia de instancias no puede procesar un InstancePersistenceCommand no válido. El comando requiere una instancia, pero no hay ninguna instancia enlazada a InstanceHandle.
Systemet med forekomster, der er gjort permanente, kan ikke behandle en ugyldig InstancePersistenceCommand. Kommandoen kræver en forekomst, men der er ikke bundet nogen forekomst til den pågældende InstanceHandle.
System utrwalania wystąpień nie może przetworzyć nieprawidłowego obiektu InstancePersistenceCommand. Polecenie wymaga wystąpienia, ale z obiektem InstanceHandle nie zostało powiązane żadne wystąpienie.
Systemet för instansbeständighet kan inte köra ett ogiltigt InstancePersistenceCommand. Kommandot kräver en instans, men ingen instans var bunden till InstanceHandle.
執行個體持續性系統無法處理無效的 InstancePersistenceCommand。這個命令需要執行個體,但 InstanceHandle 沒有繫結的執行個體。
O sistema de persistência de instâncias não pode processar um InstancePersistenceCommand inválido. O comando requer uma instância, mas nenhuma instância está associada ao InstanceHandle.
הארגומנט <var>X</var> חייב להיות ערך זמן קצוב לא שלילי. הערך שסופק היה <var>Y</var>.
Het argument <var>X</var> moet een niet-negatieve time-outwaarde zijn. De opgegeven waarde is <var>Y</var>.
Argumentet <var>X</var> må være en tidsavbruddsverdi som ikke er negativ. Den angitte verdien er <var>Y</var>.
A következő, időtúllépési értéket meghatározó argumentum nem lehet negatív: <var>X</var>. A megadott érték: <var>Y</var>.
Argumentin <var>X</var> on oltava ei-negatiivinen aikakatkaisuarvo. Annettu arvo oli <var>Y</var>.
'<var>X</var>' bağımsız değişkeni negatif olmayan bir zaman aşımı değeri olmalıdır. Sağlanan değer <var>Y</var> idi.
В аргументе <var>X</var> нельзя указывать отрицательное значение времени ожидания. Указано значение: <var>Y</var>.
L'argomento <var>X</var> non può essere un valore di timeout non negativo. Il valore fornito è <var>Y</var>.
L'argument <var>X</var> doit être une valeur de délai d'expiration non négative. La valeur fournie était <var>Y</var>.
参数 <var>X</var> 必须为非负超时值。而所提供的值为 <var>Y</var>。
يجب أن تكون الوسيطة <var>X</var> قيمة مهلة غير سالبة. القيمة المقدمة هي <var>Y</var>.
引数 <var>X</var> は正のタイムアウト値である必要がありますが、<var>Y</var> が指定されました。
Das Argument <var>X</var> muss ein nicht negativer Timeoutwert sein. Der bereitgestellte Wert war <var>Y</var>.
Argument <var>X</var> musí být nezáporná hodnota s časovým limitem. Byla předána hodnota <var>Y</var>.
<var>X</var> 인수는 음수가 아닌 시간 제한 값이어야 합니다. 제공된 값은 <var>Y</var>입니다.
Το όρισμα <var>X</var> πρέπει να είναι μια μη αρνητική τιμή χρονικού ορίου. Η τιμή που δίνεται ήταν <var>Y</var>.
El argumento <var>X</var> no debe ser un valor de tiempo de espera negativo. El valor proporcionado es <var>Y</var>.
Argumentet <var>X</var> skal have en timeoutværdi, som ikke er negativ. Den angivne værdi er <var>Y</var>.
Argument <var>X</var> musi być nieujemną wartością limitu czasu. Podana wartość wynosiła <var>Y</var>.
Argumentet <var>X</var> måste vara ett timeout-värde som inte är negativt. Angivet värde var <var>Y</var>.
引數 <var>X</var> 必須是非負數的逾時值。提供的值是 <var>Y</var>。
O argumento <var>X</var> deve ser um valor de tempo limite negativo. O valor fornecido foi <var>Y</var>.
See catalog page for all messages.